Guvernul României

Hotărârea nr. 1282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană

Modificări (3), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 octombrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 462 alin. (1), al art. 551 alin. (1) și al art. 636 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 63 alin. (2) din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre se aplică medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, asistenților medicali generaliști și moașelor care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

a) sunt cetățeni ai statului român;

b) sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene;

c) sunt soți ai unor cetățeni români, precum și descendenți și ascendenți în linie directă, aflați în întreținerea unui cetățean român, indiferent de cetățenia acestora;

d) sunt membri de familie ai unui cetățean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), așa cum sunt definiți la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările și completările ulterioare;

e) sunt cetățeni ai statelor terțe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;

f) sunt beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevăzute la lit. b).

(2) În vederea recunoașterii calificării profesionale de către un alt stat membru al Uniunii Europene, un stat aparținând Spațiului Economic European sau de către Confederația Elvețiană, Ministerul Sănătății Publice atestă titlurile românești de calificare în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă și, după caz, experiența profesională dobândită de titular în România.

(3) În situația în care, pentru oricare dintre profesiile prevăzute la alin. (2), există într-un instrument distinct de drept comunitar alte dispoziții specifice care privesc în mod direct recunoașterea calificărilor profesionale, dispozițiile corespunzătoare ale prezentei hotărâri nu se aplică. Modificări (1)

Art. 2. -

În sensul prezentei hotărâri, noțiunile de mai jos au următoarea semnificație:

a) autoritate competentă - orice organism sau autoritate autorizat(ă) în mod expres de România, de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană să elibereze ori să primească titluri de calificare sau alte documente sau informații, precum și să primească cererile și să ia deciziile prevăzute de prezenta hotărâre;

b) titlu oficial de calificare în profesiile prevăzute la art. 1 alin. (2) - diplomele, certificatele și alte titluri oficiale de calificare de medic, de medic specialist și, respectiv, care atestă formarea specifică în medicină generală prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, precum și diplomele, certificatele și alte titluri oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) de o autoritate a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparținând Spațiului Economic European sau a Confederației Elvețiene desemnată în temeiul actelor cu putere de lege și al actelor administrative ale respectivului stat și care certifică formarea profesională dobândită în principal pe teritoriul acestor state; Modificări (1)

c) experiență profesională dobândită în profesiile prevăzute la art. 1 alin. (2) - exercitarea efectivă a activităților profesionale, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru profesia respectivă, în unul dintre statele prevăzute la lit. (a); Modificări (1)

d) stat terț - un alt stat decât România, celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană;

e) stat membru - unul dintre statele prevăzute la art. 1 alin. (2). Modificări (1)

Art. 3. -

Titlurile oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă eliberate de statele terțe persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) și recunoscute de autoritățile competente ale unui stat membru se asimilează titlurilor oficiale de calificare, prevăzute la art. 2 lit. b), dacă această primă recunoaștere s-a realizat cu respectarea condițiilor minime de formare profesională prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, iar titularul are o experiență profesională în profesia în cauză de minimum 3 ani pe teritoriul statului membru respectiv, certificată de acest stat.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Titlurile oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă eliberate de autoritățile competente ale statelor membre, conform Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se supun procedurii de recunoaștere, în caz de stabilire pe teritoriul României în vederea exercitării profesiei.

(2) Recunoașterea titlurilor oficiale de calificare se confirmă prin ordin al ministrului sănătății publice.

(3) Exercitarea activităților profesionale se face pe baza titlurilor oficiale de calificare recunoscute, a documentului de înștiințare a titularului emis de Ministerul Sănătății Publice în acest sens și cu îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei respective.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Titlurile oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă eliberate de un stat terț persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) se supun procedurii de echivalare în vederea exercitării profesiei în România.

(2) Excepție de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de calificare eliberate de un stat terț și recunoscute de un stat membru.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Recunoașterea titlurilor oficiale de calificare permite titularului medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist sau moașă accesul în România la aceeași profesie cu cea pentru care acesta este calificat în statul membru de origine și exercitarea activităților profesionale pe teritoriul României în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români deținători ai titlurilor oficiale de calificare în profesia respectivă eliberate de autoritățile competente române.

(2) În sensul alin. (1), profesia pe care titularul dorește să o exercite în România este aceeași cu cea pentru care acesta s-a calificat în statul membru de origine, dacă activitățile profesionale acoperite prin formarea dobândită sunt comparabile.

(3) Echivalarea titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art. 5 permite titularilor accesul la profesie și exercitarea acesteia în condițiile prevăzute de lege pentru medicii, medicii dentiști, farmaciștii, asistenții medicali generaliști și moașele cetățeni români.

Art. 7. -

Recunoașterea titlurilor oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, precum și echivalarea titlurilor oficiale de calificare ca specialist în profesiile de medic, de medic dentist și farmacist se fac în scop profesional de către Ministerul Sănătății Publice, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, cu Colegiul Medicilor Dentiști din România, cu Colegiul Farmaciștilor din România și, respectiv, cu Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România, după caz.

Art. 8. -

Solicitările de recunoaștere a titlurilor oficiale de calificare de medic specialist și, respectiv, de medic dentist specialist într-o specialitate care nu este prevăzută de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală sunt analizate de Ministerul Sănătății Publice, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România sau cu Colegiul Medicilor Dentiști din România, după caz. Autoritățile competente române stabilesc domeniul în care solicitantul poate acorda îngrijiri medicale de specialitate, și respectiv, medico-dentare de specialitate în România, precum și titlul profesional corespunzător cu care acesta exercită activitățile profesionale.

Art. 9. -

Titlurile oficiale de calificare care atestă studiile de bază de medic, de medic dentist și de farmacist, precum și cele care atestă studiile de asistent medical generalist și de moașă, eliberate de un stat terț persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), se echivalează de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

Art. 10. -

(1) Specializarea în profesiile de medic, de medic dentist și de farmacist efectuată în afara granițelor României, ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau ale Confederației Elvețiene, atestată prin titluri oficiale de calificare de specialist în una dintre specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, poate fi echivalată ca pregătire în cadrul rezidențiatului numai după dobândirea în condițiile legii a calității de rezident în specialiatea respectivă.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) în care formarea în specialitatea dobândită în statul terț întrunește condiția de durată prevăzută de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, pentru specialitatea respectivă, prezentarea la examenul de specialist se poate face în sesiunile organizate de Ministerul Sănătății Publice de la data echivalării respectivei formări ca pregătire de rezidențiat.

(3) În cazurile care nu întrunesc condiția prevăzută la alin. (2), prezentarea la examenul de specialist se face numai după completarea pregătirii prin rezidențiat.

(4) Certificatul de medic specialist, de medic dentist specialist și, respectiv, de farmacist specialist se obține după promovarea examenului de specialist organizat de Ministerul Sănătății Publice.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Stagiile de pregătire în specialitate efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparținând Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană de către medicii, medicii dentiști și farmaciștii rezidenți se recunosc ca pregătire în cadrul rezidențiatului de către Ministerul Sănătății Publice.

(2) Stagiile de pregătire în specialitate efectuate cu aprobarea Ministerului Sănătății Publice de către rezidenți în afara granițelor României, ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau ale Confederației Elvețiene se echivalează de Ministerul Sănătății Publice ca pregătire de rezidențiat, în cazul în care acestea corespund curriculei de formare în specialitatea de confirmare ca rezident.

Art. 12. -

(1) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care întrunesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1), aflați la specializare în alt stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparținând Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, pot continua, la cerere, pregătirea de specialitate prin rezidențiat.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), calitatea de rezident se confirmă prin ordin al ministrului sănătății publice, pe baza dovezilor de înmatriculare la specializare eliberate de autoritățile competente ale statului membru în care solicitanții efectuează specializarea.

CAPITOLUL II Recunoașterea în scop profesional a diplomelor, certificatelor și a altor titluri care atestă calificările în profesia de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și, respectiv, de moașă, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană Modificări (1)

SECȚIUNEA 1 Recunoașterea pe baza coordonării condițiilor minime de formare în profesia de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă

I. Principiul recunoașterii automate

Art. 13. -

(1) Fără a aduce atingere drepturilor câștigate, conform prevederilor prezentei hotărâri, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activitățile profesionale de medic cu formare de bază și de medic specialist precum și titlurile oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist și de asistent medical generalist, prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 5-8, care îndeplinesc condițiile minime de formare stabilite de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și care sunt emise de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1).

(2) În vederea recunoașterii automate, titlurile oficiale de calificare prevăzute la alin. (1) trebuie să fie eliberate de autoritățile competente ale statelor membre emitente și însoțite, după caz, de certificatele prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 5-8.

(3) Titlurile oficiale de calificare prevăzute la alin. (1), recunoscute de autoritățile competente române, au același efect pe teritoriul României ca și titlurile oficiale de calificare de medic, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist și de asistent medical generalist, eliberate de România.

(4) Autoritățile competente române nu au obligația ca în urma recunoașterii titlurilor de calificare de farmacist prevăzute în anexa nr. 7 să permită în baza acestora înființarea de noi farmacii cu circuit deschis. Farmaciile deschise de mai puțin de 3 ani se consideră farmacii noi. Modificări (1)

Art. 14. -

(1) Titlurile oficiale de calificare prevăzute la art. 13 alin. (1), certificatele însoțitoare, precum și autoritățile competente emitente ale statelor membre sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 5-8.

(2) Specializările atestate prin titlurile de calificare de medic specialist prevăzute la art. 13, eliberate de autoritățile sau organismele competente cuprinse în anexa nr. 2, precum și duratele minime de formare și denumirile în vigoare în statele membre în care acestea există sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 15. -

Fără a aduce atingere drepturilor câștigate, conform prezentei hotărâri, se recunosc automat ca certificate de medic specialist medicină de familie titlurile oficiale de calificare care atestă formarea specifică în medicină generală prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), în vederea exercitării activităților profesionale în regim salarial sau independent, precum și în relație contractuală cu casele de asigurări sociale de sănătate din România.

Art. 16. - Modificări (1)

Titlurile oficiale de calificare prevăzute la art. 15 sunt cele cuprinse în anexa nr. 4 și întrunesc condițiile minime de formare stabilite de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, pentru calificarea de medic generalist.

Art. 17. -

(1) Fără a aduce atingere drepturilor câștigate de moașe, conform prezentei hotărâri, se recunosc automat titlurile oficiale de calificare de moașă care îndeplinesc condițiile minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și care sunt emise de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1).

(2) Titlurile oficiale de calificare de moașă la care se face referire la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 9 și beneficiază de recunoaștere automată în cazul în care îndeplinesc unul dintre următoarele criterii: Modificări (1)

a) atestă o formare de moașă prin program integral cu durată de cel puțin 3 ani, fie condiționată de posesia unei diplome, a unui certificat sau a altui titlu de calificare care să permită accesul la universități ori la instituții de învățământ superior sau care să garanteze un nivel echivalent de cunoștințe, fie urmată de o practică profesională de 2 ani pentru care se eliberează un certificat în conformitate cu prevederile alin. (3);

b) atestă o formare de moașă prin program integral de cel puțin 2 ani sau 3.600 de ore, condiționată de posesia unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist prevăzut în anexa nr. 8;

c) atestă o formare de moașă prin program integral de cel puțin 18 luni sau 3.000 de ore, condiționată de posesia unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist prevăzut în anexa nr. 8 și urmată de o practică profesională de un an pentru care se eliberează un certificat în conformitate cu prevederile alin. (3).

(3) Certificatul prevăzut la alin. (2) se eliberează de autoritățile competente ale statului membru de origine și atestă că beneficiarul, după ce a obținut titlul oficial de calificare de moașă, a exercitat în mod satisfăcător, într-un spital sau într-o unitate sanitară autorizată în acest sens, toate activitățile de moașă în perioada prevăzută, după caz, la alin. 2 lit. a) sau la alin. 2 lit. c). Modificări (1)

(4) Titlurile oficiale de calificare prevăzute la alin. (1), recunoscute de autoritățile competente române, au același efect pe teritoriul României ca și titlurile oficiale de calificare de moașă eliberate de România.

Art. 18. -

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în calitate de coordonator național, notifică Comisiei Europene actele normative și administrative pe care România le adoptă în materie de eliberare a titlurilor oficiale de calificare în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

II. Drepturi câștigate generale în profesia de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă

Art. 19. -

(1) Fără a aduce atingere drepturilor câștigate specifice profesiilor în cauză, titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activitățile profesionale de medic cu formare de bază și de medic specialist, precum și titlurile oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care nu îndeplinesc toate cerințele de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și care atestă o formare începută înainte de datele de referință prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 5-9, se recunosc în cazul în care sunt însoțite de un certificat eliberat de autoritățile competente ale unui stat membru.

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) trebuie să ateste că titularii s-au consacrat în mod efectiv și legal activităților în cauză pe o perioadă de cel puțin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani anteriori eliberării certificatului.

Art. 20. - Modificări (1)

Nu pot obține, în baza prezentei hotărâri, recunoașterea profesională ca medic sau ca asistent medical generalist persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), titulare ale titlului de calificare de (feldsher) eliberat de Bulgaria anterior datei de 31 decembrie 1999 și care, la data de 1 ianuarie 2000, exercitau această profesie în cadrul sistemului național de securitate socială din Bulgaria.

Art. 21. -

(1) Procedura de recunoaștere prevăzută la art. 19 se aplică și titlurilor oficiale de calificare de medic care dau acces la activitățile profesionale de medic cu formare de bază și medic specialist, precum și titlurilor oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă obținute pe teritoriul fostei Republici Democrate Germania care nu îndeplinesc toate cerințele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, dacă acestea atestă o formare care a început înainte de:

a) 3 octombrie 1990, în ceea ce privește medicii cu formare de bază, medicii dentiști cu formare de bază, medicii dentiști specialiști, asistenții medicali generaliști, moașele și farmaciștii;

b) 3 aprilie 1992, în ceea ce privește medicii specialiști.

(2) Titlurile oficiale de calificare prevăzute la alin. (1) conferă titularilor dreptul la exercitarea activităților profesionale pe întregul teritoriu al Germaniei în aceleași condiții ca și titlurile oficiale de calificare eliberate de autoritățile competente germane prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 5-9.

