Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL I Organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor -
← SECȚIUNEA a 2 a Organizarea Ministerului Economiei și Finanțelor
CAPITOLUL II Dispoziții finale -
Art 25 →

SECȚIUNEA a 3-a Conducerea Ministerului Economiei și Finanțelor

Art. 11. - Jurisprudență (1)

(1) Conducerea Ministerului Economiei și Finanțelor se exercită de către ministrul economiei și finanțelor.

(2) Ministrul economiei și finanțelor reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate. Prin ordin al ministrului economiei și finanțelor unele atribuții pot fi delegate și persoanelor cu funcții de conducere din compartimentele de specialitate.

(3) Ministrul economiei și finanțelor îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul economiei și finanțelor emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii. Jurisprudență (1)

(5) Ministrul economiei și finanțelor îndeplinește, conform legii, funcția de ordonator principal de credite. Ministrul economiei și finanțelor poate delega această calitate secretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncți sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin ordin al ministrului economiei și finanțelor se vor preciza limitele și condițiile delegării. Jurisprudență (1)

(6) Ministrul economiei și finanțelor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 6 secretari de stat și de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu rang de secretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru.

(7) Răspunderile și atribuțiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului economiei și finanțelor. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală exercită și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

(8) În cazul în care ministrul economiei și finanțelor, din diferite motive, nu își poate exercita atribuțiile curente, îl deleagă pe unul dintre secretarii de stat să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru despre aceasta.

(9) În cazul în care unul dintre secretarii de stat nu își poate exercita atribuțiile curente, acesta va fi înlocuit, pe bază de ordin al ministrului economiei și finanțelor, de un alt secretar de stat.

(10) Pe lângă ministru funcționează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. Componența și regulamentul de funcționare a colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.

(11) Personalului din cadrul cabinetelor demnitarilor nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. -

(1) Ministrul economiei și finanțelor este ajutat în activitate și de conducătorii unităților subordonate preluate ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2007.

Art. 13. -

(1) Secretarul general al ministerului este înalt funcționar public, numit în condițiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului.

(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Secretarul general al ministerului îndeplinește și alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al ministerului ori încredințate de ministru.

(4) În realizarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul general al ministerului este ajutat de 2 secretari generali adjuncți, care sunt înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 14. -

(1) În subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor se organizează și funcționează Agenția Națională de Administrare Fiscală, organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat.

(2) În subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor se organizează și funcționează Comisia Națională de Prognoză, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor.

(3) În subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor se organizează și funcționează Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor.

(4) În subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor se organizează și funcționează Agenția Nucleară, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor.

(5) În subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor funcționează Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, constituită prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, precum și Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, constituite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale de retrocedare, cu modificările ulterioare.

(6) Organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a Gărzii Financiare, a Autorității Naționale a Vămilor, a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, a Agenției Nucleare, a Comisiei Naționale de Prognoză, a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România se stabilesc prin hotărâre a Guvernului sau prin alte acte normative.

Art. 15. -

(1) Unitățile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Finanțelor, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) La nivelul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, a municipiului București și al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, numărul maxim de posturi prevăzut la anexa nr. 2 lit. A pct. I poziția 2 pentru unitățile subordonate se aprobă prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, în condițiile legii.

(3) Structura organizatorică a direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București și a Direcției generale de administrare a marilor contribuabili se aprobă prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, care va cuprinde și propunerea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru structurile de administrare.

Art. 16. -

(1) Directorii executivi ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București se numesc în funcție de către ministrul economiei și finanțelor, în condițiile legii.

(2) Persoanele cu funcții publice de conducere specifice de trezorier-șef din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, de trezorier-șef adjunct din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, precum și de șef administrație adjunct - trezorerie și contabilitate publică din cadrul administrațiilor finanțelor publice municipale și ale sectoarelor municipiului București se numesc prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, în condițiile legii.

(3) Prin ordin al ministrului economiei și finanțelor se numesc comisarul general, comisarii generali adjuncți ai Gărzii Financiare, precum și comisarii șefi ai comisariatelor regionale și al Comisariatului Municipiului București, în condițiile legii.

