Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Modificări (1), Reviste (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 30 martie 2016.

În vigoare de la 30 martie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 107 alin. (1) și (5) și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Reviste (1)

(1) Se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Procedura prevăzută la alin. (1) nu se aplică:

a) contribuabililor/plătitorilor prevăzuți la art. 92 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, declarați inactivi, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

b) contribuabililor/plătitorilor care beneficiază de alte termene sau condiții de depunere a declarațiilor fiscale, aprobate de organul fiscal central, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

c) obligațiilor fiscale stabilite ca urmare a acțiunii de inspecție fiscală sau care fac obiectul unei inspecții fiscale;

d) persoanelor fizice, pentru impozitul pe venit.

Art. 2. -

(1) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) "Referat privind impunerea din oficiu", prevăzut în anexa nr. 2;

b) 160 "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele și contribuțiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă", cod 14.13.02.99/i.o, prevăzut în anexa nr. 3;

c) 161 "Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu", cod 14.13.02.99/d, prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularelor prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexa nr. 5.

Art. 3. -

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 18 noiembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Eugen-Dragoș Doroș

București, 11 martie 2016.

Nr. 962.

ANEXA Nr. 1 Reviste (2)

PROCEDURA
privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

CAPITOLUL I Dispoziții generale

1. Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă se efectuează de către compartimentul cu atribuții în gestiunea declarațiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent în administrarea contribuabilului/plătitorului, denumit în continuare compartiment de specialitate.

2. Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă se aplică pentru obligațiile fiscale cuprinse în vectorul fiscal. Stabilirea obligației de plată se efectuează pentru fiecare impozit, taxă sau contribuție cuprins (ă) în vectorul fiscal atașat fiecărui contribuabil/plătitor și pentru fiecare perioadă fiscală pentru care nu au fost depuse declarații, conform legii, prin estimare, după regulile proprii impozitului, taxei sau contribuției supuse impunerii din oficiu.

3. Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor se face în cadrul perioadei de prescripție și nu privește perioadele pentru care obligațiile fiscale au făcut obiectul unei inspecții fiscale.

Cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor se stabilește sub rezerva verificării ulterioare.

4. Compartimentul de specialitate este îndreptățit să examineze, din oficiu, starea de fapt, să obțină și să utilizeze toate informațiile și documentele necesare pentru determinarea situației fiscale a contribuabilului/plătitorului.

CAPITOLUL II Stabilirea din oficiu a obligațiilor de plată

În aplicarea prezentei proceduri, compartimentul de specialitate efectuează următoarele operațiuni:

1. Înștiințarea contribuabililor/plătitorilor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative

1.1. Identificarea contribuabililor/plătitorilor care aveau obligația declarării impozitelor, taxelor și contribuțiilor cuprinse în vectorul fiscal și nu și-au îndeplinit această obligație, conform legii

1.1.1. Compartimentul de specialitate compară obligațiile fiscale declarate cu obligațiile de declarare înscrise în vectorul fiscal atașat fiecărui contribuabil/plătitor și editează Lista contribuabililor/plătitorilor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative, conform procedurii de administrare în vigoare.

1.1.2. Lista contribuabililor/plătitorilor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

- denumire contribuabil/plătitor;

- cod de identificare fiscală;

- tip obligație fiscală nedeclarată;

- perioada la care se referă obligația de declarare.

1.2. Emiterea și comunicarea înștiințărilor privind nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale

1.2.1. Compartimentul de specialitate are obligația să înștiințeze contribuabilii/plătitorii în legătură cu depășirea termenului legal de depunere a declarației fiscale, prin comunicarea unei înștiințări. Modificări (1)

Înștiințările privind nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale se emit conform procedurilor de administrare fiscală în vigoare și se comunică contribuabililor/plătitorilor în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declarațiilor fiscale.

Pentru obligațiile fiscale nedeclarate, care fac obiectul unei inspecții fiscale, nu se emit înștiințări privind nedepunerea în termen.

