Guvernul României

Hotărârea nr. 231/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 188 din 19 martie 2007.

În vigoare de la 19 martie 2007 până la 29 noiembrie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1401/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Se înființează Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației și Cercetării.

(2) Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar se înființează ca urmare a comasării prin fuziune a următoarelor structuri care se desființează: Consiliul Național pentru Curriculum, Serviciul Național de Evaluare și Examinare, Consiliul Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor și Centrul Național de Excelență.

(3) Scopul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar este îndeplinirea următoarelor activități:

a) proiectarea, dezvoltarea, aplicarea și revizuirea curriculumului național;

b) coordonarea și organizarea sistemului de examene și evaluări naționale;

c) coordonarea evaluării manualelor școlare;

d) selectarea, pregătirea, stimularea și valorificarea potențialului tinerilor capabili de performanță.

(4) Personalul care desfășoară activități în cadrul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar are calitatea de funcționar public sau de personal contractual.

(5) Pentru realizarea atribuțiilor sale în teritoriu, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar constituie la nivel regional/județean organisme subordonate, fără personalitate juridică, denumite centre de excelență/evaluare, care se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Art. 2. -

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar are sediul în municipiul București, str. General Berthelot nr. 26, sectorul 1.

Art. 3. -

În sensul prezentei hotărâri, termenii și noțiunile folosite au următoarele semnificații:

a) proiectare curriculară - abilitare pentru programe/stagii de formare/de pregătire - cursuri de instruire pe problematica specifică activităților realizate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, care se realizează de: colaboratorii instituției- ca pregătire specializată înaintea declanșării acțiunilor pentru elaborarea produselor instituției -, cadre didactice - ca etapă în formarea continuă -, cadre didactice cu experiență în învățământ - ca formare a experților evaluatori -, inspectori de specialitate - ca program în cadrul consfătuirilor de profil -, cadre didactice care pregătesc elevii din loturile naționale ale olimpiadelor și concursurilor pentru elevi - ca pregătire științifică centralizată pe problematica disciplinei de concurs;

b) analize/cercetări/sondaje de evaluare/expertize - metode și tehnici cantitative și calitative avansate de studiu al problemelor specifice procesului didactic, realizate în conformitate cu cerințele cercetării științifice, finalizate prin rapoarte care să constituie baza de fundamentare pentru elaborarea de politici, strategii, diagnoze, prognoze, măsuri și soluții în domeniul învățământului preuniversitar;

c) bază de date - colecții de informații electronice - logistice, științifice - cu privire la curriculumul național și la sistemul de evaluare a procesului de învățământ preuniversitar, structurate în baza unor criterii clare, care să permită operaționalizarea informațiilor existente în funcție de necesitățile specifice;

d) consultanță - activitatea de îndrumare, monitorizare și asistență pe probleme specifice curriculumului național și evaluării în învățământul preuniversitar, pentru cadrele didactice și pentru instituțiile care se implică în selecția și în pregătirea elevilor capabili de performanță;

e) curriculum național - ansamblul proceselor educative și al experiențelor de învățare prin care trece elevul pe durata parcursului său școlar; ansamblul documentelor școlare oficiale de tip reglator, în cadrul cărora se consemnează datele esențiale privind procesele educative și experiențele de învățare pe care școala le oferă elevului;

f) evaluare - proces de colectare sistematică, orientată de obiectivele definite, a datelor specifice privind evoluția și/sau performanța, evidențiate în situația de evaluare, de interpretare contextuală a acestor date și de elaborare a unei judecăți de valoare cu caracter integrator, care poate fi folosită în diverse moduri, prespecificate însă în momentul stabilirii scopului procesului de evaluare;

g) evaluarea de proces presupune toate formele evaluării școlare: inițială, continuă/curentă și finală; examenele și evaluările naționale sunt considerate forme particulare ale evaluării finale, proiectate și derulate în baza unor metodologii specifice;

h) evaluator de manuale școlare - cadru didactic cu experiență în evaluarea manualelor școlare, dobândită pe baza formării pentru aplicarea metodologiilor specifice de evaluare a manualelor școlare;

i) grup de lucru - grup de cadre didactice și/sau specialiști din învățământul preuniversitar și/sau superior, care participă la activitățile instituției și care aplică procedurile, în conformitate cu metodologiile elaborate de instituție;

j) ghiduri de evaluare și examinare/ghiduri de curriculum/ghiduri metodice/culegeri/periodice - publicații oficiale ale Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, care sunt supuse prevederilor privind proprietatea intelectuală;

k) metodologii/regulamente/proceduri - acte publice/interne prin care se reglementează modalitățile de desfășurare a activităților specifice și care cuprind: standarde, criterii, planuri de acțiune, responsabilități și soluții practice pentru realizarea acestora;

l) produse de interes național - documente elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, care vizează următoarele: curriculumul național, analize/cercetări/sondaje de evaluare/expertize, ghiduri pentru evaluare, ghiduri pentru aplicarea curriculumului național, ghiduri metodice, culegeri/periodice, metodologii/regulamente/proceduri etc.

