Guvernul României

Hotărârea nr. 294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din cadrul Ministerului Administrației și Internelor

Modificări (2), Referințe (2), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 231 din 03 aprilie 2007.

În vigoare de la 03 aprilie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 17 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", înființată în baza Hotărârii Guvernului nr. 137/1991 privind înființarea Academiei de Poliție a Ministerului de Interne, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Academia, cu sediul în municipiul București, Aleea Privighetorilor nr. 1 A, sectorul 1, este instituție publică de învățământ superior acreditată, din rețeaua de învățământ de stat, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului național al studiilor universitare. Jurisprudență

(2) Academia funcționează în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, denumit în continuare MAI. Jurisprudență

(3) Coordonarea funcțională a Academiei se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor.

Art. 2. -

(1) Prevederile actelor normative incidente la nivel național învățământului superior sunt aplicabile și studiilor universitare organizate în Academie.

(2) Academia desfășoară activități de învățământ superior, organizate prin programe de studii universitare de licență, de studii universitare de masterat și de studii universitare de doctorat, în domeniile și specializările acreditate, precum și alte forme de pregătire, perfecționare și specializare. Jurisprudență

(3) Pentru pregătirea personalului MAI, conform prevederilor prezentei hotărâri, pe locurile finanțate de la buget nu se percep taxe de studii.

Art. 3. -

(1) Academia formează ofițeri și arhiviști pentru asigurarea nevoilor de personal ale MAI, care este beneficiar determinat principal al procesului formativ desfășurat în instituția de învățământ superior.

(2) Prin organizarea în Academie a studiilor universitare în domeniile și la specializările propuse de MAI și aprobate conform legii se asigură identitatea profesiilor de polițist, polițist de frontieră, jandarm, pompier și arhivist, inclusiv sub aspectul formării necesare personalului menționat.

Art. 4. -

Ministerul Administrației și Internelor exercită, în raport cu Academia, următoarele atribuții principale:

a) stabilește cifrele de școlarizare pe cicluri de studii universitare, în acord cu nevoile determinate ale instituției și posibilitățile de formare ale unității de învățământ, cifre care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform legii;

b) aprobă domeniile de interes pentru instituție în care Academia organizează studii universitare de masterat și de doctorat, stabilite pe baza criteriului relevanței pentru carieră, a nevoilor și comenzii formative a beneficiarilor;

c) stabilește criteriile de selecție pentru admiterea în Academie și standardele ocupaționale pe baza cărora se organizează procesul formativ;

d) stabilește, prin Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumite în continuare inspectorate generale, în colaborare cu Academia, pe baza standardelor ocupaționale, cunoștințele de specialitate, competențele generale, abilitățile cognitive și competențele de specialitate pentru desfășurarea procesului formativ, după efectuarea particularizărilor necesare;

e) asigură participarea inspectoratelor generale la elaborarea și avizarea, potrivit competențelor, a planurilor și programelor de învățământ, precum și în comisiile pentru examenele de absolvire la disciplinele de specialitate;

f) stabilește sistemul de management al carierei personalului, structura posturilor și nivelul studiilor necesare pentru ocuparea acestora.

Art. 5. -

(1) Principalele atribuții formative care pot fi stabilite de MAI în responsabilitatea Academiei sunt următoarele:

a) formarea ofițerilor și arhiviștilor prin studii universitare de licență;

b) specializarea personalului MAI prin studii universitare de masterat și de doctorat;

c) desfășurarea cercetării științifice în domenii de interes pentru MAI, pe bază de contracte încheiate în acest scop, conform prevederilor legale;

d) organizarea și desfășurarea altor activități formative potrivit prevederilor legale și necesităților MAI;

e) dezvoltarea cooperării universitare cu parteneri români și străini.

(2) Pe baza protocoalelor încheiate în acest sens, Academia poate forma prin studii universitare, în condițiile legii, personal și pentru alte structuri din sistemul de apărare și securitate națională, precum și pentru instituții solicitante din țară și din străinătate.

(3) Acceptarea la studii a persoanelor care nu dețin cetățenia română, în alte condiții decât pe baza protocoalelor prevăzute la alin. (2), se face în conformitate cu prevederile legislației incidente domeniului.

