Guvernul României

Hotărârea nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului

Modificări (9), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 aprilie 2007 până la 02 februarie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 51/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului aplică Strategia și Programul de guvernare în domeniul educației, învățământului, tineretului, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării. Modificări (1)

(3) Sediul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului este în municipiul București, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.

Art. 2. - Practică judiciară (2)

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului conduce sistemul național de educație, învățământ, tineret și cercetare, exercitând și atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate.

Art. 3. -

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului exercită următoarele funcții:

a) de strategie, prin care planifică strategic și asigură elaborarea și implementarea politicilor în domeniul învățământului, tineretului, cercetării, tehnologiei și inovării;

b) de administrare, prin care alocă, monitorizează și evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniu;

c) de evaluare și control al realizării politicilor în domeniul educației, învățământului, tineretului, cercetării, tehnologiei și inovării;

d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcțional, operațional și financiar în care se realizează politicile în domeniu;

e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor din domeniul său de activitate;

f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate;

g) de comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă;

h) de cooperare internațională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniu și promovarea de noi acorduri.

Art. 4. - Practică judiciară (10)

(1) În domeniul educației și învățământului, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului exercită următoarele atribuții principale:

a) formulează politici și elaborează programe de perspectivă în domeniile educației și învățământului de toate gradele și asigură implementarea lor în unitățile și în instituțiile subordonate sau coordonate;

b) evaluează și controlează realizarea politicilor și programelor în domeniu și stabilește sau propune, după caz, măsuri de corectare a lor;

c) controlează și monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea și funcționarea unităților și instituțiilor de învățământ particular;

d) elaborează cadrul normativ-metodologic, funcțional, operațional și economico-financiar în care se realizează politicile în domeniu;

e) controlează și monitorizează respectarea reglementărilor din domeniul său de activitate;

f) elaborează metodologii și standarde naționale de evaluare a elevilor și a sistemului național de învățământ; elaborează criterii generale de admitere în învățământul superior;

g) aprobă rețeaua de învățământ preuniversitar de stat;

h) propune cifra de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat;

i) efectuează controale asupra modului în care se asigură protecția socială în învățământ și propune măsuri corespunzătoare Guvernului și autorităților publice locale abilitate;

j) asigură cadrul legal și monitorizează implicarea unităților de învățământ în procesul de educație continuă a adulților;

k) asigură școlarizarea specializată și asistența psihopedagogică adecvate pentru elevi și tineri cu deficiențe fizice, senzoriale, mintale sau asociate;

l) asigură funcționarea consiliilor și a comisiilor naționale și consultative proprii;

m) coordonează și monitorizează buna desfășurare a activităților extrașcolare, cultural-artistice, sportive și turistice ale elevilor și studenților;

n) comunică și colaborează cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă în domeniile care vizează conținutul procesului de educație și învățământ și asigură condițiile materiale și financiare de desfășurare a acestui proces;

o) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, și asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniu și promovarea de noi acorduri;

p) asigură armonizarea politicilor elaborate în domeniul învățământului cu cele din legislația externă;

q) participă la programele și proiectele internaționale, comunitare și bilaterale în domeniu;

r) inițiază, prin intermediul centrelor de excelență, programe și proiecte de dezvoltare a învățământului pe plan local și regional și asigură cadrul organizatoric pentru selecționarea și pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;

s) coordonează și controlează funcționarea sistemului informatic național pentru învățământ, inclusiv prin cofinanțare; inițiază funcționarea unor rețele de comunicație pe domenii specifice între unitățile și instituțiile de învățământ;

ș) asigură și monitorizează modul de formare și utilizare a resurselor umane, materiale și financiare necesare realizării procesului de învățământ și educație;

t) asigură editarea, tipărirea și difuzarea manualelor și a materialului didactic pentru învățământul preuniversitar;

ț) realizează și promovează strategii și tehnici moderne de instruire și educație;

u) stabilește modalități de recunoaștere și de echivalare a diplomelor, a certificatelor și a titlurilor științifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, ținând seama și de înțelegerile și convențiile internaționale la care România este parte.

(2) Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului îndeplinește și alte atribuții prevăzute de Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

(1) În domeniile cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului exercită atribuțiile prin intermediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică.

(2) Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică este organ de specialitate al administrației publice centrale și funcționează în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, potrivit prevederilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educației, cercetării și tineretului.

