Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 11/2016 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 aprilie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (2) și ale art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 9 noiembrie 2007.

Art. 3. -

Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț

București, 30 martie 2016.

Nr. 11.

ANEXĂ

STANDARD DE PERFORMANȚĂ
pentru serviciul de distribuție a energiei electrice

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Scop și domeniu de aplicare

Art. 1. -

Prezentul standard de performanță, denumit în continuare standard, reglementează calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice.

Art. 2. -

Standardul stabilește indicatorii de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

Art. 3. -

(1) Standardul se aplică în relațiile dintre operatorii de distribuție și utilizatorii racordați la RED care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au instalațiile la tensiunea nominală alternativă în gama 230 V-110 kV și la frecvența nominală de 50 Hz;

b) prin regimul lor de funcționare nu introduc perturbații inacceptabile, conform normativelor în vigoare, care să afecteze funcționarea RED sau alimentarea altor utilizatori RED din zonă;

c) respectă condițiile prevăzute în contractul de distribuție/furnizare.

(2) Standardul se aplică și în relațiile dintre operatorii de distribuție și titularii cererilor de racordare la rețeaua electrică de interes public.

Art. 4. -

Prin standard se stabilesc indicatorii de performanță privind serviciul de distribuție a energiei electrice cu privire la:

a) continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor;

b) calitatea tehnică a energiei electrice distribuite;

c) calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice.

Art. 5. - Modificări (1)

Prevederile standardului nu se aplică, după caz, în situații de:

a) forță majoră;

b) funcționare anormală a RED determinată de către OTS, în condițiile în care OD a luat toate măsurile pentru limitarea efectelor cauzei care determină funcționarea anormală.

SECȚIUNEA a 2-a Definiții și abrevieri

Art. 6. -

(1) Termenii utilizați în prezentul standard sunt definiți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în Codul tehnic al rețelelor electrice de distribuție, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, Legea privind eficiența energetică nr. 121/2014, NTE 004/05/00 - Normativ pentru analiza și evidența evenimentelor accidentale din instalațiile de producere, transport și distribuție a energiei electrice și termice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, și în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare regulament de racordare.

(2) În înțelesul standardului, termenii și expresiile folosite au următoarele semnificații:

a) analizor de calitate - instrument sau aparat cu ajutorul căruia se realizează monitorizarea și măsurarea parametrilor tehnici ai energiei electrice distribuite;

b) armonici - tensiuni sinusoidale/curenți sinusoidali cu o frecvență egală cu un multiplu întreg al frecvenței fundamentale a tensiunii aplicate/curentului aplicat;

c) condiții meteorologice deosebite - situații speciale, care pot fi demonstrate prin comunicate ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ale Administrației Naționale Apele Române, ale Administrației Naționale de Meteorologie și Hidrologie sau ale altor instituții abilitate, în urma cărora au rezultat deteriorări de echipamente în instalațiile electrice ale OD sau abateri de la schema normală de funcționare într-o anumită zonă a rețelei electrice de distribuție. Cauzele deteriorărilor de echipamente și/sau ale abaterilor de la schema normală de funcționare, într-o anumită zonă a rețelei electrice de distribuție, se demonstrează de OD prin emiterea unor documente în care se specifică echipamentele afectate din instalațiile electrice. Aceste documente se vizează de către autoritățile administrației publice locale din zona în care s-a înregistrat o astfel de situație. Situațiile care pot duce la depășirea cu mult a condițiilor de proiectare a echipamentelor electrice pot fi, de exemplu: temperaturi extreme, polei, grosimi foarte mari ale stratului de chiciură sau rafale de vânt puternic;

d) echipament cu funcție de înregistrare a numărului de întreruperi - aparat electric care poate înregistra toate tipurile de întreruperi - tranzitorii, scurte sau lungi, respectiv lipsa tensiunii în punctul de amplasare;

e) compensație - sumă de bani pe care OD o plătește utilizatorului racordat în zona RED afectată, în cazul în care nivelul unui indicator de performanță nu este atins conform prevederilor prezentului standard;

f) deranjament - eveniment accidental din rețelele electrice de joasă tensiune (≤ 1 kV) care conduce la întreruperea consumatorilor alimentați din rețeaua de joasă tensiune sau la modificarea parametrilor tensiunii în afara limitelor normate. Constituie deranjamente și arderea siguranțelor sau declanșarea întreruptoarelor de pe partea de medie tensiune a transformatoarelor, cu excepția cazurilor când acestea se produc ca urmare a defectării transformatoarelor sau a unor scurtcircuite pe partea de medie tensiune, până la bornele transformatorului;

g) factor total de distorsiune armonică (total harmonic distortion factor - THD) - parametru sintetic, caracteristic pentru regimul periodic nesinusoidal în ansamblu (total), calculat conform formulei:

unde: h este rangul armonicii, iar uh este tensiunea armonică raportată la tensiunea fundamentală U1;

h) flicker - impresia de instabilitate a senzației vizuale produsă de o sursă luminoasă a cărei luminozitate sau distribuție spectrală variază în timp datorită variației tensiunii la alimentare; modul de măsurare și valorile-limită sunt precizate în Norma tehnică energetică pentru limitarea fluctuațiilor de tensiune, inclusiv a efectului de flicker, în rețelele electrice de transport și de distribuție - NTE 012/14/00, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;

i) forță majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, conform art. 1.351 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care exonerează de orice răspundere părțile contractuale. Pot fi considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, cutremure, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou etc.;

j) gol de tensiune - reducerea temporară a tensiunii efective într-un punct al rețelei de alimentare cu energie electrică la o valoare cuprinsă între 90% și 5% din valoarea contractuală. În aplicarea acestui standard, durata unui gol de tensiune este între 10 ms și 60 s (un minut);

k) incident deosebit - eveniment care duce la apariția unei întreruperi a căii de alimentare/evacuare a energiei electrice, cu o durată de minimum 6 ore, ce afectează un număr mai mare de 5.000 de utilizatori; Modificări (1)

l) întrerupere de alimentare - situație în care valorile efective ale tensiunilor de linie/fază din punctul de conectare sunt sub 5% din tensiunea de referință;

m) întrerupere tranzitorie - întrerupere cu durata (t) de maximum o secundă (t ≤ 1s);

n) întrerupere scurtă - întrerupere cu durata între 1 s și 3 min (1s < t ≤ 3 min);

o) întrerupere lungă - întrerupere de peste 3 min (t > 3 min.);

p) întrerupere planificată - întrerupere necesară pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare, exploatare sau mentenanță, anunțată înainte de a se interveni în rețeaua electrică de distribuție, conform prevederilor standardului;

q) întrerupere neplanificată - întrerupere despre care utilizatorii afectați nu au fost anunțați în prealabil conform prevederilor standardului;

r) mediu rural - zonă de consum care cuprinde ca unități administrativ-teritoriale satele și comunele;

s) mediu urban - zonă de consum care cuprinde ca unități administrativ-teritoriale orașele și municipiile;

ș) monitorizare - urmărirea numărului de întreruperi și/sau a parametrilor calității tehnice a energiei electrice în puncte reprezentative ale RED, alese de către OD și/sau în funcție de reclamațiile primite;

t) nesimetrie - stare a unui sistem trifazat de tensiuni (curenți) caracterizată prin amplitudini ale tensiunii (curentului) pe fază diferite sau/și defazaje între fazele consecutive diferite de 2n/3 rad. Din punct de vedere practic, cel mai important parametru este factorul de nesimetrie determinat de componenta de secvență negativă (Kn), definit ca raportul dintre media valorilor efective calculate pentru zece minute ale componentei negative și media valorilor efective calculate pentru zece minute ale componentei pozitive, exprimat în procente;

ț) supratensiune temporară de frecvență industrială - creștere temporară a tensiunii efective într-un punct al rețelei de alimentare cu energie electrică peste valoarea de prag specificată de la care tensiunea începe să crească. În aplicarea acestui standard, pragul de la care tensiunea începe să crească (începutul supratensiunii) este egal cu 110% din tensiunea de referință;

u) durata creșterii de tensiune - interval de timp parcurs între momentul la care valoarea efectivă a tensiunii într-un anumit punct al rețelei de alimentare cu energie electrică depășește pragul de început și momentul la care acesta ajunge sub pragul de sfârșit. Pentru scopul acestui standard, durata unei creșteri de tensiune este de la 10 ms până la 1 min inclusiv;

v) supratensiune tranzitorie - supratensiune oscilantă sau neoscilantă de scurtă durată, care în general este puternic amortizată și durează numai câteva milisecunde. Supratensiunile tranzitorii sunt în general determinate de trăsnet, operațiuni de comutații sau funcționarea fuzibililor;

x) tensiune interarmonică - tensiune sinusoidală cu o frecvență între armonici, respectiv cu o frecvență care nu reprezintă un multiplu întreg al frecvenței fundamentale a tensiunii;

y) tensiune înaltă - tensiune a cărei valoare efectivă nominală este cuprinsă între 36 kV < Un ≤ 150 kV (în România, 110 kV);

z) tensiune medie - tensiune care are valoarea efectivă nominală cuprinsă între 1 kV < Un ≤ 36 kV;

aa) tensiune joasă - tensiune care are valoarea efectivă nominală Un ≤ 1 kV;

ab) tensiune nominală a unei rețele - tensiune care caracterizează sau identifică o rețea de alimentare cu energie electrică și la care se face referire în cazul anumitor caracteristici de funcționare;

ac) tensiune de alimentare contractuală (tensiune declarată) - în mod normal este tensiunea nominală Un a rețelei. La medie și înaltă tensiune, drept urmare a unui acord între OD și utilizator, tensiunea de alimentare contractuală poate fi diferită de tensiunea nominală;

ad) variație rapidă de tensiune - variație singulară rapidă a valorii efective a tensiunii între două niveluri consecutive, care au rămas stabile pe un interval de timp definit, dar nespecificat.

