Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive din 07.04.2016

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 12 aprilie 2016.

În vigoare de la 12 aprilie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare

1. Cadru general

1.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând:

a) sume reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, actualizate cu indicele prețurilor de consum, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale;

b) diferențele de timbru de mediu pentru autovehicule rezultate în urma contestării acestuia;

c) valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule.

1.2. Stabilirea sumelor de restituit potrivit pct. 1.1 lit. a) și b), denumite în continuare sume de restituit, se face de către organul fiscal competent, aflat în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, iar restituirea efectivă a sumelor care fac obiectul prezentei proceduri se face de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent.

1.3. Prin organ fiscal competent se înțelege:

a) în cazul persoanelor juridice și al persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe;

b) în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal persoana fizică.

1.4. În vederea stabilirii sumei de restituit și a restituirii efective a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii, persoanele fizice sau juridice, denumite în continuare contribuabili, depun la organele fiscale competente cererea și documentația necesară, în conformitate cu dispozițiile prezentei proceduri.

1.5. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul cu atribuții de compensare/restituire, verifică în baza de date centralizată prevăzută la pct. 2.26 dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire.

1.6. După verificarea prealabilă potrivit pct. 1.5 și în situația în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, aceasta se determină de organul fiscal competent și se restituie și/sau se compensează ulterior, în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal.

1.7. În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, dacă contribuabilul înregistrează obligații fiscale restante, sumele prevăzute la pct. 1.1 se restituie numai după efectuarea compensării.

1.8. În conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, termenul de soluționare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispozițiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal competent.

2. Procedura de efectuare a plății sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale.

2.1. Contribuabilul care a achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule poate solicita restituirea acesteia și a dobânzilor calculate până la data plății integrale prin depunerea, la organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a unei cereri al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează sa fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

2.2. Sumele prevăzute la pct. 2.1 se restituie, la cererea contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, de către organul fiscal competent.

2.3. Cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripție a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire. Data la care a luat naștere dreptul la restituire este data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

2.4. La cererea de restituire se anexează următoarele documente:

a) actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie;

b) documentul care atestă plata taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. În situația în care persoana fizică sau juridică ce solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, după caz, nu deține documentul care atestă plata, verificarea plății se efectuează potrivit pct. 2.11-2.13;

c) copia cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.

2.5. În cazul autovehiculelor care fac/au făcut obiectul contractelor de leasing, cererea de restituire se depune de contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, la care anexează documentele prevăzute la pct. 2.4, în copii conforme cu originalul, pe baza propriei declarații.

2.6. Documentele în original se restituie contribuabilului după verificarea acestora și certificarea lor "conform cu originalul" pe copiile care rămân la organul fiscal competent, în cadrul compartimentului cu atribuții de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment de specialitate.

2.7. Cererea de restituire, însoțită de documentele prevăzute la pct. 2.4., se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate transmite prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Documentele în original prevăzute la pct. 2.4 lit. c), anexate la cerere de contribuabil, se remit acestuia, odată cu comunicarea deciziei de soluționare a cererii privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive.

2.8. Dacă organul fiscal competent consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante soluționării cererii, solicită contribuabilului, în scris, prezentarea acestora.

2.9. Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluționarea cererilor de restituire se prelungește cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informații suplimentare relevante soluționării acesteia și data înregistrării primirii acestor informații la organul fiscal competent. În cazul în care documentele solicitate de către organul fiscal competent necesare în vederea soluționării cererii nu sunt depuse de către contribuabil în termen de cel mult 60 zile de la data solicitării, cererea prevăzută la pct. 2.1 se respinge de către organul fiscal competent, înștiințându-l pe contribuabil cu privire la aceasta, prin emiterea Deciziei de respingere a cererii de restituire, prevăzută la anexa nr. 11 la ordin.

2.10. În situația în care sumele solicitate la restituire reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, de către un contribuabil care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuată de către societatea de leasing, în vederea efectuării restituirii sumei, se va proceda astfel:

a) în cazul în care atât contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, cât și societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administrați de către același organ fiscal, respectiv sunt arondați aceleiași unități a Trezoreriei Statului, sumele înscrise de către organul competent în decizia de restituire, respectiv în graficul tranșelor anuale aprobate la restituire, vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală contribuabil, prin întocmirea de către aceasta a notei contabile;

b) în situația în care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing și societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administrați de către organe fiscale diferite, respectiv sunt arondați la unități ale Trezoreriei Statului diferite, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală beneficiar, prin întocmirea de către aceasta a unui ordin de plată în care se va înscrie la rubrica "cod fiscal plătitor" codul fiscal al societății de leasing și la rubrica "cod fiscal beneficiar" codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare.