(4) Sediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică este în municipiul București, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

Art. 6. -

(1) În domeniul tineretului, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului își exercită atribuțiile prin intermediul Autorității Naționale pentru Tineret.

(2) Autoritatea Națională pentru Tineret este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, și funcționează în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale.

(3) Autoritatea Națională pentru Tineret este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educației, cercetării și tineretului.

(4) Autoritatea Națională pentru Tineret are sediul în municipiul București, str. Vasile Conta nr. 16, et. 4, sectorul 2.

Art. 7. -

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului are următoarele atribuții specifice:

a) fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și prognoze privind problemele elevilor, studenților și tinerilor din instituțiile din subordine sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;

b) colaborează cu structurile de și pentru tineret, legal constituite;

c) finanțează acțiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educației, cercetării și tineretului; sprijină financiar acțiunile structurilor asociative de tineret, care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate încheia contracte civile, respectiv convenții civile de prestări de servicii, direct sau prin unitățile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea unor programe și acțiuni privind tineretul și implicarea acestuia în viața socială;

d) derulează, direct sau prin instituțiile din subordinea sa, programe de stimulare și recompensare a elevilor și studenților;

e) colaborează cu Autoritatea Națională pentru Tineret, direct sau prin organele specializate din subordinea sa, pentru elaborarea programelor destinate elevilor, studenților și tinerilor.

Art. 8. -

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative.

Art. 9. -

(1) În structura organizatorică a Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului pot fi organizate servicii, birouri și colective temporare de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.

(3) În fiecare județ și în municipiul București sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, inspectorate școlare cu structură aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului.

(4) Inspectorii școlari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.

(5) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, au în subordine unități de învățământ preuniversitar, unități conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare.

(6) Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului poate constitui și alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învățământului și cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligațiile asumate prin acorduri cu organismele internaționale și prin programele pentru integrare europeană, în condițiile legii.

Art. 10. -

(1) Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului este sprijinit de organisme de nivel național în domeniul învățământului și cercetării: consilii și comisii prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Componența acestor organisme de nivel național se stabilește prin ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului.

(3) Atribuțiile organismelor de nivel național sunt stabilite prin regulamente de organizare și funcționare, aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului, conform reglementărilor legale.

(4) Organismele de nivel național pot avea câte un secretariat propriu, format de regulă din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, și pot folosi în activitatea lor un corp de experți remunerat din fondurile programelor naționale sau internaționale de dezvoltare a învățământului și cercetării și/sau din fonduri bugetare ori venituri proprii, potrivit legii.

(5) Activitatea organismelor de nivel național este coordonată de ministrul educației, cercetării și tineretului sau de un secretar de stat, cu excepția Consiliului Național pentru Politica Științei și Tehnologiei, care este coordonat de primul-ministru.

(6) Membrii organismelor de nivel național, precum și alți specialiști colaboratori ai acestora, din afara Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pot fi remunerați în condițiile legii.

Art. 11. -

(1) Conducerea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului se exercită de către ministrul educației, cercetării și tineretului, care are calitatea de ordonator principal de credite.

(2) Ministrul educației, cercetării și tineretului reprezintă Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

(3) Ministrul educației, cercetării și tineretului răspunde de întreaga activitate a Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului în fața Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fața Parlamentului.

(4) Ministrul educației, cercetării și tineretului îndeplinește, în domeniul de activitate al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții specifice stabilite prin actele normative în vigoare.

(5) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul educației, cercetării și tineretului emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(6) Ministrul educației, cercetării și tineretului poate delega unele dintre atribuțiile sale, în condițiile legii.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului are un secretar general, înalt funcționar public, numit în condițiile legii.

(2) Secretarul general asigură stabilitatea funcționării Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile ministerului.

(3) Secretarul general îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Secretarul general îndeplinește și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului sau prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului.

Art. 13. -

(1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului este de 421, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (2)

(2) Structura organizatorică pe compartimente, precum și atribuțiile și sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului sunt aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului.

(3) Atribuțiile și sarcinile secretarilor de stat pentru educație sunt stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului. Modificări (1)

(4) În cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și al unităților subordonate se pot înființa unități de management pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, conform legislației în vigoare.

Art. 14. -

Personalul care trece din instituțiile și unitățile de învățământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului ori în serviciile publice subordonate ale acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la instituția ori la unitatea de la care provine.

