Guvernul României

Hotărârea nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 691 din 11 octombrie 2007.

În vigoare de la 11 octombrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se instituie regimul de arie naturală protejată și se aprobă încadrarea în categoriile de management corespunzătoare pentru următoarele situri:

Nr. Aria naturală protejată Suprafața - ha - Județul Nr. avizului Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii
A. Parcuri naturale
A1. Defileul Mureșului Superior 9.156 Mureș 1.098/CJ/25.04.2006
B, 1.752/4.04.2006
B. Rezervații naturale
B1. Rezervația de orbeți de la Apahida 31,11 Cluj 1.317/CJ/13.11.2006
B2. Gura Dobrogei 243 Constanța B, 2.073/8.11.2006
B3. Turbăria Ruginosu 355 Covasna 816/CJ/8.08.2005
B4. Cama-Dinu-Păsărica 2.400 Giurgiu B, 1.673/16.02.2006
B5. Cheile și Peștera Pătrunsa 78 Gorj 813/CJ/8.08.2005
B6. Lacul Rodeanu 51 Ialomița B, 1.267/18.07.2005
B7. Pădurea Voievodeasa 102 Suceava 1.110/CJ/2.05.2006
B8. Pădurea Roșoșa 205 Suceava 1.111/CJ/2.05.2006
B9. Codrul Secular Loben 483 Suceava 1.112/CJ/2.05.2006
B10. Ostrovul Mare 140 Teleorman 816/CJ/8.08.2005
B11. Pădurea Pojorâtele 58 Teleorman B, 2.072/8.11.2006
B12. Pădurea Merișor-Cotul Zătuanului 469 Vrancea 819/CJ/8.08.2005

Art. 2. -

(1) Parcul natural Defileul Mureșului Superior se delimitează conform anexei nr. 1, secțiunea 1.

(2) Descrierea limitelor și a suprafețelor rezervațiilor naturale este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 și 2 constituie bază pentru realizarea sistemului informațional al ariilor naturale protejate, secțiunea arii naturale protejate.

Art. 3. -

(1) Zonarea internă din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice pentru ariile naturale protejate instituite prin prezenta hotărâre se va face prin planurile de management, conform prevederilor art. 22 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

(2) Până la definitivarea planurilor de management, administratorii sau custozii ariilor naturale protejate instituite prin prezenta hotărâre vor stabili un set de măsuri pentru conservarea sau utilizarea durabilă a resurselor naturale din ariile naturale protejate pe care le administrează, care vor ține cont și de prevederile din studiile de fundamentare științifică ale acestora.

(3) În cazul în care pe anumite suprafețe din ariile naturale protejate instituite prin prezenta hotărâre există alte arii naturale protejate, desemnate anterior și încadrate în categorii de management diferite, managementul și zonarea interioară a acestor suprafețe se vor face cu respectarea celei mai restrictive funcții de protecție.

Art. 4. -

(1) Pădurile din fondul forestier național cuprinse în Parcul natural Defileul Mureșului Superior se încadrează în grupa funcțională I - păduri de protecție. Dintre acestea, pădurile situate în zonele de protecție integrală și/sau zonele de protecție strictă, după caz, se vor încadra în tipul funcțional I, iar cele din afara acestora se vor încadra în tipurile funcționale II și III, tipurile funcționale menționate fiind definite conform normelor tehnice silvice în vigoare.

(2) Deținătorii de fond forestier inclus în Parcul natural Defileul Mureșului Superior, în afara zonelor de protecție integrală și/sau a zonelor de protecție strictă, sunt obligați să nu depășească posibilitatea de produse principale rezultată în urma reîncadrării arboretelor în tipurile funcționale, conform prevederilor prezentei hotărâri. În cazul în care amenajamentele silvice în vigoare prevăd alte tratamente, administratorii sau deținătorii de fond forestier sunt obligați să solicite derogări de la prevederile amenajamentelor silvice, conform procedurilor legale.

(3) Prin planul de management al Parcului natural Defileul Mureșului Superior pot fi prevăzute și alte activități care pot fi desfășurate, potrivit legii, în afara zonelor de protecție integrală, cu excepția celor distructive sau perturbatoare pentru viața sălbatică.

Art. 5. -

(1) Administrarea ariilor naturale protejate constituite prin prezentul act normativ se face conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Structura personalului prevăzut pentru administrația Parcului natural Defileul Mureșului Superior este prevăzută în anexa nr. 1, secțiunea a 3-a.