2.11. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la:

a) introducerea în baza de date centralizată a informațiilor cuprinse în cererea de restituire și documentele anexate, după caz;

b) verificarea în baza de date centralizată, dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire;

c) verificarea electronic, în mod automat, utilizând baza de date centralizată, precum și cea în care sunt înregistrate plățile, dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost efectuată plata taxei solicitate la restituire.

2.12. În situația în care nu s-a putut identifica în baza de date documentul care atestă plata, compartimentul de specialitate editează din sistem informatic o listă cu contribuabilii pentru care nu a fost identificată plata, care va cuprinde cel puțin următoarele informații: denumire contribuabil/codul de identificare fiscală al contribuabilului, numărul și data documentului de plată/suma plătită pentru care nu a putut fi identificată plata taxei a cărei restituire se solicită.

2.13. În vederea verificării de către unitățile Trezoreriei Statului a existenței sumelor achitate de contribuabili în conturile deschise la acestea, reprezentând taxa a cărei restituire se solicită, compartimentul de specialitate va transmite lista prevăzută la pct. 2.12 unității Trezoreriei Statului în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea verificării prevăzute la pct. 2.11.

2.14. După efectuarea verificărilor de către unitatea Trezoreriei Statului, potrivit pct. 2.13, se va proceda astfel:

a) în situația în care plățile efectuate de contribuabili sunt înregistrate în evidența unităților Trezoreriei Statului, acestea editează extrasele de cont în care se regăsesc plățile respective, pe care le transmite cu adresă de înaintare compartimentului de specialitate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii listei;

b) în situația în care plățile efectuate de contribuabili nu sunt înregistrate în evidența unităților Trezoreriei Statului, această informație se comunică cu adresă scrisă compartimentului de specialitate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la pct. 2.12.

2.15. Cererea de restituire se respinge de către organul fiscal competent prin emiterea deciziei prevăzute în anexa nr. 11, în următoarele situații:

a) în cazul în care contribuabilul care solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, după caz, nu deține documentul care atestă plata, în copie sau în original, iar plata nu poate fi identificată;

b) în situația în care contribuabilul nu anexează la cererea de restituire documentele prevăzute la pct. 2.4 ori nu transmite informațiile și documentele solicitate de organul fiscal, în termen de cel mult 60 de zile de la solicitare;

c) în situația în care contribuabilul nu indică în cererea de restituire contul bancar în care urmează sa fie restituită suma cuvenită.

2.16. După verificarea prealabilă efectuată potrivit pct. 2.11-2.14 și în situația în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, organul fiscal competent întocmește Referatul privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, și graficul tranșelor anuale aprobate la restituire.

2.17. Graficul tranșelor anuale aprobate la restituire, întocmit de organul fiscal competent, va cuprinde, în mod obligatoriu, perioada de restituire pentru fiecare tranșă anuală, precum și cuantumul acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin.

2.18. Perioada de restituire pentru fiecare tranșă anuală din graficul prevăzut la pct. 2.16 este următoarea:

a) pentru prima tranșă anuală, perioada de restituire este luna următoare datei emiterii deciziei de soluționare a cererii privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, prevăzută în anexa nr. 5 la ordin;

b) pentru următoarele tranșe anuale perioada de restituire este:

- pentru cererile de restituire depuse în primul semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranșei este luna aprilie a fiecăruia dintre următorii 4 ani;

- pentru cererile de restituire depuse în cel de-al doilea semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranșei este luna noiembrie a fiecăruia dintre următorii 4 ani.

2.19. În sensul prezentului ordin, prin tranșă anuală se înțelege cota-parte de 20% din taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. În cazul sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, tranșa anuală cuprinde și cota-parte de 20% din cheltuielile bănești stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile în sarcina statului și din orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, după caz.

2.20. Ulterior stabilirii graficului tranșelor anuale aprobate la restituire, organul fiscal competent întocmește, în 2 exemplare, decizia de soluționare a cererii de restituire privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, la care anexează o copie a graficului tranșelor anuale aprobate la restituire, și comunică un exemplar contribuabilului, iar cel de-al doilea se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2.21. Pentru actualizarea sumelor stabilite prin graficul prevăzut la pct. 2.17, precum și pentru calcularea dobânzilor cuvenite contribuabililor, organul fiscal competent întocmește, în 2 exemplare, procesul-verbal privind actualizarea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule cu indicele prețurilor de consum, precum și calculul dobânzilor până la data plății integrale, prevăzut în anexa nr. 6 la ordin. Calculul dobânzii cuvenite contribuabilului se efectuează până la data plății tranșelor anuale, astfel cum este menționată în borderou, respectiv în nota privind restituirea unor sume.

