Guvernul României

Hotărârea nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină

Modificări (3), Acțiuni respinse (1), Referințe (6), Reviste (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 ianuarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 79 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

Prezenta hotărâre reglementează normele privind modul de constituire, organizare, funcționare, componența, atribuțiile, modul de sesizare și procedura de lucru ale comisiilor de disciplină.

Art. 2. -

Comisiile de disciplină sunt structuri deliberative, fără personalitate juridică, independente în exercitarea atribuțiilor ce le revin, care au competența de a analiza faptele funcționarilor publici sesizate ca abateri disciplinare și de a propune modul de soluționare, prin individualizarea sancțiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizării, după caz.

CAPITOLUL II Norme privind constituirea, organizarea și funcționarea
comisiilor de disciplină

SECȚIUNEA 1 Norme generale privind constituirea și componența
comisiilor de disciplină

Art. 3. -

În cadrul fiecărei autorități și instituții publice se constituie, prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice, o comisie de disciplină.

Art. 4. - Jurisprudență (1), Reviste (1)

(1) Comisia de disciplină are în componență 3 membri titulari, funcționari publici definitivi numiți în funcția publică pe perioadă nedeterminată. Doi membri sunt desemnați de conducătorul autorității sau instituției publice, iar al treilea membru este desemnat, după caz, de organizația sau organizațiile sindicale reprezentative ori de majoritatea funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice pentru care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcționarii publici nu sunt organizați în sindicat. Alegerea reprezentanților funcționarilor publici se face prin vot secret.

(2) Pentru fiecare membru titular al comisiei de disciplină se desemnează, în condițiile prevăzute la alin. (1), câte un membru supleant. Membrul supleant își desfășoară activitatea în absența membrului titular corespunzător din comisia de disciplină, în cazul suspendării mandatului membrului titular corespunzător, respectiv în cazul în care mandatul acestuia a încetat înainte de termen, în condițiile prezentei hotărâri.

(3) Membrii titulari și membrii supleanți ai comisiei de disciplină se numesc pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

(4) Președintele comisiei de disciplină se alege prin votul secret al membrilor titulari, dintre aceștia. În situația în care nu se poate întruni majoritatea, va fi ales președinte membrul care are cea mai mare vechime în specialitate juridică sau, în cazul în care acesta nu există, membrul care are cea mai mare vechime în funcția publică.

(5) Comisia de disciplină are un secretar titular și un secretar supleant, numiți de conducătorul autorității sau instituției publice pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Secretarul titular al comisiei de disciplină și secretarul supleant nu sunt membri ai comisiei de disciplină.

SECȚIUNEA a 2-a Norme speciale privind constituirea și componența comisiilor
de disciplină

Art. 5. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 3, comisia de disciplină poate fi constituită pentru mai multe autorități sau instituții publice, în cazul în care în cadrul uneia dintre acestea își desfășoară activitatea mai puțin de 10 funcționari publici.

(2) Constituirea comisiilor de disciplină potrivit alin. (1) se face cu respectarea principiului vecinătății teritoriale, pentru autoritățile administrației publice locale, respectiv principiului subordonării ierarhice, pentru instituțiile publice aflate în subordinea sau sub autoritatea unei autorități ori instituții publice centrale sau locale.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), comisia de disciplină se constituie prin act administrativ comun al conducătorilor autorităților sau instituțiilor publice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 4.

(4) În actul administrativ de constituire a comisiei de disciplină se stabilește și locul de desfășurare a activității acesteia.

Art. 6. - Jurisprudență (1)

(1) Prin excepție de la prevederile art. 3, se constituie la nivel județean, respectiv la nivelul municipiului București, câte o comisie de disciplină pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităților administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se constituie prin ordin al prefectului și are următoarea componență: Jurisprudență (1)

a) subprefectul care are atribuții în domeniul verificării legalității;

b) secretarul județului, respectiv secretarul municipiului București;

c) un membru desemnat de majoritatea secretarilor unităților administrativ-teritoriale din județul respectiv.

(3) Membrii supleanți pentru comisia constituită potrivit prevederilor alin. (2) sunt:

a) secretarul unității administrativ-teritoriale reședință de județ, respectiv secretarul unui sector al municipiului București;

b) un reprezentant al instituției prefectului din județul respectiv;

c) un membru desemnat de majoritatea secretarilor unităților administrativ-teritoriale din județul respectiv.

