Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive din 07.04.2016

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 aprilie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

4.5. Pentru sumele reprezentând diferențele de timbru rezultate în urma contestării acestuia, contribuabilii au dreptul la dobânzi conform dispozițiilor art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Dobânzile cuvenite contribuabilului se suportă din bugetul Fondului pentru mediu, din contul din care se efectuează compensarea și/sau restituirea sumei pentru care s-a solicitat plata dobânzii.

CAPITOLUL II

A. Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, precum și a cheltuielilor bănești stabilite de aceste instanțe și a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită

5.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, precum și cheltuielile bănești stabilite de aceste instanțe și orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, altele decât cele stabilite prin hotărâri judecătorești devenite executorii până la data 31 decembrie 2015, pentru care se aplică dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2015, cu modificările ulterioare.

5.2. Contribuabilul care, în baza unei hotărâri definitive a instanței judecătorești competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule, a cheltuielilor bănești stabilite de aceste instanțe, precum și a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită va depune, în vederea restituirii, la organul fiscal competent, o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

5.3. Pentru cererile depuse de contribuabili potrivit pct. 5.2, organele fiscale restituie sumele astfel cum au fost stabilite de către instanța de judecată, indiferent dacă, prin cerere, contribuabilul solicită restituirea numai în parte a sumelor cuprinse în dispozitivul hotărârii judecătorești definitive.

5.4. Cererile depuse de contribuabili potrivit pct. 5.2 se soluționează de organul fiscal, indiferent dacă acesta renunță, ulterior, la solicitarea de restituire a sumelor dispuse de instanța de judecată, întrucât renunțarea nu afectează obligația organului fiscal de a duce la îndeplinire dispozitivul hotărârii judecătorești.

5.5. În situația în care, prin hotărârea judecătorească definitivă a instanței judecătorești competente, aceasta dispune restituirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, organul fiscal central competent restituie integral, în conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, respectiva sumă, împreună cu eventualele cheltuieli bănești, precum și oricare alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, stabilite de instanță, prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.899/2004 aplicându-se în mod corespunzător.

5.6. Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule, a cheltuielilor bănești, precum și a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită, stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, este cea prevăzută de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.899/2004.

5.7. În situația în care, prin hotărâri judecătorești definitive, instanțele judecătorești dispun restituirea sumei achitate cu titlu de taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule către un contribuabil care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuată de către societatea de leasing, în vederea efectuării restituirii sumei dispuse de instanțele de judecată se va proceda astfel:

a) în cazul în care atât contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, cât și societatea de leasing care a efectuat plata taxei/timbrului sunt administrați de către același organ fiscal, respectiv sunt arondați aceleiași unități a Trezoreriei Statului, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală contribuabil, prin întocmirea de către aceasta a notei contabile;

b) în situația în care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing și societatea de leasing care a efectuat plata taxei/timbrului sunt administrați de către organe fiscale diferite, respectiv sunt arondați la unități ale Trezoreriei Statului diferite, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală beneficiar, prin întocmirea de către aceasta a unui ordin de plată în care se va înscrie la rubrica "cod fiscal plătitor" codul fiscal al societății de leasing și la rubrica "cod fiscal beneficiar" codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare.

5.8. Sumele de restituit stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, cheltuielile bănești stabilite de aceste instanțe, precum și orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită se suportă din bugetul de stat sau bugetul Fondului pentru mediu, după caz, în funcție de bugetul în care a fost încasată taxa solicitată la restituire.

5.9. În situația în care instanța judecătorească dispune plata dobânzii cuvenite contribuabilului, data de la care aceasta se calculează se stabilește astfel:

- în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, dobânda se calculează conform dispozițiilor art. 182 din acest act normativ sau din data stabilită de instanțele de judecată prin hotărâre judecătorească executorie, după caz;

- în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii legale, dobânda se calculează de la data la care solicitantul a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau data stabilită de instanțele de judecată prin hotărârea judecătorească executorie, după caz.

5.10. În situația în care prin hotărâri judecătorești definitive au fost obligate să restituie sumele stabilite prin acestea atât Administrația Fondului pentru Mediu, cât și Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organele fiscale din subordine, punerea în executare a sentințelor judecătorești se realizează de către organele fiscale competente.

