Institutul Național de Statistică - INS

Clasificarea activităților din economia națională - CAEN Rev. 2 din 20.04.2007

Modificări (1), Referințe (2), Reviste (1), Comentarii expert

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03 mai 2007.

În vigoare de la 01 ianuarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ediție revizuită

CAEN Rev. 2

Introducere

Ce este CAEN?

CAEN1) reprezintă acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistică națională a activităților economice din România. Această clasificare a fost proiectată pentru a permite gruparea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la "unități statistice", cum ar fi, de exemplu, o uzină sau un grup de uzine ce constituie o entitate economică, o întreprindere. Clasificarea asigură baza pentru pregătirea unei game largi de date statistice (producție, factori de producție, formarea de capital și tranzacțiile financiare) ale acestor unități.

1) CAEN - Clasificarea activităților din economia națională.

Ce sunt clasificările statistice?

O clasificare statistică prezintă următoarele caracteristici principale:

a) organizare ierarhică strictă și detaliată care face posibilă culegerea și prezentarea informațiilor la diverse nivele de agregare (în funcție de disponibilitatea datelor);

b) acoperirea exhaustivă a domeniului observat;

c) încadrarea fiecărui fenomen sau obiect analizat într-o singură entitate de clasificare (entități ce se exclud reciproc);

d) clasarea obiectelor analizate pe diverse ramuri ale clasificării este guvernată de principii metodologice omogene.

Integrarea clasificărilor la nivel internațional

În decursul ultimului deceniu a avut loc o revizuire completă a clasificărilor statistice internaționale, iar noile clasificări au fost elaborate ca un sistem integrat de clasificări statistice. Astfel, diversele clasificări ale produselor au fost armonizate și au fost corelate cu clasificările activităților economice, pe criteriul originii economice. Pe lângă această integrare la nivel mondial (în principal, sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite), alte organizații regionale, de pildă Uniunea Europeană sau țările Americii de Nord, și-au aliniat, în grade diferite, clasificările proprii la clasificările mondiale.

Aceasta a dat naștere unui sistem integrat în care diversele clasificări au fost armonizate și corelate la nivel mondial, la nivelul Uniunii Europene și fiecare țară a realizat sistemul național corespunzător.

Activități Produse
Nivelul mondial ISIC Rev. 4 CPC HS --> SITC

v

v

v
Nivelul UE NACE Rev. 2 CPA PRODCOM CN

v

v

v

v
Nivelul național CAEN Rev. 2 (Versiune națională a NACE Rev. 2) CPSA
(Versiune națională a CPA)
PRODROM
(Versiune)
TVIR
(Versiune națională a CN)

Comisia de Statistică a Organizației Națiunilor Unite (CS-ONU), cu sprijinul Grupului de experți în clasificări internaționale economice și sociale, a elaborat o tipologie proprie de clasificări în funcție de gradul de integrare în sistemul revizuit, respectiv clasificări de referință, derivate și conexe.

Clasificările de referință sunt acele clasificări economice și sociale care reprezintă rezultatul unor acorduri internaționale aprobate de Comisia de Statistică a Organizației Națiunilor Unite sau de alt organism competent, ca de exemplu Biroul Internațional al Muncii (ILO), Fondul Monetar Internațional (IMF), UNESCO etc., în funcție de domeniul care face obiectul acestora. Clasificările de referință au dobândit o largă acceptare și un acord oficial amplu și sunt aprobate și recomandate ca linii directoare pentru elaborarea altor clasificări. Un exemplu de asemenea clasificare îl reprezintă Clasificarea Industrială Internațională Standard a Națiunilor Unite, pentru toate activitățile economice, versiunea revizuită 4 (ISIC Rev. 4).

Clasificările derivate se bazează pe clasificări de referință. Ele pot fi elaborate prin adoptarea structurii și categoriilor din clasificarea de referință, și atunci este posibilă adăugarea unor detalii suplimentare față de clasificările de referință, sau pot fi elaborate prin reorganizarea sau agregarea unor poziții din una ori mai multe clasificări de referință. Clasificările derivate sunt adesea întocmite pentru utilizarea la nivel național sau multinațional. Un exemplu de astfel de clasificare îl reprezintă clasificarea NACE Rev. 2 a Uniunii Europene.

Clasificările conexe sunt cele care se referă parțial la clasificările de referință sau care sunt asociate cu clasificările de referință numai la anumite nivele ale structurii. Exemple de asemenea clasificări sunt Clasificarea Industrială Standard a Australiei și Noii Zeelande (ANZSIC) sau Sistemul Nord-American de Clasificare a Industriei (NAICS).

De ce sunt necesare revizuirile?

Schimbarea structurilor economice și tehnologiile noi generează noi activități și produse care le depășesc ca importanță pe cele existente. Aceste schimbări reprezintă astfel o provocare constantă pentru clasificările statistice. Intervalele dintre revizuiri nu trebuie să fie prea lungi, deoarece relevanța clasificării se diminuează în timp, dar nu trebuie să fie nici prea scurte, întrucât afectează negativ comparabilitatea datelor în timp. Orice revizuire a unei clasificări, mai ales dacă include și modificări structurale, poate duce la întreruperi în seriile de timp.

De ce o revizuire acum?

Avantajele sistemului integrat descris mai sus sunt unanim recunoscute. Totuși, un astfel de sistem impune restricții părților participante.

Segmentul referitor la bunuri transportabile din ISIC/CPC (și segmentul european conex din NACE/CPA)2) se bazează pe Sistemul armonizat3) (acronimul englez: HS). Atunci când HS se modifică, trebuie să se modifice și celelalte clasificări.

O modificare structurală majoră în CPA, la nivelul de 4 cifre sau superior acestuia, depinde de o revizuire a NACE Rev. 2, deoarece CPA este direct legată, în structura sa, de NACE Rev. 2.

NACE Rev. 2 este legat în mod direct de structura ISIC Rev. 4. Angajamentul de a menține un sistem de clasificări corelat la nivel internațional impune o revizuire a NACE Rev. 1.1 concomitent cu ISIC Rev. 3.1.

Prin legăturile existente între clasificările utilizate la nivel european și clasificările naționale, acest proces de revizuire a NACE Rev. 1.1 și creare a versiunii NACE Rev. 2 a impus un proces similar pentru CAEN Rev. 1, finalizat prin ediția revizuită a acesteia, respectiv CAEN Rev. 2.

2) CPC - Clasificarea centrală a produselor, utilizată de Organizația Națiunilor Unite; CPA este clasificarea produselor asociate activităților, utilizată de Uniunea Europeană, derivată din CPC.

3) Sistemul armonizat de codificare și descriere a mărfurilor elaborat și actualizat de Organizația Internațională a Vămilor (înființată în 1952 sub denumirea de Consiliul de Cooperare a Vămilor)

Disponibilitatea clasificărilor europene și naționale

RAMON, serverul Eurostat conținând clasificări, are drept scop să pună la dispoziție cât mai multe informații în legătură cu principalele clasificări statistice internaționale utilizate în diverse domenii: analiză economică, mediu, învățământ, ocupații, conturi naționale etc.

Sunt disponibile informații care acoperă următoarele aspecte: descriere generală; structura clasificărilor (care constă în coduri și titluri); note explicative; tabele de corespondență între clasificări; documente metodologice, alte informații generale referitoare la clasificări.

Ori de câte ori sunt disponibile, informațiile sunt prezentate în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Obiectivul este acela de a construi un loc central de referință pentru utilizatorii care solicită diverse informații despre clasificările statistice internaționale.

ISIC/CPC și NACE/CPA, actualizate, sunt disponibile pe serverul RAMON.

Serverul RAMON poate fi accesat public pe Web la următoarea adresă: http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/

SENIN, serverul conținând clasificările naționale elaborate de Institutul Național de Statistică, este pus la dispoziția utilizatorilor, pe site-ul INS, la rubrica Nomenclatoare statistice.

Sistemul de codificare al clasificării CAEN

Sistemul de codificare pentru CAEN Rev. 2 cuprinde:

- un prim nivel, constând în titluri identificate printr-un cod alfabetic (secțiuni);

- un al doilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de două cifre (diviziuni);

- un al treilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 3 cifre (grupe);

- un al patrulea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 4 cifre (clase).

Relația cu alte clasificări de activități

CAEN Rev. 2
NACE Rev. 2
CAEN Rev. 2
ISIC Rev. 4

NACE reprezintă Nomenclatorul de activități utilizat în cadrul Comunității Europene. Actuala versiune a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2, asigură un raport de 1:1 cu NACE Rev. 2. ISIC Rev. 4 reprezintă Clasificarea internațională standard a activităților economice elaborată de Comisia de Statistică a Organizației Națiunilor Unite.

Având în vedere raportul 1:1 dintre CAEN Rev. 2 și NACE Rev. 2, rezultă:

- CAEN Rev. 2 este o clasificare detaliată a ISIC Rev. 4;

- primul nivel din ISIC Rev. 4 (secțiune) este identic cu cel din CAEN Rev. 2;

- la nivel de diviziune, CAEN Rev. 2 este identic cu ISIC Rev. 4;

- la nivel de grupă și clasă, ISIC Rev. 4 este detaliat de CAEN Rev. 2 în conformitate cu cerințele impuse de NACE Rev. 2.

Relația cu clasificările de produse

CPSA 2008

Clasificarea produselor și serviciilor asociate activităților, elaborată în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr 53/1999 privind aprobarea Clasificării produselor și serviciilor asociate activităților - CPSA.

Legătura între CPSA 2008 și CAEN Rev. 2 apare în cadrul codului CPSA. La toate nivelurile din CPSA 2008, codificarea primelor 4 cifre este identică cu cele 4 cifre ale clasei corespunzătoare din CAEN Rev. 2.

PRODROM

Nomenclatorul de produse și servicii industriale este elaborat de Institutul Național de Statistică și este utilizat pentru anchetele statistice de producție. Nomenclatorul PRODROM este armonizat cu nomenclatorul PRODCOM utilizat în cadrul Comunității Europene și reprezintă o detaliere a acestuia.

Legătura CAEN Rev. 2 cu PRODROM este asigurată la nivel de 4 cifre (clasă), întrucât pozițiile PRODROM au fost realizate prin detalierea subclaselor elementare CPSA 2008.

TVIR

Tariful vamal de import al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 120/1993 privind detalierea și clasificarea mărfurilor în Tariful vamal la import al României de la 6 la 8 cifre, cu modificările ulterioare, asigură un raport de 1:1 cu NC Nomenclatorul combinat utilizat în Uniunea Europeană.

TVIR este corelat cu PRODROM (fiecare poziție PRODROM are atașat unul sau mai multe coduri TVIR) asigurându-se comparabilitatea rezultatelor din sfera producției cu cele din sfera comerțului exterior.

Istoric

CAEN

Clasificarea activităților din economia națională a fost elaborată de către Institutul Național de Statistică (INS) pentru o ordonare specifică a informațiilor corespunzătoare cerințelor economiei de piață și trecerii la sistemul conturilor naționale.

CAEN substituie Clasificarea ramurilor economiei naționale - CREN utilizată în România din 1963 în baza HCM nr. 483/1962.

Introducerea CAEN în sistemul statistic și economic național a fost realizată treptat în perioada 1993-1997, beneficiind de colaborarea Oficiului Național al Registrului Comerțului și Camerei de Comerț și Industrie a României.

Omologarea și implementarea CAEN la nivel național prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 satisfac obiectivul prioritar, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România, de armonizare cu Nomenclatorul activităților din Comunitatea Europeană (NACE).

CAEN a cunoscut în perioada 1997-2007 două actualizări:

- în 2002 - actualizarea CAEN și implementarea începând cu 1 ianuarie 2003 a CAEN Rev. 1 (Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 601/2002);

- în 2007 - actualizarea CAEN și implementarea începând cu 1 ianuarie 2008 a CAEN Rev. 2 (Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007).

Principiile de elaborare a CAEN țin seama de corespondența cu clasificările internaționale și, în special, cu cea europeană (NACE), în cadrul unui sistem integrat.

Prin utilizarea CAEN, datele statistice sunt culese pe baza aceleiași structuri de clasificare (națională și europeană), CAEN fiind transpus direct în ISIC Rev. 4 (Clasificarea internațională standard a activităților elaborată de Comisia de Statistică a Organizației Națiunilor Unite) prin intermediul tabelelor de trecere.

CAEN Rev. 2

Având în vedere necesitățile impuse de evoluția economiei românești și principiile de armonizare cu clasificările europene, Institutul Național de Statistică a elaborat versiunea revizuită a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2.

Această versiune asigură un raport de 1:1 între CAEN Rev. 2 și NACE Rev. 2 (implementat la nivel european începând cu 1 ianuarie 2008), raport necesar având în vedere atât politica de globalizare, cât și dorința de a mări convergența dintre clasificările europene și cele utilizate în țările din America de Nord.

Prin această realizare se asigură armonizarea totală cu cerințele acquis-ului comunitar în domeniul clasificărilor economice.

Din experiența utilizării clasificării CAEN, a reieșit că economia României nu prezintă particularități față de economia Uniunii Europene și, în consecință, menținerea unor diferențe între CAEN Rev. 2 și NACE Rev. 2 nu se justifică.

CAEN Rev. 2 este implementat începând cu 1 ianuarie 2008 prin prezentul ordin, în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN.

Principii utilizate în elaborarea CAEN

Criterii pentru diviziuni și grupe CAEN

Principalele criterii utilizate în delimitarea diviziunilor și a grupelor CAEN (nivel de detaliere de două și, respectiv, 3 cifre) se referă la caracteristicile activităților unităților productive, care joacă un rol decisiv în determinarea gradului de similitudine dintre structurile unităților și anumite relații economice. Principalele aspecte de grupare pentru activități sunt următoarele:

(i) caracterul bunurilor și al serviciilor realizate;

(ii) utilizările cărora sunt destinate produsele și serviciile;

(iii) mijloacele, procesul și tehnologia de producție.

Ponderile atribuite acestor criterii variază de la un domeniu la altul. Într-un număr de cazuri, de exemplu: industria alimentară, textilă, de confecții și pielărie, industria construcțiilor de mașini și echipamente și domeniul serviciilor, criteriile sunt atât de echilibrate între ele, încât problema atribuirii ponderilor își pierde semnificația.

În cazul produselor intermediare, componența fizică și stadiul de fabricație capătă adesea o pondere importantă.

În cazul produselor care implică procese de producție complicate, se acordă în mod frecvent prioritate utilizării finale, tehnologiei și fluxului de producție al produselor respective, în detrimentul compoziției fizice a produselor.

Criterii pentru clase CAEN

Criteriile privind maniera în care sunt grupate activitățile în cadrul întreprinderilor ocupă locul central în definirea claselor (nivel de 4 cifre). Practic, clasele permit în majoritatea cazurilor caracterizarea sectorului economic al unităților de producție sau al întreprinderilor în funcție de tipul de activitate, iar din alt punct de vedere, toate unitățile clasificate într-o clasă sunt asemănătoare în privința tipului de activitate exercitată.

Clasele CAEN Rev. 2 sunt definite astfel încât să fie îndeplinite cât mai bine următoarele două condiții:

(i) categoria de produse și servicii care caracterizează o clasă dată să reprezinte marea masă a producției unităților clasificate în acea clasă;

(ii) o clasă să conțină unitățile care produc cea mai mare parte din categoria de mărfuri și servicii ce o caracterizează.

Forma de proprietate și forma juridică

CAEN nu face distincții în funcție de forma de proprietate și forma juridică, deoarece astfel de criterii nu au legătură cu caracteristicile activității în sine. Unitățile angajate în același tip de activitate economică sunt clasificate în același mod, chiar dacă, de exemplu, societatea comercială aparține unor proprietari particulari sau guvernului, respectiv întreprinderea-mamă este sau nu este formată din una sau mai multe unități.

Clasificările "forma de proprietate" și "forma juridică" sunt construite în mod independent de clasificarea activităților.

În mod similar, unitățile de producție sunt clasificate după activitatea principală în care sunt angajate, fie că munca este executată de mașini electrice sau manual, fie că ea este prestată într-o fabrică sau într-o gospodărie; modernul față de tradițional nu reprezintă un criteriu.

Scop comercial sau necomercial

În structura CAEN Rev. 2 distincția dintre scop comercial sau necomercial (market și nonmarket) nu reprezintă un considerent. Deși există unele clase care în mod normal sunt nonmarket, pot exista altele câteva care sunt de obicei efectuate atât de societăți comerciale, cât și de instituții de stat.

Definiții

Definiția activităților

Activitate

Se spune că o activitate are loc atunci când prin combinația de resurse-echipamente, forță de muncă, tehnici de producție, fluxuri de informații sau produse - se realizează bunuri sau servicii. Orice activitate se caracterizează prin intrările de produse (bunuri sau servicii), procesul de producție și ieșirile de produse (bunuri sau servicii).

În practică, majoritatea unităților de producție efectuează activități cu caracter mixt. Identificarea unei activități principale este necesară pentru a clasa o unitate într-o anumită poziție din CAEN Rev. 2.

Activitate principală

Activitatea principală este identificată prin metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos), ca fiind acea activitate care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată totală a unității luate în considerare. Activitatea principală astfel identificată nu reprezintă, în mod necesar, 50% sau mai mult din valoarea adăugată totală a unității.

Activitate secundară

O activitate secundară este oricare altă activitate a unității, activitate care produce bunuri sau servicii.

Activități auxiliare

Activitățile principale și secundare sunt efectuate, în general, cu ajutorul unui număr de activități auxiliare, cum sunt: contabilitatea, transportul, depozitarea, achiziționarea, condiționarea, promovarea, repararea și întreținerea etc. Astfel, activitățile auxiliare sunt acelea care există doar pentru a sprijini activitățile productive principale și secundare ale unei unități. Activitățile auxiliare asigură bunuri și servicii consumabile pentru uzul acelei unități.

Însă, dacă activitățile unei unități statistice și activitățile auxiliare corespunzătoare (de exemplu, un centru de calcul) se desfășoară în zone geografice diferite, atunci poate fi recomandabilă culegerea separată de date despre aceste unități pentru a se obține categorii de date care să fie clasificate în funcție de zona geografică.

Ce este o activitate auxiliară?

O activitate auxiliară trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să servească unitatea sau unitățile de care aparține; bunurile sau serviciile realizate nu trebuie să facă obiectul tranzacțiilor pe piață;

b) o activitate similară să se desfășoare în unități de producție similare independente;

c) să realizeze servicii sau, în cazuri excepționale, bunuri consumabile care nu fac parte din produsul final al unității;

d) să contribuie la costurile curente ale unității în sine, adică să nu genereze formarea brută de capital (active imobilizate).

Ce nu este o activitate auxiliară?

Trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu definiția de mai sus, următoarele activități nu trebuie să fie considerate drept activități auxiliare:

a) producerea de bunuri și servicii care fac sau contribuie la formarea brută de capital; de exemplu, activitatea de construcții pe cont propriu, care va fi clasificată separat la construcții, dacă există date disponibile privind volumul activității;

b) producția, din care o parte importantă este comercializată chiar dacă o mare parte a sa este consumată în cadrul activității principale;

c) producția de bunuri care ulterior devin parte integrantă a producției realizate de activitățile principale sau secundare (de exemplu, producția de cutii a unei secții dintr-o întreprindere, utilizată pentru ambalarea produselor proprii);

d) producția de energie (dintr-o centrală electrică sau uzină de cocsificare integrată), chiar dacă întreaga producție este consumată în unitatea producătoare;

e) achiziția de bunuri pentru revânzare ca atare;

f) cercetarea și dezvoltarea, deoarece această activitate nu asigură un serviciu care este consumat în cursul producției curente.

În toate aceste cazuri, acolo unde există date separate pentru aceste activități, trebuie considerate unități separate și ele trebuie considerate ca fiind unități cu un tip de activitate propriu și clasificate în conformitate cu activitatea lor.

Unități statistice

Disponibilitatea datelor

Este necesară o gamă largă de informații pentru a construi o imagine statistică completă a activității economice, dar nivelul organizatoric la care este posibilă culegerea de informații variază în funcție de tipul de date. De exemplu, datele privind profitul pentru o societate comercială pot fi disponibile doar la sediul central și ele acoperă activitatea centralizată a tuturor sucursalelor (locațiilor), în timp ce datele privind vânzările pot fi disponibile pentru fiecare sucursală (locație). Pentru a observa și a analiza în mod satisfăcător datele este, prin urmare, necesar să se definească o "familie de unități statistice". Acestea reprezintă elementele de bază pentru o încadrare corectă în activitatea corespunzătoare și determinarea datelor care pot fi culese.

Tipuri de unități statistice

Diferitele tipuri de unități statistice sunt utilizate pentru a răspunde unei diversități de cerințe, dar fiecare unitate este o entitate specifică, care este definită în așa fel încât să poată fi recunoscută și identificată. Ea poate fi o unitate legală sau fizic identificabilă ori, ca de pildă în cazul unității de producție omogene, o "unitate" statistică.

Comparabilitatea internațională

Pentru a asigura comparabilitatea internațională, definițiile adoptate în cadrul Uniunii Europene sunt legate în mod direct de cele formulate în "Introducerea la Clasificarea industrială internațională standard a tuturor activităților economice a Organizației Națiunilor Unite" (ISIC Rev. 4) și Sistemul conturilor naționale al Organizației Națiunilor Unite.

Unitățile

Unitățile descrise în Regulamentul Consiliului CEE nr. 696/1993, cu privire la unitățile statistice, sunt următoarele:

- grupul de întreprinderi;

- întreprinderea;

- unitatea cu activitate (UTA);

- unitatea locală;

- unitatea locală cu activitate (UTA locală);

- unitatea instituțională;

- unitatea de producție omogenă (UPO);

- unitatea locală de producție omogenă (UPO locală)

Relația dintre diferitele tipuri de unități statistice este ilustrată în tabelul următor:

Una sau mai multe subunități (locații) O singură locație
Una sau mai multe activități Întreprindere Unitate locală
Unitate instituțională
O singură activitate UTA UTA locală
UPO UPO locală

Reguli de clasificare pentru unități

Unitățile incluse în registrul statistic sunt clasificate conform CAEN Rev. 2 - nivel clasă. Fiecare unitate este clasificată pe baza activităților efectuate. În anumite cazuri, o unitate nu poate fi clasificată independent, având în vedere relațiile acesteia cu alte unități de care trebuie să se țină seama.

Unitățile trebuie să fie clasificate (încadrate) în poziția care le descrie cel mai bine activitatea, ținându-se cont nu numai de natura produselor, ci și de structura materiilor prime, inclusiv a procesului de producție.

Reguli fundamentale de clasificare

Valoarea adăugată

Valoarea adăugată reprezintă indicatorul de bază utilizat pentru determinarea activității principale a unei unități, conform CAEN Rev. 2. Reprezentând diferența dintre producție și consumul intermediar, valoarea adăugată este o măsură a contribuției fiecărei unități economice la produsul intern brut (PIB). Evaluarea acestei contribuții se face prin valoarea adăugată brută la costul factorilor. Valoarea adăugată brută la costul factorilor reprezintă suma salariilor și a altor elemente legate de costul factorilor de muncă, a profitului, a subvențiilor de exploatare, a amortizării capitalului fix, total din care se scad impozitele legate de producție.

Activitățile economice sunt definite în CAEN Rev. 2. O unitate poate presta una sau mai multe activități care aparțin uneia ori mai multor poziții din CAEN Rev. 2. Unitățile sunt clasificate conform activității lor principale. Activitatea principală este activitatea care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată a unității.

Doar într-o clasă CAEN?

În cazul simplu în care o unitate desfășoară doar o singură activitate, clasificarea activității acelei unități este determinată de poziția din CAEN Rev. 2 ce acoperă acea activitate la nivel de clasă.

Acolo unde o unitate desfășoară mai mult de o activitate, dar toate acestea aparțin aceleiași poziții din CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, atunci clasificarea activității acelei unități este determinată de clasa CAEN Rev. 2 în care sunt cuprinse toate aceste activități.

În mai multe clase?

În cazul în care o unitate desfășoară activități care ocupă poziții diferite în CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, sunt necesare reguli pentru determinarea activității principale. În cazul simplu în care, la nivel de clasă, o activitate contribuie cu mai mult de 50% din valoarea adăugată, aceasta determină activitatea principală.

Acolo unde o unitate desfășoară activități care ocupă două poziții diferite în CAEN Rev. 2, va exista întotdeauna o poziție care să reprezinte mai mult de 50% din valoarea adăugată, cu excepția cazului foarte puțin probabil în care ambele activități cu poziții diferite în CAEN Rev. 2 au ponderi egale de 50%.

În cazul mai complex în care o unitate desfășoară mai mult de două activități care aparțin mai multor poziții diferite din CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, fără ca vreuna dintre ele să reprezinte peste 50% din valoarea adăugată, stabilirea activității principale a acelei unități se face prin utilizarea metodei ordinii descrescătoare (top-down).

Metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos)

Metoda ordinii descrescătoare (top-down) urmează principiul ierarhic: încadrarea unei unități la nivelul cel mai detaliat al clasificării trebuie să fie în concordanță cu clasificarea unității la nivelele superioare. Pentru a îndeplini această condiție, procesul începe cu identificarea poziției relevante la nivelul cel mai înalt și evoluează descendent, prin nivelele de clasificare, în modul următor:

Identificarea secțiunii care are cea mai mare contribuție relativă la valoarea adăugată.

În cadrul acestei secțiuni se identifică diviziunea care are relativ cea mai mare contribuție la valoarea adăugată.

În cadrul acestei diviziuni se identifică grupa care are relativ cea mai mare contribuție la valoarea adăugată.

În cadrul acestei grupe se identifică clasa care are relativ cea mai mare contribuție la valoarea adăugată.

Toate nivelele concordante

Metoda top-down respectă principiul că la nivelele inferioare ale clasificării activitatea principală este în conformitate cu activitatea considerată principală la nivelele superioare.

La nivelele inferioare ale clasificării, contribuția valorii adăugate a poziției care rezultă din utilizarea metodei nu va reprezenta, în mod necesar, mai mult de 50% din valoarea adăugată totală a acelei unități. Cu cât se operează mai mult, de la nivelele superioare către cele inferioare ale structurii ierarhice a CAEN Rev. 2, cu atât mai frecvent se va constata această situație.

Până la ce nivel coborâți?

În principiu, metoda top-down permite stabilirea activității principale a unei unități până la nivelul minim al clasificării ierarhice a activităților.

Dar dacă nu se cunoaște valoarea adăugată?

Pentru a determina activitatea principală a unei unități trebuie să fie cunoscute contribuțiile la valoarea adăugată pentru activitățile care ocupă diverse poziții în CAEN Rev. 2. În practică însă adeseori nu este posibilă obținerea informațiilor despre valoarea adăugată a diferitelor activități desfășurate și determinarea activității trebuie să fie făcută prin utilizarea altor indicatori (substitute). Aceștia pot fi:

Substitute bazate pe producție

producția brută a unității care este atribuită mărfurilor și serviciilor asociate fiecărei activități;
valoarea vânzărilor acelor grupe de produse aparținând fiecărei activități.

Substitute bazate pe cheltuielile de producție (input)

câștiguri și salarii ce se pot atribui diferitelor activități;
numărul de angajați în activități, respectiv proporția personalului angajat în diverse activități ale unității.

Dar acestea reprezintă doar aproximații

Trebuie utilizate variabilele de înlocuire pentru datele necunoscute privind valoarea adăugată, astfel încât să obținem cea mai bună aproximație posibilă, în comparație cu rezultatul care ar fi fost obținut pe baza valorii adăugate. Utilizarea criteriilor de substituire nu schimbă metodele de determinare a activității principale. Ele reprezintă doar aproximări operaționale ale datelor despre valoarea adăugată.

Totuși, utilizarea simplă a criteriilor de substituție enumerate mai sus poate duce uneori la confuzii, dacă structura criteriilor de substituție nu este proporțională cu valoarea adăugată (necunoscută).

Probleme întâmpinate în legătură cu substitutele bazate pe producție

Folosind criteriile referitoare la vânzări (cifra de afaceri), devine evident faptul că în anumite cazuri proporționalitatea cifrei de afaceri și a valorii adăugate nu este valabilă. De exemplu, cifra de afaceri din comerț are de obicei o contribuție mult mai mică la valoarea adăugată din activitatea productivă. Alte exemple sunt cifra de afaceri a intermediarilor sau a antreprenorilor generali. Chiar în cazul procesului de producție relația dintre cifra de afaceri și valoarea adăugată rezultată poate varia între activități și în interiorul lor. În unele cazuri, o cifră de afaceri nu are niciun sens sau nu există, de exemplu, în cazul activităților de intermediere financiară sau al activităților de asigurări. Aceleași considerente trebuie avute în vedere atunci când se utilizează drept criteriu de substituție date privind producția brută.

Multe unități se ocupă de comerț și de alte activități. În astfel de cazuri cifra de afaceri din comerț nu este indicatorul cel mai adecvat pentru înlocuirea valorii adăugate (necunoscută) a activității comerciale. În astfel de cazuri trebuie ținut cont de faptul că trebuie luate în considerare regulile de clasificare specifice pentru comerțul cu amănuntul, așa cum sunt stabilite în cele ce urmează.

