Guvernul României

Hotărârea nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile

Modificări (3), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 aprilie 2007 până la 08 februarie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 57/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 12, sectorul 5.

(2) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile aplică strategia și Programul Guvernului, în vederea promovării politicilor în domeniile mediului, gospodăririi apelor și dezvoltării durabile.

(3) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile realizează politica în domeniile mediului și gospodăririi apelor la nivel național, elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și armonizare a acestor activități în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură și coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competență, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare și control în aceste domenii.

(4) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare a Strategiei naționale de dezvoltare durabilă, propune adoptarea și urmărește implementarea acesteia.

(5) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile coordonează activitatea de integrare a cerințelor privind protecția mediului în celelalte politici sectoriale, în concordanță cu cerințele și standardele europene și internaționale.

(6) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile este desemnat ca autoritate de management pentru Programul operațional sectorial pentru infrastructura de mediu.

Art. 2. -

Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile exercită următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului, strategia de dezvoltare durabilă și stategia în domeniul mediului și gospodăririi apelor;

b) de reglementare, prin care se asigură dezvoltarea cadrului normativ și a celui instituțional pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate;

c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniile sale de activitate;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniile sale de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care se asigură aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind organizarea și funcționarea instituțiilor care își desfășoară activitatea în subordinea, sub autoritatea și în coordonarea sa;

f) de coordonare a utilizării asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniul mediului;

g) de gestionare a creditelor externe, altele decât cele comunitare, în domeniile sale de activitate.

CAPITOLUL II Atribuții

Art. 3. -

(1) În exercitarea funcțiilor sale, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile are următoarele atribuții principale:

1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;

2. elaborează strategii și politici în domeniile mediului, gospodăririi apelor și dezvoltării durabile, pe care le supune Guvernului spre adoptare;

3. propune autorităților competente sau, după caz, stabilește, în condițiile legii, instrumentele juridice, instituționale, administrative și economico-financiare pentru stimularea și accelerarea integrării principiilor și obiectivelor de mediu în celelalte politici sectoriale;

4. propune și recomandă autorităților competente sau, după caz, stabilește măsuri care să asigure conformarea politicilor și programelor de dezvoltare regională și locală cu Strategia națională de dezvoltare durabilă și cu obiectivele stabilite prin strategiile pentru protecția mediului și gospodărirea apelor;

5. elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate;

6. elaborează proiecte de acte normative și avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere și autorități ale administrației publice centrale și locale, care privesc sfera sa de competență;

7. emite acte de reglementare în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor legale;

8. raportează sau, după caz, informează Comisia Europeană asupra măsurilor legislative adoptate în domeniile reglementate de acquis-ul comunitar de mediu, potrivit domeniilor sale de responsabilitate, suplimentar față de procesul de notificare a măsurilor naționale care transpun acest acquis;

9. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare și monitorizare a investițiilor de protecție a mediului și de gospodărire a apelor;

10. coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităților aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa, aferent domeniului public al statului;

11. fundamentează și elaborează programe privind protecția mediului și gospodărirea apelor, în scopul asigurării dezvoltării durabile;

12. asigură, la nivel național, controlul respectării de către persoanele juridice și fizice a reglementărilor din domeniile mediului și gospodăririi apelor;

13. reprezintă Guvernul în relațiile cu organisme interne și internaționale din domeniile mediului, gospodăririi apelor și dezvoltării durabile;

14. asigură organizarea și dezvoltarea activității de cercetare științifică și inginerie tehnologică și stabilește conținutul și prioritățile programelor de dezvoltare și cercetare în domeniile sale de activitate;

15. asigură, în condițiile legii, elaborarea de studii și cercetări necesare domeniilor sale de activitate și acționează pentru valorificarea rezultatelor acestora;

16. asigură, prin compartimentele proprii sau unitățile subordonate, controlul respectării legislației în domeniile protecției mediului, gospodăririi apelor și siguranței în exploatare a barajelor și constată contravențiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancțiunile și, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale;

17. organizează evenimente, elaborează și sprijină editarea publicațiilor de specialitate și de informare din domeniile sale de activitate;

18. organizează și coordonează elaborarea de studii și proiecte pentru investiții în domeniile mediului, gospodăririi apelor, meteorologiei, hidrologiei și hidrogeologiei;

