Guvernul României

Hotărârea nr. 387/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 mai 2007 până la 15 ianuarie 2009, fiind abrogat prin Hotărâre 4/2009 și înlocuit de Hotărâre 1719/2008; Hotărâre 4/2009;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care realizează politica Guvernului în domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, a celui cooperatist, comerțului, turismului și profesiilor liberale, care se înființează prin reorganizarea Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație și a Autorității Naționale pentru Turism, care își încetează activitatea, prin preluarea activității în domeniul comerțului de la Ministerul Economiei și Comerțului, prin preluarea activității privind mediul de afaceri din cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniile mediului de afaceri și întreprinderilor mici și mijlocii, precum și prin preluarea activității în domeniul turismului de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care își încetează activitatea.

Art. 2. -

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale are sediul principal în municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, și alte spații necesare desfășurării activității, situate în str. Ion Câmpineanu nr. 16, str. Poterași nr. 11 și bd. Dinicu Golescu nr. 38, București.

Art. 3. -

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale îndeplinește următoarele funcții:

a) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea aplicării și controlul respectării reglementărilor în domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, a celui cooperatist, comerțului, turismului și mediului de afaceri, precum și al funcționării instituțiilor și organismelor care își desfășoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa;

b) de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, a celui cooperatist, comerțului, turismului, mediului de afaceri și profesiilor liberale, cu excepția profesiilor liberale aflate în competența altor instituții;

c) de sinteză în domeniile specifice ministerului;

d) de coordonare la nivel național a activității de relații economice internaționale, respectiv fluxurile comerciale și cooperarea economică, asigurând secretariatele comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state și pregătirea componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului și guvernului;

e) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar în vederea realizării obiectivelor și programelor din domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, a celui cooperatist, comerțului, turismului și profesiilor liberale, cu excepția profesiilor liberale aflate în competența altor instituții;

f) de administrare, prin care se asigură administrarea fondurilor publice în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, a celui cooperatist, comerțului și turismului;

g) de reprezentare, prin care se asigură în numele statului român, cu aprobarea Guvernului, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, a celui cooperatist, comerțului, turismului și profesiilor liberale, cu excepția profesiilor liberale aflate în competența altor instituții;

h) de promovare, implementare și urmărire a folosirii fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniile aflate în coordonare.

Art. 4. -

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale exercită următoarele atribuții:

A. Cu caracter general:

1. fundamentează și elaborează programul de reforme economico-sociale ale Guvernului în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației, comerțului, mediului de afaceri, turismului și profesiilor liberale, cu excepția profesiilor liberale aflate în competența altor instituții;

2. îndeplinește atribuții privind eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societățile comerciale din domeniul comerțului interior și turismului;

3. elaborează și propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate și avizează proiectele de acte normative ale altor organe ale administrației publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniilor sale de activitate;

4. elaborează, actualizează și monitorizează planul de acțiuni pentru mediul de afaceri;

5. asigură aplicarea directă a acquis-ului comunitar sau, după caz, armonizează legislația națională în domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, cooperație, comerț și turism;

6. reprezintă Guvernul României în relația cu Uniunea Europeană și cu alte organizații internaționale, pentru elaborarea de politici și programe privind domeniile sale de activitate;

7. fundamentează și propune în proiectul de buget resursele financiare necesare funcționării, precum și realizării politicilor și programelor în domeniu, potrivit legii;

8. îndeplinește atribuțiile de organism intermediar în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii pentru Programul Operațional Sectorial de Creștere a Competitivității Economice, conform acordului de delegare încheiat prin acordul părților cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial de Creștere a Competitivității Economice;

9. îndeplinește atribuțiile de organism intermediar în domeniul turismului pentru Programul Operațional Regional, conform acordului de delegare încheiat prin acordul părților cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional;

10. elaborează, actualizează, implementează și monitorizează Planul de Acțiuni pentru Mediul de Afaceri;

11. propune și derulează acțiuni pentru elaborarea, adaptarea și implementarea instrumentelor de identificare și măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementări mediului de afaceri, în concordanță cu metodologiile și practicile internaționale de identificare, măsurare și reducere a barierelor administrative;

12. organizează și participă la derularea sondajului periodic în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative și procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia și instrumentele preluate de la organizații și organisme internaționale în domeniul cercetărilor de piață;

13. propune, implementează, coordonează și monitorizează acțiuni în domeniul reducerii barierelor administrative;