Art. 22. -

(1) Fără a aduce atingere drepturilor câștigate specifice medicilor dentiști, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activitățile profesionale de medic cu formare de bază și medic specialist, precum și titlurile oficiale de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de farmacist deținute de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), eliberate de fosta Cehoslovacie sau care certifică o formare începută, pentru Republica Cehă și pentru Slovacia, înainte de 1 ianuarie 1993, în cazul în care autoritățile competente ale unuia dintre aceste două state membre atestă că pe teritoriul lor respectivele titluri oficiale de calificare produc aceleași efecte juridice ca și titlurile cehe și, respectiv, slovace în ceea ce privește accesul la activitățile profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de asistent medical generalist, de moașă și, de asemenea, la activitățile de farmacist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, precum și exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoțit de un certificat eliberat, după caz, de autoritățile competente ale Republicii Cehe sau de autoritățile competente ale Slovaciei, prin care se atestă că titularul a exercitat efectiv și legal activitățile în cauză pe teritoriul statului respectiv timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 23. -

(1) Se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activitățile profesionale de medic cu formare de bază și medic specialist, precum și titlurile oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moașă și de farmacist deținute de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), eliberate de fosta Uniune Sovietică sau care atestă o formare începută:

a) pentru Estonia, înainte de 20 august 1991;

b) pentru Letonia, înainte de 21 august 1991;

c) pentru Lituania, înainte de 11 martie 1990,

în cazul în care autoritățile competente ale unuia dintre aceste 3 state membre atestă că respectivele titluri oficiale de calificare produc pe teritoriul lor aceleași efecte juridice ca și titlurile estoniene, letoniene și, respectiv, lituaniene în ceea ce privește accesul la activitățile profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moașă și, de asemenea, la activitățile de farmacist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, precum și exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoțit de un certificat eliberat, după caz, de autoritățile competente ale Estoniei, ale Letoniei sau ale Lituaniei, prin care se atestă că titularul a exercitat efectiv și legal activitățile în cauză pe teritoriul statului respectiv timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 24. - Modificări (1)

(1) Se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activitățile profesionale de medic cu formare de bază și medic specialist, precum și titlurile oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moașă și de farmacist deținute de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), eliberate de fosta Iugoslavie sau care atestă o formare începută, pentru Slovenia, înainte de 25 iunie 1991, în cazul în care autoritățile competente slovene atestă că pe teritoriul lor respectivele titluri de calificare produc aceleași efecte juridice ca și titlurile slovene în ceea ce privește accesul la activitățile profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moașă și, de asemenea, la activitățile de farmacist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, precum și exercitarea acestora.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoțit de un certificat eliberat de autoritățile competente ale Sloveniei, prin care se atestă că titularul a exercitat efectiv și legal activitățile în cauză pe teritoriul statului respectiv timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 25. -

(1) Se recunosc ca dovadă suficientă titlurile oficiale de calificare de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) și care nu corespund denumirilor prevăzute pentru respectivele state membre în anexele nr. 1, 2 și 4-9, dacă acestea sunt însoțite de un certificat eliberat de autoritățile sau organismele competente ale statului emitent.

(2) Certificatul la care se face referire la alin. (1) atestă că respectivele titluri oficiale de calificare confirmă o formare desfășurată în conformitate cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și sunt asimilate de statul membru emitent celor a căror denumire este prevăzută în anexele nr. 1, 2 și 4-9 pentru acel stat.

Art. 26. - Modificări (1)

În cazul în care accesul la una dintre activitățile de farmacist sau exercitarea acesteia este condiționat(ă) în România, în afară de posesia unui titlu oficial de calificare prevăzut în anexa nr. 7, de necesitatea unei experiențe profesionale suplimentare, se recunoaște ca dovadă suficientă în acest sens certificatul emis de autoritățile competente ale statului membru de origine, conform căruia titularul acestuia a exercitat respectivele activități în statul membru de origine pe o perioadă egală.

III. Drepturi câștigate specifice medicilor specialiști

Art. 27. -

Titlurile oficiale de calificare de medic specialist eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care atestă o formare în specialitate prin program parțial începută cel mai târziu la data de 31 decembrie 1983, reglementată în statul membru emitent prin acte cu putere de lege sau acte administrative în vigoare la data de 20 iunie 1975, se recunosc dacă sunt însoțite de un certificat prin care se atestă că titularul s-a consacrat în mod efectiv și legal activităților în cauză pe o perioadă de cel puțin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 28. -

(1) Se recunoaște titlul de calificare de medic specialist eliberat de Spania medicilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și care au absolvit o formare în specialitate înainte de 1 ianuarie 1995, chiar dacă aceasta nu îndeplinește cerințele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, dacă respectivul titlu de calificare este însoțit de un certificat eliberat de autoritățile spaniole competente.

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) atestă că deținătorul a promovat proba de competență profesională specifică organizată în cadrul măsurilor excepționale de recunoaștere prevăzute în Decretul regal 1.497/99 în scopul verificării faptului că titularul posedă cunoștințe și competențe de un nivel comparabil cu cele atestate de titlul de medic specialist prevăzut pentru Spania în anexele nr. 2 și 3.

Art. 29. -

(1) În cazul în care România abrogă actele normative sau administrative cu privire la eliberarea unuia dintre titlurile oficiale de calificare de medic specialist prevăzute pentru România în anexa V, pct. 5.1.2 și 5.1.3 la Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, și acordă drepturi câștigate titularilor, cetățeni români, va acorda aceleași drepturi câștigate și persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) în cazul în care titlurile oficiale de calificare în specialitatea respectivă ale acestora au fost eliberate anterior datei la care România sistează eliberarea titlului respectiv.

(2) Datele la care alte state membre au abrogat acte cu putere de lege sau acte administrative cu privire la eliberarea unuia dintre titlurile oficiale de calificare de medic specialist sunt prevăzute în anexa nr. 3.

IV. Drepturi câștigate specifice medicilor cu formare specifică în medicină generală

Art. 30. - Modificări (1)

(1) Constituie drept câștigat dreptul de exercitare a activităților de medic specialist medicină de familie în cadrul sistemului public național de asigurări sociale de sănătate de către:

a) absolvenții facultăților de medicină din România, inclusiv promoția 2004; și

b) titularii atestatelor de echivalare a studiilor universitare în medicină, inclusiv promoția 2004, eliberate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, care au dobândit drept de liberă practică a profesiei de medic ca urmare a aplicării normelor în vigoare și care nu au efectuat rezidențiatul în specialitatea medicină de familie, respectiv nu au efectuat pregătirea specifică medicului generalist prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, dacă aceștia fac dovada că la data de 1 ianuarie 2007 sunt stabiliți pe teritoriul României și își desfășoară activitatea în relație contractuală cu casele de asigurări sociale de sănătate din România.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), titulari de diplome, certificate sau alte titluri de medic eliberate de un stat membru, care nu au efectuat pregătirea specifică medicului generalist prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, dacă aceștia fac dovada că la data de 1 ianuarie 2007 sunt stabiliți pe teritoriul României, în urma recunoașterii automate a calificărilor profesionale sau a recunoașterii pe baza drepturilor câștigate, și își desfășoară activitatea în relație contractuală cu casele de asigurări sociale de sănătate din România.

(3) Dreptul prevăzut la alin. (1) și (2) se certifică de Ministerul Sănătății Publice, la cerere, în vederea accesului la profesie într-un alt stat membru.

(4) Se recunosc certificatele eliberate de autoritățile competente ale statelor membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care atestă dreptul câștigat al titularului de a exercita activitățile de medic generalist în cadrul sistemului național de securitate socială al statului membru emitent, la data de referință și fără titlul de calificare de medic generalist prevăzut pentru acest stat în anexa nr. 4.

(5) În urma procedurii de recunoaștere aplicate, certificatele prevăzute la alin. (4) produc aceleași efecte în ceea ce privește exercitarea activităților de medic specialist medicină de familie în cadrul sistemului național de asigurări sociale de sănătate ca și certificatul de medic specialist medicină de familie eliberat de Ministerul Sănătății Publice.

V. Drepturi câștigate specifice medicilor dentiști

Art. 31. -

(1) În vederea exercitării pe teritoriul României a activităților profesionale de medic dentist cu titlurile prevăzute în anexa nr. 5, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic eliberate de Italia, Spania, Austria, Republica Cehă și Slovacia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care și-au început formarea de medic cel târziu la data de referință prevăzută în această anexă pentru statul respectiv, însoțite de un atestat eliberat de autoritățile competente ale acelui stat membru. Modificări (1)

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să certifice îndeplinirea următoarelor două condiții cumulative:

a) titularul acestuia s-a consacrat, în statul membru emitent, în mod efectiv, legal și cu titlu principal, exercitării activităților de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data de eliberare a atestatului;

b) titularul acestuia este autorizat să exercite aceste activități în aceleași condiții ca și titularii titlului de calificare prevăzut în anexa nr. 5 pentru statul membru emitent.

(3) Excepție de la condiția de experiență profesională de minimum 3 ani prevăzută la alin. (2) lit. a) fac cei care au absolvit studii cu o durată minimă de 3 ani atestate de autoritățile competente ale statului membru respectiv ca fiind echivalente formării medicului dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică și titlurilor oficiale de calificare de medic eliberate de fosta Cehoslovacie, în cazul în care titularii acestora doresc să exercite profesia de medic dentist în România. Aceste titluri de calificare beneficiază de aceleași condiții de recunoaștere ca și titlurile de calificare eliberate de Republica Cehă și Slovacia.

Art. 32. -

(1) În vederea exercitării activităților profesionale de medic dentist, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic eliberate de Italia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care și-au început formarea universitară de medic după data de 28 ianuarie 1980 și cel târziu la data de 31 decembrie 1984, însoțite de un atestat eliberat de autoritățile competente italiene.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să certifice îndeplinirea următoarelor 3 condiții cumulative:

a) titularul acestuia a promovat proba de aptitudini specifică organizată de autoritățile competente italiene în scopul verificării faptului că titularul posedă cunoștințe și competențe de un nivel comparabil cu cele ale titularilor titlului oficial de calificare prevăzut pentru Italia în anexa nr. 5;

b) titularul acestuia s-a consacrat, în Italia, în mod efectiv, legal și cu titlu principal, exercitării activităților de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, pe o perioadă de cel puțin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data de eliberare a atestatului;

c) titularul este autorizat să exercite sau exercită, în mod efectiv, legal, cu titlu principal și în aceleași condiții ca și titularii titlului oficial de calificare prevăzut pentru Italia în anexa nr. 5, activitățile de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.

(3) Excepție de la condiția probei de aptitudini prevăzute la alin. (2) lit. a) fac persoanele care au absolvit studii cu o durată minimă de 3 ani, atestate de autoritățile competente ca fiind echivalente formării de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.

(4) Persoanele care și-au început formarea universitară de medic după data de 31 decembrie 1984 sunt asimilate celor prevăzute la alin. (3), în cazul în care efectuarea studiilor cu durată minimă de 3 ani a început anterior datei de 31 decembrie 1994.

VI. Drepturi câștigate specifice asistenților medicali generaliști

Art. 33. -

În cazul în care normele generale privind drepturile câștigate se aplică asistenților medicali generaliști, activitățile prevăzute la art. 19 și 21-25 trebuie să se fi exercitat cu deplină responsabilitate pentru planificarea, organizarea și administrarea îngrijirilor de sănătate acordate pacientului.

Art. 34. - Modificări (1)

(1) Titlurile oficiale de calificare de asistent medical generalist eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) de Polonia înaintea datei de 1 mai 2004 ori care atestă o formare de asistent medical generalist începută în Polonia anterior acestei date și care nu întrunesc cerințele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale se recunosc dacă sunt însoțite de un certificat prin care se atestă că posesorii au exercitat efectiv și legal în Polonia activitățile de asistent medical generalist pe o durată după cum urmează:

a) minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului, pentru posesorii titlului de calificare de asistent medical de nivel de învățământ superior de scurtă durată - dyplom licencjata pielegniarstwa;

b) minimum 5 ani consecutivi în decursul ultimilor 7 ani care precedă data eliberării certificatului, pentru posesorii titlului de calificare de asistent medical care atestă studii efectuate într-o școală postliceală profesională sanitară - dyplom pielegniarki albo pielegniarki dyplomowanej.

(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) trebuie să se fi exercitat cu deplină responsabilitate privind planificarea, organizarea și administrarea îngrijirilor de sănătate acordate pacientului.

Art. 35. - Modificări (1)

Se recunosc titlurile oficiale de calificare de asistent medical eliberate de Polonia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care certifică o formare încheiată înainte de data de 1 mai 2004 și care nu îndeplinește cerințele minime prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, atestată de o diplomă de absolvire de învățământ superior de scurtă durată, obținută pe baza unui program special de revalorizare prevăzut la art. 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile de asistent medical și de moașă și privind alte acte juridice, publicată în Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 30 aprilie 2004, nr. 92, poz. 885, și în Regulamentul Ministerului Sănătății din 11 mai 2004 privind condițiile detaliate referitoare la cursurile instituite pentru asistenții medicali și moașele, titulari ai unui certificat de studii liceale (examen final - matura) și absolvenți ai unui liceu sanitar sau ai unor școli profesionale sanitare care formează asistenți medicali și moașe, publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 13 mai 2004, nr. 110, poz. 1170, cu scopul de a verifica dacă deținătorul acestui titlu de calificare posedă cunoștințe și competențe de un nivel comparabil cu nivelul celor ale asistenților medicali titulari ai diplomei prevăzute pentru Polonia în anexa nr. 8.

VII. Drepturi câștigate specifice moașelor

Art. 36. -

În cazul titlurilor oficiale de calificare de moașă eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care îndeplinesc toate cerințele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, dar care, potrivit prevederilor art. 17, sunt recunoscute numai în cazul în care sunt însoțite de certificatul de practică profesională prevăzut la art. 17 alin. (3), se recunosc, ca dovadă suficientă, titlurile de calificare de moașă eliberate de respectivele state înainte de data de referință prevăzută în anexa nr. 9, însoțite de un certificat care atestă că titularii s-au consacrat în mod efectiv și legal activităților în cauză pe o perioadă de cel puțin 2 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 37. -

Prevederile art. 36 se aplică și persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) ale căror titluri oficiale de calificare de moașă atestă o formare dobândită pe teritoriul fostei Republici Democrate Germania și care îndeplinește toate cerințele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, dar, potrivit prevederilor art. 17, sunt recunoscute numai în cazul în care sunt însoțite de certificatul de practică profesională prevăzut la art. 17 alin. (3), în cazul în care aceste titluri atestă o formare începută înainte de data de 3 octombrie 1990.

Art. 38. - Modificări (1)

Titlurile oficiale de calificare de moașă eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) de Polonia înaintea datei de 1 mai 2004 ori care atestă o formare de moașă începută în Polonia anterior acestei date și care nu întrunesc cerințele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale se recunosc dacă sunt însoțite de un certificat prin care se atestă că posesorii au exercitat efectiv și legal în Polonia activitățile de moașă pe o durată după cum urmează:

a) minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului, pentru posesorii titlului de calificare de moașă de nivel de învățământ superior de scurtă durată - dyplom licencjata poloznictwa;

b) minimum 5 ani consecutivi în decursul ultimilor 7 ani care precedă data eliberării certificatului, pentru posesorii titlului de calificare de moașă care atestă studii efectuate într-o școală postliceală profesională sanitară - dyplom poloznej.

Art. 39. - Modificări (1)

Se recunosc titlurile oficiale de calificare de moașă eliberate de Polonia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care certifică o formare încheiată înainte de data de 1 mai 2004 și care nu îndeplinește cerințele minime prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, atestată de o diplomă de absolvire de învățământ superior de scurtă durată, obținută pe baza unui program special de revalorizare prevăzut la art. 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile de asistent medical și de moașă și privind alte acte juridice, publicată în Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 30 aprilie 2004, nr. 92, poz. 885, și în Regulamentul Ministerului Sănătății din 11 mai 2004 privind condițiile detaliate referitoare la cursurile instituite pentru asistenții medicali și moașele, titulari ai unui certificat de studii liceale (examen final - matura) și absolvenți ai unui liceu sanitar sau ai unor școli profesionale sanitare care formează asistenți medicali și moașe, publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 13 mai 2004, nr. 110, poz. 1170, cu scopul de a verifica dacă deținătorul acestui titlu de calificare posedă cunoștințe și competențe de un nivel comparabil cu nivelul celor ale moașelor posesoare a diplomei prevăzute pentru Polonia la anexa nr. 9.