19. identifică și propune indicatori privind dezvoltarea durabilă, mediul și gospodărirea apelor și colaborează cu Institutul Național de Statistică în scopul adaptării continue a statisticii la cerințele naționale și al corelării cu datele statistice internaționale;

20. inițiază, direct sau prin unitățile aflate în coordonarea ori sub autoritatea sa, proiecte de parteneriat public-privat, negociază, semnează și realizează contractele de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

21. inițiază, negociază și asigură punerea în aplicare a prevederilor tratatelor internaționale din sfera sa de competență, reprezintă interesele statului în diferite instituții și organisme bilaterale și internaționale și dezvoltă relații de cooperare cu instituții și organizații similare din alte state, în condițiile legii;

22. întreprinde acțiuni și inițiative, potrivit competențelor stabilite de lege, pentru participarea României la acțiunile de cooperare bilaterală și multilaterală, la nivel subregional, regional și global, pentru valorificarea oportunităților și facilităților de asistență financiară, tehnică, tehnologică și științifică;

23. exercită și alte responsabilități, în conformitate cu prevederile legislației naționale și ale actelor juridice internaționale la care România este parte;

24. asigură cadrul juridic și instituțional pentru facilitarea și stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor și deciziilor privind mediul și dezvoltarea durabilă;

25. coordonează elaborarea formei finale a poziției României în promovarea noului acquis de mediu la nivelul Uniunii Europene;

26. programează, coordonează și monitorizează utilizarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniile sale de activitate;

27. asigură accesul publicului la informațiile de mediu, consultarea și participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul;

28. inițiază și dezvoltă programe de educație și de instruire a specialiștilor în domeniul său de activitate, colaborează cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, cu instituțiile de învățământ, știință și cultură, cu reprezentanții mijloacelor de informare a publicului;

29. asigură relația cu Parlamentul României, cu sindicatele și patronatele din sfera sa de activitate, precum și cu mass-media.

(2) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legile în vigoare.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile colaborează cu celelalte autorități și instituții ale administrației publice centrale și locale.

Art. 4. -

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, îndeplinește și următoarele atribuții specifice:

1. solicită autorităților și instituțiilor din cadrul administrației publice centrale informații necesare elaborării Strategiei naționale de dezvoltare durabilă în acord cu politica europeană în materie, elaborează strategia, pe care o supune Guvernului spre adoptare;

2. solicită autorităților administrației publice centrale rapoarte cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei naționale de dezvoltare durabilă pe domeniile de responsabilitate ale acestora și propune, după caz, revizuirea planurilor de acțiune în scopul atingerii țintelor stabilite prin strategie;

3. coordonează și urmărește implementarea legislației naționale armonizate cu prevederile și cerințele legislației comunitare de mediu;

4. coordonează elaborarea și supune aprobării Guvernului Planul național de acțiune pentru protecția mediului;

5. urmărește implementarea Planului național de acțiune pentru protecția mediului;

6. aprobă instrucțiuni privind elaborarea planurilor locale și regionale de acțiune pentru protecția mediului;

7. asigură raportarea indicatorilor de mediu din sistemul indicatorilor de dezvoltare durabilă la organismele internaționale, pe baza datelor furnizate de celelalte autorități responsabile de implementarea strategiilor sectoriale;

8. elaborează, actualizează și urmărește aplicarea strategiilor, planurilor și programelor naționale sectoriale în domeniile protecției mediului și gospodăririi apelor, după cum urmează:

a) Strategia națională și Planul național de acțiune privind protecția atmosferei;

b) Strategia națională și Planul național de acțiune în domeniul schimbărilor climatice;

c) Strategia națională și Planul național de gestiune a deșeurilor;

d) strategiile și planurile naționale privind gestionarea substanțelor și preparatelor periculoase;

e) Strategia națională și Planul național pentru conservarea biodiversității;

f) Strategia națională și Planul național privind biosecuritatea;

g) Strategia națională de management al riscului la inundații;

h) Strategia națională și Planul național de acțiune pentru gospodărirea resurselor de apă;

i) Strategia de management integrat al zonei costiere și Planul strategic de acțiune pentru reabilitarea și protecția Mării Negre;

j) Programul național de reducere progresivă a emisiilor de SO2, NO(x), COV și NH3;

k) Programul național de reducere a emisiilor de SO2, NO(x) și pulberi provenite din instalațiile mari de ardere;

l) Programul operațional sectorial pentru infrastructura de mediu;