14. colaborează pe proiecte specifice și în regim permanent cu organizații și organisme internaționale (Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), asigurând coordonarea programelor și activităților desfășurate împreună cu acestea, în legătură cu mediul de afaceri;

15. identifică și testează metode de îmbunătățire a mediului de afaceri (transparența administrativă, coduri de bune practici, încurajarea și sprijinirea inițiativei antreprenoriale etc.);

16. sprijină înființarea și activitatea asociațiilor profesionale și patronale din domeniile sale de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă, în scopul informării reciproce și al perfecționării cadrului legislativ existent;

17. primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre soluționare celor în drept, potrivit competențelor, sesizările persoanelor fizice și juridice în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002;

18. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate, precum și cele conferite expres sau care decurg din acorduri internaționale la care România este parte;

19. colaborează cu celelalte ministere și autorități ale administrației publice centrale, autorități ale administrației publice locale, cu alte instituții publice, precum și cu persoane juridice și fizice;

20. solicită informații de la celelalte organe ale administrației publice centrale, de la autoritățile administrației publice locale, de la alte instituții și autorități publice, precum și de la societățile comerciale la care statul este acționar sau asociat, acestea având obligația de a furniza datele solicitate;

21. asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislației Uniunii Europene și Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competență, prin activități specifice în condițiile legii;

B. În domeniul întreprinderilor mici și mijlocii:

1. elaborează, implementează și monitorizează programe pentru stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a societăților cooperative;

2. elaborează criteriile, prioritățile și procedurile necesare în vederea desfășurării programelor și proiectelor activităților specifice;

3. derulează programe și proiecte cu finanțare externă, prin înființare de unități de management de proiect;

4. participă, împreună cu alte organe ale administrației publice de specialitate, la elaborarea și implementarea politicilor de cercetare, inovare și a transferului tehnologic în domeniile sale de activitate;

5. coordonează cooperarea în cadrul programelor Uniunii Europene și ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a proiectelor și programelor din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii;

6. reprezintă statul în exercițiul tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor ce îi revin în calitate de acționar unic al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - S.A.;

7. reprezintă statul în exercițiul tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor ce îi revin în calitate de acționar la fondurile locale de garantare;

8. asigură coordonarea Fundației de Post-Privatizare.

C. În domeniul comerțului:

1. fundamentează și promovează interesele economico-comerciale ale României în cadrul instituțiilor comunitare abilitate prin actele constitutive ale Uniunii Europene pentru elaborarea politicii comerciale comune și desfășurarea de negocieri de liberalizare a comerțului în cadru multilateral, desfășurate sub egida Organizației Mondiale de Comerț, sau la nivel regional și bilateral;

2. coordonează și urmărește respectarea implementării politicii comerciale comunitare în România, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene în domeniu, cu aplicabilitate directă în toate statele membre, și cu Tratatul de aderare;

3. urmărește și controlează aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale din domeniile sale de competență, ținând seama de statutul de membru al Uniunii Europene sau de membru al altor structuri ori organisme internaționale;

4. asigură consultarea altor instituții guvernamentale și a mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregătirea, adoptarea și aplicarea la nivel comunitar de măsuri de politică comercială comună;

5. reprezintă interesele statului român în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale ce interesează domeniul său de activitate;

6. mediatizează și acordă consultanță operatorilor economici cu privire la valorificarea în comerțul cu țările terțe a oportunităților și avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeană în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și/sau prin acordurile de comerț liber sau de parteneriat economic, încheiate la nivel regional ori bilateral, care înglobează componente de comerț;

7. promovează interesele comerciale ale României în relațiile cu alte state și cu organizațiile economice la nivel mondial, conform competențelor naționale ca membru al Uniunii Europene;

8. face propuneri și negociază direct, conform competențelor naționale, sau participă la negocierea și încheierea de tratate, acorduri și alte înțelegeri internaționale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic național și, respectiv, comunitar, necesar dezvoltării schimburilor comerciale;

9. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile și convențiile internaționale bilaterale și multilaterale în domeniul economic, la care România este parte, conform competențelor naționale și în corelație cu politica Uniunii Europene;

10. asigură managementul Strategiei Naționale de Export a României, conform legislației în vigoare, în parteneriat public-privat cu mediile de afaceri care au participat la elaborarea documentului;

11. dezvoltă forme de parteneriat și dialog structurat în domeniile specifice de activitate cu structurile asociative ale mediilor de afaceri reprezentative la nivel național, respectiv patronatele și asociațiile profesionale, precum și cu camerele de comerț și industrie;