1.2.2. Procedura de comunicare a înștiințărilor este cea prevăzută pentru comunicarea actelor administrative fiscale.

1.3. Înregistrarea datei comunicării către contribuabili/plătitori a înștiințărilor privind nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale

Pe baza confirmărilor de primire remise de către poștă, a dovezilor de primire prin alte mijloace legale sau pe baza proceselor-verbale de comunicare prin publicitate, după caz, compartimentul de specialitate înregistrează data comunicării către contribuabili/plătitori a înștiințărilor privind nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale.

1.4. Actualizarea Listei contribuabililor/plătitorilor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative

1.4.1. În termen de 20 de zile de la data comunicării înștiințărilor privind nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale, compartimentul de specialitate actualizează Lista contribuabililor/plătitorilor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative, prin eliminarea contribuabililor/plătitorilor care, ca urmare a înștiințărilor primite, au depus declarațiile fiscale pentru obligațiile fiscale cuprinse în listă sau pentru care, la data actualizării listei, a intervenit una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) -c) din ordin, privind perioada analizată.

1.4.2. Actualizarea listei se realizează zilnic, până la finalizarea procedurii de impunere din oficiu și comunicarea deciziilor de impunere din oficiu.

În cazul declarării de către contribuabil/plătitor a obligațiilor fiscale pentru a căror stabilire a fost începută prezenta procedură, compartimentul de specialitate întrerupe procedura de impunere din oficiu și întocmește o notă de constatare, în care expune motivele care au condus la întreruperea procedurii.

2. Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, cu excepția taxei pe valoarea adăugată

2.1. După expirarea termenului de 20 de zile de la data comunicării înștiințărilor privind nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale, pentru contribuabilii/plătitorii cuprinși în Lista contribuabililor/plătitorilor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative, compartimentul de specialitate verifică, pentru fiecare contribuabil/plătitor și pentru fiecare impozit, taxă sau contribuție care urmează a fi supus(ă) impunerii din oficiu, existența a cel puțin 4 declarații fiscale în perioada supusă analizei.

Perioada supusă analizei este o perioadă anterioară de 24 de luni de la luna pentru care se efectuează impunerea din oficiu, pentru obligațiile fiscale cu termen de declarare lunar, respectiv 36 de luni, pentru obligațiile fiscale cu termen de declarare trimestrial sau semestrial.

Operațiunile de mai sus nu se aplică în cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii menționați la art. 41 alin. (5) lit. a) și b) din Codul fiscal. Pentru impozitul pe profit datorat de acești contribuabili/plătitori se va avea în vedere procedura prevăzută la pct. 2.5.

2.2. Pentru contribuabilii/plătitorii pentru care sunt identificate elementele prevăzute la pct. 2.1, procedura de impunere se realizează în sistem automat.

Suma stabilită din oficiu se calculează ca medie aritmetică a sumelor de plată (pozitive) reprezentând impozite, taxe sau contribuții declarate de contribuabil/plătitor în perioada supusă analizei.

Sumele utilizate pentru impunerea din oficiu se actualizează, pentru fiecare an fiscal cuprins în perioada de analiză, cu indicele anual al prețurilor de consum.

Dacă perioada de analiză se referă numai la anul curent pentru care se efectuează impunerea din oficiu, sumele nu se actualizează cu indicele prețurilor de consum.

2.3. În cazul obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii/plătitorii pentru care nu sunt identificate elementele prevăzute la pct. 2.1, în cazul în care obligația fiscală calculată conform procedurii prevăzute la pct. 2.2 este "0" (zero), precum și în cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii menționați la art. 41 alin. (5) lit. a) și b) din Codul fiscal, procedura de impunere din oficiu se realizează pe baza analizei documentare, conform pct. 2.5.

2.4. La sfârșitul fiecărei zile, compartimentul de specialitate editează Lista contribuabililor/plătitorilor impuși din oficiu prin procedură automată și Lista contribuabililor/plătitorilor care urmează a fi impuși din oficiu pe baza analizei documentare.

