Guvernul României

Hotărârea nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor

Modificări (3), Referințe (2), Reviste (8), Modele (27), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 332 din 17 mai 2007.

În vigoare de la 17 mai 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 46 alin. (2) lit. b) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta hotărâre stabilește cerințele minime pentru supravegherea sănătății lucrătorilor față de riscurile pentru securitate și sănătate, pentru prevenirea îmbolnăvirii lucrătorilor cu boli profesionale cauzate de agenți nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum și a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.

Art. 2. -

În sensul prezentei hotârâri, supravegherea sănătății lucrătorilor reprezintă totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale și a bolilor legate de profesie, precum și menținerea sănătății și a capacității de muncă a lucrătorilor.

Art. 3. -

Potrivit prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, Ministerul Sănătății Publice este autoritatea competentă în domeniul medicinii muncii și al supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Supravegherea sănătății lucrătorilor este asigurată de către medicii specialiști de medicina muncii.

CAPITOLUL II Obligațiile angajatorilor

Art. 5. - Reviste (2)

(1) Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului asupra sănătății lucrătorilor. Modele (2)

(2) Evaluarea riscului asupra sănătății se actualizează dacă s-au produs schimbări semnificative din cauza cărora evaluarea ar fi depășită sau atunci când rezultatele supravegherii sănătății o impun.

Art. 6. -

Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cât și din sectorul privat, sunt obligați să respecte reglementările în vigoare privind supravegherea sănătății lucrătorilor.

Art. 7. - Jurisprudență

Angajatorii sunt obligați să asigure fondurile și condițiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor, aceștia nefiind implicați în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.

CAPITOLUL III Servicii medicale profilactice

Art. 8. -

(1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătății lucrătorilor sunt: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activității, promovarea sănătății la locul de muncă. Modificări (1)

(2) Serviciile medicale profilactice prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit prevederilor anexei nr. 1, precum și ale actelor normative specifice.

(3) În cazuri argumentate medical, științific, statistic, examenele medicale profilactice se vor adapta periodic, specific noilor riscuri profesionale.

(4) Testarea psihologică a aptitudinilor în muncă se face potrivit prevederilor anexei nr. 1.

Art. 9. - Reviste (1)

(1) În sensul prezentei hotărâri, aptitudinea în muncă reprezintă capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfășura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical.

(2) Pentru stabilirea aptitudinii în muncă, medicul specialist de medicina muncii poate solicita și alte investigații și examene medicale de specialitate, suplimentare celor prevăzute la art. 8.

Art. 10. -

În condițiile în care medicul de medicina muncii face recomandări de tip medical, aptitudinea este condiționată de respectarea acestora, iar în fișa de aptitudine - anexa nr. 5, avizul medical va fi "apt condiționat".

Art. 11. -

(1) Inaptitudinea temporară în muncă, în sensul prezentei hotărâri, reprezintă incapacitatea medicală a lucrătorului de a desfășura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă, până la reevaluarea sănătății de către medicul de medicina muncii.

(2) În situația în care lucrătorul se află temporar, din cauza unei boli, în situația de incapacitate medicală privind desfășurarea activității la locul de muncă în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical de medicina muncii, medicul de medicina muncii stabilește inaptitudinea temporară până la dispariția cauzei medicale, iar în fișa de aptitudine - anexa nr. 5, avizul medical va fi "inapt temporar".

Art. 12. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Inaptitudinea permanentă în muncă, în sensul prezentei hotărâri, reprezintă incapacitatea medicală permanentă a lucrătorului de a desfășura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă.

(2) Toate cazurile de inaptitudine medicală permanentă vor fi rezolvate de către medicii de medicina muncii în colaborare cu medicii de expertiza capacității de muncă, care se vor informa reciproc asupra rezolvării situației de fapt.

Art. 13. -

Examenul medical al lucrătorilor la angajarea în muncă stabilește aptitudinea/aptitudinea condiționată/ inaptitudinea permanentă sau temporară în muncă pentru profesia/funcția și locul de muncă în care angajatorul îi va desemna să lucreze privind:

a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afecțiuni prezente în momentul examinării și viitorul loc de muncă;

b) existența/inexistența unei afecțiuni ce pune în pericol sănătatea și securitatea celorlalți lucrători de la același loc de muncă;

c) existența/inexistența unei afecțiuni ce pune în pericol securitatea unității și/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate;

d) existența/inexistența unui risc pentru sănătatea populației căreia îi asigură servicii.

Art. 14. -

În funcție de rezultatul examenului medical la angajarea în muncă, medicul de medicina muncii poate face propuneri pentru:

a) adaptarea postului de muncă la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice și la starea de sănătate a lucrătorului, în situația prevăzută la art. 15 lit. b);

b) îndrumarea persoanei care urmează a fi angajată către alte locuri de muncă;

c) includerea în circuitul informațional și operațional din sistemul sanitar a acelor persoane care necesită o supraveghere medicală deosebită.

Art. 15. -

Examenul medical la angajarea în muncă se efectuează pentru:

a) lucrătorii care urmează a fi angajați cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată;

b) lucrătorii care își schimbă locul de muncă sau sunt detașați în alte locuri de muncă ori alte activități;

c) lucrătorii care își schimbă meseria sau profesia.

Art. 16. -

(1) Examenul medical la angajarea în muncă se face la solicitarea angajatorului, care va completa fișa de solicitare a examenului medical la angajare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, și fișa de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. Modele (25)

(2) În situația schimbării locului de muncă, lucrătorul este obligat să prezinte copia dosarului medical de la serviciul medical de medicina muncii de la locul său de muncă anterior.

(3) Examenul medical la angajarea în muncă constă în:

a) anamneza medicală profesională și neprofesională și examenul clinic general, conform modelului dosarului medical prevăzut în anexa nr. 4;

b) examenele medicale clinice și paraclinice, conform modelului de fișă prevăzut în anexa nr. 1.

(4) La indicația medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilităților medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical la angajarea în muncă pentru locurile de muncă și activitățile cu expunere la factori de risc profesional cuprinde și examene medicale suplimentare celor prevăzute în anexa nr. 1.

(5) Rezultatele examenului clinic și ale celorlalte examene medicale se înregistrează în dosarul medical.

(6) Medicul specialist de medicina muncii, în baza fișei de solicitare a examenului medical la angajare, fișei de identificare a factorilor de risc profesional, dosarului medical și a examenelor medicale efectuate, completează fișa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare: apt, apt condiționat, inapt temporar sau inapt pentru locul de muncă respectiv. Jurisprudență

(7) Numai medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical prevăzut la alin. (3).

Art. 17. - Jurisprudență

Fișa de aptitudine care finalizează examenul medical la angajarea în muncă se completează numai de către medicul de medicina muncii, în două exemplare, unul pentru angajator și celălalt pentru lucrător.

Art. 18. -

Examenul medical de adaptare în muncă se efectuează la indicația medicului specialist de medicina muncii în prima lună de la angajare și are următoarele scopuri:

a) completează examenul medical la angajarea în muncă, în condițiile concrete noilor locuri de muncă (organizarea fiziologică a muncii, a mediului de muncă, relațiile om-mașină, relațiile psihosociale în cadrul colectivului de muncă);

b) ajută organismul celor angajați să se adapteze noilor condiții;

c) determină depistarea unor cauze medicale ale neadaptării la noul loc de muncă și recomandă măsuri de înlăturare a acestora.

Art. 19. - Reviste (1)

Efectuarea examenului medical periodic are următoarele scopuri:

a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii în muncă pentru profesia/funcția și locul de muncă pentru care s-a făcut angajarea și s-a eliberat fișa de aptitudine;

b) depistarea apariției unor boli care constituie contraindicații pentru activitățile și locurile de muncă cu expunere la factori de risc profesional;

c) diagnosticarea bolilor profesionale;

d) diagnosticarea bolilor legate de profesie;

e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viața și sănătatea celorlalți lucrători la același loc de muncă;

f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unității, pentru calitatea produselor sau pentru populația cu care lucrătorul vine în contact prin natura activității sale.

Art. 20. -

Examenul medical periodic se efectuează obligatoriu tuturor lucrătorilor.

Art. 21. - Reviste (1)

Frecvența examenului medical periodic este stabilită prin fișele întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 și poate fi modificată numai la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.

Art. 22. - Reviste (1)

Examenul medical periodic cuprinde următoarele:

a) înregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut în intervalul de la examenul medical în vederea angajării sau de la ultimul examen medical periodic până în momentul examenului medical respectiv;

b) examenul clinic general, conform dosarului medical prevăzut în anexa nr. 4;

c) examenele clinice și paraclinice, conform modelului de fișă prevăzut în anexa nr. 1 și examenului indicat de către medicul specialist de medicina muncii;

d) înregistrarea rezultatelor în dosarul medical prevăzut în anexa nr. 4;

e) finalizarea concluziei prin completarea fișei de aptitudine, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, de către medicul specialist de medicina muncii, în două exemplare, unul pentru angajator și celălalt pentru lucrător.

Art. 23. -

Examenul medical la reluarea activității se efectuează după o întrerupere a activității de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activității, cu respectarea dispozițiilor art. 22.

Art. 24. -

Efectuarea examenului medical la reluarea activității are următoarele scopuri:

a) confirmarea aptitudinii lucrătorului pentru exercitarea profesiei/funcției avute anterior sau noii profesii/funcții la locul de muncă respectiv;

b) stabilirea unor măsuri de adaptare a locului de muncă și a unor activități specifice profesiei sau funcției, dacă este cazul;

c) reorientarea spre un alt loc de muncă, care să asigure lucrătorului menținerea sănătății și a capacității sale de muncă.

Art. 25. -

Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical la reluarea activității ori de câte ori îl consideră necesar, în funcție de natura bolii sau a accidentului pentru care lucrătorul a absentat din producție.

Art. 26. -

Promovarea sănătății la locul de muncă reprezintă supravegherea activă a sănătății lucrătorilor în raport cu caracteristicile locului de muncă și, în mod particular, cu factorii de risc profesionali.

Art. 27. - Modificări (1)

În vederea conștientizării nevoilor și obiectivelor privind sănătatea și securitatea în muncă în rândul lucrătorilor, medicii specialiști cu pregătire în domeniu efectuează activități specifice de promovare a sănătății la locul de muncă pentru realizarea bunăstării lucrătorilor, bazate pe identificarea problemelor acestora.

Art. 28. -

Serviciile de medicina muncii participă la realizarea și implementarea programelor de informare, educare și formare profesională cu privire la sănătatea și securitatea în muncă pentru lucrătorii la care s-a efectuat supravegherea sănătății prin examene medicale profilactice.

Art. 29. - Modificări (1)

Pentru promovarea măsurilor privind adaptarea la muncă a lucrătorilor și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de mediu, medicii de medicina muncii desfășoară activitate de consiliere privind sănătatea și igiena ocupațională a lucrătorului și a reprezentanților acestora din întreprindere și din comitetul de sănătate și securitate în muncă, după caz, și colaborează cu organismele din domeniul securității și sănătății în muncă.

Art. 30. - Jurisprudență, Reviste (5)

Persoana examinată poate contesta rezultatul dat de către medicul specialist de medicina muncii privind aptitudinea în muncă.

Art. 31. - Reviste (2)

Contestația prevăzută la art. 30 se adresează autorității de sănătate publică județene sau a municipiului București, în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii fișei de aptitudine în muncă. Modificări (1)

Art. 32. -

Autoritatea de sănătate publică județeană sau a municipiului București desemnează o comisie formată din 3 medici specialiști de medicina muncii și convoacă părțile implicate în termen de 21 de zile lucrătoare de la data primirii contestației. Modificări (1)

Art. 33. - Jurisprudență, Reviste (3)

Decizia comisiei este consemnată într-un proces-verbal și este comunicată în scris persoanei examinate medical.

