Atribuțiile Gărzilor forestiere județene | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare al Gărzilor forestiere din 03.03.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Atribuțiile Gărzilor forestiere județene

Art. 21. -

(1) Gărzile forestiere județene din structura Gărzii au următoarele atribuții principale:

A. Activitatea de implementare în domeniul silviculturii:

1. participă, potrivit legii, la comandamentele județene de analiză a realizării programului anual de înființare a perdelelor forestiere de protecție;

2. urmăresc respectarea prevederilor legale în vigoare privind materialele forestiere de reproducere;

3. îndeplinesc atribuțiile legale cu privire la achiziționarea prin cumpărare, schimb sau donație, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, a terenurilor, în vederea includerii în fondul forestier proprietate publică a statului;

4. urmăresc implementarea programelor de reconstrucție a ecosistemelor forestiere destructurate antropic; îndeplinesc atribuțiile legale cu privire la împădurirea terenurilor agricole;

5. asigură îndrumarea metodologică și procedurală la derularea proiectelor de împăduriri finanțate prin PNDR, proiecte accesate de către unități administrativ-teritoriale, asociații de proprietari de terenuri agricole și proprietarii de terenuri agricole.

B. Activitatea de amenajare a pădurilor, cadastru și inventar forestier:

1. urmăresc furnizarea de către administratorii terenurilor cu destinație forestieră și terenurilor cu vegetație forestieră din afara fondului forestier a datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru general;

2. prelucrează aceste date și le transmit potrivit legii;

3. analizează și propun avizarea, potrivit legii, a solicitărilor de ocupare temporară sau scoatere definitivă a terenurilor din fondul forestier național;

4. analizează și propun avizarea, conform competențelor legale, pentru reprimirea în fondul forestier național a suprafețelor scoase temporar;

5. analizează și propun avizarea pentru restituirea garanțiilor după redarea în circuitul silvic a terenurilor din fondul forestier național ocupate temporar;

6. analizează și propun avizarea pentru solicitările de schimbare a categoriei de folosință silvică pentru terenurile din fondul forestier național, țin evidența schimbărilor aprobate;

7. participă, potrivit reglementărilor în vigoare, la acțiunea de aplicare a prevederilor legilor de retrocedare a fondului funciar;

8. participă la lucrările conferințelor de amenajare a pădurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și proprietate privată, a căror suprafață la nivel de proprietate nu depășește 1.000 ha, în condițiile delegării acestei competențe de către inspectorul-șef;

9. realizează verificarea/recepția finală a lucrărilor de teren din cadrul proiectelor de amenajare a pădurilor, pentru fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și proprietate privată, în condițiile delegării acestei competențe de către inspectorul-șef;

10. analizează și propun avizarea sau aprobarea, după caz, a solicitărilor privind derogarea de la prevederile amenajamentelor silvice, indiferent de forma de proprietate, în condițiile legii;

11. analizează și propun avizarea sau aprobarea solicitărilor pentru acordarea contravalorii despăgubirilor destinate proprietarilor de păduri cu funcții speciale de protecție, ca urmare a restricțiilor prevăzute în amenajamentele silvice;

12. propun aprobarea sau anularea, în condițiile reglementărilor în vigoare, pentru actele de punere în valoare a masei lemnoase;

13. analizează și propun avizarea documentațiilor pentru proiectele de investiții referitoare la lucrările de amenajare;

14. comunică oficiilor județene de cadastru, geodezie și cartografie modificările survenite, după caz, cu privire la încadrarea în categoria de folosință păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră, a terenurilor care fac obiectul ameliorării prin împădurire;

15. țin evidența, împreună cu Compartimentul de programare, sinteze și statistică, pe ocoale silvice, localități, proprietari și deținători a terenurilor cu destinație forestieră și a terenurilor cu vegetație forestieră din afara fondului forestier, pe categorii de folosință, precum și a titlurilor de proprietate;

16. țin evidența, împreună cu Compartimentul de programare, sinteze și statistică, a terenurilor scoase definitiv din fondul forestier, urmărind identificarea situațiilor prevăzute la art. 101 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

C. Activitatea de monitorizare a lucrărilor tehnico-economice în fondul forestier național:

1. propun avizarea, în vederea decontării, a situațiilor de lucrări întocmite de direcțiile silvice ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pentru obiectivele de investiții care se finanțează din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, din fonduri bugetare și din alte surse, situate în fondul forestier proprietate publică a statului;