Probleme legate de substitutele criteriilor referitoare la cheltuielile de producție

Atunci când se aplică criteriile de substituție bazate pe cheltuielile de producție, trebuie avute în vedere precauții similare. Proporționalitatea dintre salarii sau numărul de angajați și valoarea adăugată nu este sigură dacă intensitatea capitalului pentru diverse activități este diferită. Intensitatea mai mare a capitalului implică în mod normal o depreciere mai mare și o contribuție mai scăzută a salariilor la valoarea adăugată. Intensitatea capitalului variază în mod substanțial între diferite activități economice, precum și între activități din aceeași clasă a CAEN Rev. 2. De exemplu, activitatea de colectare a deșeurilor va avea, probabil, o intensitate a capitalului mai scăzută decât activitatea de incinerare a reziduurilor. Totuși, ambele activități intră în aceeași clasă din CAEN Rev. 2.

Schimbări în clasificarea unităților

Unitățile își pot schimba activitatea principală fie dintr-o dată, fie în mod treptat, pe parcursul unei perioade de timp. Activitatea principală se poate schimba în cursul unui an de la o perioadă statistică la următoarea. Aceasta fie din cauza factorilor sezonieri, fie datorită unei decizii a conducerii de a schimba structura producției. În fiecare caz apare o schimbare destul de bruscă în echilibrul activităților. De asemenea, o schimbare în structura producției sau a vânzărilor poate avea loc în mod treptat, în decurs de câțiva ani. Aceste cazuri impun schimbarea încadrării unității. Schimbările prea frecvente distorsionează statistica, până la a face interpretarea extrem de dificilă.

Regula de stabilitate

Pentru a evita schimbările frecvente este necesară o regulă de stabilitate. Fără o astfel de regulă ar exista schimbări aparente în demografia economică a întreprinderilor active, care nu ar fi altceva decât niște artificii statistice. Regula de lucru este aceea că o activitate secundară trebuie să depășească, timp de 2 ani, activitatea principală a unității înainte ca încadrarea să fie schimbată.

Schimbările de încadrare a unităților, în scopul anchetelor statistice, nu se fac mai des decât o dată pe an sau la date fixe ori pe măsură ce informațiile devin disponibile. Schimbările mai frecvente ar duce la o neconcordanță între statisticile pe termen scurt (lunare sau trimestriale) și cele pe termen lung.

Glosar

Acest glosar oferă o descriere mai detaliată a unora dintre termenii utilizați în introducerea la CAEN Rev. 2. S-au făcut toate încercările de a asigura concordanța descrierilor cu definițiile termenilor utilizați în alte lucrări, dar aceste descrieri nu urmăresc să ofere sensuri definitive, valabile în toate împrejurările. Scopul acestui glosar este doar acela de a-l ajuta pe utilizatorul de CAEN Rev. 2 să facă interpretări corecte.

Produse destinate consumului intermediar

Un produs destinat exclusiv consumului intermediar, denumit produs exclusiv, este un produs legat tehnologic de producția altor produse din aceeași grupă, dar care nu este produs în nicio altă grupă (de exemplu, melasele legate de producția zahărului). Produsele destinate exclusiv sunt utilizate ca materii prime pentru fabricarea altor produse.

Un produs destinat consumului intermediar, denumit produs obișnuit (adică un produs care nu este exclusiv aparținător unei singure grupe), este un produs legat din punct de vedere tehnologic de producerea altor produse, dar el nu este realizat în mai multe grupe (de exemplu, hidrogenul produs în timpul rafinării petrolului este legat tehnologic de cel produs în industria petrochimică și în cocsificarea cărbunelui și este identic cu cel produs în grupa care cuprinde alte produse chimice de bază).

Bunuri de capital

Bunurile de capital sunt bunuri, altele decât materiile prime și combustibilul, utilizate pentru producția altor bunuri și/sau servicii. Ele includ clădirile, utilajele, locomotivele, camioanele, tractoarele etc. Terenul nu este considerat, de obicei, un bun de capital.

Marfă

Marfa este un bun transportabil cu care se poate face schimb. Poate fi un articol dintr-o serie obținută la o linie de producție, un articol unic sau suportul material pentru un serviciu (CD-ul pentru software). Acesta este un concept utilizat pentru clasificările vamale.

Proces industrial

Un proces de transformare (fizic, chimic, manual sau de orice natură) utilizat în fabricarea de noi produse (fie ele bunuri de consum, intermediare sau de investiții), în prelucrarea produselor uzate sau pentru furnizarea de servicii industriale.

Aparatură casnică sau de uz gospodăresc

Aparatură și echipament de un anumit tip, destinat în principal utilizării în gospodăriile private, de exemplu, mașini de spălat pentru menaj.

Echipamente industriale

Mașini și echipamente cunoscute în principal pentru altă utilizare decât în gospodării (de exemplu, mașini-unelte și mașini de spălat pentru spălătorii).

Industria prelucrătoare

În secțiunea C "Industria prelucrătoare" sunt incluse atât mica industrie, cât și activitățile de mare anvergură. Trebuie remarcat faptul că utilizarea instalațiilor și mașinilor grele nu este exclusivă secțiunii C.

Produs

Un produs este rezultatul activității economice. Este termenul generic aplicat bunurilor și serviciilor.

Produs finit

Produse pentru care prelucrarea s-a încheiat.

Produs semifabricat

Produse realizate printr-o serie de prelucrări, dar necesitând o prelucrare ulterioară, înainte de a fi gata pentru întrebuințare. Ele pot fi vândute altor fabricanți pentru prelucrarea ulterioară. Exemplele tipice ar putea include piesele brute, din metal turnat, vândute pentru a fi finisate în altă parte.

Producție

Producția este o activitate care are drept rezultat un produs. Termenul este utilizat cu referire la întreaga gamă a activităților economice. Termenul nu este exclusiv pentru sectorul agricol, extractiv sau de prelucrare, ci este folosit, de asemenea, și pentru sectorul serviciilor. În funcție de ramura de activitate se pot utiliza termeni mai specifici pentru a defini producția: prestare de servicii, prelucrare, fabricare etc. Producția poate fi măsurată în diverse moduri, fie în unități fizice, fie în termeni valorici.

Transformare

Transformarea este un proces care modifică natura, compoziția sau forma materiilor prime ori a produselor semifabricate în scopul obținerii de produse noi.

Tratare

Un proces care este executat, între altele, în scopul protejării anumitor produse pentru a le conferi anumite proprietăți sau pentru a preveni orice efecte dăunătoare care ar putea rezulta din utilizarea lor. Exemple: tratarea culturilor, a lemnului, a materialelor și reziduurilor.

Valoare adăugată

Valoarea adăugată brută este valoarea producției brute minus costul materialelor și al altor costuri intermediare.

Clasificarea activităților din economia națională - CAEN Rev. 2

n.c.a.: neclasificate altundeva * parte din
Diviziune Grupa Clasa CAEN Rev. 2 CAEN Rev. 1 ISIC Rev. 4
SECȚIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT
01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe
011 Cultivarea plantelor nepermanente
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase 0111* 0111
0112*
0112 Cultivarea orezului 0111* 0112
0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor 0111* 0113
0112*
0114 Cultivarea trestiei de zahăr 0111* 0114
0115 Cultivarea tutunului 0111* 0115
0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0111* 0116
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0111* 0119
0112*
012 Cultivarea plantelor din culturi permanente
0121 Cultivarea strugurilor 0113* 0121
0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale 0113* 0122
0123 Cultivarea fructelor citrice 0113* 0123
0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase 0113* 0124
0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi 0112* 0125
0113*
0126 Cultivarea fructelor oleaginoase 0111* 0126
0113*
0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 0113* 0127
0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic 0111* 0128
0112*
0113*
0129 Cultivarea altor plante permanente 0111* 0129
0201*
013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire 0112* 0130
014 Creșterea animalelor
0141 Creșterea bovinelor de lapte 0121* 0141*
0142 Creșterea altor bovine 0121* 0141*
0143 Creșterea cailor și a altor cabaline 0122* 0142
0144 Creșterea cămilelor și a camelidelor 0125* 0143
0145 Creșterea ovinelor și caprinelor 0122* 0144
0146 Creșterea porcinelor 0123 0145
0147 Creșterea păsărilor 0124 0146
0149 Creșterea altor animale 0122* 0149
0125*
015 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) 0130 0150
016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare
0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală 0141* 0161
0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor 0142 0162
9272*
0163 Activități după recoltare 0141* 0163
0111*
0113*
0164 Pregătirea semințelor 0111* 0164
0112*
0113*
0141*
017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii 0150* 0170
02 Silvicultură și exploatare forestieră
021 Silvicultură și alte activități forestiere
0210 Silvicultură și alte activități forestiere 0112* 0210
0201*
022 Exploatarea forestieră
0220 Exploatarea forestieră 0201* 0220
023 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 0112* 0230
0113*
0201*
024 Activități de servicii anexe silviculturii
0240 Activități de servicii anexe silviculturii 0202 0240
7414*
03 Pescuitul și acvacultura
031 Pescuitul
0311 Pescuitul maritim 0501* 0311
0312 Pescuitul în ape dulci 0501* 0312
032 Acvacultura
0321 Acvacultura maritimă 0502* 0321
0322 Acvacultura în ape dulci 0502* 0322
0125*
SECȚIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
05 Extracția cărbunelui superior și inferior
051 Extracția cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg)
0510 Extracția cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg) 1010* 0510
052 Extracția cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)
0520 Extracția cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg) 1020* 0520
06 Extracția petrolului brut și a gazelor naturale
061 Extracția petrolului brut
0610 Extracția petrolului brut 1110* 0610
062 Extracția gazelor naturale
0620 Extracția gazelor naturale 1110* 0620
07 Extracția minereurilor metalifere
071 Extracția minereurilor feroase
0710 Extracția minereurilor feroase 1310* 0710
072 Extracția minereurilor metalifere neferoase
0721 Extracția minereurilor de uraniu și toriu 1200* 0721
0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase 1320* 0729
OS Alte activități extractive
081 Extracția pietrei, nisipului și argilei
0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei 1411* 0810*
1412*
1413*
0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului 1421* 0810*
1422*
089 Alte activități extractive n.c.a.
0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale 1430* 0891
0892 Extracția turbei 1030* 0892
0893 Extracția sării 1440* 0893
0899 Alte activități extractive n.c.a. 1450* 0899
09 Activități de servicii anexe extracției
091 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale 1120 0910
1110*
099 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor 1010* 0990
1020*
1030*
1200*
1310*
1320*
1411*
1412*
1413*
1421*
1422*
1430*
1440*
1450*
SECȚIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
10 Industria alimentară
101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne
1011 Prelucrarea și conservarea cărnii 1511 1010*
1512*
1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre 1512* 1010*
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 1513* 1010*
102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor 1520* 1020
103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor 1531 1030*
1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume 1532 1030*
1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a. 0141* 1030*
1533*
5131*
104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale
1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor 1541 1040*
1542
0113*
1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare 1543 1040*
105 Fabricarea produselor lactate
1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor 1551 1050*
1052 Fabricarea înghețatei 1552 1050*
106 Fabricarea produselor de morării, a amidonului și produselor din amidon
1061 Fabricarea produselor de morărit 1561 1061
1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon 1562* 1062
107 Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie 1581* 1071*
1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie 1582 1071*
1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare 1585* 1074
108 Fabricarea altor produse alimentare
1081 Fabricarea zahărului 1583 1072
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase 1584 1073
1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei 1586 1079*
1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor 1587 1079*
1440*
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate 1513* 1075
1520*
1533*
1581*
1585*
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice 1588 1079*
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1513* 1079*
1589
1562*
1581*
109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1571 1080*
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 1572 1080*
11 Fabricarea băuturilor
110 Fabricarea băuturilor
1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice 1591 1101
1592*
5134*
1102 Fabricarea vinurilor din struguri 0113* 1102*
1593
5134*
1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe 1594 1102*
1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare 1595 1102*
1105 Fabricarea berii 1596 1103*
1106 Fabricarea malțului 1597 1103*
1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate 1598 1104
12 Fabricarea produselor din tutun
120 Fabricarea produselor din tutun
1200 Fabricarea produselor din tutun 1600 1200
13 Fabricarea produselor textile
131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile 1711 1311
1712
1713
1714
1715
1716
1717
132 Producția de țesături
1320 Producția de țesături 1721 1312
1722
1723
1724
1725
1830*
133 Finisarea materialelor textile
1330 Finisarea materialelor textile 1730 1313
5271*
139 Fabricarea altor articole textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare 1760 1391
1830*
1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) 1740* 1392
1393 Fabricarea de covoare și mochete 1751 1393
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase 1752* 1394
1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte 1753 1399*
1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile 1754* 1399*
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1754* 1399*
3663*
14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
141 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția articolelor din blană
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 1810* 1410*
1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 1821 1410*
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 1822 1410*
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1823 1410*
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. 1771* 1410*
1824*
142 Fabricarea articolelor din blană
1420 Fabricarea articolelor din blană 1830* 1420
143 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie 1771* 1430*
1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte 1772 1430*
15 Tăbăcirea și finisarea pieilor: fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor
151 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament; prepararea și vopsirea blănurilor
1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor 1910 1511
1830*
1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament 1920* 1512
3663*
152 Fabricarea încălțămintei
1520 Fabricarea încălțămintei 1930* 1520
16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite
161 Tăierea și rindeluirea lemnului
1610 Tăierea și rindeluirea lemnului 2010 1610
162 Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte materiale vegetale
1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn 2020 1621
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 2030* 1622*
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții 2030* 1622*
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 2040* 1623
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite 1930* 1629
2051*
2052*
3663*
17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie
171 Fabricarea celulozei, hârtiei și cartonului
1711 Fabricarea celulozei 2111 1701*
1712 Fabricarea hârtiei și cartonului 2112 1701*
172 Fabricarea articolelor din hârtie și carton
1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton 2121 1702
1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton 1754* 1709*
2122*
1723 Fabricarea articolelor de papetărie 2123 1709*
2222*
1724 Fabricarea tapetului 2124 1709*
1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a. 2125* 1709*
3663*
18 Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor
181 Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi
1811 Tipărirea ziarelor 2221 1811*
1812 Alte activități de tipărire n.c.a. 2222* 1811*
2122*
2125*
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 2224 1812*
2225
1814 Legătorie și servicii conexe 2223 1812*
182 Reproducerea înregistrărilor
1820 Reproducerea înregistrărilor 2231 1820
2232
2233
19 Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului
191 Fabricarea produselor de cocserie
1910 Fabricarea produselor de cocserie 2310 1910
2414*
192 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului 2320 1920
1010*
1020*
1030*
20 Fabricarea substanțelor și a produselor chimice
201 Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice și a cauciucului sintetic, în forme primare
2011 Fabricarea gazelor industriale 2411 2011*
2012 Fabricarea coloranților și a pigmenților 2412 2011*
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 2413 2011*
2330*
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 2414* 2011*
1592*
2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase 2415 2012
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2416 2013*
2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 2417 2013*
202 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice 2420 2021
203 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor 2430 2022
204 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere, cosmetice și de parfumerie
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere 2451* 2023*
2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) 2452 2023*
2451*
205 Fabricarea altor produse chimice
2051 Fabricarea explozivilor 2461 2029*
3663*
2052 Fabricarea cleiurilor 2462* 2029*
2053 Fabricarea uleiurilor esențiale 2463 2029*
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2462* 2029*
2464
2466*
206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
2060 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale 2470 2030
21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
211 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 2441 2100*
212 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2442* 2100*
2330*
22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice
221 Fabricarea articolelor din cauciuc
2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor 2511 2211
2512
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 2513* 2219
1930*
3663*
222 Fabricarea articolelor din material plastic
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic 2521* 2220*
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2522 2220*
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții 2523* 2220*
3663*
2229 Fabricarea altor produse din material plastic 2524* 2220*
1930*
3663*
23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
231 Fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă
2311 Fabricarea sticlei plate 2611 2310*
2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate 2612 2310*
2313 Fabricarea articolelor din sticlă 2613 2310*
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă 2614 2310*
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 2615* 2310*
232 Fabricarea de produse refractare
2320 Fabricarea de produse refractare 2626 2391
233 Fabricarea materialelor de construcții din argilă
2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică 2630 2392*
2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă 2640* 2392*
234 Fabricarea altor articole din ceramică și porțelan
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental 2621 2393*
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 2622 2393*
2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică 2623 2393*
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2624 2393*
3162*
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2625 2393*
235 Fabricarea cimentului, varului și ipsosului
2351 Fabricarea cimentului 2651 2394*
2352 Fabricarea varului și ipsosului 2652 2394*
2653
236 Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții 2661 2395*
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții 2662 2395*
2363 Fabricarea betonului 2663 2395*
2364 Fabricarea mortarului 2664 2395*
2365 Fabricarea produselor din azbociment 2665 2395*
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos 2666 2395*
237 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 2670 2396
239 Fabricarea produselor abrazive și a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
2391 Fabricarea de produse abrazive 2681* 2399*
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 2682 2399*
24 Industria metalurgică
241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
2410 Producția, de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje 2710 2410*
242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel 2722 2410*
243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului
2431 Tragere la rece a barelor 2731 2410*
2432 Laminare la rece a benzilor înguste 2732 2410*
2433 Producția de profile obținute la rece 2733 2410*
2811*
2434 Trefilarea firelor la rece 2734 2410*
244 Producția metalelor prețioase și a altor metale neferoase
2441 Producția metalelor prețioase 2741 2420*
2442 Metalurgia aluminiului 2742 2420*
2443 Producția plumbului, zincului și cositorului 2743 2420*
2444 Metalurgia cuprului 2744 2420*
2445 Producția altor metale neferoase 2745 2420*
2446 Prelucrarea combustibililor nucleari 2330* 2420*
245 Turnarea metalelor
2451 Turnarea fontei 2721 2431*
2751
2452 Turnarea oțelului 2752 2431*
2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare 2753 2432*
2454 Turnarea altor metale neferoase 2754 2432*
25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații
251 Fabricarea de construcții metalice
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice 2811* 2511*
2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal 2812* 2511*
252 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală 2822* 2512*
2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice 2821* 2512*
253 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală) 2830* 2513
254 Fabricarea armamentului și muniției
2540 Fabricarea armamentului și muniției 2960* 2520
255 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 2840 2591
256 Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract
2561 Tratarea și acoperirea metalelor 2851 2592*
2562 Operațiuni de mecanică generală 2852 2592*
257 Producția de unelte și articole de fierărie
2571 Fabricarea produselor de tăiat 2861* 2593*
2875*
2572 Fabricarea articolelor de feronerie 2863* 2593*
2573 Fabricarea uneltelor 2862* 2593*
2956*
259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal
2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel 2871* 2599*
2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal 2872 2599*
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri 2873 2599*
2874*
2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe 2874* 2599*
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2875* 2599*
3162*
3663*
26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice
261 Fabricarea componentelor electronice
2611 Fabricarea subansambluri lor electronice (module) 2466* 2610*
3110*
3120*
3130*
3210*
3230*
2612 Fabricarea altor componente electronice 3210* 2610*
262 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 3002* 2620
263 Fabricarea echipamentelor de comunicații
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații 3220* 2630
3230*
3162*
3320*
264 Fabricarea produselor electronice de larg consum
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum 3230* 2640
3650*
265 Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control și navigație; producția de ceasuri
2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație 3162* 2651*
3320*
2652 Producția de ceasuri 3350* 2652
266 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie 3310* 2660
267 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice 3340* 2670
3320*
3230*
268 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor 2465 2680
27 Fabricarea echipamentelor electrice
271 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control a electricității
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice 3110* 2710*
3162*
2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității 3120* 2710*
272 Fabricarea de acumulatori și baterii
2720 Fabricarea de acumulatori și baterii 3140 2720
273 Fabricarea de fire și cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 3130* 2731
3340*
2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice 3130* 2732
2523*
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice 3130* 2733
2524*
3120*
274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 3150 2740
3161*
3162*
275 Fabricarea de echipamente casnice
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 2971* 2750*
2956*
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2972* 2750*
279 Fabricarea altor echipamente electrice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice 2943* 2790
3162*
3120*
3130*
3210*
28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.
281 Fabricarea de mașini și utilaje de utilizare generală
2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete) 2911* 2811
3430*
2812 Fabricarea de motoare hidraulice 2912* 2812
2913*
2813 Fabricarea de pompe și compresoare 2912* 2813*
2814 Fabricarea de articole de robinetărie 2913* 2813*
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie 2914* 2814
282 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor 2921* 2815
2971*
2972*
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat 2922* 2816
3550*
2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice) 3001 2817
3230*
3612*
2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric 2941* 2818
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2923* 2819*
2971*
2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a. 2924* 2819*
2943*
3320*
283 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere 2931* 2821
2932*
2953*
284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului și a mașinilor-unelte
2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2862* 2822*
2942*
3162*
2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. 2943* 2822*
2862*
289 Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație specifică
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2951* 2823
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții 2952* 2824
2862*
3410*
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului 2953* 2825
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei 2954* 2826
2956*
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului 2955* 2829*
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului 2956* 2829*
2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a. 2956* 2829*
3162*
3320*
3340*
3530*
3650*
3663*
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
291 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 3410* 2910
292 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci 3420* 2920
293 Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule 3161* 2930*
2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule 3430* 2930*
3611*
30 Fabricarea altor mijloace de transport
301 Construcția de nave și bărci
3011 Construcția de nave și structuri plutitoare 3511* 3011
3611*
3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement 3512* 3012
302 Fabricarea materialului rulant
3020 Fabricarea materialului rulant 3162* 3020
3520*
3611*
303 Fabricarea de aeronave și nave spațiale
3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale 2960* 3030
3530*
3611*
304 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă 2960* 3040
309 Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
3091 Fabricarea de motociclete 3541 3091
3410*
3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi 3542 3092
3543*
3663*
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3550* 3099
31 Fabricarea de mobilă
310 Fabricarea de mobilă
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine 3310* 3100*
3550*
3611*
3612*
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3611* 3100*
3613
3103 Fabricarea de saltele și somiere 3615 3100*
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 3611* 3100*
3614*
32 Alte activități industriale n.c.a.
321 Fabricarea bijuteriilor, imitațiilor de bijuterii și articolelor similare
3211 Baterea monedelor 3621 3211*
3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase 3622 3211*
3350*
3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare 3661 3212
3350*
322 Fabricarea instrumentelor muzicale
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 3630* 3220
323 Fabricarea articolelor pentru sport
3230 Fabricarea articolelor pentru sport 3640* 3230
324 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor 3650* 3240
325 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice 2442* 3250
3310*
3320*
3340*
1740*
2924*
329 Alte activități industriale
3291 Fabricarea măturilor și periilor 3662 3290*
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 1810* 3290*
1824*
1920*
2052*
2211*
2524*
2875*
3640*
3663*
3310*
2051*
33 Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor
3311 Repararea articolelor fabricate din metal 2811* 3311
2821*
2822*
2830*
2861*
2862*
2863*
3550*
2871*
2875*
2960*
3420*
3312 Repararea mașinilor 2911* 3312
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2932*
2931*
2941*
2942*
2943*
2951*
2952*
2953*
2954*
2955*
2956*
7250*
3313 Repararea echipamentelor electronice și optice 2924* 3313
3110*
3162*
3210*
3230*
3310*
3320*
3340*
3350*
3314 Repararea echipamentelor electrice 2971* 3314
3110*
3120*
3162*
3310*
3320*
3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor 3511* 3315*
3512*
3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale 3530* 3315*
3317 Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a. 3520* 3315*
3543*
3550*
3319 Repararea altor echipamente 1740* 3319
1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
2524*
2615*
2640*
2681*
3630*
3650*
332 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale 2521* 3320
2615*
2640*
2681*
28*
29*
30*
31*
32*
33*
34*
35*
36*
3320*
3330
SECȚIUNEA D - PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT
35 Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
351 Producția, transportul și distribuția energiei electrice
3511 Producția de energie electrică 4011* 3510*
3512 Transportul energiei electrice 4012 3510*
3513 Distribuția energiei electrice 4013* 3510*
3514 Comercializarea energiei electrice 4013* 3510*
352 Producția gazelor; distribuția combustibililor gazoși prin conducte
3521 Producția gazelor 4021 3520*
3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte 4022* 3520*
3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte 4022* 3520*
353 Furnizarea de abur și aer condiționat
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat 4030* 3530
SECȚIUNEA E - DISTRIBUȚIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEȘEURILOR, ACTIVITĂȚI DE DECONTAMINARE
36 Captarea, tratarea și distribuția apei
360 Captarea, tratarea și distribuția apei
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei 4100 3600
37 Colectarea și epurarea apelor uzate
370 Colectarea și epurarea apelor uzate
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 9001 3700
38 Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile
381 Colectarea deșeurilor
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 9002* 3811
9003*
3812 Colectarea deșeurilor periculoase 4011* 3812
9002*
2330*
382 Tratarea și eliminarea deșeurilor
3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 1450* 3821
2415*
9002*
3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase 9002* 3822
2330*
383 Recuperare materialelor
3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3710* 3830*
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3710* 3830*
3720
39 Activități și servicii de decontaminare
390 Activități și servicii de decontaminare
3900 Activități și servicii de decontaminare 9003* 3900
SECȚIUNEA F - CONSTRUCȚII
41 Construcții de clădiri
411 Dezvoltare (promovare) imobiliară
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară 7011* 4100*
412 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 4521* 4100*
4523*
42 Lucrări de geniu civil
421 Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor 4523* 4210*
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane 4523* 4210*
4521*
4213 Construcția de poduri și tuneluri 4521* 4210*
422 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide 4521* 4220*
4524*
4525*
4222 Lucrări de construcții 3 proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații 4521* 4220*
429 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești
4291 Construcții hidrotehnice 4524* 4290*
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a. 4521* 4290*
4523*
43 Lucrări speciale de construcții
431 Lucrări de demolare și de pregătire a terenului
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor 4511* 4311
4312 Lucrări de pregătire a terenului 4511* 4312*
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții 4512 4312*
432 Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții
4321 Lucrări de instalații electrice 4531* 4321
4534*
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4531* 4322
4533
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții 2922* 4329
4532
4534*
4531*
433 Lucrări de finisare
4331 Lucrări de ipsoserie 4541 4330*
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie 2030* 4330*
2523*
2812*
4542
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților 4543 4330*
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 4544 4330*
4339 Alte lucrări de finisare 4545* 4330*
439 Alte lucrări speciale de construcții
4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții 2030* 4390*
4522*
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 4521* 4390*
4522*
4524*
4525*
4545*
4550
SECȚIUNEA G - COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
45 Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor
451 Comerț cu autovehicule
4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) 5010* 4510*
4519 Comerț cu alte autovehicule 5010* 4510*
452 Întreținerea și repararea autovehiculelor
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor 5020* 4520
453 Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule
4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule 5030* 4530*
4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule 5030* 4530*
454 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor 5040 4540
46 Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete
461 Activități de intermediere în comerțul cu ridicata
4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate 5111 4610*
4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie 5112 4610*
4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții 5113 4610*
4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane 5114 4610*
4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie 5115 4610*
4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele 5116 4610*
4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun 5117 4610*
4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 5118 4610*
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse 5119 4610*
462 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii
4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat 5121 4620*
5125
4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor 5122 4620*
4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii 5123 4620*
4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate 5124 4620*
463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului
4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor 5131* 4630*
5138*
4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne 5132 4630*
4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile 5133 4630*
4634 Comerț cu ridicata al băuturilor 5134* 4630*
4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun 5135 4630*
4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase 5136 4630*
4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente 5137 4630*
4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște 5138* 4630*
4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun 5139 4630*
464 Comerț cu ridicata al bunurilor de consum
4641 Comerț cu ridicata al produselor textile 5141 4641*
4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei 5142 4641*
4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor 5143* 4649*
5147*
4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere 5144* 4649*
4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie 5145 4649*
4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice 5146 4649*
4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat 5147* 4649*
5143*
4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor 5147* 4649*
4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 5147* 4649*
5144*
465 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui 5184 4651
4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații 5143* 4652
5186
466 Comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri
4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor 5188 4653
4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte 5181 4659*
4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții 5182 4659*
4664 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat 5183 4659*
4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou 5185* 4659*
4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou 5185* 4659*
4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente 5187 4659*
467 Comerț cu ridicata specializat al altor produse
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate 5151 4661
4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice 5152 4662
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare 5153 4663*
5144*
5147*
4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire 5154 4663*
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice 5155* 4669*
4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare 5155* 4669*
5156
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 5157 4669*
469 Comerț cu ridicata nespecializat
4690 Comerț cu ridicata nespecializat 5190 4690
47 Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 5211 4711
4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 5212 4719
472 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate
4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate 5221 4721*
5227*
4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate 5222 4721*
4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate 5223 4721*
4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate 5224 4721*
4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 5225 4722
4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 5226 4723
4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 5227* 4721*
473 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate 5050 4730
474 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații în magazine specializate
4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate 5248* 4741*
4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate 5248* 4741*
4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate 5245* 4742
475 Comerț cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate
4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 5241 4751
4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate 5246 4752
4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 5244* 4753
5248*
4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 5245* 4759*
4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 5244* 4759*
5245*
5248*
476 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative, în magazine specializate
4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate 5247* 4761*
4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate 5247* 4761*
4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate 5245* 4762
4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 5248* 4763
4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate 5248* 4764
477 Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate
4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 5242 4771*
4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate 5243 4771*
4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 5231 4772*
4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate 5232 4772*
4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate 5233 4772*
4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate 5248* 4773*
4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate 5248* 4773*
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 5248* 4773*
4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 5250 4774
5263*
478 Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe 5262* 4781
4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe 5262* 4782
4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse 5262* 4789
479 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 5261 4791
5263*
4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor 5263* 4799
SECȚIUNEA H - TRANSPORT ȘI DEPOZITARE
49 Transporturi terestre și transporturi prin conducte
491 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată 6010* 4911
492 Transporturi de marfă pe calea ferată
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 6010* 4912
493 Alte transporturi terestre de călători
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători 6021* 4921
4932 Transporturi cu taxiuri 6022 4922*
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 6021* 4922*
603
494 Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare
4941 Transporturi rutiere de mărfuri 6024* 4923*
4942 Servicii de mutare 6024* 4923*
495 Transporturi prin conducte
4950 Transporturi prin conducte 6030 4930
50 Transporturi pe apă
501 Transporturi maritime și costiere de pasageri
5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri 6110* 5011
502 Transporturi maritime și costiere de marfă
5020 Transporturi maritime și costiere de marfă 6110* 5012
503 Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare 6120* 5021
504 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 6120* 5022
51 Transporturi aeriene
511 Transporturi aeriene de pasageri
5110 Transporturi aeriene de pasageri 6210* 5110
6220*
512 Transporturi aeriene de marfă și transporturi spațiale
5121 Transporturi aeriene de marfă 6210* 5120*
6220*
5122 Transporturi spațiale 6230* 5120*
52 Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi
521 Depozitări
5210 Depozitari 6312 5210
522 Activități anexe pentru transporturi
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 1110* 5221
6321
5020*
6010*
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă 1110* 5222
6110*
6120*
6322*
5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene 6230* 5223
6323*
5224 Manipulări 6311 5224
5229 Alte activități anexe transporturilor 6340* 5229
53 Activități de poștă și de curier
531 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
5310 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal 6411* 5310
532 Alte activități poștale și de curier
5320 Alte activități poștale și de curier 6412 5320
SECȚIUNEA I - HOTELURI ȘI RESTAURANTE
55 Hoteluri și alte facilități de cazare
551 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare 5510 5510*
552 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată 5521* 5510*
5523*
553 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere 5521* 5520
5522
559 Alte servicii de cazare
5590 Alte servicii de cazare 5523* 5590
56 Restaurante și alte activități de servicii de alimentație
561 Restaurante
5610 Restaurante 5530 5610
562 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație
5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 5552* 5621
5629 Alte servicii de alimentație n.c.a. 5551 5629
5552*
563 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor 5540 5630
SECȚIUNEA J - INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII
58 Activități de editare
581 Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare
5811 Activități de editare a cărților 2211* 5811
7240*
5812 Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare 2211* 5812
7240*
5813 Activități de editare a ziarelor 2212 5813*
7240*
5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor 2213 5813*
7240*
5819 Alte activități de editare 2215 5819
2222*
7240*
582 Activități de editare a produselor software
5821 Activități de editare a jocurilor de calculator 7221* 5820*
7240*
5829 Activități de editare a altor produse software 7221* 5820*
7240*
59 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală
591 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune 9211* 5911
9220*
5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune 9211* 5912
5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune 9212 5913
5914 Proiecția de filme cinematografice 9213 5914
592 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală 2214 5920
7240*
7487*
9211*
9220*
60 Activități de difuzare și transmitere de programe
601 Activități de difuzare a programelor de radio
6010 Activități de difuzare a programelor de radio 6420* 6010
9220*
7240*
602 Activități de difuzare a programelor de televiziune
6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune 9220* 6020
6420*
7240*
61 Telecomunicații
611 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu 6420* 6110
612 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu
6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) 6420* 6120
613 Activități de telecomunicații prin satelit
6130 Activități de telecomunicații prin satelit 6420* 6130
619 Alte activități de telecomunicații
6190 Alte activități de telecomunicații 6420* 6190
62 Activități de servicii în tehnologia informației
620 Activități de servicii în tehnologia informației
6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 7221* 6201
7222*
7240*
6202 Activități de consultanță în tehnologia informației 7210 6202*
7222*
6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul 7230* 6202*
6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației 3002* 6209
7222*
7260
63 Activități de servicii informatice
631 Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe 7230* 6311
7240*
6312 Activități ale portalurilor web 7240* 6312
639 Alte activități de servicii informaționale
6391 Activități ale agențiilor de știri 9240* 6391
6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a. 7487* 6399
SECȚIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ȘI ASIGURĂRI
64 Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii
641 Intermediere monetară
6411 Activități ale băncii centrale (naționale) 6511 6411
6419 Alte activități de intermedieri monetare 6512 6419
642 Activități ale holdingurilor
6420 Activități ale holdingurilor 7415* 6420
6523*
643 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
6430 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare 6523* 6430
649 Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
6491 Leasing financiar 6521 6491
6492 Alte activități de creditare 6522* 6492
6499 Alte intermedieri financiare n.c.a. 6523* 6499
6522*
65 Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
651 Activități de asigurări
6511 Activități de asigurări de viață 6601* 6511
6512 Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață) 6603* 6512
652 Activități de reasigurare
6520 Activități de reasigurare 6601* 6520
6602*
6603*
653 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
6530 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale) 6602* 6530
66 Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii
661 Activități auxiliare intermedierilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii
6611 Administrarea piețelor financiare 6711 6611
6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare 6712* 6612
6713*
6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii 6713* 6619
662 Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor 6720* 6621
6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări 6720* 6622
6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii 6720* 6629
663 Activități de administrare a fondurilor
6630 Activități de administrare a fondurilor 6712* 6630
SECȚIUNEA L - TRANZACȚII IMOBILIARE
68 Tranzacții imobiliare
681 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii 7012 6810*
682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7020 6810*
683 Activități imobiliare pe bază de comision sau contract
6831 Agenții imobiliare 7031 6820*
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 7032* 6820*
SECȚIUNEA M - ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
69 Activități juridice și de contabilitate
691 Activități juridice
6910 Activități juridice 7411 6910
692 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal 7412 6920
70 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management
701 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 7415* 7010
702 Activități de consultanță în management
7021 Activități de consultanți în domeniul relațiilor publice și al comunicării 7414* 7020*
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management 7414* 7020*
0501*
71 Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică
711 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea
7111 Activități de arhitectură 7420* 7110*
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 7420* 7110*
712 Activități de testări și analize tehnice
7120 Activități de testări și analize tehnice 7430 7120
72 Cercetare-dezvoltare
721 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 7310* 7210*
7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 7310* 7210*
722 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste 7320 7220
7310*
73 Publicitate și activități de studiere a pieței
731 Publicitate
7311 Activități ale agențiilor de publicitate 7440* 7310*
7312 Servicii de reprezentare media 7440* 7310*
732 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice 7413 7320
74 Alte activități profesionale, științifice și tehnice
741 Activități de design specializat
7410 Activități de design specializat 7487* 7410
742 Activități fotografice
7420 Activități fotografice 7481 7420
9240*
743 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 7485* 7490*
749 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. 6340* 7490*
7487*
7414*
7420*
7460*
75 Activități veterinare
750 Activități veterinare
7500 Activități veterinare 8520 7500
SECȚIUNEA N - ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT
Activități de închiriere și leasing
771 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule
7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare 7110 7710*
7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele 7121* 7710*
772 Activități de închiriere și leasing cu bunuri personale și gospodărești
7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv 7140* 7721
7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri) 7140* 7722
7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a. 7140* 7729
773 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole 7131 7730*
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții 7132* 7730*
7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 7133 7730*
7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă 7122 7730*
7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian 7123 7730*
7140*
7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. 7121* 7730*
7132*
7134
774 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 7487* 7740
78 Activități de servicii privind forța de muncă
781 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă 7450* 7810
9272*
782 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului 7450* 7820
783 Servicii de furnizare și management a forței de muncă
7830 Servicii de furnizare și management a forței de muncă 7450* 7830
79 Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare și asistență turistică
791 Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor
7911 Activități ale agențiilor turistice 6330* 7911
7912 Activități ale tur-operatorilor 6330* 7912
799 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică 6330* 7920
9232*
9234*
9262*
9272*
80 Activități de investigații și protecție
801 Activități de protecție și gardă
8010 Activități de protecție și gardă 7460* 8010
802 Activități de servicii privind sistemele de securizare
8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare 4531* 8020
7460*
803 Activități de investigații
8030 Activități de investigații 7460* 8030
81 Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri
811 Activități de servicii suport combinate
8110 Activități de servicii suport combinate 7032* 8110
7514*
812 Activități de curățenie
8121 Activități generale de curățenie a clădirilor 7470* 8121
8122 Activități specializate de curățenie 7470* 8129*
8129 Alte activități de curățenie 9003* 8129*
7470*
813 Activități de întreținere peisagistică
8130 Activități de întreținere peisagistică 0141* 8130
82 Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor
821 Activități de secretariat și servicii suport
8211 Activități combinate de secretariat 7485* 8211
8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat 7485* 8219
6411*
822 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 7486 8220
823 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor 7487* 8230
829 Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 7487* 8291
8292 Activități de ambalare 7482 8292
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 7485* 8299
7487*
7513*
SECȚIUNEA O - ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
84 Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public
841 Administrație publică generală, economică și socială
8411 Servicii de administrație publică generală 7511 8411
7514*
8412 Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, exclusiv protecția socială 7512 8412
8413 Reglementarea și eficientizarea activităților economice 7513* 8413
842 Activități de servicii pentru societate
8421 Activități de afaceri externe 7521* 8421
8422 Activități de apărare națională 7522 8422
8423 Activități de justiție 7523 8423*
8424 Activități de ordine publică și de protecție civilă 7524 8423*
8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora 7525 8423*
843 Activități de protecție socială obligatorie
8430 Activități de protecție socială obligatorie 7530 8430
SECȚIUNEA P - ÎNVĂȚĂMÂNT
85 Învățământ
851 Învățământ preșcolar
8510 Învățământ preșcolar 8010* 8510*
852 Învățământ primar
8520 Învățământ primar 8010* 8510*
853 Învățământ secundar
8531 Învățământ secundar general 8021 8521
8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional 8022 8522
8042*
6323*
6322*
854 Învățământ superior
8541 Învățământ superior non-universitar 8030* 8530*
8542 Învățământ superior universitar 8030* 8530*
855 Alte forme de învățământ
8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional 8042* 8541
9262*
9305*
8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.) 8042* 8542
9234*
8553 Școli de conducere (pilotaj) 8041 8549*
8559 Alte forme de învățământ n.c.a. 8042* 8549*
856 Activități de servicii suport pentru învățământ
8560 Activități de servicii suport pentru învățământ 7414* 8550
SECȚIUNEA Q - SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
86 Activități referitoare la sănătatea umană
861 Activități de asistență spitalicească
8610 Activități de asistență spitalicească 8511* 8610
862 Activități de asistență medicală ambulatorie și stomatologică
8621 Activități de asistență medicală generală 8512* 8620*
8622 Activități de asistență medicală specializată 8512* 8620*
8623 Activități de asistență stomatologică 8513 8620*
869 Alte activități referitoare la sănătatea umană
8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană 8514* 8690
87 Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială, cu cazare
871 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală 8514* 8710
872 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale 8531* 8720
8511*
8514*
873 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8531* 8730
8514*
879 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
8790 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a. 8531* 8790
88 Activități de asistență socială, fără cazare
881 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8532* 8810
889 Alte activități de asistență socială, fără cazare
8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii 8532* 8890*
8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a. 8532* 8890*
7521*
SECȚIUNEA R - ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE, CULTURALE ȘI RECREATIVE
90 Activități de creație și interpretare artistică
900 Activități de creație și interpretare artistică
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole) 9231* 9000*
9234*
9002 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 9231* 9000*
9232*
9234*
9003 Activități de creație artistică 9231* 9000*
9240*
9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole 9232* 9000*
91 Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale
910 Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale
9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor 9251 9101
7514*
9102 Activități ale muzeelor 9252* 9102*
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 9252* 9102*
9104 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale 9253 9103
92 Activități de jocuri de noroc și pariuri
920 Activități de jocuri de noroc și pariuri
9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri 9271 9200
93 Activități sportive, recreative și distractive
931 Activități sportive
9311 Activități ale bazelor sportive 9261 9311*
9312 Activități ale cluburilor sportive 9262* 9312
9313 Activități ale centrelor de fitness 9304* 9311*
9319 Alte activități sportive 9262* 9319
932 Alte activități recreative și distractive
9321 Bâlciuri și parcuri de distracții 9233 9321
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a. 9234* 9329
9272*
9262*
SECȚIUNEA S - ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
94 Activități asociative diverse
941 Activități ale organizațiilor economice, patronale și profesionale
9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale 9111 9411
9412 Activități ale organizațiilor profesionale 9112 9412
942 Activități ale sindicatelor salariaților
9420 Activități ale sindicatelor salariaților 9120 9420
949 Alte activități asociative
9491 Activități ale organizațiilor religioase 9131 9491
9492 Activități ale organizațiilor politice 9132 9492
9499 Activități ale altor organizații n.c.a. 0150* 9499
9133
95 Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc
951 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 7250* 9511
9512 Repararea echipamentelor de comunicații 3220* 9512
5274*
952 Reparații de articole personale și de uz gospodăresc
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 5272* 9521
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină 2932* 9522
5272*
9523 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele 5271 9523
5274*
9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice 3611* 9524
3612*
3614*
9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor 5273 9529*
9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a. 1740* 9529*
3630*
3640*
5274*
96 Alte activități de servicii
960 Alte activități de servicii
9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană 9301 9601
9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare 9302 9602
9603 Activități de pompe funebre și similare 9303 9603
9604 Activități de întreținere corporală 9304* 9609*
9609 Alte activități de servicii n.c.a. 5274* 9609*
9305*
SECȚIUNEA T - ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ȘI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU
97 Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
970 Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
9700 Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic 9500 9700
98 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu
981 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
9810 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu 9600 9810
982 Activități ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
9820 Activități ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii 9700 9820
SECȚIUNEA U - ACTIVITĂȚI ALE ORGANIZAȚIILOR ȘI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE
99 Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale
990 Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale
9900 Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale 9900 9900