(3) Abrevierile utilizate în cuprinsul standardului au următoarele semnificații:

a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) ATR - aviz tehnic de racordare;

c) CEI - Comisia Electrotehnică Internațională;

d) CR - certificat de racordare;

e) PD - punct de delimitare;

f) OD - operator/operatori de distribuție;

g) OTS - operator de transport și de sistem;

h) RED - rețea electrică de distribuție;

i) SEN - sistem electroenergetic național;

j) LEA - linie electrică aeriană;

k) LES - linie electrică subterană;

l) IT - înaltă tensiune;

m) MT - medie tensiune;

n) JT - joasă tensiune;

o) Uc - tensiunea contractuală (declarată);

p) Un - tensiunea nominală.

CAPITOLUL II Continuitatea în alimentare

SECȚIUNEA 1 Obligații ale OD

Art. 7. -

OD are obligația să asigure continuitatea în alimentarea cu energie electrică în conformitate cu nivelurile de performanță stabilite prin prezentul standard. OD ia toate măsurile pentru reducerea duratei întreruperilor și pentru a le programa, la date și ore care afectează cât mai puțin utilizatorul.

Art. 8. -

(1) În situația în care OD nu asigură nivelul de performanță stabilit prin prezentul standard, utilizatorii racordați în zona din RED afectată au dreptul de a primi compensații.

(2) Compensațiile se plătesc de către OD utilizatorilor ale căror instalații sunt racordate direct la rețeaua acestuia.

(3) În cazul în care responsabil pentru nerespectarea indicatorilor de performanță este OD ce deține RED din amonte de rețeaua la care sunt racordate instalațiile utilizatorilor afectați, compensațiile se plătesc conform alin. (2), urmând a fi recuperate de la OD responsabil prin solicitarea de despăgubiri conform contractului de distribuție încheiat între cei doi OD conform reglementărilor în vigoare.

Art. 9. -

La solicitarea unui utilizator cu o putere aprobată de cel puțin 100 de kVA pe loc de consum, OD este obligat să negocieze includerea în contractul de distribuție a unor prevederi speciale referitoare la continuitatea alimentării și/sau calitatea tehnică a energiei electrice, suplimentare nivelurilor minime stabilite prin prezentul standard, convenind obligațiile tehnice și financiare care revin părților, cu evidențierea distinctă a acestora în contractul de distribuție.

Art. 10. -

OD este obligat să anunțe utilizatorii afectați de întreruperile planificate, menționând durata estimată a acestora.

Art. 11. -

OD este îndreptățit să întrerupă calea de alimentare/evacuare a energiei electrice în situațiile și condițiile prevăzute în contractul-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit în continuare contract-cadru pentru serviciul de distribuție.

Art. 12. -

(1) Pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare și mentenanță, OD va stabili, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părți.

(2) OD informează utilizatorii și, în cazul utilizatorilor de tip client final, furnizorii acestora cu privire la data, ora, precum și durata întreruperilor necesare, după cum urmează:

a) în scris sau telefonic, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor, în cazul clienților noncasnici mari, precum și în cazul clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârstă, încadrați în această categorie conform prevederilor art. 19; pentru aceste categorii de clienți, OD retransmite anunțul cu privire la data întreruperii cu 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor;

b) prin mass-media (minimum presă) și pagina proprie de internet, în cazul locurilor de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de IT și MT, cu excepția celor aferente clienților prevăzuți la lit. a), cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor;

c) prin mass-media (minimum presă) și pagina proprie de internet, în cazul locurilor de consum și/sau de producere racordate la rețelele electrice de JT, cu excepția celor aferente clienților prevăzuți la lit. a), cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (2) lit. b) și c), pentru cazul în care contractul de distribuție este încheiat între OD și utilizator, OD informează utilizatorii și individual, prin e-mail sau sms, dacă informațiile privind adresa de e-mail sau numărul de telefon i-au fost puse la dispoziție de către aceștia.

(4) În situația locurilor de consum și/sau de producere prevăzute la alin. (2) lit. a), dacă se ajunge la o înțelegere cu majoritatea utilizatorilor afectați privind reprogramarea unei întreruperi planificate, OD anunță toți utilizatorii cu privire la noua dată, oră, precum și durată a întreruperii necesare, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a lucrărilor.

(5) În situația în care, din motive obiective, OD renunță la întreruperea planificată, acesta are obligația de a informa utilizatorii ce urmau a fi afectați de aceasta cu minimum 24 de ore înainte de data prevăzută pentru începerea lucrărilor.

(6) La solicitarea unui utilizator, transmisă în scris conform art. 38, OD apelează la mijloace speciale (de exemplu, alimentări provizorii, lucru sub tensiune, grupuri generatoare mobile), cu scopul limitării duratei/puterii întrerupte sau chiar a eliminării întreruperilor, sau realizează lucrările necesare în afara programului normal de lucru al solicitantului.

(7) În situația prevăzută la alin. (6), cheltuielile suplimentare ale OD se suportă de utilizator în condițiile în care OD îi adresează o propunere tehnică și financiară înaintea începerii lucrărilor, cu excepția consumatorilor vulnerabili.

Art. 13. -

(1) Într-un an calendaristic, pentru lucrările de dezvoltare și mentenanță, OD nu cauzează unui utilizator mai mult de:

a) 4 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul urban;

b) 8 întreruperi planificate cu durata de maximum 8 ore fiecare, în mediul rural.

(2) În scopul realizării lucrărilor de retehnologizare a unor rețele electrice care alimentează un număr mai mare de 2.000 de utilizatori pentru care nu există soluții tehnice cu caracter provizoriu (în vederea asigurării alimentării/evacuării energiei electrice), precum și a lucrărilor necesare pentru racordarea unor noi utilizatori se acceptă ca OD să efectueze într-un an calendaristic 2 întreruperi planificate, cu durata de maximum 8 ore fiecare, în plus față de numărul întreruperilor prevăzut la alin. (1).

Art. 14. -

(1) Pentru remedierea instalațiilor în urma unor evenimente accidentale care necesită o intervenție imediată, OD ia toate măsurile necesare și anunță, dacă este posibil, pe orice cale și în timpul cel mai scurt utilizatorii cu privire la ora și durata întreruperii care urmează.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), pentru calculul indicatorilor de continuitate, această întrerupere se consideră ca fiind neplanificată.

(3) Dacă remedierea instalațiilor nu necesită o intervenție imediată, OD anunță utilizatorii, cu minimum 24 ore înainte de întrerupere, prin intermediul mass-mediei (minimum presă) și pagina de internet și e-mail/sms, iar la calculul indicatorilor de continuitate, întreruperea se consideră ca fiind planificată.

Art. 15. -

(1) În termen de 5 de zile calendaristice de la data producerii unui incident deosebit în RED, OD concesionar este obligat să informeze ANRE, precizând și numărul locurilor de consum și/sau de producere afectate. Modificări (1)

(2) În cadrul raportului prevăzut la art. 44, OD concesionar transmite ANRE un centralizator anual al incidentelor deosebite din RED, însoțit de rapoartele de analiză aferente acestora.