(4) Academia poate desfășura activitate de cercetare științifică la solicitarea altor beneficiari din afara MAI, după obținerea aprobărilor necesare și cu respectarea prevederilor legale, pe bază de contracte încheiate în acest scop.

CAPITOLUL II Organizarea programelor de studii universitare

Art. 6. -

(1) Academia organizează și desfășoară programe de studii universitare de licență de tip vocațional pentru formarea ofițerilor și arhiviștilor potrivit specificului instituțional al MAI.

(2) Specializarea ulterioară a absolvenților se asigură prin studii universitare de masterat în domenii de interes ale MAI.

Art. 7. -

(1) Formarea ofițerilor și arhiviștilor prin studii universitare de licență se realizează avându-se în vedere profilul profesional rezultat din analiza atribuțiilor prevăzute în actele normative aplicabile structurii pentru care se pregătesc categoriile de personal respective, precum și din stabilirea, pe baza acestora, a cunoștințelor și competențelor specifice.

(2) Formarea ofițerilor de poliție, poliție de frontieră și jandarmi se realizează prin studii universitare de licență cu durata de 3 ani (180 de credite de studii transferabile), la cursuri de zi, domeniul fundamental de științe "științe juridice", domeniul de studii universitare de licență "drept", specializarea "ordine și siguranță publică".

(3) Formarea ofițerilor de pompieri se realizează prin studii universitare de licență cu durata de 4 ani (240 de credite de studii transferabile), la cursuri de zi. Domeniul fundamental de științe este "Științe inginerești", domeniul studiilor universitare de licență, "Ingineria instalațiilor", iar specializarea, "Instalații pentru construcții-pompieri".

(4) Formarea arhiviștilor se realizează prin studii universitare de licență cu durata de 3 ani (180 de credite de studii transferabile), la cursuri de zi. Domeniul fundamental de științe este "Științe umaniste", domeniul studiilor de licență, "Istorie", iar specializarea, "Arhivistică".

(5) Formarea efectuată în ciclul studiilor universitare de licență la facultățile Academiei asigură creditele de studii transferabile necesare înscrierii la alte facultăți.

Art. 8. -

(1) Studiile universitare de masterat și de doctorat se organizează în domeniile și cu duratele prevăzute de legislația în vigoare, pe teme de interes pentru formarea profesională a personalului MAI.

(2) Academia poate organiza pentru punerea în valoare a potențialului științific al instituției, în limita resurselor la dispoziție, studii universitare de masterat și de doctorat în domenii de contact cu cele de licență, relevante din punct de vedere profesional pentru MAI.

Art. 9. -

(1) Programele de studii universitare se proiectează pentru a asigura interesele formative ale MAI și ale studenților.

(2) Planurile de învățământ se elaborează de către facultățile Academiei, se validează de către Senatul universitar, se avizează de Direcția generală management resurse umane a MAI și de Ministerul Educației și Cercetării și se aprobă de către ministrul administrației și internelor.

(3) Planurile de învățământ conțin disciplinele necesare pentru formarea studenților ca specialiști în domeniul în care urmează să-și desfășoare activitatea.

(4) Programele analitice ale disciplinelor de studiu se elaborează și se aprobă potrivit dispozițiilor specifice învățământului universitar, fiind avizate în mod obligatoriu de către beneficiari.

CAPITOLUL III Organizarea Academiei

Art. 10. -

(1) Structura organizatorică a Academiei și numărul de posturi aferente acesteia se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor. Jurisprudență

(2) Principalele elemente de structură ale Academiei, cu atribuții privind organizarea și desfășurarea programelor de studii universitare, sunt următoarele: Modificări (1), Jurisprudență

a) Facultatea de Poliție;

b) Facultatea de Arhivistică;

c) Facultatea de Pompieri;

d) Departamentul studii de masterat, doctorat și pregătire psihopedagogică, cu statut de facultate.

(3) Structurile prevăzute la alin. (2) se înființează, se desființează și/sau se reorganizează potrivit normelor aplicabile în învățământul superior național.

(4) Înființarea, desființarea și/sau reorganizarea structurilor componente ale Academiei, altele decât cele prevăzute la alin. (2), se fac potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 11. -

(1) Facultatea de Poliție se înființează prin reorganizarea Facultății de Drept a Academiei.

