Hotărârea nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor - CAPITOLUL I Organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor -
SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale și principalele obiective și atribuții

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL I Organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor -
SECȚIUNEA a 2 a Organizarea Ministerului Economiei și Finanțelor →

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale și principalele obiective și atribuții

Art. 1. - Practică judiciară (1)

(1) Ministerul Economiei și Finanțelor se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniul economiei și finanțelor publice, prin reorganizarea Ministerului Finanțelor Publice și prin preluarea activității în domeniul economiei de la Ministerul Economiei și Comerțului, care își încetează activitatea.

(2) Ministerul Economiei și Finanțelor este minister cu rol de sinteză, instituție publică cu personalitate juridică.

(3) Sediul Ministerului Economiei și Finanțelor este în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Practică judiciară (1)

Art. 2. - Practică judiciară (2)

(1) Ministerul Economiei și Finanțelor contribuie la elaborarea și implementarea strategiei și a Programului de guvernare în domeniul finanțelor publice, în exercitarea administrării generale a finanțelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare și valutare, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

(2) Ministerul Economiei și Finanțelor îndeplinește următoarele funcții: Practică judiciară (1)

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul finanțelor publice, precum și elaborarea strategiilor și a programelor privind creșterea economică în industrie, energie, resursele minerale, industria de apărare, promovarea exportului, precum și a politicilor din domeniul economic;

b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul finanțelor publice, din domeniul economic și din celelalte domenii conexe: recuperarea și conservarea energiei, recuperarea instalațiilor, reciclarea materialelor și gestionarea resurselor materiale, restructurarea și, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor;

c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate; Practică judiciară (1)

d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniul financiar, fiscal și economic;

e) de elaborare și implementare a politicii bugetare și a politicii fiscale a Guvernului;

f) de corelare a politicilor fiscale și bugetare cu celelalte politici economico-sociale;

g) de coordonare a relațiilor bugetare cu Uniunea Europeană, precum și a contactelor cu structurile comunitare, din punct de vedere administrativ, în acest domeniu;

h) de administrare a veniturilor statului;

i) de contractare și administrare a datoriei publice;

j) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului;

k) de exercitare a controlului financiar public intern, inclusiv a auditului intern;

l) de asigurare a evidenței centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;

m) de elaborare și supraveghere a cadrului legal în domeniul contabilității;

n) de coordonare a asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană și de statele membre ale acesteia;

o) de coordonare a utilizării asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană prin fondurile structurale și de coeziune;

p) de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA și SAPARD;

r) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum și al funcționării instituțiilor care își desfășoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;

s) de autoritate a administrației publice centrale de specialitate, prin care se asigură elaborarea și implementarea politicii în domeniul sistemelor de management financiar și control la instituțiile publice, precum și de autoritate de management și de organism intermediar pentru programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice;

t) de administrare a proprietății publice din domeniul resurselor minerale, al transportului energiei, al transportului și stocării țițeiului și gazelor naturale sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publică, prin operatorii economici care funcționează în subordinea și sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor.

(3) Principiile care stau la baza activității Ministerului Economiei și Finanțelor sunt următoarele:

a) coerența, stabilitatea și predictibilitatea în domeniul economiei și al finanțelor publice pe termen mediu;

b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;

c) întărirea autorității instituției;

d) perfecționarea managementului fondurilor publice;

e) transparența activității în toate domeniile sale de activitate;

f) colaborarea cu partenerii sociali;

g) asigurarea unui mediu de afaceri concurențial și predictibil.

Art. 3. - Practică judiciară (10)

(1) În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Economiei și Finanțelor are, în principal, următoarele atribuții:

A. în domeniul finanțelor publice:

1. propune strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung și soluții de reformă în domeniul finanțelor publice;

2. elaborează proiectul bugetului de stat, al legii bugetului de stat și raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum și proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectificările corespunzătoare; Practică judiciară (10)

3. stabilește echilibrul bugetar în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat și a rectificării acestuia; Practică judiciară (1)

4. stabilește metodologii pentru elaborarea proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, precum și a proiectelor bugetelor locale;

5. analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, și prezintă informări Guvernului, cu propuneri de îmbunătățire;

6. analizează la nivelul instituțiilor publice definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, modul de utilizare și/sau administrare a fondurilor și/sau patrimoniului public, prezentând Guvernului, spre dezbatere și aprobare, propuneri și/sau proiecte de acte normative care să conducă la îmbunătățirea procesului de programare și execuție bugetară; Practică judiciară (1)