Explicații privind codurile din Clasificarea activităților din economia națională *
*) Broșură nepublicată în Monitorul Oficial al României!


A AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT

Această secțiune include exploatarea resurselor naturale vegetale și animale. Secțiunea cuprinde activitățile de obținere a producției vegetale, creșterea animalelor, exploatarea forestieră și a altor plante, animale sau produse animaliere din ferme sau din habitatul lor natural

01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe

Această diviziune distinge două activități de bază: producția vegetală și producția animalieră.

Această diviziune include agricultura organică, precum și creșterea plantelor și animalelor modificate genetic.

Se includ activitățile de producție vegetală pe câmp și în sere.

Sunt incluse de asemenea, activități de servicii aferente agriculturii, vânătorii și alte activități conexe.

Grupa 015 (Activități mixte) se îndepărtează de la principiile obișnuite de identificare a activității principale.

Se acceptă faptul că multe exploatații agricole au o producție echilibrată ce cuprinde atât produse vegetale cât și animale și că ar fi arbitrar să le clasificăm într-o categorie sau alta.

Activitatea agricolă exclude orice prelucrare ulterioară a produselor agricole (clasificate în diviziunile 10,11 și
12), în afară de cea necesară pregătirii lor pentru vânzarea primară. Pregătirea pentru vânzarea primară este inclusă aici.

Diviziunea exclude activitățile de amenajare a terenului (de exemplu: terasarea terenului agricol, drenarea, pregătirea orezăriilor etc.) clasificate în secțiunea F (Construcții) precum și activitățile desfășurate de achizitori și asociațiile cooperatiste angajate în comercializarea produselor agricole clasificate în Secțiunea G.

Sunt excluse, de asemenea, activitățile de îngrijire și întreținere peisagistică, pentru menținerea terenurilor în bună stare care sunt clasificate in clasa 8130 (Activități de întreținere peisagistică).

011 Cultivarea plantelor nepermanente

Această grupă cuprinde creșterea plantelor neperene, adică plante care nu durează de la un sezon agricol la următorul, inclusiv cultivarea acestor plante în scopul producției de semințe.

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

Această clasă include toate formele de cultivare în câmp a cerealelor, a plantelor leguminoase și oleaginoase.

Cultivarea acestor plante este adesea combinată în cadrul unităților agricole.

Această clasă include:

- cultivarea cerealelor:

- grâu

- porumb

- sorg

- orz și orzoaică

- secară

- ovăz

- mei

- alte cereale n.c.a.

- cultivarea plantelor leguminoase:

- fasole

- bob

- năut

- mazăre

- linte

- lupin

- alte plante leguminoase

- cultivarea plantelor cu semințe oleaginoase:

- soia

- bumbac pentru semințe

- ricin

- in pentru semințe

- muștar

- rapiță

- șofrănel

- susan pentru semințe

- floarea soarelui

- arahide

- alte oleaginoase

Această clasă exclude:

- cultivarea orezului, vezi 0112

- cultivarea porumbului dulce, vezi 0113

- cultivarea porumbului furajer, vezi 0119

- cultivarea fructelor oleaginoase, vezi 0126

0112 Cultivarea orezului

0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

Această clasă include:

- cultivarea legumelor frunzoase:

- anghinare

- sparanghel

- varză

- conopidă și broccoli

- lăptucă și cicoare

- spanac

- alte legume frunzoase

- cultivarea legumelor pentru fructe

- castraveți și castraveciori

- vinete

- tomate

- pepeni verzi

- pepeni galbeni

- alte soiuri de pepeni și legume pentru fructe

- cultivarea legumelor rădăcinoase (inclusiv bulboase sau tuberculi)

- morcovi

- napi

- usturoi

- ceapă (inclusiv ceapă franțuzească)

- praz și alte legume aliacee

- alte legume rădăcinoase, cu bulbi sau tuberculi

- cultivarea ciupercilor și trufelor

- cultivarea legumelor pentru producerea de semințe, inclusiv semințe de sfeclă de zahăr și alte tipuri de sfeclă

- cultivarea sfeclei de zahăr

- cultivarea altor legume

- cultivarea de rădăcinoase și tuberculi cum sunt:

- cartofi

- cartofi dulci

- manioc

- igname

- alte rădăcinoase și tuberculi

Această clasă exclude:

- cultura ardeiului iute (capsicum sop.) și a altor plante aromatice și condimente, vezi 0128

- cultura miceliului de ciuperci, vezi 0130

0114 Cultivarea trestiei de zahăr

Această clasă exclude:

- cultura sfeclei de zahăr, vezi 0113

0115 Cultivarea tutunului

Această clasă exclude prelucrarea tutunului, vezi 1200

0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile

Această clasă include:

- cultivarea bumbacului

- cultivarea iutei

- cultivarea inului și a cânepei

- cultivarea altor plante pentru fibre

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

Această clasă include cultura celorlalte plante neperene:

- rădăcinoase pentru nutreț, trifoi, lucernă și a altor plante furajere similare

- culturi pentru sămânță de sfeclă (exclusiv semințe de sfeclă de zahăr) și semințe de plante furajere

- flori

- producția de flori de tăiat și boboci de flori

- culturi pentru semințe de flori

Această clasă exclude:

- cultivarea plantelor aromatice, condimentelor și a plantelor medicinale neperene, vezi 0128

012 Cultivarea plantelor din culturi permanente

Această grupă include cultivarea plantelor perene, adică plante care durează mai mult de două sezoane de cultură, fie uscându-se după fiecare sezon, fie crescând în mod continuu. Este inclusă, de asemenea, cultivarea acestor plante în scopul producerii de semințe.

0121 Cultivarea strugurilor

Această clasă include:

- cultivarea viței de vie pentru struguri de vin și struguri de masă

Acestă clasă exclude:

- fabricarea vinului, vezi 1102

0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale

Această clasă include:

- cultivarea fructelor tropicale și subtropicale:

- ananas

- avocado

- banane

- curmale

- mango

- papaya

- smochine

- alte fructe tropicale și subtropicale

0123 Cultivarea fructelor citrice

Această clasă include:

- cultivarea citricelor:

- grapefruit și pomelo

- lămâi și lămâi verzi

- portocale

- tangerine, mandarine și clementine

- alte fructe citrice

0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase

Această clasă include:

- cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase:

- mere

- caise

- cireșe și vișine

- piersici și nectarine

- pere și gutui

- prune și porumbe

- alte fructe semințoase și sâmburoase

0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi

Această clasă include:

- cultivarea arbuștilor fructiferi și a căpșunilor

- afine

- agrișe

- căpșuni

- coacăze

- kiwi

- zmeură

- alte fructe de tip: căpșuni, fragi, mure, etc.

- cultura fructelor pentru semințe

- cultivarea nuciferelor comestibile:

- alune

- castane

- fistic

- migdale

- nuci

- alte nucifere

- cultivarea altor pomi și arbuști fructiferi

Această clasă exclude:

- cultivarea nucilor de cocos, vezi 0126

0126 Cultivarea fructelor oleaginoase

Această clasă include:

- cultura fructelor oleaginoase:

- nuci de cocos

- măsline

- palmieri producători de ulei

- alte fructe oleaginoase

Această clasă exclude:

- cultivarea de soia, arahide, precum și a altor plante cu semințe oleaginoase, vezi 0111

0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

Această clasă include:

- cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor:

- cafea

- ceai

- maté

- cacao

- alte plante pentru prepararea băuturilor

0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic

Această clasă include:

- cultivarea condimentelor și plantelor aromatice perene și neperene:

- piper (piper sop.)

- ardei iute (capsicum sop.)

- nucșoară și cardamom

- anason, fenicul și chimen

- scorțișoară (canella)

- cuișoare

- ghimbir

- vanilie

- hamei

- alte condimente și plante aromatice

- cultivarea plantelor medicinale și narcotice

0129 Cultivarea altor plante permanente

Această clasă include:

- creșterea arborilor de cauciuc

- creșterea pomilor de Crăciun

- creșterea arborilor pentru extragerea sevei

- creșterea plantelor pentru împletituri

Această clasă exclude:

- colectarea sevei arborilor sau a cleiului similar cauciucului din arborii sălbatici, vezi 0230

013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire

Această clasă include producția tuturor materialelor vegetative pentru înmulțirea plantelor, inclusiv butași, lăstari, răsaduri și puieți pentru înmulțirea directă sau pentru a crea un stoc de altoire, în care se altoiește butașul selecționat, pentru plantare în vederea producției.

Această clasă include:

- creșterea materialului săditor

- creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare

- creșterea plantelor pentru bulbi, tuberculi și rădăcini; butași și lăstari; miceliu de ciuperci

- operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor cu excepția celor pentru arbori de pădure

Această clasă exclude:

- cultivarea plantelor pentru producerea de semințe, vezi 011; 012

- operațiuni de îngrijire/curățare a arborilor din pădure, vezi 0210

014 Creșterea animalelor

Această grupă include creșterea și reproducția tuturor animalelor, cu excepția animalelor acvatice.

Această grupă exclude:

- activitățile de întreținere și îngrijire a animalelor de fermă, vezi 0162

- producția de piei brute obținute prin sacrificarea animalelor în abatoare, vezi 1011

0141 Creșterea bovinelor de lapte

Această clasă include:

- creșterea și reproducția bovinelor de lapte

- producția de lapte brut, de la vaci și bivolițe

Această clasă exclude:

- prelucrarea laptelui, vezi 1051

0142 Creșterea altor bovine

Această clasă include:

- creșterea și reproducția altor bovine pentru carne

- producția de material seminal de bovine

0143 Creșterea cailor și a altor cabaline

Această clasă include:

- creșterea și reproducția cailor, măgarilor și catârilor

Această clasă exclude:

- activitati de organizare a curselor de cai și de călărie, vezi 9319

0144 Creșterea cămilelor și a camelidelor

Această clasă include:

- creșterea și reproducția cămilelor (dromaderilor) și camelidelor

0145 Creșterea ovinelor și caprinelor

Această clasă include:

- creșterea și reproducția ovinelor și caprinelor

- producția de lapte de oaie și capră neprelucrat

- producția de lână brută (nespălată)

Această clasă exclude:

- servicii de tuns al oilor pe bază de plată sau contract, vezi 0162

- procesarea laptelui, vezi 1051

- prelucrarea lânii, vezi 1011

0146 Creșterea porcinelor

0147 Creșterea păsărilor

Această clasă include:

- creșterea și reproducția păsărilor domestice:

- pui, curci, rațe, gâște, bibilici, etc.

- producția de ouă din avicultură

- activități ale incubatoarelor de păsări

Această clasă exclude:

- producția de pene sau puf, vezi 1012

0149 Creșterea altor animale

Această clasă include:

- creșterea și reproducția animalelor semi-domesticite și a altor animale: păsări (cu excepția păsărilor domestice), struți și emu, insecte, reptile, iepuri și alte animale cu blană

- producția de piei cu blană, piei de reptile sau de păsări provenite din activitatea fermelor

- creșterea viermilor de mătase și obținerea gogoșilor de viermi de mătase, moluștelor, melcilor în fermă etc.

- creșterea albinelor și producția de miere și ceară de albine

- creșterea animalelor de companie (cu excepția peștilor): pisici, câini, hamsteri, păsări (de exemplu papagali), etc.

- creșterea altor animale

Această clasă exclude:

- producția de piei provenite din activități de vânătoare, vezi 0170

- creșterea broaștelor, crocodililor, viermilor marini, vezi 0321, 0322

- activități ale crescătoriilor de pește, vezi 0321, 0322

- dresarea animalelor de companie, vezi 9609

- creșterea și reproducția păsărilor domestice, vezi 0147

015 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

Această clasă include cultivarea plantelor combinată cu creșterea animalelor, fără o specializare a producției.

Dimensiunea economica a fermei nu este un factor determinant. Dacă producția vegetală sau animală într-o fermă dată are o pondere ce depășește 66 % din marja brută standard, activitatea nu trebuie să fie inclusă aici, ci alocată la cultivarea plantelor sau la creșterea animalelor, după caz.

Această clasă exclude:

- activități ale fermelor specializate în culturi mixte, vezi grupele 011și 012

- activități ale fermelor cu efective de animale mixte, vezi grupa 014

016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

Această grupă include activități aferente producției agricole și activități similare celor agricole care nu sunt întreprinse în scopuri de producție (nu rezultă produse agricole), efectuate pe bază de contract sau cu plată. Sunt de asemenea incluse aici activitățile de după recoltare, având drept scop pregătirea produselor agricole pentru comercializare primară.

0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală

Această clasă include:

- activități agricole pe bază de contract sau cu plată:

- pregătirea terenului

- stabilirea culturilor

- tratarea culturilor

- stropirea culturilor, inclusiv din aer

- curățarea pomilor fructiferi și tăierea viilor

- transplantarea orezului, răritul sfeclei

- recoltarea

- controlul dăunătorilor (inclusiv rozătoare) din agricultură

- întreținerea terenului agricol în bune condiții agricole și de mediu

- utilizarea echipamentelor de irigații

Această clasă include de asemenea:

- închirierea mașinilor agricole cu operatori și echipaje de lucrători mecanici specializați

Această clasă exclude:

- activități după recoltare, vezi 0163

- lucrări de drenaj a terenurilor agricole, vezi 4312

- activități de arhitectură peisagistică, vezi 7111

- activități ale agronomilor și economiștilor agricoli, vezi 7490

- grădinăritul peisagistic, vezi 8130

- organizarea expozițiilor și târgurilor agricole, vezi 8230

0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

Această clasă include:

- activități de creștere a animalelor, pe bază de tarif sau contract:

- activități legate de însămânțarea artificială;

- servicii de expertiză și control ale cirezilor, turmelor (expertize pentru eliberarea autorizațiilor de montă pentru masculii reproducători, eliberare de certificate individuale de origine și productivitate, expertiza și controlul materialului seminal), servicii de castrare a porcilor, etc.;

- servicii pentru herghelii

- tunsul oilor

- servicii de mutare ale cirezilor;

- activități de susținere/promovare a răspândirii creșterii animalelor;

- servicii de pășunat, servicii de igienizare a cotețelor și adăposturilor etc.

Această clasă include de asemenea:

- activități ale potcovarilor

Această clasă exclude:

- furnizarea exclusiv a spațiului pentru adăpostirea animalelor, vezi 6820

- activități veterinare, vezi 7500

- vaccinarea animalelor, vezi 7500

- închirierile de animale (de exemplu. cirezi), vezi 7739

- adăpostirea animalelor de companie, vezi 9609

0163 Activități după recoltare

Această clasă include:

- pregătirea recoltelor pentru comercializare primară: curățirea, sortarea, dezinfectarea

- egrenarea bumbacului

- pregătirea frunzelor de tutun, de exemplu uscarea

- pregătirea boabelor de cacao, de exemplu decojirea

- ceruirea fructelor

Această clasă exclude:

- pregătirea produselor agricole de către producător, vezi clasa corespunzătoare din grupele 011, 012 sau 013

- activități post recoltare destinate îmbunătățirii calității semințelor, vezi 1064

- curățarea tulpinilor și reuscarea tutunului, vezi 1200

- activități comerciale ale achizitorilor pe bază de comision și ale asociațiilor cooperatiste, vezi diviziunea 46

- vânzarea cu ridicata a produselor agricole brute, vezi 462

0164 Pregătirea semințelor

Această clasă include toate activitățile după recoltare ce au drept scop îmbunătățirea calității de înmulțire a semințelor prin eliminarea materialelor străine, a semințelor subdimensionate, vătămate de insecte sau mecanic șia celor imature. Sunt incluse aici și activitățile pentru eliminarea umidității semințelor, până la un nivel adecvat stocării.