SECȚIUNEA a 2-a Excepții în cazul cărora se aplică principiile Regimului general de recunoaștere a calificărilor profesionale

I. Domeniu de aplicare

Art. 40. - Referințe (1)

(1) Regimul general de recunoaștere a calificărilor profesionale prevăzut de Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, se aplică medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, asistenților medicali generaliști și moașelor, care, dintr-un motiv special și excepțional, la data solicitării recunoașterii calificării, nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 13-39.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:

a) medicii care au o formare de bază, medicii specialiști, medicii dentiști, medicii dentiști specialiști, farmaciștii, asistenții medicali generaliști și moașele, în cazul în care persoana respectivă nu îndeplinește condițiile de practică profesională efectivă și legală prevăzute la art. 19, 21-25, 27-29 și 31-39;

b) medicii, medicii dentiști, farmaciștii, asistenții medicali și moașele care dețin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obținerea unui titlu prevăzut în anexele nr. 1, 5 și 7-9; regimul general de recunoaștere a calificărilor profesionale se aplică fără a se aduce atingere prevederilor art. 13 alin. (1) - (3), precum și ale art. 19, 21-25 și 27-29 și exclusiv în scopul recunoașterii specializării în cauză;

c) asistenții medicali generaliști și asistenții medicali specializați care dețin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obținerea unui titlu prevăzut în anexa nr. 8, în cazul în care persoana respectivă solicită recunoașterea profesională în România, unde activitățile profesionale în cauză sunt exercitate de asistenți medicali specializați fără formare profesională de asistent medical generalist;

d) asistenții medicali specializați fără formare profesională de asistent medical generalist, în cazul în care persoana respectivă solicită recunoașterea profesională în România, unde activitățile profesionale în cauză sunt exercitate de asistenți medicali generaliști, de asistenți medicali specializați fără formare profesională de asistent medical generalist sau de asistenți medicali specializați care dețin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obținerea unui titlu prevăzut în anexa nr. 8;

e) persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3.

II. Măsuri compensatorii

Art. 41. - Referințe (1)

În condițiile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare, au posibilitatea să aleagă între un stagiu de adaptare și o probă de aptitudini persoanele care se află în următoarele situații:

a) asistenții medicali, moașele și farmaciștii care dețin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obținerea unui titlu prevăzut în anexele nr. 7-9;

b) asistenții medicali generaliști, asistenții medicali specializați care dețin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obținerea unui titlu prevăzut în anexa nr. 8, precum și asistenții medicali specializați fără formare profesională de asistent medical generalist, în cazul în care activitățile profesionale în cauză sunt exercitate în România de asistenți medicali specializați fără formare profesională de asistent medical generalist.

Art. 42. - Referințe (1)

Prin derogare de la posibilitatea acordată solicitantului de a alege una dintre măsurile compensatorii prevăzute la art. 41, trebuie să susțină o probă de aptitudini persoanele care se află în următoarele situații:

a) medicii care au o formare de bază, medicii specialiști, medicii dentiști, medicii dentiști specialiști, farmaciștii, asistenții medicali generaliști și moașele, în cazul în care persoana respectivă nu îndeplinește condițiile de practică profesională efectivă și legală prevăzute la art. 19, 21-25, 27-29 și 31-39;

b) medicii și medicii dentiști care dețin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obținerea unui titlu prevăzut în anexele nr. 1 și 5;

c) asistenții medicali specializați fără formare profesională de asistent medical generalist, în cazul în care activitățile profesionale în cauză sunt exercitate în România de asistenți medicali generaliști sau de asistenți medicali specializați care dețin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obținerea unui titlu prevăzut în anexa nr. 8;

d) persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3.

Art. 43. -

Metodologia de organizare și desfășurare a stagiului de adaptare și a probei de aptitudini, inclusiv statutul persoanei care urmează măsura compensatorie, se stabilesc, în conformitate cu normele Uniunii Europene, de Ministerul Sănătății Publice cu avizul Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentiști din România, Colegiului Farmaciștilor din România și, respectiv, al Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice.

Art. 44. -

În cazul în care calificarea profesională a solicitantului aflat în situațiile prevăzute la art. 41 și 42 întrunește criteriile stabilite prin platforme comune adoptate în vederea facilitării recunoașterii mutuale a calificărilor profesionale, măsura compensatorie nu se aplică.

CAPITOLUL III Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 45. -

Recunoașterea titlurilor oficiale de calificare de medic, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, eliberate de statele membre ale Uniunii Europene, de statele aparținând Spațiului Economic European, precum și de Confederația Elvețiană, se efectuează indiferent dacă formarea a fost dobândită în totalitate sau în parte pe teritoriul acestor state.

Art. 46. -

În cazul în care titlurile oficiale de calificare de medic, medic specialist, medic dentist, medic dentist specialist, farmacist, asistent medical generalist și moașă, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), nu îndeplinesc cerințele prevăzute de prezenta hotărâre pentru a fi recunoscute, autoritățile competente române vor analiza cunoștințele de specialitate și competențele atestate de aceste titluri, precum și experiența solicitantului, comparativ cu cerințele de calificare și cunoștințe prevăzute de legea română.

Art. 47. -

(1) În cazurile în care nu se poate face dovada experienței profesionale de 3 ani, prevăzută la art. 3, titlurile oficiale de calificare de medic, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, obținute în afara granițelor statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state ale Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene și recunoscute de unul dintre aceste state, sunt analizate de autoritățile competente române, pe baza copiilor documentelor respective autentificate legal.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), se analizează și formarea complementară și/sau experiența profesională însușită de către cel interesat într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un alt stat aparținând Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană ori în afara granițelor acestora.

(3) Dacă în urma analizei comparative se constată că abilitățile și cunoștințele atestate de aceste titluri corespund numai parțial cerințelor de calificare și cunoștințelor prevăzute de legea română, autoritățile competente române pot solicita persoanei interesate să facă dovada îndeplinirii tuturor acestor cerințe.

Art. 48. -

(1) În termen de o lună de la primirea cererii de recunoaștere a calificării și de autorizare a exercitării profesiei, Ministerul Sănătății Publice confirmă primirea și, după caz, înștiințează solicitantul cu privire la documentele necesare completării dosarului.

(2) Procedura de examinare a cererilor de recunoaștere a calificării și de autorizare a exercitării profesiei se finalizează în termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de către solicitant. Termenul poate fi extins cu o lună în cazurile prevăzute la art. 40-44.

Art. 49. -

(1) Decizia de respingere a cererii de recunoaștere a calificării și de autorizare a exercitării profesiei, în baza prezentei hotărâri, va cuprinde motivele întemeiate care au dus la respingere.

(2) Deciziile autorităților competente române cu privire la recunoașterea calificărilor prevăzute de prezenta hotărâre pot fi contestate la instanțele de contencios administrativ.

(3) Nesoluționarea cererilor de recunoaștere a calificării și de autorizare a exercitării profesiei în termenele prevăzute de lege poate fi atacată în instanțele de contencios administrativ.

Art. 50. -

În cazul unor îndoieli justificate, autoritățile competente române pot solicita autorităților competente ale statului membru emitent confirmarea autenticității certificatelor și a titlurilor oficiale de calificare eliberate, precum și, după caz, confirmarea faptului că beneficiarul îndeplinește, în ceea ce privește profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, condițiile minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.

Art. 51. -

În cazul unor îndoieli justificate privind un titlu oficial de calificare, definit conform prevederilor art. 2 lit. b), eliberat de o autoritate competentă a unui stat membru, titlu care include o formare urmată în totalitate sau parțial într-o instituție legal stabilită pe teritoriul unui alt stat membru, autoritățile competente române au dreptul să verifice la organismul competent al statului membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare:

a) dacă formarea asigurată de instituția în cauză a fost certificată în mod oficial de instituția de învățământ situată în statul membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare;

b) dacă titlul oficial de calificare eliberat este același cu cel care ar fi fost eliberat în cazul în care formarea ar fi fost dobândită în totalitate în statul membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare; și

c) dacă titlul oficial de calificare eliberat conferă aceleași drepturi de acces la profesie pe teritoriul statului membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare.

Art. 52. -

Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 53. -

Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoșterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 54. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă, dobândite în afara granițelor României, nu se mai aplică cu privire la statele membre ale Uniunii Europene și statele aparținând Spațiului Economic European.

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică cu privire la Confederația Elvețiană de la data la care va intra în vigoare decizia prin care se introduce Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale în Acordul dintre Confederația Elvețiană, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, cu privire la libera circulație a persoanelor.

(3) Până la data la care se face referire la alin. (2) se aplică pentru Confederația Elvețiană prevederile Hotărârii Guvernului nr. 970/2004.

(4) La data introducerii Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale în Acordul dintre Confederația Elvețiană, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, cu privire la libera circulație a persoanelor, prezenta hotărâre se completează în mod corespunzător.

Art. 55. -

Hotărârea Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă, dobândite în afara granițelor României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 și 710 bis din 5 august 2004, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) Cetățenii Confederației Elvețiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai unui alt titlu de medic prevăzut în anexa nr. 1, care doresc să obțină în România una dintre specialitățile prevăzute de Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, care nu este prevăzută în anexa nr. 3 sau nu este prevăzută pentru statul membru de origine ori de proveniență al solicitantului în anexa nr. 3, vor îndeplini condițiile de formare prevăzute de normele în vigoare pentru specialitatea respectivă.

(2) Evaluarea pregătirii profesionale a persoanelor prevăzute la alin. (1) se face pe baza documentelor din care rezultă:

a) perioadele de formare atestate de diplome, certificate sau alte titluri de formare eliberate de statul membru de origine sau de proveniență. Acestea se recunosc ca stagii de pregătire în specialitate dacă corespund celor prevăzute de legislația română în vigoare pentru specialitatea respectivă;

b) experiența profesională însușită de solicitant;

c) pregătirea complementară și formarea medicală continuă a acestuia.

(3) În termen de 4 luni de la depunerea dosarului complet de către cel interesat, Ministerul Sănătății Publice informează solicitanții cu privire la durata și conținutul perioadei de pregătire complementară în specialitate, care urmează a fi efectuată.

(4) Pregătirea complementară în specialitate se efectuează în unități sanitare acreditate în care se desfășoară învățământ postuniversitar medical și sub îndrumarea unui coordonator de rezidențiat în specialitatea respectivă.

(5) Medicul aflat în pregătire complementară are atribuțiile medicului rezident și poate beneficia, pentru această perioadă, de contract individual de muncă pe durată determinată.

(6) Recunoașterea calificării de medic specialist se face prin ordin al ministrului sănătății publice, pe baza evaluării formării însușite de medic pe perioada de pregătire complementară în specialitate, efectuată de către coordonatorul de rezidențiat în specialitatea în care s-a făcut pregătirea, și a evaluării efectuate conform prevederilor alin. (2)."

2. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

(1) Cetățenii Confederației Elvețiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai altui titlu de medic dentist, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană, conform normelor Uniunii Europene, care doresc să obțină în România certificatul de medic dentist specialist ce atestă o specializare în domeniul medicinei dentare, prevăzută de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, titlul de medic dentist specialist care nu se eliberează în statul membru de origine sau de proveniență al solicitanților vor îndeplini condițiile de formare prevăzute de normele în vigoare pentru specialitatea respectivă.

(2) Evaluarea pregătirii profesionale a solicitanților se face pe baza perioadelor de formare atestate de diplome, certificate sau de alte titluri de formare eliberate de statul membru de origine sau de proveniență, dacă aceste perioade corespund celor prevăzute de normele românești în vigoare pentru specialitatea respectivă. În aceste situații se vor lua în considerare și experiența profesională, formarea complementară și formarea continuă a solicitantului în domeniul medicinei dentare.

(3) În urma evaluării efectuate pe baza diplomelor, certificatelor și titlurilor prezentate de către solicitant și luând în considerare experiența profesională, formarea complementară și formarea continuă a acestuia în domeniul medicinei dentare, Ministerul Sănătății Publice informează solicitantul cu privire la durata și conținutul perioadei de pregătire complementară în specialitate ce urmează a fi efectuată.

(4) Decizia autorităților competente române în aceste situații este adusă la cunoștința solicitantului în termen de 4 luni de la depunerea dosarului complet de cel interesat.

(5) Pregătirea complementară în specialitate se efectuează în unități sanitare acreditate în care se desfășoară învățământ postuniversitar medico-dentar și sub îndrumarea unui coordonator de rezidențiat în specialitatea respectivă.

(6) Medicul dentist aflat în pregătire complementară are atribuțiile medicului dentist rezident și poate beneficia pe această perioadă de contract individual de muncă pe durată determinată.

(7) Recunoașterea calificării de medic dentist specialist se face prin ordin al ministrului sănătății publice, pe baza evaluării formării însușite de medicul dentist pe perioada de pregătire complementară în specialitate, efectuată de către coordonatorul de rezidențiat în specialitatea medico-dentară în care s-a făcut pregătirea, și a evaluării efectuate conform prevederilor alin. (2)."

3. După alineatul (2) al articolului 52 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Data de implementare a Directivei nr. 85/432/CEE în Confederația Elvețiană este 1 iunie 2002."

4. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 641, cu următorul cuprins:

"

Art. 641. -

Data de implementare a Directivei nr. 77/453/CEE în Confederația Elvețiană este 1 iunie 2002."

5. După articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 771, cu următorul cuprins:

"

Art. 771. -

Data de implementare a Directivei nr. 80/154/CEE și a Directivei nr. 80/155/CEE în Confederația Elvețiană este 1 iunie 2002."

6. Anexele nr. 1-8 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004 se înlocuiesc cu anexele nr. 10-17 la prezenta hotărâre.

*

Prezenta hotărâre transpune integral prevederile referitoare la recunoașterea titlurilor oficiale de calificare de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și, respectiv, moașă, cuprinse în Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 255 din 30 septembrie 2005, precum și prevederile Directivei 2006/100/CE pentru adaptarea unor directive din domeniul liberei circulații a persoanelor, având în vedere aderarea Bulgariei și a României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 363 din 20 decembrie 2006.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat

București, 17 octombrie 2007.

