Guvernul României

Hotărârea nr. 1408/2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 noiembrie 2007 până la 05 mai 2019, fiind abrogat prin Lege 74/2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 66 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta hotărâre reglementează modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului, în scopul identificării prejudiciilor aduse acestora și stabilirii responsabilităților pentru refacerea mediului geologic.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei hotărâri, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:

activitate poluatoare - orice activitate care determină schimbări negative privind caracteristicile naturale ale calității mediului geologic;

curățare - ansamblul lucrărilor efectuate în vederea îndepărtării parțiale sau totale a poluantului ori poluanților și a materialelor contaminate, fără tratare;

deținător de teren - persoana fizică sau juridică care deține în proprietate sau în folosință un teren în baza unui titlu valabil;

evaluare - orice metodă utilizată pentru măsurarea, calcularea, modelarea, prognozarea sau estimarea prezenței unui poluant în mediul geologic;

investigare - procesul de identificare a prezenței poluanților în mediul geologic, delimitarea spațială a acestora, stabilirea concentrației lor, precum și a relației acestora cu matricea minerală și structura mediului geologic;

raport geologic de investigare și evaluare a poluării mediului geologic - documentație tehnică elaborată de specialiști în domeniul științelor geologice și pedologice, persoane fizice sau juridice, care cuprinde rezultatele etapelor de investigare și evaluare a poluării;

reconstrucție ecologică - ansamblul lucrărilor efectuate în vederea aducerii unui sit, după remedierea acestuia, cât mai aproape de starea naturală;

refacerea mediului geologic - ansamblul măsurilor de curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică;

remediere - ansamblul lucrărilor efectuate în vederea readucerii concentrațiilor poluanților sub valorile pragului de alertă;

sit abandonat - zonă definită geografic, delimitată în suprafață și în adâncime, poluată cu substanțe biologice sau chimice și părăsită de poluator;

sit contaminat - zonă definită geografic, delimitată în suprafață și adâncime, poluată cu substanțe biologice sau chimice;

sit orfan - zonă definită geografic, delimitată în suprafață și adâncime, poluată cu substanțe biologice sau chimice, al cărei poluator este necunoscut.

Art. 3. -

Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică în cazul contaminărilor cu organisme modificate genetic sau cu substanțe radioactive ce sunt supuse altor prevederi legale.

Art. 4. -

(1) Investigarea mediului geologic pentru evaluarea contaminării se realizează prin metode specifice geologice și pedologice.

(2) Metodele prevăzute la alin. (1) se stabilesc în funcție de caracteristicile geologice ale formațiunilor poluate, de natura poluantului și de distribuția acestuia în suprafață și în plan vertical.

(3) Pachetul minimal obligatoriu de metode cuprinde investigarea geologică și/sau hidrogeologică, geochimică și geofizică.

Art. 5. -

(1) Investigarea și evaluarea poluării solului și subsolului reprezintă obligația și responsabilitatea operatorului economic sau deținătorului de teren care a desfășurat ori desfășoară activități poluatoare sau potențial poluatoare pentru mediul geologic.

(2) Investigarea și evaluarea poluării solului și subsolului se realizează în următoarele cazuri:

a) la constatarea unei poluări potențial periculoasă pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu;

b) la elaborarea bilanțului de mediu;

c) la stabilirea obligațiilor de mediu, în cazul schimbării statutului juridic al terenurilor pe care s-a desfășurat o activitate cu impact asupra mediului;

d) la identificarea unei surse potențial poluatoare a solului și subsolului;

e) periodic, pentru urmărirea evoluției în timp a siturilor contaminate a căror remediere se realizează prin atenuare naturală, bioremediere sau metode de remediere de lungă durată;

f) la monitorizarea siturilor după încheierea programelor sau proiectelor de curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică;

g) la producerea accidentelor care conduc la poluarea terenului, după îndepărtarea sursei și poluanților deversați în mediul geologic.