Art. 16. -

(1) OD asigură sosirea echipei de intervenție în minimum de timp din momentul în care a luat cunoștință de întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, astfel încât restabilirea acesteia, după o întrerupere neplanificată, să se realizeze, de la data intrării în vigoare a Standardului până la data de 31 decembrie 2018, după cum urmează:

a) pentru mediul urban, în condiții normale de vreme, în maximum 8 ore;

b) pentru mediul rural, în condiții normale de vreme, în maximum 18 ore;

c) pentru mediul urban sau rural, în condiții meteorologice deosebite, în maximum 48 de ore. Modificări (1)

(2) Începând cu 1 ianuarie 2019, restabilirea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum și/sau de producere, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se realizeze după cum urmează:

a) pentru mediul urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, în condiții normale de vreme, în maximum 6 ore;

b) pentru municipiile reședință de județ, în condiții normale de vreme, în maximum 4 ore;

c) pentru mediul rural, în condiții normale de vreme, în maximum 12 ore;

d) pentru mediul urban sau rural, în condiții meteorologice deosebite, în maximum 48 de ore. Modificări (1)

(3) Termenele prevăzute la alin. (1) și (2) se calculează din momentul în care OD a luat cunoștință, prin anunțarea de către utilizator sau ca urmare a indicațiilor echipamentelor specifice instalate în rețea, de întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice.

(4) La solicitarea telefonică a utilizatorilor, OD furnizează informații actualizate continuu cu privire la momentul estimat al restabilirii căii de alimentare/evacuare cu energie electrică.

(5) Pentru minimizarea duratei întreruperii neplanificate, OD este obligat să aplice soluții tehnice cu caracter temporar în vederea asigurării alimentării/evacuării energiei electrice la/de la locurile de consum și/sau de producere.

Art. 17. -

(1) Începând cu 1 ianuarie 2017, OD concesionar monitorizează și transmite ANRE în cadrul raportului anual prevăzut la art. 44 numărul întreruperilor lungi neplanificate, ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la IT și MT apărute într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme. Pentru nivelul de JT, până la data de 31 decembrie 2018, monitorizarea numărului întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere se realizează acolo unde s-au implementat sisteme de măsurare inteligentă a energiei electrice.

(2) În cadrul întreruperilor lungi neplanificate prevăzute la alin. (1) nu sunt incluse întreruperile accidentale provocate de terți. Întreruperile accidentale provocate de terți se monitorizează și se raportează distinct de către OD, în cadrul raportului prevăzut la art. 44. Modificări (1)

(3) Pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020 numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de:

a) 12 întreruperi neplanificate, în mediul urban;

b) 24 de întreruperi neplanificate, în mediul rural.

(4) Pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2022, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de:

a) 8 întreruperi neplanificate, în mediul urban;

b) 16 întreruperi neplanificate, în mediul rural.

(5) Începând cu 1 ianuarie 2023, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de 8 întreruperi indiferent de zonă.

(6) În condițiile prevăzute la alin. (1), începând cu 1 ianuarie 2019, numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT, într-un an calendaristic, în condiții normale de vreme, nu poate fi mai mare de 3 întreruperi indiferent de zonă.

Art. 18. -

În cazul nerespectării prevederilor art. 13, art. 16 alin. (1) și (2) și/sau art. 17 alin. (3), (4), (5) și (6) OD plătește utilizatorului compensații conform anexei nr. 1.

Art. 19. -

Dacă titularul contractului de furnizare/distribuție aduce la cunoștință OD și prezintă o confirmare medicală de la un medic specialist, vizată și de medicul de familie, că o persoană locuind la locul său de consum necesită menținerea în viață prin aparate electrice, intrând astfel în categoria clienților vulnerabili, OD este obligat:

a) să înregistreze adresa/locul de consum drept o instalație specială, din motive umanitare;

b) să ia toate măsurile pentru evitarea deconectării respectivului loc de consum;

c) să rezolve cu prioritate întreruperile neplanificate care afectează respectivul loc de consum;

d) să asigure o sursă suplimentară de alimentare a respectivului loc de consum;

e) să ofere utilizatorului un număr de telefon de urgență;

f) dacă este cazul, să permită ca relația cu clientul vulnerabil respectiv să se poată desfășura prin intermediul unei terțe persoane, împuternicite de titularul contractului de furnizare/distribuție încheiat pentru locul de consum respectiv.

SECȚIUNEA a 2-a Indicatori de continuitate în alimentare

Art. 20. -

(1) OD are obligația de a realiza înregistrarea tuturor întreruperilor de lungă durată, precum și ale întreruperilor de scurtă durată a căii de alimentare/evacuare a energiei electrice a locurilor de consum și/sau de producere racordate la RED, indiferent de tensiunea acestora.

(2) Pentru fiecare întrerupere de lungă durată a căii de alimentare/evacuare, OD înregistrează cel puțin:

a) tensiunea la care se produce întreruperea - originea întreruperii;

b) caracterul planificat sau neplanificat al întreruperii - pentru indicatorii de continuitate;

c) cauza întreruperii;

d) data, ora și minutul de început al întreruperii;

e) numărul de etape de reconectare, dacă este cazul;

f) numărul de utilizatori realimentați la fiecare etapă de reconectare, precum și data, ora și minutul de sfârșit al întreruperii pentru aceștia;

g) data, ora și minutul de sfârșit al întreruperii, pentru toți utilizatorii afectați de întrerupere;

h) durata totală (din momentul dispariției tensiunii până la reconectare), în minute, a întreruperii, respectiv a etapei de realimentare, dacă este cazul;

i) numărul de utilizatori, pe fiecare nivel de tensiune, afectați de întrerupere, corespunzător fiecărei etape a acesteia, dacă este cazul;

j) numărul fazelor afectate de întrerupere dacă aceasta se produce în rețeaua de joasă tensiune;

k) puterea electrică întreruptă (ultima putere măsurată înainte de întrerupere), la IT.

(3) Pentru fiecare întrerupere de scurtă durată a căii de alimentare/evacuare, OD înregistrează informațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c), d), h), i), j) și k).

(4) OD înregistrează și calculează anual următoarele date privind continuitatea alimentării/evacuării pentru utilizatorii din zona lor de activitate:

a) numărul de întreruperi lungi;

b) SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) indicele frecvența medie a întreruperilor în rețea (sistem) pentru un utilizator reprezintă numărul mediu de întreruperi suportate de utilizatorii racordați la rețeaua OD. Se calculează împărțind numărul total de utilizatori care au suferit o întrerupere cu o durată mai mare de 3 minute la numărul total de utilizatori deserviți:

c) SAIDI (System Average Interruption Duration Index) indicele durata medie a întreruperilor în rețea (sistem) pentru un utilizator reprezintă timpul mediu de întrerupere a utilizatorilor la nivel de OD, calculat ca medie ponderată. Indicatorul se calculează împărțind durata cumulată a întreruperilor lungi la numărul total de utilizatori deserviți de OD, astfel:

iar în cazul în care reconectarea utilizatorilor se face treptat, în mai multe etape, nu simultan pentru toți utilizatorii, se aplică următoarea formulă:

d) ENS (Energy Not Supplied) - energia nelivrată, definită ca energia totală nelivrată către locurile de consum racordate la rețeaua OD, din cauza întreruperilor;

e) AIT (Average Interruption Time) - timpul mediu de întrerupere reprezintă perioada medie echivalentă de timp, în care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică la nivel de OD:

unde, în formulele de mai sus, notațiile reprezintă:

n - numărul total de întreruperi lungi;

ki - numărul de etape de reconectare, corespunzător întreruperii i;

Ni - numărul utilizatorilor care au suferit o întrerupere cu o durată de peste 3 minute la întreruperea i;

Nij - numărul utilizatorilor care au suferit o întrerupere cu o durată de peste 3 minute la etapa j a întreruperii i;

Pi - puterea electrică întreruptă la întreruperea i, numai la IT;

Di - durata (timpul) de întrerupere a utilizatorilor din momentul dispariției tensiunii până la reconectare pentru întreruperea i;

Dij - durata (timpul) de întrerupere a utilizatorilor din momentul dispariției tensiunii până la reconectare pentru etapa j a întreruperii i;

Nt - numărul total al utilizatorilor deserviți;

AD (Annual Demand) - consumul anual de energie electrică, fără pierderile din rețeaua electrică la nivelul OD.

În calculul ENS și AIT se ia în considerare energia consumată de toți utilizatorii rețelei electrice (consumatori, producători, alți operatori).

Pentru calculul AIT, valorile ENS și AD trebuie exprimate în aceleași unități de măsură.

(5) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, OD înregistrează și calculează anual următoarele date care oferă informații despre fiabilitatea rețelei și despre performanțele echipamentelor de automatizare:

a) numărul de întreruperi scurte;

b) MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) - indicele frecvența medie a întreruperilor momentane - întreruperi de scurtă durată - ca raport între numărul total al utilizatorilor întrerupți pe durate scurte și numărul total Nt al utilizatorilor deserviți în sistemul analizat:

unde:

M este numărul total al întreruperilor de scurtă durată;

Nm — numărul utilizatorilor care au suferit o întrerupere cu o durată scurtă (sub 3 minute), la fiecare întrerupere m.