Nr. 1.282.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

Titluri de calificare care atestă formarea de bază în medicină

Țara Titlul de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Certificatul care însoțește titlul de calificare Data de referință
Belgie/Belgique/ Belgien Diploma van arts/Diplome de docteur en medecine - Les universites/ De universiteiten 20 decembrie 1976
- LE Jury competent d'enseignement de la Communaute francaise/ De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap
Bulgaria 1 ianuarie 2007
Ceska republika Diplom o ukonceni studia ve studijnim programu v vseobecne lekarstvi (doktor mediciny, MUDr.) Lekarska fakulta univerzity Ceske republice - Vysvedceni o statni rigorozni zkousce 1 mai 2004
Danmark Bevis for bestaet laegevidenska belig embedseksamen Medicinsk universitetsfakultet - Autorisation som laege, udstedt af Sundhedsstyrelsen og 20 decembrie 1976
- Tilladelse til selvstaendigt virke som laege (dokumentation for gennemfort praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen
Deutschland - Zeugnis uber die Arztliche Prufung Zustandige Behorden 20 decembrie 1976
- Zeugnis uber die Arztliche Staatsprufung und Zeugnis uber die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch fur den Abschluss der arztlichen Ausbildung vorgesehen war
Eesti Diplom arstiteaduse oppekava labimise kohta Tartu Ulikool 1 mai 2004
Grecia 1 ianuarie 1981
Espana Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia - Ministerio de Educacion y Cultura - El rector de una Universidad 1 ianuarie 1986
France Diplome d'Etat de docteur en medecine Universites 20 decembrie 1976
Ireland Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20 decembrie 1976
Italia Diploma di laurea in medicina e chirurgia Universita Diploma di abilitazione all' esercizio della medicina e chirurgia 20 decembrie 1976
Cipru 1 mai 2004
Latvija arsta diploms Universitates tipa augstskola 1 mai 2004
Lietuva Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta gydytojo kvalifikacija Universitetas Internaturos pazymejimas, nurodantis suteikta medicinos gydytojo profesine kvalifikacija 1 mai 2004
Luxembourg Diplome d'Etat de docteur en medecine, chirurgie et accouchements Jury d'examen d'Etat Certificat de stage 20 decembrie 1976
Magyarorszag Altalanos orvos oklevel (doctor medicinae univer- sae, rov.: dr. med. univ.) Egyetem 1 mai 2004
Malta Lawrja ta' Tabib tal-Medi- cina u l-Kirurgija Universita─ ta' Malta Certifikat ta' registrazzjoni mahrug mill-Kunsill Mediku 1 mai 2004
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen Faculteit Geneeskunde 20 decembrie 1976
Osterreich 1. Urkunde uber die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr. med. univ.) 1. Medizinische Fakultat einer Universitat 1 ianuarie 1994
2. Diplom uber die spezifische Ausbildung zum Arzt fur Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom 2. Osterreichische Arztekammer
Polska Dyplom ukonczenia studiow wyzszych na kierunku lekarskim z tytulem "lekarza" 1. Akademia Medyczna Lekarski Egzamin Panstwowy 1 mai 2004
2. Uniwersytet Medyczny
3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego
Portugal Carta de Curso de licenciatura em medicina Universidades Diploma comprovativo da conclusao do internato geral emitido pelo Ministerio da Saude 1 ianuarie 1986
Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine/doktorica medicine" Univerza 1 mai 2004
Slovensko Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "doktor mediciny" ("MUDr.") Vysoka skola 1 mai 2004
Suomi/Finland Laaketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen - Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet Todistus laakarin perusterveydenhuollon 1 ianuarie 1994
- Kuopion yliopisto lisakoulutuksesta/
- Oulun yliopisto Examenbevis om
- Tampereen yliopisto tillaggsutbildning for lakare
- Turun yliopisto inom primarvarden
Sverige Lakarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfardas av Socialstyrelsen 1 ianuarie 1994
United Kingdom Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20 decembrie 1976
Island Laekningaleyfi Heilbrigois-og tryggingamalaraouneyti 1 ianuarie 1994
Liechtenstein Diplomele, certificatele și titlurile eliberate de un alt stat membru și listate în această anexă Certificat de stagiu eliberat de autoritățile competente 1 mai 1995
Norge Vitnemal for fullfort grad candidata/candidat us medicinae, short form: cand. med. Medisinsk universitetsfakultet Bekreftelse pa praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetent offentlig myndighet 1 ianuarie 1994

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

Titluri de calificare de medic specialist

Țara Titlul de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Data de referință
Belgie/Belgique/ Belgien Bijzondere beroepstitel van geneesheer- specialist/Titre professionnel particulier de medecin specialiste Minister bevoegd voor Volksgezondheid/ Ministre de la Sante publique 20 decembrie 1976
Bulgaria 1 ianuarie 2007
Ceska republika Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictvi 1 mai 2004
Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallaege Sundhedsstyrelsen 20 decembrie 1976
Deutschland Facharztliche Anerkennung Landesarztekammer 20 decembrie 1976
Eesti Residentuuri loputunnistus eriarstiabi erialal Tartu Ulikool 1 mai 2004
Grecia 1 ianuarie 1981
Espana Titulo de Especialista Ministerio de Educacion y Cultura 1 ianuarie 1986
France 1. Certificat d'etudes speciales de medecine 1. Universites 20 decembrie 1976
2. Attestation de medecin specialiste qualifie 2. Conseil de l'Ordre des medecins
3. Certificat d'etudes speciales de medecine 3. Universites
4. Diplome d'etudes specialisees ou specialisation complementaire qualifiante de medecine 4. Universites
Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority 20 decembrie 1976
Italia Diploma di medico specialista Universita 20 decembrie 1976
Cipru 1 mai 2004
Latvija "Sertifikats" - kompetentu iestazu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokartojusi sertifikacijas eksamenu specialitate Latvijas Arstu biedriba Latvijas Arstniecibas personu profesionalo organizaciju savieniba 1 mai 2004
Lietuva Rezidenturos pazymejimas, nurodantis suteikta gydytojo specialisto profesine kvalifikacija Universitetas 1 mai 2004
Luxembourg Certificat de medecin specialiste Ministre de la Sante publique 20 decembrie 1976
Magyarorszag Szakorvosi bizonyitvany Az Egeszsegugyi, Szocialis es Csaladugyi Miniszterium illetekes testulete 1 mai 2004
Malta Certifikat ta' Specjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti 1 mai 2004
Nederland Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister - Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 20 decembrie 1976
- Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
Osterreich Facharztdiplom Osterreichische Arztekammer 1 ianuarie 1994
Polska Dyplom uzyskania tytulu specjalisty Centrum Egzaminow Medycznych 1 mai 2004
Portugal 1. Grau de assistente 1. Ministerio da Saude 1 ianuarie 1986
2. Titulo de especialista 2. Ordem dos Medicos
Slovenija Potrdilo o opravljenem specialisticnem 1. Ministrstvo za zdravje 1 mai 2004
izpitu 2. Zdravniska zbornica Slovenije
Slovensko Diplom o specializacii Slovenska zdravotnicka univerzita 1 mai 2004
Suomi/Finland Erikoislaakarin tutkinto/Speciallakarexamen 1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 1 ianuarie 1994
2. Kuopion yliopisto
3. Oulun yliopisto
4. Tampereen yliopisto
5. Turun yliopisto
Sverige Bevis om specialkompetens som lakare, utfardat av Socialstyrelsen Socialstyrelsen 1 ianuarie 1994
United Kingdom Certificate of Completion of specialist training Competent authority 20 decembrie 1976
Island Serfraeoileyfi Heilbrigois- og tryggingamalaraouneyti 1 ianuarie 1994
Liechtenstein Diplomele, certificatele și titlurile eliberate de un alt stat membru și listate în această anexă, însoțite de certificatul de stagiu eliberat de autoritățile competente. Autorități competente 1 mai 1995
Norge Spesialistgodkjenning Den norske laegeforening ihht. delegert myndighet 1 ianuarie 1994

ANEXA Nr. 3 Modificări (1), Reviste (1)

Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale Uniunii Europene

Țara Anestezie și terapie intensivă Chirurgie generală
Durata minimă de formare: 3 ani Durata minimă de formare: 5 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien Anesthesie-reanimation/Anesthesie reanimatie Chirurgie/Heelkunde
Bulgaria
Ceska republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie
Danmark Anaestesiologi Kirurgi elsler kirurgiske sygdomme
Deutschland Anasthesiologie (Allgemeine) Chirurgie
Eesti Anestesioloogia Uldkirurgia
Grecia
Espana Anestesiologia y Reanimacion Cirugia general y del aparato digestivo
France Anesthesiologie-Reanimation chirurgicale Chirurgie generale
Ireland Anaesthesia General surgery
Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale
Cipru
Latvija Anesteziologija un reanimatologija Kirurgija
Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija
Luxembourg Anesthesie-reanimation Chirurgie generale
Magyarorszag Aneszteziologia es intenziv terapia Sebeszet
Malta Anestezija u Kura Intensiva Kirurgija Generali
Nederland Anesthesiologie Heelkunde
Osterreich Anasthesiologie und Intensivmedizin Chirurgie
Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogolna
Portugal Anestesiologia Cirurgia geral
Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina Splosna kirurgija
Slovensko Anesteziologia a intenzivna medicina Chirurgia
Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvard Yleiskirurgia/Allman kirurgi
Sverige Anestesi och intensivvard Kirurgi
United Kingdom Anaesthetics General surgery
Island - Svaefinga- og gjorgaeslulaeknisfraeoi Skurolaekningar
Liechtenstein Anasthesiologie Chirurgie
Norge Anestesiologi Generell kirurgi
Țara Neurochirurgie Obstetrică-ginecologie
Durata minimă de formare: 5 ani Durata minimă de formare: 5 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien Neurochirurgie Gynecologie - obstetrique/ Gynaecologie en verloskunde
Bulgaria
Ceska republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictvi
Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Gynaekologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fodselshjaelp
Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Eesti Neurokirurgia Sunnitusabi ja gunekoloogia
Grecia
Espana Neurocirugia Obstetricia y ginecologia
France Neurochirurgie Gynecologie - obstetrique
Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology
Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia
Cipru
Latvija Neirokirurgija Ginekologija un dzemdnieciba
Lietuva Neurochirurgija Akuserija ginekologija
Luxembourg Neurochirurgie Gynecologie - obstetrique
Magyarorszag Idegsebeszet Szuleszet-nogyogyaszat
Malta Newrokirurgija Ostetricja u Ginekologija
Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie
Osterreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Polska Neurochirurgia Poloznictwo i ginekologia
Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia
Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodnistvo
Slovensko Neurochirurgia Gynekologia a porodnictvo
Suomi/Finland Neurokirurgia/Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och forlossningar
Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi
United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology
Island Taugaskurolaekningar Faeoingar- og kvenlaekningar
Liechtenstein Neurochirurgie Gynakologie und Geburtshilfe
Norge Nevrokirurgi Fodselshjelp og kvinnesykdommer
Țara Medicină internă Oftalmologie
Durata minimă de formare: 5 ani Durata minimă de formare: 3 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien Medecine interne/Inwendige geneeskunde Ophtalmologie/Oftalmologie
Bulgaria
Ceska republika Vnitrni lekarstvi Oftalmologie
Danmark Intern medicin Oftalmologi eller ojensygdomme
Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde
Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia
Grecia
Espana Medicina interna Oftalmologia
France Medecine interne Ophtalmologie
Ireland General medicine Ophthalmic surgery
Italia Medicina interna Oftalmologia
Cipru
Latvija Interna medicina Oftalmologija
Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija
Luxembourg Medecine interne Ophtalmologie
Magyarorszag Belgyogyaszat Szemeszet
Malta Medicina Interna Oftalmologija
Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde
Osterreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie
Polska Choroby wewnetrzne Okulistyka
Portugal Medicina interna Oftalmologia
Slovenija Interna medicina Oftalmologija
Slovensko Vnutorne lekarstvo Oftalmologia
Suomi/Finland Sisataudit/Inre medicin Silmataudit/Ogonsjukdomar
Sverige Internmedicin Ogonsjukdomar (oftalmologi)
United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology
Island Lyflaekningar Augnlaekningar
Liechtenstein Innere Medizin Augenheilkunde
Norge Indremedisin Oyesykdommer
Țara Otorinolaringologie Pediatrie
Durata minimă de formare: 3 ani Durata minimă de formare: 4 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie Pediatrie/Pediatrie
Bulgaria
Ceska republika Otorinolaryngologie Detske lekarstvi
Danmark Oto-rhino-laryngologi eller ore-naese-halssygdomme Paediatri eller sygdomme hos born
Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinder- und Jugendmedizin
Eesti Otorinolarungoloogia Pediaatria
Grecia
Espana Otorrinolaringologia Pediatria y sus areas especificas
France Oto-rhino-laryngologie Pediatrie
Ireland Otolaryngology Paediatrics
Italia Otorinolaringoiatria Pediatria
Cipru
Latvija Otolaringologija Pediatrija
Lietuva Otorinolaringologija Vaiku ligos
Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pediatrie
Magyarorszag Ful-orr-gegegyogyaszat Csecsemo- es gyermekgyogyaszat
Malta Otorinolaringologija Pedjatrija
Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde
Osterreich Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Kinder- und Jugendheilkunde
Polska Otorynolaryngologia Pediatria
Portugal Otorrinolaringologia Pediatria
Slovenija Otorinolaringologija Pediatrija
Slovensko Otorinolaryngologia Pediatria
Suomi/Finland Korva-, nena- ja kurkkutaudit/Oron-, nas- och halssjukdomar Lastentaudit/Barnsjukdomar
Sverige Oron-, nas- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) Barn- och ungdomsmedicin
United Kingdom Otolaryngology Paediatrics
Island Hals-, nef- og eyrnalaekningar Barnalaekningar
Liechtenstein Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Kinderheilkunde
Norge Ore-nese-halssykdommer Barnesykdommer
Țara Pneumologie Urologie
Durata minimă de formare: 4 ani Durata minimă de formare: 5 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien Pneumologie Urologie
Bulgaria
Ceska republika Tuberkuloza a respiracni nemoci Urologie
Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
Deutschland Pneumologie Urologie
Eesti Pulmonoloogia Uroloogia
Grecia
Espana Neumologia Urologia
France Pneumologie Urologie
Ireland Respiratory medicine Urology
Italia Malattie dell'apparato respiratorio Urologia
Cipru
Latvija Ftiziopneimonologija Urologija
Lietuva Pulmonologija Urologija
Luxembourg Pneumologie Urologie
Magyarorszag Tudogyogyaszat Urologia
Malta Medicina Respiratorja Urologija
Nederland Longziekten en tuberculose Urologie
Osterreich Lungenkrankheiten Urologie
Polska Choroby pluc Urologia
Portugal Pneumologia Urologia
Slovenija Pnevmologija Urologija
Slovensko Pneumologia a ftizeologia Urologia
Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi Urologia/Urologi
Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi
United Kingdom Respiratory medicine Urology
Island Lungnalaekningar pvagfaeraskurolaekningar
Liechtenstein Pneumologie Urologie
Norge Lungesykdommer Urologi
Țara Ortopedie Anatomie patologică
Durata minimă de formare: 5 ani Durata minimă de formare: 4 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien Chirurgie orthopedique/Orthopedische heelkunde Anatomie pathologique/ Pathologische anatomie
Bulgaria
Ceska republika Ortopedie Patologicka anatomie
Danmark Ortopaedisk kirurgi Patologisk anatomi eller vaevs- og celleundersogelser
Deutschland Orthopadie (und Unfallchirurgie) Pathologie
Eesti Ortopeedia Patoloogia
Grecia
Espana Cirugia ortopedica y traumatologia Anatomia patologica
France Chirurgie orthopedique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques
Ireland Trauma and orthopaedic surgery Morbid anatomy and histopathology
Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica
Cipru
Latvija Traumatologija un ortopedija Patologija
Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija
Luxembourg Orthopedie Anatomie pathologique
Magyarorszag Ortopedia Patologia
Malta Kirurgija Ortopedika Istopatologija
Nederland Orthopedie Pathologie
Osterreich Orthopadie und Orthopadische Chirurgie Pathologie
Polska Ortopedia i traumatologia narzadu ruchu Patomorfologia
Portugal Ortopedia Anatomia patologica
Slovenija Ortopedska kirurgija Anatomska patologija in citopatologija
Slovensko Ortopedia Patologicka anatomia
Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi Patologia/Patologi
Sverige Ortopedi Klinisk patologi
United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology surgery
Island Baeklunarskurolaekningar Vefjameinafraeoi
Liechtenstein Orthopadische Chirurgie Pathologie
Norge Ortopedisk kirurgi Patologi
Țara Neurologie Psihiatrie
Durata minimă de formare: 4 ani Durata minimă de formare: 4 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien Neurologie Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie
Bulgaria
Ceska republika Neurologie Psychiatrie
Danmark Neurologi eller medicinske nervesygdomme Psykiatri
Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie
Eesti Neuroloogia Psuhhiaatria
Grecia
Espana Neurologia Psiquiatria
France Neurologie Psychiatrie
Ireland Neurology Psychiatry
Italia Neurologia Psichiatria
Cipru
Latvija Neirologija Psihiatrija
Lietuva Neurologija Psichiatrija
Luxembourg Neurologie Psychiatrie
Magyarorszag Neurologia Pszichiatria
Malta Newrologija Psikjatrija
Nederland Neurologie Psychiatrie
Osterreich Neurologie Psychiatrie
Polska Neurologia Psychiatria
Portugal Neurologia Psiquiatria
Slovenija Nevrologija Psihiatrija
Slovensko Neurologia Psychiatria
Suomi/Finland Neurologia/Neurologi Psykiatria/Psykiatri
Sverige Neurologi Psykiatri
United Kingdom Neurology General psychiatry
Island Taugalaekningar Geolaekningar
Liechtenstein Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie
Norge Nevrologi Psykiatri
Țara Radiologie - imagistică medicală Radioterapie
Durata minimă de formare: 4 ani Durata minimă de formare: 4 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien Radiodiagnostic/Rontgendiag-nose Radiotherapie- oncologie/Radiotherapie-oncologie
Bulgaria
Ceska republika Radiologie a zobrazovaci metody Radiacni onkologie
Danmark Diagnostik radiologi eller rontgenundersogelse Onkologi
Deutschland (Diagnostische) Radiologie Strahlentherapie
Eesti Radioloogia Onkoloogia
Grecia
Espana Radiodiagnostico Oncologia radioterapica
France Radiodiagnostic et imagerie medicale Oncologie radiotherapique
Ireland Diagnostic radiology Radiation oncology
Italia Radiodiagnostica Radioterapia
Cipru
Latvija Diagnostiska radiologija Terapeitiska radiologija
Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija
Luxembourg Radiodiagnostic Radiotherapie
Magyarorszag Radiologia Sugarterapia
Malta Radjologija Onkologija u Radjoterapija
Nederland Radiologie Radiotherapie
Osterreich Medizinische Radiologie-Diagnostik Strahlentherapie - Radioonkologie
Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna
Portugal Radiodiagnostico Radioterapia
Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija
Slovensko Radiologia Radiacna onkologia
Suomi/Finland Radiologia/Radiologi Syopataudit/Cancersjukdomar
Sverige Medicinsk radiologi Tumorsjukdomar (allman onkologi)
United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology
Island Geislagreining
Liechtenstein Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie
Norge Radiologi
Țara Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă Medicină de laborator Durata minimă de formare: 4 ani
Durata minimă de formare: 5 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien Chirurgie plastique, reconstructrice et esthetique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde Biologie clinique/Klinische biologie
Bulgaria
Ceska republika Plasticka chirurgie
Danmark Plastikkirurgi
Deutschland Plastische (und Asthetische) Chirurgie
Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin
Grecia
Espana Cirugia plastica, estetica y reparadora Analisis clinicos
France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthetique Biologie medicale
Ireland Plastic surgery
Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Patologia clinica
Cipru
Latvija Plastiska kirurgija
Lietuva Plastine ir rekonstrukcine chirurgija Laboratorine medicina
Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique
Magyarorszag Plasztikai (egesi) sebeszet Orvosi laboratoriumi diagnosztika
Malta Kirurgija Plastika
Nederland Plastische Chirurgie
Osterreich Plastische Chirurgie Medizinische Biologie
Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna
Portugal Cirurgia plastica e reconstrutiva Patologia clinica
Slovenija Plasticna, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
Slovensko Plasticka chirurgia Laboratorna medicina
Suomi/Finland Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi
Sverige Plastikkirurgi
United Kingdom Plastic surgery
Island Lytalaekningar
Liechtenstein Plastische- und Wiederherstellungschirurgie
Norge Plastikkirurgi
Țara Microbiologie - bacteriologie Biochimie
Durata minimă de formare: 4 ani Durata minimă de formare: 4 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien
Bulgaria
Ceska republika Lekarska mikrobiologie Klinicka biochemie
Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi
Deutschland Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie Laboratoriumsmedizin
Eesti
Grecia
Espana Microbiologia y parasitologia Bioquimica clinica
France
Ireland Microbiology Chemical pathology
Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica
Cipru
Latvija Mikrobiologija
Lietuva
Luxembourg Microbiologie Chimie biologique
Magyarorszag Orvosi mikrobiologia
Malta Mikrobijologija Patologija Kimika
Nederland Medische microbiologie Klinische chemie
Osterreich Hygiene und Mikrobiologie Medizinische und Chemische Labordiagnostik
Polska Mikrobiologia lekarska
Portugal
Slovenija Klinicna mikrobiologija Medicinska biokemija
Slovensko Klinicka mikrobiologia Klinicka biochemia
Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi Kliininen kemia/Klinisk kemi
Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk kemi
United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology
Island Syklafraeoi Klinisk lifefnafraeoi
Liechtenstein
Norge Medisinsk mikrobiologi Klinisk kjemi
Țara Imunologie Chirurgie toracică
Durata minimă de formare: 4 ani Durata minimă de formare: 5 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax(*)
Bulgaria
Ceska republika Alergologie a klinicka imunologie Kardiochirurgie
Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
Deutschland Thoraxchirurgie
Eesti Torakaalkirurgia
Grecia
Espana Immunologia Cirugia toracica
France Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Ireland Immunology (clinical and laboratory) Thoracic surgery
Italia Chirurgia toracica; Cardiochirurgia
Cipru
Latvija Imunologija Torakala kirurgija
Lietuva Krutines chirurgija
Luxembourg Immunologie Chirurgie thoracique
Magyarorszag Allergologia es klinikai immunologia Mellkassebeszet
Malta Immunologija Kirurgija Kardjo-Toracika
Nederland Cardio-thoracale chirurgie
Osterreich Immunologie
Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej
Portugal Cirurgia cardiotoracica
Slovenija Torakalna kirurgija
Slovensko Klinicka imunologia a alergologia Hrudnikova chirurgia
Suomi/Finland Sydan-ja rintaelinkirurgia/Hjart- och thoraxkirurgi
Sverige Klinisk immunologi Thoraxkirurgi
United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery
Island Onaemisfraeoi Brjostholsskurolaekningar
Liechtenstein Allergologie und klinische Immunologie Herz- und thorakale Gefasschirurgie
Norge Immunologi og transfusjonsmedisin Thoraxkirurgi
Data abrogării în sensul articolului 33: (*) 1 ianuarie 1983.
Țara Chirurgie pediatrică Chirurgie vasculară
Durata minimă de formare: 5 ani Durata minimă de formare: 5 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien Chirurgie des vaisseaux/ Bloedvatenheelkunde(*)
Bulgaria
Ceska republika Detska chirurgie Cevni chirurgie
Danmark Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme
Deutschland Kinderchirurgie Gefasschirurgie
Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia
Grecia
Espana Cirugia pediatrica Angiologia y cirugia vascular
France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire
Ireland Paediatric surgery
Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare
Cipru
Latvija Bernu kirurgija Asinsvadu kirurgija
Lietuva Vaiku chirurgija Kraujagysliu chirurgija
Luxembourg Chirurgie pediatrique Chirurgie vasculaire
Magyarorszag Gyermeksebeszet Ersebeszet
Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurgija Vaskolari
Nederland
Osterreich Kinderchirurgie
Polska Chirurgia dziecieca Chirurgia naczyniowa
Portugal Cirurgia pediatrica Cirurgia vascular
Slovenija Kardiovaskularna kirurgija
Slovensko Detska chirurgia Cievna chirurgia
Suomi/Finland Lastenkirurgia/Barnkirurgi Verisuonikirurgia/Karlkirurgi
Sverige Barn- och ungdomskirurgi
United Kingdom Paediatric surgery
Island Barnaskurolaekningar AEoaskurolaekningar
Liechtenstein Kinderchirurgie
Norge Barnekirurgi Karkirurgi
Data abrogării în sensul articolului 33: (*) 1 ianuarie 1983.
Țara Cardiologie Gastroenterologie
Durata minimă de formare: 4 ani Durata minimă de formare: 4 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien Cardiologie Gastro-enterologie/ Gastroenterologie
Bulgaria
Ceska republika Kardiologie Gastroenterologie
Danmark Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme
Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie
Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia
Grecia
Espana Cardiologia Aparato digestivo
France Pathologie cardio-vasculaire Gastro-enterologie et hepatologie
Ireland Cardiology Gastro-enterology
Italia Cardiologia Gastroenterologia
Cipru
Latvija Kardiologija Gastroenterologija
Lietuva Kardiologija Gastroenterologija
Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie
Magyarorszag Kardiologia Gasztroenterologia
Malta Kardjologija Gastroenterologija
Nederland Cardiologie Leer van maag-darm-leverziekten
Osterreich
Polska Kardiologia Gastrenterologia
Portugal Cardiologia Gastrenterologia
Slovenija Gastroenterologija
Slovensko Kardiologia Gastroenterologia
Suomi/Finland Kardiologia/Kardiologi Gastroenterologia/ Gastroenterologi
Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
United Kingdom Cardiology Gastro-enterology
Island Hjartalaekningar Meltingarlaekningar
Liechtenstein Kardiologie Gastroenterologie
Norge Hjertesykdommer Fordoyelsessykdommer
Țara Reumatologie Hematologie
Durata minimă de formare: 4 ani Durata minimă de formare: 4 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien Rhumathologie/reumatologie
Bulgaria
Ceska republika Revmatologie Hematologie a transfuzni lekarstvi
Danmark Reumatologi Haematologi eller blodsygdomme
Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie Innere Medizin und Schwerpunkt Hamatologie und Onkologie
Eesti Reumatoloogia Hematoloogia
Grecia
Espana Reumatologia Hematologia y hemoterapia
France Rhumatologie
Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory)
Italia Reumatologia Ematologia
Cipru
Latvija Reimatologija Hematologija
Lietuva Reumatologija Hematologija
Luxembourg Rhumatologie Hematologie
Magyarorszag Reumatologia Haematologia
Malta Rewmatologija Ematologija
Nederland Reumatologie
Osterreich
Polska Reumatologia Hematologia
Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia
Slovenija
Slovensko Reumatologia Hematologia a transfuziologia
Suomi/Finland Reumatologia/Reumatologi Kliininen hematologia/Klinisk hematologi
Sverige Reumatologi Hematologi
United Kingdom Rheumatology Haematology
Island Gigtarlaekningar Bloomeinafraeoi
Liechtenstein Rheumatologie Hamatologie
Norge Revmatologi Blodsykdommer
Țara Endocrinologie Recuperare, medicină fizică și balneologie
Durata minimă de formare: 3 ani Durata minimă de formare: 3 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien Medecine physique et readaptation/ Fysische geneeskunde en revalidatie
Bulgaria
Ceska republika Endokrinologie Rehabilitacni a fyzikalni medicina
Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme
Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie Physikalische und Rehabilitative Medizin
Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja fusiaatria
Grecia
Espana Endocrinologia y nutricion Medicina fisica y rehabilitacion
France Endocrinologie, maladies metaboliques Reeducation et readaptation fonctionnelles
Ireland Endocrinology and diabetes mellitus
Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione
Cipru
Latvija Endokrinologija Rehabilitologija Fiziska rehabilitacija Fizikala medicina
Lietuva Endokrinologija Fizine medicina ir reabilitacija
Luxembourg Endocrinologie, maladies du metabolisme et de la nutrition Reeducation et readaptation fonctionnelles
Magyarorszag Endokrinologia Fizioterapia
Malta Endokrinologija u Dijabete
Nederland Revalidatiegeneeskunde
Osterreich Physikalische Medizin
Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna
Portugal Endocrinologia Fisiatria ou Medicina fisica e de reabilitacao
Slovenija Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Slovensko Endokrinologia Fyziatria, balneologia a liecebna rehabilitacia
Suomi/Finland Endokrinologia/Endokrinologi Fysiatria/Fysiatri
Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin
United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus
Island Efnaskipta- og innkirtlalaekningar Orku- og endurhaefingarlaekningar
Liechtenstein Endokrinologie-Diabetologie Physikalische Medizin und Rehabilitation
Norge Endokrinologi Fysikalsk medisin og rehabilitering
Țara Neurologie și psihiatrie Dermatovenerologie
Durata minimă de formare: 5 ani Durata minimă de formare: 3 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien Neuropsychiatrie(*) Dermato-venereologie/Dermato- venerologie
Bulgaria
Ceska republika Dermatovenerologie
Danmark Dermato-venerologi eller hud- og konssygdomme
Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) Haut- und Geschlechtskrankheiten
Eesti Dermatoveneroloogia
Grecia
Espana Dermatologia medico-quirurgica y venereologia
France Neuropsychiatrie(**) Dermatologie et venereologie
Ireland
Italia Neuropsichiatria(***) Dermatologia e venerologia
Cipru
Latvija Dermatologija un venerologija
Lietuva Dermatovenerologija
Luxembourg Neuropsychiatrie(****) Dermato-venereologie
Magyarorszag Borgyogyaszat
Malta Dermato-venerejologija
Nederland Zenuw- en zielsziekten(*****) Dermatologie en venerologie
Osterreich Neurologie und Psychiatrie Haut- und Geschlechtskrankheiten
Polska Dermatologia i wenerologia
Portugal Dermatovenereologia
Slovenija Dermatovenerologija
Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerologia
Suomi/Finland Ihotaudit ja allergologia/ Hudsjukdomar och allergologi
Sverige Hud- och konssjukdomar
United Kingdom
Island Huo- og kynsjukdomalaekningar
Liechtenstein Dermatologie und Venereologie
Norge Hudsykdommer og veneriske sykdommer
Data abrogării în sensul articolului 32:
(*) 1 august 1987, cu excepția persoanelor care au început perioada de formare înainte de această dată.
(**) 31 decembrie 1971.
(***) 31 octombrie 1999.
(****) Titlurile oficiale de calificare nu mai sunt eliberate pentru formările începute după 5 martie 1982.
(*****) 9 iulie 1984.
Țara Radiologie Psihiatrie pediatrică
Durata minimă de formare: 4 ani Durata minimă de formare: 4 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien Psychiatrie infanto-juvenile/ Kinder- en jeugdpsychiatrie
Bulgaria
Ceska republika Detska a dorostova psychiatrie
Danmark Borne- og ungdomspsykiatri
Deutschland Radiologie Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Eesti
Grecia
Espana Electrorradiologia
France Electro-radiologie(*) Pedo-psychiatrie
Ireland Radiology(**) Child and adolescent psychiatry
Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile
Cipru
Latvija Bernu psihiatrija
Lietuva Vaiku ir paaugliu psichiatrija
Luxembourg Electroradiologie(***) Psychiatrie infantile
Magyarorszag Radiologia Gyermek-es ifjusagpszichiatria
Malta
Nederland Radiologie(****)
Osterreich Radiologie
Polska Psychiatria dzieci i mlodziezy
Portugal Radiologia Pedopsiquiatria
Slovenija Otroska in mladostniska psihiatrija
Slovensko Detska psychiatria
Suomi/Finland Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri
Sverige Barn- och ungdomspsykiatri
United Kingdom Child and adolescent psychiatry
Island Geislalaekningar Barna- og unglingageolaekningar
Liechtenstein Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapie
Norge Barne- og ungdomspsykiatri
Data abrogării în sensul articolului 32:
(*) 3 decembrie 1971.
(**) 31 octombrie 1993.
(***) Titlurile oficiale de calificare nu mai sunt eliberate pentru formările începute după 5 martie 1982.
(****) 8 iulie 1984.
Țara Geriatrie și gerontologie Nefrologie
Durata minimă de formare: 4 ani Durata minimă de formare: 4 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien
Bulgaria
Ceska republika Geriatrie Nefrologie
Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme
Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie
Eesti Nefroloogia
Grecia
Espana Geriatria Nefrologia
France Nephrologie
Ireland Geriatric medicine Nephrology
Italia Geriatria Nefrologia
Cipru
Latvija Nefrologija
Lietuva Geriatrija Nefrologija
Luxembourg Geriatrie Nephrologie
Magyarorszag Geriatria Nefrologia
Malta Gerjatrija Nefrologija
Nederland Klinische geriatrie
Osterreich
Polska Geriatria Nefrologia
Portugal Nefrologia
Slovenija Nefrologija
Slovensko Geriatria Nefrologia
Suomi/Finland Geriatria/Geriatri Nefrologia/Nefrologi
Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi)
United Kingdom Geriatrics Renal medicine
Island Oldrunarlaekningar Nyrnalaekningar
Liechtenstein Geriatrie Nephrologie
Norge Geriatri Nyresykdommer
Țara Boli infecțioase Sănătate publică și management
Durata minimă de formare: 4 ani Durata minimă de formare: 4 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien
Bulgaria
Ceska republika Infekcni lekarstvi Hygiena a epidemiologie
Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin
Deutschland Offentliches Gesundheitswesen
Eesti Infektsioonhaigused
Grecia
Espana Medicina preventiva y salud publica
France Sante publique et medecine sociale
Ireland Infectious diseases Public health medicine
Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva
Cipru
Latvija Infektologija
Lietuva Infektologija
Luxembourg Maladies contagieuses Sante publique
Magyarorszag Infektologia Megelozo orvostan es nepegeszsegtan
Malta Mard Infettiv Sahha Pubblika
Nederland Maatschappij en gezondheid
Osterreich Sozialmedizin
Polska Choroby zakazne Zdrowie publiczne, epidemiologia
Portugal Infecciologia Saude publica
Slovenija Infektologija Javno zdravje
Slovensko Infektologia Verejne zdravotnictvo
Suomi/Finland Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar Terveydenhuolto/Halsovard
Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin
United Kingdom Infectious diseases Public health medicine
Island Smitsjukdomar Felagslaekningar
Liechtenstein Infektiologie Pravention und Gesundheitswesen
Norge Infeksjonssykdommer Samfunnsmedisin
Țara Farmacologie Medicina muncii
Durata minimă de formare: 4 ani Durata minimă de formare: 4 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien Medecine du travail/ Arbeidsgeneeskunde
Bulgaria
Ceska republika Klinicka farmakologie Pracovni lekarstvi
Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin
Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin
Eesti
Grecia
Espana Farmacologia clinica Medicina del trabajo
France Medecine du travail
Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine
Italia Farmacologia Medicina del lavoro
Cipru
Latvija Arodslimibas
Lietuva Darbo medicina
Luxembourg Medecine du travail
Magyarorszag Klinikai farmakologia Foglalkozas-orvostan (uzemorvostan)
Malta Farmakologija Klinika u t-Terapewtika Medicina Okkupazzjonali
Nederland - Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde - Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
Osterreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits- und Betriebsmedizin
Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy
Portugal Medicina do trabalho
Slovenija Medicina dela, prometa in sporta
Slovensko Klinicka farmakologia Pracovne lekarstvo
Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja laakehoito/Klinisk farmakologi och lakemedelsbehandling Tyoterveyshuolto/ Foretagshalsovard
Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljomedicin
United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine
Island Lyfjafraeoi Atvinnulaekningar
Liechtenstein Klinische Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin
Norge Klinisk farmakologi Arbeidsmedisin
Țara Alergologie Medicină nucleară
Durata minimă de formare: 3 ani Durata minimă de formare: 4 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien Medecine nucleaire/Nucleaire geneeskunde
Bulgaria
Ceska republika Alergologie a klinicka imunologie Nuklearni medicina
Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske overfolsomhedssygdomme Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Deutschland Nuklearmedizin
Eesti
Grecia
Espana Alergologia Medicina nuclear
France Medecine nucleaire
Ireland
Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare
Cipru
Latvija Alergologija
Lietuva Alergologija ir klinikine imunologija
Luxembourg Medecine nucleaire
Magyarorszag Allergologia es klinikai immunologia Nuklearis medicina (izotop diagnosztika)
Malta Medicina Nukleari
Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde
Osterreich Nuklearmedizin
Polska Alergologia Medycyna nuklearna
Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear
Slovenija Nuklearna medicina
Slovensko Klinicka imunologia a alergologia Nuklearna medicina
Suomi/Finland Kliininen fysiologia ja isotooppilaaketiede/Klinisk fysiologi och nuklearmedicin
Sverige Allergisjukdomar Nuklearmedicin
United Kingdom Nuclear medicine
Island Ofnaemislaekningar Isotopagreining
Liechtenstein Allergologie und klinische Immunologie Nuklearmedizin
Norge Nukleaermedisin
Chirurgie maxilo-facială (formare de bază în medicină)
Țara Durata minimă de formare: 5 ani
Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien
Bulgaria
Ceska republika Maxilofacialni chirurgie
Danmark
Deutschland
Eesti
Grecia
Espana Cirugia oral y maxilofacial
France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Ireland
Italia Chirurgia maxillo-facciale
Cipru
Latvija Mutes, sejas un zoklu kirurgija
Lietuva Veido ir zandikauliu chirurgija
Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale
Magyarorszag Szajsebeszet
Malta
Nederland
Osterreich Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie
Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa
Portugal Cirurgia maxilo-facial
Slovenija Maxilofacialna kirurgija
Slovensko Maxilofacialna chirurgia
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
Island
Liechtenstein
Norge
Țara Hematologie Durata minimă de formare: 4 ani Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien
Bulgaria
Ceska republika
Danmark Klinisk blodtypeserologi(*)
Deutschland
Eesti
Grecia
Espana
France Hematologie
Ireland
Italia
Cipru
Latvija
Lietuva
Luxembourg Hematologie biologique
Magyarorszag
Malta
Nederland
Osterreich
Polska
Portugal Hematologia clinica
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
Island
Liechtenstein
Norge
Data abrogării în sensul articolului 33:
(*) 1 ianuarie 1983, cu excepția persoanelor care au început formarea înainte de această dată și care au încheiat-o înainte de sfârșitul anului 1988.
Țara Stomatologie Dermatologie
Durata minimă de formare: 3 ani Durata minimă de formare: 4 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien
Bulgaria
Ceska republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Grecia
Espana Estomatologia
France Stomatologie
Ireland Dermatology
Italia Odontostomatologia(*)
Cipru
Latvija
Lietuva
Luxembourg Stomatologie
Magyarorszag
Malta Dermatologija
Nederland
Osterreich
Polska
Portugal Estomatologia
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom Dermatology
Island
Liechtenstein
Norge
Data abrogării în sensul articolului 33: (*) 31 decembrie 1994.
Țara Venerologie Medicină tropicală
Durata minimă de formare: 4 ani Durata minimă de formare: 4 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien
Bulgaria
Ceska republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Grecia
Espana
France
Ireland Genito-urinary medicine Tropical medicine
Italia Medicina tropicale
Cipru
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarorszag Tropusi betegsegek
Malta Medicina Uro-genetali
Nederland
Osterreich Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene
Polska Medycyna transportu
Portugal Medicina tropical
Slovenija
Slovensko Tropicka medicina
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom Genito-urinary medicine Tropical medicine
Island
Liechtenstein Tropenmedizin
Norge
Țara Chirurgie gastrointestinală Medicină de urgență
Durata minimă de formare: 5 ani Durata minimă de formare: 5 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen(*)
Bulgaria
Ceska republika Traumatologie Urgentni medicina
Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme
Deutschland Visceralchirurgie
Eesti
Grecia
Espana Cirugia del aparato digestivo
France Chirurgie viscerale et digestive
Ireland Emergency medicine
Italia Chirurgia dell'apparato digerente
Cipru
Latvija
Lietuva Abdominaline chirurgija
Luxembourg Chirurgie gastro-enterologique
Magyarorszag Traumatologia
Malta Medicina tal-Accidenti u l-Emergenza
Nederland
Osterreich
Polska Medycyna ratunkowa
Portugal
Slovenija Abdominalna kirurgija
Slovensko Gastroenterologicka chirurgia Urazova chirurgia Urgentna medicina
Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi
Sverige
United Kingdom Accident and emergency medicine
Island
Liechtenstein
Norge Gastroenterologisk kirurgi
Data abrogării în sensul articolului 33: (*) 1 ianuarie 1983.
Țara Neurofiziologie clinică Chirurgie oro-dentară și maxilo-facială (formare de bază în medicină și formare în medicină dentară)(1)
Durata minimă de formare: 4 ani Durata minimă de formare: 4 ani
Denumirea Denumirea
Belgique/Belgie/Belgien Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
Bulgaria
Ceska republika
Danmark Klinisk neurofysiologi
Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Eesti
Grecia
Espana Neurofisiologia clinica
France
Ireland Clinical neurophysiology Oral and maxillo-facial surgery
Italia
Cipru
Latvija
Lietuva
Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
Magyarorszag Arc-allcsont-szajsebeszet
Malta Newrofizjologija Klinika Kirurgija tal-ghadam tal-wicc
Nederland
Osterreich
Polska
Portugal
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi
Sverige Klinisk neurofysiologi
United Kingdom Clinical neurophysiology Oral and maxillo-facial surgery
Island Klinisk taugalifeolisfraeoi
Liechtenstein Kiefer- und Gesichtschirurgie
Norge Klinisk nevrofysiologi Kjevekirurgi og munnhulesykdommer
(1) Formarea care conduce la dobândirea titlului oficial de calificare de specialist în chirurgie oro-dentară și maxilo-facială (formare de bază în medicină și în medicină dentară) presupune încheierea și validarea studiilor de bază în medicină (articolul 24 din DC 2005/36 CE) și, suplimentar, încheierea și validarea studiilor de bază în medicină dentară (articolul 34 din DC 2005/36 CE).