12. asigură organizarea și participarea la misiuni economice, târguri și expoziții internaționale în scopul promovării exporturilor de produse și servicii românești;

13. coordonează organizarea sesiunilor comisiilor mixte guvernamentale de cooperare economică și tehnică, face propuneri privind programul anual de sesiuni și al președinților părții române în comisiile mixte, propune spre aprobare guvernului mandatul delegațiilor participante; participă prin delegați proprii la sesiunile comisiilor mixte, atât în țară, cât și în străinătate; elaborează și supune spre aprobare guvernului rapoartele desfășurării sesiunilor și planurile de măsuri pentru punerea în aplicare a celor convenite;

14. oferă operatorilor economici informații de piață și oportunități de afaceri, precum și servicii de consultanță privind accesul pe piețele externe și acordă asistență de specialitate în procesul antamării unor operațiuni de cooperare și de obiective complexe în țară și în străinătate;

15. coordonează activitatea reprezentanțelor economice ale României în străinătate și cooperează cu cele acreditate în România, pentru identificarea și concretizarea unor proiecte și pentru promovarea relațiilor economice și a cooperării internaționale;

16. participă, în domeniul său de activitate, la dialogul cu instituțiile financiare internaționale și acționează pentru concretizarea unor proiecte de cooperare cu acestea și de atragere a investitorilor străini și români în vederea implementării de proiecte și programe naționale, regionale sau internaționale de interes pentru România;

17. sprijină, în condițiile legii, acțiunile coordonate de Ministerul Economiei și Finanțelor pentru recuperarea creanțelor României rezultate din operațiuni comerciale și de cooperare economică derulate înainte de 31 decembrie 1989;

18. asigură funcția de autoritate națională pentru aplicarea reglementărilor comunitare privind eliberarea de documente de import și, după caz, de export în relațiile de comerț dintre Uniunea Europeană și țări terțe, pentru produse aflate în domeniul său de competență;

19. eliberează, în condițiile legii, autorizații de funcționare în România a reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor comerciale străine;

20. participă împreună cu alte organe ale administrației publice cu atribuții în domeniu și organizații nonguvernamentale și coordonează elaborarea de strategii în domeniul dezvoltării comerțului interior și protecției consumatorului;

21. participă la elaborarea politicilor în vederea dezvoltării distribuției produselor și serviciilor de piață și asigură implementarea acestora;

22. realizează, împreună cu organele administrației publice locale, baza de date la nivel național privind structurile de distribuție existente;

23. elaborează, propune Guvernului spre aprobare și implementează programe pentru dezvoltarea și susținerea activității comerciale și de prestări de servicii de piață;

24. asigură, prin Centrul de Formare și Management pentru Comerț, formarea profesională continuă și pregătirea profesională a lucrătorilor din domeniul comerțului și prestărilor de servicii de piață;

25. participă, împreună cu alte organe ale administrației publice de specialitate, și coordonează elaborarea strategiilor și programelor referitoare la dezvoltarea pieței de desfacere la intern și urmărește implementarea lor;

26. urmărește și sprijină, în condițiile legii, păstrarea climatului de concurență loială, protejarea intereselor consumatorilor de produse și servicii și ale operatorilor economici pe piața internă;

27. asigură elaborarea și implementarea programelor și proiectelor de promovare a sistemelor moderne de distribuție și a calității bunurilor de consum;

28. organizează activitatea de prelucrare și gestionare de informații și date în domeniul său de activitate, participând la sistemul informațional național și internațional; elaborează materiale promoționale și publicații de specialitate în domeniul său de activitate.

D. În domeniul turismului:

1. aplică strategiile de dezvoltare a infrastructurilor de turism;

2. organizează și realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piața internă, cât și pe piețele externe, prin activități specifice reprezentanțelor de promovare turistică;

3. organizează congrese, colocvii, simpozioane și alte acțiuni similare, în țară și în străinătate, în domeniul turismului;

4. organizează evidența, atestarea și monitorizarea valorificării și protejării patrimoniului turistic, conform legii;

5. realizează politica de promovare și dezvoltare a turismului, pe baza programului anual de marketing și promovare a turismului și a programului de dezvoltare a produselor turistice, în cadrul cărora se pot organiza deplasări pentru reprezentanții mass-media și cofinanțări de emisiuni televizate specifice turismului;

6. autorizează operatorii economici și personalul de specialitate din turism, respectiv licențiază agenții de turism, clasifică structurile de primire turistice, omologhează pârtiile și traseele de schi, brevetează și atestă personalul de specialitate;