2.4.1. Editarea Listei contribuabililor/plătitorilor impuși din oficiu prin procedură automată

Pentru contribuabilii/plătitorii pentru care sunt identificate elementele prevăzute la pct. 2.1, compartimentul de specialitate editează Lista contribuabililor/plătitorilor impuși din oficiu prin procedură automată, care cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

a) denumirea contribuabilului/plătitorului;

b) codul de identificare fiscală;

c) tipul obligației fiscale nedeclarate;

d) perioada la care se referă obligația de declarare;

e) suma datorată în perioada precedentă, identificată conform pct. 2.1;

f) suma calculată potrivit pct. 2.2.

Lista contribuabililor/plătitorilor impuși din oficiu prin procedură automată se avizează de șeful compartimentului de specialitate și se aprobă de conducătorul organului fiscal.

2.4.2. Editarea Listei contribuabililor/plătitorilor care urmează a fi impuși din oficiu pe baza analizei documentare

În cazul contribuabililor/plătitorilor pentru care nu sunt identificate elementele prevăzute la pct. 2.1 sau pentru care obligația fiscală calculată conform procedurii prevăzute la pct. 2.2 este "0" (zero), precum și în cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii menționați la art. 41 alin. (5) lit. a) și b) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate editează Lista contribuabililor/plătitorilor care urmează a fi impuși din oficiu pe baza analizei documentare.

Lista contribuabililor/plătitorilor care urmează a fi impuși din oficiu pe baza analizei documentare cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

a) denumirea contribuabilului/plătitorului;

b) codul de identificare fiscală;

c) tipul obligației fiscale nedeclarate;

d) perioada la care se referă obligația de declarare.

2.5. Pentru contribuabilii/plătitorii cuprinși în Lista contribuabililor/plătitorilor care urmează a fi impuși din oficiu pe baza analizei documentare, compartimentul de specialitate efectuează impunerea din oficiu pe baza analizei documentare.

2.5.1. Analiza documentară se efectuează pe baza următoarelor documente și informații relevante pentru impunere, existente la data începerii analizei:

a) documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, referitoare la perioade de raportare privind anul în curs sau anii anteriori, după caz, din cadrul perioadei de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale:

- declarații de impunere;

- declarații informative;

- fișe fiscale;

- decizii de impunere emise de inspecția fiscală;

b) situații financiar-contabile;

c) informații de la terți, obținute în baza protocoalelor de schimb de informații încheiate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală;

d) alte informații care au relevanță.

Analiza documentară se efectuează având în vedere toate datele și documentele care au relevanță pentru stabilirea din oficiu a obligației de plată, identificându-se acele elemente care sunt cele mai apropiate situației de fapt fiscale.

Compartimentul de specialitate decide asupra felului și volumului examinărilor, în funcție de circumstanțele fiecărui caz în parte și de limitele prevăzute de lege.

2.5.2. Compartimentul de specialitate întocmește Referatul privind impunerea din oficiu, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, în care se consemnează elementele analizei documentare care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și rezultatul constatărilor efectuate în scopul stabilirii, din oficiu, a impozitelor, taxelor și contribuțiilor.

Referatul se avizează de șeful compartimentului de specialitate și se aprobă de conducătorul organului fiscal.

2.6. Compartimentul de specialitate emite formularul 160 "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele și contribuțiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă", prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

2.6.1. Înainte de emiterea deciziilor de impunere din oficiu, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru obligațiile fiscale identificate pentru contribuabilii/plătitorii cuprinși în Lista contribuabililor/plătitorilor impuși din oficiu prin procedură automată sau în Lista contribuabililor/plătitorilor care urmează a fi impuși din oficiu pe baza analizei documentare au fost depuse declarații fiscale sau dacă nu a intervenit una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) -c) din ordin, în vederea întreruperii procedurii de impunere din oficiu. În această situație se vor aplica în mod corespunzător dispozițiile pct. 1.4.2.

2.6.2. Pe baza Listei contribuabililor/plătitorilor impuși din oficiu prin procedură automată sau a Referatului privind impunerea din oficiu, după caz, compartimentul de specialitate stabilește obligația de plată, prin decizia de impunere din oficiu.

2.6.3. Formularul 160 "Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele și contribuțiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă" se emite de compartimentul de specialitate în două exemplare, din care:

- un exemplar se comunică contribuabilului/plătitorului;

- un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului.