Art. 6. -

În vederea dezvoltării ecoturismului, administratorii drumurilor publice vor amplasa indicatoare rutiere pe drumurile pe care le administrează, pentru semnalizarea adecvată a rutelor către ariile naturale protejate, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. -

(1) Limitele Parcului natural Defileul Mureșului Superior, prevăzute în anexa nr. 1, secțiunea 1, vor fi materializate în teren de către administrația parcului, în termen de 18 luni de la constituirea acestora, prin aplicarea semnelor distinctive stabilite și utilizate de Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române la distanțe cuprinse între 50 de metri și 200 de metri.

(2) Limitele Parcului natural Defileul Mureșului Superior constituite prin prezenta hotărâre se pun la dispoziție de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului tuturor instituțiilor și persoanelor interesate, în format digital, ca vectori cu referință geografică, prin intermediul paginii web, în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8. -

Autoritățile administrației publice locale vor asigura reprezentarea limitelor ariilor naturale protejate constituite prin prezenta hotărâre, ale căror elemente de identificare sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2, în planurile de amenajare a teritoriului și de urbanism, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 9. -

(1) Autoritățile administrației publice locale împreună cu administratorii ariilor naturale protejate vor lua măsuri în vederea conservării patrimoniului arhitectonic tradițional local din ariile naturale protejate și din vecinătatea acestora, prin elaborarea de proiecte-tip pentru construcții care să conțină elemente de arhitectură tradițională locală.

(2) Prin vecinătatea unei arii protejate, în sensul prevederilor alin. (1), se înțelege teritoriul administrativ pe raza căruia se găsește aria naturală protejată.

Art. 10. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Toke Istvan,
secretar de stat
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
Laszlo Borbely
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 18 septembrie 2007.

Nr. 1.143.

ANEXA Nr. 1

DESCRIEREA LIMITELOR
Harta și structura de personal pentru Parcul natural
Defileul Mureșului Superior

SECȚIUNEA 1 Descrierea limitelor Parcului natural
Defileul Mureșului Superior

Limita nordică. Pornește de pe malul drept al râului Mureș și urcă pe pârâul Bistra, până la confluența cu primul afluent care coboară dinspre Pleșa Bistrii. În continuare urcă spre nord-est pe firul pârâului până la pădure (borna 246), cotește la est și urcă pe cumpăna de apă între valea Bistrii și Sterinoasa (cota 595 m), dar părăsește culmea spre nord și ocolește obârșia pârâului Sterinoasa, ajungând la pădure (borna 245). De aici urmărește limita pădurii până pe culmea Sterinoasei, se îndreaptă spre nord (bornele silvice 244, 3), coboară în valea Corbului (bornele 4, 8), urcă pe versantul opus (borna 7) și continuă pe culmea secundară până în valea Gălăoaia (borna 13). De aici limita urcă spre est, nord-est (bornele silvice 147, 127, 146), până pe vârful Runcului (914 m) și se orientează în continuare spre est pe culmea ce delimitează valea Mureșului, cu urcușuri și coborâșuri (bornele 156, 163, 174), vârful Ulmului (927 m), valea Vișa (bornele 185, 216, 215, 3, 2), pârâul Porcului, trece la limita pădurii cu pășunea Răstolița, vârful Porcu (bornele 26, 23, 32) și coboară pe valea Răstolița în capătul comunei Răstolița (borna 410). Continuă urmând valea Răstolița și urmărește printr-un urcuș pronunțat pârâul Bannfy (bornele 457, 456) până pe culmea ce străjuiește valea Mureșului, trece de vârful Fântânel - 1.070 m (bornele 479, 501), vârful Sărăcin - 1.043 m (bornele 502, 515), urmează limita pădurii cu pășunea Lunca Bradului, ajungând în vârful Runcului. În continuare limita coboară până la liziera pădurii (bornele 68, 62) și pe culmea secundară ce urmărește valea Mureșului, coboară apoi la pârâul Bisericii (bornele 60, 43, 56, 57), urcă pe culme și coboară la pârâul Fântânel (bornele 82, 34), urcă pe culme și coboară pe valea Ilvei (bornele 33, 105, 40, 103, 104), urcă pe pârâul Ilva până la confluența dintre pârâul Ilvei și pârâul Ungurașu (borna 765). Din acest punct limita urcă pe o culme secundară prin pășune, urmărește liziera pădurii (bornele 759, 754, 745, 739), până în fânețele din zona vârfului Neagra (1.122 m). Din vârf limita coboară la pârâul Neagra Călin (bornele 836, 838), urcă apoi spre sud-est pe culme (bornele 887, 901) și iar coboară la pârâul Niculeștilor (bornele 902, 930). În continuare urcă pe culmea secundară, trecând prin bornele 931, 927, 919, ajungând în pășunea de pe culme, și coboară pe interfluviul dintre pârâul Borța și pârâul Zebrac până la talvegul acestuia (bornele 13, 9, 351, 340). Din acest loc limita urcă și urmărește culmea secundară ce urmărește valea Mureșului trecând prin vârful Leu (1.147 m), coborând apoi spre sud-est pe culme (bornele silvice 138, 137, 136, 134, 135, 148, 208, 193) până la pârâul Mermezeu, în zona de intersecție a drumului forestier cu drumul de exploatare carieră de piatră. În continuare urcă spre est pe culmea secundară, trece deasupra peretelui superior al carierei și ajunge pe vârful Drăgășel (938 m), coboară în pârâul Dușa (bornele 288, 287, 291, 295), apoi urcă în culmea Pietrii (borna 332).