(4) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (4), președintele comisiei de disciplină se desemnează prin actul administrativ prevăzut la alin. (2).

(5) Prevederile art. 4 alin. (2), (3) și (5) se aplică în mod corespunzător.

(6) Comisia prevăzută la alin. (1) își desfășoară activitatea la sediul instituției prefectului din județ, respectiv din municipiul București.

Art. 7. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 3 și 6, se constituie la nivel național o comisie de disciplină pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele secretarilor județelor și ale secretarului municipiului București.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se constituie prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și are următoarea componență:

a) un funcționar public din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative;

b) un funcționar public din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, denumită în continuare Agenția;

c) un secretar al județului, desemnat de majoritatea secretarilor județelor și de secretarul municipiului București.

(3) Comisia de disciplină prevăzută la alin. (1) are un secretar titular și un secretar supleant, numiți prin actul administrativ prevăzut la alin. (2), la propunerea majorității funcționarilor publici pentru care este constituită comisia de disciplină, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Secretarul titular al comisiei de disciplină și secretarul supleant nu sunt membri ai comisiei de disciplină.

(4) Prevederile art. 4 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.

(5) Comisia prevăzută la alin. (1) își desfășoară activitatea la sediul Agenției.

Art. 8. - Jurisprudență (1)

(1) Prin excepție de la prevederile art. 3, se constituie la nivel național o comisie de disciplină pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele înalților funcționari publici, denumită în continuare comisia de disciplină pentru înalții funcționari publici.

(2) Comisia de disciplină pentru înalții funcționari publici este compusă din 5 înalți funcționari publici, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului internelor și reformei administrative. Cel puțin unul dintre membrii comisiei are studii superioare juridice.

(3) Prevederile art. 4 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.

(4) Secretariatul comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici este asigurat de Agenție. Secretarul titular și secretarul supleant se desemnează prin ordin al președintelui Agenției.

(5) Comisia de disciplină pentru înalții funcționari publici își desfășoară activitatea la sediul Agenției.

SECȚIUNEA a 3-a Competențele comisiilor de disciplină

Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) Comisia de disciplină competentă să desfășoare procedura disciplinară este cea constituită pentru autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia este numit funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară la data săvârșirii faptei sesizate.

(2) Comisia de disciplină înaintează raportul de propunere a sancțiunii disciplinare aplicabile sau, după caz, raportul de clasare a sesizării persoanei care are competența legală de aplicare a sancțiunii disciplinare la momentul înaintării acestui raport.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Comisia de disciplină competentă să desfășoare procedura disciplinară este cea constituită în cadrul autorității sau instituției publice ierarhic superioare, pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele următorilor funcționari publici:

a) conducători ai autorităților sau instituțiilor publice aflate în subordinea ori sub autoritatea acesteia;

b) conducători ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale;

c) conducători ai serviciilor publice înființate în subordinea sau sub autoritatea autorităților administrației publice locale.

(2) Comisia de disciplină competentă să desfășoare procedura disciplinară este cea constituită:

a) potrivit art. 6, pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităților administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare;

b) potrivit art. 7, pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele secretarilor județelor și ale secretarului municipiului București;

c) potrivit art. 8, pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele înalților funcționari publici.

SECȚIUNEA a 4-a Condiții de desemnare și mandatul membrilor comisiilor
de disciplină

Art. 11. - Jurisprudență (2)

(1) Poate fi desemnat membru în comisia de disciplină funcționarul public care îndeplinește următoarele condiții: Reviste (1)

a) are o bună reputație profesională și o conduită corespunzătoare în exercitarea funcției publice;

b) are studii superioare; Jurisprudență (1)

c) este funcționar public definitiv, numit pe perioadă nedeterminată;

d) nu se află în cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4).

(2) Cel puțin unul dintre membrii comisiei de disciplină are studii juridice sau administrative.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care nu există cel puțin un funcționar public care are studii juridice sau administrative, în comisia de disciplină poate fi desemnat membru unul dintre funcționarii publici încadrați pe funcții publice din clasele I sau, după caz, a II-a.