Art. 34. -

Concluzia procesului-verbal este consemnată în fișa de aptitudine, în care a fost precizat rezultatul examenului medical contestat.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 35. -

La aplicarea măsurilor preventive tehnico-organizatorice la locurile de muncă, angajatorii vor ține seama de rezultatele supravegherii sănătății.

Art. 36. - Reviste (1)

Lucrătorii trebuie să fie informați în legătură cu rezultatele proprii ale supravegherii sănătății lor.

Art. 37. - Modificări (1)

Dosarul medical și fișa de expunere la riscuri profesionale se păstrează la structura de medicina muncii unde s-au efectuat examenele medicale de angajare și examenul medical periodic.

Art. 38. - Modificări (1)

Înregistrările medicale sunt păstrate o perioadă de timp cel puțin egală cu durata medie de expunere - afectare a stării de sănătate, pentru fiecare categorie de risc profesional, astfel:

a) cabinetul de medicina muncii păstrează dosarele medicale, fișele de expunere la riscuri profesionale și datele de morbiditate profesională;

b) angajatorul păstrează lista locurilor de muncă cu riscuri profesionale și concluzia examinării medicale (fișa de aptitudine);

c) în cazul schimbării structurii de medicina muncii cu care a fost realizată supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, înregistrările medicale se predau noului cabinet de medicina muncii agreat de angajator.

Art. 39. - Jurisprudență, Reviste (1)

Lucrătorul este obligat să se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sănătății la locul de muncă, conform planificării efectuate de către medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului. Comentarii expert (2)

Art. 40. - Reviste (1)

Orice lucrător are dreptul să consulte medicul specialist de medicina muncii, pentru orice simptome pe care le atribuie condițiilor de muncă și activității desfășurate.

Art. 41. - Modificări (1)

La schimbarea locului de muncă în altă unitate, lucrătorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului său medical și ale fișei de expunere la riscuri profesionale, pentru a fi predate la structura de medicina muncii a unității respective.

Art. 42. - Modificări (1)

Angajatorii în procedură de faliment vor informa structura de medicina muncii, care va preda la rândul ei înregistrările medicale autorității de sănătate publică județene sau a municipiului București, după caz.

Art. 43. -

La întreruperea temporară sau definitivă a activității lucrătorului, structura de medicina muncii va preda dosarul medical al acestuia medicului său de familie.

Art. 44. -

Medicul specialist de medicina muncii și medicul de familie al lucrătorului se vor informa reciproc și operativ referitor la apariția unor modificări în starea de sănătate a lucrătorului.

Art. 45. -

Pentru protecția sănătății comunitare, în cazul sectoarelor cu riscuri (alimentar, zootehnic, farmaceutic, aprovizionare cu apă potabilă, servicii către populație, cazare colectivă, piscine, salubritate etc.), examenele medicale la angajare, periodic, la reluarea muncii se pot completa cu examinările specifice sectorului de activitate, la indicația medicului specialist de medicina muncii.

Art. 46. -

Dosarului medical îi sunt aplicabile prevederile art. 21-25 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, referitoare la dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului.

Art. 47. -

Lucrătorii au acces, la cerere, la toate informațiile referitoare la starea lor de sănătate.

Art. 48. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 49. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 48-81 din titlul II cap. VI și anexele nr. 4, 5, 6, 7 și 8 din Normele generale de protecție a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății și familiei nr. 508/933/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 11 aprilie 2007.

Nr. 355.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

FIȘE
privind serviciile medicale profilactice detaliate în funcție
de expunerea profesională

EXPLICAREA FIȘELOR

Examenul medical la angajare

a) La acest punct este menționată obligativitatea efectuării examinării clinice conform datelor din Dosarul medical, pentru toți lucrătorii.

b) La acest punct se includ pentru fiecare lucrător examinările clinice, de laborator sau paraclinice în funcție de agentul la care este expus, de situația specială de muncă, profesie/ocupație/funcție.

Examenul medical periodic:

La acest punct sunt menționate: examenul clinic complet (cu atenție deosebită pe anumite aparate și sisteme), examenele de laborator și paraclinice de efectuat în funcție de factorul nociv profesional la care este expus lucrătorul respectiv sau profesia/ocupația/funcția deținută.

Contraindicații: Reviste (1)

Contraindicațiile sunt relative; ele necesită evaluarea raportului dintre gravitatea bolii și a factorilor constitutivi ai condiției de muncă, evaluare efectuată de medicul specialist de medicina muncii.

Contraindicațiile menționate sunt valabile atât pentru examenul medical la angajare, cât și periodic.

Observații:

a) Bolile acute, până la vindecarea lor, constituie contraindicații absolute.

b) Medicul specialist de medicina muncii poate solicita, dacă consideră necesar pentru confirmarea unui diagnostic, examenul unui medic de altă specialitate.

c) Menționarea în prezentele fișe a terminologiei: examen oftalmologic, neurologic, ORL, psihiatric, psihologic presupune efectuarea examinării de către medicul specialist respectiv la indicația medicului de medicina muncii.

d) Examenul medical periodic (clinic, de laborator sau paraclinic) se poate efectua și la intervale mai scurte decât cele prevăzute în fișe, dacă acest lucru este prevăzut în contractul colectiv de muncă sau alte dispoziții în acest sens, cu acordul conducerii unității și al reprezentanților lucrătorilor.

e) La încadrarea în muncă, precum și cu ocazia controlului medical periodic al lucrătorilor care concură la siguranța circulației din sectorul transporturi feroviare, navale și aeriene, al conducătorilor auto, precum și al altor categorii de lucrători care desfășoară activități specifice, se vor efectua și examinările stabilite prin reglementări speciale, în scopul constatării dacă starea sănătății le permite să îndeplinească munca ce li se încredințează.

f) În funcție de situația epidemiologică locală, autoritățile de sănătate publică teritoriale vor stabili atât completarea examenelor medicale, cât și modificarea periodicității acestora în cadrul controalelor medicale periodice, în fiecare an calendaristic. Aceste modificări trebuie transmise în scris structurilor care desfășoară activitatea de supraveghere medicală de medicina muncii.

g) Pentru lucrătorii expuși la radiații ionizante se va respecta legislația în vigoare ce reglementează domeniul activităților nucleare.

Prescurtări:

ECG = electrocardiografie

EEG = electroencefalografie

EMG = electromiografie

RPS = radiografie pulmonară standard

I. AGENȚI CHIMICI

Fișa 1. Acid acrilic, acrilați (monomeri), metilmetaacrilat

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 2. Acid cianhidric și compuși cianici,
cu excepția cianamidei calcice

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- ECG

- hemogramă

- examen psihologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- tiocianați în sânge și/sau urină, la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- ECG - anual

- hemogramă - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

boli cronice ale sistemului nervos central
boli sau deformații care împiedică purtarea măștii
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
anemie
boli ale aparatului cardiovascular
etilism cronic
anosmie
dermatoze

Fișa 3. Acizi organici și derivați (anhidride, lactone,
halogenuri acide, nitrili și amide)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

conjunctivite, cheratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 4. Acrilamidă

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) nu este cazul

c) contraindicații:

boli cronice ale sistemului nervos central

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

Fișa 5. Acrilonitril și metaacrilonitril

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- ECG

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- tiocianați în sânge și/sau în urină (la sfârșitul schimbului de lucru) - anual

- examen sumar de urină - anual

- spirometrie - anual

- ECG - anual

Contraindicații:

conjunctivite, cheratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze
boli cronice ale aparatului cardiovascular

Fișa 6. Alcool metilic

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- examen oftalmologic (fund de ochi)

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen oftalmologic - din 3 în 3 ani

- alcool metilic în urină - anual

Contraindicații:

boli ale nervului optic și/sau ale retinei
boli cronice ale sistemului nervos central și periferic
etilism cronic
nefropatii cronice
hepatopatii cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare

Fișa 7. Alcooli (cu excepția alcoolului metilic)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- hemogramă pentru metilciclohexanol

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- hemogramă (pentru metilciclohexanol) - anual

- determinarea acetonei în urină (pentru alcool izopropilic) - anual

Contraindicații:

conjunctivite cronice, cheratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice pentru alcoolul alilic, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze
leucopenii pentru metilciclohexanol

Fișa 8. Aldehide

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- spirometrie - anual

Contraindicații:

conjunctivite cronice, cheratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 9. Amine alifatice

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

conjunctivite cronice, cheratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 10. Amine aromatice carcinogene (benzidină, alfa- și beta-
naftilamină, auramină, 4- aminodifenil, 2- acetilaminofluoren,
dimetilaminoazobenzen, aminoazotoluen etc.)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- creatinină sanguină

- hemogramă

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- determinarea benzidinei în urină (pentru benzidină) - anual

- hemogramă - anual

- examen citologic al exfoliatului vezical - la 10 ani de la angajare și apoi anual

Contraindicații:

cistite
infecții urinare acute sau cronice
litiază renală, nefropatii cronice
anemie

Fișa 11. Amoniac

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

conjunctivite cronice, cheratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 12. Anhidrida ftalică

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

conjunctivite cronice, cheratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

Fișa 13. Arsen și compușii săi (cu excepția hidrogenului arseniat)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- hemograma

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- hemograma - anual

- arsenurie - anual și la nevoie, la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

hepatopatii cronice
nefropatii cronice
boli cronice ale sistemului nervos central și periferic
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
anemie

conjunctivite cronice, cheratite cronice
dermatoze

Fișa 14. Bariu (compuși solubili)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- ECG

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- ECG - anual

Contraindicații:

conjunctivite cronice, cheratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
cardiopatii cronice
hipertensiune arterială
dermatoze
ulcer gastric sau duodenal

Fișa 15. Benzen

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- hemogramă

- timp de sângerare, timp de coagulare

- examen psihologic sau examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- spirometrie

- TGO, TGP, gamma GT

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - semestrial

- hemogramă - semestrial

- timp de sângerare, timp de coagulare - semestrial

- fenoli urinari totali la sfârșitul schimbului de lucru sau acid S-fenilmercapturic urinar semestrial

- sulfat index la sfârșitul schimbului de lucru - semestrial

- TGO, TGP, gamma GT

- spirometrie - semestrial

- examen psihologic sau examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

afecțiuni hematologice
sindroame hemoragipare
hepatopatii cronice
boli ale sistemului nervos central

stomac operat

Fișa 16. Benzochinona și produși de oxidare ai hidrochinonei

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: ochi, tegumente)

b) -

c) contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
dermatoze

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: ochi, tegumente)

- examen oftalmologic - anual, la indicația medicului specialist de medicina muncii

Fișa 17. Beriliu și compuși

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- spirometrie - anual

- dozarea beriliului în urină - anual

Contraindicații:

conjunctivite cronice, cheratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 18. Brom

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: tegumente, aparat respirator)

b)

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: tegumente, aparat respirator)

- spirometrie - anual

Contraindicații:

conjunctivite cronice, cheratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

colite cronice

Fișa 19. Cadmiu metalic (pulberi și fumuri)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- hemogramă

- examen sumar de urină

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- hemogramă - anual

- examen sumar de urină - anual

- testul cu acid tricloracetic în urină - anual, la indicația medicului specialist de medicina muncii

- cadmiurie - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

nefropatii cronice
anemii
boli cronice ale căilor respiratorii
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

emfizem pulmonar

Fișa 20. Carbamați

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual și în timpul campaniei de lucru - săptămânal

- colinesteraza eritrocitară sau serică în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile sau după o expunere severă accidentală

- spirometrie - anual

Contraindicații:

bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
boli cronice sau deformații care împiedică purtarea măștii de protecție
boli cronice ale sistemului nervos central și periferic
dermatoze