2. fac propuneri privind componența comisiilor de recepție și organizează recepția lucrărilor realizate la obiectivele de investiții care se finanțează din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, din fonduri bugetare și din alte surse, în situațiile în care Garda are calitatea de autoritate contractantă;

3. propun avizarea, prin reprezentanții lor, a procesului- verbal de predare-primire a lucrărilor realizate la obiectivele de investiții care se finanțează din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, din fonduri bugetare și din alte surse, încheiat între executant și deținătorul terenului;

4. verifică și propun avizarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a cheltuielilor aferente serviciilor de pază și protecție a pădurilor;

5. verifică și propun avizarea proiectelor de regenerare a pădurilor, ajutorare a regenerărilor naturale, combaterea bolilor și dăunătorilor forestieri și de executare a lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor, elaborate de ocoalele silvice, altele decât cele ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pentru fondul forestier și vegetația forestieră din afara acestuia;

6. propun avizarea lucrărilor de prevenire și combatere a bolilor și dăunătorilor pentru terenurile forestiere, altele decât cele administrate prin structuri silvice, și pentru vegetația forestieră situată în afara fondului forestier și dispun executarea acestor lucrări;

7. țin evidența, împreună cu Compartimentul de programare, sinteze și statistică, pe fiecare proprietate, a defrișării suprafețelor de pădure din fondul forestier național, aprobate potrivit legii;

8. monitorizează activitatea de pază a terenurilor care aparțin fondului forestier național și încheierea contractelor de administrare și/sau prestări de servicii dintre deținătorii de păduri și ocoalele silvice;

9. monitorizează, în raza sa de activitate, lucrările de reconstrucție ecologică prin împădurire a terenurilor degradate din fondul funciar agricol și forestier, inapte pentru alte folosințe sau care reprezintă o amenințare la siguranța populației și a obiectivelor social-economice;

10. colaborează cu instituțiile interesate pentru preluarea în fondul forestier al statului, în condițiile legii, a terenurilor degradate, inapte pentru folosință agricolă, proprietate publică sau privată, pentru ameliorarea cărora deținătorii legali nu dispun de mijloacele necesare;

11. identifică vegetația forestieră din afara fondului forestier național care îndeplinește criteriile de încadrare ca pădure, respectiv care urmează a fi gospodărită în baza amenajamentului silvic;

12. colaborează la inventarierea și evidența terenurilor degradate și neproductive ce pot fi ameliorate prin împădurire în urma constituirii perimetrelor de ameliorare potrivit legislației în vigoare;

13. urmăresc realizarea programului anual pentru construirea de drumuri forestiere în bazine forestiere inaccesibile, în contrapartidă cu masă lemnoasă pe picior, conform prevederilor legale;

14. verifică documentațiile de calamități produse asupra lucrărilor de corectarea torenților, executate cu fonduri de la bugetul de stat, și le supune, după caz, aprobării;

15. în baza împuternicirilor primite participă la licitații, negocieri și recepții la lucrările din domeniul său de activitate.

D. Activitatea de consultanță și asistență de specialitate:

1. acordă consultanță proprietarilor de terenuri în accesarea fondurilor necesare împăduririi, construirii de drumuri, eficientizării valorificării lemnului;

2. coordonează acțiunile de informare, educare, instruire și altele asemenea, finanțate de la bugetul de stat, pentru popularizarea legislației silvice și educației forestiere, în vederea respectării regimului silvic;

3. acordă consultanță de specialitate împreună cu celelalte compartimente din cadrul Gărzii, la solicitarea deținătorilor sau proprietarilor de păduri și terenuri cu vegetație forestieră din afara fondului forestier;

4. asigură aducerea la cunoștința populației a obligațiilor privind prevenirea și stingerea incendiilor de pădure;

5. participă potrivit reglementărilor în vigoare la acțiunea de aplicare a prevederilor legilor de retrocedare a fondului funciar.

