Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din 24.03.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

la regulament -
Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menționarea sursei pentru orice material preluat.

Art. 2. -

Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat și își asumă corectitudinea datelor și informațiilor prezentate în teză, precum și a opiniilor și demonstrațiilor exprimate în teză.

Art. 3. -

Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalității conținutului, potrivit prevederilor art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Susținerea publică a tezei de doctorat

Art. 4. -

În vederea susținerii publice a tezei de doctorat trebuie respectate următoarele reguli:

a) IOSUD emite un document justificativ înregistrat în registrul de evidențe al instituției atunci când studentul- doctorand predă teza în format electronic și, după caz, în format printat la secretariatul școlii doctorale, documentul eliberat făcând parte din dosarul de doctorat;

b) școala doctorală realizează analiza de similitudini utilizând un program recunoscut de CNATDCU; școala doctorală poate solicita, suplimentar, utilizarea unui program dezvoltat la nivel național privind detecția de similitudini; rapoartele de similitudini se includ în "dosarul de doctorat"; durata de verificare nu poate depăși 30 de zile de la data depunerii tezei de doctorat la IOSUD;

c) teza de doctorat este prezentată în comisia de îndrumare din cadrul școli doctorale; după această presusținere, care poate fi publică, conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei și organizării susținerii publice; referatul de acceptare al conducătorului de doctorat și acordul membrilor comisiei de îndrumare se includ în "dosarul de doctorat"; durata procesului de evaluare a tezei în comisia de îndrumare și control este de 30 de zile;

d) teza de doctorat se depune în mod oficial la secretariatul școlii doctorale, în format tipărit și în format electronic, împreună cu rezumatul tezei de doctorat și CV-ul doctorandului; secretariatul școlii doctorale certifică îndeplinirea de către doctorand a tuturor obligațiilor din cadrul programului de studii universitare de doctorat și respectarea procedurilor prezentate la lit. a)-c);

e) cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat și de președintele comisiei de susținere, se depune la secretariatul școlii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere;

f) școala doctorală întocmește și afișează anunțul pentru susținerea publică cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere. Acesta va include în mod obligatoriu data, locația și ora de susținere, conducătorul sau conducătorii de doctorat, precum și locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit. Anunțul susținerii publice, rezumatul tezei în format electronic, CV-ul doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de susținere publică a tezei de doctorat sau link-uri către acestea sunt afișate pe site-ul IOSUD;

g) comisia de doctorat trebuie să îndeplinească prevederile art. 76 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Pe baza susținerii publice a tezei de doctorat și a rapoartelor referenților oficiali, comisia de doctorat evaluează și deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: "Excelent", "Foarte bine", "Bine", "Satisfăcător" și "Nesatisfăcător".

Art. 6. -

Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerințele prevăzute în programul de cercetare științifică și aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului "Excelent", "Foarte bine", "Bine" sau "Satisfăcător", comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor. Propunerea se înaintează CNATDCU, spre validare. CNATDCU, în urma evaluării dosarului, propune ministrului educației naționale și cercetării științifice acordarea sau neacordarea titlului de doctor.

Art. 7. -

În cazul atribuirii calificativului "Nesatisfăcător", comisia de doctorat precizează elementele de conținut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat și solicită o nouă susținere publică a tezei. A doua susținere publică a tezei are loc în fața aceleiași comisii de doctorat ca și în cazul primei susțineri. În cazul în care și la a doua susținere publică se obține calificativul "Nesatisfăcător", titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este exmatriculat.

Art. 8. -

Dosarul de doctorat se arhivează de către IOSUD cu regim permanent.