Indicatorii SAIFI, SAIDI și MAIFI se determină de regulă, pe baza înregistrărilor automate ale întreruperilor la MT și IT, iar la JT se estimează din calcule. Indicatorii ENS și AIT se calculează numai pentru utilizatorii racordați la rețeaua electrică de IT.

(6) OD are obligația să monitorizeze și să transmită anual la ANRE indicatorii de continuitate, conform tabelelor prezentate în anexele nr. 2 și 3.

Art. 21. -

(1) Termenul standard de răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor este de maximum 15 zile calendaristice.

(2) În situația în care termenul prevăzut la alin. (1) nu este respectat de către OD, acesta va plăti utilizatorului care a solicitat lămuriri o compensație conform anexei nr. 4.

SECȚIUNEA a 3-a Modul de înregistrare a întreruperilor

Art. 22. -

(1) În cazul întreruperilor planificate se consideră o singură întrerupere chiar dacă în perioada anunțată pentru realizarea lucrărilor în rețelele electrice utilizatorul a suferit mai multe întreruperi urmate de repuneri sub tensiune provizorii. Durata acestei întreruperi este egală cu suma tuturor duratelor întreruperilor lungi înregistrate în perioada anunțată pentru realizarea lucrărilor respective.

(2) În cazul întreruperilor neplanificate, dacă două sau mai multe întreruperi lungi au aceeași cauză și se succed la intervale de timp de maximum trei minute, acestea vor fi grupate și considerate ca o singură întrerupere echivalentă cu durata egală cu suma duratelor întreruperilor produse separat.

CAPITOLUL III Calitatea tehnică a energiei electrice

SECȚIUNEA 1 Calitatea curbei de tensiune

Art. 23. -

Pentru caracteristicile tensiunii în PD, prevederile SR EN 50160 reprezintă cerințe minimale. Modul de măsurare a acestora trebuie să se realizeze conform SR EN 50160. Principalii parametri de calitate sunt prezentați în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 1 - Calitatea curbei de tensiune

Fenomen Limite admisibile
Limite pentru tensiunea contractuală la MT și IT Tensiunea contractuală Uc situată în plaja
± 5% față de tensiunea nominală
Flicker Plt ≤1, pentru 95% din săptămână
Variații rapide de tensiune în regim normal ± 5% față de tensiunea nominală Un la JT
± 4% față de Uc la MT și IT

Nesimetrie (componenta negativă) - Kn
La JT și MT, Kn ≤ 2%, pentru 95% din săptămână; în unele zone se poate atinge 3%;
La IT, Kn ≤ 1%, pentru 95% din săptămână
Frecvența* 50 Hz ± 1% (rețea interconectată)
50 Hz + 4/- 6%

* Intră în responsabilitatea OTS. Frecvența nominală a SEN este de 50 Hz.

Art. 24. -

(1) Limitele normate de variație a frecvenței în funcționare sunt:

a) 47,00-52,00 Hz pe durata a 100% din timp;

b) 49,50-50,50 Hz pe durata a 99,5% din an.

(2) În măsura în care limitele prevăzute la alin. (1) se modifică prin reglementări sau coduri de rețea europene, se vor considera noile limite.

Art. 25. -

(1) În PD, la JT, în condiții normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii de alimentare, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de 10% din tensiunea nominală. De asemenea, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 100% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de + 10%/- 15% din tensiunea nominală.

(2) În PD, la MT și IT, în condiții normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 99% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii de alimentare, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de ± 10% din tensiunea contractuală. De asemenea, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 100% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, nu trebuie să aibă o abatere mai mare de ± 15% din tensiunea contractuală.

Art. 26. -

(1) Factorul total de distorsiune armonică a tensiunii la JT și MT trebuie să fie mai mic sau egal cu 8%.

(2) În condiții normale de funcționare, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, pentru tensiunile armonice în punctele de delimitare, la JT și MT, nu trebuie să depășească limitele maxime indicate în tabelul nr. 2. În cadrul prezentului standard nu se iau în considerare limitele pentru armonicile de ordin superior, peste 25. Limitarea armonicilor este indirectă, prin factorul total de distorsiune armonică a tensiunii.

Tabelul nr. 2 - Valorile efective ale armonicilor de tensiune în punctele de delimitare, la JT și MT

Armonici impare (% din fundamentală): Armonici pare (% din fundamentală):
Nu multiplu de 3 Multiplu de 3
Rang Prag Rang Prag Rang Prag
5 6% 3 5% 2 2%
7 5% 9 1,5% 4 1%
11 3,5% 15 0,5% 6 ÷ 24 0,5%
13 3% 21 0,5%
17 2%
19, 23, 25 1,5%

(3) Factorul total de distorsiune armonică a tensiunii la IT trebuie să fie mai mic sau egal cu 3% .

(4) În condiții normale de funcționare, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, pentru tensiunile armonice în punctele de delimitare, la IT, nu trebuie să depășească limitele maxime indicate în tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3 - Valorile efective ale armonicilor de tensiune în punctele de delimitare, la IT

Armonici impare (% din fundamentală): Armonici pare (% din fundamentală):
Nu multiplu de 3 Multiplu de 3
Rang Prag Rang Prag Rang Prag
5 5% 3 3% 2 1,9%
7 4% 9 1,3% 4 1%
11 3% 15 0,5% 6 ÷ 24 0,5%
13 2,5% 21 0,5%
17, 19, 23, 25 -

SECȚIUNEA a-2-a
Obligațiile OD referitor la reclamațiile privind calitatea tensiunii

Art. 27. -

(1) La reclamația scrisă privind calitatea curbei de tensiune primită de la un utilizator, OD va efectua verificări în punctul de delimitare, va analiza și va informa utilizatorul cu privire la rezultatele analizei efectuate și la măsurile luate.

(2) Termenul standard de răspuns la reclamații privind calitatea curbei de tensiune este de 20 de zile calendaristice.

(3) Pentru argumentarea răspunsului la reclamațiile privind calitatea curbei de tensiune, OD este obligat să realizeze monitorizarea principalilor parametri de calitate prevăzuți la art. 23, în punctul de delimitare, pe o perioadă de minimum 7 zile consecutive.

(4) OD trebuie să se doteze cu un număr suficient de analizoare de calitate portabile pentru rezolvarea reclamațiilor primite de la utilizatori și pentru a răspunde solicitărilor ANRE referitoare la calitatea energiei electrice.

(5) În cazul reclamațiilor primite de la utilizatori, costurile legate de monitorizarea calității tehnice a energiei electrice se suportă de către OD, inclusiv dacă parametrii sunt în limite admisibile.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), costurile monitorizării revin utilizatorului care a înaintat reclamația, dacă se constată calitatea scăzută a energiei electrice din cauza acestuia sau în situația unei noi reclamații neîntemeiate a utilizatorului, efectuată în termen de o lună de la reclamația neîntemeiată ale cărei costuri au fost suportate de către operatorul de distribuție.

(7) OD are obligația să informeze utilizatorul cu privire la prevederile alin. (5) și (6), înainte de începerea verificărilor.

(8) În cazul depășirii termenului prevăzut la alin. (2), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4.

CAPITOLUL IV Calitatea comercială a serviciului de distribuție

Art. 28. -

(1) OD este obligat să răspundă, în termen de 30 de zile calendaristice, la toate cererile/sesizările/reclamațiile/solicitările formulate de către furnizorul titular al contractului de distribuție sau de către utilizator cu privire la serviciul de distribuție prestat, altele decât cele prevăzute explicit în reglementările în vigoare. Modificări (1)

(2) În cazul depășirii termenului maxim prevăzut la alin. (1), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4.

SECȚIUNEA 1 Racordarea la RED

Art. 29. -

(1) La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al RED, existent sau potențial - ale cărui instalații nu sunt încă racordate la rețea -, OD care deține licența pentru distribuție în zona respectivă emite avizul tehnic de racordare în condițiile prevăzute de regulamentul de racordare.

(2) Termenele și condițiile necesare pentru emiterea avizului tehnic de racordare, pentru transmiterea ofertei de contract de racordare și pentru punerea sub tensiune a instalațiilor de utilizare aferente unui loc de consum și/sau de producere sunt prevăzute în regulamentul de racordare. Modificări (1)

(3) În cazul în care utilizatorul are instalații care pot introduce perturbații în rețea, dosarul instalației de utilizare trebuie să cuprindă și măsurile pe care le ia utilizatorul pentru limitarea perturbațiilor, astfel încât să se încadreze în limitele admisibile indicate de OD.