9. coordonează activitățile în domeniul schimbărilor climatice în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la efectele schimbărilor climatice;

10. coordonează și monitorizează procesul de implementare a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;

11. coordonează actualizarea anuală a Registrului național privind inventarul instalațiilor care intră sub incidența prevederilor legale privind prevenirea și controlul integrat al poluării și elaborează raportările solicitate de instituțiile europene și internaționale;

12. îndeplinește funcțiile de secretariat tehnic și administrativ pentru tratatele, convențiile și acordurile internaționale din domeniile sale de responsabilitate, precum și de punct focal național și/sau de autoritate națională competentă pentru activitățile aflate în coordonarea unor instituții, organisme și organizații internaționale, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care România este parte;

13. asigură secretariatele comisiilor mixte în domeniul mediului și gospodăririi apelor, înființate pentru implementarea acordurilor și convențiilor bilaterale;

14. elaborează și promovează acte normative necesare punerii în aplicare a prevederilor procedurii de organizare și coordonare a Schemei de management și audit de mediu (EMAS), care permite participarea voluntară a organizațiilor la această schemă;

15. asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze, politici și strategii în domeniul protecției mediului, în scopul obținerii datelor și informațiilor necesare în vederea fundamentării deciziilor privind mediul și dezvoltarea durabilă, precum și al promovării programelor de dezvoltare în domeniul mediului;

16. coordonează activitățile privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;

17. coordonează activitățile privind evaluarea și gestionarea calității aerului;

18. atestă persoanele fizice și juridice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului și a bilanțurilor de mediu;

19. coordonează și supraveghează respectarea prevederilor privind substanțele și preparatele periculoase, în colaborare cu celelalte autorități competente, potrivit legii;

20. coordonează și supraveghează respectarea prevederilor privind solul, subsolul și gestionarea deșeurilor, în colaborare cu celelalte autorități competente, potrivit legii;

21. organizează și coordonează activitatea referitoare la protecția naturii și conservarea diversității biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră și faună sălbatică, în scopul utilizării durabile a acestora, dezvoltarea și buna administrare a rețelei naționale de arii protejate, în acord cu politicile și practicile specifice aplicate la nivel european și global, prin crearea structurilor de administrare proprii pentru ariile protejate care necesită constituirea acestora, aprobă regimul de administrare a tuturor ariilor naturale protejate și executarea controlului privind respectarea legislației specifice;

22. avizează programele de exploatare a resurselor naturale, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor, în raport cu obiectivele dezvoltării durabile;

23. asigură cadrul național privind biosecuritatea;

24. organizează sistemul național de monitorizare integrată a calității și radioactivității mediului, coordonează activitatea acestuia și aprobă raportul anual privind starea mediului;

25. asigură, prin compartimentele proprii, prin unitățile subordonate sau prin cele aflate sub autoritatea sa, secretariatele tehnice specifice activităților de protecție a mediului și gospodărire a apelor;

26. stabilește regimul de utilizare a resurselor de apă și asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze și strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative și calitative a apelor, precum și elaborarea programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalațiilor și amenajărilor de gospodărire a apelor;

27. colaborează cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale pentru amenajarea complexă a bazinelor hidrografice, valorificarea de noi surse de apă în concordanță cu dezvoltarea economico-socială a țării, protecția apelor împotriva epuizării și degradării, precum și pentru apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor;

28. coordonează elaborarea și reactualizarea schemelor directoare de management și amenajare a bazinelor hidrografice și desfășurarea activităților de interes public din domeniul meteorologiei și hidrologiei;

29. coordonează, prin Inspecția de Stat a Apelor, aplicarea prevederilor legale în domeniul gospodăririi apelor;

30. asigură baza metodologică și atestă persoanele juridice și fizice pentru întocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie și hidrogeologie, a studiilor și proiectelor de gospodărire a apelor, pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor și a altor lucrări hidrotehnice;