7. urmărește execuția operativă a bugetului general consolidat; stabilește măsurile necesare pentru încasarea veniturilor și limitarea cheltuielilor, în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat;

8. elaborează și aprobă clasificația indicatorilor privind finanțele publice;

9. elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, al legii bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și proiectul legii de rectificare a acestuia;

10. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator principal de credite în cadrul fiecărui exercițiu bugetar; Practică judiciară (1)

11. analizează și avizează deschiderile de credite bugetare pentru stimularea producției de export și a exporturilor;

12. monitorizează, în condițiile legii, numărul de posturi și cheltuielile de personal din instituțiile publice;

13. aprobă, prin delegare de competențe, modificări în fișele de investiții, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare;

14. aprobă repartizarea pe trimestre a veniturilor și a cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetele fondurilor speciale;

15. inițiază proiecte de acte normative în domeniul de activitate al Ministerului Economiei și Finanțelor și urmărește armonizarea acestora cu legislația Uniunii Europene în domeniu;

16. avizează proiectele de acte normative care au legătură cu activitatea Ministerului Economiei și Finanțelor;

17. analizează, fundamentează și stabilește măsuri privind împrumuturile necesare în vederea acoperirii deficitului bugetar și refinanțării datoriei publice sau pentru acțiuni și lucrări de interes public; administrează datoria publică, urmărește rambursarea acesteia și achitarea dobânzilor aferente, în condițiile legii;

18. administrează și gestionează datoria publică guvernamentală;

19. elaborează raportul privind datoria publică internă și externă a României, pe care îl prezintă semestrial Guvernului și Parlamentului;

20. reîntregește, la propunerea ordonatorilor principali de credite, Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse;

21. elaborează și actualizează metodologia privind criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice;

22. analizează programul de investiții din punct de vedere al încadrării în limitele de cheltuieli stabilite, al respectării criteriilor de selecție și prioritizare și al eșalonării creditelor bugetare în funcție de durata de execuție a obiectivelor;

23. coordonează monitorizarea întregului program de investiții publice;

24. elaborează strategia în domeniul investițiilor publice, pe baza propunerilor de programe de investiții ale ordonatorilor principali de credite;

25. administrează contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Națională a României, scop în care încheie convenții cu aceasta;

26. stabilește sistemul de organizare și funcționare a Trezoreriei Statului, în vederea asigurării efectuării operațiunilor de încasări și plăți pentru sectorul public;

27. elaborează și administrează bugetul de venituri și cheltuieli al Trezoreriei Statului;

28. colaborează cu Banca Națională a României la elaborarea balanței de plăți externe, a balanței creanțelor și angajamentelor externe, a reglementărilor din domeniul monetar și valutar și informează semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de soluții în acoperirea deficitului sau utilizării excedentului din contul curent al balanței de plăți externe;

29. contractează și garantează împrumuturi de stat de pe piața financiară internă și externă, în scopul și în limitele competențelor stabilite de lege;

30. asigură punerea în circulație prin Banca Națională a României, pe bază de convenție, a unor instrumente financiare specifice;

31. elaborează lucrările privind contul general anual de execuție a bugetului de stat, contul general al datoriei publice a statului și, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și conturile anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și proiectele de lege referitoare la aceste conturi de execuție, pe care le prezintă spre însușire Guvernului, în vederea transmiterii pentru adoptare Parlamentului;

32. elaborează, pe baza modelului-cadru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), proiectul românesc de convenție pentru evitarea dublei impuneri și urmărește actualizarea acestuia în concordanță cu recomandările adoptate de O.C.D.E.;

33. negociază, pregătește parafarea, semnarea și ratificarea convențiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;

34. elaborează strategii, studii comparative, priorități și proiecte de acte normative privind politica fiscală a României în domeniul convențiilor pentru evitarea dublei impuneri;

35. se preocupă de aplicarea unitară a întregii legislații fiscale prin direcțiile de specialitate, Comisia fiscală centrală și alte unități implicate aflate în structura sau în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor;

36. urmărește realizarea unui management eficient și coerent al sistemului fiscal românesc, având ca scop elaborarea și menținerea unui sistem fiscal unitar, stabil și armonizat, în strânsă concordanță cu indicatorii macroeconomici din Strategia de modernizare a administrației publice;