7. efectuează controlul calității serviciilor din turism;

8. avizează documentațiile de urbanism privind zonele și stațiunile turistice, precum și documentațiile privind construcțiile în domeniul turismului, conform legii;

9. coordonează programele de asistență tehnică acordată de Uniunea Europeană, Organizația Mondială a Turismului și de alte organisme internaționale;

10. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și cu organizații similare din alte state, precum și cu organisme internaționale interesate de activitatea de turism;

11. coordonează, împreună cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, procesul de instruire din instituții de învățământ din domeniul turismului;

12. coordonează, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, programe naționale și județene de reconversie profesională în meseriile specifice activității turistice;

13. elaborează și pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniul turismului și asigură gestionarea procesului de privatizare al societăților comerciale de turism;

14. exercită drepturile și obligațiile statului ca acționar al societăților comerciale de turism până la finalizarea procesului de privatizare.

E. În domeniul profesiilor liberale:

1. asigură cadrul legal pentru înființarea și funcționarea profesiilor liberale împreună cu organismele statului în a căror competență se află profesii liberale;

2. colaborează cu instituțiile statului în a căror competență se află profesii liberale.

Art. 5. -

(1) Conducerea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale se exercită de către ministru.

(2) Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale îndeplinește atribuții de ordonator principal de credite, potrivit legii.

(3) În exercitarea atribuțiilor, ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale este ajutat de 2 secretari de stat.

(4) Ministrul reprezintă Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

(5) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(6) Ministrul îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte atribuții specifice stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

(7) Ministrul conduce aparatul propriu al ministerului, stabilit prin prezenta hotărâre, numește și eliberează din funcție personalul acestuia.

(8) În cazul în care ministrul nu își poate exercita atribuțiile, prin ordin al ministrului se va nominaliza un înlocuitor, în condițiile legii.

(9) Ministrul numește și eliberează din funcție conducătorii organelor de specialitate din subordinea și coordonarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.

(10) Atribuțiile personalului din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

(11) Pe lângă ministru, funcționează Colegiul ministerului. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului se aprobă prin ordin al ministrului.

Art. 6. -

(1) Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale are un secretar general și un secretar general adjunct, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii, personal diplomatic, funcționari publici de conducere, funcționari publici de execuție și personal contractual.

(2) Secretarul general și secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului.

(3) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Secretarul general și secretarul general adjunct pot îndeplini și alte însărcinări prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale ori încredințate de ministru.

Art. 7. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) În structura organizatorică a Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale funcționează direcții generale, direcții, servicii, birouri și compartimente.

(3) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului, se pot organiza servicii, birouri și compartimente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, în condițiile legii.

(4) În cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale și în cadrul numărului maxim de posturi aprobat, funcționează:

a) rețeaua externă pentru promovarea comercial-economică, organizată sub formă de Birouri de Promovare Comercial-Economică ale României în străinătate, a căror înființare și ale căror atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului;

b) reprezentanțe de promovare tuistică cu sediul în străinătate și reprezentanțe de autorizare turistică, cu sediul în țară, ambele fără personalitate juridică, a căror înființare și ale căror atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului.

(5) În coordonarea ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale funcționează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, organ de specialitate al administrației publice centrale cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, conform legii.

(6) Unitățile ce funcționează în subordinea sau coordonarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(7) În subordinea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale funcționează:

I. În subordinea directă a ministrului:

- Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii.

II. În subordinea celorlalte structuri ale ministerului:

a) Centrul Român pentru Promovarea Comerțului, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat;

b) oficii teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, ca unități cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, ce deservesc mai multe județe. Conducerea acestora se asigură de câte un director executiv pentru fiecare oficiu. Numărul maxim de posturi pentru fiecare oficiu teritorial pentru întreprinderile mici și mijlocii și cooperație din subordinea ministerului este de 15. Personalul din oficiile teritoriale pentru întreprinderile mici și mijlocii și cooperație este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din serviciile deconcentrate ale administrației publice centrale;

c) Centrul de Formare și Management pentru Comerț, unitate cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii;

d) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii;

e) Centrul Național de Învățământ Turistic, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii. Modificări (1)

(8) Structura organizatorică, regulamentele de organizare și funcționare, precum și statele de funcții ale entităților subordonate Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale se aprobă prin ordin al ministrului.