Art. 15. -

(1) Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, exceptând unitățile de cercetare științifică și unitățile care funcționează în subordinea Autorității Naționale pentru Tineret, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Cluburile sportive studențești care funcționează în subordinea directă a Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în subordinea directă a Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(4) Structura organizatorică a instituțiilor și unităților din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, cu excepția celor de tineret, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, este aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului.

(5) Normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitățile și instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului, potrivit Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, precum și celorlalte dispoziții legale în vigoare.

Art. 16. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului asigură, prin intermediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, prevăzută în anexa nr. 6, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului național și internațional de cercetare, tehnologie și inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării și tehnologiilor dezvoltate pe piața internă și internațională, realizarea societății informaționale, satisfacerea nevoilor cetățeanului și creșterea calității vieții acestuia.

(2) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și structura organizatorică, precum și instituțiile și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 17. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului asigură, prin intermediul Autorității Naționale pentru Tineret, prevăzută în anexa nr. 6, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul tineretului, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor pentru promovarea tineretului.

(2) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Tineret și structura organizatorică, precum și instituțiile și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 18. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât și pentru programele/proiectele cu finanțare internațională și pentru instituțiile și unitățile subordonate, potrivit legii, precum și autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare și inspecție, potrivit anexei nr. 7.

(2) Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului va prelua, în condițiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educaționale sprijinite prin împrumuturi externe.

Art. 19. -

Din taxele de la studenții și cursanții străini, încasate în baza art. 92 alin. (4) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constituie un fond la dispoziția ministrului educației, cercetării și tineretului, pentru situații speciale și neprevăzute, având un cuantum de cel puțin 5% din încasările în valută.

Art. 20. -

(1) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, asigură activitatea de distribuire a manualelor școlare către unitățile de învățământ din subordine, ca activitate organizată pe lângă acestea, finanțată din venituri proprii.

(2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) vor fi obținute de la operatorii economici care și-au asumat obligația de a edita, tipări și difuza manualele școlare sau vor fi virate direct de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, în cazul în care prin contractul cu acești operatori economici s-au prevăzut reținerea și virarea de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului a sumelor aferente difuzării manualelor școlare de la inspectoratele școlare la unitățile de învățământ.

(3) Cheltuielile curente și de capital aferente activității prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2).

(4) Disponibilitățile existente în cont la finele anului se reportează și se utilizează în anul următor pentru destinațiile prevăzute la alin. (3).

Art. 21. -

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 18 aprilie 2007.

Nr. 366.

ANEXA Nr. 1 Modificări (4)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului

Numărul maxim de posturi 421, exclusiv demnitarii
și posturile aferente cabinetului ministrului

