Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP

Decizia nr. 100/2007 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 decembrie 2007 până la 27 decembrie 2015, fiind abrogat prin Decizie 200/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În aplicarea prevederilor art. 22 alin. (9) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora autoritatea de supraveghere poate stabili cazuri în care notificarea nu este necesară,

luând în considerare faptul că anumite prelucrări de date nu sunt susceptibile, în cazul utilizării lor regulate, de a afecta, cel puțin aparent, drepturile persoanelor vizate,

văzând Referatul de aprobare nr. 5 din 1 septembrie 2007 al Biroului juridic și comunicare din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal referitor la propunerea de a se emite o decizie privind stabilirea unor cazuri în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului Permanent al Senatului nr. 16/2005,

președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Art. 1. -

Notificarea prelucrării datelor cu caracter personal nu este necesară în următoarele cazuri:

a) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de compartimentele/persoanele competente ale entităților de drept public și privat, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege, pentru organizarea și desfășurarea activității proprii curente de gestiune economico-financiară și administrativă;

b) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la propriii angajați este efectuată în vederea subscrierii de acțiuni în interesul angajaților;

c) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la persoanele fizice înscrise la concursuri sau examene este efectuată în vederea ocupării locurilor de muncă vacante;

d) când prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în formularul de curriculum vitae trimis, în mod voluntar, de către persoanele fizice, este efectuată de entități de drept public și privat, în calitate de potențiali angajatori;

e) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la participanții la seminarii, conferințe și alte evenimente similare este efectuată exclusiv în scopul organizării acestor evenimente, cu condiția ca prelucrarea să se refere numai la datele necesare desfășurării acestor evenimente;

f) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la persoanele de contact ale entităților de drept public și privat este efectuată de alte entități de drept public și privat, exclusiv în scopul desfășurării activității profesionale și de protocol, prin ținerea unei evidențe a datelor de contact;

g) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la propriii membri este efectuată de asociații, fundații sau orice alte organizații fără scop patrimonial, exclusiv în vederea realizării specificului activității organizației, cu condiția ca datele să nu fie dezvăluite unor terți fără consimțământul persoanei vizate;

h) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de cultele și asociațiile religioase recunoscute potrivit legii, exclusiv în vederea realizării specificului activității acestora;

i) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de cercetători acreditați de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, cu privire la persoanele fizice ale căror date se află în arhiva acestuia, exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, statistice, de cercetare istorică sau științifică;

j) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de persoanele fizice care au acces la propriul dosar aflat în arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în vederea constatării, exercitării și apărării unui drept în justiție sau în scopuri jurnalistice, literare, artistice ori statistice, de cercetare istorică sau științifică;

k) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice.

Art. 2. -

În situațiile în care prelucrările de date cu caracter personal prevăzute la art. 1 implică transmiterea/transferul datelor către alte state, este necesară completarea secțiunilor corespunzătoare din Formularul de notificare F1, prevăzut în anexa nr. 1 la Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 60/2006 privind stabilirea unor formulare tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, numai în cazurile menționate la art. 1 lit. a) și g).

Art. 3. -

Excepțiile de la obligația de a notifica, prevăzute la art. 1 și 2, nu exonerează operatorul de îndeplinirea celorlalte obligații care îi revin potrivit dispozițiilor legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Art. 4. -

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. -

Prezenta decizie nu aduce atingere prevederilor Deciziei președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 90/2006 privind cazurile în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 28 iulie 2006, și ale Deciziei președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 28/2007 privind transferurile datelor cu caracter personal către alte state, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 16 martie 2007.

Președintele Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
Georgeta Basarabescu

București, 23 noiembrie 2007.

Nr. 100.

;
se încarcă...