Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Acordul cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori"*)

Modificări (8), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iulie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

F/P 1568 (2006)

România, prin Ministerul Finanțelor Publice, București, România (denumită în continuare Împrumutat), pe de o parte, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, organizație internațională, Paris (denumită în continuare BDCE), pe de altă parte,

având în vedere solicitarea transmisă de un membru al Guvernului României din data de 18 mai 2006,

având în vedere Rezoluția Consiliului de administrație al BDCE nr. 1.480 (2004),

având în vedere cel de-al Treilea Protocol la Acordul general pentru privilegii și imunități al Consiliului Europei,

având în vedere articolele Normelor de împrumut ale BDCE din octombrie 1970,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Condiții generale

Acest împrumut este acordat în cadrul condițiilor generale ale actualelor Norme de împrumut ale BDCE și în cadrul condițiilor speciale stabilite prin prezentul acord-cadru de împrumut (denumit în continuare acordul), anexele acestuia și scrisorile sale suplimentare (denumite în continuare scrisori suplimentare).

ARTICOLUL 2 Proiectul

BDCE acordă Împrumutatului, care acceptă, un împrumut pentru finanțarea parțială a F/P 1568 (2006), aprobat de Consiliul de administrație al BDCE în 16 iunie 2006, referitor la reabilitarea rețelelor de apă potabilă și de apă uzată menajeră și a facilităților de tratare din localitățile cu mai puțin de 50.000 de locuitori din România.

Acest împrumut este acordat de BDCE luând în considerare angajamentul asumat de Împrumutat de a utiliza acest împrumut exclusiv pentru finanțarea proiectului sectorial descris în anexa nr. 1 la prezentul acord (denumit în continuare Proiectul), care corespunde primei faze a planului de investiții multianual, și de a realiza acest proiect, prin Compania Națională de Investiții (CNI), entitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (MTCT), în condițiile care sunt detaliate în anexa menționată.

Orice schimbare a modului în care împrumutul este aplicat, care nu a primit aprobarea BDCE, poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului, conform termenilor art. 13 din Normele de împrumut ale BDCE.

ARTICOLUL 3 Împrumutul

3.1. Condiții financiare

Valoarea împrumutului acordat este de 160.100.000 EUR (o sută șaizeci de milioane una sută de mii de euro).

Acesta va fi disponibilizat în tranșe. Fiecare tranșă a împrumutului va fi pentru o perioadă care nu va depăși 20 de ani, incluzând o perioadă de grație de 5 ani.

Pentru fiecare tranșă, valoarea, rata dobânzii, valuta, data de disponibilizare, perioada de rambursare și conturile de remitere a fiecărei părți vor fi stabilite de comun acord, prin fax, de către Împrumutat și BDCE.

O scrisoare suplimentară la prezentul acord, precizând condițiile pentru fiecare tranșă, va fi întocmită la momentul tragerii, în formatul stabilit în anexa nr. 2 la prezentul acord.

3.2. Trageri

Tragerea sumelor împrumutului în mai multe tranșe se va efectua în conformitate cu stadiul implementării Proiectului, dacă au fost îndeplinite condițiile specifice enumerate în anexa nr. 1 la prezentul acord.

O tranșă de avans de cel mult 20% din suma aprobată a împrumutului va fi vărsată într-un cont înregistrat, ce poate fi supus auditului BDCE.

Tragerile ulterioare vor fi efectuate pe baza declarațiilor Împrumutatului, prin CNI, referitoare la stadiul implementării Proiectului (și previziunile privind stadiul lucrărilor în anul curent).

Tranșele ulterioare vor fi disponibilizate odată ce 90% din tranșa precedentă au fost utilizate.

3.3. Mobilizare

În scopul mobilizării tranșelor împrumutului, Împrumutatul va transmite BDCE înaintea efectuării fiecărei trageri angajamentul de plată anexat (anexa nr. 3 la prezentul acord) pentru fiecare tranșă.

Angajamentul de plată este întocmit și plătibil în valuta în care tranșa a fost disponibilizată.

3.4. Domiciliu

Toate sumele datorate de Împrumutat în cadrul acestui împrumut sunt plătibile în valuta fiecărei tranșe, în contul cu numărul comunicat de BDCE Împrumutatului la momentul plății, prin fax, care va fi trimisă BDCE de banca însărcinată de către Împrumutat cu efectuarea plății, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea fiecărei plăți.

3.5. Date

Prevederile prezentului articol 3 fac obiectul Convenției privind ziua lucrătoare următoare modificată. Convenția privind ziua lucrătoare următoare modificată înseamnă o convenție prin care dacă data specificată va cădea într-o zi care nu este o zi lucrătoare [zi lucrătoare înseamnă o zi în care sistemul TARGET (Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real) funcționează], acea dată va fi prima zi care urmează acelei zile, care este zi lucrătoare, cu condiția ca acea zi să nu cadă în următoarea lună calendaristică, caz în care acea dată va fi prima zi care precedă acea zi, care este zi lucrătoare.

