Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1164/2016 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 558/2016

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 aprilie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 162 alin. (2) lit. a) și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 558/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 3 februarie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 4 va avea următorul cuprins:

"

4. Nu fac obiectul publicării potrivit pct. 1 obligațiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:

a) 100.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

b) 50.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

c) 10.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligații fiscale restante și din desfășurarea de activități economice în mod independent sau exercită profesii libere;

d) 1.500 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c)."

2. Punctul 10 va avea următorul cuprins:

"

10. În cazul în care există neconcordanțe între evidența debitorilor și sumele cuprinse în notificări, debitorii au dreptul să se prezinte la organul fiscal central, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, obligațiile fiscale restante se publică așa cum au fost menționate în notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz."

3. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de planificare, monitorizare și sinteză, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția generală de tehnologia informației, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Eugen-Dragoș Doroș

București, 7 aprilie 2016.

Nr. 1.164.

ANEXĂ (Anexa nr. 3 la procedură)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală1) . . . . . . . . . .

Serviciul/Biroul/Compartimentul . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

NOTIFICARE
privind obligațiile fiscale restante

Datele de identificare ale contribuabilului

Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul art. 162 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în scopul publicării listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, vă notificăm că la data de..........2) înregistrați obligații fiscale restante la sfârșitul trimestrului și neachitate la data prezentei, în cuantum de.......... lei, astfel:

CAPITOLUL I Obligații fiscale restante:

Bugetul Obligații fiscale restante
- lei -
Total, din care: Obligații fiscale principale3) Obligații fiscale accesorii
0 1 = 2 + 3 2 3
Bugetul de stat
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Bugetul FNUASS
Bugetul asigurărilor pentru șomaj
Total general

CAPITOLUL II Obligații fiscale restante, defalcate în funcție de activitatea proprie și sediile secundare sau, după caz, de persoanele fizice, inclusiv de cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere:

Debitorul . . . . . . . . . . CIF . . . . . . . . . .4)

Bugetul Obligații fiscale restante
- lei -
Total, din care: Obligații fiscale principale 3) Obligații fiscale accesorii
0 1 = 2 + 3 2 3
Bugetul de stat
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Bugetul FNUASS
Bugetul asigurărilor pentru șomaj
Total general

În cazul în care există neconcordanțe între evidența dumneavoastră și sumele cuprinse în prezenta notificare, vă rugăm să vă prezentați la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, obligațiile fiscale restante se publică așa cum au fost menționate în prezenta notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . .

1) Se menționează denumirea organului fiscal central emitent.

2) Se menționează ultima zi a ultimei luni din trimestrul de raportare.

3) Se vor menționa obligațiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.

4) Se va completa în cazul contribuabililor/plătitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sau, în cazul persoanelor fizice, menționând în mod corespunzător codul de identificare fiscală atribuit potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu datele de identificare ale acestora și cuantumul obligațiilor fiscale aferente.

;
se încarcă...