31. coordonează activitatea de avizare și de autorizare, din punct de vedere al gospodăririi apelor, a lucrărilor care se construiesc pe ape sau în legătură cu apele, activitatea de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor existente și a proiectelor barajelor noi, precum și activitatea de emitere a autorizațiilor de funcționare în condiții de siguranță a barajelor aflate în exploatare și a acordurilor de funcționare în siguranță pentru barajele noi;

32. organizează sistemul informațional specific domeniului gospodăririi apelor și evidenței dreptului de folosire cantitativă și calitativă a apelor;

33. asigură documentațiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă și a lucrărilor de gospodărire a apelor care aparțin domeniului public sau, după caz, pentru darea în administrare a acestora și urmărește îndeplinirea de către concesionar, respectiv administrator, a sarcinilor ce îi revin;

34. stabilește strategia organizării la nivel național a activităților de meteorologie, hidrologie și hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză și avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase și a sistemului de avertizare în caz de accident la construcțiile hidrotehnice;

35. coordonează realizarea Planului de management al fluviului Dunărea pentru teritoriul României;

36. organizează periodic acțiuni de verificare a stării tehnice și funcționale a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, indiferent de deținător, și stabilește măsurile ce se impun;

37. stabilește metodologia de fundamentare a sistemului de plăți în domeniul apelor, precum și procedura de elaborare a acesteia;

38. dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activității poluatorului ori a instalației care provoacă poluarea apelor;

39. elaborează și urmărește aplicarea Programului de eliminare treptată a emisiilor și pierderilor de substanțe periculoase în ape;

40. elaborează și promovează, potrivit legii, proiecte de acte normative, regulamente, instrucțiuni și norme tehnice specifice domeniilor meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei, gospodăririi apelor și siguranței în exploatare a barajelor;

41. coordonează activitatea de elaborare a planurilor de apărare împotriva inundațiilor;

42. organizează și certifică corpul de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță A și B, precum și activitatea de avizare a specialiștilor pentru asigurarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță C și D;

43. aprobă lista definitivă a barajelor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanță și a gradului de risc asociat acestora, lista barajelor cu risc sporit și a celor din categoria de importanță majoră, precum și fișele de evidență a barajelor administrate de deținătorii cu orice titlu;

44. certifică personalul de conducere și coordonare a activității de urmărire în timp a barajelor și controlează activitatea acestuia;

45. dispune expertizarea lucrărilor hidrotehnice cu risc crescut de avarie și stabilește, împreună cu autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice, măsurile operative imediate și de perspectivă pentru evitarea accidentelor;

46. elaborează lista de specificații tehnice și metode standardizate pentru analiza și monitorizarea stării apelor;

47. elaborează și promovează normele de calitate a resurselor de apă legate de funcțiile apei privind calitatea apei brute pentru apa potabilă, calitatea apei necesare susținerii vieții peștilor și crustaceelor;

48. coordonează activitatea comitetelor de bazin;

49. coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor.

CAPITOLUL III Conducerea ministerului

Art. 5. -

(1) Conducerea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile se exercită de către ministru.

(2) Ministrul mediului și dezvoltării durabile reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate.

(3) Ministrul mediului și dezvoltării durabile răspunde de întreaga activitate a ministerului în fața Guvernului, precum și, în calitate de membru al Guvernului, în fața Parlamentului.

(4) Ministrul mediului și dezvoltării durabile îndeplinește în domeniul de activitate al ministerului atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Ministrul mediului și dezvoltării durabile îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite prin alte acte normative.

(6) Ministrul mediului și dezvoltării durabile conduce întreaga activitate a aparatului propriu al Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile și exercită întreaga autoritate asupra unităților aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului.

(7) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul mediului și dezvoltării durabile emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii. Practică judiciară (1)

(8) Ministrul mediului și dezvoltării durabile îndeplinește, conform legii, funcția de ordonator principal de credite. Practică judiciară (4)

Art. 6. -

(1) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul mediului și dezvoltării durabile este ajutat de 2 secretari de stat.

(2) Secretarii de stat exercită atribuțiile delegate, prin ordin, de ministrul mediului și dezvoltării durabile.