2.6.4. Decizia de impunere din oficiu se comunică contribuabilului/plătitorului, în conformitate cu dispozițiile art. 47 din Codul de procedură fiscală.

2.6.5. Compartimentul de specialitate înregistrează în evidența fiscală data comunicării deciziei de impunere din oficiu.

La sfârșitul zilei se emite prin aplicația informatică Borderoul deciziilor de impunere din oficiu comunicate.

Borderoul cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

- numărul și data borderoului;

- datele de identificare a contribuabilului/plătitorului;

- numărul de înregistrare și data deciziilor de impunere din oficiu;

- data comunicării;

- perioada la care se referă obligația de declarare;

- obligația fiscală impusă din oficiu.

2.6.6. În termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul/plătitorul poate depune declarația fiscală privind obligațiile care au format obiectul acestei decizii, sub sancțiunea decăderii, chiar dacă acest termen se împlinește după împlinirea termenului de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale.

Decizia de impunere din oficiu se anulează la data depunerii declarației fiscale, fiind aplicabile prevederile art. 50 din Codul de procedură fiscală.

În cazul în care declarația fiscală se depune în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, după împlinirea termenului de prescripție prevăzut la art. 110 din Codul de procedură fiscală, de la data depunerii declarației începe să curgă un nou termen de prescripție.

Decizia de impunere din oficiu se anulează și din inițiativa organului fiscal, potrivit dispozițiilor art. 94 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. Constatările organului fiscal se menționează în Referatul privind impunerea din oficiu.

Formularul 161 "Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu", prevăzută în anexa nr. 4 la ordin, se emite de organul fiscal și se comunică contribuabilului/plătitorului, în conformitate cu prevederile pct. 2.6.3 și 2.6.4.

În cazul obligațiilor fiscale stabilite prin decizii de impunere din oficiu, pentru perioade care fac obiectul unei inspecții fiscale, organele de inspecție fiscală stabilesc diferențe de obligații fiscale (în plus sau în minus) având în vedere și sumele stabilite din oficiu de organul fiscal.

3. Stabilirea din oficiu a taxei pe valoarea adăugată

3.1. Pentru contribuabilii/plătitorii cuprinși în Lista contribuabililor/plătitorilor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative, compartimentul de specialitate stabilește din oficiu, în condițiile prezentei proceduri, taxa pe valoarea adăugată de plată în perioadă, prin estimare.

3.2. Dispozițiile pct. 1.4.1 și 1.4.2 privind actualizarea Listei contribuabililor/plătitorilor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative sunt aplicabile în mod corespunzător.

3.3. În vederea stabilirii din oficiu a taxei datorate, compartimentul de specialitate utilizează informațiile privind taxa pe valoarea adăugată colectată din formularul (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" depus de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, din decizia de corectare a erorilor materiale din decont, precum și informațiile din formularul (394) "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național" cuprinse în baza de date, pe o perioadă de 12 luni calendaristice anterioare perioadei supuse impunerii din oficiu.

3.4. În cazul în care, în cadrul perioadei de analiză de 12 luni, persoana impozabilă nu a depus niciun decont de taxă pe valoarea adăugată sau despre aceasta nu se regăsesc informații în nicio declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, se extinde analiza la o perioadă de 24 de luni calendaristice anterioare.

3.5. După identificarea deconturilor depuse de persoanele impozabile se extrag sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată colectată și se calculează media acestora (suma taxei pe valoarea adăugată colectată din fiecare decont/numărul perioadelor fiscale pentru care au fost depuse deconturi).

3.6.1. Din baza de date care cuprinde informațiile din formularele (394) "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național" se selectează TVA totală din Lista achizițiilor de bunuri și servicii efectuate pe teritoriul național pentru care contribuabilul supus prezentei proceduri figurează ca furnizor/prestator și se calculează media acestora (suma taxei pe valoarea adăugată colectată din fiecare declarație/numărul deconturilor pe care ar fi trebuit să le depună în perioada respectivă, conform perioadei fiscale înscrise în vectorul fiscal), cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

