Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1110/2016 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.622/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 aprilie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, de art. 107 și art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.622/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 21 decembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) și i), cu următorul cuprins:

"

h) 256 «Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice», cod 14.13.02.13/o, și «Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice»;

i) 257 «Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice», cod 14.13.02.13/d.d.o."

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Formularele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-g) se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2016 și stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit pe venit și contribuții sociale.

(2) Formularele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. h) și i) se utilizează pentru impunerile din oficiu efectuate de organul fiscal central competent începând cu anul 2016."

3. Anexa nr. 1 se completează cu formularele 256 "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice", "Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice" și 257 "Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice", prevăzute în anexa la prezentul ordin.

4. La anexa nr. 3 "Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor", după litera k) se introduc trei noi litere, literele l), m) și n), cu următorul cuprins:

"

l) Denumire: «Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice (formular 256)»

1. Codul: 14.13.02.13/o

2. Formatul: A4/t2

3. Caracteristicile de tipărire:

- pe ambele fețe;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la stabilirea din oficiu a impozitului pe venitul/câștigul net anual impozabil realizat de persoanele fizice.

6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului, împreună cu referatul privind estimarea bazei de impunere și «Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice», după caz.

m) Denumire «Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice»

1. Formatul: A4/t1

2. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează pentru evidențierea impozitului anual datorat stabilit din oficiu, repartizat pe termenele de scadență prevăzute de lege, pe veniturile din activități impuse pe baza normelor de venit și/sau din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria din contractul încheiat între părți este exprimată în lei, pentru care nu există obligația depunerii declarației anuale de venit.

5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.

6. Circulă împreună cu formularul 256 «Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice»:

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului, împreună cu referatul privind estimarea bazei de impunere și formularul 256 «Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice».

n) Denumire: «Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice (formular 257)»

1. Codul: 14.13.02.13/d.d.o

2. Formatul: A4/t1

3. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la anularea deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice, potrivit legii.

6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului împreună cu referatul privind estimarea bazei de impunere, formularul 256 «Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice» și «Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice», după caz."

Art. II. -

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare și Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Eugen-Dragoș Doroș

București, 31 martie 2016.

Nr. 1.110.

ANEXĂ

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...