Fișa 21. Cetone

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: ochi, tegumente)

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: ochi, tegumente)

- acetonurie (numai pentru acetonă) - anual

- metiletilcetonurie (numai pentru metiletilcetonă) - anual

- 2,5- hexandionurie și 4,5- dihidroxi- 2- hexanonurie (numai pentru metil- n-butilcetonă) - anual

Contraindicații: -

Fișa 22. Chinone

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: ochi)

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: ochi)

- examen oftalmologic - anual, la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
dermatoze

Fișa 23. Cianamidă calcică

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)

Contraindicații:

etilism cronic

boli cronice ale căilor respiratorii superioare
dermatoze

Fișa 24. Clor și compuși (în afara hidrocarburilor clorurate)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- examen ORL - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- spirometrie

- ECG

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- ECG - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
boli cardiace cronice

dermatoze

Fișa 25. Clorcianul și clorura de cianuril

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: sistemul nervos central și periferic)

b)

- spirometrie

- ECG

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: sistemul nervos central și periferic)

- spirometrie - anual

- ECG - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- tiocianați în sânge sau în urină la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- hematocrit, hemoglobină - anual

- TGO, TGP, gamma GTP - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

boli cronice ale sistemului nervos central
boli cronice ale aparatului cardiovascular: boală arterială periferică, boală cardiacă ischemică, valvulopatii
etilism cronic
hepatopatii cronice
dermatoze

Fișa 26. Clorura de vinil

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- TGO, TGP, gamma GTP

- numărătoare de trombocite

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- TGO, TGP, gamma GGT - anual

- numărătoare trombocite - anual

- radiografia mâinilor - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- test presor la rece - anual

- fosfatază alcalină - anual

- examen sumar urină (urobilinogen) - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

hepatopatii cronice
arteriopatii
sindrom Raynaud, boala Raynaud
sclerodermie
dermatoze
afecțiuni osoase difuze
trombocitopenii

Fișa 27. Cobalt (oxizi, săruri)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: aparat respirator)

b)

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: aparat respirator)

- examen ORL - din 2 în 2 ani

- cobalturie - anual

Contraindicații:

boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
boli alergice
dermatoze

Fișa 28. Crezoli

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- hemogramă

- examen sumar urină (urobilinogen)

- TGO, TGP, gamma GT

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- hemogramă - anual

- examen sumar urină (urobilinogen) - anual

- TGP, TGP, gamma GT - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

nefropatii cronice

hepatopatii cronice
anemie
hipertensiune arterială
conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 29. Crom și compuși

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: căi aeriene superioare - ulcerație, perforație sept nazal pentru cromul hexavalent)

b)

- hemogramă

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: căi aeriene superioare - ulcerație, perforație sept nazal pentru cromul hexavalent)

- examen ORL inclusiv laringoscopie - la 3 ani de la angajare și apoi anual

- spirometrie - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- cromurie - anual

- examen citologic al sputei - la 10 ani de la angajare și apoi din 3 în 3 ani

Contraindicații:

boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
ulcer gastric și duodenal
colită cronică
hepatopatii cronice
anemii
dermatoze

Fișa 30. Cupru (fumuri și pulberi)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: aparat respirator)

b)

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - din 2 în 2 ani

- examen ORL - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

boli cronice ale căilor respiratorii superioare

bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

Fișa 31. Decaboran, pentaboran

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: sistemul nervos, starea psihică)

b)

- TGO, TGP, gamma GT

- examen sumar de urină (urobilinogen)

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: sistemul nervos, starea psihică)

- TGO, TGP, gamma GT - anual

Contraindicații:

boli organice ale sistemului nervos central
hepatopatii cronice

Fișa 32. Diazometan, nitrozometil uretan, nitrozometil uree

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen ORL - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- spirometrie - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 33. Diboran

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale aparatului cardiovascular

Fișa 34. Difenil și derivați (- metan, - etan, - eter), decalină,
tetralină, difeniloxid

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: tegumente, aparat respirator)

b)

- spirometrie

- ECG

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: tegumente, aparat respirator)

- ECG - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze
HTA

Fișa 35. Dimetilformamidă, dimetil acetamidă

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- TGO, TGP, gamma GT

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- TGO, TGP, gamma GT (+ alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii) - anual

- metilformamida în urină (pentru dimetilformamidă) - anual

- n-metilacetamida în urină (pentru n-n-demetilacetamidă) - anual

Contraindicații:

hepatopatii cronice
ulcer gastric și/sau duodenal
dermatoze

Fișa 36. Dimetilnitrozamină

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- TGO, TGP, gamma GT

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anual

Contraindicații:

hepatopatii cronice

Fișa 37. Dimetilsulfat

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii

- creatinina sanguină

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anual

- creatinina sanguină - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

hepatopatii cronice
nefropatii cronice

Fișa 38. Dinitrofenol, dinitrocrezol, dinitrobutil fenol

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen ORL - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- spirometrie - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
astm bronșic
dermatoze

Fișa 39. Dioxan (dietilendioxid)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- creatinina sanguină

- spirometrie

- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- creatinina sanguină - anual

- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anual

Contraindicații:

boli cronice ale sistemului nervos central
nefropatii cronice
hepatopatii cronice
conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 40. Dioxid de sulf (inclusiv acid sulfuric)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

conjunctivite cronice, cheratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 41. Esteri organo-fosforici

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - la fiecare 10 zile de la începerea campaniei

- determinarea colinesterazei serice sau eritrocitare - în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile, sau după o expunere severă accidentală

Contraindicații:

boli ale sistemului nervos central și periferic
boli cronice care împiedică portul măștii și costumului de protecție
dermatoze

Fișa 42. Eteri și derivați

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- hemogramă

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- hemogramă - anual

Contraindicații:

afecțiuni psihice, inclusiv nevrozele manifeste
anemie
litiază renală

Fișa 43. Etilenclorhidrina, monoclorhidrina, diclorhidrina, epiclorhidrina

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- spirometrie

- creatinina sanguină

- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- spirometrie - anual

- creatinina sanguină - anual

- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii - anual

Contraindicații:

boli cronice ale sistemului nervos central
boli psihice
hepatopatii cronice
nefropatii cronice
conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 44. Etilenimina, propilenimina

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 45. Etilenoxid

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale sistemului nervos central
dermatoze

Fișa 46. Fenilhidrazine

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- hemogramă

- timp de sângerare, timp de coagulare

- examen sumar de urină

- creatinină sanguină

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- hemogramă, reticulocite (când există anemie) - anual

- timp de sângerare, timp de coagulare - anual

- examen sumar de urină - anual

- creatinină sanguină - anual

Contraindicații:

anemie
trombocitopenii
sindroame hemoragipare
boli alergice
nefropatii cronice
dermatoze

Fișa 47. Fenoli, omologii săi și derivații lor halogenați

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- fenoli totali în urină

- TGO, TGP, gamma GT

- creatinină sanguină

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- fenoli totali urinari - anual

- dozarea pentaclorfenolului în urină (pentru pentaclorfenol) - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
bronhopneumopatii cronice

nefropatii cronice
hepatopatii cronice
dermatoze

Fișa 48. Fluor și compuși

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- determinarea fluorului în urină - anual

- radiografia unui element al scheletului: carp, bazin, coloană lombară - la 5 ani de la angajare și apoi din 3 în 3 ani, la indicația medicului specialist de medicina muncii

- spirometrie - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 49. Fluor acetat și metilfluoracetat de sodiu

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- ECG

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

Contraindicații:

boli cronice ale sistemului nervos central
miocardiopatii
hipoparatiroidii
hipocalcemii

Fișa 50. Fosforul și compuși săi anorganici

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- hemogramă

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- TGO, TGP, gamma GT

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- hemogramă - anual

- radiografie dentară și a mandibulei - din 3 în 3 ani

- examen sumar de urină - anual

- TGO, TGP, gamma GT - semestrial

- creatinină sanguină - semestrial

- examen stomatologic - din 3 în 3 ani (inclusiv radiografia dentară și a mandibulei)

- spirometrie - anual

Contraindicații:

boli cronice ale căilor respiratorii superioare
hepatopatii cronice
nefropatii cronice
hipertiroidie manifestă
ulcer gastric și duodenal, colită cronică
stomatite ulcerative
osteopatii cronice, leziuni ale mandibulei

Fișa 51. Fosgen (oxiclorura de carbon)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: aparatul respirator)

b) spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: aparatul respirator)

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

Fișa 52. Glicoli și derivații halogenați

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- hemogramă completă (în special pentru metil- și butil- celosolv)

- examen sumar de urină

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină - anual

- creatinină sanguină - anual

- acidul oxalic în urină sau acidul glicolic în sânge (pentru etilenglicol) - anual

- hemogramă (în special pentru metil și butil- celosolv) - anual

Contraindicații:

nefropatii cronice
boli cronice ale sistemului nervos central
hemopatii - numai pentru metil și butil- celosolv

Fișa 53. Hidrazină, dimetilhidrazină

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- hidrazinurie (pentru hidrazină) - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 54. Hidrocarburi alifatice și aromatice halogenate
(în afară de clorura de vinil și tetraclorura de carbon)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- creatinina sanguină

- TGO, TGP, gamma GT

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- ECG

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- acid tricloracetic și tricloretanol în urină - anual

- acid trifluoroacetic în urină (pentru halotan) - anual

- hexaclorbenzen în ser (pentru hexaclorbenzen) - anual

- hexaclorciclohexan în sânge sau ser (pentru gamma hexaclorciclohexan) - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- creatinină sanguină - anual

- TGO, TGP, gamma GT - anual

Contraindicații:

hepatopatii cronice
nefropatii cronice
boli cronice ale sistemului nervos central
boli psihice
miocardiopatii cronice
etilism cronic
dermatoze

Fișa 55. Hidrocarburi aromatice (în afară de benzen):
toluen, xilen, naftalină etc.)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- hemogramă

- spirometrie

- examen psihologic sau examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- acid hipuric și/sau orto- cresol în urină (pentru toluen) - anual

- acid metilhipuric în urină (pentru xilen) - anual

- examen oftalmologic (pentru naftalen) - anual

- hemogramă - anual

- spirometrie - anual

- examen psihologic sau examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

boli hematologice
boli cronice ale sistemului nervos central
cataractă pentru naftalen

Fișa 56. Hidrocarburi din petrol alifatice și aliciclice
(benzine, white-spirit, solvent nafta etc.)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- TGO, TGP, gamma GT

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- TGO, TGP, gamma GT - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale sistemului nervos central
boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
etilism cronic
dermatoze

Fișa 57. Hidrocarburi policiclice aromatice produse din distilarea
gudroanelor, a cărbunelui, a țițeiului și a șisturilor bituminoase
(antracen, benzantracen, 3- 4- benzapiren, fenantren, metilcolantren etc.)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: tegumente, aparat respirator)

b)

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: tegumente, aparat respirator)

- RPS - la 5 ani de la angajare și apoi din 3 în 3 ani

- spirometrie - anual

- examen citologic al sputei - la 10 ani de la angajare, apoi din 2 în 2 ani

Contraindicații:

bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
dermatoze

Fișa 58. Hidrogenul arseniat și stibiat

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

hemogramă

- examen sumar de urină

- ECG

- TGO, TGP, gamma GT

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- hemogramă și reticulocite - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- TGO, TGP, gamma GT - anual

- creatinină sanguină - anual

- arsen sau stibiu în urină - anual

Contraindicații:

anemie
hepatopatii cronice
nefropatii cronice
boli cronice cardiace

Fișa 59. Hidrogenul fosforat

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- examen sumar de urină

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- spirometrie - anual

- pseudocolinesteraza serică - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
hepatopatii cronice

boli cronice ale sistemului nervos central

Fișa 60. Hidrogen seleniat și telurat

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- TGO, TGP, gamma GT

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- TGO, TGP, gamma GT - anual