3.6.2. Începând cu declarațiile aferente lunii ianuarie 2016, din baza de date care cuprinde informațiile din formularele (394) "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA" se selectează TVA totală aferentă achizițiilor (A) și achizițiilor cu TVA la încasare (AÎ) din Lista operațiunilor taxabile efectuate pe teritoriul național (aferentă secțiunea 1, lit. C) pentru care contribuabilul/plătitorul supus prezentei proceduri figurează ca furnizor/prestator și se calculează media acestora (suma taxei pe valoarea adăugată colectată din fiecare declarație/numărul deconturilor pe care ar fi trebuit să le depună în perioada respectivă, conform perioadei fiscale înscrise în vectorul fiscal), cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

3.7. Suma medie a TVA colectate obținută din deconturile de taxă pe valoarea adăugată se compară cu suma medie a TVA colectate obținută din declarațiile informative.

3.8. Taxa datorată pentru perioada fiscală analizată, stabilită din oficiu, se consideră suma medie cea mai mare obținută în urma comparării.

3.9. În ipoteza în care, în perioada de 24 de luni supusă analizei, persoana impozabilă nu a depus niciun decont de taxă pe valoarea adăugată sau despre aceasta nu se regăsesc informații în nicio declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, analiza se extinde asupra informațiilor existente în baza de date care cuprinde declarațiile recapitulative (formularul 390VIES) privind operațiunile intracomunitare desfășurate pe o perioadă de 24 de luni calendaristice anterioare.

3.10. În situația prevăzută la pct. 3.9, după identificarea declarațiilor recapitulative depuse de persoana impozabilă se calculează media valorii achizițiilor intracomunitare de bunuri și de servicii efectuate de respectivul contribuabil/plătitor, declarate în perioada analizată (suma bazei impozabile declarate pentru operațiuni de tip A și S/numărul de declarații recapitulative depuse în perioada analizată).

3.11. Taxa datorată, stabilită din oficiu, se consideră a fi media valorii achizițiilor intracomunitare, calculată potrivit pct. 3.10, înmulțită cu cota standard a taxei pe valoarea adăugată, în vigoare la data la care se efectuează impunerea din oficiu, indiferent de perioada fiscală înscrisă în vectorul fiscal.

3.12. Sumele utilizate pentru impunerea din oficiu se actualizează pentru fiecare an fiscal cuprins în perioada de analiză cu indicele anual al prețurilor de consum. Dacă perioada de analiză se referă numai la anul curent pentru care se efectuează impunerea din oficiu, sumele nu se actualizează cu indicele prețurilor de consum.

3.13. La sfârșitul fiecărei zile, compartimentul de specialitate editează, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Lista contribuabililor/plătitorilor impuși din oficiu pentru nedepunerea deconturilor de TVA, care cuprinde următoarele elemente:

- denumirea persoanei impozabile înregistrată în scopuri de TVA;

- cod de înregistrare în scopuri de TVA;

- TVA colectată din formularul (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" pe perioada analizată;

- suma medie a TVA colectate din formularul (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" pe perioada analizată;

- TVA colectată din formularul (394) "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național" pe perioada analizată;

- suma medie a TVA colectate din formularul (394) "Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național" pe perioada analizată;

- baza impozabilă declarată pentru achiziții intracomunitare de bunuri și servicii din declarațiile recapitulative (formularul 390VIES) depuse în perioada analizată, după caz;

- suma medie a bazei impozabile declarate pentru achiziții intracomunitare de bunuri și servicii, din declarațiile recapitulative (formularul 390VIES), după caz;

- TVA de plată stabilită din oficiu, calculată potrivit pct. 3.8 sau potrivit pct. 3.11.

Lista contribuabililor/plătitorilor impuși din oficiu pentru nedepunerea deconturilor de TVA se avizează de șeful compartimentului de specialitate și se aprobă de conducătorul organului fiscal.

3.14. Pe baza listei editate conform pct. 3.13, compartimentul de specialitate emite deciziile de impunere (formular 160), în condițiile pct. 2.6, care sunt aplicabile în mod corespunzător.

CAPITOLUL III Transmiterea datelor în evidența pe plătitori

Compartimentul de specialitate transmite deciziile de impunere din oficiu, care au fost comunicate contribuabililor/plătitorilor, respectiv deciziile de anulare a deciziei de impunere din oficiu emise către serviciul/compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori.

