Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

Hotărârea nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 aprilie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 91 se introduce un nou articol, articolul 92, cu următorul cuprins:

"

Art. 92. -

(1) Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție sau un judecător anume desemnat de către acesta, prin ordin, verifică modul de punere în aplicare în cadrul Centrului Național de Interceptare a Comunicațiilor prevăzut de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmărire penală.

(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se realizează semestrial sau ori de câte ori este nevoie, din oficiu.

(3) Verificarea modului de punere în aplicare a supravegherilor tehnice se realizează prin:

a) verificarea măsurilor generale care au ca scop asigurarea respectării dispozițiilor legale privind punerea în aplicare a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmărire penală în cadrul Centrului Național de Interceptare a Comunicațiilor;

b) verificarea, prin sondaj, a respectării dispozițiilor legale privind punerea în aplicare a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmărire penală în cadrul Centrului Național de Interceptare a Comunicațiilor.

(4) După efectuarea fiecărei verificări, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție sau judecătorul anume desemnat care a efectuat verificarea încheie un proces-verbal în care sunt prevăzute constatările, măsurile și autoritățile sau instituțiile sesizate."

2. Articolul 661 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 661. -

Pentru evidența activității Înaltei Curți de Casație și Justiție se întocmesc și se păstrează următoarele registre:

1. Registrul general de dosare al Înaltei Curți de Casație și Justiție;

2. registrele generale de dosare ale secțiilor, completelor de 5 judecători, completelor pentru soluționarea recursurilor în interesul legii și completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

3. Registrul informativ pentru fiecare secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție și pentru completele de 5 judecători;

4. Registrul de termene al arhivei pentru fiecare secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție și pentru completele de 5 judecători;

5. Condica ședințelor de judecată pentru fiecare secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru completele de 5 judecători, completele pentru soluționarea recursurilor în interesul legii și completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

6. Registrul privind măsurile preventive în cursul urmăririi penale pentru Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție;

7. Registrul privind măsurile preventive în procedura camerei preliminare și în cursul judecății pentru Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție și completele de 5 judecători în materie penală;

8. Registrul de evidență a cererilor privind încuviințarea efectuării perchezițiilor în cursul urmăririi penale pentru Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție;

9. Registrul de evidență a sesizărilor privind supravegherea tehnică și a celor privind reținerea, predarea și percheziționarea trimiterilor poștale pentru Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție;

10. registrele privind cooperarea judiciară în materie penală pentru Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție;

11. Registrul privind confiscarea pentru Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție și completele de 5 judecători în materie penală;

12. Registrul de evidență a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile și penale pentru fiecare secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție;

13. Registrul de evidență a redactării hotărârilor pentru fiecare secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru completele de 5 judecători, completele pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept și Secțiile Unite;

14. Registrul de evidență și punere în executare a hotărârilor penale pentru Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție;

15. Registrul de evidență și punere în executare a hotărârilor penale pronunțate în contestație pentru Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție;

16. Registrul de evidență și punere în executare a hotărârilor civile;

17. Registrul valorilor pentru fiecare secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție;

18. Registrul mijloacelor materiale de probă pentru fiecare secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție;

19. Registrul corpurilor delicte pentru Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție;

20. Registrul de intrare-ieșire a corespondenței administrative pentru fiecare secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru completele de 5 judecători, completele pentru soluționarea recursurilor în interesul legii și completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

21. Registrul de evidență a petițiilor pentru Biroul de informare și relații publice;

22. Registrul de evidență pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public pentru Biroul de informare și relații publice;

23. Registrul de control pentru fiecare secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru completele de 5 judecători, completele pentru soluționarea recursurilor în interesul legii și completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

24. Registrul de evidență a cauzelor suspendate pentru fiecare secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție și pentru completele de 5 judecători;

25. Registrul de avarie;

26. Registrul declarațiilor de avere și registrul declarațiilor de interese."

3. Articolul 1091 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1091. -

Dispozițiile prezentului regulament se completează cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, în măsura în care aceste prevederi nu sunt contrare dispozițiilor legale privind Înalta Curte de Casație și Justiție și dispozițiilor cuprinse în prezentul regulament."

4. Articolul 1092 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1092. -

(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 1091 din prezentul regulament, dispozițiile art. 102 alin. (1), (2) și (5), art. 110 alin. (4), (5), (7), (8) și (9) și art. 131 alin. (4) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, nu se aplică la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(2) Cauzele având ca obiect cererile, propunerile, plângerile sau contestațiile date prin lege în competența judecătorului de drepturi și libertăți se înregistrează în sistemul ECRIS ca dosare distincte.

(3) Planificarea de permanență se realizează pentru fiecare zi, pe materii, cel puțin lunar.

(4) Incidentele procedurale se soluționează, de regulă, în ziua în care au fost invocate.

(5) În situația în care incidentele procedurale se referă la o parte din membrii completului de judecată, soluționarea acestora se va face de către un complet constituit prin includerea judecătorului sau a judecătorilor prevăzuți în planificarea de permanență de la termenul de judecată stabilit în cauză. Dacă în cauză nu este stabilit termenul de judecată, soluționarea incidentelor procedurale se va face de către un complet constituit prin includerea judecătorului sau a judecătorilor prevăzuți în planificarea de permanență din ziua în care acestea au fost invocate.

(6) În cazul în care după soluționarea incidentelor procedurale conform alin. (5) din prezentul articol se constată incompatibilitatea unuia sau unora dintre membrii completului de judecată, întregirea completului se realizează prin participarea judecătorului sau a judecătorilor care au soluționat incidentele procedurale.

(7) În caz de absență, compunerea completului de judecată se va realiza prin participarea judecătorilor din planificarea de permanență, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal.

(8) Hotărârile judecătorești pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție se tehnoredactează integral cu caractere Times New Roman 14, la distanță de un rând, cu alineate la început de paragraf și cu diacritice specifice limbii române.

(9) Prin derogare de la dispozițiile art. 1091 din prezentul regulament, dispozițiile art. 97 alin. (4) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, nu se aplică la nivelul Secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(10) Cererile de restituire a taxei judiciare de timbru sau a cauțiunii, formulate la nivelul completelor de 5 judecători, după rămânerea definitivă a hotărârii, se repartizează aleatoriu."

Art. II. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție,
Livia Doina Stanciu

București, 5 aprilie 2016.

Nr. 9.

;
se încarcă...