Art. 6. -

La încetarea activității cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea activității sau a destinației terenului, operatorul economic sau deținătorul de teren este obligat să realizeze investigarea și evaluarea poluării mediului geologic.

Art. 7. -

(1) Finanțarea lucrărilor de investigare și evaluare a poluării mediului geologic este suportată de operatorul economic sau de deținătorul de teren, în cazul poluărilor actuale și istorice.

(2) Pentru situri contaminate orfane și abandonate aparținând domeniului public al statului, lucrările de investigare și de evaluare a poluării mediului geologic sunt finanțate de la bugetul de stat, prin bugetele autorităților care le administrează sau din fonduri structurale și de coeziune, prin proiecte aprobate spre finanțare în conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri.

Art. 8. -

(1) Evaluarea intensității poluării într-un sit contaminat se efectuează prin comparație cu fondul natural din zonele adiacente și cu valorile de prag de alertă și prag de intervenție.

(2) Valorile de fond natural se stabilesc în funcție de zonă și de formațiunea geologică existentă.

(3) Valorile de prag de alertă și de prag de intervenție sunt prevăzute în reglementările specifice.

CAPITOLUL II Investigare și evaluare

Art. 9. -

(1) Operatorul economic sau deținătorul de teren este obligat să completeze și să transmită chestionarele prevăzute în anexele nr. 1 și 2, la solicitarea autorității competente pentru protecția mediului, în termen de 3 luni de la primirea acestora.

(2) Identificarea preliminară a siturilor contaminate se realizează de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, prin instituțiile în subordine, pe baza chestionarele prevăzute în anexele nr. 1 și 2, a documentației existente pentru actul de reglementare emis și a rapoartelor anuale efectuate de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice, în termen de 5 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. -

(1) Se aprobă prin ordin comun al conducătorilor autorității publice centrale pentru protecția mediului și dezvoltare durabilă, autorității publice centrale în domeniile economiei și finanțelor și autorității publice centrale în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, următoarele:

a) lista siturilor contaminate istoric, orfane, abandonate;

b) lista siturilor contaminate actual.

(2) Listele prevăzute la alin. (1) se actualizează anual.

Art. 11. -

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și dezvoltare durabilă, prin unitățile din subordine și în baza rapoartelor anuale efectuate de oficiile județene de studii pedologice și agrochimice, analizează siturile contaminate identificate și identifică siturile potențial a fi contaminate, precum și sursele de poluare sau potențial poluatoare.

(2) Pentru siturile contaminate incluse în lista prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și dezvoltare durabilă decide efectuarea investigării și evaluării poluării mediului geologic în zonele afectate și stabilește condițiile de investigare.

(3) Pentru siturile contaminate incluse în lista prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b) și pentru siturile potențial a fi contaminate, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, prin instituțiile din subordine, decide și notifică operatorul economic sau deținătorul de teren asupra efectuării investigării și evaluării poluării mediului geologic în zonele afectate și avizează programele de investigare.

Art. 12. -

(1) Lucrările de investigare se execută de persoane fizice sau juridice, posesoare ale unui document de calificare care atestă calitatea și competența de specialist/firmă specializată în domeniul științelor geologice și pedologice.

(2) Răspunderea privind calitatea și corectitudinea informațiilor rezultate în urma lucrărilor de investigare revine executanților acestora.

Art. 13. -

Investigarea și evaluarea poluării mediului geologic pentru amplasament și zonele adiacente parcurg următoarele etape:

a) analiza și interpretarea datelor existente;

b) investigarea și evaluarea preliminară;

c) investigarea și evaluarea detaliată.

Art. 14. -

(1) Operatorul economic sau deținătorul de teren care se încadrează în unul dintre cazurile prevăzute la art. 5 alin. (2) este obligat să întocmească, prin compartimente proprii de specialitate ori prin persoane fizice sau juridice atestate conform art. 12, un raport geologic de investigare și evaluare a poluării mediului geologic, care este înaintat autorității competente pentru protecția mediului.