(2) Facultatea de Poliție pregătește ofițeri pentru MAI în domeniile și la specializările prevăzute în prezenta hotărâre. Jurisprudență

(3) Facultatea de Poliție se constituie prin reorganizare, cu preluarea de la Facultatea de Drept a Academiei a atribuțiilor formative, a elementelor de structură și a personalului didactic, care urmează să fie stabilite prin hotărâre a Senatului Academiei, și își desfășoară activitatea cu noua titulatură.

CAPITOLUL IV Funcționarea Academiei

Art. 12. - Jurisprudență

(1) Activitatea structurilor universitare ale Academiei se desfășoară în conformitate cu prevederile legale specifice domeniului învățământului superior, ale Cartei universitare și regulamentului de organizare și funcționare al instituției.

(2) Celelalte structuri organizatorice și personalul din cadrul acestora funcționează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, ale regulamentului de organizare și funcționare și ale actelor normative interne ale MAI.

(3) Cheltuielile curente și de capital ale Academiei se asigură integral de la bugetul de stat prin bugetul MAI, precum și din alte surse, în condițiile legii.

(4) Cheltuielile determinate de pregătirea studenților și cursanților aparținând structurilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe locurile finanțate de la bugetul de stat, se suportă conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 13. -

(1) În Academie își desfășoară activitatea următoarele categorii de personal didactic:

a) personal didactic titular;

b) personal didactic asociat.

(2) Din categoria personalului didactic titular fac parte funcționari publici cu statut special și cadre militare care dețin grade didactice universitare, precum și instructori militari/de ordine și securitate publică.

(3) Personalul didactic asociat se selecționează și se utilizează în conformitate cu prevederile legale.

(4) Gestiunea personalului didactic se realizează potrivit prevederilor legale aplicabile cadrelor didactice universitare, precum și fiecărei categorii de personal prevăzute la alin. (2) care ocupă posturi în învățământ.

(5) În afara categoriilor de personal prevăzute la alin. (1), la activități didactice pot fi atrași specialiști cu reputație în domenii care prezintă interes pentru formarea profesională a studenților, din MAI și din afara acestuia, inclusiv din străinătate.

(6) Alegerea organismelor de conducere din Academie, normarea activităților de învățământ și cercetare științifică, evaluarea și promovarea personalului didactic și a cercetătorilor științifici se fac în conformitate cu legislația în domeniul privind învățământul superior și cercetarea științifică.

Art. 14. -

(1) Admiterea în Academie se realizează prin concurs desfășurat în conformitate cu procedurile prevăzute în metodologia aprobată de Senatul Academiei. Jurisprudență

(2) Scoaterea la concurs a locurilor se face pe specializările de licență pentru facultățile de pompieri și arhivistică.

(3) La Facultatea de Poliție, locurile se scot la concurs în cadrul specializării "Ordine și siguranță publică", pentru ofițeri de poliție, poliție de frontieră și jandarmi.

Art. 15. -

(1) Studenții Academiei nu pot repeta anii de studii în situația nepromovării acestora din motive imputabile lor. Jurisprudență

(2) Studenții care și-au refăcut starea de sănătate după îmbolnăviri care au determinat suspendarea studiilor, precum și studentele care au suspendat studiile pe motiv de graviditate pot să le reia prin repetarea anului universitar nepromovat.

(3) Studenții care, din cauză de boală sau pentru alte motive neimputabile, nu mai pot urma cursurile facultăților Academiei pot continua studiile în alte instituții de învățământ superior.

Art. 16. -

Frecvența la cursuri a studenților Academiei este obligatorie în cadrul ciclului studiilor universitare de licență.