CAPITOLUL III Dosarul de doctorat

Art. 9. -

Dosarul de doctorat va conține următoarele:

a) copie scanată a actului de identitate al studentului- doctorand;

b) copie scanată a certificatului de naștere al studentului- doctorand;

c) copie scanată a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

d) CV-ul studentului-doctorand;

e) decizia de admitere la programul de studii universitare de doctorat;

f) contractul de studii universitare de doctorat și actele adiționale, după caz. Datele personale, cu excepția numelui, nu vor fi vizibile public;

g) cerere semnată de studentul-doctorand, înregistrată la școala doctorală, privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea presusținerii;

h) copie scanată după declarația semnată de studentul- doctorand și de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctorat, precum și a respectării standardelor de calitate și de etică profesională, conform art. 143 alin. (4) și art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 65 alin. (5) - (7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare;

i) cel puțin un raport de similitudini care va include rezoluția conducătorului de doctorat și, după caz, a altor persoane care au analizat raportul;

j) referat întocmit de școala doctorală, preliminar susținerii publice a tezei, și documente care atestă parcursul programului de studii;

k) propunerea componenței comisiei de susținere publică, formulată de conducătorul de doctorat și aprobată de CSUD;

l) CV-urile membrilor comisiei de susținere publică;

m) decizia de numire a comisiei de susținere publică;

n) cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat și de președintele comisiei de susținere, depusă la secretariatul școlii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere;

o) anunțul pentru susținerea publică, întocmit de școala doctorală cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere;

p) adeverința privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la bibliotecă;

q) rapoartele referenților oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceștia, sub forma unor copii scanate sau documente semnate electronic;

r) referatul de acceptare din partea îndrumătorului de doctorat;

s) avizul comisiei de îndrumare în vederea depunerii tezei de doctorat la secretariatul școlii doctorale;

ș) procesul-verbal al susținerii publice a tezei de doctorat și anexa cu întrebări și răspunsuri, care conține propunerea de acordare a titlului de doctor, semnat de toți membrii comisiei de doctorat, sub forma unei copii scanate sau a unui document semnat electronic sau, după caz, înregistrarea audio integrală a susținerii publice a tezei de doctorat, care va trebui însoțită de o adresă certificând durata înregistrării și buna ei conservare (opțional);

t) rezumatul tezei de doctorat;

ț) teza de doctorat și anexele sale, în format electronic;

u) lista publicațiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare, dacă este cazul, și copii scanate ale respectivelor publicații;

v) declarația studentului-doctorand privind opțiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat;

w) solicitarea IOSUD de intrare în procedura de evaluare la nivelul CNATDCU a tezei de doctorat, înregistrată la MENCȘ.

Art. 10. -

Copiile documentelor, semnate electronic în format PDF, cu valoare legală, din dosarul de doctorat se încarcă pe platforma electronică națională

Art. 11. -

Procesul-verbal al susținerii publice, prevăzut la art. 9 lit. ș), include și:

a) calificativul propus a se acorda;

b) indicarea comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU căreia îi este arondat domeniul de studii universitare de doctorat în care a fost absolvit programul de studii;

c) data susținerii publice a tezei de doctorat.

Art. 12. -

Teza de doctorat și anexele sale, incluse în dosar, sunt încărcate semnate electronic în format PDF, cu valoare legală, pe platforma electronică națională, în care textul principal este reprezentat ca atare, și nu prin imagini. Pot face excepție de la această regulă materialele audio, video sau ilustrațiile grafice.

CAPITOLUL IV Evaluarea tezei de doctorat în cadrul CNDATCU

Art. 13. -

Evaluarea de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, a dosarelor înaintate acestuia în vederea validării tezelor de doctorat și a formulării propunerii de acordare/neacordare a titlurilor de doctor se realizează în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Art. 14. -

(1) Evaluarea dosarelor de către CNATDCU beneficiază de suportul unui sistem informatic, denumit în continuare platformă națională, asigurat de MENCȘ.

(2) Platforma națională asigură transmiterea în format electronic a informațiilor în cadrul procedurilor prevăzute de prezenta metodologie.