2.22. Suma corespunzătoare unei tranșe anuale, conform graficului, se actualizează cu indicele prețurilor de consum publicat pe portalul Institutului Național de Statistică (I.N.S.) la data emiterii deciziei de restituire, după următoarea formulă de calcul:

A = (suma de actualizat x IPC)/100,

unde:

A - suma totală de plată, ca urmare a actualizării;

suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranșe anuale, conform graficului;

IPC - indicele prețurilor de consum, astfel cum a fost calculat de I.N.S. pentru luna anterioară corespunzătoare perioadei de restituire, comparativ cu luna în care a fost emisă decizia prevăzută la pct. 2.20.

2.23. Dobânda cuvenită contribuabilului se calculează până la data plății integrale, respectiv până la data plății fiecărei tranșe anuale.

2.24. În vederea restituirii tranșelor anuale stabilite prin graficul prevăzut la pct. 2.17, a sumelor actualizate cu indicele prețurilor de consum și a dobânzilor cuvenite contribuabililor, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, procedează, pentru fiecare tranșă anuală, la verificarea datelor din evidența analitică pe plătitori sub aspectul existenței unor eventuale obligații de plată neachitate înregistrate de către contribuabil și aplică în mod corespunzător Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal.

2.25. Pentru plata fiecărei tranșe anuale, astfel cum au fost stabilite prin graficul prevăzut la pct. 2.17, a sumelor actualizate cu indicele prețurilor de consum și a dobânzilor cuvenite contribuabililor, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, constată și operează eventualele compensări cu obligații fiscale restante existente în evidența pe plătitor până la data plății fiecărei tranșe și întocmește în 3 exemplare următoarele documente:

a) Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9 la ordin;

b) Nota privind restituirea unor sume, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10 la ordin;

c) Decizia de restituire a sumelor de la buget.

2.26. În vederea efectuării operațiunilor de compensare/restituire, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, transmite unității Trezoreriei Statului un exemplar din documentele prevăzute la pct. 2.25 lit. a) și b), după caz, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru efectuarea plății tranșei anuale, astfel cum a fost înscrisă în borderoul prevăzut la pct. 2.27.

2.27. În vederea programării contribuabililor pentru care vor fi restituite sumele rămase ca urmare a efectuării eventualelor compensări potrivit pct. 2.24, organul fiscal competent întocmește borderoul privind programarea plății sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, prevăzut în anexa nr. 8 la ordin.

2.28. Compensarea și restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, a sumelor actualizate cu indicele prețurilor de consum, precum și a dobânzilor calculate până la data plății integrale se fac de la bugetul Fondului pentru mediu, din contul 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor persoane fizice sau juridice, în contul bancar indicat de către contribuabil prin cererea sa de restituire, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule".

2.29. În situația în care sumele prevăzute la pct. 2.28 nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", unitățile Trezoreriei Statului vor solicita în scris, în cel mult două zile lucrătoare, Trezoreriei Statului Sector 6, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unității, transferarea în contul 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării compensării/restituirii. Trezoreria Statului Sector 6 va vira suma astfel solicitată din contul 20.I.16.09.00 "Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală al Administrației Fondului pentru Mediu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în disponibilitățile bugetului Fondului pentru mediu. Trezoreria Statului Sector 6 anexează la extrasul contului 20.I.16.09.00 "Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule" care se eliberează Administrației Fondului pentru Mediu copii ale cererilor primite de la unitățile Trezoreriei Statului și copii ale ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care s-a efectuat viramentul în contul 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).

2.30. Compensarea și restituirea sumelor reprezentând taxă specială pentru autoturisme și autovehicule, a sumelor actualizate cu indicele prețurilor de consum, precum și a dobânzilor calculate până la data plății integrale se fac de la bugetul de stat, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma.

2.31. Cheltuielile efectuate de către organele fiscale competente cu comunicarea actelor administrative prevăzute de prezenta procedură se recuperează din bugetul din care au fost restituite sumele aprobate la restituire, aplicându-se în mod corespunzător pct. 2.28-2.30.

