Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului

Normele metodologice privind acordarea indemnizației pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, din 15.02.2016

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 ianuarie 2016
Formă aplicabilă de la 08 aprilie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Indemnizația pentru limită de vârstă se acordă, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, ale art. II din Legea nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și a prezentelor norme metodologice, pe bază de cerere, deputaților și senatorilor care, începând cu anul 1990, au deținut calitatea de parlamentar, la încetarea mandatului, dacă nu sunt realeși pentru un nou mandat.

(2) Indemnizația pentru limită de vârstă se cuvine deputatului/senatorului care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) a împlinit vârsta standard de pensionare, prevăzută, după caz, în anexele nr. 5 și 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, sau vârsta standard redusă în conformitate cu prevederile aceleași legi sau ale altor legi speciale;

b) este beneficiar al pensiei pentru limită de vârstă;

c) a exercitat cel puțin un mandat parlamentar complet ca deputat/senator;

d) a încetat mandatul de deputat/senator;

e) nu a fost reales pentru un nou mandat;

f) nu a fost condamnat definitiv pentru comiterea, în calitate de deputat sau de senator, a unei infracțiuni de corupție prevăzute la art. 289-291 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 254-257 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare;

g) nu beneficiază de pensie de serviciu în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive.

Art. 2. -

În înțelesul dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 96/2006, precum și ale prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) vârsta standard de pensionare - vârsta asiguratului la ieșirea la pensie (ani/luni), prevăzută eșalonat, în anexele nr. 5 și 6 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, sau cea prevăzută în anexa la Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, privind vârsta standard de pensionare pentru militari, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, după caz;

b) vârsta standard de pensionare redusă - vârsta asiguratului la ieșirea la pensie (ani/luni), calculată prin scăderea din vârsta standard de pensionare definită la lit. a) a reducerilor stabilite conform art. 55-61 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, sau a celor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor stabilite de legile speciale, după caz;

c) mandat parlamentar - perioada de timp cuprinsă între data întrunirii legale a Camerei Deputaților și Senatului și data întrunirii legale a Camerelor nou-alese;

d) durata mandatului parlamentar complet - durata corespunzătoare fiecărei legislaturi ce se va lua în calcul la stabilirea indemnizației pentru limită de vârstă, redată în tabelul nr. 1;

Tabelul nr. 1. Durata mandatelor complete*

Legislatura Număr luni de mandat
20.05.1990-16.10.1992 28
16.10.1992-22.11.1996 49
22.11.1996-11.12.2000 48
11.12.2000-13.12.2004 48
13.12.2004-15.12.2008 48
15.12.2008-19.12.2012 48
* Mandatele parlamentare complete, ulterior exercitate, vor fi calculate în condițiile prevăzute de art. 63 alin. (1) și (4) din Constituția României, republicată.

e) mandate incomplete - mandate deținute de deputați și senatori care au durate mai mici decât cele de la lit. c);

f) luni de mandat - luni întregi dintr-un mandat incomplet, fracțiunile de lună nu se iau în calcul;

g) indemnizația brută lunară aflată în plată - indemnizația lunară brută stabilită conform legii pentru un deputat sau pentru un senator aflat în exercițiul mandatului;

h) indemnizația brută pentru limită de vârstă - drepturile individuale lunare cuvenite persoanelor ce au deținut și exercitat mandat/e de deputat sau de senator.

Art. 3. -

(1) Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizația brută lunară a unui deputat sau senator în activitate, rotunjindu-se din leu în leu în favoarea beneficiarului.

(2) Calculul numărului lunilor de mandat se face prin însumarea numărului de luni aferente a maximum 3 mandate de parlamentar.

(3) În situația în care o persoană a exercitat mai mult de 3 mandate, aceasta poate opta pentru indicarea mandatelor care să fie luate în calcul.

(4) În situația în care o persoană a exercitat cel puțin un mandat complet, iar celelalte mandate sunt incomplete, la calculul indemnizației stabilite potrivit alin. (1) și (2) se iau în calcul și lunile aferente mandatelor incomplete, în limita a 3 mandate de 48 de luni.

(5) Deputații și senatorii care au valorificat perioadele de mandat la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot valorifica aceleași perioade de mandat și pentru a solicita indemnizația pentru limită de vârstă prevăzută de Legea nr. 96/2006, republicată.

Art. 4. -

Indemnizația pentru limită de vârstă se actualizează ori de câte ori se majorează sau se indexează indemnizația brută lunară a unui deputat/senator aflat în exercitarea mandatului, cu aceeași dată.

Art. 5. -

Indemnizația pentru limită de vârstă calculată conform art. 3 alin. (1) și (2) din prezentele norme este supusă impozitului pe venit și contribuției de asigurări sociale de sănătate, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

(1) Indemnizația pentru limită de vârstă se acordă la cererea persoanei îndreptățite.

(2) Cererea, semnată și datată olograf, însoțită de toate documentele necesare, se depune personal, prin poștă sau prin mandatar desemnat prin procură specială autentică.