- spirometrie - anual

- telur în urină (pentru telur și compuși) - anual

Contraindicații:

bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
hepatopatii cronice

Fișa 61. Hidrogen sulfurat

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- spirometrie - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
anosmie

Fișa 62. Insecticide organoclorurate (DDT, HCH)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) nu este cazul

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- determinarea substanțelor în sânge - anual, la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

boli cronice ale sistemului nervos central

epilepsie
dermatoze

Fișa 63. Izocianați

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- spirometrie - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 64. Mangan

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) examen neurologic

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen neurologic- anual, la indicația medicului specialist de medicina muncii

- manganurie - anual

Contraindicații:

boli cronice ale sistemului nervos central și periferic

Fișa. 65. Mercaptani

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
boli cronice ale sistemului nervos central
boli psihice

Fișa 66. Mercur metalic și compuși anorganici și organici

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: sistem nervos central și periferic, stare psihică, tiroidă, cavitatea bucală)

b) creatinină sanguină

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- mercur în urină - semestrial

- mercur în sânge - semestrial

- creatinină sanguină - anual

- examen stomatologic (specialist) - anual, la indicața medicului specialist de medicina muncii

- examen neurologic - anual, la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

boli cronice ale sistemului nervos central și periferic
boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
boli endocrine: hipertiroidie, hipoparatiroidie
nefropatii cronice
stomatite

Fișa 67. Nichel și compuși (în afara nichelului carbonil)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- nichel în urină - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- spirometrie - anual

- examen citologic al sputei la muncitorii de la rafinarea nichelului - la 10 ani de la angajare și apoi din 2 în 2 ani

- examen ORL - anual, la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 68. Nichel carbonil și alți carbonili metalici

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- hemogramă

- ECG

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- nichel în urină - anual

- carboxihemoglobinemie - anual

- hemogramă - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
cardiopatii cronice
anemie
boli organice ale sistemului nervos central
epilepsie

Fișa 69. Nicotina

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) ECG

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

Contraindicații:

boala cardiacă ischemică

epilepsie
arteriopatii periferice

Fișa 70. Nitro și aminoderivați ai hidrocarburilor aromatice
(în afară de amine carcinogene, trinitrotoluen și trinitrofenol)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- hemogramă

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- ECG

- TGO, TGP, gamma GT

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- hemogramă (la sfârșitul schimbului de lucru) - anual

- methemoglobinemie la sfârșitul schimbului de lucru - anual

- paranitrofenol urinar (pentru nitrobenzen) - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- TGO, TGP, gamma GT - anual

- creatinina sanguină - anual

Contraindicații:

anemie

hepatopatii cronice
cardiopatii cronice
etilism cronic
boli alergice
cistite, infecții urinare, litiază renală (pentru toluidină, difenil- amină, dinitrofenol)
dermatoze

Fișa 71. Oxid de calciu, hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- examen ORL - anual, la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 72. Oxid de carbon

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- ECG

- hemograma

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- ECG - anual

- carboxihemoglobinemie - anual, la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

boli cronice ale sistemului nervos central
boli cronice ale aparatului cardiovascular
anemie
epilepsie

Fișa 73. Oxizi de azot (inclusiv acid azotic)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: ochi, aparat respirator)

b)

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- spirometrie - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

Fișa 74. Ozon

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- ECG

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- ECG - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice

boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
boală cardiacă ischemică

Fișa 75. Piridina, omologi și derivați (aminopiridina, cloropiridina,
picoline - metil piridine -, piperidina)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice indicate de medicul de medicina muncii - anual

- creatinina sanguină - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
boli neuropsihice cronice
nefropatii cronice
hepatopatii cronice
dermatoze

Fișa 76. Platina (săruri complexe solubile)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 77. Plumb metalic oxizi de plumb și compuși anorganici

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- hemogramă

- creatinină sanguină

- uroporfirine urinare

- ECG

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - semestrial

- acid deltaaminolevulinic sau protoporfirina liberă eritrocitară - anual și la indicația medicului specialist de medicina muncii

- plumbemie - anual

- hemogramă anual

- creatinină sanguină - anual

- EMG - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

boli cronice ale aparatului cardiovascular (HTA, boală cardiacă ischemică)
boli cronice ale sistemului nervos central și periferic
afecțiuni psihice
anemie
porfirii
nefropatii cronice
femei în perioada de fertilitate, minori (sub 18 ani)

Fișa 78. Plumb tetraetil

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- examen neurologic

- examen psihiatric

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - semestrial

- examen neurologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- plumb total sau plumb dietil în urină - semestrial sau imediat după o expunere severă accidentală

Contraindicații:

boli cronice ale sistemului nervos central
epilepsie
boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
hepatopatii cronice
dermatoze

Fișa 79. Propiolactonă (beta-propiolactonă)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- TGO, TGP, gamma GT

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- TGO, TGP, gamma GT - anual

- creatinină sanguină - anual

Contraindicații:

boli cronice ale sistemului nervos central
hepatopatii cronice
nefropatii cronice
dermatoze

Fișa 80. Rășini epoxidice

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- spirometrie - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare

bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 81. Seleniu și compuși (în afară de hidrogenul seleniat)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- hemogramă

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- spirometrie

- TGO, TGP, gamma GT

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- TGO, TGP, gamma GT - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- coproporfirine - anual

- spirometrie - anual

- seleniu în urină - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

hipertiroidism
anemie
hepatopatii cronice
nefropatii cronice
dermatoze

Fișa 82. Staniu (compuși organici)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) nu este cazul

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

Contraindicații:

boli cronice ale sistemului nervos central

Fișa 83. Stibiu și compuși (în afară de hidrogen stibiat)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- spirometrie - anual

- stibiu în urină - anual

- ECG - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
polinevrite

Fișa 84. Stiren

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- hemogramă

- TGO, TGP, gamma GT

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- acid mandelic urinar sau fenilglioxalic urinar sau stiren în sânge (pentru stiren) semestrial

- acid mandelic sanguin - semestrial

- hemogramă - semestrial

- TS, TC, teste de fragilitate vasculară - semestrial

- TGO, TGP, gamma GT - semestrial

Contraindicații:

hemopatii
boli cronice ale sistemului nervos central

Fișa 85. Sulfură de carbon

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) ECG

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen neurologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- testul iodazidic la sfârșitul schimbului de lucru - lunar, la indicația medicului specialist de medicina muncii

- profil lipidic - la 3 ani de la angajare și apoi anual

- ECG - anual

- EMG - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

boli cronice ale sistemului nervos central și periferic
boli psihice (inclusiv nevrozele)
boli endocrine manifeste
arterioscleroză

boala cardiacă ischemică
hipertensiune arterială
etilism cronic
hepatopatii cronice
nefropatii cronice

Fișa 86. Taliu și compuși

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: sistem nervos central și periferic)

b)

- glicemie

- examen de urină pentru glicozurie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: sistem nervos central și periferic)

- examen de urină (glicozurie) - anual

- ECG - anual

- taliu în urină - anual

Contraindicații:

boli cronice ale sistemului nervos central și periferic
etilism cronic
hipertensiune arterială, boală cardiacă ischemică

diabet zaharat
hipertiroidism

Fișa 87. Telur și compuși (în afara hexafluorurii de telur - vezi fluor)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) nu este cazul

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- telur în urină - anual

Contraindicații:

boli cronice ale sistemului nervos central
dermatoze

Fișa 88. Terebentină

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) examen sumar de urină

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
nefropatii cronice
boli cronice ale căilor urinare
dermatoze

Fișa 89. Tetraclorură de carbon

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- TGO, TGP, gamma GT

- creatinină sanguină

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- TGO, TGP, gamma GT - anual

- creatinină sanguină - anual

Contraindicații:

hepatopatii cronice

nefropatii cronice
boli cronice ale sistemului nervos central
boli psihice
afecțiuni cronice ale aparatului cardiovascular
etilism cronic
dermatoze

Fișa 90. Tetraoxid de osmiu

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 91. Triclorura, pentaclorura și pentasulfura de fosfor etc.

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 92. Trimetilen, trinitramina

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) nu este cazul

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

Contraindicații:

boli cronice ale sistemului nervos central
epilepsie
boli psihice cronice

dermatoze

Fișa 93. Trinitrotoluen și trinitrofenol

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- hemogramă

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- examen oftalmologic (pentru cristalin)

- ECG

- TGO, TGP, gamma G

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- examen oftalmologic (pentru cristalin) - din 3 în 3 ani

- hemogramă - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- TGO, TGP, gamma GT - anual

- methemoglobinemie - anual

Contraindicații:

anemie

nefropatii cronice
hepatopatii cronice
boli cronice cardiovasculare
tulburări cristaliniene
etilism cronic
dermatoze
boli alergice

Fișa 94. Uleiuri minerale, gudroane, smoală, negru de fum

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- examenul tegumentelor

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - la 5 ani de la angajare și apoi din 3 în 3 ani

- spirometrie - anual

Contraindicații:

dermatoze

Fișa 95. Vanadiu (pentaoxidul de vanadiu și alți oxizi)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din dosarul medical

b) spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- vanadiu în urină - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

Fișa 96. Vinilcarbazol

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- hemogramă

- examen sumar de urină (urobilinogen)

- TGO, TGP, gamma GT

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- hemogramă - anual

- examen sumar de urină (urobilinogen) - anual

- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice indicate de medicul specialist de medicina muncii - anual

Contraindicații:

hepatopatii cronice
boli neuropsihice cronice
anemie
leucopenii
dermatoze

Fișa 97. Warfarină și alte cumarinice

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- hemogramă

- timp de sângerare, timp de coagulare, timp de protrombină

- examen sumar de urină pentru hematurie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- hemogramă - anual

- coagulogramă - anual

- examen sumar de urină pentru hematurie - anual

Contraindicații:

diateze hemoragipare
ulcer gastric și duodenal
hemoroizi cu sângerări
anemie

Fișa 98. Zinc și compuși

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: tegumente, aparat respirator)

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: tegumente, aparat respirator)

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronice ale căilor aeriene superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
dermatoze

II. AGENȚI FIZICI

Fișa 99. Câmpuri electromagnetice neionizante din banda 0-300 GHz

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- examen oftalmologic (cristalin) - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- ECG

- glicemie

- hemogramă completă

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen oftalmologic (cristalin) - la 10 ani de la angajare și apoi din 3 în 3 ani

- examen psihologic sau examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- ECG - anual

- hemograma - anual

- glicemie - anual

Contraindicații:

boli cronice ale sistemului nervos central
boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
boli cronice ale aparatului cardiovascular
afecțiuni hematologice (leucemii)
boli endocrine: tiroidă, hipofiză, gonade

cataractă, glaucom, atrofie optică
diabet zaharat

Fișa 100. Presiunea atmosferică crescută

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- examen ORL

- examen oftalmologic

- examen neurologic

- ECG

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen ORL - din 3 în 3 luni

- examen oftalmologic - din 3 în 3 luni

- examen neurologic - din 3 în 3 luni

- ECG - anual

Contraindicații:

vârsta peste 45 ani
obezitate: peste 20% din greutatea normală
etilismul cronic

boli cronice ORL: otite, sinuzite, catar ototubar
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale aparatului cardiovascular: hipertensiunea arterială, boală cronică ischemică, valvulopatii, arteriopatie cronică obliterantă
osteoartropatii inflamatorii sau degenerative
boli cronice ale sistemului nervos central sau periferic
retinite, glaucom
afecțiuni endocrine