Limita estică. Limita coboară pe culmea Pietrii (limita administrativă a județului Mureș) până la râul Mureș (borna 336), traversează râul și urcă pe culmea Ciobotanului prin pășune, urmărind liziera pădurii (borna 314, 315), traversează pârâul Ciobotani până la vârful Dealul Glighii (973 m).

Limita sudică. Limita coboară de pe vârful Dealul Glighii spre nord-vest, urmărește liziera pădurii (bornele 330, 325) până la confluența pâraielor Gudea Mică și Gudea Mare (bornele 326, 600). În continuare urmează un urcuș spre vest pe o culme secundară prin pădure (bornele 603, 616), traversează Bâtca Gudea (1.113 m), capătul de sus al Dealului Zbânghii, și pe limita pădurii sub Poiana Șeștina Mare (bornele silvice 307, 314) urcă pe vârful Măguricea (1.016 m). De aici se urmează culmea ce coboară spre nord-vest la pârâul Meștera (bornele 318, 324, 330), se urcă spre sud-vest prin pășunea Meșterului pe cumpăna de apă dintre Jingul și Meștera. În continuare limita cotește spre nord până la limita pădurii de protecție (borna 359), apoi face o cotitură spre nord-vest până la cota 975 m și coboară la pârâul Jângul (bornele silvice 364, 365). Urmează un urcuș spre sud-vest pe o culme secundară, coboară spre nord-vest pe cumpăna dintre Jângul și Neagra la pârâul Neagra între Crăci (bornele 398, 397, 418, 417). Limita de aici cotește spre sud-vest și pe liziera pădurii ajunge pe Dealul Doamnei, cotește spre nord-vest, tot pe limita pădurii până la borna 444 și coboară la pârâul Iadului (borna 445), urmând să urce pe creasta Piciorul Lung, (borna 451). În continuare se coboară pe cumpăna de ape pe limita fondului forestier, se traversează pâraiele Arșița și Gyarfas până la vârful Lunca Bradului (905 m) (bornele 452, 458, 466, 468, 467, 471, 472, 501, 502). Limita coboară pe pârâul Bufantau, urcă și apoi coboară la pârâul Sălard (bornele 482, 505, 485, 491, 490). Din valea Sălardului (borna 484), limita cotește spre sud-vest urcând pe culme pe vârful Hiclean - 1.024m (bornele 484, 485, 489), coboară pe culmea Corbului la borna 2, la pârâul Pescoasa Mare (borna 3), urcă pe culmea Pescoaselor și coboară la pârâul Pescoasa Mică (bornele 28, 38, 39), urcă la vârful Plaiul Borții (1.082 m) (bornele 43, 42). Limita continuă spre nord-vest pe interfluviul dintre bazinul Mureșului și bazinul Iodului, vârful Listeș - 1.062 m, și pe plaiul Iodului până în valea Iodului (bornele 122, 99, 105). Din acest punct limita urcă pe valea Iodului, urmează o culme secundară pe interfluviul stâng Lespedea (bornele 233, 241) și coboară până la pădurea mare (borna 237), de aici la pârâul Costeasa (borna 246). În continuare urcă spre vest pe culme, cotește la sud-vest și urcă la cota 766 m (borna 250), în continuare pe culmea dintre bazinul Mureșului și bazinul Borzia (borna 248). Din piscul Șoimului (borna 10) coboară și traversează pârâul Borzia, la confluența cu Zăpodia Arsura (bornele 7, 8), urcă pe Zăpodia Pleșilor (borna 46) și, după primul afluent, cotește la vest și, urcând pe o culme secundară, ajunge în culmea Făgețel - culmea dintre Valea Mureșului și valea Borzia, sub plaiul Borzia (bornele 51, 52, 65).

