Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP

Decizia nr. 28/2007 privind transferurile datelor cu caracter personal către alte state

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 martie 2007 până la 27 decembrie 2015, fiind abrogat prin Decizie 200/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005,

văzând prevederile alin. (3) din preambulul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, potrivit cărora "instituirea și funcționarea unei piețe interne, în care este asigurată, în conformitate cu art. 7 din tratat, libera circulație a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor necesită nu numai libera circulație a datelor cu caracter personal de la un stat membru la altul, ci și garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor",

văzând prevederile art. 1 alin. (1) din Directiva 95/46/CE, potrivit cărora "Statele membre asigură, în conformitate cu prezenta directivă, protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei și în special a dreptului la viața privată în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal",

văzând dispozițiile art. 1 alin. (2) din Directiva 95/46/CE, potrivit cărora "Statele membre nu pot limita sau interzice libera circulație a datelor cu caracter personal între statele membre din motive legate de protecția asigurată în conformitate cu alin. (1)",

văzând prevederile art. 26 alin. (2) din Directiva 95/46/CE, conform cărora "un stat membru poate autoriza un transfer sau o serie de transferuri de date cu caracter personal către o țară terță care nu asigură un nivel de protecție adecvat în sensul art. 25 alin. (2) atunci când operatorul oferă garanții suficiente privind atât protecția vieții private și a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, cât și exercitarea drepturilor corespunzătoare; aceste garanții pot rezulta în special din clauze contractuale adecvate",

văzând Referatul de aprobare nr. 1 din 5 martie 2007 al Biroului autorizații din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

în aplicarea prevederilor art. 22, 29 și 30 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere statutul României de stat membru al Uniunii Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2007,

președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Art. 1. -

(1) Prelucrările de date cu caracter personal, care implică transmiterea acestora către statele membre ale Uniunii Europene și statele din zona economică europeană, se declară Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, conform art. 22 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. În acest scop se utilizează formularul de notificare F1, prevăzut în anexa nr. 1 la Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 60/2006 privind stabilirea unor formulare tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 12 iunie 2006.

(2) Transmiterea datelor către statele menționate la alin. (1) nu este supusă autorizării.

Art. 2. -

(1) Transferurile de date cu caracter personal către alte state decât cele menționate la art. 1, cărora Comisia Europeană le-a recunoscut, prin decizie, un nivel de protecție adecvat, conform art. 25 alin. (6) din Directiva 95/46/CE, se declară Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin utilizarea formularului de notificare F1, conform prevederilor art. 22 și ale art. 29 alin. (3) din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Transferurile menționate la alin. (1) nu sunt supuse autorizării.

Art. 3. -

(1) Transferurile de date cu caracter personal către alte state decât cele menționate la art. 1 și 2, efectuate potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, se declară Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin utilizarea formularului de notificare F1, conform prevederilor art. 22 și ale art. 29 alin. (3) din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Transferurile menționate la alin. (1) sunt supuse autorizării, cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 26 alin. (2) din Directiva 95/46/CE.

Art. 4. -

(1) Transferurile de date cu caracter personal către alte state decât cele menționate la art. 1 și 2, efectuate în baza art. 30 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, se declară Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin utilizarea formularului de notificare F1, conform prevederilor art. 22 și ale art. 29 alin. (3) din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul transferurilor de date cu caracter personal menționate la alin. (1), care presupun transmiterea categoriilor de date prevăzute la art. 7-10 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, devin aplicabile dispozițiile Deciziei președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 89/2006 privind stabilirea categoriilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile și libertățile persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 28 iulie 2006.

Art. 5. -

Prezenta decizie nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor stabilite potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, și actelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 6. -

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
Georgeta Basarabescu

București, 7 martie 2007.

Nr. 28.

;
se încarcă...