Fișa 101. Radiații infraroșii

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) examen oftalmologic

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen oftalmologic - la 5 ani de la angajare și apoi din 2 în 2 ani

Contraindicații:

keratite, cataractă, retinopatii
dermatoze

Fișa 102. Radiații ionizante

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) se va insista:

- anamneză familială, personală și profesională, referitoare la expunerile neprofesionale la radiații ionizante, la expunerile medicale în scop diagnostic sau terapeutic și la eventuale tratamente cu substanțe cu acțiune medulostimulatoare sau meduloinhibitoare;

- efectuarea hemogramei complete, cu reticulocite

- teste citogenetice (la indicație)

- examen oftalmologic (specialist), pentru activități cu surse de neutroni sau particule grele și pentru cei care lucrează în imagistică;

- examen psihologic;

- examen psihologic, examen psihiatric, examen neurologic (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, pentru operatorii care lucrează nemijlocit la comanda centralelor nuclearoelectrice și a reactorilor nucleari

Examenul medical periodic:

1. pentru toate categoriile de personal expus la radiații ionizante;

- examen clinic general - anual;

- examen hematologic - la 2 ani;

- examen citogenetic după 5 ani de expunere, apoi din 5 în 5 ani (la indicație)

2. examinări speciale:

- pentru operatori care lucrează nemijlocit la comanda centralelor neuclearoelectrice și a reactorilor nucleari: examen neurologic (specialist) și examen psihiatric (specialist), examen oftalmologic, examen ORL, glicemie, EKG - anual;

- pentru angajații expuși la neutroni și particule grele din obiectivele nucleare majore (reactori și centrale nuclearoelectrice, centre de producție radiochimică, uzine de prelucrare a combustibilului nuclear, precum și în alte activități (la aprecierea medicului de medicina muncii): examen oftalmologic (specialist) - din 2 în 2 ani;

- pentru angajații în sectorul de prelucrare a materiei prime nucleare din minele radioactive în subteran, în centrele de producție radiochimică, în stațiile de tratare a deșeurilor radioactive, cu o vechime de peste 10 ani; radiografie pulmonară posteroanterioară, citologie în spută, analize citogenetice, contorizare de corp uman - apoi din 5 în 5 ani;

- pentru angajații din unitățile de producție radiochimică și din unitățile de medicină nucleară care lucrează în mod curent cu iod radioactiv, cu o vechime de peste 5 ani: investigarea funcției tiroidiene - din 2 în 2 ani;

- pentru cei care lucrează în imagistică - examen oftalmologic (specialist) la 2 ani interval;

3. în situații de expunere excepțională sau accidentală prin expunere externă sau internă:

- examen clinic general;

- examen hematologic complet;

- analize citogenetice (aberații cromozomiale);

- contorizare de corp uman;

- investigații de radiotoxicologie;

- alte examene de specialitate necesare precizării diagnosticului

Contraindicații:

A. pentru toate categoriile de activități nucleare:

1. stări fiziologice:

- vârsta sub 18 ani

- sarcina, dacă nu se asigură de către angajator expunerea produsului de concepție sub 1 mSv în perioada restantă de sarcină

- sarcina și alăptarea pentru contaminarea internă

2. boli actuale:

- boli psihice

- etilism cronic

- boli ce necesită tratament cu surse de radiații ionizante sau investigații și tratamente radiologice de lungă durată

- diabet zaharat decompensat - pentru cei care lucrează cu surse deschise de radiații ionizante și pentru operatorii de reactor nuclear

- stări precanceroase, neoplazii în evoluție, leziuni cutanate capabile de malignizare

- afecțiuni hematologice

3. antecedente personale și profesionale:

- boala acută de iradiere sau alte manifestări patologice în urma unor expuneri cronice la radiații ionizante

B. pentru activități cu surse de radiații ionizante specifice:

- activitatea cu particule grele și neutroni: cataracta de pol anterior

- activitatea în mine radioactive: bronhopneumopatii cronice

- activitatea cu surse de radiații ionizante deschise: hepatopatii cronice, nefropatii cronice, dermite sau eczeme cronice, pemfigus, psoriazis, ihtioză, tiroidopatii, boli psihice

- pentru operatorii de reactor nuclear orice condiție care produce incapacitate subită, cum ar fi: epilepsia, tulburări mintale, diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, bolile cardiovasculare sau pierderi de conștiență.

Fișa 103. Radiații laser

Examen medical de angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: examen oftalmologic)

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen oftalmologic - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
cataractă
glaucom
retinopatii

Fișa 104. Ultrasunete și infrasunete

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: sistemul nervos central)

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: sistemul nervos central)

Contraindicații:

boli cronice ale sistemului nervos central

Fișa 105. Radiații ultraviolete

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: ochi, tegumente, aparat respirator)

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: ochi, tegumente, aparat respirator)

- examen oftalmologic - la 5 ani de la angajare și apoi din 2 în 2 ani

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
dermatoze
leziuni precanceroase ale pielii

Fișa 106. Temperatură ridicată

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- ECG (cu ECG de efort, la indicația medicului specialist de medicina muncii)

- ecografie cardiacă, la indicația medicului specialist de medicina muncii

- glicemie

- examen sumar de urină

- examen endocrinologic, la indicația medicului de medicina muncii

- examen neuropsihiatric, la indicația medicului specialist de medicina muncii

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- ECG - anual

- glicemie - anual

- examen sumar de urină - anual

- ionograma - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

boli cronice ale aparatului cardiovascular
litiază renală
insuficiență corticosuprarenaliană
hipertiroidie
hipotiroidie
dermatoze cronice
ulcer gastric sau duodenal
obezitate (IMC>35 kg/m2)
capacitate sudorală diminuată prin absența sau hipoplazia glandelor sudoripare (displazia ectodermică ereditară)
afectarea nervilor periferici: diabet zaharat, alcoolism cronic

mucoviscidoza
perioada de convalescență după o afecțiune medicală acută sau o intervenție chirurgicală
stare febrilă
afecțiuni neuropsihice
intoleranță idiopatică la căldură

Fișa 107. Temperatură scăzută

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- examen ORL

- ECG

- examen sumar de urină

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- ECG - anual

- RPS - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

otite, mastoidite, sinuzite cronice
conjunctivite, dacrioadenite cronice
boli cronice ale aparatului cardiovascular: boala ischemică cronică, HTA, valvulopatii, arteriopatie cronică obliterantă
sindrom Raynaud
dermatite a frigore
nefropatii cronice
boli imunitare cu anticorpi precipitanți la rece (crioglobulinemii)
afecțiuni musculoosteoarticulare cu puseuri repetate

Fișa 108. Vibrații mecanice (trepidații)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) nu este cazul

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen radiologic al coloanei vertebrale pentru vibrațiile aplicate întregului corp - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen radiologic al membrelor superioare pentru vibrațiile aplicate sistemului mână-braț la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

arterită, arteriopatie cronică obliterantă
artrite sau artroze ale articulațiilor supuse acțiunii vibrațiilor
sindrom Raynaud, boala Raynaud

polinevrite
miozite, tenosinovite ale mușchilor și tendoanelor supuse acțiunii vibrațiilor

Fișa 109. Zgomot

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- examen ORL - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- audiometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- audiometrie - anual

- examen ORL - anual, la indicația medicului specialist de medicina muncii

- ECG și examen cardiologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen psihologic din 3 în 3 ani - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

boli cronice ale urechii medii și interne
psihopatii, nevroze manifeste
hipertensiunea arterială, formă medie sau severă, asociată cu alți factori de risc

III. AGENȚI FIZICO-CHIMICI

Valori limită de expunere profesională pentru pulberi

Nr. crt. Denumire Valoare limită (8 ore) Observații
1. Fibre de sticlă cu filament continuu 1 fibră/cm3 fracțiune respirabilă
2. Bumbac, in, cânepă 1 mg/m3 fracțiune inhalabilă
3. Făină de grâu 0,5 mg/m3 fracțiune inhalabilă
4. Cereale (pulberi de) 4 mg/m3 fracțiune inhalabilă
5. Celuloză 10 mg/m3 fracțiune inhalabilă
6. Cărbune, cocs, grafit (SiO2 sub 5%) 2 mg/m3 fracțiune respirabilă
7. Fibre de p-amidă 1 fibra/cm3
8. Caolin 2 mg/m3 fracțiune inhalabilă
9. Ipsos, gips 10 mg/m3 fracțiune inhalabilă
10. Marmură, cretă (carbonat de calciu) 10 mg/m3 fracțiune inhalabilă
11. Mică 3 mg/m3 fracțiune inhalabilă
12. Ciment Portland 10 mg/m3 fracțiune inhalabilă
13. Talc fără fibre de azbest 2 mg/m3 fracțiune inhalabilă
14. Tutun (pulberi de) 10 mg/m3 fracțiune inhalabilă
15. Lemn de esență moale (pulberi) 5 mg/m3 fracțiune inhalabilă
16. Carbură de siliciu (carborund) 10 mg/m3 fracțiune inhalabilă
17. Stearat de zinc 10 mg/m3 fracțiune inhalabilă
18. Pulberi fără efect specific 10 mg/m3 fracțiune respirabilă

Fișa 110. Aluminiu și oxid de aluminiu

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- aluminiu în urină - anual

- RPS - la 5 ani de la angajare și apoi din 3 în 3 ani

Contraindicații:

bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală

Fișa 111. Azbest

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - la 5 ani de la angajare, apoi din 3 în 3 ani

- spirometrie - anual

- examen citologic al sputei - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

tuberculoza pulmonară activă sau sechele pleuropulmonare, cu excepția complexului primar calcificat
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală

Fișa 112. Bariu

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

Contraindicații:

bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale căilor aeriene superioare

Fișa 113. Carburi metalice (pulberi de metale dure)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - din 5 în 5 ani

- spirometrie - anual

Contraindicații:

conjunctivite și keratite cronice
boli cronicie ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

Fișa 114. Ciment

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - la 5 ani de la încadrare și apoi din 3 în 3 ani

- RPS - la 5 ani de la încadrare și apoi din 3 în 3 ani

Contraindicații:

conjunctivite, keratite cronice
boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice (în funcție de rezultatele spirometriei)
astm bronșic
dermatoze

Fișa 115. Dioxid de siliciu liber cristalin

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- examen ORL - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - la 5 ani de la încadrare și apoi din 3 în 3 ani

- spirometrie - anual

Contraindicații:

forme active sau sechele de tuberculoză pleuropulmonară, cu excepția complexului primar calcificat
tuberculoza extrapulmonară actuală sau sechele de orice fel
fibroze pulmonare de orice natură
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală, rinite atrofice
deformații mari ale cutiei toracice, afecțiuni ale diafragmului
boli cardiovasculare: valvulopatii, miocardiopatii
boli cronice care diminuează rezistența generală a organismului: diabet zaharat, hipertiroidie, colagenoze (P.C.E., sclerodermie, lupus eritematos diseminat ș.a.)