Limita vestică pornește de pe culmea dintre valea Mureșului și valea Borzia, coboară pe creasta secundară până la limita pădurii (borna 68) și urmărește limita fondului forestier și un pârâiaș până la râul Mureș (bornele 69, 53, 54, 56), urmărește malul stâng al Mureșului până la confluența cu pârâul Bistra.

Parcul natural Defileul Mureșului are suprafața de 9.156 ha și se află în raza administrativă a comunelor Deda, Răstolița, Lunca Bradului și Stânceni din județul Mureș.

SECTIUNEA a 2-a Harta Parcului natural Defileul Mureșului Superior*)

Parcul natural Defileul Mureșului Superior

*) Harta este reprodusă în facsimil.

SECȚIUNEA a 3-a Structura de personal a Parcului natural
Defileul Mureșului Superior

Administrația Parcului Natural Defileul Mureșului Superior va avea următoarea structură:

a) director al parcului;

b) șef pază;

c) responsabil relații cu comunitățile, educație ecologică și turism (specialist în comunicare, sociologie, psihologie, turism etc.);

d) biolog;

e) specialist în tehnologia informației (baze de date, tehnologie GIS etc.);

f) economist;

g) 5 rangeri.

ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA LIMITELOR ȘI A SUPRAFEȚELOR REZERVAȚIILOR NATURALE

B1. Rezervația de orbeți de la Apahida - 31,11 ha, comuna Apahida, județul Cluj

Descrierea limitelor

Limita nordică pornește de la intersecția terenului arabil A 569 cu pășunea Ps 566 și cu drumul de exploatare De 565, continuă pe limita dintre drumul de exploatare De 565 și pășunea Ps 566, până la intersecția dintre pășunea Ps 566 și pășunea Ps 903.

Limita estică pornește de la intersecția dintre pășunea Ps 566, pășunea Ps 903 și drumul de exploatare De 565, continuă pe limita dintre pășunea Ps 566 și pășunea Ps 903, până la intersecția cu drumul de exploatare De 591.

Limita sudică pornește de la intersecția dintre pășunea Ps 566, pășunea Ps 903 și drumul de exploatare De 591, continuă pe limita dintre drumul de explotare De 591 și pășunea Ps 566, apoi pe limita dintre drumul de exploatare De 591 și tufărișul Tf 567, pe o distanță de 5 m, până la intersecția cu livada Li 575/1.

Limita vestică pornește de la intersecția dintre tufărișul Tf 567, livada Li 575/1 și drumul de exploatare De 591, continuă pe limita dintre tufărișul Tf 567 și livada 575/1, apoi pe limita dintre tufărișul Tf 567 și terenul arabil A 569, până la intersecția dintre terenul arabil A 569, pășunea Ps 566 și drumul de exploatare De 565.

Descrierea suprafeței

Rezervația de orbeți de la Apahida cuprinde pășunea Ps 566 (31,01 ha) și tufărișul Tf 567 (0,10 ha), situate pe tarlaua nr. 12 Tarcea aflată în proprietatea Primăriei Cluj-Napoca (Nr. topo 16914, CF 1431 Cluj).

Datele sunt preluate din harta cadastrală L-34-48-C-b-2-III.

B2. Rezervația naturală Gura Dobrogei - 243 ha, localitatea Târgușor, județul Constanța

Descrierea limitelor

Limita nordică pornește de la borna silvică 40, înscriindu-se în teren în lungul pârâului Târgusor, și se încheie la borna silvică 28.

Limita estică pornește de la borna silvică 28, trece prin bornele silvice 27 și 26 între care marchează contactul cu fondul forestier din u.a. 8B al OS Hârșova, continuă prin borna 29 pe marginea unui teren (pășune) situat pe teritoriul administrativ al comunei Târgușor și continuă până la borna silvică 39.

Limita sudică pornește de la borna silvică 39 și continuă pe marginea terenului (pășune) situat pe teritoriul administrativ al comunei Târgușor, trecând prin bornele silvice 32, 35 și 37.

Limita vestică pornește din borna silvică 37, continuă cu borna silvică 38, iar intre bornele 39, 34, 31, 40 limita este reprezentată de DC 81 Târgușor-Gura Dobrogei.

Descrierea suprafeței

Rezervația naturală Gura Dobrogei cuprinde parcelele și subparcelele silvice 10, 11, 12, 13, 14, 15N1 și 16 din UP V Târgușor a OS Hârșova.