ANEXA Nr. 4 Modificări (1)

Titluri de calificare care atestă formarea specifică în medicină generală

Țara Titlul de calificare Titlul profesional Data de referință
Belgie/Belgique/ Belgien Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/ Arrete ministeriel d'agrement de medecin generaliste Huisarts/Medecin generaliste 31 decembrie 1994
Bulgaria 1 ianuarie 2007
Ceska republika Diplom o specializaci "vseobecne lekarstvi" Vseobecny lekar 1 mai 2004
Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende laege/Speciallaegel i almen medicin Almen praktiserende laege/Speciallaege i almen medicin 31 decembrie 1994
Deutschland Zeugnis uber die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin Facharzt/Facharztin fur Allgemeinmedizin 31 decembrie 1994
Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 1 mai 2004
Grecia 31 decembrie 1994
Espana Titulo de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria 31 decembrie 1994
France Diplome d'Etat de docteur en medecine (avec document annexe attestant la formation specifique en medecine generale) Medecin qualifie en medecine generale 31 decembrie 1994
Ireland Certificate of specific qualifications in general medical practice General medical practitioner 31 decembrie 199
Italia Attestato di formazione specifica in medicina generale Medico di medicina generale 31 decembrie 1994
Cipru 1 mai 2004
Latvija Gimenes arsta sertifikats Gimenes (visparejas prakses) arsts 1 mai 2004
Lietuva Seimos gydytojo rezidenturos pazymejimas Seimos medicinos gydytojas 1 mai 2004
Luxembourg Diplome de formation specifique en medicine generale Medecin generaliste 31 decembrie 1994
Magyarorszag Haziorvostan szakorvosa bizonyitvany Haziorvostan szakorvosa 1 mai 2004
Malta Tabib tal-familja Medicina tal-familja 1 mai 2004
Nederland Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst Huisarts 31 decembrie 1994
Osterreich Arzt fur Allgemeinmedizin Arzt fur Allgemeinmedizin 31 decembrie 1994
Polska Diplome: Dyplom uzyskania tytulu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 1 mai 2004
Portugal Diploma do internato complementar de clinica geral Assistente de clinica geral 31 decembrie 1994
Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz druzinske medicine Specialist druzinske medicine/Specialistka druzinske medicine 1 mai 2004
Slovensko Diplom o specializacii v odbore "vseobecne\ lekarstvo" Vseobecny lekar 1 mai 2004
Suomi/Finland Todistus laakarin perusterveydenhuollon lisakoulutuksesta/Bevis om tillaggsutbildning av lakare i primarvard Yleislaakari/Allmanlakare 31 decembrie 1994
Sverige Bevis om kompetens som allmanpraktiserande lakare (Europalakare) utfardat av Socialstyrelsen Allmanpraktiserande lakare (Europalakare) 31 decembrie 1994
United Kingdom Certificate of prescribed/equivalent experience General medical practitioner 31 decembrie 1994

ANEXA Nr. 5 Modificări (1)

Titluri de calificare care atestă formarea de bază ca medic dentist

Țara Titlul de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Certificatul care însoțește titlul de calificare Titlul profesional Data de referință
Belgie/ Belgique/ Belgien Diploma van tandarts/Diplome licencie en science dentaire - De universiteiten/Les universites Licentiaat in de tandheel- kunde/Licencie en science dentaire 28 ianuarie 1980
- De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury competent d'enseigne-ment de la Communaute francaise
Bulgaria 1 ianuarie 2007
Ceska republika Diplom o ukonceni studia ve studijnim programu zubni lekarstvi (doktor) Lekarska fakulta univerzity v Ceske republice Vysvedceni o statni rigorozni zkousce Zubni lekar 1 mai 2004
Danmark Bevis for tandlaegeeksamen (odontologisk kandidateksamen) Tandlaegehojskolerne, Sundhedsvidenskabe-ligt universitetsfakultet Autorisation som tandlaege, udstedt af Sundhedsstyrelsen Tandlaege 28 ianuarie 1980
Deutschland Zeugnis uber die Zahnarztliche Prufung Zustandige Behorden Zahnarzt 28 ianuarie 1980
Eesti Diplom hambaarstiteaduse oppekava labimise kohta Tartu Ulikool Hambaarst 1 mai 2004
Grecia 1 ianuarie 1981
Espana Titulo de Licenciado en Odontologia El rector de una universidad Licenciado en odontologia 1 ianuarie 1986
France Diplome d'Etat de docteur en chirurgie dentaire Universites Chirurgien-dentiste 28 ianuarie 1980
Ireland - Bachelor in Dental Science (B. Dent. Sc.) - Universities - Dentist 28 ianuarie 1980
- Royal College of Surgeons in Ireland - Dental practitioner
- Bachelor of Dental Surgery (BDS) - Dental surgeon
- Licentiate in Dental Surgery (LDS)
Italia Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria Universita Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra Odontoiatra 28 ianuarie 1980
Cipru 1 mai 2004
Latvija Zobarsta diploms Universitates tipa augstskola Rezidenta diploms par zobarsta pecdiploma izglitibas programmas pabeigsanu, ko izsniedz universitates tipa augstskola un "Sertifikats" kompetentas iestades izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokartojusi sertifikacijas eksamenu zobarstnieciba Zobarsts 1 mai 2004
Lietuva Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta gydytojo odontologo kvalifikacija Universitetas Internaturos pazymejimas, nurodantis suteikta gydytojo odontologo profesine kvalifikacija Gydytojas odontologas 1 mai 2004
Luxembourg Diplome d'Etat de docteur en medecine dentaire Jury d'examen d'Etat Medecin-dentiste 28 ianuarie 1980
Magyarorszag Fogorvos oklevel (doctor medicinae dentariae, rov.: dr. med. dent.) Egyetem Fogorvos 1 mai 2004
Malta Lawrja fil- Kirurgija Dentali Universita─ ta Malta Kirurgu Dentali 1 mai 2004
Nederland Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen Faculteit Tandheelkunde Tandarts 28 ianuarie 1980
Osterreich Bescheid uber die Verleihung des akademischen Grades "Doktor der Zahnheilkunde" Medizinische Fakultat der Universitat Zahnarzt 1 ianuarie 1994
Polska Dyplom ukonczenia studiow wyzszych z tytulem "lekarz dentysta" 1. Akademia Medyczna, Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Panstwowy Lekarz dentysta 1 mai 2004
2. Uniwersytet Medyczny,
3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego
Portugal Carta de curso de licenciatura em medicina dentaria - Faculdades Medico dentista 1 ianuarie 1986
- Institutos - Superiores
Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine" - Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik/zobozdravnica Doktor dentalne medicine/ Doktorica dentalne medicine 1 mai 2004
Slovensko Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "doktor zubneho lekarstva" ("MDDr.") - Vysoka skola Zubny lekar 1 mai 2004
Suomi/ Finland Hammaslaaketieteen lisensiaatin tutkinto/Odontologie licentiatexamen - Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen paatos kaytannon palvelun hyvaksymisesta/Beslut av Rattskyddscentralen for halsovarden om godkannande av praktisk tjanstgoring Hammaslaakari/Tandlakare 1 ianuarie 1994
- Oulun yliopisto
- Turun yliopisto
Sverige Tandlakarexamen - Universitetet i Umea Endast for examensbevis som erhallits fore den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfardats av Socialstyrelsen Tandlakare 1 ianuarie 1994
- Universitetet i Goteborg
- Karolinska Institutet
- Malmo Hogskola
United Kingdom - Bachelor of Dental Surgery (BDS or B. Ch. D.) - Universities - Dentist 28 ianuarie 1980
- Royal Colleges - Dental practitioner
- Licentiate in Dental Surgery - Dental surgeon
Island Prof fra tannlaeknadeild Haskola Islands Tannlaeknadeild Haskola Islands Tannlaeknir 1 ianuarie 1994
Lichtenstein diplomele, certificatele și titlurile eliberate de un alt stat membru și listate în această anexă certificat de stagiu eliberat de autoritățile competente Zahnarzt 1 mai 1995
Norge Vitnemal for fullfort grad candidata/ candidatus odonto-logiae, short form: cand. odont Odontologisk universitetsfakultet Tannlege 1 ianuarie 1994