37. exercită, prin organele sale de specialitate, controlul utilizării creditelor bugetare de către instituțiile publice;

38. derulează operațiuni de încasări și plăți, ca participant direct al Sistemului național de plăți;

39. urmărește respectarea angajamentelor asumate prin acordurile încheiate cu organismele financiare internaționale în domeniul datoriei publice;

40. elaborează politica vamală, în concordanță cu cadrul legislativ existent;

41. asigură administrarea monopolului de stat, în condițiile legii;

42. reglementează controlul financiar preventiv și exercită controlul financiar preventiv delegat, în scopul constituirii și utilizării legale și eficiente a fondurilor publice;

43. realizează activități de inspecție pentru activitatea proprie a ministerului, la unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, precum și la operatori economici care utilizează fonduri europene, și soluționează contestațiile depuse de acestea;

44. exercită calitatea de reprezentant al României la organismele internaționale cu caracter financiar, în condițiile legii;

45. negociază, pregătește parafarea, semnarea și ratificarea acordurilor guvernamentale bilaterale privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor;

46. Ministerul Economiei și Finanțelor reprezintă, în baza mandatului acordat, statul român sau instituția publică implicată, în fața Curții de arbitraj internațional a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții, cu sediul la Washington;

47. coordonează, negociază și încheie acorduri internaționale, în numele statului, în domeniul relațiilor financiare și valutare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;

48. reprezintă statul, ca subiect de drepturi și obligații, în fața instanțelor, precum și în orice alte situații în care acesta participă nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabilește în acest scop un alt organ; Practică judiciară (7)

49. coordonează și îndrumă metodologic, prin structurile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei și Finanțelor, care au corespondent în cadrul tuturor unităților subordonate, întreaga lor activitate;

50. asigură relația cu Parlamentul, cu Consiliul Economic și Social, comisia de dialog social, sindicatele, patronatele și cu alți exponenți ai societății civile în problemele specifice activității sale;

51. asigură un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc și în conformitate cu principiile și standardele europene, în vederea asigurării eficienței activității și stabilității sociale, și susține în Parlament proiectele de acte normative pe care le inițiază;

52. elaborează, monitorizează și implementează procesul de soluționare a petițiilor, precum și a solicitărilor de informații publice, care se înscriu în sfera sa de competență, în conformitate cu prevederile legale;

53. elaborează, implementează și dezvoltă sistemul informatic în domeniul finanțelor publice;

54. asigură, potrivit legii, tipărirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligațiunilor necesare finanțării datoriei publice, timbrelor fiscale, precum și a formularelor și imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscală și financiar-contabilă; Modificări (1)

55. elaborează strategia de comunicare, coordonează și monitorizează sistemul de comunicare internă și externă și cadrul comunicațional, în scopul asigurării principiului unității de imagine a instituției și a unităților sale subordonate;

56. aplică legislația în domeniul resurselor umane-recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sancționare și încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;

57. elaborează și derulează programe de perfecționare profesională a personalului din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, prin Școala de Finanțe Publice și Vamă și alte organisme specializate în acest domeniu;

58. asigură prin sistemul de management al performanței și dezvoltare profesională un corp al funcționarilor publici profesionist, onest, stabil și eficient, în scopul creării unei organizații moderne, flexibile, funcționale și eficiente, în condițiile legii;

59. inițiază măsuri și participă, împreună cu instituțiile de profil, la elaborarea programelor menite să sprijine pregătirea profesională a funcționarilor publici în domeniul managementului fondurilor Uniunii Europene;

60. editează materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, în vederea cunoașterii acesteia de către personalul propriu și de către contribuabili;

61. asigură elaborarea, tipărirea și difuzarea publicației "Revista Finanțe Publice și Contabilitate", activitate finanțată integral din venituri proprii;

62. exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, asupra activității societăților comerciale, companiilor naționale și societăților bancare, prin reprezentanții săi în asociațiile generale ale acționarilor sau în consiliile de administrație;

63. urmărește constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de contrapartidă, rezultat din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice nerambursabile acordate României de organisme internaționale sau de guvernele altor țări;

64. asigură evidența statistică a ajutoarelor externe nerambursabile;