Fișa 116. Fier

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- RPS - la 5 ani de la angajare și apoi din 3 în 3 ani

Contraindicații:

bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală

Fișa 117. Pulberi cu conținut nesemnificativ de dioxid de siliciu
liber cristalin (sub 5%) (lignit, sticlă, lemn, fibre
minerale artificiale, carborund etc.)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- RPS - la 5 ani de la angajare și apoi din 3 în 3 ani

Contraindicații:

bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală

Fișa 118. Pulberi organice de natură vegetală și animală, cu acțiune
sensibilizantă și/sau iritantă (făină de grâu, cereale, tutun,
bumbac, amestec de fibre textile, ricin, lemn exotic etc.)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- spirometrie - anual

Contraindicații:

boli cronice ale căilor respiratorii superioare
bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)

Fișa 119. Silicați (cu excepția azbestului)

- silicați simpli: bentonită, caolin, sepiolită, steatită, zirconiu, willemită, orto- și metasilicați de sodiu

- silicați dubli: mică, topaz, jad, feldspaturi și piatră ponce

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- RPS - la 5 ani de la angajare și apoi din 3 în 3 ani

Contraindicații:

bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală

Fișa 120. Staniu

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- spirometrie

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- spirometrie - anual

- RPS - la 5 ani de la angajare și apoi din 3 în 3 ani

Contraindicații:

bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronșic (în funcție de rezultatele spirometriei)
boli cronice ale căilor respiratorii superioare, care împiedică respirația nazală

IV. AGENȚI BIOLOGICI

Fișa 121. Agenți biologici: bacterii, virusuri, ricketsii, fungi, paraziți

Riscul de boală profesională decurge din posibilitatea infectării angajatului la locul de muncă

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) nu este cazul

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examene serologice specifice și/sau investigații pentru depistarea agentului patogen profesional - anual, la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

afecțiunile sau stările imunosupresive

Fișa 122. Substanțe cu acțiune hormonală

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - semestrial

Contraindicații:

boli endocrine

V. CONDIȚII DE MUNCĂ PARTICULARE

Fișa 123. Muncă la înălțime

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: acuitate vizuală și probe vestibulare de echilibru)

b)

- examen oftalmologic

- examen ORL - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- audiometrie

- examen neurologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen psihologic sau examen psihiatric

- ECG

- glicemie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: acuitate vizuală și probe vestibulare de echilibru)

- examen oftalmologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- ECG - anual

- glicemie - anual

- audiometrie - anual

- examen ORL - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de medicina muncii - anual

- examen neurologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen psihologic sau examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

epilepsie
boli psihice
boli cronice ale sistemului nervos central și periferic
surditate
tulburări de echilibru
dizartrie
afecțiuni musculoscheletale care împiedică prehensiunea, statica sau echilibrul
hipertensiune arterială, formă medie sau severă
boală cardiacă ischemică
insuficiență cardiacă
disfuncție ventilatorie medie sau severă, indiferent de cauza generatoare
boli endocrine manifeste
scăderea acuității vizuale sub 0,3 la un ochi și sub 0,7 la celălalt ochi fără corecție sau sub 0,7 la ambii ochi fără corecție optică suficientă (diferența de corecție optică > 3D între ochi)
miopie peste -3D cu astigmatism care să nu depășească 2D cyl
glaucom cu unghi îngust neoperat
glaucom cu unghi deschis (diagnosticat anterior)
dezlipire de retină (inclusiv postoperator)
afachie
îngustarea periferică a câmpului vizual mai mare de 20ș, în cel puțin 3 cadrane la AO

retinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie sau EOG)
strabism și pareze sau paralizii ale mușchilor oculomotori
nistagmus
hialite, corioretinite, uveite
orice afecțiune oculară acută și evolutivă până la vindecare și reevaluare funcțională vizuală
vârsta sub 18 ani și peste 55 ani

Fișa 124. Munca în rețelele de foarte înaltă, înaltă, medie și
joasă tensiune, aflate sau nu sub tensiune

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: acuitate vizuală și simț cromatic, probe vestibulare de echilibru)

b)

A. pentru rețelele electrice de înaltă tensiune:

- examen oftalmologic

- examen neurologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen psihologic

- examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- ECG

B. pentru rețelele electrice de medie și joasă tensiune:

- examen oftalmologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen neurologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen psihologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- ECG

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: acuitate vizuală și simț cromatic numai la cei care lucrează cu fire colorate, probe vestibulare de echilibru)

- examen oftalmologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen neurologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen psihologic - (pentru rețelele de medie și joasă tensiune - doar la indicația medicului specialist de medicina muncii)

- examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- ECG - anual

Contraindicații:

A. pentru rețelele electrice de înaltă tensiune:

afecțiuni musculoscheletale care împiedică prehensiunea, statica sau echilibrul
boală cardiacă ischemică
insuficiență cardiacă
hipertensiune arterială - formă medie sau severă
boli cronice ale sistemului nervos central și periferic
boli psihice
surditate
dizartrie
tulburări de echilibru

epilepsie
afachie
dezlipire de retină (inclusiv postoperator)
discromatopsie: la cei care lucrează cu fire colorate
glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)
glaucom cu unghi îngust neoperat
hialite, corioretinite, uveite
îngustare periferică de câmp vizual mai mare de 20 grade în cel puțin 3 cadrane la AO
miopie peste -3 D cu astigmatism care depășește 2D cyl
nistagmus
scăderea acuității vizuale sub 0,5 la AO fără corecție sau sub 0,7 la AO cu corecție optică eficientă (diferența de corecție optică > 3D între ochi)
retinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie sau EOG)
strabism și pareze sau paralizii ale mușchilor oculomotori
orice afecțiune oculară acută până la vindecare și reevaluare funcțională vizuală

B. pentru rețelele electrice de medie și joasă tensiune:

boli psihice
discromatopsie Modificări (1)
scăderea acuității vizuale sub 0,5 la AO fără corecție
orice afecțiune oculară acută și evolutivă până la vindecare și reevaluare funcțională vizuală

Fișa 125. Presiuni locale prelungite la nivelul părților moi
și ale osului sau la nivelul formațiunilor nervoase

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)

Examenul medical periodic:

a) examen clinic general - anual (atenție: sistem osteomusculoarticular, sistem nervos periferic)

- radiografii ale segmentelor osteoarticulare interesate - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

miozite, tendinite, tenosinovite
artroze sau artrite la nivelul mușchilor și articulațiilor antrenați în procesul de muncă

Fișa 126. Suprasolicitarea analizatorului vizual

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: acuitate vizuală)

b) examen oftalmologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: acuitate vizuală)

- examen oftalmologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

scăderea acuității vizuale sub 0,5 la AO fără corecție sau sub 0,7 la ambii ochi cu corecție optică eficientă (diferența de corecție optică > 3D între ochi)
glaucom cu unghi îngust neoperat
glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)

disfuncții severe ale echilibrului oculomotor
tulburări ale simțului cromatic pentru lucrările vizuale care constituie un risc în cadrul neperceperii lor
retinopatie pigmentară
orice afecțiune oculară acută până la vindecare

Fișa 127. Suprasolicitarea aparatului locomotor

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) nu este cazul

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- ECG - anual

Contraindicații:

malformații congenitale și dobândite ale aparatului locomotor, în funcție de solicitările specifice profesiei
afecțiuni osteoarticulare inflamatorii sau degenerative, tenosinovite, miozite

PERSONALUL DIN SECTOARE SPECIALE, CU RISC DE TRANSMITERE
A BOLILOR INFECȚIOASE DIRECT SAU INDIRECT (PRIN ALIMENTE, APĂ etc.)

Fișa 128. Sectorul alimentar

1. Personalul care manipulează carnea crudă din unitățile de industrializate a cărnii.

2. Personalul care lucrează nemijlocit la prepararea alimentelor în bucătăriile unităților de alimentație publică și colectivă, în laboratoare de semipreparate culinare, de cofetărie, de înghețată și de băuturi răcoritoare.

3. Personalul din unitățile de colectare și industrializare a laptelui

4. Personalul din industria semiconservelor de pește și ouă

5. Restul personalului din unitățile de alimentație publică și colectivă

6. Restul personalului din fabricile și secțiile de preparate de carne

7. Personalul din unitățile de îmbutelierea apelor minerale și din fabricile de băuturi răcoritoare

8. Personalul din unitățile și punctele de desfacere a alimentelor, care manipulează alimente neambalate

9. Personalul din fabricile de produse zaharoase

10. Personalul din fabricile și secțiile de conserve sterilizate

11. Personalul din industria de panificație, a pastelor făinoase, băuturilor alcoolice

OBS: Conținutul și prevederile acestei fișe se aplică numai persoanelor care vin în contact direct cu alimente neambalate

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: examenul tegumentelor și mucoaselor)

b)

- examen coprobacteriologic

- examen coproparazitologic

- VDRL

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - semestrial (atenție examenul tegumentelor și mucoaselor)

- examen coprobacteriologic - în trimestrul II și trimestrul III

- examen coproparazitologic - anual

- VDRL - anual

Contraindicații:

afecțiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice (furunculoze, piodermite);
boli infectocontagioase în evoluție până la vindecare
leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

Fișa 129. Sectorul zootehnic - personalul care lucrează la îngrijirea
animalelor din unitățile zootehnice cu producție de lapte

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: examenul tegumentelor)

b)

- spirometrie

- VDRL

- examen coprobacteriologic

- examen coproparazitologic

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - semestrial (atenție: examenul tegumentelor)

- RPS - anual

- spirometrie - la fiecare 3 ani

- examen coprobacteriologic - în trimestrul II și trimestrul III

- examen coproparazitologic - anual

- VDRL - anual

Contraindicații:

afecțiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

Fișa 130. Industria farmaceutică

1. Personalul care lucrează nemjlocit cu materia primă și produsul finit care nu suferă un proces de sterilizare

2. Personalul care lucrează în laboratoare de preparare seruri, vaccinuri și derivate de sânge

3. Personalul care lucrează cu materia primă și produsul finit ce suferă un proces de sterilizare

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din dosarul medical (atenție: examenul tegumentelor, aparatul respirator)

b)

- spirometrie - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- Ag HBs - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- anticorpi anti-HCV - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- HIV - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- VDRL - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen coproparazitologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen coprobacteriologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: examenul tegumentelor, aparatul respirator)

- RPS - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- spirometrie - anual

- Ag HBs - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- anticorpi anti-HCV - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- VDRL - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- HIV - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen coproparazitologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen coprobacteriologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

afecțiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
afecțiuni alergice

Fișa 131. Instalații centrale de aprovizionare cu apă potabilă și
alte unități de interes public - personalul care participă la
următoarele activități: amenajarea paturilor filtrante, curățarea
filtrelor și rezervoarelor, repararea și întreținerea puțurilor
de captare, a drenurilor, a captărilor de izolare

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: examenul tegumentelor)

b)

- examen coprobacteriologic

- examen coproparazitologic

- VDRL

- anticorpi antivirus hepatita A

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: la examenul tegumentelor)

- examen coprobacteriologic - trimestrul II și trimestrul III

- exemen coproparazitologic - anual

- anticorpi antivirus hepatita A - anual

- VDRL - anual

Contraindicații:

afecțiuni dermatologice transmisibile, acute
boli infectocontagioase în evoluție până la vindecare, inclusiv starea de purtător până la sterilizare
leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

Fișa 132. Personal din unitățile de coafură, frizerie și cosmetică
(manichiură și pedichiură)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: examenul tegumentelor și mucoaselor)

b)

- Ag Hbs

- anticorpi anti-HCV

- HIV

- VDRL

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: examenul tegumentelor și mucoaselor)

- RPS - anual, la indicația medicului specialist de medicina muncii

- Ag HBs - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- anticorpi anti-HCV - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- HIV - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- VDRL - anual

Contraindicații:

afecțiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
boli infectocontagioase în evoluție, până la vindecare
leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

Fișa 133. Personal care asigură întreținerea curățeniei în
unitățile de cazare publică și colectivă

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: examenul tegumentelor)

b)

- VDRL

- examen coproparazitologic

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - semestrial (atenție: examenul tegumentelor)

- RPS - anual, la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen coproparazitologic - anual

- VDRL - anual

Contraindicații:

afecțiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
boli infectocontagioase în evoluție până la vindecare
leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

Fișa 134. Personalul de la băi, spălătorii publice și piscine

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: examenul tegumentelor)

b)

- VDRL

- examen coprobacteriologic

- examen coproparazitologic

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: la examenul tegumentelor)

- RPS - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen coprobacteriologic - trimestrul II și trimestrul III

- exemen coproparazitologic - anual

- VDRL - anual

Contraindicații:

afecțiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

boli infectocontagioase în evoluție până la vindecare
leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

Fișa 135. Personalul din sectorul de salubritate și ecarisaj

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: examenul tegumentelor)

b)

- examen coproparazitologic

- anticorpi antivirus hepatita A

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: examenul tegumentelor)

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- examen coproparazitologic - anual

- anticorpi antivirus hepatita A - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

afecțiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
boli infectocontagioase în evoluție până la vindecare
leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

Observații la fișele 128-135

1. Contraindicații relative:

- afecțiuni dermatologice transmisibile acute - lucrătorii cu aceste boli sunt eliminați temporar de la locul de muncă până la vindecarea completă a bolii;

- boli infectocontagioase în evoluție până la vindecare;

- lucrătorii depistați cu leziuni pleuropulmonare pe radiografia pulmonară posteroanterioară vor fi îndrumați către unitatea teritorială TBC pentru tratament de specialitate;

- lucrătorii cu reacție serologică pentru lues pozitivă pot fi menționați în activitate numai cu avizul medicului specialist dermatovenerolog;

- examenul coprobacteriologic urmărește depistarea stării de purtător de shigella, salmonella, vibrion holeric.