ARTICOLUL 4 Monitorizarea împrumutului și Proiectului

4.1. Utilizarea împrumutului

4.1.1. Perioada Sumele împrumutului pentru fiecare tranșă trebuie să fie utilizate de Împrumutat pentru finanțarea Proiectului în termen de 12 luni de la disponibilizarea acestora de către BDCE.

4.1.2. Implementarea Proiectului

Pentru implementarea Proiectului Împrumutatul desemnează CNI ca agenție de implementare, sub autoritatea MTCT. CNI va înființa o unitate de management al Proiectului (UMP) dedicată implementării și monitorizării Proiectului. CNI va fi coordonată și supervizată de Unitatea de coordonare a Proiectului (UCP), ce funcționează în cadrul MTCT și este dedicată acestui scop.

Împrumutatul, prin MTCT și CNI, va depune toate eforturile și diligențele și va exercita toate mijloacele utilizate în mod curent, în special mijloace financiare, tehnice, sociale și manageriale, precum și cele referitoare la protecția mediului înconjurător, care vor fi necesare pentru implementarea corespunzătoare a Proiectului.

În cazul în care costurile Proiectului, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul acord, se majorează sau vor fi revizuite din orice motive, Împrumutatul se va asigura că sunt disponibile resurse financiare suplimentare pentru finalizarea Proiectului.

În plus, Împrumutatul, prin MTCT și CNI, se angajează că:

- Proiectul corespunde prevederilor convențiilor relevante în materie ale Consiliului Europei;

- Proiectul respectă mediul înconjurător, potrivit cadrului legal în materie din România;

- Proiectul corespunde criteriilor de eligibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul acord;

- finanțarea parțială acordată de BDCE nu depășește 77% din costul total al Proiectului, excluzând dobânda și comisioanele financiare, conform anexei nr. 1 la prezentul acord.

4.1.3. Achiziții

Achizițiile se vor efectua în conformitate cu legea română, în prezent Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006, conformă cu directivele UE în vigoare (2004/17/CE și 2004/18/CE) și care nu intră deci în niciun fel de contradicție cu Liniile directoare privind achizițiile ale BDCE sau în conformitate cu ultima variantă amendată a legii naționale privind achizițiile publice în vigoare la data lansării licitațiilor.

În oricare dintre situații, responsabilitatea pentru implementarea Proiectului și, ca urmare, responsabilitatea pentru adjudecarea și administrarea contractelor în cadrul Proiectului, revine Împrumutatului, prin MTCT și CNI. Contractele în derulare, adjudecate înainte de aprobarea Proiectului, vor fi transmise în copie la BDCE împreună cu toată documentația necesară ce demonstrează că respectivele contracte au fost încredințate în conformitate cu legea și reglementările naționale privind achizițiile publice în vigoare la data lansării procesului de achiziție.

BDCE nu va emite "fără comentarii" pentru aranjamentele de achiziții propuse de Împrumutat, prin MTCT sau CNI, inclusiv gruparea contractelor, procedurile aplicabile, dar își va rezerva dreptul de a proceda la o analiză anterioară sau ulterioară, efectuată prin sondaj, a documentației de achiziții, pentru a verifica dacă acestea sunt în conformitate cu legislația națională privind achizițiile publice.

Dacă, la orice moment, BDCE constată că o achiziție efectuată în cadrul acestui proiect nu este în conformitate cu prevederile menționate anterior, își rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 13 din Normele de împrumut ale BDCE.

4.2. Raportările Împrumutatului

4.2.1. Raportările privind stadiul Proiectului

La fiecare 6 luni de la tragerea primei tranșe din împrumut până la finalizarea întregului Proiect, Împrumutatul, prin CNI, va transmite BDCE un raport vizat de UCP, în care se detaliază:

- situația utilizării împrumutului;

- stadiul planului financiar al Proiectului;

- stadiul Proiectului;

- detalii privind managementul Proiectului.

În anexa nr. 4 la prezentul acord este inclus formatul în care se menționează informațiile minimale solicitate de BDCE pentru aceste rapoarte privind stadiul Proiectului. Pot fi utilizate și formate alternative ce conțin aceleași informații.

4.2.2. Raportul privind finalizarea Proiectului

La finalizarea întregului Proiect, Împrumutatul, prin CNI, va prezenta un raport final vizat de UCP, conținând evaluarea efectelor economice, financiare, sociale și a efectelor asupra mediului înconjurător pe care le-a avut Proiectul.

4.3. Furnizarea de informații către BDCE

Împrumutatul, prin CNI, va ține evidențe contabile privind Proiectul, care vor fi în conformitate cu standardele internaționale, care vor reflecta în orice moment stadiul Proiectului și în care se vor înregistra toate operațiunile efectuate și vor identifica activele și serviciile finanțate cu ajutorul prezentului împrumut.

Împrumutatul, prin MTCT și CNI, se angajează să primească favorabil orice misiune de informare efectuată de către salariații BDCE sau de consultanți externi angajați de BDCE și să asigure cooperarea necesară pentru această misiune de informare, prin facilitarea oricărei vizite posibile la amplasamentul Proiectului. În special, BDCE poate efectua la fața locului un audit al contabilității Proiectului, realizat de unul sau mai mulți consultanți la alegerea acesteia, pe cheltuiala Împrumutatului, în cazul neonorării la scadență de către Împrumutat a oricărei obligații asumate în cadrul prezentului împrumut.