E. Activitatea de control al aplicării regimului silvic:

1. exercită controlul cu privire la respectarea prevederilor regimului silvic de către deținătorii și administratorii cu orice titlu de fond forestier și a modului în care se aplică legislația silvică pentru administrarea vegetației forestiere din afara fondului forestier;

2. exercită controlul cu privire la respectarea reglementărilor de regim silvic de către persoanele fizice și juridice, altele decât cele menționate la pct. 1, care desfășoară activități supuse regimului silvic;

3. controlează modul în care se aplică normele tehnice în elaborarea amenajamentelor silvice, studiilor de transformare a pășunilor împădurite și amenajamentelor silvopastorale, respectarea și aplicarea prevederilor din acestea, precum și înregistrarea în evidențele specifice a lucrărilor silvice executate;

4. controlează modul de respectare a normelor tehnice cu privire la proiectarea și executarea lucrărilor de împădurire și regenerare a pădurilor, reconstrucție ecologică, îngrijire și conducere a arboretelor, alegerea și aplicarea tratamentelor, evaluarea masei lemnoase, protecția pădurilor, controlul anual al regenerărilor, prevenirea și stingerea incendiilor, gospodărirea vegetației forestiere din afara fondului forestier, precum și a altor norme care reglementează regimul silvic;

5. controlează modul de respectare a prevederilor legale cu privire la paza și integritatea fondului forestier național și a vegetației forestiere din afara acestuia;

6. controlează modul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor și a asigurării monitoringului forestier; controlează, potrivit legii, respectarea reglementărilor silvice în ariile protejate din fondul forestier național; execută controale complexe de fond, indiferent de natura proprietății, în conformitate cu un plan revizuit periodic, urmând o procedură pe bază de riscuri, toate structurile de administrație silvică, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor forestiere; controalele se pot efectua pe baza unor informații, suspiciuni relevante privind încălcarea regimului silvic, ori de câte ori este nevoie;

7. controlează, potrivit legii, modul de asigurare de către proprietarii/deținătorii de fond forestier a administrării pădurilor sau a serviciilor silvice prin ocoale silvice autorizate;

8. controlează modul în care sunt realizate lucrările de proiectare și de execuție pentru investiții în fondul forestier sau pentru gestionarea durabilă a pădurilor, finanțate de la bugetul de stat, surse extrabugetare sau cu garanții guvernamentale;

9. propun, potrivit legii, suspendarea sau retragerea autorizației pentru practică a personalului silvic și a autorizației de funcționare a structurilor silvice de administrare;

10. propun, potrivit legii, suspendarea, anularea sau retragerea autorizațiilor, avizelor, atestatelor și a altor asemenea documente, pentru persoanele fizice și juridice, după caz;

11. controlează modul în care este respectată legislația cu privire la circulația materialelor lemnoase și execută controlul instalațiilor de transformat lemn rotund, al punctelor și activităților de depozitare, prelucrare ori comercializare a produselor lemnoase, conform legislației în vigoare;

12. controlează respectarea prevederilor normelor tehnice și a celorlalte dispoziții legale privind recoltarea, achiziționarea, depozitarea, transportul, prelucrarea și comercializarea produselor nelemnoase ale pădurii;

13. controlează modul de elaborare a actelor de constatare, stabilire și evaluare a pierderilor provocate de calamități și de alți factori vătămători, la lucrări de regenerare, reconstrucție ecologică și alte obiective de investiții din fondul forestier;

14. controlează activitatea de reparare și întreținere a drumurilor forestiere în conformitate cu reglementările în vigoare;

15. controlează, prin personal propriu autorizat, modul de respectare a normelor tehnice cu privire la proiectarea drumurilor auto forestiere, inclusiv de refacere a celor calamitate, precum și a lucrărilor de amenajare și corectare a torenților, executate din surse bugetare sau din alte surse;

16. controlează modul de respectare a normelor tehnice cu privire la executarea drumurilor auto forestiere, inclusiv de refacere a celor calamitate, precum și a lucrărilor de amenajare și corectare a torenților;

17. controlează modul de scoatere a terenurilor în și din fondul forestier național;

18. controlează respectarea realizării obiectivelor pentru care au fost emise aprobări de scoatere definitivă din fondul forestier național;

19. controlează modul de aplicare și respectare a regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase din fondul forestier național și din vegetația forestieră din afara acestuia;

20. controlează respectarea reglementărilor cu privire la organizarea și desfășurarea licitațiilor și negocierilor pentru vânzarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

21. controlează modul de gestionare și folosire a dispozitivelor speciale de marcat arbori și a dispozitivelor dreptunghiulare pentru marcarea materialului lemnos;

