Guvernul României

Hotărârea nr. 1208/2007 privind condițiile generale referitoare la interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă, precum și a echipamentelor de televiziune digitală ale consumatorilor

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 692 din 11 octombrie 2007.

În vigoare de la 11 ianuarie 2008 până la 26 decembrie 2011, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 111/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 37 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Prezenta hotărâre stabilește condițiile generale referitoare la interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă, precum și la interoperabilitatea echipamentelor de televiziune digitală ale consumatorilor, care sunt vândute, închiriate sau puse la dispoziție în oricare alt mod pe teritoriul României.

Art. 2. -

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) codare - conversia semnalelor digitale binare într-o secvență pseudoaleatoare care permite evitarea inconvenientelor legate de transmisia semnalelor digitale repetitive sau cu un conținut redus de tranziții și care facilitează procesul de sincronizare între partea de emisie și cea de recepție;

b) decodare - transformarea semnalului digital obținut prin codare, pentru a restabili semnalul inițial;

c) introducere pe piață - acțiunea de a face disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un echipament destinat consumatorilor pentru recepționarea semnalelor digitale de televiziune, în vederea distribuirii și/sau utilizării;

d) echipament de televiziune digitală avansată - dispozitiv utilizat pentru conectarea la receptorul de televiziune sau integrat în receptorul de televiziune digitală, capabil să recepționeze servicii de televiziune digitală interactivă;

e) interfață de programare a aplicației - interfață software între aplicații, pusă la dispoziție de radiodifuzori sau de furnizorii de servicii, și resursele din echipamentele de televiziune digitală avansată pentru serviciile de difuzare sub formă digitală a programelor de televiziune și radio (application program interface - API).

Art. 3. -

În scopul promovării liberei circulații a informațiilor, pluralismului media și diversității culturale, Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, denumită în continuare ANRCTI, încurajează:

a) furnizorii de servicii de televiziune digitală interactivă destinate publicului prin intermediul platformelor de televiziune digitală interactivă, indiferent de modul de transmisie, să utilizeze interfețe deschise de programare a aplicației;

b) furnizorii de echipamente de televiziune digitală avansată instalate în vederea recepționării serviciilor de televiziune digitală interactivă prin intermediul platformelor de televiziune digitală interactivă să asigure conformitatea cu o interfață deschisă de programare a aplicației, cu respectarea cerințelor minimale prevăzute în specificațiile sau standardele tehnice relevante.

Art. 4. -

Fără a aduce atingere măsurilor ce pot fi dispuse de ANRCTI în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările și completările ulterioare, proprietarii interfețelor de programare a aplicației cooperează cu furnizorii de servicii de televiziune digitală interactivă, punând la dispoziția acestora, în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii și în schimbul unei remunerații corespunzătoare, informațiile necesare pentru a permite acestora să ofere toate serviciile care se bazează pe interfețele de programare a aplicațiilor într-o formă complet funcțională.

Art. 5. -

Toate echipamentele de televiziune digitală ale consumatorilor vândute, închiriate sau puse la dispoziție în oricare alt mod, capabile să decodeze semnalele digitale de televiziune, trebuie să posede următoarele capabilități:

a) să permită decodarea acestor semnale conform algoritmului comun european de codare, administrat de o organizație europeană de standardizare recunoscută;

b) să reproducă semnalele care au fost transmise în clar, cu condiția ca, în cazul în care un astfel de echipament este închiriat, chiriașul să respecte contractul de locațiune încheiat.

Art. 6. -

Orice receptor de televiziune analogic cu un ecran cu afișaj integral, cu o diagonală vizibilă mai mare de 42 cm, introdus pe piață în vederea vânzării sau închirierii, trebuie să fie dotat cu cel puțin un conector exterior de interfață, standardizat de o organizație europeană de standardizare recunoscută, care să permită conectarea simplă a echipamentelor periferice, în special a decodoarelor suplimentare și a receptoarelor digitale.

Art. 7. -

(1) Orice receptor de televiziune digital cu un ecran cu afișaj integral, cu o diagonală vizibilă mai mare de 30 cm, introdus pe piață în vederea vânzării sau închirierii, trebuie să fie dotat cu cel puțin un conector exterior de interfață, care să permită conectarea simplă a echipamentelor periferice și să fie capabil să transfere toate elementele unui semnal digital de televiziune, inclusiv informațiile privind serviciile interactive și de acces restricționat.

(2) Conectorul exterior de interfață prevăzut la alin. (1) trebuie să fie standardizat de o organizație europeană de standardizare recunoscută sau conform unui standard adoptat de o asemenea organizație ori conform unei specificații acceptate de întreg sectorul industrial în cauză.

Art. 8. -

(1) Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 6 și 7, cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor se face de către personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop al ANRCTI.

(3) Sancțiunile pentru faptele prevăzute la alin. (1) se aplică, prin rezoluție scrisă, de către președintele ANRCTI.

Art. 9. -

Prevederile art. 8 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezenta hotărâre transpune prevederile art. 2 lit. o) și p) și ale art. 18 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, și ale art. 24 și ale anexei VI din Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva privind serviciul universal), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Iuliu Winkler
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
Președintele Autorității Naționale pentru Reglementare
în Comunicații și Tehnologia Informației,
Dan Cristian Georgescu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 4 octombrie 2007.

Nr. 1.208.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...