Evaluarea tezei de doctorat în cadrul CNDATCU | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din 24.03.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

la regulament - Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat -
CAPITOLUL IV
Evaluarea tezei de doctorat în cadrul CNDATCU

Art. 13. -

Evaluarea de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, a dosarelor înaintate acestuia în vederea validării tezelor de doctorat și a formulării propunerii de acordare/neacordare a titlurilor de doctor se realizează în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Art. 14. -

(1) Evaluarea dosarelor de către CNATDCU beneficiază de suportul unui sistem informatic, denumit în continuare platformă națională, asigurat de MENCȘ.

(2) Platforma națională asigură transmiterea în format electronic a informațiilor în cadrul procedurilor prevăzute de prezenta metodologie.

Art. 15. -

În vederea derulării procedurilor de evaluare a tezelor de doctorat, IOSUD au obligația de a constitui dosarul fiecărui student-doctorand în format electronic. Dosarul este înaintat CNATDCU prin intermediul platformei naționale. Dosarul este încărcat în platformă în termen de maximum 30 de zile de la data susținerii publice a tezei de doctorat.

Art. 16. -

(1) Dosarul încărcat în platforma națională se semnează electronic de către reprezentantul legal al IOSUD sau de către o persoană delegată de acesta.

(2) Prin semnătura prevăzută la alin. (1), semnatarul își asumă răspunderea pentru conformitatea cu originalul a documentelor incluse în dosar, precum și garantarea faptului că informațiile încărcate în platforma națională sunt corecte și complete.

Art. 17. -

(1) MENCȘ verifică din punct de vedere administrativ componența dosarului electronic încărcat de către IOSUD în platforma națională și are obligația de a semnala instituțiilor care au transmis dosarele respective eventuale erori de înregistrare sau lipsa unor documente.

(2) CNATDCU nu reia analiza dosarelor privitoare la teze de doctorat care au fost analizate și invalidate o singură dată de către CNATDCU și care nu se transmit în termenul de un an de la invalidare, precum și a dosarelor privitoare la teze de doctorat care au fost analizate și invalidate de două ori de către CNATDCU, potrivit prevederilor art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18. -

(1) MENCȘ poate analiza teza de doctorat cu programe specializate în verificarea originalității. Rezultatul acestei analize este inclus în dosar.

(2) În termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului, MENCȘ înaintează dosarul președintelui comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU (conform domeniilor arondate prin ordin al ministrului).

Art. 19. -

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului, președintele comisiei de specialitate nominalizează ca evaluatori 3 membri ai comisiei, în funcție de tema tezei de doctorat.

(2) În cazul tezelor care tratează subiecte multidisciplinare sau interdisciplinare, numărul evaluatorilor poate fi suplimentat și aceștia pot face parte din mai multe comisii de specialitate ale CNATDCU.

(3) După accesul la informațiile din dosar, evaluatorii nominalizați transmit acceptul lor pentru participarea în comisia de evaluare a tezei, prin care declară că nu se află în conflict de interese pentru evaluarea tezei; dacă unii dintre cei nominalizați declină acceptul, se completează lista de nominalizări, putându-se apela și la experți externi, cu condiția ca specialiștii nominalizați să dețină expertiza necesară evaluării respectivei teze și să îndeplinească standardele minimale necesare ocupării postului de conferențiar.

(4) Propunerea de evaluatori va fi supusă confirmării tuturor membrilor comisiei de specialitate.

(5) Dacă în termen de 3 zile nu sunt formulate obiecții de către membrii comisiei de specialitate, evaluatorii se consideră validați.

(6) Președintele comisiei de specialitate emite decizia de numire a comisiei de evaluare cuprinzând evaluatorii validați.

Art. 20. - Modificări (1)

Se află în situația de conflict de interese în cazul evaluării unui dosar persoanele care:

a) se află în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv cu studentul-doctorand sau cu conducătorul de doctorat al acestuia;

b) sunt sau au fost angajate, în ultimii 5 ani anteriori evaluării, în IOSUD care propune acordarea titlului de doctor;

c) s-au aflat în orice tip de relații contractuale cu studentul- doctorand sau cu conducătorul de doctorat al acestuia.

Art. 21. -

Procesul de evaluare începe imediat după stabilirea comisiei de evaluare și emiterea deciziei de numire a acesteia.

Art. 22. -

Membrii comisiei de evaluare se pot consulta între ei în vederea evaluării dosarului.

