Guvernul României

Hotărârea nr. 405/2007 privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului

Modificări (10), Referințe (6), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 mai 2007 până la 06 iulie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 463/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Secretariatul General al Guvernului funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea primului-ministru, având rolul de a asigura derularea operațiunilor tehnice aferente actului de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice și tehnice ale activității Guvernului, reprezentarea Guvernului în fața instanțelor judecătorești. Modificări (1)

(2) Secretariatul General al Guvernului constituie elementul de legătură și de stabilitate a guvernării, asigurând cadrul necesar sistemului de luare a deciziei.

(3) Sediul Secretariatului General al Guvernului este în municipiul București, Piața Victoriei nr. 1, sectorul 1.

Art. 2. -

Secretariatul General al Guvernului îndeplinește următoarele funcții:

a) funcția de autoritate - care se exercită în domeniul asigurării respectării procedurilor, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare;

b) funcția de strategie - prin care se asigură realizarea sistemului de planificare și formulare a politicilor publice la nivelul administrației publice;

c) funcția de reglementare - prin care se asigură realizarea cadrului juridic specific în domeniile pe care le coordonează, în conformitate cu prevederile legale;

d) funcția de reprezentare - prin care se asigură reprezentarea Guvernului, a structurilor din aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei Primului-Ministru, Departamentului pentru Afaceri Europene și a Departamentului pentru Relația cu Parlamentul, sau, după caz, a altor structuri care funcționează sub autoritatea sa, în relațiile cu instituțiile și autoritățile publice din țară, precum și cu organismele, organizațiile sau instituțiile internaționale; Modificări (1)

e) funcția de administrare - prin care se asigură administrarea bunurilor proprietate publică și/sau privată din patrimoniul său, potrivit prevederilor legale.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Secretariatul General al Guvernului îndeplinește următoarele atribuții principale: Jurisprudență

1. stabilește cadrul metodologic și organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare și implementare a politicilor publice la nivelul ministerelor și al altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, asigurând:

a) elaborarea sistemului de planificare și formulare a politicilor publice, a documentelor conceptuale de bază și a reglementărilor privind formularea politicilor publice și îmbunătățirea permanentă a acestora;

b) aplicarea procedurilor de formulare a politicilor publice și de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative;

c) monitorizarea și evaluarea, folosind indicatori de performanță și alte tehnici, a eficienței procesului de formulare a politicilor publice;

2. stabilește cadrul general pentru definirea priorităților Guvernului și urmărește corelarea acestora cu politicile publice, asigurând:

a) funcționarea secretariatului tehnic și a aparatului de lucru pentru Consiliul de Planificare Strategică;

b) asistarea ministerelor, în colaborare cu Ministerul Economiei și Finanțelor, în stabilirea priorităților lor strategice și a planurilor referitoare la politicile publice sectoriale, în conformitate cu Programul de guvernare, Planul național de dezvoltare și cu angajamentele internaționale asumate de România;

c) acordarea de asistență ministerelor, referitoare la planificarea pe termen mediu și alte aspecte strategice ale procesului politicilor publice;

d) informarea periodică a primului-ministru cu privire la progresul și calitatea documentelor de politici publice elaborate de către ministere;

3. asigură suportul metodologic și consultanță ministerelor privind formularea politicilor publice. În acest sens:

a) colaborează cu unitățile de politici publice din ministere;

b) asistă ministerele în aplicarea procedurilor de formulare a politicilor publice și de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative;

c) identifică necesarul de pregătire profesională a personalului implicat în formularea politicilor publice cu privire la instrumentele, metodologiile și aptitudinile corespunzătoare unui sistem performant de planificare a politicilor publice;