Art. 7. -

În cazul în care ministrul mediului și dezvoltării durabile, din diferite motive, nu își poate exercita atribuțiile curente, desemnează secretarul de stat care să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 8. -

(1) Secretarul general este înalt funcționar public, numit pe criterii de profesionalism, în condițiile legii.

(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Secretarul general îndeplinește și alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al ministerului ori încredințate de ministrul mediului și dezvoltării durabile.

(4) În realizarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct care este înalt funcționar public, numit pe criterii de profesionalism, în condițiile legii.

Art. 9. -

(1) Pe lângă ministrul mediului și dezvoltării durabile funcționează, ca organ consultativ, colegiul ministerului.

(2) Componența și regulamentul de funcționare ale colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului mediului și dezvoltării durabile.

CAPITOLUL IV Structura organizatorică

Art. 10. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului mediului și dezvoltării durabile, se pot organiza direcții, servicii, birouri, compartimente și colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii.

(2) În structura organizatorică a Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile se organizează și funcționează, în subordinea ministrului și a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor.

(3) Atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare și funcționare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului mediului și dezvoltării durabile.

(4) Statul de funcții, structura posturilor pe compartimente, precum și încadrarea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile se aprobă prin ordin al ministrului mediului și dezvoltării durabile.

(5) Numărul maxim de posturi este de 544, exclusiv demnitarii și cabinetul ministrului.

(6) Personalul necesar desfășurării activităților Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile este format din funcționari publici și personal contractual.

(7) Numărul de posturi aferent fostului Minister al Mediului și Gospodăririi Apelor se preia, împreună cu fondurile corespunzătoare, de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile.

(8) Personalul încadrat pe posturile prevăzute la alin. (7) se preia de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, potrivit dispozițiilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale.

(9) Salarizarea personalului din aparatul propriu și din instituțiile subordonate se realizează potrivit legii.

(10) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile preia toate drepturile și obligațiile fostului Minister al Mediului și Gospodăririi Apelor, inclusiv bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestuia.

Art. 11. -

(1) În cadrul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile funcționează Direcția generală pentru managementul instrumentelor structurale, care îndeplinește funcția de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial pentru infrastructura de mediu.

(2) Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial pentru infrastructura de mediu coordonează metodologic structurile desemnate ca organisme intermediare pentru Programul operațional sectorial pentru infrastructura de mediu, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Organismele intermediare prevăzute la alin. (2) sunt conduse de câte un director executiv și funcționează cu un număr total de 176 de posturi. Numărul și structura posturilor pe fiecare unitate regională se stabilesc prin ordin al ministrului mediului și dezvoltării durabile.

(4) Organismele intermediare pentru Programul operațional sectorial pentru infrastructura de mediu îndeplinesc atribuțiile delegate de autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial pentru infrastructura de mediu și răspund pentru îndeplinirea acestora.

Art. 12. -

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile are în subordine, sub autoritate sau în coordonare, după caz, unitățile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 13. -

Structura organizatorică, regulamentele de organizare și funcționare, statele de funcții, numărul de posturi și încadrarea personalului din unitățile bugetare care funcționează în subordinea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului mediului și dezvoltării durabile, în limita numărului maxim de posturi și a fondurilor aprobate prin bugetul de stat.

Art. 14. -

(1) În subordinea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile se organizează și funcționează, în condițiile legii, unități de management al proiectului și unități de implementare a proiectelor, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul și implementarea proiectelor finanțate prin împrumuturi externe rambursabile sau nerambursabile.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale acestor unități se stabilesc prin ordin al ministrului mediului și dezvoltării durabile.

(3) Ministrul mediului și dezvoltării durabile numește personalul unităților și stabilește competențele directorului de proiect.

Art. 15. -

Ministrul mediului și dezvoltării durabile numește și eliberează din funcție conducătorii instituțiilor subordonate și unităților din coordonarea și de sub autoritatea ministerului, în condițiile legii.

Art. 16. -

(1) Pe lângă Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile funcționează următoarele organisme consultative:

a) Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național;

b) Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU);

c) Comisia națională pentru siguranța barajelor și a altor lucrări hidrotehnice (CONSIB);

d) Comitetul național român pentru Programul hidrologic internațional;

e) Comisia națională de acordare a etichetei ecologice;

f) Comitetul consultativ de organizare și coordonare a schemelor de management de mediu și audit;

g) Comisia tehnico-economică;

h) Centrul român pentru reconstrucția ecologică a râurilor și lacurilor;

i) Comisia națională privind schimbările climatice;

j) Consiliul interministerial al apelor.