(2) Autoritatea competentă pentru protecția mediului analizează raportul geologic de investigare și evaluare a poluării mediului geologic, decide și notifică declararea zonei ca sit contaminat sau potențial a fi contaminat ori ca zonă necontaminată și nici potențial a fi contaminată, după caz.

Art. 15. -

Metodologiile și conținutul raportului geologic de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului pe etape, criteriile și indicatorii de evaluare a poluării mediului geologic se publică sub formă de ghid tehnic, aprobat prin ordin comun al conducătorilor autorității publice centrale pentru protecția mediului și dezvoltare durabilă, autorității publice centrale în domeniile economiei și finanțelor și autorității publice centrale în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 16. -

Autoritatea competentă pentru protecția mediului, în urma analizei informațiilor cuprinse în chestionarele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 și a documentației pe baza căreia s-a emis actul de reglementare, decide și notifică operatorul economic sau deținătorul de teren asupra trecerii la etapa de investigare și evaluare preliminară, în cazul în care există un risc potențial pentru sănătatea oamenilor și mediu.

Art. 17. -

Scopul investigării și evaluării preliminare este stabilirea existenței și intensității poluării mediului geologic prin prelevări de probe, analize geologice, geochimice și măsurători geofizice.

Art. 18. -

Raportul geologic de investigare și evaluare preliminară a poluării mediului geologic se înaintează autorității competente pentru protecția mediului care a stabilit necesitatea realizării etapei prevăzute la art. 13 lit. b).

Art. 19. -

(1) În cazul în care concentrația unuia sau a mai multor poluanți se situează peste pragul de alertă, dar nu atinge valorile pragului de intervenție, operatorul economic și/sau deținătorul de teren sunt obligați să asigure monitorizarea periodică a evoluției concentrațiilor de poluanți în mediul geologic, stabilită de către autoritatea competentă pentru protecția mediului.

(2) În cazul în care concentrația unuia sau a mai multor poluanți depășește valorile pragului de intervenție, operatorul economic sau deținătorul de teren este obligat să realizeze etapa de investigare și evaluare detaliată, la solicitarea și în condițiile stabilite de autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Art. 20. -

Scopul investigării și evaluării detaliate este delimitarea spațială a zonei poluate, clarificarea naturii și intensității poluării identificate, relația poluanților cu matricea minerală a rocilor și structura mediului geologic, căile de migrare și transport al poluanților și evaluarea riscului geologic, date necesare elaborării programelor sau proiectelor de refacere a mediului geologic.

Art. 21. -

Rezultatele investigării și evaluării detaliate sunt cuprinse în raportul geologic final de investigare și evaluare a poluării mediului geologic, care se depune la autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Art. 22. -

În urma analizei raportului geologic final de investigare și evaluare a poluării mediului geologic, autoritatea competentă pentru protecția mediului decide dacă poluarea mediului geologic din amplasament are un impact semnificativ asupra sănătății oamenilor și mediului și solicită operatorului economic sau deținătorului de teren elaborarea studiului evaluării de risc, conform legislației specifice în vigoare.

Art. 23. -

(1) Autoritatea competentă pentru protecția mediului negociază cu operatorul economic și/sau cu deținătorul de teren programele de investigare și evaluare a poluării mediului geologic, studiul evaluării de risc și termenele de execuție a acestora, pe baza concluziilor și recomandărilor rezultate în urma realizării etapelor prevăzute la art. 13.

(2) Este obligatorie pentru operatorul economic sau deținătorul de teren respectarea termenelor stabilite.

CAPITOLUL III Elaborarea deciziei de refacere a mediului

Art. 24. -

Raportul geologic final de investigare și evaluare a poluării mediului geologic împreună cu evaluarea de risc se analizează de către autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Art. 25. -

În urma analizei, autoritatea competentă pentru protecția mediului decide, dacă este cazul, refacerea mediului geologic și notifică operatorul economic sau deținătorul de teren asupra condițiilor generale de realizare a acesteia.