(3) Procura specială autentică prevăzută la alin. (2) se emite potrivit reglementărilor legale în materie. Dacă procura nu este redactată în limba română, aceasta trebuie însoțită de traducere legalizată.

(4) Cererea de acordare a indemnizației pentru limită de vârstă, însoțită de documentația necesară, se depune la Secretariatul general al Camerei Deputaților sau al Senatului, după caz, în cel mult 30 de zile de la data îndeplinirii condițiilor de acordare a acestui drept.

(5) Cererile depuse până la intrarea în vigoare a prezentelor norme își mențin valabilitatea, urmând ca dosarul să fie completat în termen de 30 de zile cu actele necesare stabilirii indemnizației pentru limită de vârstă.

(6) În cazul persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare a indemnizației pentru limită de vârstă și a căror cerere a fost înregistrată peste termenul prevăzut la alin. (4), drepturile se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea, însoțită de documentația completă.

(7) În cazul dosarului incomplet, se va pune în vedere solicitantului completarea acestuia în termen de 30 de zile, drepturile urmând să se acorde de la data depunerii cererii.

(8) În cazul persoanelor care au exercitat mai multe mandate, atât de deputat, cât și de senator, cererea se va depune la Secretariatul general al Camerei la care au exercitat ultimul mandat.

Art. 7. -

În vederea stabilirii și acordării indemnizației pentru limită de vârstă se constituie un dosar care va cuprinde următoarele documente:

a) cerere privind acordarea indemnizației pentru limită de vârstă, conform anexei nr. 1;

b) copia actului de identitate;

c) procură specială autentică în original, însoțită de copia actului de identitate a mandatarului și de traducerea legalizată, după caz;

d) certificatul de cazier judiciar în original;

e) decizia de pensie pentru limită de vârstă, original și copie; originalul se restituie după certificare.

f) declarație pe propria răspundere, completată de beneficiar conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

Art. 8. -

(1) Acordarea indemnizației pentru limită de vârstă, respectiv respingerea cererii de acordare a indemnizației se stabilesc prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaților/Senatului, după caz, conform anexei nr. 3A sau 3B.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se va emite în trei exemplare, din care unul va fi transmis de îndată beneficiarului.

Art. 9. -

Sumele plătite necuvenit, cu titlu de indemnizație pentru limită de vârstă, se recuperează în condițiile legii.

Art. 10. -

(1) Plata indemnizației pentru limită de vârstă se efectuează lunar de către Camera Deputaților sau Senat, pe teritoriul României, la data de 15 a lunii curente pentru drepturile aferente lunii anterioare.

(2) Plata drepturilor se face prin plată directă beneficiarului în numerar, prin mandat poștal sau prin virament bancar în contul personal al beneficiarului.

(3) Lunar, se va emite un înscris care va evidenția toate elementele de calcul privind sumele lunare și care se va comunica beneficiarului prin poștă odată cu plata indemnizației.

Art. 11. -

(1) Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Camerei Deputaților și Senatului.

(2) Cheltuielile auxiliare legate de plata și transferul sumelor reprezentând indemnizația pentru limită de vârstă la domiciliul acestora se suportă de beneficiar.

Art. 12. -

(1) Plata indemnizației pentru limită de vârstă se suspendă de drept, în cazul în care beneficiarul obține un nou mandat de parlamentar.

(2) Reluarea plății indemnizației pentru limită de vârstă ca urmare a încetării situațiilor prevăzute la alin. (1) se face la cerere, începând cu luna următoare depunerii cererii.

(3) La suspendarea și la reluarea plății indemnizației pentru limită de vârstă se va emite un ordin de suspendare/reluare.

Art. 13. -

(1) Plata indemnizației pentru limită de vârstă încetează:

a) în luna următoare celei în care a intervenit decesul;

b) conform art. 50 din Legea nr. 96/2006, la data condamnării definitive pentru comiterea, în calitate de deputat sau de senator, a unei infracțiuni de corupție prevăzute la art. 289-291 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 254-257 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) La încetarea plății indemnizației pentru limită de vârstă se va emite un ordin de încetare.

Art. 14. -

Drepturile privind indemnizația pentru limită de vârstă se supun reglementărilor prevăzute de lege.

Art. 15. -

Anexele nr. 1, 2, 3A și 3B fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 2/2016, care nu sunt încorporate în textul republicat al Normelor metodologice privind acordarea indemnizației pentru limită de vârstă prevăzută de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Hotărârii nr. 2/2016:

"

Art. II. -

Pentru cererile depuse până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, termenele prevăzute la art. 8 alin. (5) și (7)1 din Normele metodologice privind acordarea indemnizației pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 1/2016, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri".

1 Art. 8 a devenit, în forma republicată a Normelor metodologice, art. 6.

ANEXA Nr. 1

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

CERERE
privind acordarea indemnizației pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată

Către:

SECRETARUL GENERAL AL CAMEREI DEPUTAȚILOR/SENATULUI

Domnule Secretar General al Camerei Deputaților/Senatului,

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., adresă de e-mail . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, născut(ă) la data de . . . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., fiul (fiica) lui . . . . . . . . . . și al (a) . . . . . . . . . ., solicit acordarea indemnizației pentru limită de vârstă, conform Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată.