(2) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) sunt salarizați de unitățile la care sunt angajați, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile sau de unitățile desemnate dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, în cadrul numărului de posturi aprobat.

(3) Regulamentele de organizare și funcționare ale organismelor consultative prevăzute la alin. (1) lit. a)-i), precum și componența acestora se aprobă prin ordin al ministrului mediului și dezvoltării durabile.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 17. -

(1) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile are în dotare pentru transportul persoanelor din aparatul propriu un număr de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare.

(2) Pentru activități specifice de control la unitățile din subordine, pentru deplasări în caz de poluare, accidente industriale, apărare împotriva inundațiilor și fenomenelor meteorologice periculoase, pentru realizarea atribuțiilor ce revin organismelor intermediare pentru Programul operațional sectorial pentru infrastructura de mediu, precum și în caz de alte urgențe de mediu și de gospodărire a apelor se utilizează un număr de 12 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/autovehicul.

Art. 18. -

Numărul autoturismelor pentru transportul personalului și pentru alte utilizări speciale, precum și cota de consum lunar alocată pentru unitățile subordonate se stabilesc prin ordin al ministrului mediului și dezvoltării durabile, în conformitate cu normativele în vigoare.

Art. 19. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 20. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
secretar de stat

București, 25 aprilie 2007.

Nr. 368.

ANEXA Nr. 11)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile

                                    ┌───────────────────────────┐
                    ┌────────────┐         │NUMĂR MAXIM DE POSTURI: 544│
                    │ MINISTRU │         │ EXCLUSIV DEMNITARII ȘI  │
                    └──────┬─────┘         │  CABINETUL MINISTRULUI  │
                        │            └───────────────────────────┘
                        │  ┌────────────────────┐
                        ├───┤CONSILIER DIPLOMATIC│
                        │  └────────────────────┘
           ┌─────────────────────┐  │  ┌────────────────────┐
           │COLEGIUL MINISTERULUI├───┼───┤ CABINET MINISTRU │
           └─────────────────────┘  │  └────────────────────┘
           ┌─────────────────────┐  │  ┌──────────────────────────────┐
           │AUDIT PUBLIC INTERN*)├───┼───┤COMPARTIMENTUL CONTROL GENERAL│
           └─────────────────────┘  │  └──────────────────────────────┘
        ┌───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┐
   ┌────────┴───────┐       ┌────────┴───────┐             │
   │SECRETAR DE STAT│       │SECRETAR DE STAT│         ┌────────┴───────┐
   └────────┬───────┘       └────────┬───────┘         │SECRETAR GENERAL│
        │  ┌─────────┐        │   ┌─────────┐     └────────┬───────┘
        ├────┤ CABINET │        ├─────┤ CABINET │  ┌──────────────┴──────────────┐
        │  └─────────┘        │   └─────────┘  │ SECRETAR GENERAL ADJUNCT  │
        │                │          └──────────────┬──────────────┘
        └───────────────┐        └─────────────────┐        └────────────────┐
┌────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │
│   DIRECȚIA GENERALĂ   │ │ │  DIRECȚIA MANAGEMENTUL  ├─┤ │  UNITATEA DE POLITICI   ├─┤
│  DEZVOLTARE DURABILĂ   ├─┤ │   RESURSELOR DE APĂ   │ │ │     PUBLICE**)     │ │
└────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────┘ │
┌────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │
│ DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE │ │ │  DIRECȚIA MANAGEMENTUL  ├─┤ │  DIRECȚIA RESURSE UMANE  ├─┤
│ IMPACT, CONTROLUL POLUĂRII ├─┤ │  SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ  │ │ └─────────────────────────────┘ │
│ ȘI PROTECȚIA ATMOSFEREI  │ │ └─────────────────────────────┘ │                 │
└────────────────────────────┘ │                 │                 │
┌────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │
│   DIRECȚIA SUBSTANȚE   ├─┤ │ DIRECȚIA AMENAJARE BAZINE ├─┤ │   DIRECȚIA JURIDICĂ   ├─┤
│    PERICULOASE     │ │ │    HIDROGRAFICE     │ │ └─────────────────────────────┘ │
└────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────┘ │                 │
┌────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │
│  DIRECȚIA GENERALĂ SOL,  ├─┤ │DIRECȚIA GENERALĂ PREGĂTIRE, │ │ │ SERVICIUL RELAȚII PUBLICE ├─┤
│ SUBSOL, GESTIUNE DEȘEURI │ │ │  PROMOVARE ȘI URMĂRIRE A  ├─┤ └─────────────────────────────┘ │
└────────────────────────────┘ │ │ PROIECTELOR DE INVESTIȚII │ │                 │
                │ └─────────────────────────────┘ │                 │
┌────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │
│ DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU │ │ │INSPECȚIA DE STAT A APELOR*) ├─┤ │ DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ ├─┤
│    MANAGEMENTUL    ├─┤ └─────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────┘ │
│ INSTRUMENTELOR STRUCTURALE │ │                 │                 │
└────────────────────────────┘ │                 │                 │
┌────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │
│ DIRECȚIA AFACERI EUROPENE ├─┤ │ DIRECȚIA PROTECȚIA NATURII, ├─┤ │   DIRECȚIA ACHIZIȚII,   ├─┤
│  ȘI POLITICI COMUNITARE  │ │ │BIODIVERSITATE, BIOSECURITATE│ │ │    ADMINISTRATIV    │ │
└────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────┘ │
┌────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────┐ │
│   DIRECȚIA COOPERARE   ├─┘ │BIROUL RELAȚIA CU PARLAMENTUL├─┘ │BIROUL DOCUMENTE CLASIFICATE ├─┘
│BILATERALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ│  └─────────────────────────────┘  └─────────────────────────────┘
└────────────────────────────┘
 *) SE ORGANIZEAZĂ LA NIVEL DE SERVICIU.
**) SE ORGANIZEAZĂ LA NIVEL DE COMPARTIMENT.