CAPITOLUL II Atribuții și responsabilități

Art. 4. -

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar are următoarele atribuții principale:

a) propune conducerii Ministerului Educației și Cercetării politici privind curriculumul național, evaluarea de proces și performanța în învățământul preuniversitar;

b) propune inițierea unor proiecte de acte normative care fac referire la curriculumul național și la evaluarea de proces în învățământul preuniversitar;

c) colaborează, în scopul realizării obiectului său de activitate, cu direcțiile specializate din Ministerul Educației și Cercetării, cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu autorități administrative, cu organizații neguvernamentale naționale și internaționale, cu alte instituții publice;

d) participă la proiecte și la programe naționale și internaționale, cu precădere în domeniile curriculumului național și evaluării în învățământul preuniversitar;

e) constituie și coordonează activitatea unor grupuri de lucru compuse din specialiști și din cadre didactice cu experiență, în scopul proiectării/revizuirii curriculumului național, al construirii și actualizării bazelor de date cu instrumente de evaluare, al evaluării manualelor școlare și al pregătirii elevilor capabili de performanță;

f) colaborează cu departamentele de pregătire a personalului didactic din instituțiile de învățământ superior, în vederea realizării unor programe de pregătire a specialiștilor în domeniile de activitate ale centrului;

g) sprijină acțiunile de formare continuă și de specializare a personalului didactic;

h) desfășoară activități de cercetare și de analiză specifice în domeniile curriculumului național și evaluării de proces;

i) dezvoltă website-ul propriu, care cuprinde informații publice privind standardele educaționale, curriculumul național, examene și evaluări, programe pentru examene și concursuri, modele de subiecte, metodologii, ghiduri și regulamente, machete pentru analizele statistice, liste de manuale aprobate, rezultate la olimpiade și concursuri interne și internaționale, forumuri de discuții;

j) efectuează activități de pregătire, transfer de cunoștințe, asistență tehnică și metodologică în domeniile sale de activitate.

Art. 5. -

În domeniul curriculumului național, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar are următoarele atribuții:

a) proiectarea, elaborarea și revizuirea periodică a curriculumului național;

b) realizarea de expertize cu privire la procesul de aplicare și de funcționare în sistemul de învățământ preuniversitar a curriculumului național, în scopul asigurării revizuirii periodice a acestuia;

c) asigurarea coordonării științifice a elaborării componentelor curriculumului național - planuri de învățământ, programe școlare - și revizuirea periodică a acestora;

d) asigurarea corelării științifice și a coerenței metodologice dintre curriculumul național și celelalte componente ale sistemului național de învățământ preuniversitar;

e) realizarea unor suporturi metodologice necesare proceselor de implementare și aplicare eficientă a curriculumului național;

f) elaborarea de materiale și desfășurarea de programe de formare, necesare abilitării curriculare a personalului didactic;

g) oferirea de consultanță pentru elaborarea, aplicarea și evaluarea materialelor curriculare proiectate la nivel local.

Art. 6. -

Pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul evaluării de proces, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar desfășoară următoarele activități:

a) asigură coordonarea științifică și profesională a evaluării de proces pentru învățământul preuniversitar, inclusiv elaborarea probelor de examen/concurs/olimpiade;

b) elaborează, împreună cu direcțiile specializate din Ministerul Educației și Cercetării, metodologii, proceduri și regulamente pentru organizarea și desfășurarea examenelor și evaluărilor în învățământul preuniversitar, pe care le supune aprobării ministrului educației și cercetării;

c) efectuează expertize și sondaje de evaluare a rezultatelor școlare și a eficienței procesului de învățământ preuniversitar, furnizând conducerii Ministerului Educației și Cercetării un feedback sistematic și operativ, în scopul adoptării măsurilor de optimizare a activității în învățământul preuniversitar;