(9) Înființarea de noi oficii sau reprezentanțe teritoriale, cu sau fără personalitate juridică, care să reprezinte activitatea ministerului în plan regional, se face prin ordin al ministrului potrivit prevederilor legale în vigoare, în funcție de resursele financiare alocate cu acestă destinație prin bugetul anual.

(10) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale este de 546, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (1)

(11) Din numărul maxim de posturi, 130 de posturi se utilizează pentru rețeaua de promovare comercială economică externă și 28 de posturi pentru reprezentanțele de promovare turistică din străinătate.

(12) Atribuțiile și competențele secretarilor de stat, ale secretarului general și ale secretarului general adjunct se stabilesc prin ordin al ministrului.

Art. 8. -

(1) Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale poate înființa în subordinea sa organe de specialitate, în condițiile prevăzute de lege.

(2) Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosință gratuită altor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care își desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile legii, în următoarele scopuri:

a) organizarea bufetelor de incintă;

b) instalarea de automate pentru băuturi calde și reci;

c) organizarea unui cabinet medical;

d) pentru alte activități care au legătură cu activitatea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale sau sunt necesare în derularea activității acestuia.

Art. 9. -

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale poate desfășura activități finanțate integral din venituri proprii, care se organizează potrivit legii.

Art. 10. -

Reorganizarea structurilor comasate se va realiza în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11. -

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale preia personalul Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, Autorității Naționale pentru Turism, personalul Ministerului Economiei și Comerțului care desfășoară activități în domeniul comerțului, personalul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului care desfășoară activități în domeniul turismului și personalul care desfășoară activități privind mediul de afaceri din cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniile mediului de afaceri și întreprinderilor mici și mijlocii potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale.

Art. 12. -

(1) Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale are în dotare un parc auto stabilit conform reglementărilor în vigoare.

(2) Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale are în dotare, pentru activitățile specifice de inspecție și control care se desfășoară pe întreg teritoriul țării și pentru transportul delegațiilor, 30 de autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 litri pentru fiecare autoturism.

(3) Pentru activitățile specifice desfășurate de reprezentanțele de promovare și informare turistică din străinătate și pentru reprezentanțele de autorizare turistică din țară, Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale are în dotare câte un autoturism pentru fiecare reprezentanță, cu un consum lunar de carburant de 150 litri pentru fiecare autoturism.

(4) Pentru activitățile specifice desfășurate de birourile consilierului economic din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate, Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale are în dotare un număr total de 117 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 300 litri pentru fiecare autoturism.

(5) Pentru transportul demnitarilor și parcul comun, numărul de autoturisme se stabilește potrivit Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. -

(1) Bunurile mobile și imobile din domeniul public sau privat al statului, care se aflau în administrarea Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, Ministerului Economiei și Comerțului, Autorității Naționale pentru Turism și Direcției Mediul de Afaceri din cadrul Guvernului României, trec, pe bază de protocol de predare-preluare, în administrarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.

(2) Bunurile imobile din domeniul public sau privat al statului ce trec în administrarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale sunt prevăzute în anexa nr. 3, iar bunurile mobile din patrimoniu sunt cele stabilite în protocolul de predare-preluare.

Art. 14. -

Pentru buna desfășurare a activității în cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale se pot închiria spații suplimentare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 15. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare;

b) dispozițiile din domeniul comerțului cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea Ministerului Economiei și Comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 29 martie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii,
comerț, turism și profesii liberale,
Ovidiu Ioan Silaghi
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
secretar de stat

București, 25 aprilie 2007.

Nr. 387.

ANEXA Nr. 11) Modificări (1)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

TOTAL: 546, exclusiv demnitarii și posturile aferente
cabinetului ministrului

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI PENTRU
ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚ, TURISM ȘI PROFESII LIBERALE