2.32. Restituirea sumelor cuvenite contribuabililor se efectuează prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire.

2.33. Dacă până la restituirea integrală a sumelor cuvenite contribuabililor intervin schimbări privind datele de identificare ale acestora sau ale contului bancar, menționate în cerere, contribuabilul are obligația de a înștiința organul fiscal competent de îndată.

2.34. Programarea pe zile a contribuabililor se face de către organul fiscal competent la data stabilită în borderoul prevăzut la pct. 2.27, respectiv în nota privind restituirea unor sume.

2.35. Documentele întocmite în vederea soluționării cererilor de restituire se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2.36. Cererile de restituire și sumele aprobate la restituire potrivit art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și sumele stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive se gestionează informatic de către organele fiscale competente, prin compartimentele de specialitate.

2.37. În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri sau de la data restituirii ulterioare de către Administrația Fondului pentru Mediu a unor eventuale sume, această instituție va proceda la actualizarea bazei de date centralizate, respectiv a evidenței cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire, prevăzută în anexa nr. 12 la ordin, cu toate sumele restituite de către aceasta, potrivit legii.

2.38. Administrația Fondului pentru Mediu este răspunzătoare pentru restituirea unor sume care nu sunt actualizate în baza de date centralizată prevăzută la pct. 2.37, pentru care contribuabilii solicită restituirea potrivit prezentei proceduri.

2.39. Administrația Fondului pentru Mediu este răspunzătoare pentru asigurarea sumelor în conturile prevăzute la pct. 2.28 și 2.29, în vederea compensării/restituirii sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, a sumelor actualizate cu indicele prețurilor de consum, precum și a dobânzilor calculate până la data plății integrale.

3. Procedura de restituire a sumelor reprezentând valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule

3.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentând valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule, denumită în continuare valoarea reziduală a timbrului, prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare.

3.2. Ultimului proprietar al autovehiculului pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ori timbrul de mediu pentru autovehicule, după caz, i se restituie valoarea reziduală a timbrului de mediu, într-o singură tranșă, atunci când autovehiculul pentru care s-a plătit taxa/timbrul în România este scos din parcul auto național.

3.3. Prin excepție de la prevederile pct. 3.2, valoarea reziduală a timbrului nu se restituie în situația în care autovehiculul pentru care se solicită restituirea valorii reziduale a timbrului a fost reintrodus în parcul auto național fără plata timbrului ori contribuabilul a beneficiat de restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ori a timbrului de mediu pentru autovehicule, după caz.

3.4. Valoarea reziduală a timbrului reprezintă suma care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto național, calculată în baza legislației după care s-a stabilit cuantumul taxei datorate la momentul înmatriculării, în lei, la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, folosindu-se vârsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto național.

3.5. Restituirea valorii reziduale a timbrului se face la cererea contribuabilului prevăzut la pct. 3.2, care se depune la organul fiscal competent. Modelul cererii de restituire este cel prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

3.6. La cererea de restituire se anexează următoarele documente:

a) copia cărții de identitate a vehiculului având mențiunea scoaterii definitive din România sau o adeverință care atestă radierea din circulație, ca urmare a scoaterii definitive din România, emisă de serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor care a efectuat radierea;

b) factura/contractul de vânzare-cumpărare sau declarația vamală de export, după caz, în original și copie.

3.7. În situația în care valoarea reziduală a timbrului, calculată conform prevederilor legale, este mai mare decât suma achitată la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate a autovehiculului rulat în România, se restituie valoarea reziduală a timbrului, în limita sumei achitate.

3.8. În vederea restituirii valorii reziduale a timbrului, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifică în baza de date centralizată privind evidența cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire dacă taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a taxei/timbrului a fost sau nu restituită pentru autovehiculul înmatriculat după 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate, și aplică în mod corespunzător procedura prevăzută la pct. 2.6-2.15 și 2.23-2.36.

3.9. Pentru valoarea reziduală a timbrului, contribuabilii au dreptul la dobânzi conform dispozițiilor art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Dobânzile cuvenite contribuabilului se suportă din bugetul Fondului pentru mediu, din contul din care se efectuează compensarea și/sau restituirea sumei pentru care s-a solicitat plata dobânzii.

4. Procedura de restituire a sumelor reprezentând diferențele de timbru rezultate în urma contestării acestuia

4.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentând diferențe de timbru rezultate în urma contestării acestuia, potrivit prevederilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare.