(4) Nu poate fi desemnat ca membru în comisia de disciplină funcționarul public care se află în următoarele cazuri de incompatibilitate:

a) este soț, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoanele care au competența legală de a numi membrii în comisia de disciplină, cu persoanele care au competența legală de a aplica sancțiunea disciplinară sau cu ceilalți funcționari publici desemnați membri în comisie;

b) a fost sancționat disciplinar, iar sancțiunea disciplinară aplicată nu a fost radiată, conform legii.

(5) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. b) nu este obligatorie în cazul membrilor comisiilor de disciplină constituite potrivit art. 5.

Art. 12. -

(1) Membrii comisiei de disciplină își exercită mandatul de la data emiterii actului administrativ de constituire a comisiei de disciplină până la data expirării duratei acestuia sau înainte de termen, în condițiile prezentei hotărâri.

(2) Cu 30 de zile înainte de data expirării duratei mandatului membrilor comisiei de disciplină, autoritățile și instituțiile publice au obligația inițierii procedurilor de constituire a comisiei de disciplină al cărei mandat urmează a intra în vigoare, în condițiile prezentei hotărâri.

Art. 13. - Jurisprudență (1)

(1) Mandatul de membru al comisiei de disciplină se suspendă în cazul în care:

a) soțul, ruda sau afinul său, până la gradul al patrulea inclusiv, exercită cu caracter temporar funcția care implică competența legală de a numi reprezentanți în comisia de disciplină ori de a aplica sancțiunea disciplinară, pentru perioada numirii temporare în cadrul autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea funcționarul public care are calitatea de membru în comisia de disciplină, pentru cercetarea administrativă în cauză;

b) este în concediu de odihnă, medical sau alt concediu, este delegat ori detașat în cadrul altei autorități sau instituții publice ori este suspendat din funcția publică, pentru perioada concediului, delegării, detașării sau suspendării raportului de serviciu, dar nu mai mult de 6 luni consecutive;

c) comisia de disciplină a primit o sesizare din partea sau cu privire la un funcționar public cu care membrul comisiei de disciplină este soț, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, pentru cercetarea administrativă în cauză;

d) s-a pronunțat în orice mod cu privire la fapta sesizată ca abatere disciplinară anterior propunerii comisiei de disciplină pentru soluționarea cauzei, pentru cercetarea administrativă în cauză;

e) comisia de disciplină a primit o sesizare îndreptată împotriva sa, pentru cercetarea administrativă în cauză;

f) se află în una dintre situațiile de conflict de interese prevăzute la art. 14, pentru cercetarea administrativă în cauză;

g) solicită motivat suspendarea sa pentru o perioadă de cel mult 60 de zile consecutive, pentru perioada solicitată.

(2) În caz de suspendare a mandatului unui membru al comisiei de disciplină, ședințele se desfășoară cu participarea membrului supleant corespunzător.

(3) Membrul comisiei de disciplină care se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) are obligația de a solicita suspendarea mandatului de îndată ce ia cunoștință de existența vreuneia dintre acestei situații. Suspendarea mandatului membrului comisiei de disciplină poate fi solicitată de orice persoană care sesizează existența uneia dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f).

(4) Cererea de suspendare se face în scris, cu menționarea perioadei pentru care se solicită suspendarea, și se înaintează comisiei de disciplină, împreună cu probele doveditoare ale susținerilor care fac obiectul cererii.

(5) Președintele comisiei de disciplină are obligația de a convoca ceilalți membri ai comisiei de disciplină pentru întocmirea unui raport. Raportul comisiei de disciplină se întocmește în lipsa membrului care face obiectul cererii de suspendare, cu menționarea expresă a perioadei pentru care se suspendă mandatul membrului comisiei de disciplină, și se comunică:

a) persoanei prin al cărei act administrativ s-a constituit comisia de disciplină;

b) membrului comisiei de disciplină care a făcut obiectul cererii de suspendare;

c) persoanei care a solicitat suspendarea, dacă este alta decât cea prevăzută la lit. b);

d) membrului supleant, în cazul în care acesta va face parte din comisia de disciplină pe durata suspendării titularului.

(6) În situația în care mandatul membrului care are calitatea de președinte al comisiei de disciplină se suspendă, pentru perioada suspendării mandatului titularului, președintele comisiei de disciplină se alege prin vot secret, dintre membrii acesteia. Prevederile art. 4 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 14. - Jurisprudență (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...