d) elaborează, în vederea informării publice, rapoarte privind rezultatele înregistrate la examenele și evaluările naționale, la etapele naționale și internaționale ale olimpiadelor și concursurilor, evidențiind oportunitatea adoptării de către ministrul educației și cercetării a unor decizii cu privire la factorii care permit îmbunătățirea performanțelor școlare;

e) organizează un sistem de evidență a rezultatelor examenelor naționale, olimpiadelor și concursurilor pentru elevi, precum și a rezultatelor școlare înregistrate la finalul unor cicluri de învățământ/curriculare, în funcție de profilurile de formare, în vederea cercetării dinamicii acestora;

f) acordă sprijin tehnic și de specialitate în realizarea unor acțiuni de evaluare întreprinse de Ministerul Educației și Cercetării și de instituții subordonate acestuia - inspectorate școlare, unități de învățământ;

g) elaborează și realizează programe de proiectare a unor teste standardizate pentru principalele discipline/module școlare, în funcție de nivelurile educaționale sau de ciclurile curriculare;

h) organizează programe de pregătire a membrilor comisiilor de examen, a examinatorilor și a altor persoane implicate în organizarea și desfășurarea examenelor naționale.

Art. 7. -

În domeniul evaluării manualelor școlare, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar are următoarele atribuții:

a) contribuie la elaborarea și implementarea politicilor referitoare la manualele școlare;

b) coordonează derularea mecanismelor de evaluare a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării;

c) realizează expertize și sondaje în unitățile de învățământ cu privire la procesul de alegere și utilizare a manualelor școlare;

d) coordonează activitatea de derulare a mecanismelor de reevaluare a manualelor școlare, la cererea ministrului educației și cercetării;

e) formează experți evaluatori de manuale școlare, prin derularea de programe în acest sens;

f) organizează cadrul general al difuzării manualelor în școli;

g) verifică respectarea de către edituri a condițiilor tehnice de editare a manualelor.

Art. 8. -

Pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul selecției și promovării tinerilor capabili de performanță, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar desfășoară următoarele activități:

a) elaborează și aplică strategii și politici pentru selecția, pregătirea și susținerea tinerilor și a cadrelor didactice în activități de înaltă performanță;

b) organizează și coordonează strategii de pregătire, evaluări, seminarii științifice, concursuri, conferințe, în țară sau în străinătate;

c) coordonează activitatea centrelor de excelență regionale/județene;

d) propune Departamentului pentru învățământul preuniversitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării acordarea de burse de studiu în țară și în străinătate, de premii, precum și alte modalități de susținere a performanței pentru elevii laureați ai olimpiadelor și concursurilor internaționale;

e) organizează tabere de studiu și de odihnă, excursii în țară și în străinătate pentru elevii capabili de performanță;

f) organizează competiții profesionale naționale sau internaționale;

g) realizează proiecte și asigură consultanță în domeniul identificării, pregătirii, stimulării și valorificării potențialului elevilor capabili de performanță.

Art. 9. -

(1) Modalitățile de realizare a atribuțiilor prevăzute la art. 5-8 se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar solicită autorităților și instituțiilor publice informații, date statistice și studii elaborate în domeniile curriculumului și evaluării pentru învățământul preuniversitar.

Art. 10. -

(1) Activitatea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar se desfășoară în concordanță cu programele și politicile educaționale ale Ministerului Educației și Cercetării și în conformitate cu exercitarea atribuțiilor stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare.

(2) Activitățile și produsele de interes național ale Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar se aprobă prin ordin de ministrul educației și cercetării.

Art. 11. -

Pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniile sale de activitate, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar realizează colaborări cu instituții de învățământ preuniversitar sau superior, cu alte organizații și asociații profesionale din țară și din străinătate.

Art. 12. -

Ministerul Educației și Cercetării exercită controlul general asupra modului în care este organizată/coordonată și se desfășoară activitatea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar.

CAPITOLUL III Structura organizatorică a Centrului Național pentru
Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar

Art. 13. -

(1) Pentru exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar dispune de un aparat propriu cu un număr maxim de 100 de posturi.

(2) Posturile sunt prevăzute, în condițiile legii, pentru funcții publice și personal contractual.

(3) Posturile Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Educației și Cercetării și pentru instituțiile subordonate acestuia, finanțate integral de la bugetul de stat.

Art. 14. -

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar va cuprinde structuri, fără personalitate juridică, care să realizeze activitățile specifice scopului pentru care a fost înființată instituția:

a) proiectarea, dezvoltarea, aplicarea și revizuirea curriculumului național;

b) coordonarea și organizarea sistemului de evaluări și examene naționale;

c) coordonarea evaluării manualelor;

d) identificarea, pregătirea, stimularea și valorificarea potențialului tinerilor capabili de performanță.