65. gestionează asistența financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană, prin instrumente financiare de preaderare și postaderare, potrivit prevederilor memorandumurilor de înțelegere, memorandumurilor și acordurilor de finanțare semnate de Guvernul României și de Comisia Europeană, precum și asistența financiară rambursabilă acordată de instituții financiare internaționale;

66. transferă fondurile nerambursabile primite de România de la Uniunea Europeană - prin fondurile structurale și de coeziune, în calitate de stat membru al Uniunii Europene - către autoritățile de management/beneficiarii finali și certifică cheltuielile efectuate în cadrul programelor operaționale cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise Comisiei Europene;

67. elaborează strategia și cadrul normativ general, coordonează și evaluează activitatea de audit public intern la nivel național, efectuează misiuni de audit public intern de interes național cu implicații multisectoriale și exercită auditul intern asupra activităților desfășurate în cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor și în structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia, în condițiile legii;

68. efectuează inspecții privind respectarea legalității, atât la nivelul aparatului propriu, cât și la nivelul celorlalte instituții publice, în domeniul său de activitate;

69. aplică, în calitate de principal furnizor de ajutor de stat, legislația în domeniul ajutorului de stat;

70. aplică dispozițiile legale în domeniul prețurilor, pentru care legea abilitează Ministerul Economiei și Finanțelor;

71. urmărește evoluția prețurilor în economie;

72. aplică dispozițiile legale în domeniul concurenței neloiale și al publicității, pentru care legea abilitează Ministerul Economiei și Finanțelor;

73. participă la schimbul de informații și experiență în relațiile cu organizațiile și instituțiile internaționale, în domeniul său de activitate;

74. programează, coordonează, monitorizează și evaluează utilizarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană și de statele membre ale acesteia și îndeplinește rolul de coordonator național al asistenței în relația cu Uniunea Europeană;

75. asigură managementul tehnic pentru proiectele din cadrul Acordului privind programul de cooperare economică pe 5 ani, încheiat între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene;

76. coordonează monitorizarea și implementarea Fondului de Coeziune (ex-ISPA), conform Regulamentului CE nr. 1.164/1994;

77. asigură verificarea declarațiilor de cheltuieli emise în cadrul procesului de implementare a Fondului de Coeziune (ex-ISPA), conform Regulamentului CE nr. 1.164/1994;

78. realizează activitățile aferente procesului de ratificare și/sau amendare a memorandumurilor de finanțare (PHARE și ex-ISPA), precum și a acordurilor interguvernamentale privind acordarea asistenței financiare nerambursabile acordate de statele membre ale Uniunii Europene;

79. asigură coordonarea la nivel național a Programului de asistență tehnică JASPERS (Asistență comună pentru promovarea proiectelor în regiunile europene), acționând în sensul pregătirii, finalizării și aprobării, în colaborare cu toate părțile implicate, a planurilor anuale de acțiune și a fișelor de proiect, urmărind realizarea de către JASPERS a proiectelor incluse în planurile de acțiune;

80. asigură cadrul metodologic pentru realizarea analizei cost-beneficiu pentru proiectele de infrastructură;

81. asigură elaborarea politicii și strategiei Guvernului României pentru promovarea și implementarea proiectelor de tip parteneriat public-privat;

82. stabilește și promovează procedurile de identificare și structurare a proiectelor de tip parteneriat public-privat și de susținere a autorităților administrației publice centrale și locale în pregătirea și implementarea proiectelor de tip parteneriat public-privat;

83. elaborează și avizează propunerile de acte normative pentru modificarea și completarea cadrului legal în domeniul parteneriatului public-privat și concesiunilor de lucrări publice, servicii și bunuri;

84. gestionează baza de date privind proiectele de tip parteneriat public-privat și concesiuni de lucrări publice, servicii și bunuri derulate la nivel central și local;

85. coordonează elaborarea și implementarea Planului național de dezvoltare, document de planificare strategică și programare financiară multianuală al României, elaborat pe baza strategiilor sectoriale și a strategiei naționale de dezvoltare regională și care fundamentează fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeană și instrumentele structurale;

