Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

Anexa cuprinzând Caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din 20.03.2007

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 15 mai 2007

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Obiectul caietului de sarcini-cadru

Art. 1. -

Prezentul caiet de sarcini-cadru stabilește modul de întocmire a caietelor de sarcini, indiferent de forma de gestiune adoptată, de către consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, care înființează, organizează, conduc, coordonează și controlează funcționarea serviciul de alimentare cu apă și de canalizare.

Art. 2. -

(1) Caietele de sarcini se vor întocmi în concordanță cu necesitățile obiective ale consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului București și asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, cu respectarea în totalitate a cerințelor minimale precizate în caietul de sarcini-cadru și a regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(2) Caietele de sarcini vor fi supuse aprobării consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului București și asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz.

(3) Caietele de sarcini se întocmesc pentru fiecare activitate specifică serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Art. 3. -

La întocmirea caietelor de sarcini, autoritatea publică locală are obligația de a utiliza documentația prevăzută în prezentul caiet de sarcini-cadru, după cum urmează:

a) în conținutul documentației caietului de sarcini se vor prelua din prezentul caiet de sarcini-cadru activitățile și condițiile tehnice specifice activității desfășurate sau care se deleagă;

b) conținutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale, cu excepția numerelor de articole, care vor căpăta o nouă numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicațiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate din conținutul documentației caietului de sarcini-cadru;

c) conținutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adăuga și alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.

Art. 4. -

Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, au obligația ca la întocmirea caietului de sarcini să definească specificațiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislația internă referitoare la standardizarea națională.

CAPITOLUL I Obiectul caietului de sarcini

Art. 1. -

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2. -

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, indiferent de modul de gestiune adoptat.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...