Guvernul României

Hotărârea nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite

Modificări (8), Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (11), Doctrine (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 martie 2007 până la 31 decembrie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1014/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Modificări (6), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (2)

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, valabile până la data de 6 martie 2007 inclusiv, acordate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, cu modificările și completările ulterioare, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite în cuprinsul prezentei hotărâri. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite potrivit prezentei hotărâri nu poate depăși data de 31 decembrie 2008. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 2. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite se acordă de către inspectoratul teritorial de muncă în baza următoarelor documente: Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (2)

a) solicitarea de reînnoire a avizului de încadrare în condiții deosebite, semnată de către reprezentantul legal al angajatorului ori de către altă persoană împuternicită de acesta, potrivit legii, împreună cu reprezentanții sindicatelor reprezentative sau, după caz, cu reprezentanții salariaților, depusă în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; Reviste (1)

b) buletinele de determinări de noxe profesionale, eliberate de laboratoarele abilitate, potrivit legii, care să ateste depășirea valorilor-limită de expunere profesională la locurile de muncă încadrate în condiții deosebite, sau documente care să ateste simpla prezență a unor agenți chimici foarte periculoși sau agenți biologici care nu au prevăzută limită admisibilă; Jurisprudență, Reviste (1)

c) planul de prevenire și protecție, care să asigure îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătății lucrătorilor, cuprinzând măsuri și acțiuni eșalonate, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2008, locurile de muncă să se încadreze în condiții normale. Modificări (5), Reviste (1)

(2) Determinările de noxe profesionale se efectuează numai în prezența inspectorului de muncă desemnat în acest scop de inspectoratul teritorial de muncă. Jurisprudență

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) pot fi depuse la inspectoratul teritorial de muncă în termen de maximum 120 de zile de la data solicitării prevăzute la alin. (1) lit. a). Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Inspectoratul teritorial de muncă poate acorda reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, în termen de 15 zile de la depunerea întregii documentații prevăzute la alin. (1). Modificări (1)

(5) Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (3) conduce la neacordarea reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite.

Art. 3. - Reviste (1)

Reînnoirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, emise de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, se acordă de către această instituție în condițiile prezentei hotărâri.

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (2)

Angajatorii care nu au obținut reînnoirea avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite pot formula contestație, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Inspecția Muncii, care o va soluționa în termen de 30 de zile, sau se pot adresa direct instanței judecătorești competente, potrivit legii.

Art. 5. -

Cheltuielile necesare obținerii reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite se suportă de către angajator.

Art. 6. -

(1) Angajatorii vor raporta trimestrial inspectoratelor teritoriale de muncă în a căror rază își desfășoară activitatea respectivă stadiul realizării măsurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c). Modificări (1)

(2) Avizele reînnoite pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite își încetează aplicabilitatea la data îndeplinirii măsurilor stabilite prin planul de prevenire și protecție sau, după caz, la expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2). Modificări (3)

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (2)

Încadrarea tuturor categoriilor de salariați în locurile de muncă în condiții deosebite se face în cazul în care activitatea acestora se desfășoară numai în aceste locuri de muncă, potrivit programului normal de lucru.

Art. 8. - Reviste (2)

Nominalizarea salariaților care își desfășoară activitatea în locurile de muncă în condiții deosebite se face de către angajator, împreună cu sindicatele reprezentative, potrivit legii, sau, după caz, cu reprezentanții salariaților.

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (2)

Perioadele în care un salariat lucrează permanent în locuri de muncă în condiții deosebite se stabilesc prin decizie a angajatorului, prin care sunt reglementate atribuțiile de serviciu ce revin fiecărui salariat.

Art. 10. - Reviste (1)

Perioada în care un salariat ce lucrează în locuri de muncă în condiții deosebite a fost în concediu de odihnă sau în incapacitate de muncă se consideră timp în care activitatea s-a desfășurat în condițiile locului de muncă în care lucra la data ivirii acestei situații.

Art. 11. - Reviste (1)

Angajatorii care au nominalizate locuri de muncă în condiții deosebite sunt obligați, pe propria cheltuială, să supună controlului medical periodic, în conformitate cu reglementările legale, toți salariații care își desfășoară activitatea în aceste condiții.

Art. 12. -

Angajatorul este obligat să depună, în termen de 10 zile, la casele teritoriale de pensii documentul prin care se dovedește reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite și lista cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă.

Art. 13. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Dovedirea perioadelor de activitate desfășurată în locuri de muncă în condiții deosebite anterior datei de 1 aprilie 2001, în vederea pensionării, se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă, conform Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare sau pe baza unei adeverințe emise de angajatorul la care a lucrat salariatul respectiv. Jurisprudență

(2) Dovedirea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 aprilie 2001 se face pe baza declarațiilor privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat inițiale sau rectificative, după caz, prevăzute de Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Perioada cuprinsă între 6 martie 2007 și data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferența dintre cota de contribuție de asigurări sociale pentru condiții deosebite de muncă și cea declarată de către aceștia. Modificări (7)

(4) În cazul distrugerii arhivelor, perioada lucrată în condiții deosebite, dovedită cu acte, se poate reconstitui, potrivit legii, prin hotărâre judecătorească. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

Art. 14. -

(1) Constituie contravenție nerealizarea de către angajator a măsurilor din planul de prevenire și protecție prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru angajatorul cu un număr de până la 49 de salariați;

b) cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei, pentru angajatorul cu un număr de cel puțin 50 de salariați.

(2) În situația în care, în termen de 45 de zile de la constatarea contravenției prevăzute la alin. (1), angajatorul nu realizează măsurile dispuse în urma controlului, inspectoratul teritorial de muncă anulează avizul de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, înștiințând de îndată despre această măsură și casa teritorială de pensii. Modificări (1)

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 7.000 lei încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1).

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

(5) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) sau (3), corespunzător faptei pentru care a fost sancționat, inspectorul de muncă făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 15. -

Contravențiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finanțelor publice,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 7 martie 2007.

Nr. 246.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. 1. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, art. 29 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, raportate la art. 2 alin. (2), art. 3, 4, 11, 12, 15, 16 și 18 din H.G. nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, respectiv art. 1 - 4, art. 7 - 9, art. 13 alin. (4) și art. 131 din H. G. nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite. 2. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 20 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000, a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) și art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale, raportate la prevederile art. 2 - 6, art. 9, 13 și 16 din H. G. nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, precum și a prevederilor art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010, în ceea ce privește condițiile speciale
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2017
30. Decizia nr. 12 din 23 mai 2016 în dosarul nr. 10/2016
Locuri de muncă în condiții deosebite sau speciale, după 1 aprilie 2001
Pot face obiect al medierii negocierile privind încadrarea în grupa I sau a II-a de muncă?
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în sensul de a se stabili dacă pot face obiect al medierii negocieri cu privire la acordarea/încadrarea în grupele I sau a II-a de muncă, respectiv condiții speciale sau deosebite
Admitere recurs în interesul legii
Admitere recurs în interesul legii. Activitate desfășurată în "unitate minieră". Încadrarea în condiții speciale de muncă. Legea nr. 263/2010 - art. 30 alin. (1) lit. a). Legea minelor nr. 85/2003 - art. 3 pct. 1.
Noile prevederi privind reînnoirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite
Locuri de muncă în condiții deosebite
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
;
se încarcă...