Art. 15. -

În vederea derulării procedurilor de evaluare a tezelor de doctorat, IOSUD au obligația de a constitui dosarul fiecărui student-doctorand în format electronic. Dosarul este înaintat CNATDCU prin intermediul platformei naționale. Dosarul este încărcat în platformă în termen de maximum 30 de zile de la data susținerii publice a tezei de doctorat.

Art. 16. -

(1) Dosarul încărcat în platforma națională se semnează electronic de către reprezentantul legal al IOSUD sau de către o persoană delegată de acesta.

(2) Prin semnătura prevăzută la alin. (1), semnatarul își asumă răspunderea pentru conformitatea cu originalul a documentelor incluse în dosar, precum și garantarea faptului că informațiile încărcate în platforma națională sunt corecte și complete.

Art. 17. -

(1) MENCȘ verifică din punct de vedere administrativ componența dosarului electronic încărcat de către IOSUD în platforma națională și are obligația de a semnala instituțiilor care au transmis dosarele respective eventuale erori de înregistrare sau lipsa unor documente.

(2) CNATDCU nu reia analiza dosarelor privitoare la teze de doctorat care au fost analizate și invalidate o singură dată de către CNATDCU și care nu se transmit în termenul de un an de la invalidare, precum și a dosarelor privitoare la teze de doctorat care au fost analizate și invalidate de două ori de către CNATDCU, potrivit prevederilor art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18. -

(1) MENCȘ poate analiza teza de doctorat cu programe specializate în verificarea originalității. Rezultatul acestei analize este inclus în dosar.

(2) În termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului, MENCȘ înaintează dosarul președintelui comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU (conform domeniilor arondate prin ordin al ministrului).

Art. 19. -

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului, președintele comisiei de specialitate nominalizează ca evaluatori 3 membri ai comisiei, în funcție de tema tezei de doctorat.

(2) În cazul tezelor care tratează subiecte multidisciplinare sau interdisciplinare, numărul evaluatorilor poate fi suplimentat și aceștia pot face parte din mai multe comisii de specialitate ale CNATDCU.

(3) După accesul la informațiile din dosar, evaluatorii nominalizați transmit acceptul lor pentru participarea în comisia de evaluare a tezei, prin care declară că nu se află în conflict de interese pentru evaluarea tezei; dacă unii dintre cei nominalizați declină acceptul, se completează lista de nominalizări, putându-se apela și la experți externi, cu condiția ca specialiștii nominalizați să dețină expertiza necesară evaluării respectivei teze și să îndeplinească standardele minimale necesare ocupării postului de conferențiar.

(4) Propunerea de evaluatori va fi supusă confirmării tuturor membrilor comisiei de specialitate.

(5) Dacă în termen de 3 zile nu sunt formulate obiecții de către membrii comisiei de specialitate, evaluatorii se consideră validați.

(6) Președintele comisiei de specialitate emite decizia de numire a comisiei de evaluare cuprinzând evaluatorii validați.

Art. 20. - Modificări (1)

Se află în situația de conflict de interese în cazul evaluării unui dosar persoanele care:

a) se află în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv cu studentul-doctorand sau cu conducătorul de doctorat al acestuia;

b) sunt sau au fost angajate, în ultimii 5 ani anteriori evaluării, în IOSUD care propune acordarea titlului de doctor;

c) s-au aflat în orice tip de relații contractuale cu studentul- doctorand sau cu conducătorul de doctorat al acestuia.

Art. 21. -

Procesul de evaluare începe imediat după stabilirea comisiei de evaluare și emiterea deciziei de numire a acesteia.

Art. 22. -

Membrii comisiei de evaluare se pot consulta între ei în vederea evaluării dosarului.