Art. 23. - Referințe (1), Reviste (2)

Comisia de evaluare analizează dosarul de doctorat în ceea ce privește respectarea procedurilor care au condus la propunerea de acordare a titlului de doctor și îndeplinirea standardelor specifice pentru tezele de doctorat din domeniul respectiv. În cazurile în care comisia de specialitate nu a adoptat încă standarde specifice pentru tezele de doctorat din domeniul respectiv, evaluatorii vor analiza teza de doctorat din următoarele perspective:

a) relevanța științifică;

b) impactul potențial al rezultatelor și măsura în care teza aduce contribuții substanțiale la cunoaștere;

c) originalitatea și caracterul inovativ sau creativ și măsura în care candidatul demonstrează abilități de gândire critică independentă;

d) măsura în care candidatul a utilizat în mod adecvat metodele și metodologiile de cercetare;

e) măsura în care modalitatea de prezentare a informațiilor în cadrul tezei este adecvată;

f) măsura în care candidatul demonstrează înțelegerea literaturii relevante în domeniu și familiarizarea cu aceasta;

g) măsura în care rezultatele prezentate în teză au fost publicate sau acceptate spre publicare, în urma evaluării de către evaluatori externi (prin peer review), ori stau la baza unor cereri de brevet sau a unor aplicații ori măsura în care rezultatele prezentate în teză au potențialul de a fi publicate în acest fel sau de a fi aplicate;

h) respectarea normelor de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare.

Art. 24. -

(1) Raportul individual de evaluare a tezei cuprinde unul dintre următoarele elemente:

a) votul de validare a tezei de doctorat și a calificativului propus de comisia de susținere;

b) votul de invalidare a tezei de doctorat, însoțit o argumentare a votului;

c) votul de validare a tezei de doctorat și de modificare a calificativului propus de comisia de susținere, însoțit de o motivare a propunerii de modificare.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi redactat în limba română și, după caz, în limba în care a fost redactată teza de doctorat.

Art. 25. -

Raportul sintetic de evaluare a tezei de către comisia de evaluare este constituit din numărul de voturi de validare, respectiv de invalidare, din referatele prevăzute la art. 24, fără indicarea modului în care a votat individual fiecare evaluator, și, în cazul în care a fost decisă validarea tezei, din calificativul propus de comisia de evaluare.

Art. 26. -

(1) Rapoartele individuale de evaluare a tezei de doctorat, respectiv calificativul acordat acesteia se transmit prin platforma electronică sau, în cazul în care posibilitățile tehnice nu permit, direct de către membrii comisiei de evaluare președintelui comisiei principale și celorlalți membri ai comisiei de evaluare, în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire a comisiei de evaluare.

(2) Modul în care a votat fiecare membru al comisiei de evaluare constituie secret profesional și nu poate fi dezvăluit decât persoanelor prevăzute la alin. (1), comisiilor de control stabilite de către Consiliul general al CNATDCU și organelor abilitate de control. Identitatea evaluatorilor este informație publică.

(3) Pentru încălcarea prevederilor alin. (2), persoanele în culpă răspund conform legii.

După încărcarea pe platformă, președintele comisiei de specialitate notifică membrilor comisiei propunerile comisiilor de evaluare; dacă în termen de 5 zile lucrătoare niciunul dintre membrii comisiei de specialitate nu solicită lămuriri suplimentare sau o analiză suplimentară, propunerile comisiilor de evaluare sunt considerate validate.

Art. 27. -

(1) Periodic sau la solicitarea președintelui ori a secretarului-general, secretariatul tehnic comunică Consiliului general lista tezelor de doctorat evaluate, propunerile comisiilor de evaluare validate de comisiile de specialitate și link-uri la documentele existente pe platformă.

(2) Propunerile de validare/invalidare înaintate de comisii sunt supuse aprobării Consiliului general. Cel puțin o pătrime din membrii Consiliului general al CNATDCU pot solicita reluarea analizei tezei în cadrul comisiei de specialitate.

Art. 28. -

(1) În cazul în care Consiliul general solicită reluarea evaluării unei teze de doctorat pentru care comisia de evaluare a stabilit validarea:

a) se reia procedura de stabilire a componenței comisiei de evaluare, potrivit prevederilor prezentei metodologii, astfel încât membrii comisiei inițiale de evaluare să nu facă parte din noua comisie de evaluare;

b) se reia evaluarea dosarului de către noua comisie de evaluare, potrivit prevederilor prezentei metodologii.