Parcelele, subparcelele și bornele silvice sunt preluate din amenajamentul silvic al UP V Târgușor a OS Hârșova întocmit în anul 1999.

B3. Rezervația naturală Turbăria Ruginosu - 355 ha, localitatea Zagon, județul Covasna

Descrierea limitelor

Limita nordică începe de la borna amenajistică 238 (altitudine: 1.035 m) de pe drumul forestier D177 Comandău-Păpăuți, urmărește bornele silvice 238 bis, 237 și 234, după care continuă până la cantonul silvic de lângă borna amenajistică 203 (altitudine: 1.080 m).

Limita estică pornește de la borna amenajistică 203, urmează drumul forestier D185 pe o distanță de 2,2 km spre sud-est, apoi în continuare încă 1,2 km până la pârâul Vaga Poncii, în dreptul bornei amenajistice 178.

Limita sudică. Din dreptul bornei amenajistice 178 limita urmează drumul forestier D 184 de la vest la est, până în dreptul bornei amenajistice 237.

Limita vestică pornește de la borna amenajistică 178 pe drumul forestier D 178, de la sud spre nord, până la drumul forestier D177 Comandău-Păpăuți, la borna amenajistică 238.

Descrierea suprafeței

Rezervația naturală Ruginosul cuprinde parcelele și subparcelele silvice 98%, 97B%, 99A, 99B%, 100%, 103B, 104 ABC, 105AB din UP III Comandău, 191,106, 107,108, 109, 110A, 110C, 111A, 111C, 112AB, 113A, 114AB, 173A, 173B, 187A, 187C, 188A din UB I (Unitate Baza I), precum și parcelele și subparcelele silvice 27A%, 28A%, 29, 30A% din TP 10 (Trup Pășune 10) Capul Caprei Zagon.

Parcelele silvice sunt preluate din amenajamentul silvic întocmit în anul 2004, fiind incluse și pe harta silvică ce face parte integrantă din amenajament. Parcelele și subparcelele cadastrale sunt preluate din Registrul cadastral al parcelelor comunei Zagon din anul 1984.

B4. Rezervația naturală Cama-Dinu-Păsărica - 2.400 ha, localitățile Slobozia, Malu, Vedea, Cetățuia, Găujani, județul Giurgiu

Descrierea limitelor

Limita nordică pornește de la Borna CSA492, situată pe taluzul interior al digului de apărare al incintei agricole Pietroșani-Giurgiu, din dreptul satului Găujani, coborând apoi spre est prin dreptul satelor Cetățuia, Vedea, Malu și ajungând până la Borna CSA472.

Limita estică: de la borna CSA472 limita continuă până la granița cu Bulgaria din dreptul km 500.

Limita sudică pornește din dreptul km 500 și urcă amonte de-a lungul graniței cu Bulgaria pe lângă ostroavele Cama, Dinu și Păsărica, ajungând până la km 520.

Limita vestică pornește de la granița cu Bulgaria din dreptul km 520 și continuă până la borna silvică 30I (situată la baza taluzului exterior al digului de apărare) și borna CSA492.

Descrierea suprafeței

Rezervația naturală Cama-Dinu-Păsărica cuprinde ostroavele Cama, Dinu și Păsărica, precum și zona inundabilă dig-mal și se încadrează în parcela cadastrală 351, tarlaua 66 (179,73 ha), parcela 1.046, tarlaua 170 (19,52 ha).

Parcelele cadastrale sunt preluate din amenajamentele silvice ale UP I Vedea a OS Giurgiu întocmite în anul 2003.

B5. Rezervația naturală Cheile și Peștera Pătrunsa - 78 ha, comuna Runcu, județul Gorj

Descrierea limitelor

Limita nordică pornește de la intersecția unui drum forestier (orientat aproximativ nord-sud) cu talvegul unui pârâu, la altitudinea de 650 m, și coboară apoi pe limita de parcelă, față de u.a. 10 din afara arealului propus spre protejare, care urmează talvegul pârâului. Limita nordică se termină la confluența pârâului cu Sohodolul, aval de cabana de pe stânga râului Sohodol și în apropierea unor izvoare carstice aflate în albia râului Sohodol și a drumului turistic care străbate zona. Lungimea aproximativă a limitei nordice este de 0,45 km și străbate doar formațiuni calcaroase.