Precizez că am avut calitatea de parlamentar în legislaturile menționate mai jos și optez pentru luarea în calcul a mandatelor după cum urmează:

Legislatura Camera Deputaților: Legislatura Senat:
1990-1992 de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . 1990-1992 de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . .
1992-1996 de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . 1992-1996 de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . .
1996-2000 de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . 1996-2000 de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . .
2000-2004 de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . 2000-2004 de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . .
2004-2008 de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . 2004-2008 de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . .
2008-2012 de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . 2008-2012 de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . .
Modificări (1)

Adresa de corespondență este . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . .

În momentul înregistrării prezentei cereri, beneficiarul prezintă actul de identitate valabil și depune următoarele acte pentru completarea dosarului:

- copia actului de identitate;
- copia actului de identitate a mandatarului;
- procură specială autentică în original;
- traducerea legalizată a procurii speciale autentice;
- certificat de cazier judiciar în original;
- decizia de pensie pentru limită de vârstă, original și copie; originalul se restituie după certificare.
Data
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .

Secretarului General al Camerei Deputaților/Senatului

ANEXA Nr. 2

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
privind acordarea indemnizației pentru limită de vârstă în baza Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., adresă de e-mail . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . ., la data de . . . . . . . . . ., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, născut(ă) la data de . . . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., fiul (fiica) lui . . . . . . . . . . și al (a) . . . . . . . . . ., sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, declar următoarele:

1. Am luat cunoștință de prevederile art. 50 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, și în situația în care îmi vor fi aplicabile le voi aduce la cunoștința Secretariatului General al Camerei Deputaților sau al Senatului, după caz, în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare.

2. Beneficiez/nu beneficiez de pensie de serviciu în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive.

3. Optez pentru următoarea variantă de plată a indemnizației pentru limită de vârstă:

în numerar, la casieria Camerei Deputaților sau Senatului
prin mandat poștal cu confirmare de primire la adresa din România:
localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . .
prin virament în contul bancar personal*:
cod IBAN: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
deschis în România, la banca . . . . . . . . . .

* Se va atașa prezentei un extras de cont recent.

4. Sunt de acord ca, în conformitate cu opțiunea de mai sus, să suport cheltuielile auxiliare legate de plata și transferul sumelor reprezentând indemnizația pentru limită de vârstă.

5. Prin prezenta mă oblig să aduc la cunoștința Secretariatului General al Camerei Deputaților sau al Senatului, după caz, orice modificare privind condițiile de acordare a indemnizației pentru limită de vârstă, în termen de 10 zile de la apariția acesteia.

Data
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3A

(Model pentru admitere cerere)

Camera Deputaților/Senatul

ORDIN nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .
privind acordarea indemnizației pentru limită de vârstă în baza Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată

În temeiul art. 8 din Normele metodologice privind acordarea indemnizației pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., și ca urmare a verificării actelor care însoțesc cererea de acordare a indemnizației pentru limită de vârstă înregistrată cu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., depusă în baza dispozițiilor Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată,

secretarul general emite prezentul ordin.

Se admite cererea de acordare a indemnizației pentru limită de vârstă a domnului/doamnei . . . . . . . . . ., sexul M/F, născut(ă) la data de . . . . . . . . . ., cu domiciliul/reședința: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Cuantumul brut al indemnizației pentru limită de vârstă este de . . . . . . . . . . lei.

2. Drepturile au fost stabilite începând cu data de . . . . . . . . . . .

3. Plata drepturilor se va face începând cu data de . . . . . . . . . . .

4. Date care au condus la stabilirea drepturilor privind indemnizația pentru limită de vârstă:

- vârsta la data acordării indemnizației pentru limită de vârstă este de . . . . . . . . . .;

- vârsta standard de pensionare conform art. 49 alin. (1) din Legea nr. 96/2006, republicată, este . . . . . . . . . .;

- numărul total de mandate: . . . . . . . . . .;

- numărul de mandate luate în calcul . . . . . . . . . ., din care:

complete . . . . . . . . . . și incomplete . . . . . . . . . .;

- numărul lunilor de mandat: . . . . . . . . . .

Secretar general,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3B

(Model pentru respingere cerere)

Camera Deputaților/Senatul

ORDIN nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .
privind respingerea cererii de acordare a indemnizației pentru limită de vârstă în baza Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată

În temeiul art. 8 din Normele metodologice privind acordarea indemnizației pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., și ca urmare a verificării actelor care însoțesc cererea de acordare a indemnizației pentru limită de vârstă înregistrată cu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., depusă în baza dispozițiilor Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată,

secretarul general emite prezentul ordin.

Se respinge cererea de acordare a indemnizației pentru limită de vârstă a domnului/doamnei . . . . . . . . . ., sexul M/F, născut(ă) la data de . . . . . . . . . ., cu domiciliul/reședința: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru următoarele motive: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

Secretar general,
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...