ANEXA Nr. 6 Modificări (1)

Titluri de calificare de medic dentist specialist

Țara Titlul de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Data de referință
Ortodonție
Belgie/Belgique/ Belgien Titre professionnel particulier de dentiste specialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie Ministre de la Sante publique/Minister bevoegd voor Volksgezondheid 27 ianuarie 2005
Bulgaria 1 ianuarie 2007
Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlaege i ortodonti Sundhedsstyrelsen 28 ianuarie 1980
Deutschland Fachzahnarztliche Anerkennung fur Kieferorthopadie; Landeszahnarztekammer 28 ianuarie 1980
Eesti Residentuuri loputunnistus ortodontia erialal Tartu Ulikool 1 mai 2004
Grecia 1 ianuarie 1981
France Titre de specialiste en orthodontie Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes 28 ianuarie 1980
Ireland Certificate of specialist dentist in orthodontics Competent authority recognised for this purpose by the competent minister 8 ianuarie 1980
Italia Diploma di specialista in Ortognatodonzia Universita 21 mai 2005
Cipru 1 mai 2004
Latvija "Sertifikats" - kompetentas iestades izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokartojusi sertifikacijas eksamenu ortodontija Latvijas Arstu biedriba 1 mai 2004
Lietuva Rezidenturos pazymejimas, nurodantis suteikta gydytojo ortodonto profesine kvalifikacija Universitetas 1 mai 2004
Magyarorszag Fogszabalyozas szakorvosa bizonyitvany Az Egeszsegugyi, Szocialis es Csaladugyi Miniszterium illetekes testulete 1 mai 2004
Malta Certifikat ta' specjalista dentali fl-Ortodonzja Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti 1 mai 2004
Nederland Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde 28 ianuarie 1980
Polska Dyplom uzyskania tytulu specjalisty w dziedzinie ortodoncji Centrum Egzaminow Medycznych 1 mai 2004
Slovenija Potrdilo o opravljenem specialisticnem izpitu iz celjustne in zobne ortopedije 1. Ministrstvo za zdravje 1 mai 2004
2. Zdravniska zbornica Slovenije
Suomi/Finland Erikoishammaslaakarin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-lakarexamen, tandreglering - Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 1 ianuarie 1994
- Oulun yliopisto
- Turun yliopisto
Sverige Bevis om specialistkompetens i tandreglering Socialstyrelsen 1 ianuarie 1994
United Kingdom Certificate of Completion of specialist training in orthodontics Competent authority recognised for this purpose 28 ianuarie 1980
Island,
Liechtenstein
Norge Bevis for gjennomgatt spesialistutdanning i kjeveortopedi Odontologisk universitetsfakultet 1 ianuarie 1994
Țara Titlul de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Data de referință
Chirurgie orală
Bulgaria 1 ianuarie 2007
Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlaege i hospitalsodontologi Sundhedsstyrelsen 28 ianuarie 1980
Deutschland Fachzahnarztliche Anerkennung fur Oralchirurgie/Mundchirurgie Landeszahnarztekammer 28 ianuarie 1980
Grecia 1 ianuarie 2003
Ireland Certificate of specialist dentist in oral surgery Competent authority recognised for this purpose by the competent minister 28 ianuarie 1980
Italia Diploma di specialista in Chirurgia Orale Universita 21 mai 2005
Cipru 1 mai 2004
Lietuva Rezidenturos pazymejimas, nurodantis suteikta burnos chirurgo profesine kvalifikacija Universitetas 1 mai 2004
Magyarorszag Dento-alveolaris sebeszet szakorvosa bizonyitvany Az Egeszsegugyi, Szocialis es Csaladugyi Miniszterium illetekes testulete 1 mai 2004
Malta Certifikat ta' specjalista dentali fil-Kirurgija tal-halq Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti 1 mai 2004
Nederland Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde 28 ianuarie 1980
Polska Dyplom uzyskania tytulu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej Centrum Egzaminow Medycznych 1 mai 2004
Slovenija Potrdilo o opravljenem specialistic nem izpitu iz oralne kirurgije 1. Ministrstvo za zdravje 1 mai 2004
2. Zdravniska zbornica Slovenije
Suomi/Finland Erikoishammaslaakarin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia/Specialtandlakar- examen, oral och maxillofacial kirurgi - Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 1 ianuarie 1994
- Oulun yliopisto
- Turun yliopisto
Sverige Bevis om specialist-kompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar Socialstyrelsen 1 ianuarie 1994
United Kingdom Certificate of completion of specialist training in oral surgery Competent authority recognised for this purpose 28 ianuarie 1980
Island
Liechtenstein
Norge

ANEXA Nr. 7 Modificări (1)

Titluri de calificare ca farmacist

Țara Titlul de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Certificatul care însoțește titlul de calificare Data de referință
Belgie/Belgique/ Belgien Diploma van apotheker/Diplome de pharmacien - De universiteiten/Les universites 1 octombrie 1987
- De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/ Le Jury competent d'enseignement de la Communaute francaise
Bulgaria 1 ianuarie 2007
Ceska republika Diplom o ukonceni studia ve studijnim programu farmacie (magistr, Mgr.) Farmaceuticka fakulta univerzity v Ceske republice Vysvedceni o statni zaverecne zkousce 1 mai 2004
Danmark Bevis for bestaet farmaceutisk kandidateksamen Danmarks Farmaceutiske Hojskole 1 octombrie 1987
Deutschland Zeugnis uber die Staatliche Pharmazeutische Prufung Zustandige Behorden 1 octombrie 1987
Eesti Diplom proviisori oppekava labimisest Tartu Ulikool 1 mai 2004
Grecia 1 octombrie 1987
Espana Titulo de Licenciado en Farmacia - Ministerio de Educacion y Cultura 1 octombrie 1987
- El rector de una universidad
France - Diplome d'Etat de pharmacien Universites 1 octombrie 1987
- Diplome d'Etat de docteur en pharmacie
Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist 1 octombrie 1987
Italia Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato Universita 1 noiembrie 1993
Cipru 1 mai 2004
Latvija Farmaceita diploms Universitates tipa augstskola 1 mai 2004
Lietuva Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta vaistininko profesine kvalifikacija Universitetas 1 mai 2004
Luxembourg Diplome d'Etat de pharmacien Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'education nationale 1 octombrie 1987
Magyarorszag Okleveles gyogyszeresz oklevel (magister pharmaciae, rov: mag. Pharm) EG Egyetem 1 mai 2004
Malta Lawrja fil-farmacija Universita─ ta' Malta 1 mai 2004
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen Faculteit Farmacie 1 octombrie 1987 r.
Osterreich Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales 1 octombrie 1994
Polska Dyplom ukonczenia studiow wyzszych na kierunku farmacja z tytulem magistra 1. Akademia Medyczna 1 mai 2004
2. Uniwersytet Medyczny
3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego
Portugal Carta de curso de licenciatura em Ciencias Farmaceuticas Universidades 1 octombrie 1987
Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv "magister farmacije/magistra farmacije" Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije 1 mai 2004
Slovensko Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "magister farmacie" ("Mgr.") Vysoka skola 1 mai 2004
Suomi/Finland Proviisorin tutkinto/Provisorexamen - Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 1 octombrie 1994
- Kuopion yliopisto
Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet 1 octombrie 1994
United Kingdom Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist 1 octombrie 1987
Island Prof i lyfjafraeoi Haskoli Islands 1 ianuarie 1994
Liechtenstein Diplomele, certificatele și titlurile eliberate de un alt stat membru și listate în această anexă certificat de stagiu eliberat de autoritățile competente 1 mai 1995
Norge Vitnemal for fullfort grad candidata/candidatus pharmaciae, short fron: cand. pharm. Universitetsfakultet 1 ianuarie 1994

ANEXA Nr. 8 Modificări (1)

Titluri de calificare de asistent medical generalist

Țara Titlul de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Titlul profesional Data de referință
Belgie/ Belgique/ Belgien - Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/ Diplome d'infirmier(ere) gradue(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin) - De erkende opleidingsinstituten/ Les etablissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten Hospitalier(ere)/Verpleegassistent(e) - Infirmier(ere) hospitalier(ere)/ Ziekenhuisverpleger (verpleegster) 29 iunie 1979
- Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/ Brevet d'infirmier(ere) hospitalier(ere)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)
- De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury competent d'enseignement de la Communaute francaise/ Der zustandige Prufungsausschuss der Deutschsprachigen Gemeinschaft
- Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ere)/Brevet einer Pflegeassistentin
Bulgaria 1 ianuarie 2007
Ceska republika 1. Diplom o ukonceni studia ve studijnim programu osetrovatelstvi ve studijnim oboru vseobecna sestra (bakalar, Bc.), accompanied by the following certificate: Vysvedceni o statni zaverecne zkousce 1. Vysoka skola zrizena nebo uznana statem 1. Vseobecna sestra 1 mai 2004
2. Vseobecny osetrovatel
2. Vyssi odborna skola zrizena nebo uznana statem
2. Diplom o ukonceni studia ve studijnim oboru diplomovana vseobecna sestra (diplomovany specialista, DiS.), accompanied by the following certificate: Vysvedceni o absolutoriu
Danmark Eksamensbevis efter gennemfort sygeplejerskeuddannelse Sygeplejeskole godkendt af Undervisnings-ministeriet Sygeplejerske 29 iunie 1979
Deutschland Zeugnis uber die staatliche Prufung in der Krankenpflege Staatlicher Prufungsausschuss Gesundheits- und Krankenpflegerin/ Gesundheits- und Krankenpfleger 29 iunie 1979
Eesti Diplom oe erialal 1. Tallinna Meditsiinikool ode 1 mai 2004
2. Tartu Meditsiinikool
3. Kohtla-Jarve Meditsiinikool
Grecia 1 ianuarie 1981
Espana Titulo de Diplomado universitario en Enfermeria - Ministerio de Educacion y Cultura Enfermero/a diplomado/a 1 ianuarie 1986
- El rector de una universidad
France - Diplome d'Etat d'infirmier(ere) Le ministere de la sante Infirmer(ere) 29 iunie 1979
- Diplome d'Etat d'infirmier(ere) delivre en vertu du decret no 99-1 147 du 29 decembre 1999
Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) Registered General Nurse 29 iunie 1979
Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato Infermiere professionale 29 iunie 1979
Cipru 1 mai 2004
Latvija 1. Diploms par masas kvalifikacijas iegusanu 1. Masu skolas Masa 1 mai 2004
2. Masas diploms 2. Universitates tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksamenu komisijas lemumu
Lietuva 1. Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija 1. Universitetas Bendrosios praktikos slaugytojas 1 mai 2004
2. Aukstojo mokslo diplomas (neuniversitetines studijos), nurodantis suteikta bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija 2. Kolegija
Luxembourg - Diplome d'Etat d'infirmier Ministere de l'education nationale, de la formation professionnelle et des sports Infirmier 29 iunie 1979
- Diplome d'Etat d'infirmier hospitalier gradue
Magyarorszag 1. Apolo bizonyitvany 1. Iskola Apolo 1 mai 2004
2. Diplomas apolo oklevel 2. Egyetem/foiskola
3. Egyetemi okleveles apolo oklevel 3. Egyetem
Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija Universita─ ta' Malta Infermier Registrat tal-Ewwel Livell 1 mai 2004
Nederland 1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A 1. Door een van overheidswege benoemde examencommissie Verpleegkundige 29 iunie 1979
2. Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige) 2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie
3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige) 3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie
4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - Kwalificatieniveau 4 4. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling
5. Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5 5. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling
Osterreich 1. Diplom als "Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger" 1. Schule fur allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege - "Diplomierte Krankenschwester Diplomierter Krankenpfleger" 1 ianuarie 1994
2. Diplom als "Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger" 2. Allgemeine Krankenpflegeschule
Polska Dyplom ukonczenia studiow wyzszych na kierunku pielegniarstwo z tytulem "magister pielegniarstwa" Pielegniarka 1 mai 2004
Portugal 1. Diploma do curso de enfermagem geral 1. Escolas de Enfermagem Enfermeiro 1 ianuarie 1986
2. Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem 2. Escolas Superiores de Enfermagem
3. Carta de curso de licenciatura em enfermagem 3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saude
Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik" 1. Univerza 2. Visoka strokovna sola Diplomirana medicinska sestra/ Diplomirani zdravstvenik 1 mai 2004
Slovensko 1. Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "magister z osetrovatel'stva" ("Mgr.") 1. Vysoka skola Sestra 1 mai 2004
2. Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "bakalar z osetrovatel'stva" ("Bc.") 2. Vysoka skola
3. Absolventsky diplom v studijnom odbore diplomovana vseobecna sestra 3. Stredna zdravotnicka skola
Suomi/ Finland 1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskotarexamen 1. Terveydenhuolto-oppilaitokset) Halsovardslaroanstalter Sairaanhoitaja/Sjukskotare 1 ianuarie 1994
2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshogskoleexamen inom halsovard och det sociala omradet, sjukskotare (YH) 2. Ammattikorkeakoulut) Yrkeshogskolor
Sverige Sjukskoterskeexamen Universitet eller hogskola Sjukskoterska 1 ianuarie 1994
United Kingdom Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting Various - State Registered Nurse - Registered General Nurse 29 iunie 1979
Island 1. B.Sc. i hjukrunarfraeoi 1. Haskoli Islands hjukrunarfraeoingur 1 ianuarie 1994
2. B.Sc. i hjukrunarfraeoi 2. Haskolinn a Akureyri
3. Hjukrunarprof 3. Hjukrunarskoli Islands
Liechtenstein diplomele, certificatele și titlurile eliberate de un alt stat membru și listate în această anexă Krankenschwester - Krankenpfleger 1 mai 1995
Norge Vitnemal for bestatt sykepleierutdanning Hogskole sykepleier 1 ianuarie 1994