                                    ┌────────────────┐
                                    │  MINISTRU  │
                                    ├────────────────┤
                                    │Cabinet ministru│
                                    └─────────┬──────┘
┌────────────────────────────────────┐                      │                   ┌─────────────────────────────────────┐
│      Direcția audit      ├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤   Departamentul de control al   │
└────────────────────────────────────┘                      │                   │       ministrului       │
┌────────────────────────────────────┐                      │                   └─────────────────────────────────────┘
│   Direcția relații publice   ├───────────────────────────────────────────┤
└────────────────────────────────────┘                      │
    ┌──────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬────┴─────────────────────┬───────────────────┬───────────────┬───────────┐
    │         │             │           │        ┌─ - - - -│- - - ─ ┐ ┌─ - - - │ - - - ─┐   │      │
┌───────┴────────┐┌────────┴──────────┐ ┌─────────────┴──────────────┐┌─────┴──────────────┐ ─┌────────┴───────┐─ ─┌───────┴───────┐─   │      │
│ SECRETAR DE  ││   SECRETAR   │ │              ││ SECRETAR DE STAT │ ─│  PREȘEDINTE  │─ ─│ PREȘEDINTE  │─   │      │
│   STAT   ││   DE STAT    │ │     SECRETAR     ││Învățământ în limba │ ─│ Autoritatea  │─ ─│ Autoritatea │─   │      │
│  Învățământ  ││  Învățământ   │ │     GENERAL      ││  minorităților  │ ─│Națională pentru│─ ─│  Națională  │─   │      │
│  superior  ││ preuniversitar  │ │              ││naționale și relații│ ─│  Cercetare  │─ ─│  pentru   │─   │      │
│        ││          │ │              ││  cu Parlamentul  │ ─│ Științifică  │─ ─│  Tineret  │─   │      │
└───┬────────┬───┘└───┬──────┬────┬───┘ └───┬─────────┬─────────┬────┘└────┬──────────┬────┘ ─└────────────────┘─ ─└───────────────┘─   │      │
┌───┴────┐┌──┴───┐┌───┴─────┐│┌───┴────┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌────┴─────┐┌───┴────┐ ─Conform Hotărârii ─ ─Conform Hotărârii─   │      │
│    ││   ││     │││    ││    ││    ││    ││ Direcția ││    │ ─ Guvernului nr. ─ ─ Guvernului nr. ─ ┌────┴─────┐┌────┴───┐
│    ││   ││     │││    ││    ││    ││    ││ generală ││Centrul │ ─1.449/2005 privind─ ─384/2005 privind ─ │     ││    │
│Direcția││   ││Direcția │││Direcția││    ││    ││    ││învățământ││național│ ─ organizarea și ─ ─ organizarea și ─ │     ││Direcția│
│generală││   ││generală │││generală││Direcția││Direcția││Direcția││  în  ││de recu-│ ─  funcționarea  ─ ─ funcționarea  ─ │ Direcția ││generală│
│ mana- ││O.I. -││ manage- │││manage- ││juridic ││adminis-││politici││ limbile ││noaștere│ ─  Autorității  ─ ─  Autorității  ─ │ generală ││relații │
│ gement ││P.O.S.││ ment  │││ mentul ││  și  ││ trativ ││ educa- ││minorită- ││  și  │ ─ Naționale pentru ─ ─Naționale pentru ─ │ buget- ││interna-│
│învăță- ││D.R.U.││ învăță- │││ resur- ││conten- ││  și  ││ționale ││ ților  ││echiva- │ ─  Cercetare   ─ ─  Tineret, cu  ─ │ finanțe, ││ționale │
│ mânt ││   ││ mânt  │││ selor ││ cios ││personal││    ││ și rela- ││ lare a │ ─ Științifică, cu ─ ─ modificările și ─ │patrimoniu││  și  │
│superior││   ││ preuni- │││ umane ││    ││    ││    ││ ția cu ││ diplo- │ ─ modificările și ─ ─ completările  ─ │  și  ││afaceri │
│    ││   ││versitar │││    ││    ││    ││    ││Parlamen- ││melor*) │ ─  completările  ─ ─  ulterioare  ─ │investiții││europene│
│    ││   ││     │││    ││    ││    ││    ││  tul  ││    │ ─  ulterioare  ─ ─         ─ │     ││    │
└───┬────┘└──────┘└────┬────┘│└────┬───┘└────────┘└────────┘└────────┘└────┬─────┘└────────┘ └ ─ - - - - - - - ─┘ └─ - - - - - - - ─┘ └────┬─────┘└─────┬──┘
  └──────┐  ┌──────┘   │   └────┐              ┌─────┘                             ┌─────┘      └───┐
┌────────┐ │  │ ┌─────────┐│┌────────┐│              │┌──────────┐                          │┌─────────┐ ┌────────┐│
│    │ │  │ │     │││Direcția││              ││     │                          ││     │ │    ││
│Direcția│ │  │ │Direcția │││formare ││              ││     │                          ││Direcția │ │Direcția││
│ finan- │ │  │ │ monito- │││  și  ├┤              ││ Direcția │                          ├┤ buget- │ │relații ││
│ țare ├─┤  ├─┤ rizare │││dezvol- ││              ├┤ politici │                          ││contabi- │ │interna-├┤
│învăță- │ │  │ │  și  │││ tare ││              ││ pentru │                          ││ litate │ │ționale ││
│ mânt │ │  │ │inspecție│││resurse ││              ││minorități│                          ││     │ │    ││
│superior│ │  │ │ școlară │││ umane ││              ││     │                          ││     │ │    ││
└────────┘ │  │ └─────────┘│└────────┘│              │└──────────┘                          │└─────────┘ └────────┘│
┌────────┐ │  │ ┌─────────┐│┌────────┐│              │┌──────────┐                          │┌─────────┐ ┌────────┐│
│Direcția│ │  │ │Direcția │││    ││              ││     │                          ││Direcția │ │    ││
│manage- │ │  │ │ manage- │││Direcția││              ││     │                          ││investi- │ │Direcția││
│ ment │ │  │ │ ment  │││rețea și├┘              ││ Direcția │                          ││ ții,  │ │afaceri ├┘
│  și  ├─┘  └─┤  și  │││politici│               └┤relația cu│                          └┤ patri- │ │europene│
│programe│    │programe │││  de  │               │Parlamen- │                          │moniu și │ │    │
│univer- │    │ educa- │││personal│               │  tul  │                          │achiziții│ │    │
│ sitare │    │ ționale │││    │               │     │                          └─────────┘ └────────┘
└────────┘    └─────────┘│└────────┘               └──────────┘
         ┌───────────┴────────────┐
    ┌─────────┴─────────┐  ┌─────────┴──────────┐
    │   Unitatea   │  │   Unitatea   │
    │ de management al │  │ de management al │
    │  proiectelor  │  │  proiectelor   │
    │pentru învățământul│  │privind reabilitarea│
    │ preuniversitar  │  │   școlilor   │
    └───────────────────┘  └────────────────────-