Limita estică pornește din dreptul zonei de confluență a râului Sohodol cu un afluent de pe partea dreaptă (afluent care reprezintă limita nordică a zonei propuse), fiind reprezentată de drumul turistic paralel cu Sohodolul care separă, până la confluența pârâului Pralejelor cu Sohodolul, limita de parcelă față de u.a. 128, aparținând de Obștea Runcu. Drumul turistic se află pe partea stângă a râului Sohodol, fiind mărginit de versantul stâng al acestuia, tăiat în formațiuni de granit și grandiorit bine împădurite. Limita estică continuă pe limită parcelară față de u.a. 129 din afara arealului propus spre protejare, până la baza versantului din capătul nordic al Cheilor Pătrunsa, punct din care limita continuă urcând pe la partea superioară a muchiei versantului estic al Cheilor Pătrunsa pe o distanță de circa 650 m pe limită parcelară față tot de u.a. 129 din UP IV Plescioara. Limita părăsește astfel drumul turistic, pentru a cuprinde, în arealul propus pentru protejare, abruptul calcaros faliat estic al Cheilor Pătrunsa. Limita coboară apoi la baza versantului din capătul sudic al Cheilor Pătrunsa, în dreptul podului de peste Sohodol, unde drumul trece pe dreapta pârâului, limita urmând în continuare drumul turistic paralel cu Sohodolul, până la circa 100 m sud de confluența pârâului Valea Rea cu Sohodolul din dreptul cotei altimetrice de 411,9 m. Limita estică se întinde pe o lungime de circa 1,9 km.

Limita sudică și sud-vestică pornește din zona de confluență a unui pârâu cu Sohodolul, la altitudinea de 400 m, urmărește talvegul pârâului, urcând pe limita de parcelă dintre u.a. 7 din interiorul arealului propus spre protejare, u.a. 144 din sud și u.a. 6 din sud-vest, până la intersecția dintre talvegul pârâului și drumul forestier din partea superioară a versantului drept al Sohodolului. Limita are o lungime de circa 1,32 km.

Limita vestică pornește de la intersecția talvegului pârâului (care constituie limita de sud-vest) cu un drum forestier. Drumul forestier separă u.a. 7 din UP IV Plescioara din interiorul arealului propus spre protejare, pe limită de parcelă, și u.a. 8 din afară, până la circa 100 m sud de intersecția cu un alt drum forestier care vine dinspre vest, în dreptul cotei altimetrice de 815,5 m. Drumul forestier se află la limita geologică dintre calcar și formațiuni de granite și granodiorite și este localizat la partea superioară a versantului drept al Sohodolului, versant abrupt în care este săpată Peștera de la Pătrunsa. Limita vestică are o lungime totală de 0,65 km și se închide la intersecția cu talvegul pârâului, care constituie limita nordică a arealului propus pentru protejare.

Descrierea suprafeței

Rezervația naturală Cheile și Peștera Pătrunsa cuprinde parcela forestieră 7 din UP IV Plescioara a OS Runcu.

Parcela forestieră este preluată din amenajamentul silvic al UP IV Plescioara a OS Runcu întocmit în anul 2001.

B6. Rezervația naturală Lacul Rodeanu - 51 ha, comuna Jilavele, județul Ialomița

Descrierea limitelor

Limita nordică pornește de la circa 30 m de DN1 D din dreptul bornei kilometrice 28 + 600, urmărind conturul lacului, până în dreptul bornei kilometrice 28 + 900, respectiv la circa 10 m de drumul de exploatare agricolă aflat la limita estică a lacului. Terenul aflat în imediata vecinătate a lacului, până în DN1 D, reprezintă pășune din domeniul privat al localității Jilavele.

Limita estică continuă pe conturul lacului, având în vecinătate teren agricol, proprietate privată.

Limita sudică continuă pe conturul lacului, având în vecinătate pășune din domeniul privat al comunei Jilavele.

Limita vestică continuă pe conturul lacului, având ca vecinătăți hotarul comunei Adâncata și pășunea din domeniul privat al comunei Jilavele.

Descrierea suprafeței

Rezervația naturală Lacul Rodeanu se încadrează în parcela cadastrală HB 262, tarlaua T 73, evidențiată în Planul Urbanistic General al localității din anul 2002.

B7. Rezervația naturală Pădurea Voievodeasa - 102 ha, localitatea Sucevița, județul Suceava

Descrierea limitelor

Limita nordică începe de la borna silvică 1/6 din UP II Bercheza a OS Marginea, continuă pe limita de parcelă la borna 10 și apoi la borna 13.

Limita estică începe de la borna silvică 13, continuă pe limita de subparcelă prin bornele silvice 14, 2, 7, până la borna 7/3.