Art. 23. - Referințe (1), Reviste (2)

Comisia de evaluare analizează dosarul de doctorat în ceea ce privește respectarea procedurilor care au condus la propunerea de acordare a titlului de doctor și îndeplinirea standardelor specifice pentru tezele de doctorat din domeniul respectiv. În cazurile în care comisia de specialitate nu a adoptat încă standarde specifice pentru tezele de doctorat din domeniul respectiv, evaluatorii vor analiza teza de doctorat din următoarele perspective:

a) relevanța științifică;

b) impactul potențial al rezultatelor și măsura în care teza aduce contribuții substanțiale la cunoaștere;

c) originalitatea și caracterul inovativ sau creativ și măsura în care candidatul demonstrează abilități de gândire critică independentă;

d) măsura în care candidatul a utilizat în mod adecvat metodele și metodologiile de cercetare;

e) măsura în care modalitatea de prezentare a informațiilor în cadrul tezei este adecvată;

f) măsura în care candidatul demonstrează înțelegerea literaturii relevante în domeniu și familiarizarea cu aceasta;

g) măsura în care rezultatele prezentate în teză au fost publicate sau acceptate spre publicare, în urma evaluării de către evaluatori externi (prin peer review), ori stau la baza unor cereri de brevet sau a unor aplicații ori măsura în care rezultatele prezentate în teză au potențialul de a fi publicate în acest fel sau de a fi aplicate;

h) respectarea normelor de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare.

Art. 24. -

(1) Raportul individual de evaluare a tezei cuprinde unul dintre următoarele elemente:

a) votul de validare a tezei de doctorat și a calificativului propus de comisia de susținere;

b) votul de invalidare a tezei de doctorat, însoțit o argumentare a votului;

c) votul de validare a tezei de doctorat și de modificare a calificativului propus de comisia de susținere, însoțit de o motivare a propunerii de modificare.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi redactat în limba română și, după caz, în limba în care a fost redactată teza de doctorat.

Art. 25. -

Raportul sintetic de evaluare a tezei de către comisia de evaluare este constituit din numărul de voturi de validare, respectiv de invalidare, din referatele prevăzute la art. 24, fără indicarea modului în care a votat individual fiecare evaluator, și, în cazul în care a fost decisă validarea tezei, din calificativul propus de comisia de evaluare.

Art. 26. -

(1) Rapoartele individuale de evaluare a tezei de doctorat, respectiv calificativul acordat acesteia se transmit prin platforma electronică sau, în cazul în care posibilitățile tehnice nu permit, direct de către membrii comisiei de evaluare președintelui comisiei principale și celorlalți membri ai comisiei de evaluare, în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire a comisiei de evaluare.

(2) Modul în care a votat fiecare membru al comisiei de evaluare constituie secret profesional și nu poate fi dezvăluit decât persoanelor prevăzute la alin. (1), comisiilor de control stabilite de către Consiliul general al CNATDCU și organelor abilitate de control. Identitatea evaluatorilor este informație publică.

(3) Pentru încălcarea prevederilor alin. (2), persoanele în culpă răspund conform legii.

După încărcarea pe platformă, președintele comisiei de specialitate notifică membrilor comisiei propunerile comisiilor de evaluare; dacă în termen de 5 zile lucrătoare niciunul dintre membrii comisiei de specialitate nu solicită lămuriri suplimentare sau o analiză suplimentară, propunerile comisiilor de evaluare sunt considerate validate.

Art. 27. -

(1) Periodic sau la solicitarea președintelui ori a secretarului-general, secretariatul tehnic comunică Consiliului general lista tezelor de doctorat evaluate, propunerile comisiilor de evaluare validate de comisiile de specialitate și link-uri la documentele existente pe platformă.

(2) Propunerile de validare/invalidare înaintate de comisii sunt supuse aprobării Consiliului general. Cel puțin o pătrime din membrii Consiliului general al CNATDCU pot solicita reluarea analizei tezei în cadrul comisiei de specialitate.

Art. 28. -

(1) În cazul în care Consiliul general solicită reluarea evaluării unei teze de doctorat pentru care comisia de evaluare a stabilit validarea:

a) se reia procedura de stabilire a componenței comisiei de evaluare, potrivit prevederilor prezentei metodologii, astfel încât membrii comisiei inițiale de evaluare să nu facă parte din noua comisie de evaluare;

b) se reia evaluarea dosarului de către noua comisie de evaluare, potrivit prevederilor prezentei metodologii.