Această clasă de activitate mai include uscarea, curățarea, sortarea și tratarea semințelor până la comercializarea lor precum și tratarea semințelor modificate genetic.

Aceasta clasă exclude:

- cultivarea plantelor pentru semințe, vezi grupele 011 și 012

- prelucrarea semințelor pentru obținerea uleiului, vezi 1041

- cercetarea în vederea dezvoltării sau modificării unor forme noi de semințe, vezi 7211

017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii

0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii

Această clasă include:

- vânătoarea și capturarea cu capcane a vânatului în scop comercial

- capturarea animalelor (moarte sau vii) pentru hrană, blană, piei sau pentru a fi utilizate în activități de cercetare, în grădini zoologice sau ca animale de companie

- producția de blănuri, piei de reptile sau de păsări provenite din activități de vânătoare sau capturare

Această clasă include de asemenea:

- capturarea pe uscat (țărm) a mamiferelor marine: morse și foci, etc.

Această clasă exclude:

- producția de blănuri, piei de reptile sau de păsări din ferme de creștere a animalelor, vezi grupa 014

- creșterea animalelor în ferme în scopul vânătorii, vezi 0149

- vânătoarea de balene, vezi 0311

- producția de piei provenite din abatoare, vezi 1011

- vânătoarea sportivă sau recreativă și activități de servicii conexe, vezi 9319

- activități de servicii de promovare a vânătorii și capturării, vezi 9499

02 Silvicultură și exploatare forestieră

Această diviziune include producția de bușteni, precum și extragerea și colectarea produselor nelemnoase și colectarea plantelor și fructelor din flora spontană a pădurilor (exclusiv material lemnos)

Pe lângă producția de lemn, activitățile forestiere realizează și produse care, ulterior, sunt supuse unei prelucrări minimale, cum sunt lemnele de foc, cărbunele de lemn, așchiile de lemn și buștenii folosiți în formă neprelucrată (de exemplu stâlpi de mină, lemn pentru celuloză, etc.). Aceste activități pot fi efectuate atât în păduri naturale cât și pe plantații.

Sunt excluse activitățile de prelucrare ulterioară a lemnului începând cu despicarea și rindeluirea lemnului, vezi diviziunea 16

021 Silvicultură și alte activități forestiere

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

Această clasă include:

- activități silvice: plantarea, replantarea, transplantarea, rărirea și conservarea pădurilor și a drumurilor forestiere

- creșterea puieților de arbori de pădure, a arborilor pentru celuloză și pentru lemne de foc

- întreținerea puieților din pepiniere pentru împăduriri

Aceste activități se pot desfășura în păduri naturale sau pe plantații.

Această clasă exclude:

- creșterea pomilor de Crăciun, vezi 0129

- activități de îngrijire a puieților, cu excepția celor pentru arbori de pădure, vezi 0130

- colectarea ciupercilor și a altor produse forestiere nelemnoase din flora spontană, vezi 0230

- producția de așchii și particule de lemn, vezi 1610

022 Exploatarea forestieră

0220 Exploatarea forestieră

Această clasă include:

- producția de bușteni pentru industriile de prelucrare primară a lemnului de pădure

- producția de bușteni folosiți sub formă neprelucrată, cum sunt stâlpii de mină, stâlpii pentru garduri și stâlpii pentru susținerea liniilor aeriene de telefonie-telegrafie

- colectarea și producția de lemn utilizat la producerea de energie

- colectarea și prelucrarea reziduurilor forestiere utilizate pentru producerea de energie

- producția de cărbune de lemn în pădure (mangal), prin metode tradiționale

Produsele acestei activități se prezintă sub formă de bușteni sau lemn de foc.

Această clasă exclude:

- creșterea pomilor de Crăciun, vezi 0129

- cultivarea arborilor: plantare, replantare, transplantare, rărire și conservarea pădurilor și a drumurilor forestiere,vezi 0210

- colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană, vezi 0230

- producția de așchii și particule de lemn, vezi 1610

- producția de cărbune de lemn prin distilarea lemnului, vezi 2014

023 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

Această clasă include:

- colectarea materialelor din flora spontană:

- ciuperci, trufe

- fructe de pădure

- nuci

- balata și alte gume

- plută

- balsamuri

- lacuri și rășini

- fire vegetale

- iarbă

- ghindă,castane

- mușchi și licheni

Această clasă exclude:

- producția dirijată a acestor produse (cu excepția creșterii arborilor de plută), vezi diviziunea 01

- cultivarea ciupercilor sau trufelor, vezi 0113

- cultivarea arbuștilor fructiferi sau a nuciferelor, vezi 0125

- adunatul lemnelor de foc, vezi 0220

- producția așchiilor de lemn, vezi 1610

024 Activități de servicii anexe silviculturii

0240 Activități de servicii anexe silviculturii

Această clasă include desfășurarea de faze ale operațiunilor forestiere, pe bază de contract sau plată.

Această clasă include:

- activități de servicii anexe silvice:

- inventarierea pădurilor

- servicii de consultanță privind administrarea pădurilor

- servicii de evaluare a masei lemnoase

- stingerea și prevenirea incendiilor din păduri

- controlul dăunătorilor

- activități de servicii pentru exploatarea forestieră:

- transportul buștenilor în interiorul pădurii

Această clasă exclude:

- activități din pepinierele de arbori pentru împăduriri, vezi 0210

- asanarea terenurilor forestiere, vezi 4312

- curățarea de reziduuri forestiere a amplasamentelor pentru clădiri, vezi 4312

03 Pescuitul și acvacultura

Această diviziune include activitățile de pescuit și acvacultură, acoperind exploatarea resurselor piscicole din mediul marin și apă dulce, în scopul capturării sau colectării peștelui, crustaceelor, moluștelor și altor viețuitoare precum și al a altor produse marine (de exemplu.: plante acvatice, perle, bureți, etc).

Sunt incluse aici și activitățile care în mod normal sunt integrate în realizarea producției proprii (de ex: însămânțarea stridiilor pentru producția de perle). Activitățile de servicii conexe pescuitului marin sau în ape dulci ori acvacultură sunt incluse în clasele de pescuit sau acvacultură corespunzătoare.

Această diviziune nu include construirea și repararea de nave și ambarcațiuni (301, 3315) și nici activitățile de pescuit sportiv sau recreativ (9319). Prelucrarea peștelui, a crustaceelor sau a moluștelor este exclusă, fie că este vorba de uzine amplasate pe uscat sau de nave-uzină (1020).

031 Pescuitul

Această clasă include activitățile de "prindere a peștelui", respectiv, capturarea și colectarea organismelor acvatice (predominând peștele, moluștele și crustaceele), inclusiv plante, din apele oceanice, din apele zonelor de coastă sau din apele interioare, pentru consumul uman sau în alte scopuri, cu mâna sau cu diverse unelte. Astfel de activități se pot desfășura pe linia țărmului inter-flux (de exemplu, colectarea de moluște, cum sunt scoicile și stridiile), cu plase având baza la țărm, din bărci sau, de obicei, folosind nave specializate.

Aici se includ și activitățile de pescuit în apele repopulate.

0311 Pescuitul maritim

Această clasă include:

- pescuitul comercial, în apele oceanice și de coastă

- recoltarea de crustacee și moluște marine

- capturarea de balene

- recoltarea de animale acvatice marine: broaște țestoase, arici de mare, etc.

Această clasă include de asemenea:

- activități ale vaselor angajate atât în pescuit, cât și în prelucrarea și conservarea peștelui

- colectarea altor organisme și materiale marine: perle naturale, bureți, corali și alge

Această clasă exclude:

- capturarea mamiferelor marine (de exemplu. foci, morse), cu excepția balenelor, vezi 0170

- prelucrarea cărnii de balenă pe nave-uzină, vezi 1011

- prelucrarea peștelui, crustaceelor și moluștelor pe nave-uzină sau în fabrici de pe țărm, vezi 1020

- închirierea bărcilor de agrement cu echipaj pentru transportul pe ape maritime și de coastă (de exemplu. pentru croaziere de pescuit), vezi 5010

- servicii de inspecție, protecție și patrulare piscicolă, vezi 8424

- pescuitul sportiv sau recreativ și serviciile aferente, vezi 9319

- activități ale rezervațiilor de pescuit sportiv, vezi 9319

0312 Pescuitul în ape dulci

Această clasă include:

- pescuitul comercial în ape dulci

- colectarea crustaceelor și moluștelor de apă dulce

- colectarea animalelor acvatice de apă dulce

Această clasă include de asemenea:

- colectarea materiilor acvatice de apă dulce

Această clasă exclude:

- prelucrarea peștelui, a crustaceelor și moluștelor, vezi 1020

- servicii de inspecție, protecție și patrulare piscicolă, vezi 8424

- pescuitul sportiv sau recreațional, vezi 9319

- activități ale rezervațiilor de pescuit sportiv, vezi 9319

032 Acvacultura

Această grupă include "acvacultura" (ferme acvatice), respectiv procesul de producție implicând creșterea în ferme piscicole (inclusiv recoltarea) a organismelor acvatice (pește, moluște, crustacee, plante, crocodili, alte amfibiene acvatice, etc.) prin folosirea unor tehnici menite a spori producția acestor organisme, dincolo de capacitatea naturală a mediului (de exemplu populare regulată, hrănire și protecție de prădători). Acvacultura se referă la creșterea până la faza tânără și/sau adultă, în condiții de captivitate, a organismelor de mai sus. În plus, "acvacultura" conține și calitatea de proprietar, individual, colectiv sau de stat, asupra organismelor individuale, pe parcursul etapei de creștere și include și etapa de recoltare a acestora.

0321 Acvacultura maritimă

Această clasă include:

- creșterea peștelui în ape marine, inclusiv creșterea peștilor marini ornamentali

- producția de ouă de moluște bivalve (stridii, scoici), pui de homari, post-larve de creveți, pui de somon

- creșterea de vareg comestibil și a altor plante marine

- creșterea crustaceelor, scoicilor bivalve, a altor moluște și altor animale acvatice în apă de mare

Această clasă include de asemenea:

- activități de acvacultură în ape de mică salinitate

- activități de acvacultură în bazine sau rezervoare cu apă sărată

- activități ale creșelor de puiet de pește marin (incubatoare pentru icre de pește)

- activități ale fermelor de viermi marini.

Această clasă exclude:

- creșterea broaștelor, vezi 0322

- activități ale rezervațiilor de pescuit sportiv, vezi 9319

0322 Acvacultura în ape dulci

Această clasă include:

- creșterea peștelui în ape dulci, inclusiv a peștilor ornamentali de apă dulce

- creșterea crustaceelor de apă dulce, a scoicilor bivalve și a altor moluște și animale acvatice

- activități ale creșelor cu puiet de pește de apă dulce (incubatoare pentru icre de pește)

- creșterea broaștelor

Această clasă exclude:

- activitățile de acvacultură în bazine și rezervoare cu apă sărată, vezi 0321

- activități ale rezervațiilor de pescuit sportiv, vezi 9319

B INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

Industria extractivă include extragerea mineralelor existente în natură sub formă solidă (cărbune și minereuri), lichidă (țiței) sau gazoasă (gaze naturale). Extracția se poate realiza prin diferite metode, cum sunt mineritul în subteran sau la suprafață, exploatarea puțurilor, exploatarea zăcămintelor aflate în mări și oceane, etc.

Această secțiune include activități suplimentare ce au drept scop prepararea materialelor brute pentru comercializare, de exemplu, concasarea, măcinarea, curățarea, uscarea, sortarea, concentrarea minereurilor, lichefierea gazelor naturale și aglomerarea combustibililor solizi. Aceste operațiuni sunt adesea efectuate de unitățile care au extras resursele și /sau de alte unități situate în apropiere. Activitățile extractive sunt clasificate în diviziuni, grupe și clase în funcție de principalul mineral produs. Diviziunile 05, 06 se refera la extragerea combustibililor fosili (cărbune, lignit, țiței, gaze); diviziunile 07, 08 se referă la extragerea minereurilor metalifere, diverse minerale și produse de mină.

Unele operațiuni tehnice din această secțiune, care privesc, în special, extracția hidrocarburilor, pot fi efectuate pentru terțe părți de către unități specializate, ca servicii industriale, acestea regăsindu-se în diviziunea 09.

Această secțiune exclude:

- prelucrarea materialelor extrase, vezi secțiunea C (Industria Prelucrătoare)

- utilizarea materialelor extrase fără o transformare ulterioară pentru construcții, vezi secțiunea F (Construcții)

- îmbutelierea apelor din izvoare naturale și a apelor minerale din izvoare și puțuri, vezi 1107

- sfărâmarea, măcinarea sau alte prelucrări a pământurilor, rocilor și mineralelor, efectuate independent de activitațile extractive, vezi 239

- colectarea, epurarea și distribuția apei, vezi 3600

- pregătirea terenului (amplasamentului) pentru extracție, vezi 4312

- prospecțiuni geofizice, geologice și de supraveghere (observare) seismica, vezi 7112

05 Extracția cărbunelui superior și inferior

Extracția combustibililor minerali solizi cuprinde mineritul în subteran sau la suprafață și include operațiuni (de exemplu sortarea, curățarea, compactarea și alte operațiuni necesare transportului etc.) care conduc la obținerea unui produs ce poate fi comercializat.

Nu include cocsificarea (vezi 1910), serviciile anexe extracției cărbunelui sau lignitului (vezi 0990) sau fabricarea brichetelor (vezi 1920).

051 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

0510 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

Această clasă include:

- extracția cărbunelui superior: mineritul în subteran sau la suprafață, inclusiv extracția prin metode de lichefiere

- curățarea, calibrarea, sortarea, pulverizarea, compactarea (etc.) cărbunelui pentru îmbunătățirea calității, facilitarea transportului sau depozitarii

Această clasă include de asemenea:

- recuperarea cărbunelui superior din zăcăminte de culm (praf de cărbune)

Această clasă exclude:

- extracția cărbunelui inferior, vezi 0520

- extracția turbei, vezi 0892

- activități de servicii anexe extracției cărbunelui superior, vezi 0990

- foraje de testare pentru extracția cărbunelui, vezi 0990

- activitati ale cuptoarelor de cocs care produc combustibili solizi, vezi 1910

- prelucrarea cărbunelui superior in forma de brichete, vezi 1920

- lucrări efectuate în vederea dezvoltării sau pregătirii extracției cărbunelui, vezi 4312

052 Extracția cărbunelui inferior (PCS< 23865 kJ/kg)

0520 Extracția cărbunelui inferior (PCS< 23865 kJ/kg)

Această clasă include:

- extracția lignitului (cărbune brun): extracția în subteran sau la suprafață, inclusiv extracția prin metode de lichefiere

- spălarea, deshidratarea, pulverizarea, compactarea lignitului pentru îmbunătățirea calității, facilitarea transportului sau depozitarii

Această clasă exclude:

- extracția cărbunelui superior, vezi 0510

- extracția turbei, vezi 0892

- activități de servicii anexe extracției cărbunelui inferior, vezi 0990

- foraje de testare pentru extracția cărbunelui, vezi 0990

- prelucrarea cărbunelui inferior în formă de brichete, vezi 1920

- lucrări efectuate în vederea dezvoltării sau pregătirii extracției cărbunelui, vezi 4312

06 Extracția petrolului brut și a gazelor naturale

Această diviziune include producția de țiței brut, forarea și extragerea țițeiului din șisturi bituminoase și nisipuri petrolifere, producția gazelor naturale și recuperarea hidrocarburilor lichide. Această diviziune include activitățile de exploatare și/sau dezvoltarea câmpurilor de țiței si gaze. Asemenea activități pot include săparea și echiparea puțurilor, punerea în funcțiune a separatoarelor, a agenților dezemulsionanți, a echipamentului de decantare a mâlului și conductelor de colectare a țițeiului brut din teren; precum și toate celelalte activități pe care le implica pregătirea țițeiului și a gazelor naturale, până în momentul expedierii din zona producătoare.

Această diviziune include producția de țiței, forarea și extragerea țițeiului din șisturi bituminoase și nisipuri petrolifere, producția gazelor și hidrocarburilor lichide, prin gazeificare, lichefiere și piroliza cărbunelui, în locațiile miniere.

Această diviziune exclude:

- servicii anexe în domeniul extracției țițeiului și gazelor naturale, executate pe bază de tarif sau contract, vezi 0910

- activitatea de explorare a puțurilor de extracție a țițeiului și gazelor naturale, vezi 0910

- forajul și sondajul experimental, vezi 0910

- rafinarea produselor petroliere, vezi 1920

- lucrările de prospecțiuni geofizice, geologie și de supraveghere seismică, vezi 7112

061 Extracția petrolului brut

0610 Extracția petrolului brut

Această clasă include:

- extracția petrolului brut

Această clasă include de asemenea:

- extracția șisturilor bituminoase sau petroliere și a gudronului

- producția de țiței brut din șisturi și nisipuri bituminoase

- prelucrarea în vederea obținerii petrolului brut: decantare, desalinizare, deshidratare, degazeificare, etc.

Această clasă exclude:

- activități de servicii anexe extracției de petrol și gaze naturale, vezi 0910

- activitatea de explorare pentru zăcăminte de petrol si gaze naturale, vezi 0910

- fabricarea produselor petroliere rafinate, vezi 1920

- recuperarea gazelor de petrol lichefiate obținute din rafinarea petrolului, vezi 1920

- transportul prin conducte, vezi 4950

062 Extracția gazelor naturale

0620 Extracția gazelor naturale

Această clasă include:

- producția de hidrocarburi gazoase brute (gaze naturale)

- extracția gazelor lichefiate

- decantarea și separarea fracțiilor de hidrocarburi lichide

- desulfurarea gazelor

Această clasă include de asemenea:

- extracția hidrocarburilor lichide obținute prin lichefiere sau piroliză

Această clasă exclude:

- activități de servicii anexe extracției de petrol și gazelor naturale, vezi 0910

- activitatea de explorare pentru zăcăminte de petrol și gaze naturale, vezi 0910

- recuperarea gazelor de petrol lichefiate obținute din rafinarea petrolului, vezi 1920

- producerea gazelor industriale, vezi 2011

- transportul prin conducte de petrol sau gaze, vezi 4950

07 Extracția minereurilor metalifere

Această diviziune include extracția minereurilor metalifere, efectuată prin extracția în subteran sau la suprafață, pe fundul mării etc. Sunt incluse de asemenea operațiunile de preparare și îmbogățire, cum sunt spargerea, măcinarea, spălarea, uscarea, sinterizarea, calcinarea sau percolarea minereurilor, operațiile de separare gravitațională sau prin flotație.

Această diviziune exclude:

- prăjirea piritelor de fier, vezi 2013

- producția de oxid de aluminiu, vezi 2442

- operarea furnalelor, vezi diviziunea 24

071 Extracția minereurilor feroase

0710 Extracția minereurilor feroase

Această clasă include:

- extracția minereurilor feroase

- îmbogățirea și aglomerarea minereurilor feroase

Această clasă exclude:

- extracția și prepararea piritelor și pirotinei (cu excepția prăjirii), vezi 0891

072 Extracția minereurilor metalifere neferoase

Această grupă include extracția minereurilor neferoase.

0721 Extracția minereurilor de uraniu și toriu

Această clasă include:

- extracția minereurilor de uraniu și thoriu

- concentrarea minereurilor de uraniu și thoriu

- fabricarea hexaflorurii de uraniu (yelow cake)

Această clasă exclude:

- îmbogățirea minereurilor de uraniu și thoriu, vezi 2013

- producția de uraniu metalic din pehblende sau alte minereuri, vezi 2446

- topirea și rafinarea uraniului, vezi 2446

0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase

Această clasă include:

- extracția și prepararea minereurilor neferoase (exclusiv uraniu și thoriu):

- aluminiu (bauxită), cupru, plumb, zinc, staniu, mangan, crom, nichel, cobalt, molibden, tantal, vanadiu etc.

- metale prețioase: aur, argint, platină

Această clasă exclude:

- extracția și prepararea minereurilor de uraniu și thoriu, vezi 0721

- producția oxidului de aluminiu, vezi 2442

- producția matelor de cupru sau nichel, vezi 2444, 2445

08 Alte activități extractive

Această diviziune cuprinde, alături de activitatea de extracție din exploatări, activitățile de dragare a depozitelor aluvionare, de spargere (sfărâmare) a rocilor și utilizare a nămolurilor saline. Produsele sunt utilizate in special în construcții (ex. nisip, piatră, etc.), în producția de materiale (ex. argila, gips, calcar etc.), în industria produselor chimice etc.

Această diviziune nu cuprinde prelucrarea (excepție spargerea, rectificarea, tăiere, curățirea, uscarea, separarea și amestecarea) mineralelor extrase.

081 Extracția pietrei, nisipului și argilei

0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

Această clasă include:

- extracția, curățirea și tăierea grosieră a pietrei ornamentale și pentru construcții, ca marmura, granit, gresie etc.

- spargerea și zdrobirea pietrei ornamentale și pentru construcții

- extragerea, zdrobirea și spargerea pietrei calcaroase

- extracția ghipsului și anhidritei calcaroase

- extracția cretei și a dolomitei necalcinate

Această clasă exclude:

- extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale, vezi 0891

- producția de dolomita calcinata, vezi 2352

- tăierea, modelarea și finisarea pietrei în afara carierelor, vezi 2370

0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

Această clasă include:

- extracția și dragarea nisipului utilizat în industrie, a nisipului pentru construcții și a pietrișului

- spargerea și zdrobirea pietrișului

- extracția argilei, argilei refractare și a caolinului

Această clasă exclude:

- extracția nisipurilor bituminoase, vezi 0610

089 Alte activități extractive n.c.a.

0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale

Această clasă include:

- extracția fosfaților naturali și a sărurilor naturale de potasiu

- extracția sulfului în stare nativă

- extracția și prepararea piritelor și pirotinei, cu excepția prăjirii

- extracția sulfaților și carbonaților naturali de bariu (baritina), a boraților naturali, a sulfaților naturali de magneziu (kieserit)

- extracția de coloranți naturali, a fluorinei și altor minerale utilizate ca surse de substanțe chimice

Această clasă include de asemenea:

- extracția de guano

Această clasă exclude:

- extracția sării, vezi 0893

- prăjirea piritelor feroase, vezi 2013

- fabricarea îngrășămintelor chimice și a compușilor de azot, vezi 2015

0892 Extracția turbei

Această clasă include:

- extracția turbei

- aglomerarea turbei pentru îmbunătățirea calității, facilitarea transportului sau a depozitării

Această clasă exclude:

- activități de servicii anexe extracției turbei, vezi 0990

- fabricarea brichetelor de turbă, vezi 1920

- fabricarea pământului de grădină, amestec de turbă, pământ natural, nisipuri, argilă, îngrășăminte minerale, vezi 2015

- fabricarea articolelor din turbă, vezi 2399

0893 Extracția sării

Această clasă include:

- extracția sării din subteran, inclusiv prin dizolvare și pompare

- producerea sării prin evaporarea apei de mare sau a altor ape saline

- spargerea, purificarea și rafinarea sării de către producător

Această clasă exclude:

- prelucrarea sării în sare comestibilă, de exemplu sare iodată, vezi 1084

- producția de apă potabilă prin evaporarea apei saline, vezi 3600

0899 Alte activități extractive n.c.a.

Această clasă include:

- extracția diverselor minerale și materiale:

- materiale abrazive, azbest, pudre de siliciu fosil, grafit natural, steatit (talc), feldspat etc.

- asfalt natural, roci asfaltice si bitum solid natural;

- pietre prețioase, cuarț, mică etc.

09 Activități de servicii anexe extracției

Această diviziune cuprinde servicii specializate anexe extracției, furnizate pe bază de tarif sau contract. Sunt incluse servicii de explorare prin metode de prospecțiuni tradiționale, cum ar fi prelevarea mostrelor (probelor) și efectuarea de observații geologice, precum și forarea, forajul de testare și reforarea puțurilor atât pentru petrol cât și pentru zăcămintele de minerale feroase sau neferoase. Alte servicii specifice cuprind construirea fundațiilor puțurilor de petrol și gaze, cimentarea coloanei puțurilor de petrol și gaze, curățarea, perforarea și pistonarea puțurilor de petrol și gaze, drenarea și pomparea minelor, servicii de eliminare a suprasarcinii în mine etc.

091 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

Această clasă include:

- activități de servicii anexe extracției petrolului și gazelor naturale, efectuate pe bază de tarif sau contract:

- servicii de explorare în legătură cu extracția petrolului sau a gazelor, de exemplu metode de prospectare tradiționale, ca efectuarea examinării geologice la amplasamentele viitoarelor exploatări

- forare direcțională și reforare: “foraj la suprafață"; ridicarea, repararea și demontarea sondelor;

- cimentarea învelișului de la puțurile de petrol și gaze; servicii de pompare; astuparea și abandonarea puțurilor etc.

- lichefierea și regazeificarea gazelor naturale în vederea transportului, efectuate la locul extracției

- servicii de drenare și pompare, pe bază de tarif sau contract

- forare de proba (test) în legătură cu extracția petrolului sau a gazelor

Această clasă include de asemenea:

- servicii de lupta împotriva incendiilor în terenurile petroliere și de gaze naturale

Această clasă exclude:

- activități de servicii efectuate de unitățile de exploatare (extracție) a terenurilor petroliere sau de gaze naturale, vezi 0610, 0620

- repararea specializată a utilajelor pentru extracție, vezi 3312

- lichefierea și regazeificarea gazelor naturale în vederea transportului, efectuate în afara locului de extracție, vezi 5221

- prospecțiuni geofizice, geologice și de supraveghere seismică, vezi 7112

099 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

Această clasă include:

- activități de servicii anexe pe bază de tarif sau contract, pentru activitățile extractive din diviziunile 05, 07 și 08

- servicii de explorare, de exemplu metode tradiționale de prospectare, cum ar fi prelevarea mostrelor și efectuarea examinării geologice la amplasamentele viitoarelor exploatări

- servicii de drenare și pompare, pe bază de tarif sau contract

- servicii de forare și sondare

Această clasă exclude:

- activitatea de exploatare a minelor sau carierelor pe bază de contract sau tarif, vezi diviziunea 05, 07 sau 08

- repararea specializată a utilajului pentru extracție, vezi 3312

- servicii de prospecțiuni geofizice, pe bază de tarif sau contract, vezi 7112

C INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

Industria prelucrătoare include transformarea fizică sau chimică a materialelor, substanțelor sau componentelor în produse noi, deși aceasta nu poate fi folosită ca un criteriu universal pentru definirea prelucrării (vezi nota de mai jos despre prelucrarea deșeurilor). Materialele, substanțele sau componentele transformate constituie materii prime, ce sunt produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului, industriei extractive, precum și ale altor activități din industria prelucrătoare. Modificarea substanțială, refacerea sau reconstrucția bunurilor este în general considerată drept prelucrare. Unitățile angajate în industria prelucrătoare sunt adesea descrise ca uzine, fabrici sau oțelării și folosesc în mod curent mașini acționate electric și echipamente de manipulare a materialelor. Unitățile care transformă materialele sau substanțele în produse noi, manual sau la domiciliul lucrătorului, și care comercializează către public produsele obținute în aceleași locații, cum sunt brutăriile și croitoriile de comandă, sunt incluse, de asemenea, în această secțiune.

Unitățile de prelucrare pot:

- prelucra materialele proprii

- sub-contracta o parte a proceselor de prelucrare a materialelor proprii

- deține drepturile legale asupra produselor, dar sub-contractă întregul proces de prelucrare a materialelor (proprii sau nu)

- desfășura procese de prelucrare în cadrul sub-contractelor mai sus menționate.

Produsul obținut pe baza procesului de prelucrare poate fi finit, în sensul că este gata pentru utilizare sau consum, sau poate fi semi-finit, în sensul că va deveni materia primă pentru prelucrări ulterioare. De exemplu, produsul rafinării aluminei este materie primă în producția primară a aluminiului; aluminiul primar constituie materia primă a producției de sârmă din aluminiu; iar sârma din aluminiu este materia primă pentru fabricarea produselor obținute din sârmă. Fabricarea componentelor specializate și a părților/pieselor de schimb, a accesoriilor și anexelor la mașini și echipamente este, de regulă, clasificată în aceeași clasă ca și fabricarea mașinii și echipamentului cărora sunt le sunt destinate piesele de schimb și accesoriile. Fabricarea de componente și piese de schimb nespecializate ale mașinilor și echipamentelor, de exemplu, motoare, pistoane, motoare electrice, ansambluri electrice, supape, roți dințate, rulmenți cu role, este clasificată în clasa de prelucrare corespunzătoare fără a lua în considerare mașina sau echipamentul în care pot fi incluse aceste articole. Totuși fabricarea componentelor și accesoriilor specializate prin turnarea sau extrudarea materialelor plastice este inclusă în grupa 222.

