Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug

Modificări (6)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 aprilie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă Procedura pentru modulul "Semnarea electronică a rapoartelor și accesul entităților publice la funcționalitățile sistemului național de raportare - Forexebug", prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Procedura privind modulul "Completarea și depunerea bugetului individual al instituțiilor publice", prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă Procedura privind modulul "Înregistrarea angajamentelor legale și angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor", prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 2. -

Se aprobă formularul "Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcționalitățile sistemului național de raportare (Forexebug)", prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 3. - Modificări (4)

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și entitățile publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 13 aprilie 2016.

Nr. 517.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ
pentru modulul "Semnarea electronică a rapoartelor și accesul entităților publice la funcționalitățile sistemului național de raportare - Forexebug"

ANEXA Nr. 2

PROCEDURĂ
privind modulul "Completarea și depunerea bugetului individual al instituțiilor publice"
Modificări (4)

ANEXA Nr. 3

PROCEDURĂ
privind modulul "Înregistrarea angajamentelor legale și angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor"
Modificări (1)

ANEXA Nr. 4 Modificări (2)

Nr. . . . . . . . . . ./dată . . . . . . . . . .****)

Către

Trezoreria . . . . . . . . . .

CERERE
privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcționalitățile sistemului național de raportare (Forexebug)
Nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .

Entitatea publică . . . . . . . . . . (denumire), cod de identificare fiscală: . . . . . . . . . ., pentru dl/dna . . . . . . . . . . (numele și prenumele), având funcția de . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . ., (direcție/serviciu/birou/compartiment) CNP . . . . . . . . . ., având adresa de e-mail . . . . . . . . . ., solicită următoarele*:

○ accesul cu certificat digital calificat la sistemul Forexebug;

○ reînnoirea certificatului digital calificat pentru accesarea sistemului Forexebug;

○ actualizarea rolurilor pentru accesarea sistemului Forexebug;

○ revocarea accesului la sistemul Forexebug.

Persoana menționată mai sus va deține următorul/următoarele rol/roluri pentru funcționalitățile sistemului Forexebug:

□ vizualizare rapoarte;

□ acces la aplicația Control Angajamente Bugetare**;

□ vizualizare informații din aplicația Control Angajamente Bugetare;

□ semnare și transmitere documente electronice;

□ semnare și transmitere documente electronice pentru:

Nr. crt. Denumirea entității publice din subordine Codul de identificare fiscală
1
2
. . .

Atașăm prezentei:

□ copia actului de identitate al persoanei ce urmează a fi înrolată;

□ fișierul exportat aferent certificatului digital calificat (emis pe numele persoanei mai sus menționate), pe suport electronic***.

Persoana pentru care se solicită înrolarea, cu datele de identificare menționate în prezenta cerere:

○ are calitatea de conducător al entității publice;

○ are atribuții delegate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.

Data: Conducătorul entității publice,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura, ștampila)

Rubrică destinată unității teritoriale a Trezoreriei Statului****)

Numele și prenumele administratorului/Numele și prenumele persoanei care a efectuat verificarea Funcția Data înrolării/modificării/revocării Data verificării Semnătură
X
X

NOTĂ:

Cererea se listează față-verso, în două exemplare în original, semnate și ștampilate de conducătorul entității publice. Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului restituie entității publice un exemplar, după completarea rubricilor destinate acesteia.

*) Se bifează o singură opțiune din cele enumerate.

**) Acest rol include și vizualizarea informațiilor din aplicația Control Angajamente Bugetare.

***) Pentru recertificarea accesului la sistem, actualizarea rolurilor și revocarea accesului nu este necesară prezentarea acestui fișier.

****) Se completează de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...