Parlamentul României

Legea nr. 56/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 aprilie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 noiembrie 2015, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Sumele aferente costurilor de personal, prevăzute la alin. (1) lit. m), respectiv stimulentele, cuantumul acestora și criteriile de acordare pentru personalul cu sarcini clare și specifice stabilite prin fișa postului, privind pregătirea, managementul, monitorizarea, evaluarea, informarea și controlul Programului, așa cum sunt specificate în cadrul capitolului 15.6 din PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. 3.508 din 26 mai 2015 de aprobare a programului de dezvoltare rurală al României pentru sprijin din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, sunt rambursabile din FEADR și se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale."

2. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) În bugetele MADR și APIA, după caz, se cuprind integral sumele necesare finanțării valorii totale a contractelor/cheltuielilor efectuate direct de către APIA, DGDR AM-PNDR, autoritatea competentă, denumită în continuare AC, și organismul de coordonare, denumit în continuare OC, după caz, în calitate de beneficiari ai măsurii de asistență tehnică, așa cum se prevede în capitolul 15.6 din PNDR 2014-2020."

3. La articolul 16, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"

(11) În bugetul AFIR se cuprind sumele necesare plății valorii totale a contractelor/cheltuielilor efectuate direct, a stimulentelor acordate personalului AFIR în limita sumelor alocate cu această destinație prin PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. 3.508 din 26 mai 2015.

(12) Plata cheltuielilor salariale ale AFIR stabilite conform art. 16 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, se realizează din sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», fiind evidențiate distinct în structura cheltuielilor aprobate AFIR la titlul 10 «Cheltuieli de personal»."

4. La articolul 25 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:

"

p) sumele necesare pentru asigurarea cofinanțării publice de la bugetul de stat pentru beneficiarii proiectelor preluate parțial din perioada de programare 2007-2013 în perioada de programare 2014-2020, potrivit orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru asistență din partea Fondului european pentru pescuit (2007-2013), aprobate prin Decizia Comisiei C(2015) 6.713 de modificare a Deciziei C(2013) 4.879 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru asistența din partea Fondului european pentru pescuit (2007-2013)."

5. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Sumele aferente costurilor de personal, prevăzute la alin (1) lit. m), respectiv stimulentele, cuantumul acestora și criteriile de acordare pentru personalul cu sarcini clare și specifice stabilite prin fișa postului, privind pregătirea, managementul, monitorizarea, evaluarea, informarea și controlul Programului, așa cum sunt specificate în cadrul capitolului 4.8 din POPAM 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. 8.416 din 25 noiembrie 2015 de aprobare a programului operațional «Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România» pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime în România, sunt rambursabile din POPAM și se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale."

6. La articolul 30 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) beneficiarii cofinanțării FEP, care se află în situațiile prevăzute la art. 10 - Admisibilitatea cererilor - din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și din Regulamentul delegat (UE) 2015/288 al Comisiei din 17 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește perioada și datele de inadmisibilitate a cererilor, în condițiile prevăzute în aceste acte normative."

7. La articolul 43, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Beneficiarii cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase cu AFIR, pot accesa fondurile PNDR 2014-2020."

8. La articolul 57, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(5) Pentru angajamentele legale aferente măsurilor finanțate prin POP 2007-2013, care nu s-au finalizat până la data de 31 decembrie 2015 și care nu intră sub incidența prevederilor Deciziei Comisiei C(2015) 6.713 de modificare a Deciziei C(2013) 4.879, beneficiarii acestora au posibilitatea finalizării proiectelor până la data de 15 decembrie 2016, exclusiv din surse proprii de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare.

(6) Pentru angajamentele legale aferente măsurilor finanțate prin POP 2007-2013, care nu s-au finalizat până la data de 31 decembrie 2015 și pentru care au fost efectuate plăți în avans de către MADR și care nu intră sub incidența prevederilor Deciziei Comisiei C(2015) 6.713, beneficiarii acestora au posibilitatea finalizării proiectelor până la data de 15 decembrie 2016, exclusiv din surse proprii de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare, numai cu condiția restituirii avansului încasat și nejustificat până la data de 30 ianuarie 2016 pentru POP."

9. La articolul 57, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) Proiectele finanțate prin POP 2007-2013 care nu s-au finalizat la data de 31 decembrie 2015 pot fi finanțate din POPAM 2014-2020 potrivit principiului eșalonării proiectelor pe parcursul a două perioade de programare, în baza dispozițiilor aprobate prin Decizia Comisiei C(2015) 6.713 și cu aplicarea procedurilor de lucru ale POPAM, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 11 aprilie 2016.

Nr. 56.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...