Activitatea de asamblare a părților componente ale unui produs este considerată prelucrare.

Aceasta include atât asamblarea produselor din producție proprie cât și asamblarea componentelor provenind de la terți. Recuperarea deșeurilor, adică prelucrarea deșeurilor în materii prime secundare este clasificată în grupa 383 (Recuperarea materialelor reciclabile). Deși poate implica transformări fizice sau chimice, această activitate nu este considerată a fi o parte a industriei prelucrătoare. Scopul primordial al acestor activități este considerat a fi tratarea sau prelucrarea deșeurilor. Și ele sunt prin urmare clasificate în secțiunea C (Captarea și distribuția apei; salubritate, administrarea deșeurilor, activități de decontaminare). Totuși fabricarea de produse noi (spre deosebire de materiale brute secundare) este clasificată în industria prelucrătoare, chiar dacă aceste procese utilizează deșeuri ca materii prime. De exemplu, producția de argint din deșeuri de film este considerată a fi un proces de fabricație.

Activitățile specializate de întreținerea și repararea mașinilor și echipamentelor industriale, comerciale și similare sunt clasificate în general, în diviziunea 33 (Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor).

Totuși repararea calculatoarelor și a bunurilor personale și gospodărești este clasificată în diviziunea 95 (Repararea calculatoarelor și a bunurilor personale și gospodărești), în timp ce repararea vehiculelor cu motor este clasificată în diviziunea 45 (Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor).

Instalarea mașinilor și echipamentelor, atunci când este efectuată ca o activitate specializată, este clasificată în 3320.

Observație: granițele industriei prelucrătoare și ale celorlalte sectoare în cadrul clasificării pot fi oarecum neclare.

De regulă, activitățile din secțiunea industriei prelucrătoare implică transformarea materialelor în produse noi.

Rezultatul lor este un produs nou. Totuși definiția a ceea ce constituie un produs nou poate fi oarecum subiectivă.

Ca o clarificare, următoarele activități sunt considerate în CAEN drept industrie prelucrătoare:

- prelucrarea peștelui proaspăt (curățirea stridiilor, tranșarea peștelui), neefectuată pe o navă de pescuit, vezi
1020

- pasteurizarea și îmbutelierea laptelui, vezi 1051

- prelucrarea pieilor de animale, vezi 1511

- tratarea lemnului, vezi 1610

- tipărirea și activități conexe, vezi 181

- reșaparea cauciucurilor, vezi 2211

- producția betonului, vezi 2363

- electroliza, placarea, tratamente termice ale metalului, vezi 2561

- reconstrucția sau fabricarea (transformarea) mașinilor (de exemplu motoare de automobile, vezi 2910)

Totodată, există activități care, deși implică uneori procese de transformare, sunt clasificate în alte secțiuni CAEN (cu alte cuvinte, nu sunt clasificate drept industrie prelucrătoare).

Ele includ:

- exploatarea forestieră, clasificată în secțiunea A (agricultură, silvicultură și pescuit);

- tratarea produselor agricole, clasificată în secțiunea A (Agricultură, silvicultură și pescuit);

- tratarea minereurilor și a altor minerale, clasificată în secțiunea B (Industria extractivă);

- construcția de structuri și operațiuni de fabricare executate pe șantier, clasificate în secțiunea F (Construcții);

- activități de fragmentare și redistribuire în loturi mici, inclusiv ambalarea, reambalarea sau îmbutelierea produselor, ca băuturile sau substanțele chimice; sortarea deșeurilor; amestecarea vopselelor la comanda clientului și tăierea metalelor la comanda clientului; tratamente care nu conduc la o versiune modificată a aceluiași produs și sunt clasificate în secțiunea G (Comerțul cu ridicata și amănuntul; repararea autovehiculelor cu motor și a motocicletelor).

10 Industria alimentară

Această diviziune include prelucrarea produselor provenite din agricultură, silvicultură și pescuit și transformarea lor în alimente și băuturi pentru uzul uman sau animal, și include producția diverselor produse intermediare care nu constituie în mod direct produse alimentare. Activitatea generează adeseori produse secundare de valoare mai mare sau mai mică (de exemplu piei brute din abatoare sau turte din semințe oleaginoase, din producția de ulei).

Această diviziune este organizată pe activități aferente diferitelor tipuri de produse: carne, pește, fructe și legume, grăsimi și uleiuri, produse lactate, produse de morărit, produse de panificație și paste făinoase, produse pentru hrana animalelor și alte produse alimentare. Producția poate fi efectuată pe cont propriu, precum și pentru terțe părți, ca în cazul serviciilor din abatoare.

Această diviziune nu include prepararea de mâncăruri pentru consum imediat (de exemplu în restaurante).

Unele activități sunt considerate de prelucrare (de exemplu cele efectuate în brutării, patiserii, și unități de preparare a produselor din carne, etc., care își vând producția proprie), chiar dacă există comerț cu amănuntul prin magazinele proprii ale producătorului. Totuși acolo unde prelucrarea este minimă și nu conduce la o transformare reală, unitatea este clasificată la Secțiunea G (Comerțul cu ridicata și amănuntul; repararea autovehiculelor cu motor și a motocicletelor).

Prepararea hranei pentru consum imediat, la locul preparării, este clasificata în diviziunea 56 (Activități de servicii de alimentație)

Producția hranei pentru animale prin prelucrarea deșeurilor de la abatoare sau din produse secundare este clasificată în 109, în timp ce prelucrarea deșeurilor de alimente și băuturi în materii prime secundare este clasificată în 383, iar eliminarea reziduurilor de alimente și băuturi în 3821.

101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

1011 Prelucrarea și conservarea cărnii

Această clasă include:

- activități ale abatoarelor angajate în sacrificarea, sortarea sau ambalarea cărnii: vită, porc, miel, iepure, oaie, etc.

- producția de carne proaspătă, refrigerată sau congelată, în carcase

- producția de carne proaspătă, refrigerată sau congelată, tranșată.

Această clasă include de asemenea:

- sacrificarea și prelucrarea balenelor, pe uscat sau pe vase specializate

- producția de piei brute și piei prelucrate provenite de la abatoare, inclusiv obținerea lânii de oaie

- producția de untură și alte grăsimi comestibile de origine animală

- prelucrarea organelor și măruntaielor de animale

- producția de lână trasă

Această clasă exclude:

- producția grăsimii comestibile de pasăre, vezi 1012

- ambalarea cărnii, vezi 8292

1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

Această clasă include:

- activități ale abatoarelor angajate în sacrificarea, prelucrarea sau conservarea cărnii de pasăre

- producția de carne de pasăre proaspătă, refrigerată sau congelată si tranșarea acesteia în porții

- producția grăsimilor comestibile de pasăre

Această clasă include de asemenea:

- producția de pene și puf

Această clasă exclude:

- ambalarea cărnii, vezi 8292

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

Această clasă include:

- producția de carne uscată, sărată sau afumată

- fabricarea preparatelor din carne:

- cârnați, salam, pateu, șuncă fiartă, etc.

Această clasă exclude:

- fabricarea de preparate refrigerate si a mâncărurilor din carne de pasăre, vezi 1085

- fabricarea supelor conținând carne, vezi 1089

- comerțul cu ridicata al cărnii și al produselor din carne, vezi 4632

- ambalarea cărnii, vezi 8292

102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

Această clasă include:

- activitatea de preparare și conservare a peștelui, crustaceelor și moluștelor și anume: refrigerarea, congelarea, uscarea, afumarea, sărarea, punerea la saramură, conservarea etc.

- obținerea de preparate din pește, crustacee și moluște: fileuri de pește, icre, caviar, înlocuitori de caviar etc.

- producția de făină de pește destinată consumului uman sau pentru hrana animalelor

- producția de făină și produse solubile din pește și din alte animale acvatice, improprii pentru consumul uman

Această clasă include de asemenea:

- activitatea navelor angajate numai în prelucrarea și conservarea peștelui (nave uzină)

- activitatea de prelucrare a algelor marine

Această clasă exclude:

- activitățile de prelucrare și conservare a peștelui de către navele angajate în activitatea de pescuit vezi 0311

- activitățile de prelucrare a cărnii de balenă, pe uscat sau pe vase specializate, vezi 1011

- producția de uleiuri și grăsimi din materii marine, vezi 1041

- fabricarea mâncărurilor din pește congelat, etc., vezi 1085

- fabricarea supelor de pește, vezi 1089

103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor

Această clasă include:

- prelucrarea și conservarea cartofilor:

- fabricarea preparatelor din cartofi congelați

- fabricarea piureului din cartofi deshidratați

- fabricarea snacks-urilor din cartofi

- fabricarea cartofilor pai

- fabricarea făinii și a pudrei de cartofi

Această clasă include de asemenea:

- curățarea (cojirea) industrială a cartofilor

1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume

Această clasă include:

- fabricarea sucurilor de fructe sau legume

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea concentratelor din fructe și legume proaspete

1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

Această clasă include:

- fabricarea produselor alimentare conținând în principal fructe sau legume, cu excepția mâncărurilor gata preparate sub formă congelată sau de conserve

- activitatea de conservare a fructelor, nucilor sau legumelor: congelarea, uscarea, conservarea în ulei sau în oțet, ambalarea în cutii de conserve etc.

- fabricarea produselor alimentare din fructe și legume

- fabricarea gemurilor, marmeladelor și jeleurilor

- prăjirea nucilor

- fabricarea preparatelor și pastelor din nuci

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea preparatelor alimentare perisabile din fructe și legume, ca de exemplu:

- salate, amestecuri de salate ambalate (împachetate)

- legume curățate sau tăiate

- brânză din soia (tofu)

Această clasă exclude:

- fabricarea sucurilor de fructe sau legume, vezi 1032

- fabricarea făinii sau prafului din legume uscate, vezi 1061

- conservarea fructelor și nucilor în zahăr (fructe confiate), vezi 1082

- fabricarea mâncărurilor din legume, vezi 1085

- fabricarea concentratelor artificiale, vezi 1089

104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

Această grupă include fabricarea uleiurilor și grăsimilor, brute și rafinate din materii vegetale sau animale, cu excepția activității de topire sau rafinare a unturii și a altor grăsimi animale comestibile.

1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

Această clasă include:

- fabricarea uleiurilor vegetale nerafinate de: măsline, soia, palmier, floarea soarelui, bumbac, rapiță, muștar, in, etc.

- fabricarea făinii sau a pulberii nedegresate din semințe oleaginoase, nuci sau sâmburi oleaginoși

- fabricarea uleiurilor vegetale rafinate: ulei de măsline, ulei de soia etc.

- operațiunile de prelucrare a uleiurilor vegetale: suflare, fierbere, deshidratare, hidrogenare etc.

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea uleiurilor și grăsimilor animale necomestibile

- activitatea de extracție a uleiurilor din pește și mamifere marine

- producția turtelor din semințe de bumbac și a altor produse reziduale ale producției de ulei

Această clasă exclude:

- obținerea (topirea) și rafinarea unturii și a altor grăsimi animale comestibile, vezi 1011

- fabricarea margarinei, vezi 1042

- măcinarea umedă a porumbului, vezi 1062

- fabricarea uleiului de porumb, vezi 1062

- producția de uleiuri esențiale, vezi 2053

- tratarea uleiului și a grăsimilor prin procese chimice, vezi 2053

1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare

Această clasă include:

- fabricarea margarinei

- fabricarea amestecurilor și a altor produse tartinabile

- fabricarea grăsimilor combinate pentru gătit

105 Fabricarea produselor lactate

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

Această clasă include:

- prelucrarea laptelui lichid proaspăt, pasteurizat, sterilizat, omogenizat și/sau tratat la temperatură ridicată

- fabricarea băuturilor pe bază de lapte

- fabricarea smântânii din laptele lichid proaspăt, pasteurizat, sterilizat, omogenizat

- fabricarea laptelui praf sau concentrat, îndulcit sau neîndulcit

- fabricarea laptelui sau smântânii în formă solidă

- fabricarea untului

- fabricarea iaurtului

- fabricarea brânzei și a laptelui bătut

- fabricarea zerului

- fabricarea cazeinei sau lactozei

Această clasă exclude:

- producția de lapte brut de vacă, vezi 0141

- producția de lapte brut de oaie, capră, iapă, măgăriță, cămilă etc., vezi 0143, 0144, 0145

- fabricarea laptelui care nu provine din lăptării și a înlocuitorilor de brânză, vezi l089

1052 Fabricarea înghețatei

Această clasă include:

- fabricarea înghețatei și a altor produse comestibile asemănătoare înghețatei cum este sorbetul

Această clasă exclude:

- activități ale cofetăriilor specializate în producerea înghețatei, vezi 5610

106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

Această grupă include activitățile de obținere a făinii sau a pudrei din cereale sau legume, activități de măcinare, curățare și glasare a orezului, precum și activități de obținere a amestecurilor de făinuri sau aluaturi din aceste produse. În această grupă sunt incluse de asemenea activitățile de măcinare umedă a porumbului și legumelor și de fabricare a amidonului și a produselor din amidon.

1061 Fabricarea produselor de morărit

Această clasă include:

- activități de morărit: producerea de făină, tărâțe, pudră sau pelete din grâu, secară, ovăz, porumb și alte cereale

- activități de măcinare a orezului: producerea de orez decorticat, măcinat, neted, glasat, semi-fiert sau convertit; producția de făină din orez

- activități de măcinare a legumelor pentru obținerea de făină sau pulbere din legume uscate, din rădăcini sau tuberculi, sau din nuci comestibile

- fabricarea produselor din cereale pentru micul dejun

- fabricarea amestecurilor de făină și făină mixtă preparată și a aluaturilor pentru pâine, prăjituri, biscuiți sau cozonac

Această clasă exclude:

- fabricarea făinii și a pudrei de cartofi, vezi 1031

- măcinarea umedă a porumbului, vezi 1062

1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

Această clasă include:

- fabricarea amidonului din orez, cartofi, porumb etc.

- măcinarea umedă a porumbului

- fabricarea glucozei, a siropului de glucoză, maltozei, inulinei etc.

- fabricarea glutenului

- fabricarea de tapioca și a înlocuitorilor de tapioca preparați din amidon

- fabricarea uleiului de porumb

Această clasă exclude:

- fabricarea lactozei (zahăr din lapte), vezi 1051

- producția zahărului din trestie sau sfeclă de zahăr, vezi 1081

107 Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

Această clasă include activitatea de fabricare a produselor de brutărie și a macaroanelor, tăițeilor și a altor produse similare.

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

Această clasă include:

- fabricarea produselor proaspete de brutărie:

- pâine si alte specialități de pâine (chifle)

- produse de patiserie, prăjituri, plăcinte, clătite, tarte, vafe, pâine prăjită etc.

Această clasă exclude:

- fabricarea produselor de panificație uscate, vezi 1072

- fabricarea pastelor făinoase, vezi 1073

- coacerea produselor de brutărie pentru consumul imediat, vezi diviziunea 56

1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

Această clasă include:

- fabricarea pișcoturilor, biscuiților și a altor produse de brutărie “uscate"

- fabricarea produselor de patiserie și a prăjiturilor conservate

- fabricarea produselor pentru gustări (prăjituri de casă, biscuiți, covrigi etc.), dulci sau sărate

Această clasă exclude:

- fabricarea snacks-urilor din cartofi, vezi 1031

1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare

Această clasă include:

- fabricarea pastelor făinoase: macaroane și tăiței, fie ca sunt gătite sau umplute

- fabricarea cuș-cuș-ului

- fabricarea produselor din paste făinoase conservate sau congelate

Această clasă exclude:

- fabricarea felurilor de mâncare pregătite din cuș-cuș, vezi 1085

- fabricarea supelor care conțin paste făinoase, vezi 1089

108 Fabricarea altor produse alimentare

Această grupă include activitatea de fabricare a zahărului și produselor zaharoase, a mâncărurilor preparate, a cafelei, ceaiului și mirodeniilor, precum și a produselor alimentare perisabile și a specialităților alimentare.

1081 Fabricarea zahărului

Această clasă include:

- fabricarea sau rafinarea zahărului (sucroză) și a înlocuitorilor de zahăr din: sucul de trestie de zahăr, sfeclă, arțar și palmier

- fabricarea siropurilor de zahăr

- fabricarea melaselor

- fabricarea siropului și zahărului de arțar

Această clasă exclude:

- fabricarea glucozei, a siropului de glucoză, a maltozei, vezi 1062

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

Această clasă include:

- fabricarea de cacao, unt de cacao, grăsime de cacao, ulei de cacao

- fabricarea ciocolatei și a specialităților de ciocolată

- fabricarea produselor zaharoase: caramele, nuga, fondante, ciocolată albă

- fabricarea gumei de mestecat

- conservarea în zahăr a fructelor, nucilor, cojilor de fructe și a altor părți ale plantelor (fructe confiate)

- fabricarea dulciurilor sub formă de tablete și pastile

Această clasă exclude:

- fabricarea zahărului din sucroză, vezi 1081

1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei

Această clasă include:

- decofeinizarea și prăjirea cafelei

- fabricarea produselor din cafea:

- cafea măcinată

- cafea solubilă

- extracte și concentrate din cafea

- fabricarea înlocuitorilor de cafea

- fabricarea amestecurilor de ceai și maté

- fabricarea extractelor și preparatelor pe bază de ceai sau mate

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea infuziilor din plante (mentă, verbină, mușețel etc.)

Această clasă exclude:

- fabricarea inulinei, vezi 1062

- fabricarea băuturilor spirtoase, berii, vinului și a băuturilor răcoritoare, vezi diviziunea 11

- prepararea produselor din plante pentru uz farmaceutic, vezi 2120

1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor

Această clasă include:

- fabricarea mirodeniilor, sosurilor și condimentelor:

- maioneză

- făină și pudră de muștar

- muștar preparat etc.

- fabricarea oțetului

Această clasă include de asemenea:

- prelucrarea sării în sare alimentară, de exemplu sare iodată

Această clasă exclude:

- cultivarea mirodeniilor, vezi 0128

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate

Această clasă include fabricarea de mâncăruri gata pregătite (adică preparate, condimentate și gătite). Aceste mâncăruri sunt de obicei ambalate și etichetate pentru a fi revândute. Această clasă nu include mâncărurile preparate pentru consumul imediat, ca atare, în restaurante. Pentru a fi considerat un fel de mâncare, preparatul trebuie sa conțină minimum doua ingrediente distincte (fără condimente)

Această clasă include:

- fabricarea mâncărurilor din carne, inclusiv carne de pasăre

- fabricarea mâncărurilor din pește, inclusiv pește cu cartofi prăjiți

- fabricarea mâncărurilor preparate din legume

- fabricarea de pizza congelată sau altfel conservată

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea de specialități locale și naționale

Această clasă exclude:

- fabricarea mâncărurilor preparate proaspăt sau mâncărurilor cu mai puțin de doua ingrediente, vezi clasă corespondentă în diviziunea 10

- fabricarea mâncarurilor preparate perisabile, vezi 1089

- vânzarea cu amănuntul, în magazine, a mâncărurilor preparate și a felurilor de mâncare, vezi 4711, 4729

- vânzarea cu ridicata a mâncărurilor preparate și a felurilor de mâncare, vezi 4638

- activitatea desfășurată de furnizorii de servicii alimentare, vezi 5629

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

Această clasă include:

- fabricarea alimentelor pentru utilizări nutriționale speciale:

- lapte praf pentru sugari

- lapte și alte alimente speciale pentru copii mici

- alimente pentru sugari

- alimente cu aport scăzut și redus de calorii, pentru controlul greutății

- alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale

- alimente cu conținut scăzut de sodiu, inclusiv sare fără sodiu sau sare dietetica fără sodiu

- alimente fără gluten

- alimente destinate consumului în cazul efortului muscular intens, în special pentru sportivi

- alimente pentru persoane care suferă de tulburări ale metabolismului carbohidratilor (diabet)

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

Această clasă include:

- fabricarea de supe și ciorbe

- fabricarea de miere artificială și caramel

- fabricarea alimentelor preparate perisabile, cum sunt:

- sandwich-uri

- pizza proaspătă (necoaptă)

- fabricarea adaosurilor alimentare si a altor produse alimentare

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea drojdiei de bere

- fabricarea extractelor și sucurilor din carne, pește, crustacee sau moluște

- fabricarea laptelui obținut în afara lăptăriilor și a înlocuitorilor de brânză

- fabricarea produselor din ouă, a albuminei din ouă

- fabricarea concentratelor alimentare artificiale

Această clasă exclude:

- fabricarea alimentelor perisabile preparate din fructe și legume, vezi 1039

- fabricarea de pizza congelată sau altfel conservată, vezi 1085

- fabricarea băuturilor spirtoase, a berii, vinului și a băuturilor răcoritoare, vezi diviziunea

109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

Această clasă include:

- fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, inclusiv concentrate și suplimente

- pregătirea preparatelor alimentare simple pentru hrana animalelor de fermă

Această clasă include de asemenea:

- activitatea de tratare a deșeurilor de la abatoare pentru a obține preparate destinate hranei animalelor

Această clasă exclude:

- producția de făină de pește pentru hrana animalelor, vezi 1020

- producția turtelor de semințe, vezi 1041

- activități din care rezultă produse secundare utilizabile ca hrană pentru animale, fără tratare specială, de exemplu semințe de oleaginoase, vezi 1041, deșeuri din activitatea de morărit, vezi 1061, etc.

1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

Această clasă include:

- fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie (câini, pisici, păsări, pești etc.)

Această clasă include de asemenea:

- tratarea deșeurilor de la abatoare pentru producerea de hrană destinată animalelor

Această clasă exclude:

- producția făinii de pește pentru hrana animalelor, vezi 1020

- producția turtelor din semințe, vezi 1041

- activități din care rezultă produse secundare utilizabile ca hrană pentru animale, fără tratare specială, de exemplu semințe de oleaginoase, vezi 1041, deșeuri din activitatea de morărit, vezi 1061, etc.

11 Fabricarea băuturilor

Această diviziune include fabricarea băuturilor, cum sunt băuturile nealcoolice și apa minerală, fabricarea băuturilor alcoolice obținute în principal prin fermentare, a berii și vinului și fabricarea băuturilor alcoolice distilate.

Această diviziune exclude:

- fabricarea sucurilor din fructe și legume, vezi 1032

- fabricarea băuturilor pe bază de lapte, vezi 1051

- fabricarea produselor din cafea, ceai și maté, vezi 1083

110 Fabricarea băuturilor

1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

Această clasă include:

- fabricarea de băuturi alcoolice distilate: whisky, coniac, gin, lichioruri, etc.

- fabricarea de băuturi mixte cu alcool distilat

- amestecarea alcoolurilor distilate

- fabricarea alcoolurilor neutre

Această clasă exclude:

- fabricarea băuturilor alcoolice nedistilate, vezi 1102-1106

- fabricarea alcoolului etilic sintetic, vezi 2014

- fabricarea alcoolului etilic prin fermentare, vezi 2014

- activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerțului cu ridicata) și 8292 (dacă este efectuată pe bază de plată sau contract)

1102 Fabricarea vinurilor din struguri

Această clasă include:

- fabricarea vinului

- fabricarea vinului spumos

- fabricarea vinului din concentrat de must de struguri

Această clasă include de asemenea:

- activitatea de amestecare, purificare și îmbuteliere a vinului

- fabricarea vinului cu conținut scăzut de alcool sau fără alcool

Această clasă exclude:

- activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerțului cu ridicata ) și

8292 (dacă este efectuată pe bază de plată sau contract).

1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe

Această clasă include:

- fabricarea băuturilor alcoolice fermentate dar nedistilate: cidru, vin de pere, saké, alte vinuri din fructe

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea hidromelului si a băuturilor combinate care conțin vinuri din fructe

Această clasă exclude:

- activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerțului cu ridicata) și

8292 (dacă este efectuată pe bază de plată sau contract)

1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare

Această clasă include:

- fabricarea vermutului și a altor băuturi similare

Această clasă exclude:

- activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerțului cu ridicata) și 8292 (dacă este efectuată pe bază de plată sau contract).

1105 Fabricarea berii

Această clasă include:

- fabricarea băuturilor din malț, cum sunt berea, berea neagră

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea berii cu conținut redus de alcool și a berii fără alcool

1106 Fabricarea malțului

1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

Această clasă include:

- fabricarea băuturilor nealcoolice, cu excepția berii și vinului fără alcool

- producția de ape minerale naturale și alte ape îmbuteliate

- fabricarea băuturilor răcoritoare

- băuturi nealcoolice aromate și/sau îndulcite: limonadă, oranjadă, cola, băuturi din fructe, ape tonice etc.

Această clasă exclude:

- fabricarea de sucuri din fructe și legume, vezi 1032

- fabricarea băuturilor pe bază de lapte, vezi 1051

- fabricarea produselor din cafea, ceai și mate, vezi 1083

- fabricarea băuturilor pe bază de alcool, vezi 1101; 1102; 1103; 1104; 1105

- fabricarea vinului fără alcool, vezi 1102

- fabricarea berii fără alcool, vezi 1105

- fabricarea înghețatei, vezi 1052

- activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerțului cu ridicata) și 8292 (dacă este efectuată pe bază de plata sau contract)

12 Fabricarea produselor din tutun

Această diviziune include prelucrarea unui produs agricol, tutunul, într-o formă adecvată consumului final.

120 Fabricarea produselor din tutun

1200 Fabricarea produselor din tutun

Această clasă include:

- fabricarea produselor din tutun și a produselor din înlocuitori de tutun: țigarete, tutun de țigarete, țigări de foi, tutun de pipă, tutun de mestecat și prizat

- fabricarea de tutun “omogenizat" sau “reconstituit"

Această clasă include de asemenea

- punerea la abur și uscarea tutunului

Această clasă exclude:

- activitatea de cultivare sau prelucrare preliminară a tutunului, vezi 0115, 0163

13 Fabricarea produselor textile

Această diviziune cuprinde activitățile de pregătire și filare a fibrelor textile, precum și țesutul materialelor textile, finisarea articolelor textile și a confecțiilor de îmbrăcăminte, fabricarea articolelor confecționate din textile, cu excepția lenjeriei (de exemplu lenjerie de pat, pături, carpete, cordaje, etc.). Cultivarea fibrelor naturale se regăsește în diviziunea 01, în timp ce fabricarea fibrelor sintetice reprezintă un proces chimic ce trebuie să fie clasificat în clasa 2060. Fabricarea confecțiilor de îmbrăcăminte se regăsește în diviziunea 14.

131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

Această clasă include operațiunile de pregătire a fibrelor și filarea fibrelor textile. Aceasta se poate realiza din diverse materii prime ca: mătasea, lâna, alte fire vegetale sau artificiale, hârtie sau sticlă

Această clasă include:

- operațiuni de pregătire a fibrelor textile:

- bobinarea și spălarea mătăsii naturale

- degresarea, carbonizarea și vopsirea lânii

- cardarea și pieptănarea tuturor tipurilor de fibre (animale, vegetale și artificiale)

- filarea și fabricarea firelor sau fibrelor pentru țesut sau cusut, pentru comerț sau pentru prelucrarea ulterioară

- melițarea inului

- texturarea, răsucirea și înmuierea firelor sintetice sau artificiale

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea firelor din celofibră

Această clasă exclude:

- operațiuni pregătitoare efectuate în combinație cu activități agricole, vezi 01

- topirea plantelor purtătoare de fibre textile (iută, in, cocos etc.), vezi 0116

- egrenarea bumbacului, vezi 0163

- fabricarea fibrelor și a cablurilor sintetice și artificiale, fabricarea firelor monofilament (inclusiv firele cu rezistență mare și firele pentru covoare) din fibre sintetice sau artificiale, vezi 2060

- fabricarea fibrelor de sticlă, vezi 2314

132 Producția de țesături

1320 Producția de țesături

Această clasă cuprinde producția de țesături. Acestea se pot realiza din materiale brute, variate, ca: mătase, lână, alte fibre animale, vegetale sau artificiale, hârtie sau sticlă etc.

Această clasă include:

- fabricarea țesăturilor tip bumbac, tip lână sau tip mătase, inclusiv din amestecuri sau fibre artificiale sau sintetice (polipropilenă, etc.)

- fabricarea altor țesături, prin utilizarea fibrelor și firelor de in, rafie, cânepă, iută, cât și a firelor și fibrelor speciale

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea stofelor plușate, a prosoapelor, a voalului, etc.

- fabricarea țesăturilor imitație de blană

- fabricarea țesăturilor din fibre de sticlă

Această clasă exclude:

- fabricarea materialelor textile tricotate și croșetate, vezi 1341

- fabricarea materialelor textile pentru acoperirea podelei, vezi 1343

- fabricarea materialelor textile tip panglici, vezi 1346

- fabricarea materialelor textile nețesute și fetru, vezi 1349

133 Finisarea materialelor textile

1330 Finisarea materialelor textile

Această clasă include finisarea textilelor și a articolelor de îmbrăcăminte cum ar fi: albirea, uscarea și alte activități similare

Această clasă include:

- albirea și vopsirea fibrelor, firelor, materialelor și articolelor textile, inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte

- apretarea, uscarea, expunerea la abur, contracția prin intrarea la apă (fretarea), repararea, sanforizarea, mercerizarea materialelor și a articolelor textile, inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte

Această clasă include de asemenea:

- albirea jeans-ilor

- plisarea și alte lucrări similare efectuate pe materiale textile

- impermeabilizarea, acoperirea, cauciucarea sau impregnarea articolelor de îmbrăcăminte (inclusiv a acelora achiziționate de la terți)

- imprimarea pe articole textile și de îmbrăcăminte

Această clasă exclude:

- fabricarea materialelor textile impregnate, îmbrăcate, acoperite sau laminate cu cauciuc, unde cauciucul reprezintă componenta principală, vezi 2219

139 Fabricarea altor articole textile

Această grupă cuprinde fabricarea produselor realizate din textile, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte, cum sunt: covoare și carpete, frânghie, țesături tip panglici, ornamente etc.