86. coordonează pregătirea și funcționarea cadrului legislativ, instituțional și procedural pentru gestionarea instrumentelor structurale, îndeplinind rolul de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale și, în această calitate, coordonează elaborarea, monitorizarea și evaluarea cadrului strategic național de referință, a programelor operaționale și a documentelor de implementare corespunzătoare; coordonează dezvoltarea capacității administrative, elaborarea și actualizarea procedurilor structurilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale; organizează, prezidează și asigură secretariatul structurilor interinstituționale de coordonare a programării și a gestionării instrumentelor structurale; coordonează activitatea de informare și comunicare în domeniul instrumentelor structurale și asigură realizarea și funcționarea Sistemului unic de management al informației privind instrumentele structurale, îndeplinind rolul de autoritate centrală de legătură cu sistemul informatic al Comisiei Europene;

87. stabilește, împreună cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, sistemul de date, informații și raportări periodice privind utilizarea fondurilor comunitare, pe care le supune analizei și, după caz, aprobării Guvernului;

88. supun dezbaterii Guvernului, periodic, rapoarte privind modul de utilizare a asistenței financiare nerambursabile;

89. coordonează participarea României și îndeplinește funcția de punct național de contact la proiectele de înfrățire instituțională cu statele care beneficiază de finanțări nerambursabile ale Uniunii Europene;

90. coordonează calcularea, încasarea, plata și controlul contribuției României la sistemul resurselor proprii ale Uniunii Europene, precum și raportările către aceasta în domeniu;

91. formulează și susține pozițiile României pe parcursul procedurii de elaborare, aprobare și execuție a bugetului comunitar;

92. monitorizează fluxurile financiare de la și către Uniunea Europeană, în vederea determinării impactului poziției nete a României în relația financiară cu UE asupra bugetului național;

93. asigură stabilirea și funcționarea corectă a sistemelor de management financiar și control pentru programele operaționale, în conformitate cu prevederile Uniunii Europene privind derularea instrumentelor structurale și a altor tipuri de finanțări nerambursabile comunitare;

94. coordonează procesul de asigurare a cofinanțării necesare pentru implementarea programelor operaționale finanțate cu contribuția Uniunii Europene;

95. asigură verificarea documentelor de licitare și contractare elaborate în vederea încheierii de contracte finanțate din surse publice, pentru contractarea de servicii, bunuri, lucrări și pentru concesionarea de lucrări și servicii;

96. urmărește acquis-ul comunitar în legătură cu sistemul bugetar comunitar și adaptează cadrul normativ și metodologic național, conform evoluției acestuia;

97. formulează și susține pozițiile României privind propunerile de modificare a acquis-ului comunitar în domeniul sistemului bugetar comunitar;

98. coordonează contactele cu structurile comunitare din punct de vedere administrativ, în domeniul relațiilor bugetare cu Uniunea Europeană;

99. participă la reuniunile structurilor comunitare în domeniul relațiilor bugetare cu Uniunea Europeană;

100. elaborează, monitorizează și evaluează politicile publice a căror implementare se realizează prin adoptarea de acte normative;

101. asigură organizarea examenelor pentru dobândirea calității de consultant fiscal;

102. asigură exercitarea controlului operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte din domeniul economic, financiar și vamal care au ca efect evaziunea fiscală;

103. aplică în domeniul vamal măsurile specifice rezultate din Programul de guvernare și din legislația în domeniul vamal;

104. asigură exercitarea activității de inspecție vamală, activitatea de control vamal ulterior și orice altă formă de control specific în legătură cu aplicarea și respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vamal;

105. asigură legătura operativă în activitatea de finanțe prin reprezentanții permanenți la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organisme internaționale;

106. asigură centralizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și inițiază proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea acestuia, potrivit reglementărilor în vigoare;

107. stabilește mecanismele, circuitele și termenele de decontare privind operațiunile efectuate prin virament, precum și procedurile privind coordonarea și decontarea operațiunilor cu numerar în sistemul Trezoreriei Statului;

B. în domeniul economiei:

1. elaborează în domeniul economic strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung și soluții de reformă:

a) industrială, referitoare la evoluția dezvoltării sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale și a bunurilor de consum - metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielărie, lemn, sticlă, ceramică, materiale de construcții, construcții de mașini;

b) energetică, referitoare la evoluția sectorului energetic, respectiv energie electrică și termică, hidro, nucleară, petrol, gaze, resurse minerale, minegeologie;

c) comercială, pentru produsele industriale, privind promovarea exporturilor și dezvoltarea pieței interne;

d) economică, privind creșterea economică, atragerea de investitori, precum și coordonarea domeniului infrastructurii calității și evaluării conformității produselor;

2. elaborează și urmărește strategiile sectoriale și strategiile naționale de dezvoltare regională care fundamentează fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeană; Practică judiciară (1)