Art. 15. -

(1) Structura organizatorică a Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Statul de funcții al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(3) În cadrul direcțiilor prevăzute în structura Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar se constituie, în condițiile legii, prin ordin al ministrului educației și cercetării, servicii și birouri.

Art. 16. -

(1) Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului educației și cercetării, pe bază de concurs organizat în condițiile legii.

(2) Coordonarea științifică și administrativă a activității direcțiilor și serviciilor se face de către directori/șefi de servicii, în baza prevederilor regulamentului de organizare și funcționare.

(3) Directorul general, directorii și șefii de servicii au statut de funcționar public de conducere.

Art. 17. -

(1) Activitatea curentă a Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar este coordonată de consiliul de conducere format din 5 membri, desemnați în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare. Strategiile și deciziile sunt stabilite de consiliul de conducere, care coordonează și controlează modul de aplicare a acestora.

(2) Controlul administrativ al activității desfășurate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar este realizat de consiliul de conducere.

(3) Din consiliul de conducere, precum și din structura departamentelor și serviciilor fac parte și reprezentanții minorităților naționale.

CAPITOLUL IV Finanțarea cheltuielilor Centrului Național pentru
Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar

Art. 18. -

(1) Cheltuielile curente și de capital ale Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar se asigură integral de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației și Cercetării.

(2) Finanțarea cheltuielilor de personal, întreținere și funcționare și a cheltuielilor de capital ale centrelor de excelență/evaluare înființate la nivel regional/județean se face de la bugetul de stat, prin Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar.

Art. 19. -

Salarizarea personalului Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar se face conform legii.

CAPITOLUL V Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 20. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 327/1998 privind înființarea Serviciului Național de Evaluare și Examinare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 25 iunie 1998;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.057/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Curriculum, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 15 noiembrie 2000;

c) Hotărârea Guvernului nr. 95/2002 privind înființarea Consiliului Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 14 februarie 2002;

d) Hotărârea Guvernului nr. 34/2003 privind înființarea Centrului Național de Excelență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 1 februarie 2003.

Art. 21. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează activitatea: Serviciul Național de Evaluare și Examinare, Consiliul Național pentru Curriculum, Consiliul Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor și Centrul Național de Excelență.

(2) Patrimoniul fostelor instituții publice: Serviciul Național de Evaluare și Examinare, Consiliul Național pentru Curriculum, Consiliul Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor și Centrul Național de Excelență va fi preluat prin protocol de predare-preluare de către Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin. (2) va fi preluat de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar pe bază de concurs sau examen, după caz, în vederea verificării aptitudinilor profesionale corespunzătoare atribuțiilor și structurii organizatorice ale centrului, organizat în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) În vederea desfășurării activităților specifice, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar este dotat cu două autoturisme și două microbuze, preluate de la structurile existente.

Art. 22. -

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar va prelua spre aplicare și dezvoltare toate documentele referitoare la curriculumul național și la evaluarea de proces, rezultate din derularea proiectului de reformă a învățământului preuniversitar, finanțat pe baza Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la reforma învățământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994 și ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 24/1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările ulterioare.

Art. 23. -

Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Mihail Hărdău
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 7 martie 2007.

Nr. 231.

ANEXĂ

Numărul maxim de posturi: 100

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare
în Învățământul Preuniversitar

      ┌──────────────────┐
      │ DIRECTOR GENERAL │
      └───────┬──────────┘
          v
   ┌─────────────┬────────────────┬─────────────────────┬───────────────┐
   │       │        │           │        │
   v       v        v           │        │
┌──────────┐ ┌───────────┐┌────────────────────┐     │        │
│ DIRECȚIA │ │ DIRECȚIA ││DIRECȚIA CONCURSURI,│     │        │
│CURRICULUM│ │EVALUARE ȘI││  OLIMPIADE ȘI  │     │        │
│ȘI MANUALE│ │ EXAMENE ││   EXCELENȚĂ   │     │        │
└──────────┘ └───────────┘└────────────────────┘     v        v
                        ┌─────────────────┐┌────────────────┐
                        │  SERVICIUL  ││  SERVICIUL  │
                        │ BUGET-FINANȚE, ││ADMINISTRATIV ȘI│
                        │JURIDIC, PERSONAL││  ACHIZIȚII  │
                        └─────────────────┘└────────────────┘

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...