                                               ┌──────────────────────┐
                                              ┌─┤ Corpul de control al │
                 ┌────────────────────┐                  │ │  ministrului*)   │
                 │ Cabinet Ministru ├┐                 │ └──────────────────────┘
                 └────────────────────┘│                 │ ┌──────────────────────┐
                            │     ┌────────────┐      ├─┤  Audit intern*)  │
                            ├─────────┤ MINISTRU ├───────────┤ └──────────────────────┘
                            │     └─────┬──────┘      │ ┌──────────────────────┐
                 ┌────────────────────┐│        │         ├─┤Informații clasificate│
                 │Consilier diplomatic├┘        │         │ └──────────────────────┘
                 └────────────────────┘        │  ┌──────────────┴─────────────────────┐
                                    │  │Relații cu Parlamentul, Mass Media, │
                                    │  │Purtător de Cuvânt, Relații Publice │
                                    │  │      și Protocol*)      │
                                    │  └────────────────────────────────────┘
               ┌───────────────────┬──────────────────────┼────────────────────────────┐
┌────────────────┐ ┌────────┴────────┐ ┌───────┴────────┐       │          ┌───────┴────────┐ ┌────────────────┐
│Cabinet Secretar├──┤Secretar de Stat │ │Secretar General│       │          │Secretar de Stat├─┤Cabinet Secretar│
│  de Stat   │ └────────┬────────┘ └───────┬────────┘       │          └───────┬────────┘ │  de Stat   │
└───────┬────────┘      └──┐    ┌───────┴─────────┐      │              │     └────────────────┘
┌───────┴────────┐       │    │  Secretar   │      │              │
│ Sinteză Comerț │       │    │ General Adjunct │      │              │
│  Exterior  │       │    └────────┬────────┘      │              │
└────────────────┘       │         └─────────┐      └─────────────┐       └───────────┐
      ┌─────────────────┐ │    ┌─────────────────┐ │  ┌───────────────────┐ │  ┌───────────────────┐ │
      │Direcția Generală│ │    │Direcția Generală├─┤  │ Direcția Generală │ │  │ Direcția Generală │ │
      │  Politici   ├─┤    │  Economică  │ │  │Sinteză, Investiții├─┤  │ de Dezvoltare și ├─┤
      │  Comerciale  │ │    └─────────────────┘ │  │  și Programe  │ │  │   Relații   │ │
      └─────────────────┘ │    ┌─────────────────┐ │  └───────────────────┘ │  │ Internaționale  │ │
      ┌─────────────────┐ │    │Direcția Generală│ │  ┌───────────────────┐ │  └───────────────────┘ │
      │Direcția Generală├─┤    │Achiziții Publice├─┤  │ Direcția Generală │ │  ┌───────────────────┐ │
      │ Relații Externe │ │    │ și Logistică  │ │  │Mediu de Afaceri și├─┘  │ Direcția Generală ├─┤
      └─────────────────┘ │    └─────────────────┘ │  │ Profesii Liberale │   │Promovare Turistică│ │
      ┌─────────────────┐ │    ┌─────────────────┐ │  └───────────────────┘   └───────────────────┘ │
      │Direcția Generală│ │    │Direcția Generală├─┤               ┌───────────────────┐ │
      │  Promovarea  ├─┤    │ Resurse Umane │ │               │ Direcția Generală │ │
      │  Exportului  │ │    └─────────────────┘ │               │  Autorizare și  ├─┤
      └─────────────────┘ │    ┌─────────────────┐ │               │   Control   │ │
      ┌─────────────────┐ │    │Direcția Generală├─┘               └───────────────────┘ │
      │Direcția Generală├─┤    │  Juridică   │                ┌───────────────────┐ │
      │Afaceri Europene │ │    └─────────────────┘                │ Direcția Generală │ │
      └─────────────────┘ │                             │pentru Programe și ├─┘
      ┌─────────────────┐ │                             │  Implementare  │
      │Direcția Generală│ │                             └───────────────────┘
      │ pentru IMM și ├─┘
      │  Cooperație  │
      └─────────────────-

*) Se organizează la nivel de direcție.

ANEXA Nr. 2

UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea și în coordonarea Ministerului pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

A. Unități care funcționează în coordonarea ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism, și profesii liberale

1. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului - ANPC - 762 de posturi cu finanțare din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

B. Unități care funcționează în subordinea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism, și Profesii Liberale

I. cu finanțare din venituri proprii

1. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci - OSIM - 315 posturi

2. Centrul Național de Învățământ Turistic - CNIT - 30 de posturi Modificări (1)

3. Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare în Turism - INCDT - 56 de posturi

4. Centrul de Formare și Management pentru Comerț - CFMC - 2 posturi

II. cu finanțare din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

1. Centrul Român pentru Promovarea Comerțului - CRPC - 145 de posturi

2. Oficii teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație - 195 de posturi.

ANEXA Nr. 3

Situația bunurilor imobile din administrarea Ministerului pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

1. Imobil construcție P+6, situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, și terenul aferent

2. Imobil construcție P+1, corp D, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, București, anexele și terenul aferente

3. Imobil construcție P+3, situat în str. Poterași nr. 11, sectorul 4, București.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...