Purtătorii acestor germeni vor efectua tratament specific și își pot relua vechiul loc de muncă numai după efectuarea a 3 coproculturi succesive care s-au dovedit negative. Prima din seria celor 3 coproculturi se recoltează la 24 de ore de la terminarea tratamentului, iar următoarele 2 până la 72 de ore.

În cazul în care după 2 serii de tratament persoana continuă să fie purtătoare de salmonella sau shigella, se impune schimbarea locului de muncă, purtătorul putând fi repartizat la alte locuri de muncă fără risc de producere de epidemii.

Lucrătorii vor efectua examen coprobacteriologic ori de câte ori prezintă tulburări digestive acute.

2. În sectorul alimentar, șefii de unități trebuie să informeze lucrătorii asupra următoarelor simptome și afecțiuni:

- febră

- diaree

- vărsături

- icter

- amigdalită

- furuncule

- panariții

- plăgi ale mâinilor

- infecții ale pielii

- supurații

și să-i trimită la medic la apariția acestora și a oricărei alte stări de boală.

Reprimirea la locul de muncă se face de către șefii de unități pe baza avizului scris al medicului specialist în care a fost trimis, aviz care va fi prezentat medicului specialist de medicina muncii.

3. Medicii specialiști de medicina muncii care acordă asistență medicală în unitățile cu profil alimentar au următoarele obligații:

- să examineze lucrătorii trimiși de șefii de unitate și să precizeze în dosarele medicale ale acestora diagnosticul stabilit și măsurile care trebuie luate, după caz: internare, schimbare temporară sau definitivă a locului de muncă, examen coprobacteriologic sau alte examene medicale ori de laborator necesare:

- să se deplaseze, dacă este cazul, la locul de muncă al lucrătorului examinat pentru a efectua examenul medical al întregului personal;

- să informeze, după caz, autoritatea de sănătate publică teritorială;

- să solicite efectuarea examenelor de laborator pentru depistarea stării de "purtător", în situații epidemiologice deosebite și pentru categoriile de personal care prezintă risc crescut de transmitere de boli infecțioase.

4. Personalul medico-sanitar din cadrul autorităților de sănătate publică cu rol de inspecție în domeniul alimentar au următoarele obligații:

- în cadrul controlului condițiilor ingienico-sanitare să verifice și existența fișelor de aptitudine ale lucrătorilor;

- în situații epidemiologice deosebite, pentru anumite categorii de personal care prezintă un risc crescut de transmitere a unor boli infecțioase, să dispună efectuarea de examene de laborator profilactice pentru depistarea stării de "purtător".

Prevederile pct. 2, 3 și 4 se aplică în mod corespunzător și personalului de la stații de aprovizionare cu apă potabilă, ferme și unități producătoare de lapte, unități ale industriei farmaceutice, laboratoare de preparare seruri, vaccinuri și derivate de sânge. Angajații din această categorie expuși profesional la factori nocivi profesionali (microclimat cald, zgomot, cloramină insecto-fungicide organo-fosforice, radiații infraroșii, microunde etc.) vor efectua examenul medical la angajare și examenul medical periodic, conform fișelor factorilor nocivi respectivi.

COLECTIVITĂȚI DE COPII MICI (CREȘE, LEAGĂNE), GRĂDINIȚE ȘI CASE DE COPII;
SECȚII (COMPARTIMENTE) DE NOU-NĂSCUȚI, SPITALE (SECȚII) DE PEDIATRIE

Fișa 136. Personalul sanitar elementar și personalul de îngrijire

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: examenul tegumentelor)

b)

- Ag HBs

- anticorpi anti-HCV

- VDRL

- HIV

- examen coproparazitologic

- examen coprobacteriologic

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - semestrial (atenție: examenul tegumentelor)

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- examen coprobacteriologic - în trimestrul II și trimestrul III

- examen coproparazitologic - anual

- VDRL - anual

- Ag HBs - anual

- anticorpi anti HCV - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- HIV - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

afecțiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
examen coprobacteriologic pozitiv
examen coproparazitologic pozitiv
boli infectocontagioase în evoluție până la vindecare
psihoze

Fișa 137. Personal sanitar superior, mediu și personal educativ

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atenție: examenul tegumentelor)

b)

- examene paraclinice în funcție de specialitatea medicală și caracteristicile postului/locului de muncă

- examen psihologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- Ag HBs

- anticorpi anti HCV - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- VDRL

- HIV - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen coproparazitologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen coprobacteriologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - semestrial (atenție examenul tegumentelor)

- RPS - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- VDRL - anual, la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen psihologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- Ag HBs - anual

- anticorpi anti HCV - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- HIV - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen coproparazitologic - anual, la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen coprobacteriologic - în trimestrul II și trimestrul III, la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

afecțiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
examen coprobacteriologic pozitiv
boli infectocontagioase în evoluție până la vindecare
psihoze

Fișa 138. Instituții de învățământ

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- RPS

- examen psihologic

- examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- RPS - la indicația medicului de medicina muncii

- examen psihologic (teste de comportament, teste de personalitate) - anual

- examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
psihoze
alcoolism cronic

Fișa 139. Unitățile de T.B.C.

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- Ag HBs

- anticorpi anti HCV

- HIV

- examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- Ag HBs - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- anticorpi anti HCV - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- HIV - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- RPS - la indicația medicului specialist de medicina muncii

c) contraindicații:

psihoze

Fișa 140. Personal medico-sanitar din unitățile de chirurgie
generală, ORL, oftalmologie, obstetrică-ginecologie, stomatologie etc.
(unități spitalicești sau ambulatorii)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- Ag HBs

- anticorpi anti HCV

- HIV

- examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- Ag HBs - anual

- anticorpi anti HCV - anual

- HIV - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

afecțiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
boli infectocontagioase în evoluție până la vindecare
psihoze

Fișa 141. Personal cu funcție de decizie
(funcționar public aflat temporar într-o funcție din viața politică
sau socială, cu atribuții de interpretare și aplicare a legilor
în vigoare pe teritoriul său de activitate)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- examen psihologic (coeficient de inteligență, teste de comportament, teste de personalitate)

- examen psihiatric

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- examen psihologic (teste de comportament, teste de personalitate) - anual

- examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

psihoze

Fișa 142. Personal care în cadrul activității profesionale conduce
utilaje, vehicule de transport intrauzinal și/sau mașina instituției

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din examenul medical (atenție: acuitate vizuală și auditivă, probe neurologice, etilism cronic)

b)

- examen psihologic

- examen oftalmologic

- audiometrie

- examen ORL - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen neurologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- ECG

- glicemie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenție: acuitate vizuală și auditivă, probene urologice, etilism cronic)

- examen psihologic - anual

- examen oftalmologic - anual

- audiometrie anual

- examen ORL - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen neurologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- ECG - anual

- glicemie - anual

Contraindicații:

tulburări psihice de orice natură
scăderea acuității vizuale sub 0,3 fără corecție la ambii ochi
surditate
epilepsie
diabet zaharat decompensat
etilism cronic

Fișa 143. Personal care lucrează în condiții de izolare

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- ECG

- examen psihologic

- examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- glicemie

- investigații specifice, în funcție de tipul de expunere profesională

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - semestrial

- ECG - anual

- examen psihologic - anual

- examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- glicemie - anual

Contraindicații:

etilism cronic
boli psihice (inclusiv nevroze, tulburări de personalitate)
diabet zaharat decompensat
boală cardiacă ischemică
hipertensiune arterială (gradul 3, complicată)

altele, date de tipul expunerii profesionale

Fișa. 144. Personal din străinătate care va lucra în România

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- investigații specifice, în funcție de tipul de expunere profesională

- examen psihologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- VDRL

- Ag HBs

- anticorpi anti HCV

- HIV

- serologie sau investigații specifice pentru afecțiuni infecțioase endemice în țara/regiunea de proveniență

Examenul medical periodic:

- examenul clinic general - anual sau semestrial, conform specificului postului de muncă

- examen psihologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- investigații corespunzătoare expunerii profesionale

Contraindicații:

specifice expunerii profesionale

Fișa 145. Personal care lucrează în tura de noapte (în
intervalul orar 22,00-6,00)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b)

- glicemie

- ECG

- examen psihologic - la indicația medicului specialist de medicina muncii

- examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Examenul medical periodic:

- examen clinic general - anual

- glicemie - anual

- ECG - anual

- examen psihologic - anual

- examen psihiatric - la indicația medicului specialist de medicina muncii

Contraindicații:

diabet zaharat decompensat
epilepsie
psihoze manifeste

ANEXA Nr. 2

FIȘA
de solicitare a examenului medical la angajare

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
(numele și prenumele)
angajator la întreprinderea/societatea comercială/unitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax: . . . . . . . . . . . . . . . . , CAEN și domeniu de activitate: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
solicit examen medical de medicina muncii pentru:
ANGAJARE [ ] CONTROL MEDICAL PERIODIC [ ] ADAPTARE [ ]
RELUAREA MUNCII [ ] SUPRAVEGHERE SPECIALĂ [ ] LA CERERE [ ]
SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCĂ [ ] ALTELE [ ]
conform legislației de securitate și sănătate în muncă în vigoare, pentru:
domnul/doamna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , născut/ă la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având profesiunea/ocupația de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . și care urmează a fi/ este angajat/ă în funcția: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., la locul de muncă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din secția (atelier, compartiment etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Persoana examinată urmează să efectueze activitatea profesională la un loc/post de muncă ce prezintă riscurile profesionale detaliate în Fișa de identificare a factorilor de risc profesional, anexată prezentei cereri.
Data . . . . . . . . . . . . . . Semnătura și ștampila angajatorului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 Modificări (1), Modele (25)