ANEXA Nr. 9 Modificări (1)

Titluri de calificare de moașă

Țara Titlul de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Titlul profesional Data de referință
Belgie/ Belgique/ Belgien Diploma van vroedvrouw/Diplome d'accoucheuse - De erkende opleidingsinstituten/ Les etablissements d'enseignement Vroedvrouw/Accoucheuse 23 ianuarie 1983
- De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/ Le Jury competent d'enseignement de la Communaute francaise
Bulgaria 1 ianuarie 2007
Ceska republika 1. Diplom o ukonceni studia ve studijnim programu osetrovatelstvi ve studijnim oboru porodni asistentka (bakalar, Bc.) 1. Vysoka skola zrizena nebo uznana statem Porodni asistentka/porodni asistent 1 mai 2004
2. Vyssi odborna skola zrizena nebo uznana statem
- Vysvedceni o statni zaverecne zkousce
2. Diplom o ukonceni studia ve studijnim oboru diplomovana porodni asistentka (diplomovany specialista, DiS.)
- Vysvedceni o absolutoriu
Danmark Bevis for bestaet jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole Jordemoder 23 ianuarie 1983
Deutschland Zeugnis uber die staatliche Prufung fur Hebammen und Entbindungspfleger Staatlicher Prufungsausschuss - Hebamme 23 ianuarie 1983
- Entbindungspfleger
Eesti Diplom ammaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool Ammaemand 1 mai 2004
2. Tartu Meditsiinikool
Grecia 23 ianuarie 1983
Espana - Titulo de Matrona Ministerio de Educacion y Cultura - Matrona 1 ianuarie 1986
- Titulo de Asistente obstetrico (matrona) - Asistente obstetrico
- Titulo de Enfermeria obstetrica-ginecologica
France Diplome de sage-femme L'Etat Sage-femme 23 ianuarie 1983
Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais Midwife 23 ianuarie 1983
Italia Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato Ostetrica 23 ianuarie 1983
Cipru 1 mai 2004
Latvija Diploms par vecmates kvalifikacijas iegusanu Masu skolas Vecmate 1 mai 2004
Lietuva 1. Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija, ir profesines kvalifikacijos pazymejimas, nurodantis suteikta akuserio profesine kvalifikacija 1. Universitetas Akuseris 1 mai 2004
- Pazymejimas, liudijantis profesine praktika akuserijoje
2. Aukstojo mokslo diplomas (neuniversitetines studijos), nurodantis suteikta bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija, ir profesines kvalifikacijos pazymejimas, nurodantis suteikta akuserio profesine kvalifikacija 2. Kolegija
- Pazymejimas, liudijantis profesine praktika akuserijoje
3. Aukstojo mokslo diplomas (neuniversitetines studijos), nurodantis suteikta akuserio profesine kvalifikacija 3. Kolegija
Luxembourg Diplome de sage-femme Ministere de l'education nationale, de la formation professionnelle et des sports Sage-femme 23 ianuarie 1983
Magyarorszag Szuleszno bizonyitvany Iskola/foiskola Szuleszno 1 mai 2004
Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel Universita─ ta' Malta Qabla 1 mai 2004
Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingen Verloskundige 23 ianuarie 1983
Osterreich Hebammen-Diplom - Hebammenakademie Hebamme 1 ianuarie 1994
- Bundeshebammenlehranstalt
Polska Dyplom ukonczenia studiow wyzszych na kierunku poloznictwo z tytulem "magister poloznictwa" Polozna 1 mai 2004
Portugal 1. Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saude materna e obstetrica 1. Ecolas de Enfermagem Enfermeiro especialista em enfermagem de saude materna e obstetrica 1 ianuarie 1986
2. Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saude materna e obstetrica 2. Escolas Superiores de Enfermagem
3. Diploma (do curso de pos-licenciatura) de especializacăo em enfermagem de saude materna e obstetrica 3. Escolas Superiores de Enfermagem Escolas Superiores de Saude
Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana babica/diplomirani babicar" 1. Univerza diplomirana babica/diplomirani babicar 1 mai 2004
2. Visoka strokovna sola
Slovensko 1. Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "bakalar z porodnej asistencie" ("Bc.") 1. Vysoka skola Porodna asistentka 1 mai 2004
2. Absolventsky diplom v studijnom odbore diplomovana porodna asistentka 2. Stredna zdravotnicka skola
Suomi/ Finland 1. Katilon tutkinto/barnmorskeexamen 1. Terveydenhuoltooppi-laitokset/ halsovardslaroanstalter Katilo/Barnmorska 1 ianuarie 1994
2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, katilo (AMK)/yrkeshogskoleexamen inom halsovard och det sociala omradet, barnmorska (YH) 2. Ammattikorkeakoulut/Yrkeshogskolor
Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller hogskola Barnmorska 1 ianuarie 1994
United Kingdom Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting Various Midwife 23 ianuarie 1983
Island 1. Embaettisprof i ljosmoourfraeoi 1. Haskoli Islands ljosmooir 1 ianuarie 1994
2. Prof i ljosmaeorafraeoum 2. Ljosmaeoraskoli Islands
Liechtenstein diplomele, certificatele și titlurile eliberate de un alt stat membru și listate în această anexă Hebamme 1 mai 1995
Norge Vitnemal for bestatt jordmorutdanning Hogskole jordmor 1 ianuarie 1994

ANEXA Nr. 10 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)

Diplome, certificate și alte titluri care atestă formarea specifică a medicului generalist

Suisse: - diplome de medecin praticien

- Diplom als praktischer Arzt/praktische Arztin

- diploma di medico generico

Titluri profesionale cu care se exercită profesia de medic generalist

Suisse - medecin praticien

- praktischer Arzt/praktische Arztin

- medico generico

Diplome, certificate și alte titluri care atestă formarea universitară a medicului

Țara Titlul calificării Organismul care a emis diploma Certificatul care însoțește diploma
Suisse 1. Diplome federal de medecin Departement federal de l'interieur
2. Eidgenossisches Arztdiplom Eidgenossisches Departement des Innern
3. Diploma federale di medico Dipartimento federale dell'interno

ANEXA Nr. 11 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)

Diplome, certificate și titluri care atestă formarea de medic specialist

Țara Titlul calificării Organismul care eliberează diploma Certificatul care însoțește diploma
Suisse Diplome de medecin specialiste Departement federal de l'interieur et Federation des medecins suisses
Diplom als Facharzt Eidgenossisches Departement des Innern
und Verbindung der Schweizer Arztinnen
und Arzte
Diploma di medico specia-lista Dipartimento federale dell'interno e Federazione dei medici svizzeri

ANEXA Nr. 12 (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)

Specializările medicale recunoscute mutual între statele membre

Țara Titlul calificării Organismul care eliberează documentul
Anesteziologie
Durata minimă de formare: 3 ani
Suisse Anesthesiologie
Anasthesiologie
Anestesiologia
Chirurgie generală
Durata minimă de formare: 5 ani
Suisse Chirurgie
Chirurgie
Chirurgia
Neurochirurgie
Durata minimă de formare: 5 ani
Suisse Neurochirurgie
Neurochirurgie
Neurochirurgia
Obstetrică-ginecologie
Durata minimă de formare: 4 ani
Suisse Gynecologie et obstetrique
Gynakologie und Geburtshilfe
Ginecologia e ostetricia
Medicină internă
Durata minimă de formare: 5 ani
Suisse Medecine interne
Innere Medizin
Medicina interna
Oftalmologie
Durata minimă de formare: 3 ani
Suisse Ophtalmologie
Ophtalmologie
Oftalmologia
Oto-rino-laringologie
Durata minimă de formare: 3 ani
Suisse Oto-rhino-laryngologie
Oto-Rhino-Laryngologie
Otorinolaringoiatria
Pediatrie
Durata minimă de formare: 4 ani
Suisse Pediatrie
Kinder-und Jugendmedizin
Pediatria
Medicină respiratorie
Durata minimă de formare: 4 ani
Suisse Pneumologie
Pneumologie
Pneumologia
Urologie
Durata minimă de formare: 5 ani
Suisse Urologie
Urologie
Urologia
Ortopedie
Durata minimă de formare: 5 ani
Suisse Chirurgie orthopedique et traumatologie de l'appareil locomoteur;
Orthopadische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungs-apparates;
Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio
Anatomie patologică
Durata minimă de formare: 4 ani
Suisse Pathologie
Pathologie
Patologia
Neurologie
Durata minimă de formare: 4 ani
Suisse Neurologie
Neurologie
Neurologia
Psihiatrie
Durata minimă de formare: 4 ani
Suisse Psychiatrie et psychotherapie
Psychiatrie und Psychotherapie
Psichiatria e psicoterapia
Radio-diagnostic
Durata minimă de formare: 4 ani
Suisse Radiologie
Radiologie
Radiologia
Radioterapie
Durata minimă de formare: 4 ani
Suisse Radio-oncologie/radiotherapie
Radio-Onkologie/Strahlentherapie
Radio-oncologia/radioterapia
Chirurgie plastică
Durata minimă de formare: 5 ani
Suisse Chirurgie plastique, reconstructive et esthetique;
Plastische, rekonstruktive und asthetische Chirurgie;
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
Chirurgie toracică
Durata minimă de formare: 5 ani
Suisse Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique;
Herz- und thorakale Gefasschirurgie;
Chirurgia del cuore e dei vasi toracici;
Chirurgie pediatrică
Durata minimă de formare: 5 ani
Suisse Chirurgie pediatrique
Kinderchirurgie
Chirurgia pediatrica
Cardiologie
Durata minimă de formare: 4 ani
Suisse Cardiologie
Kardiologie
Cardiologia
Gastro-enterologie
Durata minimă de formare: 4 ani
Suisse Gastro-enterologie
Gastroenterologie
Gastroenterologia
Reumatologie
Durata minimă de formare: 4 ani
Suisse Rhumatologie
Rheumatologie
Reumatologia
Hematologie generală
Durata minimă de formare: 3 ani
Suisse Hematologie
Hamatologie
Ematologia
Endocrinologie
Durata minimă de formare: 3 ani
Suisse Endocrinologie-diabetologie
Endokrinologie-Diabetologie
Endocrinologia-diabetologia
Medicină fizică și de readaptare
Durata minimă de formare: 3 ani
Suisse Medecine physique et readaptation; Physikalische Medizin und Rehabilitation;
Medicina fisica e riabilitatzione;
Dermato-venerologie
Durata minimă de formare: 3 ani
Suisse Dermatologie et venereologie
Dermatologie und Venerologie
Dermatologia e venereologia
Medicină tropicală
Durata minimă de formare: 4 ani
Suisse Medecine tropicale et medecine des voyages;
Tropen- und Reisemedizin;
Medicina tropicale e medicina di viaggio;
Psihiatrie infantilă
Durata minimă de formare: 4 ani
Suisse Psychiatrie et psychotherapie d'enfants et d'adolescents;
Kinder-und Jugendpsychiatrie und-psychotherapie;
Psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza;
Boli renale
Durata minimă de formare: 4 ani
Suisse Nephrologie
Nephrologie
Nefralogia
Sănătate publică și medicină socială
Durata minimă de formare: 4 ani
Suisse Prevention et sante publique
Pravention und Gesundheitswesen
Prevenzione e salute pubblica
Farmacologie
Durata minimă de formare: 4 ani
Suisse Pharmacologie clinique et toxicology;
Klinische Pharmakologie und Toxikologie;
Farmacologia clinica e tossicologia
Medicina muncii
Durata minimă de formare: 4 ani
Suisse Medecine du travail
Arbeitsmedizin
Medicina del lavoro
Alergologie
Durata minimă de formare: 3 ani
Suisse Allergologie et immunologie clinique;
Allergologie und klinische Immunologie;
Allergologia e immunologia clinica
Medicină nucleară
Durata minimă de formare: 4 ani
Suisse Medecine nucleaire
Nuklearmedizin
Medicina nucleare
Chirurgie maxilo-facială
(formare de bază de medic)
Durata minimă de formare: 5 ani
Suisse Chirurgie maxillo-faciale
Kiefer- und Gesichtschirurgie
Chirurgia mascello-facciale

ANEXA Nr. 13 (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)

Titlurile profesionale cu care se exercită profesia de medic dentist

Suisse - medecin dentiste;

- Zahnarzt

- medico-dentista

Diplome, certificate și titluri care atestă formarea universitară
a medicilor dentiști

Țara Titlul calificării Organismul care eliberează diploma Certificatul care însoțește diploma
Suisse Diplome federal de medecin-dentiste Departement federal de l'interieur
Eidgenossisches Zahnarztdiplom Eidgenossisches Departement des Innern
Diploma federale di medico-dentista Dipartimento federale dell'interno

ANEXA Nr. 14 (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)

Diplome, certificate și alte titluri care atestă formarea
medicului dentist specialist

1. Ortodonție
Durata minimă de pregătire: 3 ani

Țara Titlul calificării Organismul care eliberează documentul Certificatul care însoțește documentul
Suisse Diplome federal d'orthodontiste Departement federal de l'interieur et Societe Suisse d'Odonto- stomatologie
Diplom fur Kie-ferorthopadie Eidgenossisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnarzte- Gesellschaft
Diploma di Ortodontista Dipartimento federale dell'interno e Societa Svizzera di Odontologia e Stomatologia

2. Chirurgie bucală
Durata minimă de pregătire: 3 ani

Țara Titlul calificării Organismul care eliberează documentul Certificatul care însoțește documentul
Suisse Diplome federal de chirurgie orale Departement federal de l'interieur et Societe Suisse d'Odonto- stomatologie
Diplom fur Oralchirurgie Eidgenossisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnarzte-Gesellschaft
Diploma di chirurgia orale Dipartimento federale dell'interno e Societa Svizzera di Odontologia e Stomatologia

ANEXA Nr. 15 (Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)

Diplome, certificate și alte titluri care atestă formarea
universitară a farmacistului

Țara Titlul calificării Organismul care eliberează documentul
Suisse Diplome de pharmacien Departement federal de l'interieur
Eidgenossisches Eidgenossisches
Apothekerdiplom Departement des Innern
Diploma federale di farmacista
Dipartimento federale dell'interno

ANEXA Nr. 16 (Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004) Modificări (1)

Titluri profesionale cu care se exercită profesia de asistent medical generalist

Suisse: - infirmiere, infirmier

- Pflegefachfrau, Pflegefachmann

- infermiera, infermiere

Diplome, certificate și alte titluri care atesta formarea în profesia de asistent medical generalist

Țara Titlul calificării Organismul care eliberează documentul Certificatul care însoțește documentul
Suisse infirmiere diplomee et infirmier diplome Ecoles qui proposent des filieres de formation reconnues par l'Etat
diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgange durchfuhren
infermiera diplomata e infermiere diplomato Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

ANEXA Nr. 17 (Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)

Titluri profesionale cu care se exercită profesia de moașă

Suisse: - sage-femme;

- Hebamme

- levatrice

Diplome, certificate și alte titluri care atestă formarea în profesia de moașă

Țara Titlul calificării Organismul care eliberează documentul Certificatul care însoțește documentul
Suisse Sage-femme diplomee Ecoles qui proposent des filieres de formation reconnues par l'Etat
Diplomierte Hebamme Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgange durchfuhren
Levatrice diplomata Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Ședința de Guvern din 6 martie 2014: Acte normative adoptate
;
se încarcă...