4. realizează activitățile necesare pentru pregătirea și organizarea ședințelor Guvernului și pentru definitivarea proiectelor de acte normative adoptate. În acest scop:

a) analizează și evaluează documentele de politici publice, instrumentele de prezentare și motivare și proiectele de acte normative, urmărind asigurarea respectării procedurilor aplicabile acestora;

b) organizează săptămânal reuniuni de lucru pregătitoare ședinței Guvernului cu reprezentanți, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai ministerelor și ai celorlalte autorități publice inițiatoare și avizatoare, în vederea corelării punctelor de vedere ale acestora în legătură cu proiectele de acte normative ce urmează a fi supuse Guvernului spre adoptare;

c) supune primului-ministru spre aprobare lista documentelor propuse pentru agenda de lucru a ședinței Guvernului, stabilită în urma dezbaterilor și clarificărilor aduse în cadrul reuniunilor de lucru pregătitoare;

d) organizează ședințele Guvernului;

e) urmărește îndeplinirea de către ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale a măsurilor și sarcinilor rezultate din actele normative și din ședințele Guvernului;

f) definitivează proiectele de acte normative adoptate de Guvern, potrivit reglementărilor în vigoare;

g) prezintă actele normative adoptate primului-ministru, în vederea semnării, și miniștrilor care au obligația punerii lor în executare, în vederea contrasemnării;

h) înaintează Parlamentului proiectele de legi, ordonanțele de urgență și ordonanțele, însoțite de instrumentele de prezentare și motivare și de hotărârile de supunere a lor spre adoptare, semnate de primul-ministru;

i) transmite hotărârile, ordonanțele de urgență și ordonanțele Guvernului secretarului general al Camerei Deputaților, cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I; Jurisprudență

j) asigură publicarea instrumentelor de prezentare și motivare a hotărârilor, ordonanțelor de urgență și ordonanțelor adoptate pe pagina de internet a Guvernului;

5. inițiază sau avizează, după caz, proiecte de acte normative în domeniul său de activitate;

6. inițiază și negociază, în condițiile legii, încheierea de tratate și alte înțelegeri internaționale în domeniul său de activitate și dezvoltă relații de cooperare cu instituții, organizații și organisme din alte state;

7. asigură reprezentarea Guvernului în fața instanțelor judecătorești, împreună cu ministerele care au obligația de a pune în executare actele Guvernului împotriva cărora s-au formulat acțiuni în justiție, precum și a structurilor din aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei Primului-Ministru, Departamentului pentru Afaceri Europene și Departamentului pentru Relația cu Parlamentul; Modificări (1), Jurisprudență

8. asigură, în domeniul său de activitate, relația cu Parlamentul și cu ministerele, precum și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale;

9. monitorizează implementarea Programului de guvernare, asigurând:

a) realizarea procedurilor de raportare a stadiului implementării Programului de guvernare;

b) informarea Consiliului de Planificare Strategică cu privire la stadiul implementării Programului de guvernare;

10. realizează derularea operațiunilor financiare în domeniul său de activitate, asigurând:

a) elaborarea proiectului bugetului anual pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei PrimuluiMinistru; Modificări (1)

b) elaborarea și urmărirea realizării planului de investiții în domeniul său de activitate;

c) executarea operațiunilor financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu și destinate realizării acțiunilor inițiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei Primului-Ministru, sau de alte structuri stabilite prin acte normative; Modificări (1)

d) gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul propriu pentru finanțarea acțiunilor și proiectelor pentru promovarea imaginii externe a României;

11. asigură, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei Primului-Ministru, organizarea sistemului pentru protecția informațiilor clasificate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, cu modificările ulterioare; Modificări (1)

12. asigură administrarea sistemului informatic la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, precum și al instituțiilor și structurilor care funcționează în sediul Guvernului. În acest sens:

a) aplică strategia națională privind tehnologia informației la nivelul aparatului de lucru al Guvernului;

b) implementează politicile privind tehnologia informației și design, pentru dezvoltarea coerentă și unitară de aplicații informatice;

c) administrează domeniul gov.ro și stabilește criteriile și procedurile necesare implementării acestuia;

d) definește necesitățile în ceea ce privește achizițiile publice de echipamente, servicii și produse informatice și cerințele pentru acestea;

e) asigură proiectarea, implementarea și mentenanța sistemului informatic, precum și dezvoltarea și configurarea echipamentelor de comunicații pentru buna funcționare a serviciilor de tehnologie a informației;

f) dezvoltă și actualizează pagina de internet a Guvernului, precum și paginile de internet ale structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;

13. asigură administrarea și dezvoltarea sistemului informatic pentru ședințele Guvernului; Jurisprudență

14. soluționează solicitările și petițiile adresate Secretariatului General al Guvernului și primului-ministru de către persoanele fizice și juridice în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002.