(4) În cazul depășirii termenelor maxime prevăzute în regulamentul de racordare, OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4. Derogări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Contractarea serviciului de distribuție

Art. 30. -

(1) Termenul standard pentru transmiterea contractului de distribuție (oferta OD) este de maximum 20 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de încheiere a contractului, însoțită de documentația completă.

(2) În cazul depășirii termenului maxim prevăzut la alin. (1), OD plătește utilizatorului compensația corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4.

SECȚIUNEA a 3-a Măsurarea energiei electrice

Art. 31. - Modificări (1)

(1) OD are obligația montării contorului pentru fiecare loc de consum și/sau de producere nou, în termenul prevăzut în contractul de racordare.

(2) OD are obligația înlocuirii/reprogramării contorului, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către titularul contractului de distribuție a cererii scrise de schimbare a tipului de tarif sau la schimbarea titularului contractului de furnizare.

(3) OD are obligația să monteze sau să înlocuiască grupul de măsurare/elemente ale grupului de măsurare identificat de el sau sesizat ca fiind dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate, la termenele prevăzute în contractul-cadru pentru serviciul de distribuție.

(4) La sesizarea scrisă a utilizatorului, adresată direct sau prin intermediul furnizorului, referitoare la grupul de măsurare care este defect sau suspect de înregistrări eronate, OD este obligat să efectueze o verificare la locul funcționării, cu acceptul și în prezența utilizatorului și a furnizorului, și să prezinte utilizatorului rezultatele verificării, în termenele prevăzute în contractul-cadru pentru serviciul de distribuție.

Art. 32. -

La contestația scrisă privind datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat primită de la un utilizator sau furnizor, OD va analiza/va efectua verificarea grupului de măsurare sau a situației prezentate și va informa utilizatorul sau furnizorul, în termen de 15 zile calendaristice, cu privire la rezultatul obținut și la modul de soluționare a contestației, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 33. -

În situația în care OD nu respectă termenele prevăzute la art. 31 sau 32, acesta este obligat să plătească utilizatorului compensația precizată în anexa nr. 4.

CAPITOLUL V Compensații acordate de OD pentru nerespectarea indicatorilor de performanță impuși de standard

Art. 34. -

(1) Valorile compensațiilor pe care OD este obligat să le acorde utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de performanță prevăzuți în standard sunt precizate în anexele nr. 1 și 4.

(2) OD este obligat să plătească aceste compensații direct, în cazul în care contractul de distribuție este încheiat cu utilizatorul, sau prin intermediul furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii informării prevăzute la art. 35 alin. (7) și (8), prin modalitatea convenită în contractul pentru serviciul de distribuție.

(3) Compensațiile acordate de către OD utilizatorilor conform prezentului standard nu sunt considerate costuri justificate ale OD și nu sunt luate în considerare de către ANRE la stabilirea tarifelor de distribuție a energiei electrice.

(4) Acordarea unei compensații prevăzute în prezentul standard pentru nerespectarea indicatorilor de performanță nu exclude dreptul utilizatorului de a primi, la cerere, și o despăgubire pentru daunele materiale provocate din vina OD.

(5) În situația în care, pentru aceeași situație, un utilizator este îndreptățit să primească și o compensație și o despăgubire, el urmează să primească fie compensația, fie despăgubirea, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare.

(6) În condițiile de la alin. (5), dacă valoarea despăgubirii solicitate de un utilizator este mai mare decât valoarea compensației deja încasate, utilizatorul va primi diferența dintre cele două valori, fără să returneze OD valoarea compensației.

Art. 35. -

(1) Compensațiile pentru nerespectarea indicatorilor de performanță prevăzuți în standard se acordă de OD în mod automat utilizatorilor ale căror locuri de consum și/sau de producere sunt racordate la RED la nivelul de MT și IT, fără a fi necesară o solicitare din partea acestora.

(2) Pentru utilizatorii ale căror locuri de consum și/sau de producere sunt racordate la RED la nivelul de JT, compensațiile pentru nerespectarea indicatorilor de performanță privind calitatea tehnică a energiei electrice, precum și calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice se acordă de OD în mod automat, fără a fi necesară o solicitare din partea utilizatorilor.

(3) OD aplică prevederile alin. (1) și (2) începând cu data de 1 iulie 2016. Până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, compensațiile pentru nerespectarea indicatorilor de performanță privind calitatea tehnică a energiei electrice, precum și calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice se acordă de OD la cererea utilizatorilor.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), compensațiile pentru nerespectarea indicatorilor de performanță privind calitatea tehnică a energiei electrice se acordă de OD în mod automat utilizatorilor care au înaintat reclamații în acest sens fără a solicita concret și acordarea compensației prevăzute în standard în cazul în care reclamațiile sunt întemeiate.

(5) Pentru utilizatorii racordați la RED la nivelul de JT, compensațiile pentru nerespectarea indicatorilor de performanță privind continuitatea serviciului de distribuție a energiei electrice se acordă de OD de la data intrării în vigoare a standardului până la data de 31 decembrie 2018, după cum urmează:

a) de la data intrării în vigoare a standardului până la data de 31 decembrie 2016, compensațiile se acordă la cererea utilizatorilor;

b) în intervalul 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, compensațiile se acordă în mod automat, fără a fi necesară o solicitare din partea acestora, în cazul utilizatorilor racordați în zone ale RED în care s-au implementat sisteme de măsurare inteligentă a energiei electrice, precum și în cazul utilizatorilor afectați de întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice ca urmare a unui scurtcircuit trifazat;

c) în intervalul 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, compensațiile se acordă la cererea scrisă a utilizatorilor care nu se încadrează în situațiile precizate la lit. b).

(6) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, compensațiile datorate de OD pentru nerespectarea indicatorilor de performanță privind continuitatea serviciului de distribuție a energiei electrice se plătesc utilizatorilor racordați la RED la nivelul de JT în mod automat, fără a fi necesară o solicitare din partea acestora.

(7) În condițiile menționate la alin. (1)-(6), în situația în care contractul de distribuție este încheiat prin intermediul unui furnizor, OD are obligația de a informa furnizorul cu privire la dreptul utilizatorului de a primi o compensație, precizând și valoarea acesteia, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data nerespectării indicatorului de performanță impus prin prezentul standard sau de la data transmiterii cererii utilizatorului de acordare a compensației.

(8) În condițiile de la alin. (1)-(6), în situația în care contractul de distribuție este încheiat direct cu utilizatorul, OD are obligația de a îl notifica pe acesta cu privire la dreptul de a primi o compensație, precizând și valoarea acesteia, printr-o adresă anexată primei facturi emise ulterior datei nerespectării indicatorului de performanță impus prin prezentul standard/sau ulterior datei transmiterii cererii utilizatorului de acordare a compensației.

(9) În situațiile prevăzute la alin. (5) lit. a) și c), compensația se acordă de OD la cererea utilizatorului formulată în scris și adresată OD sau furnizorului în termen de 60 de zile calendaristice de la data nerespectării indicatorului/indicatorilor de performanță impuși prin prezentul standard.

(10) OD este obligat să achite compensația în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii cererii scrise a utilizatorului conform prevederilor alin. (9), pe baza analizei datelor înregistrate conform art. 20, fără să îi fie solicitate acestuia alte documente justificative.

(11) Valoarea maximă a compensațiilor acordate lunar de OD unui utilizator, pentru nerespectarea indicatorilor de performanță privind continuitatea serviciului de distribuție a energiei electrice, nu poate depăși următoarele valori:

a) 30 lei, pentru un loc de consum și/sau producere racordat la RED la nivelul de JT;

b) 200 lei, pentru un loc de consum și/sau producere racordat la RED la nivelul de MT;

c) 300 lei, pentru un loc de consum și/sau producere racordat la RED la nivelul de IT.

(12) Valoarea compensațiilor acordate de OD unui utilizator, într-un an calendaristic, pentru nerespectarea indicatorilor de performanță privind continuitatea serviciului de distribuție a energiei electrice se limitează după cum urmează:

a) de la data intrării în vigoare a standardului până la data de 31 decembrie 2016, valoarea maximă este 20% din echivalentul unei valori totale anuale calculate pornind de la valoarea stabilită în conformitate cu prevederile alin. (11);

b) pentru intervalul 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, valoarea maximă este 50% din echivalentul unei valori totale anuale calculate pornind de la valoarea stabilită în conformitate cu prevederile alin. (11);

c) începând cu 1 ianuarie 2019 valoarea maximă este 100% din echivalentul valorii totale anuale calculate pornind de la valoarea stabilită în conformitate cu prevederile alin. (11).