*) Se organizează la nivel de direcție.

ANEXA Nr. 2

CONSILII ȘI COMISII CONSULTATIVE
ale Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului

Nr. crt. Denumirea consiliului/comisiei consultativ/consultative Sursa de finanțare
I. Consiliul Național pentru Reformă a Învățământului Bugetul de stat
II. Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare Bugetul de stat
III. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior Bugetul de stat
IV. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar de Stat Bugetul de stat
V. Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior Bugetul de stat
VI. Consiliul Național al Bibliotecilor Venituri proprii
VII. Consiliul Național al Rectorilor Venituri proprii

ANEXA Nr. 3

INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului
Educației, Cercetării și Tineretului, exceptând unitățile de
cercetare științifică și unitățile care funcționează în subordinea
Autorității Naționale pentru Tineret

A. Instituții de învățământ și alte unități subordonate

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
I. Inspectorate școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației și Cercetării, în a căror subordine funcționează unitățile conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare Bugetul de stat
II. Instituții de învățământ superior de stat:
1. Universitatea "Politehnica" din București Venituri proprii
2. Universitatea Tehnică de Construcții București Venituri proprii
3. Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București Venituri proprii
4. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București Venituri proprii
5. Universitatea din București Venituri proprii
6. Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București Venituri proprii
7. Academia de Studii Economice din București Venituri proprii
8. Universitatea Națională de Muzică din București Venituri proprii
9. Universitatea de Arte din București Venituri proprii
10. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din București Venituri proprii
11. Academia Națională de Educație Fizică și Sport din București Venituri proprii
12. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București Venituri proprii
13. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Venituri proprii
14. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad Venituri proprii
15. Universitatea din Bacău Venituri proprii
16. Universitatea de Nord din Baia Mare Venituri proprii
17. Universitatea "Transilvania" din Brașov Venituri proprii
18. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Venituri proprii
19. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Venituri proprii
20. Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca Venituri proprii
21. Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca Venituri proprii
22. Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Venituri proprii
23. Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca Venituri proprii
24. Universitatea "Ovidius" din Constanța Venituri proprii
25. Universitatea Maritimă din Constanța Venituri proprii
26. Universitatea din Craiova Venituri proprii
27. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova Venituri proprii
28. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați Venituri proprii
29. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Venituri proprii
30. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași Venituri proprii
31. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași Venituri proprii
32. Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași Venituri proprii
33. Universitatea de Arte "George Enescu" din Iași Venituri proprii
34. Universitatea din Oradea Venituri proprii
35. Universitatea din Petroșani Venituri proprii
36. Universitatea din Pitești Venituri proprii
37. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești Venituri proprii
38. Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița Venituri proprii
39. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Venituri proprii
40. Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava Venituri proprii
41. Universitatea "Valahia" din Târgoviște Venituri proprii
42. Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu Venituri proprii
43. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș Venituri proprii
44. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș Venituri proprii
45. Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș Venituri proprii
46. Universitatea "Politehnica" din Timișoara Venituri proprii
47. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara Venituri proprii
48. Universitatea de Vest din Timișoara Venituri proprii
49. Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara Venituri proprii
III. Biblioteci centrale universitare și pedagogice:
1. Biblioteca Centrală Universitară din București Bugetul de stat
2. Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iași Bugetul de stat
3. Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca Bugetul de stat
4. Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timișoara Bugetul de stat
5. Biblioteca Pedagogică Națională "I.C. Petrescu" din București Bugetul de stat
IV. Comisia Națională a României pentru UNESCO Bugetul de stat
V. Consiliul Național pentru Curriculum în Învățământul Preuniversitar Bugetul de stat
VI. Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar Bugetul de stat
VII. Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale Bugetul de stat
VIII. Palatul Național al Copiilor din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
IX. Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
X. Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XI. Federația Sportului Școlar și Universitar Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XII. Centrul Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XIII. Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană (Mediaș) Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XIV. Agenția Națională pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XV. Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de la Marea Neagră Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XVI. Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar Venituri proprii
XVII. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XVIII. Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica) Venituri poprii
XIX. Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XX. Corul Național de Cameră "Madrigal" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
Modificări (2)