3. centralizează și prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană din domeniul economic, al promovării competitivității produselor industriale și al ajutorului de stat din domeniul economic;

4. elaborează politici publice privind creșterea economică din domeniile coordonate;

5. coordonează și controlează aplicarea actelor normative din domeniul economic;

6. participă la fundamentarea și la elaborarea strategiei și a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamentează, promovează și asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile din sectorul economic;

7. elaborează și promovează proiecte de acte normative privind reglementarea activităților din domeniul economic și avizează propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale;

8. inițiază și negociază, din împuternicirea Președintelui României sau a Guvernului, în condițiile legii, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenții sau acorduri;

9. asigură armonizarea reglementărilor legislative ale Uniunii Europene cu cele din domeniul economic coordonat;

10. aplică legislația în domeniul ajutorului de stat pentru operatorii economici din subordine;

11. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale ce interesează domeniul industrial sau de promovare a produselor industriale;

12. elaborează studii și sinteze referitoare la evoluția în economie și la ajustarea structurală a industriei, pe domenii de activitate, precum și la orientarea forței de muncă și urmărește implementarea lor;

13. asigură monitorizarea administrării proprietății publice din domeniul resurselor minerale, precum și a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa;

14. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea și, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniul coordonat;

15. avizează documentația pentru obținerea licențelor din domeniul resurselor minerale și al energiei;

16. acordă avize tehnice pentru autorizarea antrepozitelor fiscale;

17. acordă certificate de recunoaștere și desemnare ca organisme de inspecție tehnică a unor operatori economici, pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili, în baza prevederilor legale;

18. monitorizează activitatea de supraveghere a pieței pentru produsele industriale, în conformitate cu legislația în vigoare;

19. asigură informarea, consultarea și instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producția și consumul durabil, schimbările climatice, strategiile tematice din Uniunea Europeană;

20. supraveghează și controlează împreună cu alte organe de specialitate transportul deșeurilor înspre și dinspre Comunitatea Europeană;

21. urmărește realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul național de gestiune a deșeurilor referitoare la gestionarea deșeurilor generate de industrie;

22. monitorizează activitatea de supraveghere a pieței pentru produsele importate de România din terțe țări;

23. administrează directivele transpuse în legislația națională în domeniul industrial, mediu și sectorul energetic;

24. elaborează ghiduri pentru implementarea directivelor transpuse în legislația națională în domeniile pe care le coordonează și evaluează capacitatea operatorilor economici de aplicare a acquis-ului;

25. asigură dialogul permanent cu patronatele și asociațiile sindicale din domeniul economic, cu mass-media și cu societatea civilă, în scopul informării reciproce și al perfecționării cadrului legislativ aferent;

26. asigură relația cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social și cu alți exponenți ai societății civile în problemele specifice domeniului economic;

27. dezvoltă sistemul informatic în domeniul economic și al promovării competitivității produselor industriale;

28. implementează sistemul de comunicare și cadrul comunicațional în domeniul economic;

29. stimulează relațiile cu camerele de comerț și industrie și cu asociațiile profesionale în domeniile specifice de activitate;

30. urmărește implementarea politicilor de cercetare și inovare în domeniul economic;

31. coordonează, direct sau împreună cu ministerul de resort din domeniul cercetării, institutele naționale de cercetare din sfera sa de activitate, potrivit legii;

32. elaborează politica privind evaluarea conformității produselor industriale și urmărește aplicarea acestei politici;

33. stabilește și asigură aplicarea măsurilor de protecție civilă în cazul situațiilor deosebite, în condițiile legii;

34. asigură activitatea de cooperare internațională în relațiile cu organismele de profil din țările membre NATO și UE privind producția specială, controlul exporturilor strategice și managementul situațiilor de urgență;

35. sprijină participarea industriei de apărare la programele de modernizare a tehnicii de luptă pentru forțele terestre, aeriene și navale;

36. reprezintă industria de apărare în comisiile mixte de colaborare tehnico-militară cu alte state și în organizațiile euroatlantice de profil;

37. elaborează rapoarte și informări pentru CSAT;

38. sprijină și coordonează participarea industriei de apărare pentru programele NATO;

39. elaborează propunerile privind necesitățile de materii prime și materiale pentru acumularea în rezerva de stat, corelate cu programul de pregătire a economiei pentru apărare;