(13) Prin derogare de la prevederile alin. (11), în situația în care OD nu respectă termenul maxim prevăzut, după caz, la alin. (7) sau la alin. (8), valoarea compensației corespunzătoare prevăzută în anexele nr. 1 și 4 se majorează cu 50%.

(14) Trimestrial, OD va transmite utilizatorului, direct sau prin intermediul furnizorului, împreună cu factura de energie electrică o informare cu privire la:

a) dreptul acestuia de a primi compensații pentru nerespectarea prevederilor din prezentul standard;

b) prezentarea generală a situațiilor în care OD este obligat să acorde compensații, valorile compensațiilor, modul de solicitare/acordare, precum și termenul și modalitatea de plată ale acestora.

CAPITOLUL VI Monitorizarea calității serviciului de distribuție a energiei electrice

SECȚIUNEA 1 Monitorizarea continuității și calității energiei electrice

Art. 36. -

(1) Pentru urmărirea continuității și calității energiei electrice, OD realizează monitorizarea acesteia cu ajutorul unor analizoare de calitate. Analizoarele de calitate trebuie să permită, minimum, măsurarea, înregistrarea și analizarea următoarelor mărimi referitoare la tensiune: întreruperile tranzitorii, întreruperile scurte și lungi, frecvența, valoarea efectivă a tensiunii, golurile de tensiune, supratensiunile temporare de frecvență industrială între faze și pământ sau între faze - voltage swells -, fenomenul de flicker, variațiile rapide și lente de tensiune, armonicile, interarmonicile, factorul total de distorsiune armonică, nesimetria sistemului trifazat de tensiuni. De asemenea, aparatele trebuie să permită înregistrarea și măsurarea curenților (unda fundamentală și armonicile).

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, fiecare OD titular de licență cu contract de concesiune va monitoriza minimum 25% din numărul stațiilor electrice.

(3) În fiecare sistem electroenergetic izolat, gestionarul acestuia instalează minimum un analizor de calitate.

(4) Toate analizoarele de calitate trebuie să fie suficient de precise, cu respectarea standardelor internaționale de măsurare - SR EN 61000-4-30 - și capabile să efectueze măsurători minimum, conform limitelor stabilite de SR EN 50160, pentru a putea utiliza înregistrările și în relațiile juridice ale OD cu alte entități, ținând cont de prevederile din contracte.

(5) Pentru a putea determina indicatorii de continuitate din rețea, OD titulari de licență cu contract de concesiune utilizează sisteme automate, care înregistrează întreruperile la MT și IT. Ceilalți OD, titulari de licență, utilizează minimum 3 echipamente cu funcție de înregistrare a numărului de întreruperi.

(6) La JT, acolo unde este posibil, înregistrarea întreruperilor se face cu sisteme de contorizare inteligentă a energiei electrice care, prin funcționalitățile obligatorii, au posibilitatea monitorizării și a controlului principalilor parametri tehnici privind calitatea energiei electrice.

(7) Utilizatorul poate să monteze în instalația de utilizare, pe cheltuiala sa, un analizor de calitate, care să îi permită să înregistreze întreruperile pe care le-a suferit și parametrii de calitate a energiei electrice. Dacă locul de amplasare al analizorului de calitate, montarea, sigilarea, programarea și extragerea de informații din memoria acestuia au fost stabilite de comun acord între părți, indicațiile aparatului vor fi folosite în relațiile dintre OD și utilizator.

SECȚIUNEA a 2-a Urmărirea, înregistrarea și raportarea indicatorilor de performanță

Art. 37. -

(1) Pentru înregistrarea sesizărilor, cererilor și reclamațiilor utilizatorilor RED, fiecare OD este obligat să organizeze:

a) centre de relații cu utilizatorii, conform prevederilor regulamentului de racordare, prevăzute cu registratură proprie;

b) un serviciu permanent de voce și date, asigurat prin:

(i) centru de telefonie cu posibilitatea înregistrării numărului de apeluri și a timpilor de așteptare, prevăzut cu cel puțin un număr de apel gratuit pentru semnalare întreruperi, disponibil 24 de ore din 24, și trei linii telefonice cu tarif normal;

(ii) pagina proprie de internet, cu posibilitatea înregistrării numărului de accesări într-o perioadă dată, precum și cu punerea la dispoziția utilizatorilor a unui formular on-line pentru contactarea OD.

(2) Pe site-ul OD trebuie să se regăsească cel puțin informații privind:

a) datele de contact ale OD (numere de telefon, fax, adrese de e-mail, locație și program de audiențe);

b) adresele centrelor de relații cu utilizatorii ale OD unde poate fi consultat personalul OD, unde se depun și se înregistrează cererile de racordare, cererile pentru încheierea contractelor de distribuție și documentațiile anexate, dosarele instalațiilor de utilizare și alte documentații;

c) informații privind cadrul de reglementare specific, procedurile OD, întreruperile planificate etc.

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, registratura centrelor de relații cu utilizatorii, serviciul permanent de voce și date, precum și pagina de internet prevăzute la alin. (1) trebuie să fie independente față de operatorii economici afiliați.

(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, OD este obligat să preia toate apelurile telefonice efectuate prin centrul de telefonie, în maximum 60 de secunde. Numărul apelurilor nepreluate în acest interval se înregistrează și se raportează anual ANRE, conform indicatorilor de calitate comercială prevăzuți în anexa nr. 5.

(5) Fiecare OD are obligația să înregistreze toate cererile/sesizările/reclamațiile primite prin oricare dintre căile prevăzute la alin. (1), să solicite datele de contact ale celui care a făcut cererea/sesizarea/reclamația și să comunice acestuia un număr de înregistrare. Orice revenire ulterioară la cererea/sesizarea/reclamația respectivă se va referi la numărul de înregistrare alocat.

(6) OD este obligat să contacteze în scris, prin e-mail/fax, utilizatorul care a solicitat în scris o audiență, în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării, urmând ca programarea audienței să se stabilească, de comun acord cu utilizatorul, în maximum 15 zile calendaristice de la data solicitării acesteia.

Art. 38. -

OD este obligat să soluționeze orice solicitare/cerere/sesizare/reclamație/contestație transmisă în scris la adresa/sediul, numerele de fax sau la adresele de e-mail ale acestuia ori telefonic conform prevederilor art. 37 alin. (1) lit. b), pentru toate situațiile prevăzute în standard.

Art. 39. -

(1) Pentru urmărirea indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul standard, OD elaborează proceduri interne specifice și gestionează o bază de date centralizatoare a acestora.

(2) Procedurile menționate la alin. (1) trebuie să fie elaborate în termen de 3 luni de la data publicării standardului în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 40. -

(1) Fiecare OD titular de licență prezintă, în cadrul raportului prevăzut la art. 44, datele înregistrate în stațiile electrice monitorizate referitoare la: numărul de întreruperi tranzitorii, scurte și lungi, golurile de tensiune, supratensiunile temporare, frecvența, tensiunea, armonicile, factorul total de distorsiune armonică, nesimetria sistemului trifazat de tensiuni de secvență negativă etc., conform tabelelor nr. 4, 5 și 6.

(2) OD are obligația de a transmite ANRE informațiile obținute, conform tabelelor nr. 4, 5 și 6 din standard, precum și detalii ale acțiunilor de remediere întreprinse în urma acțiunilor de monitorizare.

(3) Golurile de tensiune, respectiv supratensiunile temporare se înregistrează sub formă matricială, conform tabelelor nr. 5 și 6.