Transmiterea deciziilor se face, la sfârșitul fiecărei zile, conform procedurii privind organizarea evidenței pe plătitori.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

În situația în care compartimentul de specialitate nu are la dispoziție informațiile și documentele necesare pentru aplicarea procedurilor prevăzute la pct. 2.5 și 3, acesta întocmește o listă cu contribuabilii/plătitorii care nu au putut fi impuși din oficiu.

Lista contribuabililor/plătitorilor care nu au putut fi impuși din oficiu cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

- denumirea contribuabilului/plătitorului;

- codul de identificare fiscală;

- tipul obligației fiscale nedeclarată;

- perioada la care se referă obligația de declarare;

- observații.

Compartimentul de specialitate va menționa pentru fiecare contribuabil/plătitor motivele care au condus la includerea acestuia în listă.

Lista contribuabililor/plătitorilor care nu au putut fi impuși din oficiu se transmite compartimentelor cu atribuții de analiză de risc, în vederea evaluării riscului fiscal.

ANEXA Nr. 2

Sigla DGRFP AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE . . . . . . . . . .
Unitatea Fiscală . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

REFERAT
privind impunerea din oficiu

□ În temeiul art. 107 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a nedepunerii declarației/declarațiilor fiscale (formular.......... ),

□ În temeiul art. 107 alin. (5) și art. 94 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a emiterii Deciziei de impunere din oficiu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .,

s-au constatat următoarele:

A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI/PLĂTITORULUI

Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: Localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

B. ANALIZA DOCUMENTARĂ ȘI MODUL DE CALCUL AL OBLIGAȚIEI DE PLATĂ

. . . . . . . . . .

B1. SINTEZA CONSTATĂRILOR

Nr. crt. Denumirea impozitului, taxei, contribuției Perioada de raportare pentru impozitul, taxa, contribuția stabilită din oficiu Impozit, taxă, contribuție stabilit(ă) din oficiu (lei)

B2. ALTE CONSTATĂRI

. . . . . . . . . .

Prezentul referat constituie anexă la:

□ formularul 160 "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele și contribuțiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă",

□ formularul 161 "Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu",

care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului.

Aprobat:
Conducătorul unității fiscale,
Avizat:
Șef compartiment specialitate,
Întocmit:
Funcția . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3

ANEXA Nr. 4

ANEXA Nr. 5

CARACTERISTICI
de tipărire, de difuzare, utilizare și păstrare a formularelor

1. Denumirea: "Referat privind impunerea din oficiu"

1.1. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului/plătitorului.

1.2. Se utilizează la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor cu regim de autoimpunere sau reținere la sursă.

1.3. Format: A4/t1.

1.4. Se întocmește într-un singur exemplar, de organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul/plătitorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

1.5. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului.

2. Denumirea: 160 "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele și contribuțiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă", cod: 14.13.02.99/i.o.

2.1. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

2.2. Se utilizează la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor cu regim de autoimpunere sau reținere la sursă.

2.3. Format: A4/t1.

2.4. Se difuzează gratuit.

2.5. Se întocmește în 2 exemplare de organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul/plătitorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

2.6. Circulă:

- 1 exemplar la contribuabil/plătitor;

- 1 exemplar la organul fiscal competent.

2.7. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, împreună cu Referatul privind impunerea din oficiu, după caz.

3. Denumirea: 161 "Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu", cod 14.13.02.99/d.

3.1. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

3.2. Se utilizează la anularea deciziei de impunere din oficiu a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor cu regim de autoimpunere sau reținere la sursă.

3.3. Format: A4/t1.

3.4. Se difuzează gratuit.

3.5. Se întocmește în 2 exemplare de organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul/plătitorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

3.6. Circulă:

- 1 exemplar la contribuabil/plătitor;

- 1 exemplar la organul fiscal competent.

3.7. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, împreună cu formularul 160 "Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele și contribuțiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă" și cu "Referatul privind impunerea din oficiu", după caz.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 3/2019
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 10/2019
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 11/2019
;
se încarcă...