Art. 26. -

În baza deciziei prevăzute la art. 25, operatorul economic sau deținătorul de teren elaborează studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică sau de minimizare a riscurilor existente în zona afectată, în termenul stabilit de autoritatea competentă pentru protecția mediului.

CAPITOLUL IV Sancțiuni

Art. 27. -

(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 12 alin. (2) și ale art. 19 alin. (1), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane juridice;

b) nerespectarea prevederilor art. 6, art. 9 alin. (1), art. 14 alin. (1), art. 23 alin. (2) și ale art. 26, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 30.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de comisarii Gărzii Naționale de Mediu.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiune despre aceasta în procesul verbal.

Art. 28. -

Dispozițiile art. 27 referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 29. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 19 noiembrie 2007.

Nr. 1.408.

ANEXA Nr. 1

CHESTIONAR
pentru operatorii economici privind identificarea
siturilor posibil contaminate

1. Operator economic, date de identificare și contact

2. Acte de reglementare de mediu deținute (avize, acorduri, autorizații etc.)

3. Activități pe amplasament cu impact potențial semnificativ asupra mediului geologic: localizare geografică, fluxuri tehnologice, bilanț de materii prime, gestiune de substanțe chimice periculoase și deșeuri, activități/instalații industriale în mediul geologic (foraje, depozite subterane, transport subteran etc.)

4. Elemente de contaminare cunoscute: tipul de poluant, concentrația, distribuția spațială

5. Elemente de contaminare potențială

6. Potențial de migrare a poluanților: în interiorul amplasamentului, pe suprafață și în adâncime, în exteriorul amplasamentului, pe suprafață și în adâncime

7. Evaluare de risc asupra mediului și sănătății oamenilor: informații privind rolul mediului geologic în evaluarea de risc

8. Accidente ecologice produse: efecte asupra mediului geologic (dacă da, specificați anul, tipul poluantului, sursa, măsurile luate, rezultatele etc.)

9. Surse de pericol potențial generator de poluare pentru mediul geologic (dacă da, descrieți sursa)

10. Măsuri care vizează mediul geologic, conținute în programele pentru conformare sau planurile de măsuri

11. Rezultate ale monitorizării factorului de mediu sol, subsol

12. Informații suplimentare rezultate din alte tipuri de investigații geologice și pedologice realizate pe amplasament

ANEXA Nr. 2

CHESTIONAR
pentru autoritățile administrației publice locale privind
identificarea siturilor posibil contaminate

1. Autoritate a administrației publice locale, date de identificare și contact

2. Amplasamente localizate pe domeniul public și/sau privat aflate în administrare, posibil contaminate și/sau contaminate

3. Caracterizarea fiecărui amplasament: date de identificare, localizare geografică, activități anterioare și/sau actuale desfășurate pe amplasament care au poluat și/sau posibil poluatoare, operatori economici care au desfășurat activități poluatoare, starea actuală a amplasamentului etc.

4. Elemente de contaminare cunoscute: tipul de poluant, concentrația, distribuția spațială

5. Elemente de contaminare potențială

6. Potențial de migrare a poluanților: în interiorul amplasamentului, pe suprafață și în adâncime, în exteriorul amplasamentului, pe suprafață și în adâncime

7. Evaluare de risc asupra mediului și sănătății oamenilor: informații privind rolul mediului geologic în evaluarea de risc

8. Accidente ecologice produse: efecte asupra comunității locale înconjurătoare, mediului geologic (dacă da, specificați anul, tipul poluantului, sursa, măsurile luate, rezultatele etc.)

9. Surse de pericol potențial generator de poluare pentru mediul geologic (dacă da, descrieți sursa)

10. Rezultate ale monitorizării factorului de mediu sol, subsol

11. Informații suplimentare rezultate din alte tipuri de investigații geologice și pedologice realizate pe fiecare amplasament

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...