Tabelul nr. 4 - Principalii parametri tehnici de calitate a energiei electrice raportați anual

Parametri tehnici de calitate Stația 1 (nume, tensiunea) Stația 2 (nume, tensiunea) . . .
Numărul de întreruperi tranzitorii
Numărul de întreruperi scurte
Numărul de întreruperi lungi
Frecvența medie (Hz)
Tensiunea medie (V sau kV)
Depășiri ale limitelor normale de variație a tensiunii (valoare %, nr. săptămâni)
Depășiri ale limitelor normale pentru variațiile rapide de tensiune (număr anual)
Depășirea valorii normate de flicker, pe termen lung (nr. săptămâni)
Depășirea valorii maxime a armonicii 2 (% din fundamentală, nr. săptămâni)
Depășirea valorii maxime a armonicii 3 (% din fundamentală, nr. săptămâni)
. . . . . . . . . .
Depășirea valorii maxime a armonicii 25 (% din fundamentală, nr. săptămâni)
Depășirea factorului de distorsiune armonică (valoare %, nr. săptămâni)
Depășirea factorului de nesimetrie de secvență negativă (valoare %, nr. săptămâni)

Tabelul nr. 5 - Clasificarea golurilor de tensiune în funcție de durată și tensiune reziduală

Tensiunea reziduală u% Durata t ms
10 ≤ t ≤ 200 200 < t ≤ 500 500 < t ≤ 1000 1000 < t ≤ 5000 5000 < t ≤ 60000
90 > u ≥ 80
80 > u ≥ 70
70 >u ≥ 40
40 > u ≥ 5
5 > u

Tabelul nr. 6 - Clasificarea creșterilor de tensiune după durata și tensiunea maximă

Tensiunea maximă u% Durata t ms
10 ≤ t ≤ 500 500 5000
u ≥ 120
120 > u > 110

Art. 41. -

(1) Suplimentar datelor cuprinse în tabelele nr. 4, 5 și 6, în cazul întreruperilor lungi planificate/neplanificate, fiecare OD titular de licență este obligat să înregistreze și să transmită ANRE, în cadrul raportului prevăzut la art. 44 alin. (2), numărul utilizatorilor racordați la RED pe nivelul de MT și IT care au suferit o întrerupere cu o durată mai mare decât limitele prevăzute la art. 13 și 16, durata întreruperii care excede limita prevăzută de standard, cauza depășirii, precum și numărul și valoarea totală a compensațiilor plătite, conform anexei nr. 6.

(2) De la data intrării în vigoare a standardului până la data de 31 decembrie 2018, în cazul întreruperilor lungi planificate/neplanificate care afectează utilizatorii racordați la RED pe nivelul de JT, fiecare OD titular de licență este obligat să înregistreze și să transmită ANRE, în cadrul raportului prevăzut la art. 44, numărul utilizatorilor care au solicitat compensații, precum și numărul și valoarea totală a compensațiilor plătite.

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, fiecare OD titular de licență este obligat să înregistreze și să transmită ANRE informațiile precizate la alin. (1) și pentru utilizatorii racordați la RED pe nivelul de JT.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 42. -

Cerințele standardului de performanță referitoare la asigurarea continuității în alimentare și la calitatea tehnică a energiei electrice reprezintă condiții minime pe care OD le asigură utilizatorilor rețelei electrice. Această prevedere trebuie stipulată în avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare, dacă părțile nu convin alte valori, în condițiile art. 9.

Art. 43. -

(1) Următoarele fenomene sunt aleatorii, imprevizibile și necontrolabile:

- microîntreruperile, care sunt întreruperi tranzitorii sau goluri de tensiune;

- deformarea curbei sinusoidale de curent la utilizatori, produsă în general de receptoarele neliniare ale utilizatorilor. OD urmărește și adoptă, împreună cu utilizatorii, măsuri de limitare a armonicilor;

- supratensiunile tranzitorii (de impuls) în raport cu pământul, de origine atmosferică sau de comutație; protecția împotriva supratensiunilor tranzitorii trebuie asigurată din faza de proiectare (prevederea de paratrăsnete, descărcătoare etc.), atât la OD, cât și la utilizator.

(2) Având în vedere performanțele sistemelor automate de reanclanșare existente, OD este exonerat de orice răspundere privind fenomenele prevăzute la alin. (1), cu durate de până la 3 secunde; în consecință, pe baza unei analize de risc, utilizatorii trebuie să ia toate măsurile necesare de protecție.

Art. 44. -

(1) Informațiile privind indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul standard se transmit anual de către OD titulari de licență la ANRE, până la sfârșitul primului trimestru al anului următor celui analizat.

(2) OD concesionari, precum și ceilalți OD, titulari de licență, transmit informațiile prevăzute la alin. (1), sub forma unui raport, conform tabelelor și anexelor prevăzute în standard, comparativ cu nivelul de performanță impus de standard.

(3) În primul raport transmis de OD ulterior intrării în vigoare a standardului se includ informațiile prevăzute la alin. (1) pentru anul 2016.

Art. 45. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului standard, indicatorii publicați trebuie păstrați pe site, pentru a putea fi urmărită evoluția acestora, o perioadă de minimum 5 ani.

(2) OD va asigura păstrarea datelor necesare calculării indicatorilor de performanță pe o durată de 7 ani.

(3) OD face publice (prin publicare pe site, publicare în mass- media, prin afișare la sediu și la centrele de relații cu utilizatorii etc.) obligațiile care îi revin prin standardul de performanță, inclusiv prevederile art. 19 și anexele nr. 1 și 4.

Art. 46. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul standard.

ANEXA Nr. 1 la standard

Compensații acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de continuitate
în alimentarea cu energie electrică

Nr. crt. Serviciu
Termenul maxim stabilit în standard
Compensații acordate
Loc de consum/de producere și loc de consum și de producere
1 Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată De la data intrării în vigoare a standardului până la data de 31 decembrie 2018:
8 ore - mediu urban, în condiții normale de vreme;
18 ore - mediu rural, în condiții normale de vreme;
48 ore - în condiții meteorologice deosebite.
Începând cu data de 1 ianuarie 2019:
6 ore - mediu urban, în condiții normale de vreme;
4 ore - municipii reședință de județ, în condiții normale de vreme;
12 ore - mediu rural, în condiții normale de vreme;
48 ore - în condiții meteorologice deosebite.
300 RON/depășire la 110 kV
200 RON/depășire la MT
30 RON/depășire la JT
2 Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată 8 ore indiferent de zonă 300 RON/depășire la 110 kV 200 RON/depășire la MT
30 RON/depășire la JT
3 Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de JT Interval 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020:
12 întreruperi - mediu urban
24 de întreruperi - mediu rural
Interval 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2022
8 întreruperi - mediu urban
16 întreruperi - mediu rural
Începând cu 1 ianuarie 2023:
8 întreruperi - indiferent de zonă
30 RON/depășire la JT
4 Numărul întreruperilor lungi neplanificate ce afectează un loc de consum și/sau de producere racordat la rețelele electrice de IT sau MT Începând cu 1 ianuarie 2019:
3 întreruperi - indiferent de zonă
300 RON/depășire la 110 kV
200 RON/depășire la MT
5 Numărul întreruperilor lungi planificate 4 întreruperi - mediu urban
8 întreruperi - mediu rural
300 RON/depășire la 110 kV
200 RON/depășire la MT
30 RON/depășire la JT

ANEXA Nr. 2 la standard

Indicatori de continuitate

Nr. Indicator Cauza întreruperii Rural/Urban Tipul utilizatorului Nivelul tensiunii la care sunt racordați utilizatorii care au suferit o întrerupere Valoare realizată anual
1 SAIFI a) întreruperi planificate rural toți JT
2 SAIFI a) întreruperi planificate rural toți MT
3 SAIFI a) întreruperi planificate rural toți IT
4 SAIFI a) întreruperi planificate urban toți JT
5 SAIFI a) întreruperi planificate urban toți MT
6 SAIFI a) întreruperi planificate urban toți IT
7 SAIFI b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră rural toți JT
8 SAIFI b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră rural toți MT
9 SAIFI b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră rural toți IT
10 SAIFI b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră urban toți JT
11 SAIFI b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră urban toți MT
12 SAIFI b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră urban toți IT
13 SAIFI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* rural toți JT
14 SAIFI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* rural toți MT
15 SAIFI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* rural toți IT
16 SAIFI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* urban toți JT
17 SAIFI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* urban toți MT
18 SAIFI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* urban toți IT
19 SAIFI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c) rural toți JT
20 SAIFI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c) rural toți MT
21 SAIFI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c) rural toți IT
22 SAIFI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c) urban toți JT
23 SAIFI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c) urban toți MT
24 SAIFI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c) urban toți IT
25 SAIDI a) întreruperi planificate rural toți JT
26 SAIDI a) întreruperi planificate rural toți MT
27 SAIDI a) întreruperi planificate rural toți IT
28 SAIDI a) întreruperi planificate urban toți JT
29 SAIDI a) întreruperi planificate urban toți MT
30 SAIDI a) întreruperi planificate urban toți IT
31 SAIDI b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră rural toți JT
32 SAIDI b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră rural toți MT
33 SAIDI b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră rural toți IT
34 SAIDI b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră urban toți JT
35 SAIDI b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră urban toți MT
36 SAIDI b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră urban toți IT
37 SAIDI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* rural toți JT
38 SAIDI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* rural toți MT
39 SAIDI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* rural toți IT
40 SAIDI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* urban toți JT
41 SAIDI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* urban toți MT
42 SAIDI c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* urban toți IT
43 SAIDI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit b) și c) rural toți JT
44 SAIDI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c) rural toți MT
45 SAIDI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c) rural toți IT
46 SAIDI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c) urban toți JT
47 SAIDI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c) urban toți MT
48 SAIDI d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c) urban toți IT
49 MAIFI toate cauzele rural toți IT
50 MAIFI toate cauzele rural toți MT
51 MAIFI toate cauzele rural toți JT
52 MAIFI toate cauzele urban toți IT
53 MAIFI toate cauzele urban toți MT
54 MAIFI toate cauzele urban toți JT
55 ENS toate cauzele cumulat cumulat IT
56 AIT toate cauzele cumulat cumulat IT
57 Număr de utilizatori deserviți N/A rural toți JT
58 Număr de utilizatori deserviți N/A rural toți MT
59 Număr de utilizatori deserviți N/A rural toți IT
60 Număr de utilizatori deserviți N/A urban toți JT
61 Număr de utilizatori deserviți N/A urban toți MT
62 Număr de utilizatori deserviți N/A urban toți IT
Modificări (1)

* Pentru aceste calcule, în noțiunea de utilizator se includ locurile de consum și/sau de producere, precum și OD racordați.

