Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 545/715/2016 privind măsurile de refacere și conservare a populațiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 aprilie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 545/715 din 12 aprilie 2016

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 836 din 28 ianuarie 2016 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și Referatul de aprobare nr. 109.601 din 12 aprilie 2016 al Direcției Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

luând în considerare prevederile:

- art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Recomandării nr. 3.425 din 6 iulie 2015 a Autorității Științifice CITES, respectiv Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - Tulcea;

- Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, Directiva-cadru Apă, Directiva Habitate, Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa și Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, precum și concluziile întâlnirilor organizate de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură împreună cu Institutul de Biologie București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - Tulcea, Universitatea "Dunărea de Jos" - Galați și reprezentanții organizațiilor de pescari comerciali din data de 18 noiembrie 2015, precum și concluziile reuniunii internaționale privind conservarea sturionilor din Bazinul Dunării desfășurate la Viena în data de 2 decembrie 2015,

în temeiul:

- art. 7 pct. A lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare;

- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul mediului, apelor și pădurilor emit următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Obiectul prezentului ordin îl constituie asigurarea conservării populațiilor de sturioni sălbatici din România, aflate în diverse grade de periclitare.

(2) Speciile de sturioni la care face referire alin. (1) sunt:

a) viza (Acipenser nudiventris) - specie critic periclitată;

b) nisetru (Acipenser gueldenstaedti) - specie critic periclitată;

c) păstruga (Acipenser stellatus) - specie critic periclitată;

d) cega (Acipenser ruthenus) - specie vulnerabilă;

e) morun (Huso huso) - specie critic periclitată.

Art. 2. -

Scopul prezentului ordin este asigurarea conservării și refacerii populațiilor de sturioni din speciile prevăzute la art. 1 alin. (2), prin măsuri de interzicere temporară a pescuitului acestora în habitatele piscicole naturale și în scopul reproducerii artificiale pentru obținerea de puiet pentru acvacultură.

Art. 3. -

(1) Pentru conservarea populațiilor de sturioni, începând cu data publicării prezentului ordin se interzic:

a) pescuitul în scop comercial a speciilor de sturioni prevăzute la art. 1 alin. (2) din habitatele piscicole naturale din România pentru o perioadă de 5 ani;

b) comercializarea produselor și subproduselor (carne, caviar și produse obținute direct din aceștia, icre embrionate, larve și pui predezvoltați) obținute de la sturionii capturați în bazinele naturale ale Dunării și Mării Negre.

c) folosirea oricăror unelte sau echipamente de pescuit sturioni, inclusiv ohane și carmace, în zonele de pescuit din habitatele piscicole naturale din România.

(2) Exemplarele de sturioni capturate accidental sunt redate în mediul natural, indiferent de starea acestora.

Art. 4. -

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - Tulcea, denumit în continuare INCDDD, are calitatea de Autoritate Științifică CITES pentru Acipenseriforme a României.

Art. 5. -

(1) Monitorizarea sturionilor se realizează de Stația pentru Monitorizarea Peștilor Migratori din Dunăre, denumită în continuare SMPMD, din cadrul Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", denumită în continuare ARBDD, situată la Isaccea (km 100), în colaborare cu INCDDD Tulcea.

(2) Activitățile SMPMD se desfășoară în baza unui protocol de colaborare încheiat între ARBDD și INCDDD Tulcea.

(3) SMPMD funcționează și cu participarea specialiștilor din țările riverane Dunării inferioare care administrează, în comun, sub auspiciile CITES, populațiile de sturioni din nord-vestul Mării Negre și Dunărea inferioară.

(4) Rapoartele SMPMD se comunică autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, Secretariatului CITES și altor autorități publice interesate.

(5) Rezultatele monitorizării efectuate de SMPMD se consemnează într-un raport anual care va fi comunicat autorităților și instituțiilor interesate, precum și Secretariatului CITES.

Art. 6. -

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancționează potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și ministrului mediului și pădurilor nr. 84/1.302/2012 privind măsurile de refacere și conservare a populațiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale și dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 7 mai 2012, și Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 75/2012, privind autorizarea exercitării pescuitului sturionilor în scopul reproducerii artificiale pentru obținerea de puiet pentru acvacultură și popularea de susținere a bazinelor piscicole naturale, precum și în scop științific, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 13 aprilie 2012, se abrogă.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Simona Allice Man,
secretar de stat
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Cristiana Pașca Palmer

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...