Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 583/2007 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 89 alin. (5) și art. 90 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 iunie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Ion Predescu - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Kozsokar Gabor - judecător
Petre Ninosu - judecător
Șerban Viorel Stănoiu - judecător
Tudorel Toader - judecător
Marinela Mincă - procuror
Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 89 alin. (5) și art. 90 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, excepție ridicată de Constantin Nistor în Dosarul nr. 227/39/2007 al Curții de Apel Suceava - Secția penală.

La apelul nominal lipsește autorul excepției, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

La dosar, autorul excepției a depus o cerere prin care a solicitat un nou termen de judecată în vederea angajării unui apărător.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii ca neîntemeiată, deoarece din actele dosarului rezultă că în fața instanței de judecată autorul excepției a fost reprezentat de doi apărători aleși.

Curtea, deliberând, în temeiul art. 14 din Legea nr. 47/1992 și al art. 156 din Codul de procedură civilă, respinge cererea de acordare a unui nou termen de judecată.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 mai 2007, pronunțată în Dosarul nr. 227/39/2007, Curtea de Apel Suceava - Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 89 alin. (5) și art. 90 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, excepție ridicată de Constantin Nistor în dosarul de mai sus, având ca obiect executarea unui mandat european de arestare emis de autoritățile germane.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că prevederile de lege criticate încalcă dispozițiile constituționale ale art. 23 referitoare la Libertatea individuală și ale art. 24 referitoare la Dreptul la apărare. În acest sens arată că o instanță superioară, cum este Curtea de Apel Suceava, nu poate să se conformeze dispozițiilor unei instanțe inferioare, cum este în speță Judecătoria Hamburg, fără să exercite un control minim asupra fondului cauzei în care s-a dispus arestarea.

Curtea de Apel Suceava - Secția penală opinează că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece dispozițiile criticate dispun în legătură cu procedura în fața instanței de judecată cât privește audierea persoanei arestate și consimțământul acesteia la predare, ceea ce este în deplină concordanță cu prevederile constituționale invocate ca fiind încălcate. În plus, persoana solicitată are dreptul de a se apăra împotriva acuzațiilor ce i se aduc într-un stat membru al Uniunii Europene, beneficiind de toate garanțiile procedurale.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională constată că a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 89 alin. (5) și art. 90 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 1 iulie 2004, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 224/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 21 iunie 2006, care au următorul conținut:

- Art. 89 alin. (5):

"

Instanța comunică autorității judiciare emitente arestarea persoanei solicitate."

- Art. 90:

"

(1) Instanța procedează la audierea persoanei solicitate în termen de cel mult 48 de ore de la arestarea acesteia.

(2) Persoana arestată va fi întrebată, mai întâi, asupra consimțământului la predare.

(3) Instanța se asigură că persoana arestată a consimțit voluntar la predare și în deplină cunoștință de cauză, cunoscând consecințele juridice ale consimțământului, în special caracterul irevocabil al acestuia. În același fel procedează și în cazul renunțării la efectele regulii specialității.

(4) Dacă persoana arestată consimte la predare, se întocmește un proces-verbal care se semnează de persoana solicitată, membrii completului de judecată, reprezentantul Ministerului Public și de grefier. În același proces-verbal se consemnează, dacă este cazul, și renunțarea la drepturile conferite de regula specialității.

(5) Dacă persoana arestată nu consimte la predare, instanța procedează la audierea acesteia.

(6) Opoziția persoanei solicitate la predare se poate baza numai pe existența unei erori cu privire la identitatea acesteia sau a unui motiv de refuz al executării mandatului european de arestare.

(7) Instanța poate fixa, cu respectarea termenelor maxime prevăzute la art. 95, un termen pentru administrarea probelor propuse de persoana arestată sau de procuror ori pentru transmiterea unor informații suplimentare de către autoritatea judiciară emitentă, cu privire la cauzele de refuz sau de condiționare a predării.

(8) Procurorul pune concluzii în toate cazurile.

(9) În cursul procedurii, instanța, ascultând și concluziile procurorului, dispune, la fiecare 30 de zile, prin încheiere, asupra menținerii măsurii arestării sau punerii în libertate a persoanei solicitate, în acest din urmă caz luând toate măsurile necesare pentru a evita fuga persoanei solicitate, inclusiv a măsurilor preventive prevăzute de lege.

(10) În scopul luării unei decizii potrivit alineatului precedent, instanța ține seama de toate împrejurările cauzei și de necesitatea asigurării executării mandatului european de arestare."

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile art. 89 au mai fost examinate de instanța de contencios constituțional, în integralitatea lor, din perspectiva unor critici similare invocate și în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 400 din 24 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 4 mai 2007, Curtea a respins excepția de neconstituționalitate reținând în esență că, dimpotrivă, judecătorul român hotărăște asupra arestării persoanei solicitate în temeiul legii, numai după ce a verificat, în prealabil, dacă au fost respectate condițiile necesare referitoare la emiterea mandatului, și nicidecum nu se pronunță cu privire la temeinicia urmăririi sau condamnării dispuse de autoritatea străină ori asupra oportunității arestării. În caz contrar, s-ar aduce atingere principiului referitor la recunoașterea reciprocă a hotărârilor penale.

De asemenea, măsura arestării provizorii dispusă în vederea predării către un stat membru al Uniunii Europene constituie o măsură privativă de libertate temporară în acord cu art. 23 alin. (2) din Constituția României, care satisface pe deplin exigențele constituționale prevăzute de art. 21, partea având la îndemână toate garanțiile procesuale specifice unui proces echitabil, sens în care enumerăm cu titlu peremptoriu posibilitatea invocării unor motive obligatorii de refuz al executării, ascultarea persoanei arestate, existența posibilității de a formula recurs împotriva hotărârii referitoare la arestare etc.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe, considerentele deciziei menționate își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.

În legătură cu criticile referitoare la prevederile art. 90 din Legea nr. 302/2004, Curtea constată că acestea reglementează cu privire la procedura referitoare la audierea persoanei arestate, în funcție de existența sau inexistența consimțământului la predare. După cum se poate observa, textul nu conține nicio dispoziție care să contravină dreptului la apărare sau libertății individuale. De altfel, art. 91 alin. (2) din legea criticată consacră în mod expres dreptul persoanei arestate de a fi asistată de un apărător ales sau numit din oficiu.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 89 alin. (5) și art. 90 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, excepție ridicată de Constantin Nistor în Dosarul nr. 227/39/2007 al Curții de Apel Suceava - Secția penală.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 7 iunie 2007.

PREȘEDINTE,
ION PREDESCU

Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...