22. controlează modul de constituire și utilizare a fondului de conservare și regenerare a pădurilor, indiferent de forma de proprietate asupra pădurilor;

23. întocmesc evidențele statistice conform competențelor stabilite;

24. prezintă periodic rapoarte, informări și sinteze asupra activității desfășurate;

25. îndeplinesc orice alte atribuții legale sau dispoziții ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

26. primesc, înregistrează, verifică și soluționează petițiile cu privire la încălcarea legislației în vigoare în domeniul respectării regimului silvic și a legislației cu privire la administrarea vegetației forestiere din afara fondului forestier sau în legătură cu acestea;

27. participă, potrivit competențelor, la colaborări cu alte structuri din țară și din străinătate care desfășoară activități în domeniul silvic sau în legătură cu domeniul silvic.

F. Activitatea de control și inspecție în domeniul vânătorii:

1. controlează modul în care gestionarii faunei cinegetice își îndeplinesc obligațiile contractuale ce le revin conform contractelor de gestionare a faunei de interes cinegetic;

2. controlează și coordonează modul în care se desfășoară acțiunile de evaluare anuală a efectivelor de faună cinegetică;

3. controlează modul în care deținătorii de terenuri și gestionarii fondurilor de vânătoare aplică măsurile necesare menținerii echilibrului agro-silvo-cinegetic și prevenirii pagubelor cauzate de vânat și prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice și fondului forestier și aplică măsurile prevăzute de legislația în domeniu;

4. controlează activitatea cinegetică pe toate categoriile de fonduri cinegetice;

5. controlează modul de autorizare, organizare și practicare a vânătorii;

6. controlează modul în care sunt respectate prevederile reglementărilor în vigoare privind rasele de câini admise la vânătoare în România;

7. controlează dacă la acțiunile de vânătoare organizate sunt folosite arme și muniții omologate;

8. controlează modul în care se desfășoară acțiunile de capturare a exemplarelor de faună cinegetică în vederea repopulării;

9. controlează modul în care sunt respectate reglementările privind crotalierea, regimul de circulație a exemplarelor de faună cinegetică în stare vie, a celui împușcat și a trofeelor de vânat;

10. controlează legalitatea ținerii în captivitate a exemplarelor din speciile de interes vânătoresc, în condițiile legii;

11. controlează modul în care sunt respectate de către toate categoriile de gestionari ai faunei cinegetice reglementările cu privire la regimul permiselor și autorizațiilor de vânătoare eliberate;

12. controlează transportul exemplarelor de vânat și modul în care se ține evidența naturalizării exemplarelor de vânat sau prelucrării altor produse ale vânatului, altele decât carnea;

13. controlează modul de îndeplinire a condițiilor care au stat la baza acordării licenței de funcționare, pentru toate categoriile de gestionari ai faunei cinegetice;

14. controlează respectarea prevederilor legale cu privire la evaluarea trofeelor de vânat de către toate categoriile de gestionari;

15. controlează modul în care s-a realizat reactualizarea suprafețelor din cuprinsul fondurilor cinegetice pe categorii de deținători;

16. controlează modul în care gestionarii fondurilor de vânătoare și-au achitat obligațiile financiare privind tariful anual de gestionare;

17. controlează modul de organizare și de desfășurare a acțiunilor de prevenire și combatere a braconajului, desfășurate de către gestionarii faunei de interes cinegetic pe toate categoriile de fonduri cinegetice;

18. întocmesc evidențele statistice conform competențelor stabilite;

19. prezintă periodic rapoarte, informări și sinteze asupra activității desfășurate;

20. îndeplinesc orice alte atribuții legale sau dispoziții ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

21. verifică și soluționează petițiile cu privire la activitatea de vânătoare;

22. participă, potrivit competențelor, la colaborări cu alte structuri din țară și din străinătate care desfășoară activități în domeniul cinegetic sau în legătură cu domeniul cinegetic.

(2) Gărzile forestiere județene îndeplinesc orice alte atribuții legale sau dispoziții ale Gărzii și ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare al Gărzilor forestiere din 03.03.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Dispoziții generale
Organizare
Atribuțiile inspectorului șef
Atribuții cu caracter general ale personalului de conducere
Atribuțiile compartimentelor de specialitate și funcționale
Atribuțiile Gărzilor forestiere județene
Dispoziții finale
;
se încarcă...