(2) Procedura reluării evaluării unei teze de doctorat pentru care comisia de evaluare a stabilit validarea se declanșează automat și la solicitarea ministrului educației naționale și cercetării științifice.

(3) În cazul în care noua comisie de evaluare stabilește validarea tezei, președintele CNATDCU emite decizia de validare.

Art. 29. -

(1) În baza deciziei de validare, președintele CNATDCU propune ministrului educației naționale și cercetării științifice acordarea titlului de doctor. Ministrul educației naționale și cercetării științifice atribuie titlul de doctor prin ordin, în care se specifică calificativul acordat.

(2) Compartimentul de specialitate al MENCȘ transmite IOSUD ordinul de aprobare, însoțit de raportul sintetic de evaluare a tezei, în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea ordinului.

Art. 30. -

(1) În cazul în care comisia de evaluare a stabilit invalidarea tezei de doctorat, președintele CNATDCU emite decizia de invalidare a tezei. Decizia de invalidare, însoțită de raportul sintetic de evaluare, se transmite MENCȘ în vederea comunicării acesteia către IOSUD/IOD, conform art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul în care CNATDCU emite decizie de invalidare după evaluarea unei teze retransmise CNATDCU conform prevederilor art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, CNATDCU propune ministrului educației naționale și cercetării științifice neacordarea titlului de doctor. În acest caz, ministrul educației naționale și cercetării științifice emite ordin de neacordare a titlului.

Art. 31. -

(1) Ordinul de atribuire, respectiv de neacordare a titlului de doctor, precum și decizia de invalidare a tezei pot fi contestate în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării către IOSUD/IOD. Contestația se înregistrează oficial la MENCȘ și se transmite la UEFISCDI, în vederea derulării procedurii privind contestațiile, prevăzută de prezenta metodologie. Reviste (1)

(2) Comisia de analiză a contestației este formată din 3 persoane și se numește de către președintele comisiei CNATDCU, dintre membrii CNATDCU, persoanele numite fiind altele decât cele care au făcut parte din comisia de evaluare a tezei, respectându-se procedura prevăzută la art. 19.

(3) Comisia de analiză a contestației întocmește în termen de 14 zile lucrătoare de la numirea acesteia un raport de analiză a contestației, pe care îl înaintează Consiliului general al CNATDCU. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de analiză a contestației, Consiliul general al CNATDCU va decide:

a) în cazul în care raportul comisiei de analiză a contestației dovedește că procedura nu a fost respectată, la propunerea comisiei de analiză a contestației, Consiliul general al CNATDCU decide reluarea procedurii de la etapa unde s-a dovedit că procedura nu a fost respectată, potrivit prevederilor prezentei metodologii;

b) în cazul în care raportul comisiei de analiză a contestației dovedește că obiectul contestației este nefondat, CNATDCU decide menținerea deciziei inițiale.

(4) Raportul comisiei de analiză a contestației și decizia CNATDCU se transmit MENCȘ pentru a fi comunicate contestatarului, în termen de maximum 45 de zile de la înregistrarea oficială a contestației.

Art. 32. -

La începutul fiecărui an, UEFISCDI publică pe site-ul web al CNATDCU numele membrilor CNATDCU care au evaluat dosare în vederea acordării titlului de doctor în anul precedent, indicându-se pentru fiecare membru numărul de dosare evaluate, fără indicarea identității persoanelor care au evaluat un anumit dosar.

Acesta este un fragment din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din 24.03.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Dispoziții generale
Susținerea publică a tezei de doctorat
Dosarul de doctorat
Evaluarea tezei de doctorat în cadrul CNDATCU
Dispoziții generale
Depunerea și înregistrarea sesizărilor
Întocmirea dosarului de analiză
Constituirea comisiei de lucru a CNATDCU
Punctul de vedere al instituției de învățământ superior/Academiei Române
Analizarea sesizării la nivelul CNATDCU
Soluționarea sesizării și luarea măsurilor legale care se impun
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2017
Răspunderea doctorandului și a comisiei de susținere publică a tezei de doctorat pentru încălcarea regulilor de deontologie în activitatea de întocmire a tezei de doctorat, astfel cum este reglementată în Legea educației naționale nr. 1/2011, Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat. Natura juridică a răspunderii, sancțiunile și consecințele acesteia
;
se încarcă...