Guvernul României

Hotărârea nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României

Modificări (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 februarie 2007 până la 30 mai 2017, fiind abrogat prin Hotărâre 337/2017 și înlocuit de Normă metodologică 2017;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 din Legea nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Prezenta hotărâre reglementează procedura specifică privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, în baza prevederilor Legii nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, denumită în continuare Lege.

Art. 2. -

(1) Reprezentantul legal în România al unei întreprinderi prevăzute la art. 1 din Lege are obligația de a deține documentele necesare realizării controlului privind respectarea condițiilor de muncă prevăzute la art. 6 din Lege și de a le pune la dispoziția inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, ori de câte ori este necesar.

(2) Întreprinderile prevăzute la art. 1 din Lege care nu au un reprezentant legal pe teritoriul României vor desemna unul dintre salariații detașați în România ca persoană de legătură cu organele de control, care va avea toate obligațiile prevăzute la alin. (1).

Art. 3. -

(1) În cazul detașării salariatului străin, în condițiile prevăzute la art. 4 lit. a) din Lege, întreprinderea care face detașarea și beneficiarul prestării de servicii care își desfășoară activitatea în România fac dovada existenței raportului de colaborare dintre ei numai prin contract încheiat în formă scrisă.

(2) Beneficiarul prestării de servicii care își desfășoară activitatea în România are obligația de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă, la cerere, contractul prevăzut la alin. (1).

Art. 4. -

(1) Detașarea salariatului străin, în condițiile prevăzute la art. 4 lit. b) din Lege, se face pe baza documentelor încheiate între întreprinderea străină care detașează salariații și unitatea/întreprinderea situată pe teritoriul României.

(2) Documentele care atestă detașarea cetățenilor străini pe teritoriul României, în condițiile prevăzute la alin. (1), vor conține inclusiv lista nominală a salariaților detașați.

(3) Unitatea/întreprinderea situată pe teritoriul României are obligația de a deține aceste documente pe toată perioada în care utilizează salariați străini detașați și de a le pune la dispoziția inspectorilor de muncă ori de câte ori sunt solicitate.

Art. 5. -

(1) Detașarea salariatului străin, în condițiile prevăzute la art. 4 lit. c) din Lege, se face pe baza contractului de punere la dispoziție încheiat în formă scrisă între întreprinderea de muncă temporară sau agenția de plasare străină și întreprinderea utilizatoare a salariatului străin situată pe teritoriul României.

(2) Întreprinderea utilizatoare a salariatului străin are obligația de a prezenta inspectorilor de muncă, la cerere, contractul de punere la dispoziție, prevăzut la alin. (1), încheiat cu întreprinderea de muncă temporară sau cu agenția de plasare străină.

Art. 6. -

(1) Întreprinderile prevăzute la art. 1 din Lege au obligația de a transmite o comunicare privind detașarea salariaților potrivit anexei nr. 1, în limba română, inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază urmează să se desfășoare activitatea, cu minimum 5 zile anterior începerii activității salariaților detașați pe teritoriul României, dar nu mai târziu de prima zi de activitate. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Întreprinderile prevăzute la art. 1 din Lege vor transmite inspectoratului teritorial de muncă orice modificare a elementelor prevăzute în anexa nr. 1, în termen de 5 zile de la data producerii acesteia. Referințe în jurisprudență (1)

(3) În situația în care întreprinderea prevăzută la art. 1 din Lege detașează un salariat străin care este cetățean al unui stat nemembru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, aceasta va completa o declarație, conform anexei nr. 2, potrivit căreia salariatul respectiv îndeplinește condițiile legale de muncă din statul membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European în care întreprinderea străină este stabilită.

(4) Declarația completată potrivit anexei nr. 2 se transmite, în limba română, inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază urmează să se desfășoare activitatea, cu minimum 5 zile înaintea începerii activității salariatului cetățean al unui stat nemembru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, detașat pe teritoriul României.

(5) O copie a comunicării prevăzute la anexa nr. 1 se transmite și beneficiarului prestării de servicii, la aceeași dată la care a fost transmisă inspectoratului teritorial de muncă.

Art. 7. -

Întreprinderile prevăzute la art. 1 din Lege răspund contravențional, potrivit legislației române, pentru nerespectarea condițiilor de muncă prevăzute la art. 6 din Lege.