ANEXA Nr. 2

1. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile

Nr. crt. Denumirea unității
I. Instituții publice cu personalitate juridică finanțate integral din bugetul de stat
1. Agenția Națională pentru Protecția Mediului
2. Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
3. Garda Națională de Mediu
II. Unități fără personalitate juridică finanțate integral din bugetul de stat
1. Organismul intermediar pentru Programul operațional sectorial pentru infrastructura de mediu București pentru Regiunea 8 - București-Ilfov
2. Organismul intermediar pentru Programul operațional sectorial pentru infrastructura de mediu Pitești pentru Regiunea 3 - Sud-Muntenia
3. Organismul intermediar pentru Programul operațional sectorial pentru infrastructura de mediu Sibiu pentru Regiunea 7 - Centru
4. Organismul intermediar pentru Programul operațional sectorial pentru infrastructura de mediu Bacău pentru Regiunea 1 - Nord-Est
5. Organismul intermediar pentru Programul operațional sectorial pentru infrastructura de mediu Cluj-Napoca pentru Regiunea 6 - Nord-Vest
6. Organismul intermediar pentru Programul operațional sectorial pentru infrastructura de mediu Timișoara pentru Regiunea 5 - Vest
7. Organismul intermediar pentru Programul operațional sectorial pentru infrastructura de mediu Craiova pentru Regiunea 4 - Sud-Vest Oltenia
8. Organismul intermediar pentru Programul operațional sectorial pentru infrastructura de mediu Galați pentru Regiunea 2 - Sud-Est
III. Unități cu finanțare externă și de la bugetul de stat
1. Unități de management al proiectului (UMP)
2. Unități de implementare a proiectului (UIP)
IV. Instituții publice finanțate din venituri proprii și de la bugetul de stat
1. Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase
Modificări (1)

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile prevăzute la cap. I și II este de 3.699, din care un număr maxim de 249 de posturi pentru aparatul propriu al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Modificări (1)

2. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile

Nr. crt. Denumirea unității
1. Administrația Națională de Meteorologie

3. Unități care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile

Nr. crt. Denumirea unității
I. Unități finanțate din venituri proprii
1. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM București
2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța
3. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea
4. Administrația Fondului pentru Mediu
5. Administrația Națională "Apele Române"

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...