ANEXA Nr. 3 la standard

Monitorizarea întreruperilor

Nr. crt. Indicatori de performanță Tensiunea la care se produce întreruperea (originea întreruperii) Valoare realizată lunar/anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual
1 Numărul de întreruperi lungi planificate în mediul urban JT
MT
IT
2 Numărul de întreruperi lungi neplanificate în mediul urban JT
MT
IT
3 Numărul de întreruperi scurte în mediul urban JT
MT
IT
4 Numărul de întreruperi lungi planificate în mediul rural JT
MT
IT
5 Numărul de întreruperi lungi neplanificate în mediul rural JT
MT
IT
6 Numărul de întreruperi scurte în mediul rural JT
MT
IT

ANEXA Nr. 4 la standard

Compensații acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de calitate tehnică a energiei electrice și a indicatorilor de calitate comercială a serviciului de distribuție

Nr. crt. Serviciul Termenul maxim stabilit în standard/reglementările specifice în vigoare pentru realizarea serviciului* Compensații acordate în cazul nerespectării termenelor
Persoane juridice Persoane fizice
1 Emiterea avizului tehnic de racordare 10 zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unui studiu de soluție. 30 de zile calendaristice, pentru cazul în care stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum și/sau de producere se face pe baza unei fișe de soluție. 130 RON la 110 kV
90 RON la JT și MT
130 RON la 110 kV
40 RON la JT și MT
2 Emiterea certificatelor de racordare 10 zile calendaristice 130 RON la 110 kV;
90 RON la JT și MT
130 RON la 110 kV
90 RON la JT și MT
3 Transmiterea ofertei de contract de racordare 10 zile calendaristice 130 RON la 110 kV
90 RON la JT și MT
130 RON la 110 kV
40 RON la JT și MT
4 Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului 90 de zile calendaristice 100 RON la JT 100 RON la JT
5 Transmiterea ofertei de contract de distribuție 20 de zile calendaristice 130 RON la 110 kV
90 RON la JT și MT
130 RON la 110 kV
40 RON la JT și MT
6 Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare 10 zile calendaristice 130 RON la 110 kV
90 RON la JT și MT
130 RON la 110 kV
90 RON la JT și MT
7 Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor 15 zile calendaristice 130 RON la 110 kV
70 RON la JT și MT
130 RON la 110 kV
40 RON la JT și MT
8 Răspuns la reclamațiile scrise privind calitatea curbei de tensiune 20 de zile calendaristice 270 RON la 110 kV
130 RON la JT și MT
270 RON la 110 kV
70 RON la JT și MT
9 Răspuns la cererile/sesizările/ reclamațiile sau solicitările referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul standard 30 de zile calendaristice 90 RON la 110 kV
70 RON la JT și MT
90 RON la 110 kV
40 RON la JT și MT
10 Răspuns la reclamația scrisă privind datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat 15 zile calendaristice 130 RON la 110 kV
70 RON la JT și MT
130 RON la 110 kV
40 RON la JT și MT
11 Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății 2 zile lucrătoare 270 RON la 110 kV
130 RON la JT și MT
270 RON la 110 kV
90 RON la JT și MT
12 Montarea/Înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate 5 zile lucrătoare în cazul unui loc de consum și/sau de producere cu puterea aprobată mai mare de 100 kW 130 RON -
13 Montarea/Înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate 10 zile lucrătoare în cazul unui loc de consum și/sau de producere cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW sau în cazul unui client final casnic 130 RON 130 RON
14 Înlocuirea/ Reprogramarea contorului, la solicitarea titularului contractului de distribuție de schimbare a tipului de tarif sau la schimbarea titularului contractului de furnizare 15 zile calendaristice 130 RON 130
Modificări (1)

* În cazul în care termenele se modifică prin reglementări sau alte acte normative, vor fi aplicabile noile termene.

ANEXA Nr. 5 la standard Modificări (1)

Indicatori de calitate comercială

Nr. Indicator Tip utilizator* Nivelul de tensiune Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Total an
1 Numărul de cereri de racordare la rețea toți toate
2 Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluția de racordare a fost stabilită prin studiu de soluție (zile) toți toate
3 Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluția de racordare a fost stabilită prin fișă de soluție (zile) toți toate
4 Timpul mediu** de emitere a certificatelor de racordare toți toate
5 Numărul de cereri de racordare nesoluționate prin emiterea unui aviz tehnic de racordare (ATR) toți toate
6 Numărul de cereri de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin regulamentul de racordare toți toate
7 Numărul de cereri de contracte de racordare toți toate
8 Numărul de cereri de contracte de racordare clienți casnici toate
9 Numărul de contracte de racordare încheiate toți toate
10 Timpul mediu** de încheiere a contractelor de racordare (zile) toți toate
11 Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluționate toți toate
12 Numărul de cereri de contracte de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin regulamentul de racordare toți toate
13 Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile) toți JT
14 Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile) toți MT
15 Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile) toți IT
16 Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei) toți JT
17 Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei) toți MT
18 Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei) toți IT
19 Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție*** toți toate
20 Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile) toți JT
21 Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile) toți MT
22 Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile) toți IT
23 Numărul de reclamații referitoare la racordare/contestații ATR toți toate
24 Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare/contestații ATR (zile) toți JT
25 Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare/contestații ATR (zile) toți MT
26 Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare/contestații ATR (zile) toți IT
27 Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune toți toate
28 Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile) toți JT
29 Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile) toți MT
30 Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile) toți IT
31 Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată toți JT
32 Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată toți MT
33 Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată toți IT
34 Numărul de cereri/sesizări/reclamații sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard toți JT
35 Numărul de cereri/sesizări/reclamații sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard toți MT
36 Numărul de cereri/sesizări/reclamații sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard toți IT
37 Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile) toți JT
38 Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile) toți MT
39 Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile) toți IT
40 Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva toți JT
41 Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva toți MT
42 Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva toți IT
43 Numărul de reclamații referitoare la datele măsurate toți toate
44 Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile) toți JT
45 Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile) toți MT
46 Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile) toți IT
47 Numărul reclamațiilor scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard care nu s-au putut rezolva toți toate
48 Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit o dată la 6 luni toți JT
49 Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar toți MT
50 Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar mari consumatori IT
51 Timpul mediu** de răspuns la apelurile telefonice (zile) toți toate
52 Numărul de apeluri telefonice la care nu s-a răspuns în 60 de secunde toți toate
53 Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile) toți JT
54 Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile) toți MT
55 Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile) toți IT
56 Numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor scrise la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut în standard toți toate

* În noțiunea "tip utilizator" se includ locurile de consum și/sau de producere, precum și OD racordați.

** Valoarea medie reprezintă media aritmetică.

*** Contracte noi, schimbarea soluției de racordare, schimbarea furnizorului etc.

ANEXA Nr. 6 la standard

Înregistrarea întreruperilor lungi în cazul cărora restabilirea alimentării cu energie electrică, pentru cel puțin un utilizator, s-a realizat cu depășirea duratei prevăzute în standard

Data întreruperii Nivelul de tensiune la care s-a produs întreruperea Tipul întreruperii (planificată/ neplanificată) Numărul total de utilizatori afectați de întrerupere* Numărul total de utilizatori pentru care restabilirea alimentării cu energie electrică s-a realizat cu depășirea duratei prevăzute în standard Cauza nerespectării indicatorului de performanță Numărul total de compensații plătite Valoarea totală a compensațiilor plătite

* Pentru o întrerupere la nivelul de IT se contabilizează toți utilizatorii afectați de aceasta (IT+MT+JT); pentru o întrerupere la nivelul de MT se iau în considerare toți utilizatorii afectați de aceasta (MT+JT).

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...