(2) Secretariatul General al Guvernului îndeplinește orice alte atribuții specifice, prevăzute de alte acte normative sau stabilite prin decizie a primului-ministru.

Art. 4. -

În exercitarea atribuțiilor sale, Secretariatul General al Guvernului colaborează cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții și autorități publice, precum și cu persoanele fizice și juridice.

Art. 5. -

(1) Secretariatul General al Guvernului este condus de un secretar general, înalt funcționar public, numit, în condițiile legii, prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(2) Secretarul general al Guvernului reprezintă Secretariatul General al Guvernului în relațiile cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții și autorități publice, precum și cu persoanele fizice și juridice.

(3) Secretarul general al Guvernului este ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei Primului-Ministru, și coordonează activitatea acestuia. Modificări (1)

(4) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul general al Guvernului emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii. Jurisprudență

(5) În cadrul Secretariatului General al Guvernului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat.

Art. 6. -

(1) Secretarul general al Guvernului asigură coordonarea structurilor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Coordonarea structurilor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 poate fi delegată secretarilor de stat.

(3) Prin bugetul Secretariatului General al Guvernului sunt finanțate structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei Primului-Ministru, precum și organele de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice prevăzute în anexa nr. 2. Modificări (1)

(4) Secretariatul General al Guvernului îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort față de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".

Art. 7. -

(1) Structura organizatorică, statul de funcții și numărul maxim de posturi ale Secretariatului General al Guvernului se aprobă prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului. Modificări (1)

(2) În structura Secretariatului General al Guvernului pot funcționa direcții generale, direcții, servicii, birouri și compartimente, după caz.

(3) Structura organizatorică detaliată, circuitul documentelor, atribuțiile și sarcinile compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.

(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin fișa postului, care se întocmește pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare.

(5) Statul de personal, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului. Modificări (1)

(6) Personalul Secretariatului General al Guvernului este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.

Art. 8. -

(1) În cadrul Secretariatului General al Guvernului funcționează structura de coordonare a politicilor publice, prin care sunt exercitate atribuțiile instituției privind politicile publice.

(2) În cadrul Secretariatului General al Guvernului se organizează și funcționează compartimentul inspectorilor guvernamentali, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici.

Art. 9. -

(1) În condițiile legii și în limita numărului maxim de posturi, în structura Secretariatului General al Guvernului se organizează și funcționează unități de management al proiectului și unități de implementare a proiectului, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al secretarului general al Guvernului.

(3) Secretarul general al Guvernului numește personalul unităților prevăzute la alin. (1) și stabilește competențele directorului de proiect.

Art. 10. - Modificări (2)

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 5 mai 2006.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 4 mai 2007.

Nr. 405.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

Structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice coordonate de secretarul general al Guvernului

1. Departamentul pentru Relații Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

2. Institutul Național de Statistică, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

3. Agenția Națională pentru Romi, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

4. Oficiul Român pentru Adopții, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

5. Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

6. Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului.

7. Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului.

ANEXA Nr. 2 Modificări (2), Jurisprudență

Structurile, organele de specialitate ale administrației publice
centrale și instituțiile publice finanțate prin bugetul
Secretariatului General al Guvernului

1. Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniile culturii, învățământului și integrării europene, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

2. Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

3. Departamentul pentru Afaceri Europene, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

4. Departamentul de Control al Guvernului, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

5. Departamentul pentru Relații Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

6. Institutul Național de Statistică, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

7. Agenția Națională pentru Romi, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

8. Oficiul Român pentru Adopții, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

9. Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

10. Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului.

11. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, organism cu activitate administrativ-jurisdicțională, cu personalitate juridică, care funcționează pe lângă Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...