Art. 17. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) La începerea studiilor universitare de licență, studenții Academiei, cu excepția celor de la Facultatea de Arhivistică, încheie angajamente cu MAI, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, prin care se obligă ca, după absolvirea Academiei, să-și desfășoare activitatea timp de 10 ani în cadrul MAI sau, după caz, al altor structuri similare, în funcție de nevoile acestui minister. Jurisprudență

(2) În cazul nerespectării angajamentului prevăzut la alin. (1), din motive imputabile lui, absolventul sau, după caz, studentul este obligat să restituie cheltuielile de întreținere efectuate pe timpul școlarizării, actualizate, potrivit procedurii stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor. Jurisprudență

(3) Prin cheltuieli de întreținere efectuate pe timpul școlarizării se înțelege cheltuielile efectuate cu hrănirea, echiparea, cazarea pe timpul studiilor, transportul dus și întors pe timpul vacanțelor, precum și drepturile salariale, după caz. Jurisprudență

Art. 18. -

Finalizarea studiilor universitare de licență ale Academiei se face prin susținerea examenului de licență potrivit planului de învățământ aprobat pentru seria respectivă.

Art. 19. -

(1) Absolvenții Academiei care nu promovează examenul de licență se repartizează la unități în specialitățile pentru care s-au pregătit și li se acordă gradul profesional de agent de poliție, respectiv cel de sergent-major pentru structurile militare.

(2) Absolvenții aflați în situațiile prevăzute la alin. (1) pot susține examenul de licență cu seriile următoare, iar în cazul promovării li se acordă primele grade de ofițeri.

Art. 20. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Pentru motivarea profesională a agenților de poliție/subofițerilor cu rezultate profesionale foarte bune se instituie modalitatea admiterii în Academie la ciclul studiilor universitare de licență prin metoda "la alegere", în conformitate cu criteriile de selecție stabilite de MAI și pe baza metodologiei prevăzute la art. 14 alin. (1). Jurisprudență

(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), se aprobă prin cifrele de școlarizare locuri distincte, în plus față de cele destinate candidaților pentru forma de învățământ la zi. Numărul acestora nu poate depăși 10% din cele alocate formei de învățământ la zi.

(3) Candidații admiși se înmatriculează în anul I, cursuri cu frecvență redusă. Jurisprudență

(4) La absolvirea Academiei, studenții care promovează examenul de licență primesc primul grad de ofițer odată cu promoția care finalizează studiile la forma de învățământ la zi. Jurisprudență

Art. 21. -

(1) Admiterea la studiile universitare de masterat se realizează pe bază de concurs, pe locurile stabilite pentru specializările respective potrivit identificării nevoilor de personal.

(2) Pentru a asigura participarea personalului propriu la concursul de admitere pentru studiile universitare de masterat, inspectoratele generale realizează preselecții pe baza criteriilor stabilite în acest scop, cu respectarea dinamicii de personal pentru specializările respective.

(3) Personalul din MAI care îndeplinește condițiile pentru participarea la concursul de admitere la studii universitare de masterat, în vederea specializării în domenii de interes pentru instituție, frecventează cursurile în regim fără plată.

(4) Studiile universitare de masterat se desfășoară cu personalul MAI în sistemul învățământului la distanță, cu excepția specializărilor propuse de Academie, avizate de beneficiari și aprobate de MAI.

(5) La începerea studiilor universitare de masterat organizate în sistem fără plată candidații încheie angajamente cu MAI. Încheierea angajamentelor și soluționarea problemelor ce pot să rezulte din nerespectarea acestora se rezolvă prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 17 alin. (2).

Art. 22. -

Studiile universitare de doctorat se desfășoară în conformitate cu prevederile reglementărilor legale aplicabile domeniului și ale prezentei hotărâri.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 23. -

Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Drept din cadrul Academiei se desfășoară, până la finalizare, conform planurilor de învățământ aprobate.

Art. 24. -

Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Educației și Cercetării vor lua măsurile de punere în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 25. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul universitar 2007-2008, cu excepția prevederilor art. 7, 9, 14 și 27, care intră în vigoare la data publicării acestei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 26. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 137/1991 privind înființarea Academiei de Poliție a Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 4 iunie 1992, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 27. -

La anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licență și aprobarea listei domeniilor și specializărilor din cadrul acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 11 septembrie 2006, poziția "Științe juridice" de la litera A "Lista domeniilor pentru studii universitare de licență" se modifică și va avea următorul cuprins:

"Științe juridice DREPT 240 Drept
Drept comunitar
180 Ordine și siguranță publică"
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul educației și cercetării,
Mihail Hărdău
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 21 martie 2007.

Nr. 294.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Aspecte teoretice și practice privind obligația de restituire a angajaților
;
se încarcă...