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare

Această clasă include:

- fabricarea și prelucrarea metrajelor obținute prin tricotare sau croșetate:

- materiale plușate sau flaușate

- materiale tip plasă și materiale tricotate (pe mașini Raschel sau mașini similare)

- alte materiale tricotate sau croșetate

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea imitațiilor de blană prin tricotare

Această clasă exclude:

- fabricarea materialelor tip plasă din dantelă tricotată, obținută pe mașini Raschel sau mașini similare, vezi 1349

- fabricarea îmbrăcămintei tricotate sau croșetate, vezi 1439

1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)

Această clasă include:

- fabricarea de articole confecționate din orice material textil, inclusiv din materiale tricotate sau croșetate:

- pături, inclusiv pleduri de voiaj

- lenjerie de pat, de masă, de baie sau de bucătărie

- cuverturi, plăpumi de puf, perne, saci de dormit etc.

- fabricarea articolelor pentru decorarea locuințelor:

- perdele, draperii, storuri, cuverturi de pat, huse de mobilă sau aparate etc.

- prelate, corturi, articole pentru camping, vele pentru ambarcațiuni, parasolare, huse de automobile etc.

- drapele, steaguri, fanioane etc.

- cârpe de praf, cârpe de vase și articole similare, veste de salvare, parașute etc.

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea părții textile a păturilor electrice

- fabricarea tapiseriilor țesute manual

Această clasă exclude:

- fabricarea articolelor textile pentru uz tehnic, vezi 1346

1393 Fabricarea de covoare și mochete

Această clasă include:

- fabricarea de țesături pentru acoperirea pardoselilor:

- carpete, covoare, mochete, preșuri

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea împletiturilor din pâslă pentru acoperirea pardoselilor

Această clasă exclude:

- fabricarea ștergătoarelor și rogojinilor prin împletirea materialelor, vezi 1629

- fabricarea materialelor pentru acoperirea pardoselilor din plută, vezi 1629

- fabricarea de acoperitoare de podea din materiale dure, ca vinilul, linoleumul, vezi 2223

1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase

Această clasă include:

- fabricarea de odgoane, sfori, frânghii și cabluri din fibre sau benzi textile sau materiale similare, fie că sunt sau nu impregnate sau acoperite cu cauciuc sau plastic

- fabricarea plaselor din sfoară, frânghie sau șnur

- fabricarea produselor din frânghie sau plasă: plase de pescuit, trancheți textili pentru nave, perne pentru descărcare, benzi pentru încărcare, frânghii sau cabluri prevăzute cu inele metalice etc.

Această clasă exclude:

- fabricarea plaselor pentru păr, vezi 1419

- fabricarea odgoanelor din fire metalice, vezi 2593

- fabricarea accesoriilor din plasă pentru pescuitul sportiv, vezi 3230 (mincioguri, juvelnice)

1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte

Această clasă cuprinde toate activitățile legate de materiale sau produse textile, neincluse în diviziunile 12 sau 13, implicând un mare număr de procese și o mare varietate de bunuri produse.

1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile

Această clasă include:

- fabricarea panglicilor înguste, inclusiv materiale constând din urzeală fără bătătură obținute cu ajutorul unui adeziv

- fabricarea materialelor impregnate, acoperite sau laminate cu material plastic

- fabricarea firelor metalizate, a firelor de cauciuc și corzilor acoperite cu material textil, a firelor sau benzilor textile acoperite sau impregnate cu cauciuc sau plastic

- fabricarea țesăturilor cord pentru anvelope din fire artificiale de mare rezistență

- materiale de protecție, furtunuri, curele de transmisie, benzi rulante (ranforsate sau nu cu metal sau alt material), țesături pentru site, pânză pentru strecurat

- garnituri pentru piese în mișcare

Această clasă exclude:

- fabricarea curelelor de transmisie sau a benzilor rulante din material textil, fire sau corzi impregnate, învelite, acoperite sau stratificate cu cauciuc, unde cauciucul este principalul constituent, vezi 2219

- fabricarea plăcilor sau foilor din cauciuc celular sau material plastic combinat cu materiale textile, unde materialul textil are rol de material de ranforsare (consolidare), vezi 2219, 2221

- fabricarea pânzei din fire metalice, vezi 2593

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

Această clasă include:

- fabricarea de etichete, ecusoane, etc.

- fabricarea de pasmanterie ornamentală: trese, ciucuri, pampoane etc.

- fabricarea fetrului

- fabricarea tulului și a altor țesături tip plasă, a dantelei și broderiilor, în bucăți, fâșii sau motive decorative

- fabricarea altor articole textile tratate sau acoperite: calc pânzat, canava pentru utilizare în pictură, mușama și materiale textile apretate similare, materiale acoperite cu gumă sau substanțe amilacee

- fabricarea de diverse articole textile: fitiluri textile, pentru lumânări și pentru lămpi

- fabricarea benzilor de pânză sensibile la presiune

- fabricarea șireturilor din materiale textile

- fabricarea pufurilor pentru pudră

Această clasă exclude:

- fabricarea împletiturilor din pâslă pentru acoperirea pardoselilor, vezi 1343

- fabricarea moltonului textil și a articolelor din molton: prosoape sanitare, tampoane, etc., vezi 1722

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

Această diviziune cuprinde toate activitățile de croitorie (pentru confecții de gata sau de comandă), din toate materialele (de exemplu. piele, țesături, materiale tricotate și croșetate etc.), a tuturor articolelor de îmbrăcăminte (de exemplu: haine, lenjerie pentru bărbați, femei și copii; îmbrăcăminte pentru lucru, de oraș sau de purtare, etc.) și a accesoriilor. Nu se face nici o distincție între îmbrăcămintea pentru adulți și îmbrăcămintea pentru copii, sau între îmbrăcămintea modernă și cea tradițională. Diviziunea 14 include de asemenea industria blănurilor (blănuri și haine de blană).

141 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția articolelor din blană

Această grupă include fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. Materialul folosit poate fi de orice fel și poate fi acoperit, impregnat sau cauciucat.

1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

Această clasă include:

- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele sau din înlocuitori de piele, inclusiv accesorii din piele pentru activități industriale, (ca de exemplu: șorțuri de piele pentru sudori)

Această clasă exclude:

- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din blană, vezi 1420

- fabricarea mănușilor și căștilor de sport, din piele, vezi 3230

- fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug și a îmbrăcămintei de protecție, vezi 3299

1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

Această clasă exclude:

- fabricarea încălțămintei, vezi 1520

- fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug și a îmbrăcămintei de protecție, vezi 3299

- repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

Această clasă include:

- fabricarea altor confecții din materiale țesute, tricotate sau croșetate, materiale nețesute etc., pentru bărbați, femei și copii:

- haine, costume, compleuri, jachete, pantaloni, fuste, etc.

Această clasă include de asemenea:

- croitoria la comandă

- fabricarea unor părți ale produselor enumerate anterior

Această clasă exclude:

- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din blană (cu excepția articolelor pentru acoperit capul), vezi 1420

- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din cauciuc sau materiale plastice neasamblate prin cusături, ci prin lipire, vezi 2219, 2229

- fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug si a îmbrăcămintei de protecție, vezi 3299

- repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

Această clasă include:

- fabricarea de articole de lenjerie de corp din materiale textile, țesute, tricotate sau croșetate, dantelă etc., pentru bărbați, femei și copii:

- cămăși, tricouri, izmene, chiloți, pijamale, cămăși de noapte, halate de casă, bluze, slipuri, sutiene, corsete, etc.

Această clasă exclude:

- repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.

Această clasă include:

- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru sugari, a treningurilor, costumelor de schi, costumelor de baie, etc.

- fabricarea pălăriilor și șepcilor

- fabricarea altor accesorii de îmbrăcăminte: mănuși, cordoane, șaluri, cravate, papioane, fileuri pentru păr etc.

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea articolelor din blană pentru acoperit capul

- fabricarea încălțămintei din materiale textile fără tălpi aplicate

- fabricarea părților componente ale produselor enumerate anterior

Această clasă exclude:

- fabricarea căștilor pentru sport, vezi 3230

- fabricarea căștilor de protecție (cu excepția căștilor pentru sportivi), vezi 3299

- fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug și a îmbrăcămintei de protecție, vezi 3299

- repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

142 Fabricarea articolelor din blană

1420 Fabricarea articolelor din blană

Această clasă include:

- fabricarea articolelor din blană:

- articole și accesorii de îmbrăcăminte din blană

- asamblari de blănuri cum sunt: resturile de blană, rondelele, covorașele, fâșiile din petice de blană etc.

- diverse articole din blană: covorașe, pufuri (taburete rotunde) neumplute, cârpe pentru lustruire Industrială

Această clasă exclude:

- producția de blănuri neprelucrate, vezi 014, 0170

- producția de piei neprelucrate, vezi 1011

- fabricarea imitațiilor din blană (materiale cu păr lung obținute prin țesere sau tricotare), vezi 1320, 1341

- fabricare pălăriilor din blană, vezi 1419

- fabricarea confecțiilor garnisite cu blană, vezi 1419

- finisarea și vopsirea blănurilor, vezi 1511

- fabricarea cizmelor și a pantofilor având părți din blană, vezi 1520

143 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare

1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie

Această clasă include:

- fabricarea articolelor de galanterie, inclusiv șosete, ciorapi, ciorapi pantalon

1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte

Această clasă include:

- fabricare, tricotare sau croșetare și a altor articole de îmbrăcăminte:

- pulovere, jachete, veste, jerseuri și articole similare

Această clasă exclude:

- fabricarea materialelor textile tricotate și croșetate, vezi 1341

- fabricarea articolelor de galanterie, vezi 1431

15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor

Această diviziune cuprinde prepararea și vopsirea blănurilor, tratarea cu tananți a pieilor brute și fabricarea de produse finite din piele. Este inclusă de asemenea fabricarea produselor similare din alte materiale (imitație din piele și înlocuitori din piele), cum ar fi încălțămintea din cauciuc, articolele de voiaj din materiale textile etc. Produsele fabricate din înlocuitori din piele sunt incluse aici, întrucât realizarea acestora se face în mod similar celor din piele (de exemplu, articole de voiaj) și sunt produse adesea în aceeași unitate.

151 Tăbăcirea și finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament; prepararea și vopsirea blănurilor

Această grupă include fabricarea pielii și a blănurilor și a produselor obținute din acestea.

1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor

Această clasă include:

- tăbăcirea, vopsirea și finisarea pieilor

- producția de piei velurate, piei pergament, piei lăcuite sau metalizate

- producția de piele compozită (din componente)

- răzuirea, finisarea, tăbăcirea, decolorarea (albirea), tunderea, pensarea și vopsirea blănurilor și a pieilor de animale cu păr

Această clasă exclude:

- producția de piei și piei brute, ca parte a activității fermelor, vezi 014

- producția de piei și piei brute, ca parte a activității abatoarelor, vezi 1011

- fabricarea îmbrăcămintei din piele, vezi 1411

- fabricarea imitațiilor din piele care nu au la bază piele naturală, vezi 2219, 2229

1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament

Această clasă include:

- fabricarea de articole de voiaj, genți de mână și articole similare din piele, piele compozită sau din orice alt material (materiale plastice, materiale textile, fibre vulcanizate sau carton, unde se utilizează aceeași tehnologie ca și pentru piele)

- fabricarea articolelor de harnașament

- fabricarea curelușelor de ceas nemetalice (ex. țesătură, piele, plastic)

- fabricarea de diverse articole din piele sau piele reconstituită: curele de transmisie, ambalaje etc.

- fabricarea șireturilor de pantofi din piele

- fabricarea bicelor și cravașelor pentru cai

Această clasă exclude:

- fabricarea confecțiilor din piele, vezi 1411

- fabricarea mănușilor și pălăriilor din piele, vezi 1419

- fabricarea încălțămintei, vezi 1520

- fabricarea șeilor pentru biciclete, vezi 3092

- fabricarea curelușelor de ceas din metale prețiose, vezi 3212

- fabricarea curelușelor de ceas din metale comune, vezi 3213

- fabricarea centurilor de siguranță pentru muncitori și alte centuri pentru uz profesional, vezi 3299

152 Fabricarea încălțămintei

1520 Fabricarea încălțămintei

Această clasă include:

- fabricarea încălțămintei pentru toate scopurile, din orice material, prin orice proces, inclusiv turnare (cu excepțiile mai jos prezentate)

- fabricarea componentelor din piele ale încălțămintei: fabricarea căputelor și a unor părți ale căputelor, a tălpilor și branțurilor, tocurilor etc.

- fabricarea de ghetre, jambiere și articole similare

Această clasă exclude:

- fabricarea încălțămintei din materiale textile fără tălpi aplicate, vezi 1419

- fabricarea părților din lemn ale încălțămintei (de exemplu tocurile și calapoadele), vezi 1629

- fabricarea tocurilor și tălpilor încălțămintei din cauciuc și a altor părți ale încălțămintei din cauciuc, vezi 2219

- fabricarea din material plastic a părților de încălțăminte, vezi 2229

- fabricarea încălțămintei ortopedice, vezi 3250

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

Această diviziune include fabricarea produselor din lemn, cum sunt cheresteaua, placajul, furniturile, ambalaje din lemn, podelele, grinzile și construcțiile prefabricate din lemn.

Procesele de producție includ operații ca: tăierea, rindeluirea, fasonarea, laminarea și asamblarea produselor din lemn, pornind de la tăierea buștenilor sau de la producerea cherestelei, urmând apoi operațiuni de prelucrare cu diferite unelte și utilaje. Cheresteaua sau alte produse fasonate din lemn pot fi de asemenea rindeluite sau lustruite ulterior și asamblate în produse finite, cum sunt ambalajele din lemn.

Exceptând activitatea de tăiere cu fierăstrăul, această diviziune este structurată în principal, pe baza produselor specifice fabricate.

Această diviziune nu include fabricarea mobilei (310) sau instalarea (montarea) elementelor de dulgherie și tâmplărie pentru construcții din lemn (4332, 4333, 4339).

161 Tăierea și rindeluirea lemnului

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului

Această clasă include:

- tăierea, rindeluirea și prelucrarea mecanică a lemnului

- fasonarea buștenilor prin debitare, cojire și așchiere

- fabricarea traverselor de cale ferată din lemn

- fabricarea podelelor din lemn, neasamblate

- obținerea talașului, făinii de lemn, așchiilor, particulelor de lemn

Această clasă include de asemenea:

- uscarea lemnului

- impregnarea sau tratarea chimică a lemnului cu conservanți sau alte materiale

Această clasă exclude:

- exploatarea forestieră și producția de lemn brut, vezi 0220.

- fabricarea foilor de furnir suficient de subțiri pentru a fi utilizate în placarea scândurilor, a panourilor, în obținerea panelului vezi 1621

- fabricarea șindrilei, a cofrajelor, vezi 1623

- lemnul de foc sau brichete din lemn, vezi 1629

162 Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte materiale vegetale

Această grupă include fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte materiale, în forme primare sau produse ambalate

1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn

Această clasă include:

- fabricarea foilor de furnir, suficient de subțiri pentru a fi folosite la furniruit, la confecționarea placajului sau în alte scopuri:

- lustruit, vopsit, acoperit, impregnat, consolidat (cu suport de hârtie sau materiale textile)

- confecționat în scop decorativ

- fabricarea placajului, a panourilor de furnir și a plăcilor și foilor de lemn

- fabricarea de plăci cu așchii orientate (OSB) și alte plăci din particule din lemn

- fabricarea plăcilor fibrolemnoase cu densitate medie (MDF) și a altor plăci fibrolemnoase

- fabricarea lemnului densificat

- fabricarea lemnului laminat încleiat, a lemnului furniruit laminat

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri

Această clasă include:

- fabricarea lamelor de parchet și similare, asamblate in panouri

Această clasă exclude:

- fabricarea elementelor neasamblate pentru podele, vezi 1610

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

Această clasă include:

- fabricarea produselor din lemn destinate utilizării în industria construcțiilor:

- grinzi, căpriori, suporturi pentru acoperiș

- grinzi cu zăbrele prefabricate din lemn, impregnate cu clei și având adausuri metalice

- uși, ferestre, obloane și cadrele lor, cu sau fără accesorii metalice ca: balamale, zăvoare etc.

- scări, balustrade

- borduri și ornamente, șindrilă și șiță

- fabricarea de construcții din lemn prefabricate, sau elemente ale acestora, predominant din lemn, ca de exemplu: saune

- fabricarea caselor mobile

- fabricarea pereților despărțitori din lemn (cu excepția celor autoportanți)

Această clasă exclude:

- fabricarea dulapurilor de bucătărie, a bibliotecilor, garderobelor etc. vezi 3101, 3102, 3109

- fabricația pereților despărțitori din lemn, stabili, vezi 3101, 3102, 3109

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

Această clasă include:

- fabricarea lăzilor, cutiilor, containerelor și ambalajelor similare din lemn

- fabricarea paleților, a box paleților și a altor platforme de încărcare

- fabricarea butoaielor, butoiașelor, putinilor, ciuberelor și a altor produse de dogărie din lemn

- fabricarea tambururilor din lemn pentru cabluri

Această clasă exclude:

- fabricarea articolelor de voiaj, vezi 1512

- fabricarea cutiilor din material împletit, vezi 1629

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

Această clasă include:

- fabricarea diverselor produse din lemn ca:

- mânere și corpuri din lemn pentru unelte, mături, perii, etc.

- șanuri și stative din lemn pentru ghete sau pantofi, umerașe de haine

- ustensile gospodărești și vase de bucătărie din lemn

- statuete și ornamente, incrustații și intarsii din lemn

- casete pentru bijuterii, tacâmuri și articole similare

- mosoare, bobine, suveici, mosoare pentru ață de cusut și articole similare din lemn

- alte articole din lemn

- prelucrarea plutei naturale, fabricarea plutei aglomerate

- fabricarea de articole din plută naturală sau aglomerată, inclusiv articole pentru acoperirea pardoselilor

- fabricarea de împletituri și produse din materiale împletite: rogojini, paravane, casete etc.

- fabricarea coșurilor și a împletiturilor din răchită

- bușteni și pelete pentru foc, făcute din lemn presat sau înlocuitori ca de exemplu semințe de cafea sau de soia

- fabricarea ramelor din lemn pentru oglinzi și tablouri

- fabricarea pieselor din lemn pentru pantofi (de exemplu tocuri și calapoade)

- fabricarea de mânere pentru umbrele, bastoane și alte articole similare

- fabricarea de eboșe pentru prelucrarea pipelor de fumat

Această clasă exclude:

- fabricarea de preșuri din materiale textile, vezi 1342

- fabricarea articolelor de voiaj, vezi 1512

- fabricarea încălțămintei din lemn, vezi 1520

- fabricarea chibriturilor, vezi 2051

- fabricarea carcaselor de ceas, vezi 2652

- fabricarea bobinelor din lemn care sunt părți ale utilajelor din industria textilă, vezi 2894

- fabricarea mobilei, vezi 310

- fabricarea jucăriilor din lemn, vezi 3240

- fabricarea periilor și măturilor, vezi 3291

- fabricarea sicrielor, vezi 3299

17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

Această diviziune include fabricarea celulozei, hârtiei și produselor din hârtie reciclată. Activitățile de fabricare a acestor produse sunt grupate împreună deoarece ele constituie o serie de procese integrate pe verticală. Într-o unitate se desfășoară adesea mai mult de o activitate.

Există în esență trei activități:

- fabricarea celulozei care implică separarea fibrelor de celuloză de impurități din lemn sau obținerea de celuloză prin topirea hârtiei uzate și amestecarea acesteia cu mici cantități de reactivi pentru a întări legătura dintre fibre

- fabricarea hârtiei implică turnarea celulozei peste o rețea de fibre în mișcare astfel încât să se formeze o foaie continuă. Produsele de papetărie sunt fabricate din hârtie sau alte materiale prin diverse tehnici.

- articolele din hârtie pot fi tipărite (de exemplu: tapetul de hârtie, hârtia de ambalaj pentru cadouri etc.), cu excepția cazurilor în care tipărirea de informații reprezintă scopul principal.

Producția de celuloză, hârtie și carton în vrac (masă nedivizată) este inclusă în grupa 171, în timp ce restul claselor includ producția de hârtie și produse din hârtie.

171 Fabricarea celulozei, hârtiei și cartonului

1711 Fabricarea celulozei

Această clasă include:

- fabricarea celulozei albite, semi-albite sau nealbite, prin procese mecanice, chimice (de dizolvare sau nu) sau semi-chimice

- fabricarea celulozei din puful de bumbac rămas după egrenare

- eliminarea cernelii și fabricarea celulozei din deșeuri de hârtie

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului

Această clasă include:

- fabricarea hârtiei și a cartonului destinate prelucrării industriale ulterioare

Această clasă include de asemenea:

- prelucrarea suplimentară a hârtiei și cartonului:

- acoperirea și impregnarea hârtiei și cartonului

- fabricarea hârtiei creponate sau plisate

- hârtie fabricată manual

- fabricarea hârtiei de ziar și a altor hârtii: de tipărit sau scris

- fabricarea de vată celulozică și a țesăturilor din fibre de celuloză

- fabricarea hârtiei pentru copiat (carbon sau autocopiantă), în role sau foi mari

Această clasă exclude:

- fabricarea hârtiei și cartonului ondulat, vezi 1721

- fabricarea, ulterioară, a articolelor din hârtie, carton sau celuloză, vezi 1722, 1723, 1724, 1729

- fabricarea hârtiei acoperite sau impregnate, acolo unde materialul de acoperire sau impregnare reprezintă principalul ingredient, vezi clasa de activitate aferentă fabricării materialului de acoperire sau impregnare

- fabricarea hârtiei abrazive, vezi 2391

- fabricarea vestelor de salvare din plută, vezi 3299

172 Fabricarea articolelor din hârtie și carton

1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton

Această clasă include:

- fabricarea hârtiei și cartonului ondulat

- fabricarea ambalajelor din hârtie sau carton ondulat

- fabricarea ambalajelor din carton, pliabile

- fabricarea ambalajelor din carton solid

- fabricarea altor ambalaje din hârtie și carton

- fabricarea de saci și pungi din hârtie

- fabricarea bibliorafturilor și a articolelor similare

Această clasă exclude:

- fabricarea plicurilor, vezi 1723

- fabricarea articolelor din pastă de hârtie prin turnare sau presare (de exemplu: cofraje pentru ouă, farfurii din pastă de hârtie ), vezi 1729

1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton

Această clasă include:

- fabricarea articolelor de uz gospodăresc și igienico-sanitare, din hârtie și vată celulozică:

- șervetele pentru curățarea tenului

- batiste, prosoape, șervețele de masă

- hârtie igienică

- prosoape și tampoane igienice, scutece si scutece pentru copii

- pahare, farfurii și tăvi

- fabricarea de vată textilă și a articolelor din aceasta: prosoape igienice, tampoane etc.

Această clasă exclude:

- fabricarea de vată celulozică, vezi 1712

1723 Fabricarea articolelor de papetărie

Această clasă include:

- fabricarea hârtiei de tipărit și de scris, gata de întrebuințare

- fabricarea hârtiei de imprimantă

- fabricarea hârtiei auto-copiatoare, gata de întrebuințare

- fabricarea hârtiei șablon și a hârtiei carbon, gata de întrebuințare

- fabricarea hârtiei de lipit sau adezive gata de întrebuințare

- fabricarea plicurilor și a cărților poștale

- fabricarea de agende, carnete, registre, formulare pentru evidență contabilă și pentru afaceri ale căror informații imprimate nu reprezintă caracteristica principală

- fabricarea cutiilor, mapelor și truselor de scris care conțin seturi de hârtie

Această clasă exclude:

- tipărirea produselor din hârtie, vezi 181

1724 Fabricarea tapetului

Această clasă include:

- fabricarea tapetului din hârtie și a altor materiale similare pentru lipit pe pereți, inclusiv tapete acoperite cu vinil și tapetul textil

Această clasă exclude:

- fabricarea hârtiei și cartonului în vrac, vezi 1712

- fabricarea tapetului din material plastic, vezi 2229

1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.

Aceasta clasă include:

- fabricarea etichetelor

- fabricarea hârtiei și a cartonului de filtru

- fabricarea bobinelor, mosoarelor, canetelor, etc. din hârtie și carton.

- fabricarea cofrajelor de ouă și a altor produse de ambalat din pastă turnată

- fabricarea cartelelor de hârtie sau carton, utilizate la mașinile de tricotat Jacquard

Aceasta clasă exclude:

- fabricarea cărților de joc, vezi 3240

- fabricarea jocurilor și jucăriilor din hârtie și carton, vezi 3240

18 Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

Aceasta diviziune include tipărirea de produse cum sunt: ziare, cărți, periodice, formulare comerciale, felicitări și alte materiale și lucrări anexe cum sunt lucrările de legătorie, serviciile de înregistrare pe suporți și digitizarea imaginilor.

Activitățile anexe incluse aici sunt parte integrantă a industriei poligrafice și acestea furnizează aproape întotdeauna un produs (o placă tipografică, o carte legată sau un compact disc ori un fișier) care este parte integrantă a industriei poligrafice.

Procesele utilizate in industria poligrafică includ o mare varietate de metode de transfer a imaginilor de pe un clișeu, ecran sau fișier electronic pe un suport din: hârtie, material plastic, metal, material textil sau lemn.

Cele mai utilizate metode de transfer a unei imagini de pe o placă tipografică sau ecran pe un mediu sunt reprezentate de tipărirea litografică, gravare sau tipărirea flexografică. Adesea fișierele de calculator sunt utilizate in scopul acționării directe a mecanismului de tipărire pentru a crea imaginea sau pentru a fi utilizate de alte tipuri de echipamente (imprimante digitale sau non impact/cu jet). Deși tipărirea si editarea se pot efectua de către aceeași unitate (de exemplu un ziar), aceste activități, distincte, sunt tot mai rar efectuate in aceeași locație.

Această diviziune include de asemenea reproducerea înregistrărilor, cum sunt CD-uri, înregistrări video, programe de calculator (software), pe discuri sau benzi, etc.

Aceasta diviziune exclude activități de informații și comunicații, vezi secțiunea J.

181 Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi

Această grupa include activități de tipărire a ziarelor, cărților, publicațiilor periodice, formularelor comerciale, felicitărilor și a altor materiale și activități conexe, ca de exemplu: servicii de legătorie, de reproducere pe clișee sau de reproducere digitală.

Tipărirea poate fi făcută utilizând diferite tehnici și poate fi efectuată pe diferite materiale.

1811 Tipărirea ziarelor

Această clasă include de asemenea:

- tipărirea altor publicații periodice care apar de cel puțin patru ori pe săptămână

Această clasă exclude:

- activități de editare, vezi 581

- fotocopierea documentelor, vezi 8219

1812 Alte activități de tipărire n.c.a.

Această clasă include:

- tipărirea revistelor și a altor publicații periodice, care apar mai rar de patru ori pe săptămână

- tipărirea de cărți și broșuri, partituri și manuscrise muzicale, hărți, atlase, afișe, cataloage publicitare, prospecte și alte tipărituri publicitare, timbre poștale și fiscale, bilete de bancă, cecuri și alte titluri fiduciare, carduri, albume, agende, calendare și alte imprimate comerciale, produse de papetărie personalizate și alte imprimate, tipărire efectuată cu ajutorul presei de tipar înalt, a offset-ului, a fotogravurii, a imprimării flexografice, serigrafice și a altor prese de tipărit, mașini de multiplicat, imprimante de calculator, mașini de tipărit in relief, inclusiv mașini de tipărire rapida

- tipărirea direct pe suport textil, pe material plastic, pe sticlă, metal, lemn si ceramică

Materialul tipărit poseda dreptul de reproducere (copyright).