Limita sudică începe de la borna silvică 7/3, continuă pe limita de parcelă prin bornele 10, 8, 6, până la borna 1/5.

Limita vestică începe de la borna silvică 1/5, continuă pe limită de subparcelă la borna 2 și apoi la borna 1/6.

Descrierea suprafeței

Rezervația naturală forestieră Pădurea Voievodeasa cuprinde parcelele și subparcelele silvice 4B, I, H, 5A, B, E din UP II a OS Marginea.

Parcelele și subparcelele silvice sunt preluate din amenajamentul silvic al UP II Bercheza a OS Marginea întocmit în anul 2000.

B8. Rezervația naturală Pădurea Roșoșa - 205 ha, localitatea Moldovița, județul Suceava

Descrierea limitelor

Limita nord-vestică începe de la borna silvică 1/K2 din UP II Argel a OS Moldovița, continuă pe limita de parcelă prin bornele 1/80, 6/L2, pe limita de subparcelă înte 212D și 212C, pe limita de subparcelă între 212A și 212C, pe limita de subparcelă între 212B și 212C pe pârâul Iavorești la borna 11/L2.

Limita estică începe de la borna silvică 11/L2, pe limita de parcelă la borna 1/64, la borna 1/62.

Limita sudică începe de la borna silvică 1/62 pe limita de parcelă, apoi pe limita de subparcelă între 205D și 205F, pe limita de subparcelă între 205A și 205E, pe limita de subparcelă între 205A și 205B, pe limita de parcelă la borna 8/80, la borna 4/80, la borna 1/K2.

Descrierea suprafeței

Rezervația naturală forestieră Pădurea Roșoșa va cuprinde parcelele și subparcelele silvice 205A, C, D, 208A, B, C, D, 209A, B, C, D, E, 210A, B, C, D, E, F, G, 212C, H, I din UP II Argel a OS Moldovița.

Parcelele și subparcelele silvice sunt preluate din amenajamentul silvic al UP II Argel a OS Moldovița întocmit în anul 2005.

B9. Rezervația naturală Codrul Secular Loben - 483 ha, localitatea Moldovița, județul Suceava

Descrierea limitelor

Limita nordică începe de la borna silvică 17/33 din UP III Rașca a OS Moldovița, continuă pe limita de parcelă prin bornele 15/33, 14/33, 8/101, 6/101, până la borna silvică 11/101.

Limita estică începe de la borna silvică 11/101, continuă pe limită de parcelă prin bornele silvice 1/03, 60/03, 1/116, pe Vf. Buzova și apoi la borna 65/03.

Limita sudică începe de la borna silvică 65/03, pe limită de parcelă prin bornele 10/113, 7/121, pe pârâul Timotei, până la borna 1/123.

Limita vestică începe de la borna silvică 1/123, pe limită de parcelă la bornele 2/03, 8/108, pe sub Vf. Lemșca, pe limită de parcelă, până la borna 17/33.

Descrierea suprafeței

Rezervația naturală forestieră Pădurea Loben cuprinde parcelele și subparcelele silvice 289A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 290A, B, C, D, E, 291A, B, C, D, E, 292A, B, 293A, B, C, D, E, 294A, B, C, D, E, F, V1, V2, V3, V4, 295A, B, C, D, E, F, G, H din UP III Rașca a OS Moldovița.

Parcelele și subparcelele silvice sunt preluate din amenajamentul silvic al UP III Rașca a OS Moldovița întocmit în anul 2005.

B10. Rezervația naturală Ostrovul Mare - 140 ha, comuna Islaz, județul Teleorman

Descrierea limitelor

Limita nordică este reprezentată de limita grindului ce pornește din borna silvică 131 și continuă prin bornele silvice 133, 135, 137, 139, 141, până la borna silvică 143.

Limita nord-estică este reprezentată de limita subparcelei forestiere 75B, până la borna silvică 143.

Limita estică este reprezentată de limita subparcelei forestiere 75B.

Limita sud-estică este reprezentată de limita subparcelei forestiere 75B, până la borna silvică 144.

Limita sudică este reprezentată de limita grindului ce pornește din borna silvică 144 și continuă prin bornele silvice 142, 136, 134, până la borna silvică 132.

Limita sud-vestică este reprezentată de limita subparcelelor forestiere 68A, 68C, 68D, până la borna silvică 132.

Limita vestică este reprezentată de limita subparcelei forestiere 68B.

Limita nord-vestică este reprezentată de limita subparcelei forestiere 68B, până la borna silvică 131.