5.11. Procedura prevăzută la pct. 2.6-2.36 se aplică în mod corespunzător.

5.12. Prezenta procedură se aplică în mod corespunzător și în situația în care restituirea valorii reziduale și a diferențelor de timbru rezultate în urma contestării acestuia este dispusă de către instanța competentă prin hotărâre judecătorească definitivă.

B. Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, în situația în care Administrația Fondului pentru Mediu este obligată la restituirea acestora

5.13. În vederea restituirii sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, în situația în care Administrația Fondului pentru Mediu este obligată la restituirea acestora, contribuabilul depune la Administrația Fondului pentru Mediu o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, împreună cu documentația necesară.

5.14. Administrația Fondului pentru Mediu emite decizia de restituire, la care anexează graficul tranșelor anuale aprobate la restituire, și efectuează restituirea aplicând în mod corespunzător prevederile de la lit. A.

5.15. În vederea actualizării bazei de date centralizate existente la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform anexei nr. 12 la ordin, Administrația Fondului pentru Mediu transmite informatic situația cererilor de restituire a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri judecătorești, precum și a oricăror altor sume stabilite de instanțele judecătorești și restituite de către aceasta, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri sau de la data restituirii ulterioare a unor astfel de sume.

5.16. Administrația Fondului pentru Mediu este răspunzătoare de monitorizarea restituirii tranșelor anuale astfel cum acestea au fost stabilite prin graficul tranșelor anuale aprobate la restituire.

CAPITOLUL III Procedura de întocmire și eliberare a documentului prevăzut la art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, cu modificările ulterioare

6.1. În cazul în care se solicită transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat după 1 ianuarie 2007 și pentru care a fost achitată taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, iar proprietarului plătitor nu i s-a restituit cuantumul acesteia/acestuia sau nu a fost restituită valoarea reziduală prevăzută la art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, organul fiscal competent eliberează o adeverință care atestă această situație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la ordin.

6.2. În vederea eliberării adeverinței prevăzute la pct. 6.1 contribuabilul va depune la organul fiscal competent o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13 la ordin, însoțită de copia cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare, precum și copia documentului de plată, după caz.

6.3. Compartimentul de specialitate verifică existența sumei achitate de contribuabil în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului.

6.4. În situația în care nu poate fi identificat documentul care atestă plata, compartimentul de specialitate nu eliberează adeverința prevăzută la pct. 6.1, înștiințând contribuabilul în acest sens.

6.5. După verificarea plății potrivit pct. 6.3, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifică în baza de date centralizată privind cererile de restituire și sumele aprobate la restituire dacă taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a taxei/timbrului a fost sau nu restituită pentru autovehiculul înmatriculat după 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate.

6.6. După verificările efectuate potrivit pct. 6.3 și 6.5, compartimentul de specialitate eliberează adeverința prevăzută la pct. 6.1, care se prezintă la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor odată cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.

6.7. Adeverința prevăzută la pct. 6.1 se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și poate fi utilizată de persoana interesată pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării.

CAPITOLUL IV Procedura de restituire în situația în care autovehiculul pentru care s-a achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule nu a fost înmatriculat

7.1. În situația în care înmatricularea autovehiculului sau transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat nu a fost efectuată, suma reprezentând taxa achitată/timbrul de mediu pentru autovehicule achitat, denumită în continuare taxă neutilizată, se restituie la cererea contribuabilului.

7.2. Contribuabilul îndreptățit să solicite restituirea taxei neutilizate în condițiile prevăzute la pct. 7.1 va depune la organul fiscal competent, în termenul legal de prescripție a dreptului de a cere restituirea, o cerere de restituire însoțită de documentul de plată, în original, care confirmă plata taxei neutilizate, document pe care este înscrisă mențiunea "taxă neutilizată" și care este semnat și ștampilat de către persoana desemnată din cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculări vehicule.

7.3. După primirea cererii de restituire, compartimentul de specialitate va proceda la verificarea plății și a eventualelor restituiri aprobate, aplicând în mod corespunzător prevederile pct. 6.3-6.5, și la restituirea sumei potrivit art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

7.4. Procedura prevăzută la pct. 2.8-2.36 se aplică în mod corespunzător.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...