Această clasă include de asemenea:

- tipărirea de etichete și plăcuțe metalice prin litografiere, gravare, tipărire flexografică, și alte metode

Aceasta clasă exclude:

- imprimarea materialelor textile și a articolelor de îmbrăcăminte, vezi 1330

- fabricarea articolelor de papetărie (agende, registre, registre de conturi, formulare comerciale, etc) atunci când informația tipărită nu este principala caracteristică, vezi 1723

- activități de editare, publicare, vezi 581

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

Această clasă include:

- lucrări de culegere, fotoculegere, introducere de date, inclusiv scanare și recunoașterea optică a caracterelor, aranjare electronică;

- lucrări de prelucrare a fișierelor de date pentru aplicații multimedia (tipărire pe hârtie, CD-uri, Internet)

- lucrări de realizare a plăcilor tipografice, inclusiv fixarea imaginii și a paginilor cu ilustrații (pentru tipar înalt și offset)

- lucrări de pregătire a cilindrilor: gravarea cilindrilor pentru tipărirea gravurilor

- lucrări de prelucrare, executate direct pe placă (inclusiv plăci din fotopolimeri)

- lucrări de prelucrare a plăcilor tipografice și matrițelor pentru imprimarea sau tipărire în relief

- activități de pregătire:

- lucrări artistice cu caracter tehnic, ca de exemplu: pregătirea pietrelor și blocurilor de lemn pentru litografie

- suporți de prezentare de exemplu: diapozitive și alte forme de prezentare

- schițe, proiecte, copii/imitații

- șpalturi

Această clasă exclude:

- activități de design specializat, vezi 7410

1814 Legătorie și servicii conexe

Această clasă include:

- lucrări de legătorie, probe de tipar și servicii de post tipărire ca servicii conexe ale activității de tipărire, ca de exemplu lucrări de legătorie și finisare a cărților, broșurilor, revistelor, cataloagelor, etc. prin: pliere, tăiere, ajustare, asamblare, tighelire, coasere, lipire, tăiere și aranjare a paginilor, încleiere, colaționare, însăilare, aurire, legare în spirală și legare cu fire de material plastic

- lucrări de legătorie și finisare a hârtiei tipărite sau a cartonului tipărit prin pliere, gofrare, perforare, ștanțare, profilare, încleiere, laminare

- servicii de finisare pentru CD-ROM-uri

- servicii de personalizare a articolelor de corespondență cum ar fi: personalizare, pregătirea plicurilor

- alte activități de finisare ca de exemplu: poansonare, gravare sau marcare, copiere în alfabetul Brille

182 Reproducerea înregistrărilor

1820 Reproducerea înregistrărilor

Această clasă include:

- reproducerea după matriță a plăcilor de gramofon, CD-urilor și casetelor cu muzică sau cu alte înregistrări sonore

- reproducerea după copia master a discurilor, CD-urilor si casetelor cu filme și alte înregistrări video

- reproducerea după copia master a înregistrărilor informatice pe CD-uri sau pe benzi

Această clasă exclude:

- reproducerea materialelor tipărite, vezi 1811, 1812

- editarea/publicarea produselor software, vezi 582

- producerea și distribuirea de filme, casete video și filme pe DVD sau pe suporturi similare, vezi 5911, 5912, 5913

- reproducerea filmelor destinate proiecției în cinematografe, vezi 5912

- producerea de copii master pentru discuri sau pentru materiale audio, vezi 5920

19 Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului

Această diviziune include transformarea petrolului brut și a cărbunelui în produse finite. Procesul dominant este rafinarea petrolului care implică separarea petrolului brut în produse componente prin tehnici de cracare și distilare.

Această diviziune include de asemenea fabricarea, pentru uzul propriu, a unor produse caracteristice (cocs, butan, propan, benzină, kerosen, ulei combustibil) precum și servicii de prelucrare ( de exemplu: rafinare) pentru terți.

Această diviziune include fabricarea gazelor (etan, propan, butan) ca produse de rafinărie.

Nu este inclusă fabricarea unor astfel de gaze în alte unități (2014), fabricarea gazelor industriale (2011), extracția gazelor naturale (metan, etan, butan, propan) (0620) și fabricarea combustibililor gazoși, alții decât cei proveniți din prelucrarea petrolului (de exemplu: gaz provenit din prelucrarea cărbunelui, din apă gazoasă, din procese gazogene, din uzine de gaz (3521). Fabricarea produselor petrochimice din petrol rafinat este clasificată la diviziunea 20.

191 Fabricarea produselor de cocserie

1910 Fabricarea produselor de cocserie

Această clasă include:

- activități derulate în cocserii

- producerea cocsului și a semicocsului

- producerea gudroanelor de cărbune și lignit

- producerea gazului de cocserie

- producerea cărbunelui brut și a gudronului de lignit

- aglomerarea cocsului

Această clasă exclude:

- fabricarea combustibilului sub forma de brichete de cărbune, vezi 1920

192 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

Această clasă include fabricarea combustibililor lichizi sau gazoși și a altor produse din petrol brut, din minereuri bituminoase sau alte produse obținute prin fracționarea acestora. Rafinarea petrolului implică una sau mai multe activități ca: fracționare, distilare directă a petrolului brut; cracare

Această clasă include:

- producția combustibilului pentru motoare: benzină, kerosen, etc

- producția altor combustibili: ulei combustibil ușor, mediu și greu, gaze de rafinărie ca: etan, propan, butan, etc

- fabricarea uleiurilor sau unsorilor lubrifiante din țiței, inclusiv din reziduuri de țiței

- fabricarea produselor pentru industria petrochimică și pentru prepararea mixturilor asfaltice

- fabricarea de diverse produse ca: white spirit, vaselină, parafină, vaselina rectificată, etc.

- fabricarea brichetelor de țiței

- alcătuirea amestecurilor biocombustibile, de exemplu amestecarea alcoolurilor cu petrol (gasohol)

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea brichetelor din turbă

- fabricarea brichetelor combustibile din cărbune superior și lignit

20 Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

Această diviziune se bazează pe transformarea materiilor prime organice și anorganice printr-un proces chimic și realizarea de produse. Ea face distincție între producția substanțelor chimice de bază, care cuprind prima grupă industrială și fabricarea produselor intermediare și finale obținute prin prelucrarea ulterioară a substanțelor chimice de bază, care formează restul grupelor acestei industrii.

201 Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice și a cauciucului sintetic, în forme primare

Această grupă include fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și compușilor pe bază de azot precum și a materialelor plastice și a cauciucului sintetic, în forme primare.

2011 Fabricarea gazelor industriale

Această clasă include:

- fabricarea gazelor industriale sau medicale, lichefiate sau comprimate:

- gaze primare

- aer lichefiat sau comprimat

- gaze de refrigerare

- gaze industriale mixte

- gaze inerte ca bioxidul de carbon

- gaze izolatoare

Această clasă exclude:

- extracția de metan, etan, butan sau propan, vezi 0620

- fabricarea, în rafinării a gazelor combustibile pe bază de etan, butan sau propan, vezi 1920

- fabricarea combustibililor gazoși din cărbune, deșeuri, etc., vezi 3521

2012 Fabricarea coloranților și a pigmenților

Această clasă include:

- fabricarea coloranților și pigmenților, din orice sursă, în forma de bază sau concentrată

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea produselor de tipul celor folosite ca agenți fluorescenți sau ca substanțe luminofore

Această clasă exclude:

- fabricarea vopselelor și pigmenților preparați, vezi 2030

2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

Această clasă include fabricarea de substanțe chimice prin utilizarea unor procese de bază. Producția rezultată din aceste procese constă, de obicei, din elemente chimice individuale sau din compuși ce pot fi identificați distinct.

Această clasă include:

- fabricarea substanțelor chimice (exceptând gazele industriale și metale de bază)

- fabricarea acizilor anorganici cu excepția acidului nitric

- fabricarea alcaloizilor, a altor produse bazice anorganice, a leșiilor, exceptând amoniacul

- fabricarea altor compuși anorganici

- calcinarea piritelor de fier

- obținerea apei distilate

Această clasă include de asemenea:

- îmbogățirea minereurilor de uraniu și thoriu

Această clasă exclude:

- fabricarea gazelor industriale, vezi 2011

- fabricarea îngrășămintelor și compușilor pe bază de azot, vezi 2015

- fabricarea amoniacului, vezi 2015

- fabricarea clorurii de amoniu, vezi 2015

- fabricarea nitriților și a nitraților de potasiu, vezi 2015

- fabricarea carbonaților de amoniu, vezi 2015

- fabricarea apei distilate aromatice, vezi 2059

- fabricarea metalelor de bază, vezi diviziunea 24

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

Această clasă include fabricarea de substanțe chimice prin procese de bază, cum sunt cracarea termică, catalitică și distilarea. Producția rezultată constă de obicei din substanțe chimice separate sau compuși ce pot fi identificați distinct din punct de vedere chimic.

Această clasă include:

- fabricarea substanțelor chimice organice de bază:

- hidrocarburi aciclice, saturate și nesaturate

- hidrocarburi ciclice, saturate și nesaturate

- alcooli aciclici și ciclici

- acizi mono și poli-carboxilici, inclusiv acidul acetic

- alți compuși cu funcții oxigenate, inclusiv aldehide, cetone, chinone și compuși cu funcție duală sau poli-oxigenată

- glicerolul sintetic

- compuși organici cu funcții azotate, inclusiv amine

- fermentarea porumbului, a cartofului, a trestiei de zahăr sau a produselor similare, pentru producerea . de alcool și esteri

- alți compuși organici, inclusiv produse obținute prin distilarea lemnului (de exemplu mangalul)

- fabricarea produselor aromatice sintetice

- distilarea gudronului de cărbune

Această clasă exclude:

- fabricarea materialelor plastice în forme primare, vezi 2016

- fabricarea cauciucului sintetic în forme primare, vezi 2017

- fabricarea glicerolului natural, vezi 2041

- fabricarea uleiurilor esențiale, vezi 2053

- fabricarea acizilor salicilici și O-acetilsalicilici, vezi 2110

2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase

Această clasă include:

- fabricarea îngrășămintelor:

- îngrășăminte azotoase, fosfatice sau potasice, simple sau complexe

- uree, fosfați naturali bruți și săruri de potasiu naturale brute

- fabricarea altor produse azotoase:

- acid nitric și acid sulfonitric, amoniac, clorură de amoniu, carbonat de amoniu, nitriți și nitrați de . . . potasiu

Această clasă include de asemenea:

- producerea pământului de flori având ca principal component turba

- producerea amestecurilor de pământ de flori din pământ natural, nisip, argilă și minerale

Această clasă exclude:

- extracția de guano, vezi 0891

- fabricarea produselor agrochimice, cum sunt pesticidele, vezi 2020

- producerea compostului din deșeuri organice, vezi 3821

2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare

Această clasă include fabricarea de rășini, materiale plastice, elastomeri termoplastici nevulcanizabili; mixturi și amestecuri de rășini, pe bază de comandă precum și fabricarea rășinilor sintetice.

Această clasă include:

- fabricarea de materiale plastice în forme primare:

- polimeri, inclusiv cei din etilenă, propilenă, stiren, clorură de vinil, acetat de vinil și acrilice,

- poliamide

- rășini fenolice și epoxidice și poliuretan

- rășini alchidice și poliesterice și polieteri

- siliconi

- modificatori ionici pe bază de polimeri

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea celulozei chimice și a derivatelor sale

Această clasă exclude:

- fabricarea fibrelor, filamentelor și firelor textile (artificiale și sintetice), vezi 2060

- reciclarea produselor din material plastic, vezi 3832

2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

Această clasă include:

- fabricarea cauciucului sintetic in forme primare:

- cauciuc sintetic

- fracțiuni chimice

- fabricarea amestecurilor de: cauciuc sintetic și natural sau cauciuc sub forma de gumă (balata)

202 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice

2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice

Această clasă include:

- fabricarea insecticidelor, rodenticidelor, fungicidelor, ierbicidelor, acaricidelor, molusticidelor, biocidelor

- fabricarea inhibitorilor de germinare, a biostimulatorilor

- fabricarea dezinfectanților (pentru agricultură și alte scopuri)

- fabricarea altor produse agrochimice n.c.a.

Această clasă exclude:

- fabricarea îngrășămintelor artificiale și a compușilor pe bază de azot, vezi 2015

203 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor

2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor

Această clasă include:

- fabricarea vopselelor, emailurilor și lacurilor

- fabricarea pigmenților și coloranților, a opacifianților și a culorilor;

- fabricarea emailurilor vitroase și a glazurilor, a angobelor și substanțelor similare

- fabricarea masticurilor

- fabricarea compușilor pentru călăfuit navele și a preparatelor nerefractare similare, de umplere sau de acoperire a suprafețelor

- fabricarea solvenților și diluanților organici complecși

- fabricarea vopselei gata preparate sau a solvenților pentru lacuri

- fabricarea cernelii de tipar

Această clasă exclude:

- fabricarea coloranților și a pigmenților în formă de bază sau concentrată, vezi 2012

- fabricarea cernelei de scris și desenat, vezi 2059

204 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere, cosmetice și de parfumerie

2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere

Această clasă include:

- fabricarea agenților organici activi, de suprafață;

- fabricarea de hârtie, vată, fetru, impregnate sau acoperite cu săpun sau detergent

- fabricarea glicerolului

- fabricarea săpunului, exceptând săpunurile cosmetice

- fabricarea preparatelor active, de suprafață:

- prafuri de curățat sub formă solidă sau lichidă, precum și detergenți

- preparate pentru spălatul vaselor

- balsamuri pentru materiale textile

- fabricarea produselor de curățat si lustruit:

- preparate pentru parfumarea și dezodorizarea camerelor

- ceară artificială și ceară preparată

- paste și creme de lustruit pielea

- paste și creme de lustruit lemnul

- produse de lustruit pentru caroserii, sticlă și metal

- paste și prafuri de curățat, inclusiv hârtie, vată, etc. acoperite sau impregnate cu acestea

Această clasă exclude:

- fabricarea de compuși ai căror componente pot fi identificate distinct, vezi 2013; 2014

- fabricarea glicerolului, sintetizat din produse petroliere, vezi 2014

- fabricarea săpunurilor cosmetice, vezi 2042

2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)

Această clasă include:

- fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă):

- parfumuri și apă de toaletă

- produse de înfrumusețare și machiaj

- produse pentru bronzat și pentru prevenirea arsurilor solare

- produse pentru manichiură și pedichiură

- șampoane, lacuri fixative pentru păr, produse pentru ondulat și îndreptat părul

- produse pentru igiena bucală și dentară, inclusiv preparate pentru fixarea danturii false

- produse pentru bărbierit, inclusiv produse care se folosesc înainte și după bărbierit

- deodorante și săruri de baie

- depilatoare

- fabricarea săpunului cosmetic

Această clasă exclude:

- extragerea și rafinarea uleiurilor esențiale naturale, vezi 2053

205 Fabricarea altor produse chimice

Această grupă include fabricarea explozibililor și a produselor pirotehnice, cleiurilor, uleiurilor esențiale și altor produse chimice neclasificate anterior, ca de exemplu produse chimice pentru uz fotografic (incluzând filme și hârtie fotografică), a preparatelor compozite folosite pentru diagnosticare medicală, etc.

2051 Fabricarea explozivilor

Această clasă include:

- fabricarea pulberilor propulsive

- fabricarea explozivilor și a produselor pirotehnice, inclusiv capse, detonatoare, torțe de semnalizare, etc.

Această clasă include de asemenea

- fabricarea chibriturilor

2052 Fabricarea cleiurilor

Această clasă include:

- fabricarea cleiurilor și a adezivilor, inclusiv cleiuri și adezivi pe bază de cauciuc

Această clasă exclude:

- fabricarea gelatinei și a derivatelor sale, vezi 2059

2053 Fabricarea uleiurilor esențiale

Această clasă include:

- fabricarea extractelor din produse aromatice naturale

- fabricarea rășinilor

- fabricarea mixturilor de produse odorifere, utilizate la prepararea parfumurilor sau alimentelor

Această clasă exclude:

- fabricarea produselor aromatice sintetice, vezi 2014

- fabricarea parfumurilor și a produselor de toaletă, vezi 2042

2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

Această clasă include:

- fabricarea plăcilor fotografice, a filmelor, a hârtiei fotosensibile și a altor materiale fotosensibile neexpuse

- fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic

- fabricarea gelatinei și a derivatelor sale

- fabricarea diferitelor produse chimice:

- peptone, derivați ai peptonelor, alte substanțe proteice și derivatele lor n.c.a.

- uleiuri și grăsimi modificate chimic

- materiale folosite la finisarea materialelor textile și a pielii

- pulberi și paste utilizate la alămire, cositorire, lipire, sudură

- decapanți pentru metale

- aditivi pentru cimenturi

- carbon activat, aditivi pentru lubrifianți, acceleratori pentru prepararea cauciucului, catalizatori și alte produse chimice de uz industrial

- preparate antidetonante, antigeluri, lichide pentru transmisia hidraulică

- reactivi complecși de diagnostic și laborator

Această clasă include de asemenea

- fabricarea cernelii de scris și desenat

Această clasă exclude:

- fabricarea produselor chimice, în vrac, vezi 2013, 2014

- fabricarea apei distilate, vezi 2013

- fabricarea altor substanțe chimice organice de bază, vezi 2014

- fabricarea cernelii de tipar, vezi 2030

- fabricarea adezivilor pe bază de bitum, vezi 2399

206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

2060 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

Această clasă include:

- fabricarea de câlți din filamente artificiale și sintetice

- fabricarea firelor sintetice sau artificiale, necardate, pieptănate, sau prelucrate în alt mod, utilizate pentru filarea în fire

- fabricarea firelor toarse sintetice și artificiale, inclusiv a firelor de înaltă rezistență .

- fabricarea monofilamentelor sau a benzilor înguste, sintetice sau artificiale

Această clasă exclude:

- filarea fibrelor artificiale sau sintetice, vezi 1310

- fabricarea aței din fibre sintetice sau artificiale, vezi 1310

21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

Această diviziune include fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice.

Această diviziune include și fabricarea produselor chimice medicinale și a produselor naturiste.

211 Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază

Această clasă include:

- producerea de substanțe active din punct de vedere medicinal, ce urmează a fi utilizate pentru proprietățile lor farmacologice, la fabricarea medicamentelor: antibiotice, vitamine de bază, acid salicilic și O-acetilsalicilic, etc.

- prelucrarea sângelui

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea zaharurilor pure din punct de vedere chimic

- prelucrarea secrețiilor glandelor și fabricarea extractelor glandulare

212 Fabricarea preparatelor farmaceutice

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

Această clasă include:

- fabricarea medicamentelor:

- antiseruri și alte fracții ale sângelui

- vaccinuri

- diverse medicamente, inclusiv preparate homeopatice

- fabricarea produselor chimice contraceptive pentru uz extern și medicamente contraceptive hormonale

- fabricarea preparatelor de diagnosticare medicală, inclusiv teste de sarcină

- fabricarea substanțelor de diagnosticare radioactivă in-vivo

- fabricarea de substanțe farmaceutice biotehnice

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea vatei, tifonului, feșelor, bandajelor medicinale impregnate, a catgutului chirurgical, etc.

- fabricarea produselor naturiste (prin măcinare, sortare) pentru uz farmaceutic

Această clasă exclude:

- fabricarea infuziilor de plante (mentă, verbină, mușețel), etc. vezi 1083

- fabricarea materialelor pentru plombe dentare și a cimentului dentar, vezi 3250

- fabricarea cimenturilor pentru reconstrucția oaselor, vezi 3250

- fabricarea perdelelor, cortinelor chirurgicale, vezi 3250

- comerțul en gros cu produse farmaceutice, vezi 4646

- comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice, vezi 4773

- activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul produselor farmaceutice și a produselor farmaceutice biotehnice, vezi 721

- ambalarea produselor farmaceutice, vezi 8292

22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

Industria de prelucrare a cauciucului și a maselor plastice se caracterizează prin materiile prime utilizate. Aceasta nu înseamnă însă, că toate produsele fabricate din aceste materiale se încadrează, in mod necesar, în această subsecțiune.

221 Fabricarea articolelor din cauciuc

Această grupă include fabricarea produselor din cauciuc.

2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor

Această clasă include:

- fabricarea anvelopelor din cauciuc pentru vehicule, echipamente, mașini mobile, aeronave, jucării, mobilă și alte utilizări:

- anvelope pneumatice

- anvelope pline (solide) și anvelope elastice

- fabricarea camerelor de aer pentru anvelope;

- fabricarea suprafețelor (benzilor) de rulare iterșanjabile, a flapsurilor, a benzilor ("cocoașă de camilă"), pentru recondiționarea anvelopelor, etc.

- reconstruirea și reșaparea anvelopelor

Această clasă exclude:

- fabricarea materialelor pentru repararea cauciucului, vezi 2219

- repararea, montarea sau înlocuirea anvelopelor și a camerelor de aer, vezi 4520

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

Această clasă include:

- fabricarea altor produse din cauciuc natural sau sintetic, nevulcanizat, vulcanizat sau rigidizat:

- plăci, foi, benzi, baghete, profile din cauciuc

- tuburi, conducte și furtunuri din cauciuc

- curele de transmisie sau benzi transportoare din cauciuc

- articole de igienă din cauciuc: prezervative, tetine, buiote, etc.

- articole de îmbrăcăminte din cauciuc (doar dacă sunt realizate prin lipire și nu prin coasere)

- pingele și alte părți de încălțăminte din cauciuc

- ață și frânghie din cauciuc

- fire și țesături cauciucate

- inele și garnituri din cauciuc

- învelișuri de cauciuc, pentru role

- saltele gonflabile din cauciuc

- baloane gonflabile

- fabricarea periilor din cauciuc

- fabricarea țevilor din cauciuc rigidizat

- fabricarea pieptenilor, acelor de par, bigudiurilor și articolelor similare din cauciuc

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea materialelor din cauciuc pentru reparații

- fabricarea materialelor textile impregnate, învelite, acoperite sau laminate cu cauciuc, când cauciucul reprezintă principalul constituent

- fabricarea saltelelor de pat umplute cu apă, din cauciuc

- fabricarea căștilor de baie și a șorțurilor din cauciuc

- fabricarea costumelor impermeabile și costumelor de scafandru din cauciuc

- fabricarea articolelor din cauciuc pentru utilizări sexuale

Această clasă exclude:

- fabricarea suportului textil pentru anvelope, vezi 1346

- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din țesături elastice, vezi 1414, 1419

- fabricarea încălțămintei de cauciuc, vezi 1520

- fabricarea cleiurilor și adezivilor pe bază de cauciuc, vezi 2052

- fabricarea benzilor"cocoașă de cămilă", vezi 2211

- fabricarea de plute și bărci pneumatice, vezi 3011, 3012

- fabricarea saltelelor din cauciuc spongios neacoperit, vezi 3103

- fabricarea articolelor pentru sport din cauciuc, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte, vezi 3230

- fabricarea jocurilor și jucăriilor din cauciuc (inclusiv bazine, bărci, animale, mingi și alte articole gonflabile din cauciuc pentru copii), vezi 3240

- recuperarea cauciucului, vezi 3832

222 Fabricarea articolelor din material plastic

Această grupă cuprinde operațiuni de prelucrare a rășinilor plastice de primă utilizare sau reciclate și transformarea lor în produse intermediare sau finite, prin presare, extruziune, injecție, suflare și turnare.

Procesul de producție este de așa natură încât se poate obține o mare varietate de produse.

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

Această clasă include:

- fabricarea produselor semifinite din materiale plastice:

- plăci, folii, blocuri, peliculă, foi, benzi, etc.(auto-adezive sau nu)

- fabricarea produselor finite din material plastic

- tuburi, conducte, furtunuri și fitting-urile lor, din material plastic

- celofan în formă continuă sau foi

Această clasă exclude:

- fabricarea materialelor plastice în forme primare, vezi 2016

- fabricarea articolelor din cauciuc sintetic sau natural, vezi 221

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

Această clasă include:

- fabricarea articolelor din material plastic, utilizate pentru ambalarea mărfurilor:

- pungi, saci, containere, cutii, lăzi, bidoane, flacoane, recipiente, etc.

Această clasă exclude:

- fabricarea articolelor de voiaj din material plastic, vezi 1512

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

Această clasă include:

- fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții:

- uși, ferestre, tocuri, obloane și articole similare, din plastic

- bazine, rezervoare;

- articole pentru pardoseli din material plastic, articole de acoperit pereții sau plafonul, sub formă de . . suluri sau dale

- articole sanitare din material plastic: căzi, cuve de duș, chiuvete, lavoare, bideuri, bazine, etc.

- fabricarea articolelor din material plastic elastic pentru acoperit pardoseli, ca vinil, linoleum, etc.

- fabricarea pietrei artificiale

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

Această clasă include:

- fabricarea de articole de menaj din material plastic (veselă, vase de bucătărie, articole de toaletă)

- fabricarea diverselor articole din plastic:

- căști de protecție din material plastic, piese izolante, părți pentru corpuri de iluminat din material . . plastic, rechizite școlare sau de birou, articole de îmbrăcăminte (numai dacă sunt lipite și nu cusute), . fitting-uri pentru mobilă, statuete, curele de transmisie și benzi transportoare, tapete autoadezive din plastic, calapoade pentru pantofi din material plastic, tabachere pentru țigări de foi și țigarete, piepteni, bigudiuri din plastic, etc.

Această clasă exclude:

- fabricarea articolelor de voiaj, din material plastic, vezi 1512

- fabricarea încălțămintei din material plastic, vezi 1520

- fabricarea mobilei din material plastic, vezi 3101, 3102, 3109

- fabricarea saltelelor din mase plastice spongioase, neacoperite, vezi 3103

- fabricarea articolelor pentru sport din plastic, vezi 3230

- fabricarea jocurilor și jucăriilor din plastic, vezi 3240

- fabricarea instrumentelor medicale și dentare din plastic, vezi 3250

- fabricarea articolelor de oftalmologie din material plastic, vezi 3250

- fabricarea căștilor de protecție și a altor echipamente de protecție din material plastic, vezi 3299

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

Această diviziune include activitățile de prelucrare a unei singure substanțe de origine minerală.

Această diviziune include fabricarea sticlei și a articolelor de sticlă (de exemplu sticla plată, recipiente de sticlă, fibre de sticlă, articole tehnice din sticlă, etc.); a articolelor din ceramică, dale și pardoseli din argilă arsă, ciment și ipsos, de la materii prime până la realizarea de produse finite. Prelucrarea pietrei brute, a pietrei finisate și a altor produse minerale este de asemenea inclusă în această diviziune.

231 Fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă

Această grupă include fabricarea sticlei sub orice formă, realizată prin oricare procedeu și a articolelor din sticlă.

2311 Fabricarea sticlei plate

Această clasă include:

- fabricarea sticlei plate, inclusiv a sticlei plate armată, a sticlei colorate sau cu tentă de culoare

2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

Această clasă include:

- fabricarea sticlei securit sau a sticlei trase în foi;

- fabricarea oglinzilor din sticlă

- fabricarea de izolatori cu mai mulți pereți din sticlă

2313 Fabricarea articolelor din sticlă

Această clasă include:

- fabricarea sticlelor și a altor recipiente, din sticlă sau cristal

- fabricarea paharelor și a altor articole casnice din sticlă și cristal

Această clasă exclude:

- fabricarea jucăriilor din sticlă, vezi 3240

2314 Fabricarea fibrelor din sticlă

Această clasă include:

- fabricarea fibrelor de sticlă, inclusiv vată de sticlă și produse nețesute obținute din acestea

Această clasă exclude:

- fabricarea materialelor țesute din fire de sticlă, vezi 1310

- fabricarea cablurilor din fibre optice pentru transmisia de date sau pentru transmisia de imagini în direct, vezi 2731

2319 Fabricarea de sticlărie tehnică

Această clasă include:

- fabricarea articolelor de laborator, igienice sau farmaceutice din sticlă

- fabricarea de geamuri pentru ceasuri, sticlă optică și elemente optice neprelucrate optic

- fabricarea articolelor de sticlă folosită pentru realizarea imitațiilor de bijuterii

- fabricarea izolatorilor din sticlă

- fabricarea învelișurilor din sticlă, pentru lămpi

- fabricarea figurinelor din sticlă

- fabricarea dalelor de pavaj din sticlă

- fabricarea de sticlă sub formă de baghete și tuburi

Această clasă exclude:

- fabricarea elementelor optice din sticlă prelucrată optic, vezi 2670

- fabricarea seringilor și a altor echipamente medicale de laborator, vezi 3250

232 Fabricarea de produse refractare

2320 Fabricarea de produse refractare

Această clasă include fabricarea produselor intermediare din minereuri sau minerale nemetalice cum sunt nisipul, pietrișul, piatra sau argila.

Această clasă include:

- fabricarea de mortare, betoane refractare și alte materiale refractare analoage

- fabricarea de produse ceramice refractare:

- produse ceramice termoizolatoare, din bioxid de siliciu;

- cărămizi refractare, blocuri și dale, etc.

- retorte, creuzete, mufle, canule, tuburi, țevi, etc.

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea articolelor refractare ce conțin magnezită, dolomită, sau cromită

233 Fabricarea materialelor de construcții din argilă

Această grupă include fabricarea materialelor de construcție din argilă

2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică

Această clasă include:

- fabricarea cărămizilor pentru fățuirea sobelor și pereților, a cuburilor pentru mozaic, din ceramică nerefractară

- fabricarea plăcilor și pavelelor pentru pavaj, din ceramică nerefractară

Această clasă exclude:

- fabricarea pietrei artificiale, vezi 2223

- fabricarea produselor din ceramică refractară, vezi 2320

- fabricarea cărămizilor și țiglelor din ceramică, vezi 2332

2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă

Această clasă include:

- fabricarea de produse pentru construcții, din argilă nerefractară

- fabricarea de cărămizi, țigle, elemente de hornuri, tuburi, conducte, etc.

- fabricarea de elemente pentru pardosire, din argilă arsă

Această clasă exclude:

- fabricarea de produse din ceramică refractară, vezi 232

- fabricarea produselor ceramice nerefractare altele decât pentru construcții, vezi 234

234 Fabricarea altor articole din ceramică și porțelan

Această grupă include fabricarea produselor finite din minereuri sau minerale nemetalice cum sunt nisipul, pietrișul, piatra sau argilă.