B. Alte unități aflate în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului

XXI. Casele universitarilor

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Casa Universitarilor din București Venituri proprii
2. Casa Universitarilor din Cluj-Napoca Venituri proprii
3. Casa Universitarilor din Iași Venituri proprii
4. Casa Universitarilor din Brașov Venituri proprii
5. Casa Universitarilor din Craiova Venituri proprii

C. Unități aflate în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului

Denumirea unității Sursa de finanțare
Regia Autonomă "Editura Didactică și Pedagogică" Venituri proprii

ANEXA Nr. 4

CLUBURI SPORTIVE STUDENȚEȘTI
care funcționează în subordinea Ministerului Educației,
Cercetării și Tineretului

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Clubul "Sportul Studențesc" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
2. Clubul Sportiv "Academia Națională de Educație Fizică și Sport" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
3. Clubul Sportiv "Universitatea" din Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
4. Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
5. Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
6. Clubul Sportiv "Universitatea" din Galați Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
7. Clubul Sportiv "Universitatea" din Brașov Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
8. Clubul Sportiv "Politehnica" din Iași Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
9. Clubul Sportiv "Știința" din Bacău Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
10. Clubul Sportiv "Știința" din Petroșani Venituri proprii și subvenții acordate
11. Clubul Sportiv "Știința" din Constanța de la bugetul de stat Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
12. Clubul Sportiv "Știința" din Baia Mare Venituri proprii și subvenții acordate
13. Clubul Sportiv Universitar din Sibiu de la bugetul de stat Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
14. Clubul Sportiv Universitar din Ploiești Venituri proprii și subvenții acordate
15. Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureș de la bugetul de stat Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
16. Clubul Sportiv Universitar din Oradea Venituri proprii și subvenții acordate
17. Clubul Sportiv Universitar din Pitești de la bugetul de stat Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
18. Clubul Sportiv Studențesc "Medicina" din Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

ANEXA Nr. 5

INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care
funcționează în subordinea directă a Ministerului Educației,
Cercetării și Tineretului

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Institutul de Științe ale Educației Bugetul de stat
2. Centrul European UNESCO pentru Învățământul Superior (CEPES) Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
3. Institutul Limbii Române Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
4. Centrul de Cercetări Biologice din Jibou Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

NOTĂ:

1. Numărul maxim de posturi pentru unitățile și activitățile din subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului finanțate integral de la bugetul de stat este de 10.640. Modificări (3)

2. Numărul maxim de posturi pentru unitățile din structura Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat este de 4.996. Modificări (1)

ANEXA Nr. 6

ORGANE DE SPECIALITATE
ale administrației publice centrale de cercetare științifică,
dezvoltare tehnologică și inovare și ale administrației publice
centrale pentru tineret care funcționează în subordinea
Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică Bugetul de stat
2. Autoritatea Națională pentru Tineret Bugetul de stat

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi pentru unitățile din subordinea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat este de 89. Modificări (1)

Numărul maxim de posturi pentru unitățile din subordinea Autorității Naționale pentru Tineret finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat este de 1.487.

ANEXA Nr. 7

PARCUL AUTO
al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului
pentru activități specifice

Nr. crt. Activitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim - bucăți - Consumul maxim de carburanți/autovehicul - litri/lună -
1. Proiectul privind învățământul rural - autoturism pentru unitatea centrală 2 450
- autoturism de teren 3 450
- laborator didactic mobil pentru fiecare inspectorat școlar 41 450
2. Proiectul privind reabilitarea infrastructurii școlare - autoturism pentru unitatea centrală 2 450
- autoturism pentru unitatea teritorială 7 450
3. Monitorizare și inspecție - autoturism 10 450
- microbuz 3 450
4. Programul PHARE RO0104.02 "Accesul la educație al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe romi" - autoturism 1 450
- microbuz 1 450

NOTĂ:

Cheltuielile cu exploatarea, carburanții, întreținerea și asigurările autovehiculelor utilizate în cadrul programelor/proiectelor cu finanțare internațională se suportă din costurile operaționale ale programelor/proiectelor respective.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...