4.2. Contribuabilul care a plătit timbrul de mediu pentru autovehicule și care face dovada faptului că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea indicată de grila prevăzută în anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe baza documentului privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", poate solicita organului fiscal competent restituirea diferenței de timbru rezultate în urma contestării. Modelul cererii de restituire este cel prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

4.3. La cererea de restituire se anexează, în original și în copie, în vederea verificării acestora, următoarele documente:

a) dovada plății timbrului;

b) documentul eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Experților Tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului.

4.4. Restituirea diferenței de taxă rezultate în urma contestării se efectuează într-o singură tranșă, procedura prevăzută la pct. 2.6-2.15 și 2.23-2.36 aplicându-se în mod corespunzător.

4.5. Pentru sumele reprezentând diferențele de timbru rezultate în urma contestării acestuia, contribuabilii au dreptul la dobânzi conform dispozițiilor art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Dobânzile cuvenite contribuabilului se suportă din bugetul Fondului pentru mediu, din contul din care se efectuează compensarea și/sau restituirea sumei pentru care s-a solicitat plata dobânzii.

CAPITOLUL II

A. Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, precum și a cheltuielilor bănești stabilite de aceste instanțe și a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită

5.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, precum și cheltuielile bănești stabilite de aceste instanțe și orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, altele decât cele stabilite prin hotărâri judecătorești devenite executorii până la data 31 decembrie 2015, pentru care se aplică dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2015, cu modificările ulterioare.

5.2. Contribuabilul care, în baza unei hotărâri definitive a instanței judecătorești competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule, a cheltuielilor bănești stabilite de aceste instanțe, precum și a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită va depune, în vederea restituirii, la organul fiscal competent, o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

5.3. Pentru cererile depuse de contribuabili potrivit pct. 5.2, organele fiscale restituie sumele astfel cum au fost stabilite de către instanța de judecată, indiferent dacă, prin cerere, contribuabilul solicită restituirea numai în parte a sumelor cuprinse în dispozitivul hotărârii judecătorești definitive.

5.4. Cererile depuse de contribuabili potrivit pct. 5.2 se soluționează de organul fiscal, indiferent dacă acesta renunță, ulterior, la solicitarea de restituire a sumelor dispuse de instanța de judecată, întrucât renunțarea nu afectează obligația organului fiscal de a duce la îndeplinire dispozitivul hotărârii judecătorești.

5.5. În situația în care, prin hotărârea judecătorească definitivă a instanței judecătorești competente, aceasta dispune restituirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, organul fiscal central competent restituie integral, în conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, respectiva sumă, împreună cu eventualele cheltuieli bănești, precum și oricare alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, stabilite de instanță, prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.899/2004 aplicându-se în mod corespunzător.

5.6. Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule, a cheltuielilor bănești, precum și a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită, stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, este cea prevăzută de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.899/2004.

5.7. În situația în care, prin hotărâri judecătorești definitive, instanțele judecătorești dispun restituirea sumei achitate cu titlu de taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule către un contribuabil care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuată de către societatea de leasing, în vederea efectuării restituirii sumei dispuse de instanțele de judecată se va proceda astfel:

a) în cazul în care atât contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, cât și societatea de leasing care a efectuat plata taxei/timbrului sunt administrați de către același organ fiscal, respectiv sunt arondați aceleiași unități a Trezoreriei Statului, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală contribuabil, prin întocmirea de către aceasta a notei contabile;

b) în situația în care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing și societatea de leasing care a efectuat plata taxei/timbrului sunt administrați de către organe fiscale diferite, respectiv sunt arondați la unități ale Trezoreriei Statului diferite, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală beneficiar, prin întocmirea de către aceasta a unui ordin de plată în care se va înscrie la rubrica "cod fiscal plătitor" codul fiscal al societății de leasing și la rubrica "cod fiscal beneficiar" codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare.

5.8. Sumele de restituit stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, cheltuielile bănești stabilite de aceste instanțe, precum și orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită se suportă din bugetul de stat sau bugetul Fondului pentru mediu, după caz, în funcție de bugetul în care a fost încasată taxa solicitată la restituire.

5.9. În situația în care instanța judecătorească dispune plata dobânzii cuvenite contribuabilului, data de la care aceasta se calculează se stabilește astfel:

- în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, dobânda se calculează conform dispozițiilor art. 182 din acest act normativ sau din data stabilită de instanțele de judecată prin hotărâre judecătorească executorie, după caz;

- în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii legale, dobânda se calculează de la data la care solicitantul a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau data stabilită de instanțele de judecată prin hotărârea judecătorească executorie, după caz.