40. reprezintă România în relațiile cu NATO/EAPC - Comitetul de Planificare Industrială, protecția infrastructurii critice la obiectivele economice de importanță strategică împotriva terorismului economic;

41. asigură participarea în Comisia Centrală de Rechiziții;

42. realizează și gestionează baza de date și sistemul informațional din domeniile de activitate, participând la sistemul informațional național și internațional;

43. negociază direct sau participă la negocierea și la încheierea de tratate, acorduri și alte înțelegeri internaționale cu caracter economic din domeniul coordonat sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale;

44. fundamentează propuneri privind proiectul de buget și urmărește execuția bugetului pentru activitățile din domeniul său de activitate; urmărește proiectarea și realizarea investițiilor;

45. gestionează mijloacele financiare în domeniul economic și controlează modul de utilizare a acestora de către unitățile din subordine;

46. asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea cerințelor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și Uniunii Europene în economie, prin activități specifice, în condițiile legii;

47. elaborează norme, implementează și controlează politica de conservare a energiei, de securitate a instalațiilor din industrie, de reciclare a materialelor, precum și de metrologie legală;

48. coordonează activitatea de producere, transport și de distribuție a energiei electrice și monitorizarea pieței de energie;

49. elaborează programul energetic de iarnă și urmărește asigurarea de combustibil;

50. urmărește situația stocurilor de siguranță ale sistemului electroenergetic al sistemului național la resursele primare de energie, cărbune, hidrocarburi și, împreună cu Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, volumul de apă din lacurile de acumulare;

51. asigură raportarea lunară la Uniunea Europeană a stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere;

52. coordonează activitățile sistemului național de transport al gazelor naturale;

53. elaborează documentele programatice referitoare la sectorul energetic, aferente Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" - Axa prioritară IV "Creșterea eficienței energetice și securitatea furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice";

54. avizează documentațiile pentru aprobarea coeficienților maximi de consumuri tehnologice specifice activităților de depozitare, manipulare, distribuție și transport al produselor petroliere;

55. coordonează procesul de realizare a sarcinilor României privind piața regională de electricitate și gaze naturale;

56. participă la elaborarea strategiei sectorului energetic în domeniul cărbunelui și al producătorului de uraniu;

57. inițiază și avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecție a mediului;

58. organizează efectuarea controlului aplicării actelor normative în vigoare de către operatorii economici cu activități în domeniile specifice;

59. realizează activități de control operativ la operatorii economici, în vederea asigurării respectării prevederilor legale și a legislației secundare, pe domenii de activitate;

60. colaborează cu instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;

61. organizează și participă la misiuni economice în scopul promovării exporturilor de produse industriale românești;

62. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internațională, care se desfășoară în țară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;

63. asigură operatorilor economici informații de piață și acordă asistență de specialitate în procesul negocierilor unor operațiuni de cooperare și de obiective complexe în țară și în străinătate;

64. urmărește mediatizarea și aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acțiuni de cooperare economică internațională la care ministerul este parte;

65. inițiază acțiuni de cooperare internațională și de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terțe piețe;

66. acționează pentru atragerea instituțiilor financiare internaționale, a unor investitori străini și români, pentru relansarea unor proiecte și programe naționale, regionale sau internaționale de interes pentru România;

67. administrează și gestionează programul de creștere a competitivității produselor industriale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

68. efectuează controlul operatorilor economici care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul programului de creștere a competitivității produselor industriale;

69. studiază tendințele piețelor externe în ceea ce privește competitivitatea produselor industriale românești și oportunitățile de comerț pentru operatorii economici români și sprijină prezența acestora pe piața mondială;

70. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile și convențiile internaționale bilaterale și multilaterale în domeniul economic la care România este parte;

71. coordonează, monitorizează implementarea proiectelor PHARE și întocmește rapoarte periodice privind evaluarea proiectelor, conform procedurilor PHARE;

72. asigură schimbul de informații privind aspectele tehnice ale implementării proiectelor PHARE cu direcțiile implicate din cadrul Comisiei Europene, delegația Comisiei Europene la București, Fondul Național și cu operatorii de implementare;

73. gestionează fondurile primite de la UE prin programul operațional sectorial de creștere a competitivității economice;

74. sprijină activitatea Agenției Române pentru Investiții Străine privind atragerea investițiilor străine în domeniile economice coordonate;