Unitatea . . . . . . . . . . . . . . . Subunitatea . . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . . . . . . . Adresa . . . . . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . Telefon . . . . . . . . . . . . .
FIȘA
de identificare a factorilor de risc profesional
Denumirea postului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Secția/Departamentul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atelierul . . . . . . . . . . . . . .
NAVETĂ: da [ ] câte ore/ziș [ ] nu [ ]
Descrierea activității: > În echipă: da [ ] nu [ ]
Nr. ore/zi [ ] Nr. schimburi de lucru [ ] Schimb de noapte [ ][ ] Pauze organizate [ ] sau nu [ ] /Bandă rulantă [ ]
> Risc de: infectare [ ] /electrocutare [ ] /înaltă tensiune [ ] /joasă, medie tensiune [ ] / înecare [ ] /asfixiere [ ] /blocare [ ] /microtraumatisme repetate [ ] /lovire [ ] /mușcătură [ ] /zgâriere [ ] / strivire [ ] /tăiere [ ] /înțepare [ ] /împușcare [ ] /ardere [ ] /opărire [ ] /degerare [ ] /mișcări repetitive [ ]
> Alte riscuri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conduce mașina instituției: da [ ][ ]nu [ ] Dacă da, ce categorie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loc de muncă: în condiții deosebite [ ] /în condiții speciale [ ] sector alimentar [ ] port-armă [ ]
Operațiuni executate de lucrător în cadrul procesului tehnologic:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Descrierea spațiului de lucru: > Dimensiuni încăpere: L. . . . . . l. . . . . . . . H. . . . . . . . m
> Suprafață de lucru: verticală [ ] orizontală [ ] oblică [ ]
> Muncă: în condiții de izolare [ ] /la înălțime [ ] la altitudine [ ] /în mișcare [ ] /pe sol [ ] / în aer [ ] /pe apă [ ] /sub apă [ ] /nișă [ ] /cabină etanșă [ ] /aer liber [ ] /altele:
Efort fizic: mic [ ][ ] mediu [ ][ ] mare [ ][ ] foarte mare [ ][ ]
Poziție preponderent: ortostatică/în picioare [ ] așezat [ ] aplecată [ ] mixtă [ ] /Poziții forțate: da [ ] nu [ ] Dacă da, ce tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poziții vicioase: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gesturi profesionale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suprasolicitări: vizuale [ ] auditive [ ] stres neuropsihic [ ]
Suprasolicitări osteomusculoarticulare: da [ ] nu [ ] Dacă da, ce articulații: coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombară) [ ] membre superioare (umăr, cot, pumn) [ ] membre inferioare (șold, genunchi, gleznă) [ ]
Manipulare manuală a maselor: dacă da, precizați caracteristicile maselor manipulate: ridicare [ ] coborâre [ ] împingere [ ] tragere [ ] purtare [ ] deplasare [ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agenți chimici: (enumerați mai jos și bifați caracteristicile lor)*) < L.A. > L.A. Fp C P
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*) Legendă: L.A. = Limite admisibile / Fp = Foarte periculos / C = Cancerigen / P = Pătrunde prin piele (Puteți
atașa fișei un tabel separat.)
Agenți biologici: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupa . . . . . . . . . . . . . .
Agenți cancerigeni: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pulberi profesionale: [ ] < L.A. [ ] > L.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ] [ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ] [ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ] [ ]
Zgomot profesional: < L.A. [ ] / > L.A. [ ] /Zgomote impulsive da [ ] /nu [ ]
Vibrații mecanice: < L.A. [ ] / > L.A. [ ]
Microclimat (conform actelor normative în vigoare):
TEMPERATURA AERULUI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
> VARIAȚII REPETATE DE TEMPERATURĂ: da [ ] nu [ ]
PRESIUNEA AERULUI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UMIDITATE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radiații: da [ ] nu [ ] Dacă da:
Radiații Ionizante < L.A. [ ] > L.A. [ ] Dacă da, se va completa partea specială:
PARTE SPECIALĂ PENTRU EXPUNEREA PROFESIONALĂ LA RADIAȚII IONIZANTE:
Data intrării în mediu cu expunere profesională la radiații ionizante: Z Z L L A A A A
I_I_I_I_I_I_I_I_I
Clasificare actuală în grupa A [ ] sau B [ ] și condiții de expunere:
Aparatura folosită: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proces tehnologic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operațiuni îndeplinite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Surse folosite: închise [ ] deschise [ ]
Tip expunere: X externă [ ]; gamma externă [ ]; internă [ ]; externă și internă [ ].
Măsuri de protecție individuală folosite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Expunere anterioară:
Perioada: . . . . . . . . . . . . Nr. ani: [ ][ ]
Doza cumulată prin expunere externă (mSv): I_I_I_I_I
Doza cumulată prin expunere internă: I_I_I_I_I
Doza totală: I_I_I_I_I
Supraexpuneri anterioare
- excepționale
- Tip expunere: X externă [ ]; gamma externă [ ]; internă [ ]; externă și internă [ ];
- data: . . . . . . . . .
- doza (mSv): . . . . . . . . .
- concluzii: . . . . . . . . . . . .
- accidentale
- Tip expunere: X externă [ ]; gamma externă [ ]; internă [ ]; externă și internă [ ];
- data: . . . . . . . . .
- doza (mSv): . . . . . . . . .
- concluzii: . . . . . . . . . . . .
Radiații Neionizante < L.A. [ ] > L.A. [ ] Tipul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iluminat: suficient [ ] insuficient [ ] /natural [ ] artificial [ ] mixt [ ]
Mijloace de protecție colectivă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mijloace de protecție individuală: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Echipament de lucru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anexe igienico-sanitare: vestiar [ ] chiuvetă [ ] WC [ ] duș [ ] sală de mese [ ] spațiu de recreere [ ]
Altele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Observații:
Data completării: . . . . . . . .
Angajator
. . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 Modificări (1)

Unitatea medicală: Adresa:
Tel.:
DOSAR MEDICAL Nr. . . . . . .
NUMELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRENUMELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEX: M [ ] F [ ] VÂRSTĂ . . . . . . . . . . . . . . DATA NAȘTERII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADRESĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCUPAȚIA/FUNCȚIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FORMARE PROFESIONALĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUTA PROFESIONALĂ
LOC DE MUNCĂ PERIOADA OCUPAȚIA/FUNCȚIA NOXE
Activități îndeplinite la actualul loc de muncă:
Boli profesionale da [ ] nu [ ]
Accidente de muncă da [ ] nu [ ]
Medic de familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. . . . . . . . . . . . . .
Declar pe propria răspundere că nu sunt în evidență cu epilepsie, boli psihice, boli neurologice și nu sunt sub tratament pentru boli neuropsihice, diabet: . . . . . . . . . . . .
ANTECEDENTE HEREDOCOLATERALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANTECEDENTE PERSOANELE FIZIOLOGICE ȘI PATOLOGICE/vaccinări/droguri
UM: . . . . . . . . . . . N= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fumat: 0 [ ] /de la . . . . . . . . ani, în medie . . . . . . . . . țigări/zi
Alcool: 0 [ ]/ocazional [ ]
EXAMEN MEDICAL LA ANGAJARE:
T . . . . . . . . . cm G . . . . . . kg IMC: obezitate nu [ ] da [ ] grad
EXAMEN CLINIC:
1. tegumente și mucoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. țesut celular subcutanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. sistem ganglionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. aparat locomotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. aparat respirator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. aparat CV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TA . . . . . . . . . . . . mmHg, AV . . . . . . ./min, pedioase . . . . . . . . , varice . . . . . . . . . . . .
7. aparat digestiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. aparat urogenital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. SNC, analizatori: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) acuitate vizuală vedere cromatică vedere în relief fără corecție optică [ ] cu corecție optică:
OD . . . . . . . . . OS . . . . . . . . . . .
b) voce tare voce șoptită
10. sistem endocrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concluzii examen clinic:
[ ] sănătos clinic în momentul examinării Semnătura și parafa
[ ] diagnostic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . medicului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concluziile examinării de specialitate (medicina muncii):
[ ] sănătos clinic în momentul examinării
[ ] diagnostic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVIZ MEDICAL:
pentru exercitarea ocupației/funcției . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recomandări:
APT [ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
APT CONDIȚIONAT [ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INAPT TEMPORAR [ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INAPT [ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medic de medicina muncii,
Semnătură și parafă
Data:
Data următorului control medical:
EXAMEN MEDICAL PERIODIC:
Simptome actuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reactualizarea anamnezei profesionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Simptome la locul de muncă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reactualizarea anamnezei neprofesionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T . . . . . . . . . cm G . . . . . . kg IMC: obezitate nu [ ] da [ ] grad
EXAMEN CLINIC:
1. tegumente și mucoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. țesut celular subcutanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. sistem ganglionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. aparat locomotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. aparat respirator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. aparat CV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TA . . . . . . . . . . . . mmHg, AV . . . . . . ./min, pedioase . . . . . . . . , varice . . . . . . . . . . . .
7. aparat digestiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. aparat urogenital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. SNC, analizatori: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) acuitate vizuală vedere cromatică vedere în relief fără corecție optică [ ] cu corecție optică: OD . . . . . . . . . OS . . . . . . . . . . .
b) voce tare voce șoptită
10. sistem endocrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concluzii examen clinic:
[ ] sănătos clinic în momentul examinării Semnătura și parafa
[ ] diagnostic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . medicului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concluziile examinării de specialitate (medicina muncii):
[ ] sănătos clinic în momentul examinării
[ ] diagnostic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVIZ MEDICAL:
pentru exercitarea ocupației/funcției . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recomandări:
APT [ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
APT CONDIȚIONAT [ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INAPT TEMPORAR [ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INAPT [ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medic de medicina muncii,
Semnătură și parafă
Data:
Data următorului control medical:

ANEXA Nr. 5 Modificări (1)

Unitatea medicală: Adresa:
Cabinet de medicina muncii Tel.:
Angajare [ ] Control medical periodic [ ] Adaptare [ ] Reluarea muncii [ ] Supraveghere specială [ ] Alte [ ]
MEDICINA MUNCII - FIȘA DE APTITUDINE Nr. . . . ../. . . . .
(Un exemplar se trimite la angajator, unul se înmânează angajatului)
Societate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.: . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . .
NUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PRENUME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
OCUPAȚIE/FUNCȚIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
LOC DE MUNCĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVIZ MEDICAL: Recomandări:
APT [ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
APT CONDIȚIONAT [ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INAPT TEMPORAR [ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INAPT [ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data Medic de medicina muncii (semnătura și parafa)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
încetare raport serviciu pentru imposibilitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice funcției publice deținute. Organul competent să emită actul medical care stă la baza emiterii deciziei de încetare a raportului de serviciu
21. Concedierea salariatului pentru inaptitudine psihologică. Contract individual de muncă la domiciliu
Concediere pentru inaptitudine profesională. Ce se înțelege prin "data constatării cauzei concedierii" pentru inaptitudine profesională, în sensul art. 62 alin. (1) C. mun./Dismissal for professional unfitness. What is meant by "the date of establishing the cause of dismissal" for professional unfitness, for the purpose of Art. 62 para. (1) of the Labour Code
Considerații privind expertiza tehnică judiciară de evaluare a capacității de muncă
Ce se înțelege prin decizia organelor de expertiză medicală prin care se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului?
Considerații privind procedura declarării unui caz de boală profesională
Certificatul medical la angajare și ulterior angajării: Ce trebuie să reținem?
Consecința nerespectării obligației salariatului de a se prezenta la examenele medicale
Modele:
Fișa de identificare a factorilor de risc profesional - Denumirea postului: conducator auto
Fișa de identificare a factorilor de risc profesional - Denumirea postului: electrican
Fișa de identificare a factorilor de risc profesional - Denumirea postului: sudor
Fișa de identificare a factorilor de risc profesional - Denumirea postului: instalator
Fișa de identificare a factorilor de risc profesional - Denumirea postului: dulgher
Fișa de identificare a factorilor de risc profesional - Denumirea postului: fierar betonist
Fișa de identificare a factorilor de risc profesional - Denumirea postului: zidar
Fișa de identificare a factorilor de risc profesional - Denumirea postului: muncitor necalificat
Fișa de identificare a factorilor de risc profesional - Denumirea postului: buldoexcavatorist
Fișa de identificare a factorilor de risc profesional - Denumirea postului: operator incarcare frontala
;
se încarcă...