Art. 8. -

Constituie contravenție și se sancționează, după cum urmează:

a) netransmiterea către inspectoratul teritorial de muncă a comunicării prevăzute la art. 6 alin. (1), cu amendă de la 4.500 lei la 9.000 lei;

b) netransmiterea către inspectoratul teritorial de muncă a declarației prevăzute la art. 6 alin. (4), cu amendă de la 4.500 lei la 9.000 lei;

c) transmiterea de date incomplete sau eronate în cuprinsul comunicării prevăzute la art. 6 alin. (1) sau a declarației prevăzute la art. 6 alin. (4), către inspectoratul teritorial de muncă, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;

d) refuzul nejustificat al beneficiarului prestării de servicii care își desfășoară activitatea în România de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, contractul prevăzut la art. 3 alin. (1), cu amendă de la 4.500 lei la 9.000 lei;

e) refuzul nejustificat al unității/întreprinderii situate pe teritoriul României de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, documentele prevăzute la art. 4 alin. (1), cu amendă de la 4.500 lei la 9.000 lei;

f) refuzul nejustificat al întreprinderii utilizatoare a salariatului străin de a prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, contractul de punere la dispoziție încheiat cu întreprinderea de muncă temporară sau cu agenția de plasare, cu amendă de la 4.500 lei la 9.000 lei;

g) refuzul nejustificat al reprezentantului legal în România al unei întreprinderi prevăzute la art. 1 din Lege sau refuzul salariatului desemnat ca persoană de legătură cu organele de control de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, documentele necesare controlului privind respectarea condițiilor de muncă prevăzute la art. 6 din Lege, cu amendă de la 4.500 lei la 9.000 lei.

Art. 9. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 8 se fac de către inspectorii de muncă.

(2) Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la art. 8 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu

București, 31 ianuarie 2007.

Nr. 104.

ANEXA Nr. 1

COMUNICARE
privind detașarea salariaților

1. Instituția destinatară
1.1. Denumire: Inspectoratul Teritorial de Muncă1)
.........................................................................................................
2. Întreprinderea prevăzută la art. 1 din Legea nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
2.1. Denumirea
.........................................................................................................
2.2. Adresa2)
.........................................................................................................
2.3. Numărul de înmatriculare3): .........................................................................................................
2.4. [ ] Reprezentant legal în România [ ] Salariat desemnat ca persoană de legătură cu organele de control din România
Numele sau denumirea și forma juridică
...................................... .............................................
Adresa
...................................... .............................................
3. Beneficiarul prestării de servicii/Unitatea sau întreprinderea situată pe teritoriul României/Întreprinderea utilizatoare
3.1. Denumirea
.........................................................................................................
3.2. Adresa4)
................................. ................................. ...............................
4. Informații privind detașarea
4.1. Data de la care începe detașarea
.........................................................................................................
4.2. Scopul detașării
................................. ................................. ...............................
4.3. Durata preconizată a detașării:
.........................................................................................................
1) Comunicarea va fi transmisă inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază urmează să se desfășoare activitatea salariaților detașați.
2) Se va completa cu adresa completă (stradă, număr, localitate, stat).
3) Se va completa codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare a întreprinderii.
4) Se va completa cu adresa completă (stradă, număr, localitate, stat).
5. În baza dispozițiilor Legii nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, întreprinderea menționată la pct. 2 va detașa următorii salariați:
Nr. crt. Numele și prenumele Funcția/Meseria Data nașterii Codul numeric personal Cetățenia5)
6.1. Ștampila 6.2. Data
............................................
6.3. Semnătura
............................................
Instrucțiuni de completare
Formularul trebuie să fie completat cu litere de tipar, utilizându-se numai spațiile punctate. Toate rubricile sunt obligatorii.
___________
5) Pentru salariații care nu au cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat membru al Spațiului Economic European se va completa obligatoriu și anexa nr. 2.

ANEXA Nr. 2

DECLARAȚIE

1. Instituția destinatară
1.2. Denumire: Inspectoratul Teritorial de Muncă1)
.........................................................................................................
2. Întreprinderea prevăzută la art. 1 din Legea nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
2.1. Denumirea
.........................................................................................................
2.2. Adresa2)
.........................................................................................................
2.3. Numărul de înmatriculare3)
.........................................................................................................
Declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală în vigoare, că următorii salariați care nu au cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat membru al Spațiului Economic European și care sunt detașați în baza dispozițiilor Legii nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale îndeplinesc condițiile legale de muncă din .........................4)
Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Cetățenia
3.1. Ștampila 3.2. Data
..................................................
3.3. Semnătura
..................................................
Instrucțiuni de completare
Formularul trebuie să fie completat cu litere de tipar, utilizându-se numai spațiile punctate. Toate rubricile sunt obligatorii.
___________
1) Declarația va fi transmisă inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază urmează să se desfășoare activitatea salariaților detașați.
2) Se va completa cu adresa completă (stradă, număr, localitate, stat).
3) Se va completa codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare a întreprinderii.
4) Se va completa cu statul membru al Uniunii Europene sau statul membru al Spațiului Economic European pe teritoriul căruia întreprinderea menționată la pct. 2 își are stabilit sediul.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...