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

Această clasă include:

- fabricarea de articole de menaj din ceramică și alte produse pentru uz casnic și de toaletă

- fabricarea de statuete și alte articole ornamentale din ceramică

Această clasă exclude:

- fabricarea imitațiilor de bijuterii, vezi 3213

- fabricarea jucăriilor din ceramică, vezi 3240

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

Această clasă include:

- fabricarea obiectelor sanitare din ceramică, de exemplu: chiuvete, căzi, bideuri, rezervoare de apă pentru toaletă, etc.

- fabricarea altor obiecte sanitare din ceramică

Această clasă exclude:

- fabricarea articolelor din ceramică refractară, vezi 2320

- fabricarea materialelor ceramice pentru construcție, vezi 233

2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică

Această clasă include:

- fabricarea de izolatori electrici și piese izolante din ceramică

Această clasă exclude:

- fabricarea articolelor din ceramică refractară, vezi 2320

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

Această clasă include:

- fabricarea magneților din ceramică și ferită

- fabricarea de articole din ceramică pentru laboratoare sau de uz industrial și chimic

Această clasă exclude:

- fabricarea pietrei artificiale (de exemplu marmură artificială), vezi 2223

- fabricarea articolelor din ceramică refractară, vezi 2320

- fabricarea materialelor ceramice pentru construcții, vezi 233

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

Această clasă include:

- fabricarea de vase, recipiente și articole similare din ceramică folosite pentru transport sau ambalat

- fabricarea altor produse ceramice, n.c.a.

Această clasă exclude:

- fabricarea obiectelor sanitare din ceramică, vezi 2342

- fabricarea dinților artificiali, vezi 3250

235 Fabricarea cimentului, varului și ipsosului

2351 Fabricarea cimentului

Această clasă include:

- fabricarea de clincher și ciment hidraulic, inclusiv ciment Portland, ciment aluminos, ciment de zgură și ciment superfosfatic

Această clasă exclude:

- fabricarea mortarelor și a betoanelor refractare, vezi 2320

- fabricarea betoanelor și mortarelor gata preparate și a betoanelor și mortarelor uscate, vezi 2363, 2364

- fabricarea articolelor din ciment, vezi 2369

- fabricarea de ciment stomatologic, vezi 3250

2352 Fabricarea varului și ipsosului

Această clasă include:

- fabricarea varului stins, nestins și a varului hidraulic

- fabricarea ipsosului din ghips calcinat sau sulfat calcinat

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea dolomitei calcinate

Această clasă exclude:

- fabricarea articolelor din ipsos, vezi 2362, 2369

236 Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Această clasă include:

- fabricarea de articole prefabricate din beton, ciment sau piatră artificială pentru construcții:

- dale, pietre de pavaj, cărămizi, borduri, foi, panouri, țevi, stâlpi

- fabricarea de componente structurale prefabricate din ciment, beton sau piatră artificială pentru clădiri și construcții industriale

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

Această clasă include:

- fabricarea de produse pe bază de ipsos pentru construcții:

- plăci, foi și alte elemente arhitecturale, etc.

2363 Fabricarea betonului

Această clasă include:

- fabricarea betoanelor și mortarelor gata preparate precum și a amestecurilor uscate pentru mortare și betoane

Această clasă exclude:

- fabricarea cimenturilor refractare, vezi 2320

2364 Fabricarea mortarului

Această clasă include:

- fabricarea mortarelor sub formă de pulbere

Această clasă exclude:

- fabricarea mortarelor refractare, vezi 2320

- fabricarea betoanelor și mortarurilor uscate, vezi 2363

2365 Fabricarea produselor din azbociment

Această clasă include:

- fabricarea de produse pentru construcții, pe bază de substanțe vegetale(talaș, paie, trestie, stuf) aglomerate cu ciment, ipsos sau alt liant mineral

- fabricarea articolelor din azbo-ciment sau din ciment cu fibre de celuloză sau altele similare cum ar fi:

- foi ondulate și de alte tipuri, panouri, țigle, tuburi, țevi, rezervoare, vase, bazine, chiuvete, butelii" mobilă, cadre de ferestre, etc.

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

Această clasă include:

- fabricarea altor produse din beton, ciment, ipsos sau piatră artificială:

- statui, mobilier, basoreliefuri, vaze, ghivece de flori, etc.

237 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

Această clasă include:

- tăierea, fasonarea și prelucrarea pietrei pentru a fi utilizate în construcția de clădiri, de monumente funerare, de drumuri, ca material de acoperire, etc.

- fabricarea mobilierului de piatră

Această clasă exclude:

- activități în cariere, de exemplu producția de pietre neprelucrate, vezi 0811

- producția de pietre de moară, pietre abrazive și produse similare, vezi 239

239 Fabricarea produselor abrazive ṣi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

Această grupă include fabricarea altor produse din minerale nemetalice.

2391 Fabricarea de produse abrazive

Această clasă include:

- fabricarea pietrelor de moară, a pietrelor de șlefuit sau polizat și a produselor abrazive naturale sau artificiale pe suport, inclusiv produse aplicate pe un suport moale, de exemplu hârtie abrazivă

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

Această clasă include:

- fabricarea materialelor de fricțiune și a pieselor cu baza din substanță minerală sau celuloză

- fabricarea de materiale minerale izolatoare:

- vată minerală, azbest și alte produse similare; vermiculită exfoliată; argile expandate și izolanți termici, izolanți fonici sau absorbanți fonici

- fabricarea de articole din diverse substanțe minerale:

- mică prelucrată și articole din mică, din turbă, din grafit (altele decât cele electrice), etc.

- fabricarea articolelor din bitum, sau din materiale similare, de exemplu adezivi pe bază de bitum, smoală de cărbune, etc.

- fabricarea fibrelor și produselor din carbon și grafit (exceptând electrozii și aplicațiile electrice)

- fabricarea corindonului artificial

Această clasă exclude:

- fabricarea vatei de sticlă și a produselor nețesute din aceasta, vezi 2314

- fabricarea electrozilor din grafit, vezi 2790

24 Industria metalurgică

Această diviziune include activități de turnare și/sau rafinare a metalelor feroase și neferoase din minereu, lingouri sau deșeuri, utilizând tehnologii metalurgice diverse. Această diviziune cuprinde și fabricarea de aliaje metalice și superaliaje, prin introducerea de elemente chimice în metalele pure.

Produsele rezultate după topire și rafinare, de obicei sub formă de lingouri, sunt prelucrate prin laminare, tragere sau extrudare, pentru a obține table, benzi, bare, tije, sârmă sau fire, țevi și diferite profile, ori sunt folosite, în stare topită, la realizarea de piese turnate și de alte produse metalice.

241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

Această grupă include activități de rafinare a minereului de fier; elaborarea fontei de primă fuziune sub formă topită sau solidă, elaborarea oțelului din fontă; fabricarea feroaliajelor și a produselor din oțel.

2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

Această clasă include:

- producția de fontă brută sub formă de lingouri, blocuri și alte forme primare

- producția de feroaliaje

- fabricarea de produse feroase prin rafinarea directă a fontei

- producerea de otel de înaltă puritate prin electroliză sau alte procedee chimice

- retopirea deșeurilor de lingotieră de fontă sau oțel

- producerea granulelor și a pulberii de fontă sau oțel

- producerea oțelului sub formă de lingouri sau alte forme primare

- producerea de semifabricate din oțel

- fabricarea de produse plate din oțel, prin laminare la rece și la cald

- fabricarea barelor și a tijelor din oțel prin laminare la cald

- fabricarea profilelor cu secțiune deschisă prin laminare la cald, din oțel

- fabricarea de palplanșe și profile deschise sudate, din oțel

- fabricarea de profile pentru căi de rulare (șine), din oțel

Această clasă exclude:

- laminarea la rece a barelor, vezi 2431

242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

Această clasă include:

- fabricarea tuburilor și țevilor cu secțiune circulară sau rectangulară și a țaglelor cu secțiune circulară pentru prelucrări ulterioare prin laminare la cald, extrudare la cald sau prin alte tehnologii de prelucrare la cald a unui produs intermediar, produs ce poate fi sub formă de bară sau bloc obținut prin laminare la cald sau turnare continuă

- fabricarea țevilor și tuburilor din semifabricate laminate și extrudate la cald, prin procese de laminare sau tragere la rece a țevilor și tuburilor cu secțiune circulară și prin tragere la rece numai pentru țevi și tuburi cu secțiune rectangulară și profile tubulare

- fabricarea tuburilor și țevilor cu diametrul exterior de peste 406,4 mm, formate la rece din produse plate laminate la cald, sudate longitudinal sau elicoidal

- fabricarea de tuburi și țevi cu secțiune circulară având diametrul exterior de 406,4 mm sau mai mic, prin formare continuă la rece sau la cald din produse plate obținute prin laminare la cald sau rece, sudate longitudinal sau elicoidal și a tuburilor și țevilor cu secțiune rectangulară, obținute prin formare continuă la cald sau la rece din bandă laminată la cald sau la rece și sudate longitudinal

- fabricarea tuburilor și țevilor de precizie, sudate longitudinal, având diametrul exterior de 406,4 mm sau mai mic, obținute prin formare la cald sau la rece din bandă laminată la cald sau la rece, destinată prelucrărilor ulterioare (laminare, tragere sau formare la rece) pentru obținerea de țevi și profile rectangulare

- fabricarea de flanșe plate și flanșe cu guler forjate realizate prin prelucrarea produselor din oțel laminate la cald

- fabricarea fitingurilor ce se montează prin sudură (coturi, reducții), realizate prin forjarea tuburilor de oțel laminate la cald

- fitinguri filetate și alte fitinguri de oțel nesudate pentru tuburi sau țevi

Această clasă exclude:

- fabricarea tuburilor și țevilor din oțel, fără sudură, prin turnare centrifugală, vezi 2452

243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului

Această grupă include fabricarea altor produse prin prelucrarea la rece a oțelului

2431 Tragere la rece a barelor

Această clasă include:

- fabricarea barelor și profilelor din oțel, prin tragere la rece

Această clasă exclude:

- tragerea sârmei, vezi 2434

2432 Laminare la rece a benzilor înguste

Această clasă include:

- fabricarea produselor plate laminate din oțel acoperite sau nu, în colaci sau în bucăți drepte, cu o lățime mai mică de 600 mm, obținute prin relaminarea la rece a produselor plate sau a barelor de oțel laminate la cald

2433 Producția de profile obținute la rece

Această clasă include:

- fabricarea profilelor deschise din oțel obținute prin laminări succesive la rece sau prin îndoirea produselor plate

- fabricarea prin formare sau îndoire la rece a foilor pliate și a panourilor tip sandviș

2434 Trefilarea firelor la rece

Această clasă include:

- fabricarea de sârmă din oțel, prin trefilarea la rece a barelor din oțel

Această clasă exclude:

- fabricarea barelor și a profilelor pline din oțel, prin tragere la rece vezi 2431

- fabricarea articolelor din sârmă, vezi 2593

244 Producția metalelor prețioase și a altor metale neferoase

2441 Producția metalelor prețioase

Această clasă include:

- producția metalelor prețioase de bază

- producția și rafinarea metalelor prețioase în formă brută sau prelucrată: aur, argint, platină etc., din minereu și deșeuri

- producția aliajelor din metale prețioase

- producția semifabricatelor din metale prețioase

- producția de metale comune, argintate

- producția de metale comune sau argint, aurite

- producția de platină precum și de metale comune, aur sau argint, platinate

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea prin tragere a firelor din metale prețioase

- fabricarea foițelor din metale prețioase prin laminare

Această clasă exclude:

- turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

- fabricarea bijuteriilor din metale prețioase, vezi 3212

2442 Metalurgia aluminiului

Această clasă include:

- producerea aluminiului din alumină

- producerea aluminiului prin rafinarea electrolitică a deșeurilor de aluminiu

- producerea de aliaje pe baza de aluminiu

- producerea de semifabricate din aluminiu

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea prin tragere a sârmei din aluminiu

- producerea oxidului de aluminiu (alumina)

- producerea foliei de ambalaj din aluminiu

- fabricarea laminatelor de aluminiu din folii în care aluminiul este principalul component

Această clasă exclude:

- turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

2443 Producția plumbului, zincului și cositorului

Această clasă include:

- producerea de plumb, zinc și cositor din minereuri

- producerea de plumb, zinc și cositor prin rafinarea electrolitică a deșeurilor de plumb, zinc și cositor

- producerea aliajelor de plumb, zinc și cositor

- producerea de semifabricate din plumb, zinc și cositor

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea prin tragere a sârmei din aceste metale

- producerea foilor de cositor

Această clasă exclude:

- turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

2444 Metalurgia cuprului

Această clasă include:

- producerea de cupru din minereu

- producerea de cupru prin rafinarea electrolitică a deșeurilor de cupru

- producerea aliajelor de cupru

- producerea de benzi și de fire fuzibile pe bază de cupru

- producerea semifabricatelor din cupru

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea prin tragere a sârmei de cupru

Această clasă exclude:

- turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

2445 Producția altor metale neferoase

Această clasă include:

- producerea de crom, mangan, nichel etc. din minereuri sau oxizi

- producerea de crom, mangan, nichel etc. prin rafinarea electrolitică și aluminotermică a deșeurilor de crom, mangan, nichel, etc.

- producerea aliajelor de crom, mangan, nichel, etc.

- producerea semifabricatelor din crom, mangan, nichel, etc.

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea prin tragere a sârmei din aceste metale

Această clasă exclude:

- turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

2446 Prelucrarea combustibililor nucleari Comentarii expert (1)

Această clasă include:

- producerea de uraniu din minereuri

- topirea și rafinarea uraniului

245 Turnarea metalelor

Această grupă include fabricarea de produse semifinite și diverse produse obținute prin turnarea metalelor.

Această grupă exclude:

- fabricarea produselor turnate finite, cum sunt:

- cazane și radiatoare, vezi 2521

- articole gospodărești obținute prin turnare, vezi 2599

2451 Turnarea fontei

Această clasă include activitățile desfășurate în turnătoriile de fontă.

Această clasă include:

- fabricarea semifabricatelor turnate din fontă

- fabricarea produselor turnate din fontă cenușie

- fabricarea produselor turnate din fontă cu grafit nodular

- fabricarea produselor turnate din fontă maleabilă

- fabricarea tuburilor, țevilor, profilelor turnate și a fitingurilor pentru tuburi și țevi, din fontă

- fabricarea fitingurilor turnate pentru tuburi și țevi din oțel

2452 Turnarea oțelului

Această clasă include activitățile desfășurate în oțelării:

- fabricarea semifabricatelor turnate din oțel

- fabricarea produselor finite turnate din oțel

- fabricarea țevilor și tuburilor fără sudura din oțel prin turnare centrifugală

2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare

Această clasă include:

- fabricarea semifabricatelor turnate din aluminiu, magneziu, titan, zinc, etc.

- fabricarea produselor turnate din metale ușoare

2454 Turnarea altor metale neferoase

Această clasă include:

- fabricarea pieselor turnate din metale neferoase (exclusiv metale ușoare)

- fabricarea pieselor turnate din metale prețioase

- turnarea prin injecție a pieselor din metale neferoase

25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

Această diviziune cuprinde fabricarea produselor din metal (containere, structuri și alte părți componente), de obicei cu o funcție statică, imobilă, spre deosebire de diviziunile următoare 26-30, care se referă la combinații sau asamblări ale unor astfel de produse metalice (uneori cu alte materiale) în unități complexe care, dacă nu sunt în totalitate electrice, electronice sau optice, funcționează cu părți componente mobile. Fabricarea armamentului și muniției este de asemenea inclusă în această diviziune.

Această diviziune exclude:

- activități ale unităților specializate de reparații și întreținere, vezi grupa 331

- instalarea specializată a mașinilor și a altor bunuri în clădiri, vezi 3320

251 Fabricarea de construcții metalice

Această grupă cuprinde fabricarea de construcții metalice (cum ar fi structurile metalice sau părți pentru construcții).

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Această clasă include:

- fabricarea de structuri metalice pentru construcții și părți componente ale acestora (turnuri, stâlpi, grinzi cu zăbrele, poduri etc.)

- fabricarea de structuri metalice industriale (structuri pentru furnale, pentru echipamente de ridicat și manevrat, etc.)

- fabricarea de construcții prefabricate din metal:

- barăci metalice, elemente modulare pentru expoziții etc.

Această clasă exclude:

- fabricarea părților componente pentru cazane navale sau pentru cazane industriale, vezi 2530

- fabricarea dispozitivelor pentru asamblarea liniilor de cale ferată, vezi 2599

- fabricarea secțiunilor de nave, vezi 3011

2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal

Această clasă include:

- fabricarea de uși, ferestre, rame de uși și ferestre, praguri pentru uși, obloane, din metal

- pereți despărțitori din metal pentru fixarea pe podea

252 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și . . . . . cazane pentru încălzire centrală

Această grupă include fabricarea de rezervoare, radiatoare și cazane pentru încălzire centrală.

2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

Această clasă include:

- fabricarea de cazane și radiatoare pentru încălzire centrală

Această clasă exclude:

- fabricarea de cuptoare electrice și boilere (încălzitoare de apă), vezi 2751

2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

Această clasă include:

- fabricarea de rezervoare, cisterne și containere metalice similare, instalate în mod normal ca dispozitive pentru stocare sau utilizate în procese industriale

- fabricarea de recipiente metalici pentru gaze comprimate sau lichefiate

Această clasă exclude:

- fabricarea de butoaie, bidoane, canistre, cuve, cutii metalice, etc. folosite în mod normal pentru transportarea și/sau ambalarea mărfurilor (indiferent de dimensiune), vezi 2591

- fabricarea de containere pentru transport, vezi 2920

- fabricarea tancurilor (vehiculelor militare blindate), vezi 3040

253 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)

Această grupă include fabricarea generatoarelor de aburi

2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)

Această clasă include:

- fabricarea de generatoare de aburi sau a altor generatoare de vapori

- fabricarea de echipamente auxiliare utilizate pentru generatoarele de abur:

- condensatoare, economizoare, supraîncălzitoare, recuperatoare, cilindri colectori de aburi și""", acumulatori de aburi

- fabricarea de reactoare nucleare, cu excepția separatoarelor de izotopi

- fabricarea de părți componente pentru cazane navale sau pentru cazane industriale

Această clasă include de asemenea:

- construcția sistemelor de conducte cuprinzând prelucrarea ulterioară a țevilor, în general pentru fabricarea conductelor sau sistemelor de conducte sub presiune împreună cu lucrările de proiectare și construcție conexe

Această clasă exclude:

- fabricarea cazanelor pentru încălzire centrală și a radiatoarelor, vezi 2521

- fabricarea ansamblelor cazan-turbină, vezi 2811

- fabricarea separatoarelor de izotopi, vezi 2899

254 Fabricarea armamentului și muniției

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Această clasă include:

- fabricarea armamentului greu (piese de artilerie, tunuri mobile, lansatoare de rachete, tuburi lans-torpile, mitraliere grele)

- fabricarea de arme ușoare (revolvere, arme de vânătoare, mitraliere ușoare)

- fabricarea de revolvere și pistoale cu aer sau gaze

- fabricarea de muniție de război

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea de arme de foc și a muniției aferente pentru vânătoare, sport sau autoapărare

- fabricarea de dispozitive explozive, ca bombe, mine și torpile

Această clasă exclude:

- fabricarea amorselor, capsulelor detonante și rachetelor de semnalizare, vezi 2051

- fabricarea cuțitelor de abordare, săbiilor, baionetelor etc., vezi 2571

- fabricarea de autovehicule blindate pentru transportul bancnotelor sau obiectelor de valoare, vezi 2910

- fabricarea de vehicule spațiale, vezi 3030

- fabricarea de tancuri și alte vehicule de luptă, vezi 3040

255 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

Această grupă cuprinde activități generale de tratare a metalului, cum ar fi deformarea plastică (forjarea, presarea) care sunt executate de obicei pe bază de comision sau contract.

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

Această clasă include:

- forjarea, presarea, matrițarea și laminarea metalului

- metalurgia pulberilor: fabricarea produselor metalice direct din pulberi metalice prin tratamente termice
(sinterizare) sau presare

Această clasă exclude:

- producția de pulberi metalice, vezi 241, 242

256 Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract

Această grupă cuprinde activități generale de tratare a metalului, cum ar fi placarea, acoperirea, gravarea, găurirea, polizarea, sudarea etc. care sunt executate de obicei pe bază de comision sau contract.

2561 Tratarea și acoperirea metalelor

Această clasă include:

- acoperirile metalice, tratamentul anodic al metalelor, etc.

- tratamentul termic al metalelor

- operatiunile de debavurare, sablare și curățire a metalelor

- vopsirea și gravarea metalelor

- acoperirea metalelor cu nemetale:

- plastifierea, emailarea, lăcuirea etc.

- călirea metalelor

Această clasă exclude:

- activități ale potcovăriilor, vezi 0162

- acoperirea materialelor plastice cu metale, vezi 2229

- acoperirea prin laminare a metalelor comune cu metale prețioase, vezi 2441, 2442, 2443, 2444

2562 Operațiuni de mecanică generală

Această clasă include:

- operațiuni de găurire, strunjire, frezare, erodare, rabotare, mortezare, filetare, lepuire, broșare, nivelare, debitare, rectificare, ascuțire, polizare, sudare, matisare (îmbinare) etc. a pieselor din metal

- activitățile de tăiere și gravare cu fascicul laser a metalelor

Această clasă exclude:

- activități ale potcovăriilor, vezi 0162

- servicii de gravare la minut, vezi 9529

257 Producția de unelte și articole de fierărie

Această grupă include fabricarea produselor de tăiat; unelte de mână și articole de fierărie.

2571 Fabricarea produselor de tăiat

Această clasă include:

- fabricarea obiectelor casnice de tăiat (cuțite), precum și a altor obiecte de uz casnic: furculițe, linguri etc.

- fabricarea de diverse articole de tăiat:

- topoare și satâre

- aparate de bărbierit și lame pentru acestea

- foarfece și instrumente de tăiat părul

- fabricarea cuțitelor de abordare, săbiilor, baionetelor etc.

Această clasă exclude:

- fabricarea vaselor de bucătărie (oale, ibrice etc.), a veselei de masă (castroane, platouri etc.) sau a vaselor întinse (farfurii, farfurioare etc.), vezi 2599

- fabricarea tacâmurilor din metal prețios, vezi 3212

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

Această clasă include:

- fabricarea de lacăte, zăvoare, chei, balamale și alte articole similare, articole de feronerie pentru clădiri, mobilier, vehicule etc.

2573 Fabricarea uneltelor

Această clasă include:

- fabricarea de cuțite și lame tăietoare, pentru mașini sau dispozitive mecanice

- fabricarea de unelte de mână, clești, șurubelnițe etc.

- fabricarea de unelte de mâna fără acționare electrică pentru agricultură

- fabricarea de fierăstraie și pânze de fierăstrău, inclusiv pânze de fierăstrău circulare și pânze de fierăstrău cu lanț

- fabricarea părților interschimbabile pentru uneltele de mână, cu sau fără acționare electrică, sau pentru mașini unelte: burghie, poansoane, freze etc.

- fabricarea de matrițe pentru prese

- fabricarea de unelte pentru fierărie: forje, nicovale etc.

- fabricarea cutiilor de formare și a matrițelor de turnare (cu excepția lingotierelor)

- fabricarea de menghine, cleme de prindere

Această clasă exclude:

- fabricarea sculelor de mână cu acționare electrică, vezi 2824

- fabricarea lingotierelor, vezi 2891

259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal

Această grupă cuprinde fabricarea unei varietăți de produse prelucrate din metal, cum ar fi: cutii și găleți; cuie, buloane și piulițe; articole casnice din metal; accesorii din metal; fabricarea de elice și ancore pentru nave; fabricarea de dispozitive de asamblare a liniilor de cale ferată etc., diverse articole pentru utilizări casnice și industriale

2591 Fabricarea de recipienṭi, containere și alte produse similare din oțel

Această clasă include:

- fabricarea de butoaie, găleți, bidoane, recipiente și cutii

Această clasă exclude:

- fabricarea cisternelor și rezervoarelor, vezi 252

2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

Această clasă include:

- fabricarea de cutii de conserve pentru alimente, de tuburi și cutii pliabile

- fabricarea de capace metalice

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

Această clasă include:

- fabricarea de cabluri metalice, benzi și articole similare

- fabricarea de cabluri metalice neizolate sau izolate, care nu pot fi folosite drept conductori electrici

- fabricarea firelor metalice acoperite sau a firelor cu miez metalic

- fabricarea de articole din fire metalice: sârmă ghimpată, sârmă răsucită pentru împrejmuiri, grilaje, rețele din sârmă, plase etc.

- fabricarea de electrozi înveliți pentru sudarea cu arc electric

- fabricarea de cuie și ace

- fabricarea de arcuri (cu excepția arcurilor de ceas):

- arcuri din foi, arcuri elicoidale, bare de torsiune

- foi pentru arcuri

- fabricarea lanțurilor, cu excepția lanțurilor de transmisie mecanică

Această clasă exclude:

- fabricarea arcurilor pentru orologii sau ceasuri, vezi 2652

- fabricarea firelor și cablurilor pentru transmiterea electricității, vezi 2732

- fabricarea lanțurilor cu transmisie mecanică, vezi 2815

2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

Această clasă include:

- fabricarea de nituri, șaibe și produse similare nefiletate

- fabricarea de produse filetate

- fabricarea de buloane, șuruburi, piulițe și produse similare filetate

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Această clasă include:

- fabricarea de articole casnice, din metal:

- farfurii, farfurioare etc.

- oale, ibrice etc.

- castroane, platouri

- cratițe, tigăi și alte ustensile neelectrice, pentru utilizare la masă sau în bucătărie

- mici dispozitive și accesorii de bucătărie acționate manual

- bureți de sârmă pentru curățat

- fabricarea de componente din zinc pentru clădiri: jgheaburi, scocuri, căzi, chiuvete, bazine de spălător și articole similare

- fabricarea de articole din metal pentru birou, cu excepția mobilierului

- fabricarea de seifuri, casete (case de bani), uși blindate etc.

- fabricarea de diverse articole din metal:

- elice navale și palete pentru acestea

- ancore

- clopote

- dispozitive de asamblare a liniilor de cale ferată

- capse, catarame, cârlige

- scări metalice

- indicatoare metalice, inclusiv indicatoare de circulație rutieră

- fabricarea de pungi metalizate

- fabricarea de magneți permanenți

- fabricarea de termosuri din metal

- fabricarea de însemne metalice și insigne din metal

- fabricarea de bigudiuri din metal, mânere și schelete metalice pentru umbrele, piepteni

Această clasă exclude:

- fabricarea săbiilor, baionetelor, vezi 2571

- fabricarea cărucioarelor pentru cumpărături, vezi 3099

- fabricarea mobilierului din metal, vezi 3101, 3102, 3109

- fabricarea articolelor sportive, vezi 3230

- fabricarea de jocuri și jucării, vezi 3240

26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

Această diviziune cuprinde fabricarea calculatoarelor, a echipamentelor periferice, a echipamentelor de comunicații și a produselor electronice similare, precum și fabricarea componentelor pentru aceste produse.

Procesele de producție din această diviziune se caracterizează prin proiectarea și utilizarea circuitelor integrate și aplicarea tehnologiilor speciale de miniaturizare. Diviziunea cuprinde de asemenea fabricarea produselor electronice de larg consum, fabricarea de echipamente de măsură, verificare, navigație, fabricarea de echipamente de radiologie, electrodiagnostic și electroterapie, fabricarea de echipamente și instrumente optice și fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor.

261 Fabricarea componentelor electronice

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

Această clasă include fabricarea de semiconductori și alte componente pentru instalații electronice.

Această clasă include:

- fabricarea de condensatoare electronice

- fabricarea de rezistori electronici

- fabricarea de microprocesoare

- fabricarea de tuburi electronice

- fabricarea de conectori electronici

- fabricarea de microansambluri cu circuite imprimate neizolate

- fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride)

- fabricarea de diode, tranzistori și dispozitive semiconductoare similare

- fabricarea de inductori (de exemplu bobine de impedanță, transformatoare), de tipul componentelor electronice

- fabricarea cristalelor și ansamblelor de cristale electronice

- fabricarea de solenoizi, comutatoare și traductori pentru aplicații electronice

- fabricarea de circuite imprimate semiconductoare, finisate sau semi-finisate

- fabricarea componentelor pentru ecrane/display-uri (plasmă, polimeri, LCD)

- fabricarea diodelor emițătoare de lumină (LED)

Această clasă include de asemenea:

- fabricarea de cabluri pentru imprimante, cabluri de monitor, cabluri USB, conectori diverși, etc.

Această clasă exclude:

- tipărirea"cartelelor inteligente (cardurilor smart)", vezi 1812

- fabricarea ecranelor pentru calculatoare și televizor, vezi 2620, 2640

- fabricarea de modemuri (echipament de transmisie), vezi 2612

- fabricarea de tuburi de raze X și a dispozitivelor similare de radiații vezi 2660

- fabricarea de echipamente și instrumente optice, vezi 2670

- fabricarea de dispozitive similare pentru aplicații electrice, vezi 27

- fabricarea de startere, vezi 2711

- fabricarea de relee electrice, vezi 2712

- fabricarea dispozitivelor de conexiune a cablurilor electrice, vezi 2733