Oficiul Național de prevenire și combatere a spălării banilor - ONPCSB

Declarația de cooperare între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) și Unitatea de Informații Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agenției Naționale de Combatere a Criminalității, privind schimbul de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului din 09.11.2015

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 285 din 14 aprilie 2016.

În vigoare de la 14 aprilie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Unitatea de Informații Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agenției Naționale de Combatere a Criminalității, denumite în continuare participanți, doresc, în spiritul cooperării și al interesului reciproc, pe bază de reciprocitate și în conformitate cu legislația națională a fiecărui participant, facilitarea schimbului de informații privind spălarea banilor, finanțarea terorismului și alte activități infracționale ce au legătură cu acestea.

În acest sens, participanții au convenit după cum urmează:

1. Scopul cooperării

(a) Participanții vor coopera prin furnizarea de informații, pe bază de reciprocitate, spontan sau la cerere, pentru a sprijini investigațiile și urmărirea penală a persoanelor suspectate de a fi implicate în spălarea banilor, finanțarea terorismului sau alte activități infracționale ce au legătură cu acestea. Participanții consideră că schimbul de informații este important pentru interesul public.

(b) Cooperarea și schimbul de informații între participanți se vor face în conformitate cu sistemele juridice naționale și cu prezenta declarație de cooperare.

2. Cererile de informații financiare

(a) Fiecare cerere va fi însoțită de:

I. motivul cererii;

II. o scurtă descriere a faptelor relevante cunoscute;

III. toate datele de identificare disponibile;

IV. informații cu privire la infracțiunile suspecte, acuzațiile și, dacă există, stadiul investigației;

V. cum vor fi utilizate informațiile solicitate, inclusiv cărei, dacă există, agenții de aplicare a legii sau altei autorități publice din țara participantului solicitator i se va da acces la informații și motivul furnizării acestor informații la respectiva agenție sau autoritate.

(b) Participantul solicitat poate cere informații suplimentare oricând consideră necesar, în scopul de a se conforma cu cererea sau de a accelera conformitatea.

(c) Orice cerere de informații, refuz, denunțare etc. trebuie făcut în formă scrisă.

3. Folosirea informațiilor

(a) Participanții nu vor folosi informațiile furnizate în alte scopuri decât cele prevăzute în această declarație sau care este prezentată într-o cerere și acceptată de către participantul care furnizează informații fără acordul prealabil expres al participantului furnizor.

(b) Utilizarea informațiilor furnizate, fie spontan, fie pentru a răspunde la o cerere formulată în temeiul prezentei declarații, este supusă limitării că, fără acordul prealabil al participantului furnizor, participantul primitor:

(i) poate utiliza astfel de informații numai în legătură cu aspectele penale descrise în cerere (în cazul unei cereri) și doar în scop informativ (inclusiv pentru descoperirea de noi legături și pentru concentrarea resurselor investigative sau reducerea consecințelor unei astfel de infracțiuni); și

(ii) nu vor folosi aceste informații ca probe în nicio procedură penală.

(c) Conform 3(d), participantul care primește solicitarea nu va disemina informațiile niciunei terțe părți (cu excepția celor precizate în cererea de informații) fără acordul prealabil al participantului furnizor.

(d) Dacă un participant este subiectul vreunei proceduri judiciare care necesită diseminarea informațiilor care au fost primite de la celălalt participant, participantul subiect al unei astfel de proceduri judiciare va notifica imediat și va solicita acordul expres al celuilalt participant să disemineze informațiile, iar dacă acordul nu a fost dat, vor fi luate măsuri rezonabile ca respectivele informații să nu fie diseminate către terțe părți și se vor asigura limitări adecvate cu privire la diseminare.

(e) Participantul care transmite poate face solicitări rezonabile cu privire la folosirea informațiilor furnizate și participantul care primește, de câte ori este posibil, va furniza feedback.

4. Confidențialitate

(a) Informațiile schimbate sunt confidențiale. Toate informațiile schimbate de către participanți trebuie să facă subiectul unor controale și măsuri de protecție stricte, pentru a se asigura că informațiile sunt folosite doar într-o manieră autorizată, în conformitate cu prevederile naționale privind protecția și securitatea datelor. Minimum, schimbul de informații trebuie să fie tratat cu aceleași măsuri de confidențialitate aplicabile informațiilor similare obținute din surse naționale de către participantul primitor.

(b) Participantul primitor nu va disemina nicio informație fără acordul prealabil al participantului furnizor.

(c) Angajamentele luate în conformitate cu prezenta declarație vor continua să producă efecte și după terminarea acestei declarații.

5. Întărirea capacității

În plus față de schimbul de informații participanții pot coopera în diferite moduri. Acestea pot include schimbul de informații generale cu privire la spălarea banilor sau finanțarea terorismului și alte activități infracționale legate de spălarea banilor, inclusiv cu privire la analiza datelor financiare și schimbul de studii, cercetări și informații cu privire la noile și actualele tendințe emergente și tipologii de spălare a banilor.

6. Refuzuri

Cererile pot fi refuzate dacă asistența ar contravine sistemului juridic național sau suveranității, securității, intereselor naționale sau acordurilor internaționale. Participantul solicitant va fi informat cu privire la motivele refuzului.

7. Limba în care este redactată cererea

Comunicarea între participanți se va realiza în limba engleză.

8. Păstrarea și auditarea circuitului informațiilor furnizate

Fiecare participant se va asigura că va păstra o evidență specifică cu privire la orice informație furnizată în conformitate cu prevederile prezentei declarații. Toate informațiile furnizate prin orice mijloace vor fi păstrate într-o manieră în care se asigură securitatea informațiilor față de orice persoană care nu are o nevoie justificată pentru a avea acces. Informațiile vor fi adecvat depozitate, ținând cont de recunoașterea sensibilității acestora, când acestea nu mai au valoare.

9. Comunicarea

Fiecare dintre participanți va conveni de comun acord cu celălalt participant, în conformitate cu legislația țării respective, proceduri acceptabile de comunicare și se vor consulta între ele cu privire la scopul implementării acestei declarații de cooperare.

10. Soluționarea litigiilor

(a) Participanții vor acționa în spiritul disponibilității, transparenței și al consultării pentru a îndeplini obiectivele prezentei declarații.

(b) În cazul oricăror dezacorduri, controverse sau litigii care ar putea reieși din aplicarea acestei declarații, participanții se vor strădui, unde este posibil, să soluționeze astfel de dispute pe cale amiabilă, prin dialog și consultare.

(c) Fără a aduce atingere procesului de mai sus, acest lucru nu va trece peste condițiile prevăzute la 11 literele (b) și (c).

11. Data intrării în vigoare, modificarea, terminarea

(a) Această declarație intră în vigoare după semnarea de către participanți și va produce efecte pe o perioadă nedeterminată de timp.

(b) Această declarație poate fi modificată în orice moment, printr-o declarație de cooperare suplimentară de modificare. Declarația de cooperare suplimentară de modificare va intra în vigoare după semnătura participanților.

(c) Orice participant poate notifica celălalt participant cu privire la decizia sa de terminare a acestei declarații. Notificarea produce efecte după două luni de la primirea de la celălalt participant.

Semnat în două exemplare originale, în limba engleză, cele două texte fiind egal autentice.

Semnat:
Neculae Plăiașu,
președintele Oficiului Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB)
(semnătură indescifrabilă) (ștampila ONPCSB)
Data: 9 noiembrie 2015.
Semnat:
(semnătură indescifrabilă)
Alan Hislop,
șeful Unității de Informații Financiare din Marea Britanie (UKFIU)
Data: 24 noiembrie 2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...