Descrierea suprafeței

Rezervația naturală Ostrovul Mare cuprinde grindul Ostrovul Mare și are parcelele și subparcelele forestiere 68A-D, 69A-F, 70A-F, 70N, 71A-D, 71N, 72A-D, 72N, 73A-H, 73N, 74A-G, 75A-B, 104N, 105N, 106N din UP VI Calnovăț a OS Corabia (județul Olt) și luciul de apă al Dunării, limitrof grindului.

Parcelele și subparcelele silvice sunt preluate din amenajamentul silvic al UP VI Calnovăț a OS Corabia întocmit în anul 2001.

B11. Rezervația naturală Pădurea Pojorâtele - 58 ha, localitatea Drăgănești de Vede, județul Teleorman

Descrierea limitelor

Limita nordică pornește din borna silvică 52, continuă pe linia parcelară prin borna silvică 76, până la borna silvică 96.

Limita nord-estică pornește din borna silvică 96, continuă până la borna silvică 95, limitată de pârâul Burdea.

Limita estică pornește din borna silvică 95, continuă prin borna silvică 94, apoi pe limita dintre subparcelele 60A și 60C, până la intersecția cu linia parcelară ce desparte parcela 59 de parcela 60.

Limita sud-estică pornește din punctul de intersecție al parcelelor 60 și 59, continuă pe limita subparcelelor 59 A și 59 B, până la intersecția cu linia parcelară ce desparte parcelele 58 și 59.

Limita sudică pornește de la intersecția limitei sud-estice cu linia parcelară ce desparte parcela 59 de parcela 58 și continuă pe aceasta prin borna silvică 73, până la borna silvică 49.

Limita sud-vestică pornește din borna silvică 49, continuă pe linia parcelară până la borna silvică 50.

Limita vestică pornește de la borna silvică 50, continuă pe linia parcelară, trecând prin bornele silvice 74 și 75, până la borna silvică 51.

Limita nord-vestică pornește de la borna silvică 51, continuă pe linia parcelară, până la borna silvică 52.

Descrierea suprafeței

Rezervația naturală Pădurea Pojorâtele cuprinde parcelele și subparcelele silvice 46, 48, 59A, 60A și 61 din UP IV Pojorâtele a OS Roșiori de Vede, județul Teleorman.

Parcelele și subparcelele silvice sunt preluate din amenajamentul silvic al UP IV Pojorâtele a OS Roșiori de Vede întocmit în anul 1995.

B12. Rezervația naturală Pădurea Merișor-Cotul Zătuanului - 469 ha, comuna Vânători, județul Vrancea

Descrierea limitelor

Limita nordică pornește din borna silvică 92, continuă spre est până la borna silvică 90 (UP IX Biliești) și borna silvică 91, înscriindu-se în teren în lungul unui drum tehnologic ce desparte un ogor de vânătoare la nord de o livadă de nuci situată la sud. Limita nordică se desfășoară la sudul localității Ciuslea, pe direcția vest-est, până la albia Siretului.

Limita estică pornește din borna silvică 91, trece prin bornele silvice 83, 71, 72, 68, 58, 53, 40 și 41, până la borna silvică 36 (UP IX Biliești), care separă trupul de pădure propus pentru protejare de zona cu vegetație arbustivă sau ierboasă și de albia râului Siret.

Limita sudică pornește din borna silvică 36, situată la nord de balastiera de la Biliești, continuă în amonte pe un braț secundar al râului Siret și apoi pe liziera pădurii. Limita sudică traversează brațul secundar al râului Siret și continuă prin bornele silvice 42, 43, 44 și 45, până la borna silvică 50 (UP IX Biliești).

Limita vestică pornește din borna silvică 50, marchează contactul cu terenurile arabile situate la vest, continuă pe marginea sinuoasă a pădurii cu bornele silvice 122, 121, 51, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 79, 80, 84, 85, 86, 88, 89 și se încheie la borna 92 (UP IX Biliești).

Descrierea suprafeței

Rezervația naturală Pădurea Merișor-Cotul Zătuanului cuprinde parcelele și subparcelele silvice 13B-H, 14A-H, 15A-D, 16A-D, 17A-B, 18A-C, 19, 20A-P, 21A-F, 22A-B, 22N, 23A-H, 24A-D, 25N, 25A-G, 26A-G, 27N, 27A-P, 28A-I, 29A-B, 30A-J, 31, 32A-B, 33A-B, 34A-N, 35A-B, 36A-H.

Parcelele și subparcelele silvice sunt preluate din amenajamentul silvic al UP IX Biliești a OS Focșani întocmit în anul 2001.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...