Guvernul României

Hotărârea nr. 604/1997 privind criteriile și procedurile de autorizare a organismelor private care desfășoară activități în domeniul protecției copilului

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 octombrie 1997 până la 31 decembrie 2004, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 272/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Autorizarea organismelor private care pot desfășura activități în domeniul protecției copilului se face în conformitate cu prevederile art. 31 și 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, pe baza criteriilor și procedurilor stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 2. -

(1) Autorizarea organismelor private de naționalitate română se face de către comisia pentru protecția copilului din județul sau, după caz, din sectorul municipiului București, unde aceste organisme își au sediul social.

(2) Autorizarea organismelor private, de naționalitate străină, se face de către Departamentul pentru Protecția Copilului.

Art. 3. -

Organismele private, de naționalitate română, care pot fi autorizate să desfășoare activități în domeniul protecției copilului, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie persoane juridice române, legal constituite, cu scop nelucrativ;

b) scopul și obiectivele activității lor, prevăzute în statut, să se înscrie în domeniul protecției drepturilor copilului, în conformitate cu prevederile legislației române, cu cele ale Convenției cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, precum și cu cele ale altor acte internaționale aplicabile;

c) metodologia de desfășurare a activității și planurile de acțiune să fie adecvate îndeplinirii obiectivelor statutare;

d) să dispună de resursele materiale și umane necesare pentru desfășurarea activității;

e) să fie conduse și administrate de către persoane calificate, recunoscute pentru integritatea lor morală și pentru pregătirea profesională sau experiența în domeniul protecției copilului;

f) personalul salariat de specialitate să nu desfășoare simultan o altă activitate în sectorul public, în domeniul protecției copilului;

g) personalul angajat să fie obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor referitoare la copii, la care au acces.

Art. 4. -

La cererea de autorizare a organismelor private, de naționalitate română, vor fi anexate următoarele acte:

a) statutul organismului privat;

b) documentul doveditor al personalității juridice;

c) documente referitoare la structura organizatorică și a personalului, datele personale și profesionale ale personalului de conducere și ale personalului de specialitate angajat;

d) descrierea activităților planificate și a metodologiei de lucru;

e) bugetul anual de venituri și cheltuieli;

f) angajament de a prezenta comisiei pentru protecția copilului, competentă să elibereze autorizația, rapoarte anuale de activitate, precum și rapoarte periodice, la cererea acesteia.

Art. 5. -

Organismele private, de naționalitate străină, care pot fi autorizate să desfășoare activități în domeniul protecției copilului, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie persoane juridice, legal constituite în statele de origine, cu scop nelucrativ, în domeniul protecției drepturilor copilului;

b) să aibă ca reprezentant în România un organism privat, de naționalitate română, autorizat să desfășoare activități în domeniul protecției copilului;

c) activitatea planificată și metodologia de lucru să fie adecvate realizării obiectivelor vizând protecția copilului;

d) să fie conduse și administrate de către persoane calificate, recunoscute pentru integritatea lor morală și pentru pregătirea profesională sau pentru experiența în domeniul protecției copilului;

e) să se afle sub supravegherea autorităților competente ale statului unde se află sediul lor social, în ceea ce privește organizarea, funcționarea și situația lor financiară.

Art. 6. -

La cererea de autorizare a organismelor private, de naționalitate străină, vor fi anexate următoarele acte:

a) statutul sau actul constitutiv al organismului privat;

b) documentul doveditor al personalității juridice și capacității solicitantului - autorizație administrativă, licență, agrement sau orice alt act eliberat de autoritățile competente ale statului unde se află sediul social al solicitantului, potrivit legii acelui stat;

c) istoricul activităților desfășurate;

d) documente referitoare la structura organizatorică și a personalului, datele personale și profesionale ale personalului de conducere și ale personalului de specialitate angajat;

e) descrierea activităților planificate și a metodologiei de lucru;

f) convenția de reprezentare, încheiată cu un organism privat de naționalitate română, autorizat să desfășoare activități în domeniul protecției copilului;

g) angajament de a prezenta Departamentului pentru Protecția Copilului rapoarte anuale privind activitatea în România, precum și rapoarte periodice, la cererea acestuia.

Art. 7. -

(1) În urma analizării cererii de autorizare, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, Departamentul pentru Protecția Copilului sau, după caz, comisia pentru protecția copilului competentă va autoriza organismul privat solicitant să desfășoare activități în domeniul protecției copilului pentru o perioadă de un an.

(2) Cererea va fi soluționată în termen de 30 de zile de la data înregistrării. Decizia sau, după caz, hotărârea prin care cererea a fost soluționată poate fi atacată în condițiile legii contenciosului administrativ.

Art. 8. -

Autorizația va putea fi reînnoită, în urma analizării rapoartelor de activitate periodice, precum și a raportului de activitate al organismului privat solicitant, pe anul precedent, raport ce va fi prezentat autorității competente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost eliberată autorizația.

Art. 9. -

Departamentul pentru Protecția Copilului, respectiv comisia pentru protecția copilului competentă, poate decide suspendarea, retragerea autorizației sau limitarea domeniilor de activitate pentru care aceasta a fost acordată, dacă organismul privat nu respectă normele legale aplicabile în domeniul protecției copilului sau angajamentele asumate.

Art. 10. -

Organismele private existente, care desfășoară activități în domeniul protecției copilului pe teritoriul României, își pot continua activitatea, dacă vor fi autorizate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministru delegat
pe lângă primul-ministru
pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului
și a Departamentului
pentru Administrație Publică Locală,
Remus Opriș
Secretar de stat,
șeful Departamentului
pentru Protecția Copilului,
președintele Comitetului Român
pentru Adopții,
Cristian Liviu Tăbăcaru

București, 6 octombrie 1997.

Nr. 604.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...