5.10. În situația în care prin hotărâri judecătorești definitive au fost obligate să restituie sumele stabilite prin acestea atât Administrația Fondului pentru Mediu, cât și Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organele fiscale din subordine, punerea în executare a sentințelor judecătorești se realizează de către organele fiscale competente.

5.11. Procedura prevăzută la pct. 2.6-2.36 se aplică în mod corespunzător.

5.12. Prezenta procedură se aplică în mod corespunzător și în situația în care restituirea valorii reziduale și a diferențelor de timbru rezultate în urma contestării acestuia este dispusă de către instanța competentă prin hotărâre judecătorească definitivă.

B. Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, în situația în care Administrația Fondului pentru Mediu este obligată la restituirea acestora

5.13. În vederea restituirii sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, în situația în care Administrația Fondului pentru Mediu este obligată la restituirea acestora, contribuabilul depune la Administrația Fondului pentru Mediu o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, împreună cu documentația necesară.

5.14. Administrația Fondului pentru Mediu emite decizia de restituire, la care anexează graficul tranșelor anuale aprobate la restituire, și efectuează restituirea aplicând în mod corespunzător prevederile de la lit. A.

5.15. În vederea actualizării bazei de date centralizate existente la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform anexei nr. 12 la ordin, Administrația Fondului pentru Mediu transmite informatic situația cererilor de restituire a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri judecătorești, precum și a oricăror altor sume stabilite de instanțele judecătorești și restituite de către aceasta, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri sau de la data restituirii ulterioare a unor astfel de sume.

5.16. Administrația Fondului pentru Mediu este răspunzătoare de monitorizarea restituirii tranșelor anuale astfel cum acestea au fost stabilite prin graficul tranșelor anuale aprobate la restituire.

CAPITOLUL III Procedura de întocmire și eliberare a documentului prevăzut la art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, cu modificările ulterioare

6.1. În cazul în care se solicită transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat după 1 ianuarie 2007 și pentru care a fost achitată taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, iar proprietarului plătitor nu i s-a restituit cuantumul acesteia/acestuia sau nu a fost restituită valoarea reziduală prevăzută la art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, organul fiscal competent eliberează o adeverință care atestă această situație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la ordin.

6.2. În vederea eliberării adeverinței prevăzute la pct. 6.1 contribuabilul va depune la organul fiscal competent o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13 la ordin, însoțită de copia cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare, precum și copia documentului de plată, după caz.

6.3. Compartimentul de specialitate verifică existența sumei achitate de contribuabil în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului.

6.4. În situația în care nu poate fi identificat documentul care atestă plata, compartimentul de specialitate nu eliberează adeverința prevăzută la pct. 6.1, înștiințând contribuabilul în acest sens.

6.5. După verificarea plății potrivit pct. 6.3, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifică în baza de date centralizată privind cererile de restituire și sumele aprobate la restituire dacă taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a taxei/timbrului a fost sau nu restituită pentru autovehiculul înmatriculat după 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate.

6.6. După verificările efectuate potrivit pct. 6.3 și 6.5, compartimentul de specialitate eliberează adeverința prevăzută la pct. 6.1, care se prezintă la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor odată cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.

6.7. Adeverința prevăzută la pct. 6.1 se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și poate fi utilizată de persoana interesată pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării.

CAPITOLUL IV Procedura de restituire în situația în care autovehiculul pentru care s-a achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule nu a fost înmatriculat

7.1. În situația în care înmatricularea autovehiculului sau transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat nu a fost efectuată, suma reprezentând taxa achitată/timbrul de mediu pentru autovehicule achitat, denumită în continuare taxă neutilizată, se restituie la cererea contribuabilului.

7.2. Contribuabilul îndreptățit să solicite restituirea taxei neutilizate în condițiile prevăzute la pct. 7.1 va depune la organul fiscal competent, în termenul legal de prescripție a dreptului de a cere restituirea, o cerere de restituire însoțită de documentul de plată, în original, care confirmă plata taxei neutilizate, document pe care este înscrisă mențiunea "taxă neutilizată" și care este semnat și ștampilat de către persoana desemnată din cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculări vehicule.

7.3. După primirea cererii de restituire, compartimentul de specialitate va proceda la verificarea plății și a eventualelor restituiri aprobate, aplicând în mod corespunzător prevederile pct. 6.3-6.5, și la restituirea sumei potrivit art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

7.4. Procedura prevăzută la pct. 2.8-2.36 se aplică în mod corespunzător.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...