(2) Procedura reluării evaluării unei teze de doctorat pentru care comisia de evaluare a stabilit validarea se declanșează automat și la solicitarea ministrului educației naționale și cercetării științifice.

(3) În cazul în care noua comisie de evaluare stabilește validarea tezei, președintele CNATDCU emite decizia de validare.

Art. 29. -

(1) În baza deciziei de validare, președintele CNATDCU propune ministrului educației naționale și cercetării științifice acordarea titlului de doctor. Ministrul educației naționale și cercetării științifice atribuie titlul de doctor prin ordin, în care se specifică calificativul acordat.

(2) Compartimentul de specialitate al MENCȘ transmite IOSUD ordinul de aprobare, însoțit de raportul sintetic de evaluare a tezei, în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea ordinului.

Art. 30. -

(1) În cazul în care comisia de evaluare a stabilit invalidarea tezei de doctorat, președintele CNATDCU emite decizia de invalidare a tezei. Decizia de invalidare, însoțită de raportul sintetic de evaluare, se transmite MENCȘ în vederea comunicării acesteia către IOSUD/IOD, conform art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul în care CNATDCU emite decizie de invalidare după evaluarea unei teze retransmise CNATDCU conform prevederilor art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, CNATDCU propune ministrului educației naționale și cercetării științifice neacordarea titlului de doctor. În acest caz, ministrul educației naționale și cercetării științifice emite ordin de neacordare a titlului.

Art. 31. -

(1) Ordinul de atribuire, respectiv de neacordare a titlului de doctor, precum și decizia de invalidare a tezei pot fi contestate în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării către IOSUD/IOD. Contestația se înregistrează oficial la MENCȘ și se transmite la UEFISCDI, în vederea derulării procedurii privind contestațiile, prevăzută de prezenta metodologie. Reviste (1)

(2) Comisia de analiză a contestației este formată din 3 persoane și se numește de către președintele comisiei CNATDCU, dintre membrii CNATDCU, persoanele numite fiind altele decât cele care au făcut parte din comisia de evaluare a tezei, respectându-se procedura prevăzută la art. 19.

(3) Comisia de analiză a contestației întocmește în termen de 14 zile lucrătoare de la numirea acesteia un raport de analiză a contestației, pe care îl înaintează Consiliului general al CNATDCU. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de analiză a contestației, Consiliul general al CNATDCU va decide:

a) în cazul în care raportul comisiei de analiză a contestației dovedește că procedura nu a fost respectată, la propunerea comisiei de analiză a contestației, Consiliul general al CNATDCU decide reluarea procedurii de la etapa unde s-a dovedit că procedura nu a fost respectată, potrivit prevederilor prezentei metodologii;

b) în cazul în care raportul comisiei de analiză a contestației dovedește că obiectul contestației este nefondat, CNATDCU decide menținerea deciziei inițiale.

(4) Raportul comisiei de analiză a contestației și decizia CNATDCU se transmit MENCȘ pentru a fi comunicate contestatarului, în termen de maximum 45 de zile de la înregistrarea oficială a contestației.

Art. 32. -

La începutul fiecărui an, UEFISCDI publică pe site-ul web al CNATDCU numele membrilor CNATDCU care au evaluat dosare în vederea acordării titlului de doctor în anul precedent, indicându-se pentru fiecare membru numărul de dosare evaluate, fără indicarea identității persoanelor care au evaluat un anumit dosar.

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din 24.03.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat
Soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2017
Răspunderea doctorandului și a comisiei de susținere publică a tezei de doctorat pentru încălcarea regulilor de deontologie în activitatea de întocmire a tezei de doctorat, astfel cum este reglementată în Legea educației naționale nr. 1/2011, Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat. Natura juridică a răspunderii, sancțiunile și consecințele acesteia
;
se încarcă...