75. acordă asistența necesară firmelor românești și străine în domeniul economic;

76. organizează standuri la târguri și expoziții pe plan regional, în vederea atragerii de operatori economici interesați de domeniul deșeurilor reciclabile;

77. elaborează programe sectoriale de gestionare a deșeurilor industriale reciclabile și elaborează prognoze în acest domeniu;

78. eliberează certificatele de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru societățile comerciale, pentru care Ministerul Economiei și Finanțelor este minister de resort;

79. participă, împreună cu instituțiile și structurile cu atribuții în domeniu, la negocierea și la încheierea de tratate, acorduri și alte înțelegeri internaționale cu caracter economic;

80. inițiază măsuri pentru stimularea cooperării economice internaționale;

81. implementează politica comercială a României pentru produsele industriale și asigură armonizarea reglementărilor legislative din domeniul comerțului și în legătură cu relațiile economice internaționale cu cele ale Organizației Mondiale a Comerțului, Uniunii Europene și ale altor organizații și forme de cooperare prevăzute de acordurile economice și comerciale la care România este sau intenționează să devină parte;

82. cooperează la inițierea de negocieri și participă la încheierea și derularea de acorduri și înțelegeri cu țările debitoare și/sau cu firme intermediare specializate, pentru recuperarea creanțelor externe ale statului, rezultate din operațiuni comerciale și de cooperare;

83. asigură îndeplinirea obligațiilor care îi revin din dispozițiile acordului european în domeniul său de activitate, precum și activitățile desfășurate de partea română în cadrul instituțiilor create prin acest acord;

84. asigură implementarea măsurilor din domeniul de intervenție "energie" din cadrul programului operațional sectorial de creștere a competitivității economice;

85. editează materiale de specialitate necesare pentru cunoașterea și dezvoltarea activității operatorilor economici;

86. asigură întâlniri periodice cu reprezentanții organelor administrației publice locale și cu operatori economici din domeniul industrial, pentru diseminarea informațiilor referitoare la aplicarea prevederilor din domeniul economic;

87. asigură elaborarea, tipărirea și difuzarea publicațiilor "Revista minelor" și "Buletinul de resurse minerale";

88. asigură legătura operativă în domeniul economic cu reprezentanții permanenți la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organisme internaționale.

(2) Ministerul Economiei și Finanțelor îndeplinește toate atribuțiile și are toate competențele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.

(3) Ministerul Economiei și Finanțelor monitorizează și coordonează atribuțiile conferite de lege unităților subordonate, preluate ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 4. - Practică judiciară (6)

În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Economiei și Finanțelor colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritățile publice locale, cu alte instituții publice și cu alte organisme.

Art. 5. -

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat:

a) să dea operatorilor economici, ca urmare a controlului, dispoziții obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;

b) să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența sa;

c) să aprobe înlesniri, restituiri, compensări și amânări la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a altor vărsăminte bugetare obligatorii, în condițiile legii;

d) să aplice, prin organele abilitate, modalitățile de executare silită și măsurile asigurătorii, în condițiile legii, pentru recuperarea creanțelor bugetare;

e) să încheie protocoale de schimb de informații și documente, precum și de colaborare cu ministere, instituții publice și cu alte organizații, potrivit competențelor atribuite;

f) să refuze cererile de finanțare de la bugetul de stat, de suplimentare și de virare a creditelor bugetere, în cazurile în care acestea nu îndeplinesc condițiile legale sau se abat de la reglementările în vigoare; Practică judiciară (2)

g) să revoce creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, în cazurile în care se constată că acestea se utilizează în alte scopuri decât cele stabilite;

h) să respingă situațiile financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu îndeplinesc condițiile stabilite de normele legale și să stabilească noi termene pentru refacerea și prezentarea acestora, cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare; Practică judiciară (1)

i) să emită, să anuleze, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condițiile legii, acte administrative sub forma autorizațiilor, licențelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanților organizarea și/sau desfășurarea unei anumite activități;

j) să aprobe, în condițiile legii, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici aflați în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului;

k) să stabilească orice alte măsuri, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. -

Ministerul Economiei și Finanțelor are dreptul să solicite de la celelalte autorități ale administrației publice, instituții publice și operatori economici, de la instituții de credit și de la alte persoane, în condițiile legii, datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor, cu păstrarea confidențialității acestora, în mod gratuit.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...