(4) Prin ordin al ministrului economiei și finanțelor se numesc, în condițiile legii, directorii din aparatul central al Autorității Naționale a Vămilor și directorii executivi din structura direcțiilor regionale vamale.

(5) Prin ordin al ministrului economiei și finanțelor se numesc, în condițiile legii, directorii generali și directorii din unitățile preluate ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2007.

Art. 17. -

(1) Ministerul Economiei și Finanțelor are în dotare un parc auto, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, iar pentru activități specifice, numărul de mijloace de transport și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Economiei și Finanțelor, precum și persoanele care desfășoară activități specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Ministerului Economiei și Finanțelor, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.

Art. 18. -

(1) Ministerul Economiei și Finanțelor și toate unitățile aflate în structura sau în subordinea acestuia pot închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.

(2) Ministerul Economiei și Finanțelor și toate unitățile aflate în subordinea acestuia pot închiria unor operatori economici sau pot da în folosința gratuită a altor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care își desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile legii, în următoarele scopuri:

a) organizarea bufetelor de incintă;

b) instalarea de automate pentru băuturi calde și reci;

c) instalarea de mijloace de comunicații;

d) afișarea reclamelor de publicitate;

e) prestarea de servicii de copiere pentru contribuabili;

f) comercializarea timbrelor fiscale, a tipizatelor sau a presei;

g) pentru alte activități care au legătură cu activitatea Ministerului Economiei și Finanțelor; Modificări (1)

(3) Închirierea spațiilor situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului se realizează cu respectarea următoarelor principii:

a) libera concurență;

b) transparența;

c) tratamentul egal;

d) confidențialitatea.

(4) Unitățile aflate în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor pot organiza, cu avizul prealabil al Ministerului Economiei și Finanțelor, procedurile legale pentru închirierea sau darea în folosință gratuită a spațiilor prevăzute la alin. (2).

Art. 19. -

Chiriile stabilite și încasate ca urmare a închirierii spațiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) și (2) se virează integral la bugetul de stat.

Art. 20. -

(1) Spațiile prevăzute la art. 18 alin. (2) se dau în folosință prin protocol încheiat între instituțiile abilitate care primesc spațiile în folosință gratuită, în condițiile legii, și Ministerul Economiei și Finanțelor sau unitățile aflate în subordinea acestuia, după caz.

(2) Utilitățile și cota-parte pentru cheltuielile de funcționare aferente spațiilor date în folosință gratuită, în condițiile art. 18 alin. (2), se asigură de către instituțiile publice beneficiare și se reglementează prin protocol.

Art. 21. -

Ministerul Economiei și Finanțelor este abilitat să dețină și să administreze prin unitățile subordonate spații de cazare și pentru instruirea personalului propriu ce urmează forme de pregătire-instruire organizate de Școala de Finanțe Publice și Vamă.

Art. 22. -

Fondurile necesare procurării bunurilor ce echipează spațiile de cazare-instruire, precum mobilier, cazarmament, obiecte de inventar specifice și altele asemenea, și pentru plata serviciilor necesare se prevăd și se asigură din bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor sau al unităților subordonate.

Art. 23. -

Unitățile din subordinea ministerului, care administrează spații în care funcționează centre zonale ale Școlii de Finanțe Publice și Vamă, pot angaja, cu avizul prealabil al ministerului, în condițiile legii, servicii de tip hotelier, respectiv de curățenie-întreținere spații, spălatcălcat lenjerie, servire masă și alte servicii necesare pentru cursanți cu operatorii economici specializați. Fondurile necesare se asigură din bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor sau al unităților subordonate.

Art. 24. -

(1) Prefecturile împreună cu consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale vor sprijini asigurarea spațiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activității unităților din teritoriu subordonate Ministerului Economiei și Finanțelor.

(2) În localitățile în care unitățile teritoriale subordonate Ministerului Economiei și Finanțelor nu dispun de spații corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste unități prin asigurarea, în condițiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...