Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (4)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 258 din 06 aprilie 2016.

În vigoare de la 06 aprilie 2016 până la 23 martie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere importanța patrimoniului cultural ca factor determinant al identității naționale,

având în vedere lipsa cadrului legal specific pentru situațiile în care statul nu deține fondurile bugetare suficiente pentru achiziționarea unor bunuri culturale de patrimoniu cu o valoarea universală și faptul că se impune completarea acestor surse financiare cu contribuții și donații de la persoane fizice și persoane juridice de drept privat,

interesul general vizează asigurarea accesibilității operei de artă "Cumințenia Pământului", realizată de sculptorul Constantin Brâncuși, bun cultural de patrimoniu clasat în categoria valorică tezaurul patrimoniului cultural național mobil, operă unică la nivel internațional, prin achiziționarea bunului de către stat și expunerea acesteia în colecții publice.

Totodată, prin achiziționarea de către stat a operei de artă "Cumințenia Pământului", realizată de sculptorul Constantin Brâncuși, bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil, se evită scoaterea acesteia din circuitul public și în acest fel se asigură respectarea unui drept și principiu constituțional, accesul cetățenilor la cultură.

Ținând cont de faptul că în lipsa acestor măsuri legislative luate în regim de urgență există pericolul neachiziționării operei de artă de către statul român, precum și de faptul că bugetul Ministerului Culturii pe anul 2016 nu cuprinde fonduri cu această destinație, se impune crearea cadrului legal special, pentru a asigura completarea resurselor financiare ce vor fi alocate de la bugetul de stat, în vederea achiziționării bunului cultural mobil clasat.

În considerarea faptului că aspectele mai sus menționate constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Persoanele juridice, persoanele fizice, cu excepția instituțiilor și autorităților publice, indiferent de forma de finanțare și de subordonare a acestora, pot dona sume în vederea achiziționării de către stat, prin Ministerul Culturii, a operei de artă "Cumințenia Pământului", realizată de sculptorul Constantin Brâncuși, bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil.

Art. 2. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice -, contribuabili potrivit titlului II "Impozitul pe profit" din același act normativ deduc la calculul rezultatului fiscal sumele reprezentând donații în bani acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 53 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice - contribuabili potrivit titlului III "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor" din același act normativ scad din baza impozabilă sumele reprezentând donațiile în bani acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV "Impozitul pe venit" din același act normativ, pentru care venitul net anual se stabilește în sistem real, în baza datelor din contabilitate, au dreptul la deducerea cheltuielilor reprezentând sume plătite în vederea achiziționării operei de artă "Cumințenia Pământului" de către Ministerul Culturii, pe baza documentelor care atestă depunerea sumelor în conturile prevăzute cu această destinație.

(4) Dispozițiile alin. (3) se aplică pentru sumele plătite în anul 2016, indiferent dacă activitatea se realizează în mod individual și/sau într-o formă de asociere.

Art. 3. -

(1) În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Culturii deschide un cont de disponibilități în lei la Trezoreria Statului și alte conturi în lei și valută la instituții de credit și le va comunica public pe pagina proprie de internet și pe pagina Guvernului, precum și pe alte căi mediatice.

(2) Ministerul Culturii virează sumele colectate în conturile deschise la instituțiile de credit, în ultima zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, în contul prevăzut la alin. (1), deschis pe numele Ministerului Culturii la Trezoreria Statului.

(3) În situația în care sumele colectate au fost depuse în valută la instituțiile de credit, acestea se transferă în echivalent lei calculat la cursul de schimb valutar din ziua transferului.

(4) Ministerul Culturii, în vederea mediatizării campaniei pentru achiziționarea bunului cultural prevăzut la art. 1, poate să efectueze din bugetul propriu cheltuieli de publicitate.

Art. 4. -

(1) Sumele pot fi donate în conturile prevăzute la art. 3 alin. (1) până la data de 30 septembrie 2016 sau până la concurența sumei echivalente în lei a 6 milioane euro, dacă această situație intervine înainte de împlinirea termenului.

(2) Eventualele sume donate care depășesc valoarea prevăzută la alin. (1), în intervalul de după anunțarea închiderii campaniei și virarea sumelor de la instituțiile de credit în contul prevăzut la art. 3 alin. (1) la Trezoreria Statului, pot fi utilizate, în anul 2016, pentru asigurarea conservării, restaurării și punerii în valoare a bunului cultural prevăzut la art. 1.

(3) La atingerea echivalentului în lei a sumei-limită prevăzute la alin. (1), Ministerul Culturii dispune închiderea campaniei de donație și face public acest lucru pe aceleași căi mediatice utilizate conform art. 3.

(4) În situația în care, din orice motiv, până la data de 31 octombrie 2016, statul român nu dobândește dreptul de proprietate liber de orice sarcini asupra bunului cultural mobil prevăzut la art. 1, sumele colectate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se restituie donatorilor.

(5) Condițiile, procedura și termenele pentru restituirea sumelor conform prevederilor alin. (4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2016.

Art. 5. -

(1) După închiderea campaniei, sumele colectate în contul de disponibilități prevăzut la art. 3 alin. (1), deschis la Trezoreria Statului, se transferă de Ministerul Culturii într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat 20.A.37.XX.00 "Donații. . .", codificat cu codul de identificare fiscală al acestuia.

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, la propunerea Ministerului Culturii, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei ordonanțe de urgență în volumul și structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului aprobat Ministerului Culturii pe anul 2016.

(3) Se autorizează Ministerul Culturii să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) și să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul culturii,
Vlad Tudor Alexandrescu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 30 martie 2016.

Nr. 10.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...