Împrumutatul, prin MTCT și CNI, se angajează să răspundă într-o perioadă de timp rezonabilă oricărei solicitări de informații din partea BDCE și să furnizeze orice documentație pe care BDCE o poate considera necesară și o poate solicita rezonabil, pentru implementarea corespunzătoare a prezentului acord, în special în ceea ce privește monitorizarea Proiectului și utilizarea împrumutului.

Împrumutatul și/sau MTCT vor informa BDCE imediat despre orice modificare a legislației sau a normelor, în sectorul economic relevant pentru Proiect, și în sens general, despre orice eveniment care poate influența îndeplinirea obligațiilor sale asumate în cadrul prezentului acord. Orice modificare a legislației sau a normelor, în sectorul economic relevant pentru Proiect, constituie unul dintre evenimentele precizate în art. 13 lit. h) al cap. 3 din Normele de împrumut ale BDCE și poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.

ARTICOLUL 5 Încetarea obligațiilor Împrumutatului

Plata sumei datorate, stipulată în angajamentul de plată, eliberează Împrumutatul de obligațiile sale, definite în paragraful 3.1.

După ce întreaga sumă a acestui împrumut și toate dobânzile și alte costuri, care rezultă din acesta, în special acele sume prevăzute la art. 6 și 7, au fost plătite corespunzător, Împrumutatul va fi pe deplin eliberat de obligațiile sale față de BDCE. În ceea ce privește obligațiile stabilite în paragraful 4.3, acestea vor continua să rămână în vigoare în scopul unei posibile postevaluări a Proiectului, care va avea loc într-o perioadă rezonabilă de timp, care nu va depăși 7 ani de la finalizarea Proiectului.

ARTICOLUL 6 Dobânda pentru întârziere

Fără a contraveni oricărui alt recurs aflat la dispoziția BDCE prin prezentul acord și prin Normele de împrumut ale BDCE ori în alt fel, dacă Împrumutatul nu plătește întreaga dobândă sau orice altă sumă plătibilă, conform prezentului acord, cel mai târziu la data scadenței specificate, Împrumutatul trebuie să plătească o dobândă suplimentară la suma datorată și neplătită integral, egală cu dobânda EURIBOR la o lună pentru depozitele în valuta plății întârziate la data scadenței (dacă nu este zi lucrătoare TARGET, următoarea zi lucrătoare), la ora 11,00 a.m. (ora locală la Bruxelles), plus 2,5% pe an, calculată de la data scadenței acestei sume până la data efectuării plății.

Rata EURIBOR la o lună, aplicabilă, va fi actualizată la fiecare 30 de zile.

ARTICOLUL 7 Costuri asociate

Toate impozitele și taxele de orice fel, datorate și plătite, și toate cheltuielile rezultate fie din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, în totalitate ori parțial, fie din garantarea sau refinanțarea împrumutului acordat, împreună cu toate actele judiciare sau extrajudiciare care decurg din acest împrumut, vor fi suportate de către Împrumutat.

Totuși, se vor aplica prevederile art. 25 al cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE pentru costurile procedurilor de arbitraj menționate în acest capitol 4.

ARTICOLUL 8 Garanții

Împrumutatul declară că niciun alt angajament nu a fost făcut și nu va fi făcut în viitor, care ar putea conferi unei terțe părți un regim preferențial, un drept preferențial de plată, o garanție colaterală sau o garanție de orice natură ar fi, care ar putea conferi drepturi sporite asupra unor terți (denumită în continuare garanție).

Dacă o astfel de garanție a fost totuși acordată unei terțe părți, Împrumutatul este de acord să întocmească sau să furnizeze o garanție identică în favoarea BDCE ori când este împiedicat să o facă, să ofere o garanție echivalentă și să stipuleze formarea unei astfel de garanții în favoarea BDCE.

Nerespectarea acestor prevederi reprezintă un caz de neîndeplinire a obligațiilor, după cum se prevede în art. 13 lit. h) din cap. 3 al Normelor de împrumut ale BDCE, și poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.

ARTICOLUL 9 Reprezentări și certificări

Împrumutatul prezintă și certifică faptul că:

- autoritățile sale competente l-au autorizat să încheie prezentul acord și au dat în acest sens semnatarilor autorizarea pentru aceasta, în conformitate cu legile, decretele, reglementările, articolele asocierii și alte texte aplicabile acestuia;

- întocmirea și semnarea acordului nu contravin legilor, decretelor, reglementărilor, articolelor asocierii și altor texte aplicabile acestuia și că toate permisele, licențele și autorizațiile necesare acestuia au fost obținute și vor rămâne valabile pe toată durata împrumutului.

Orice modificare referitoare la reprezentările și certificările de mai sus trebuie, pe toată durata împrumutului, să fie notificată imediat BDCE și să fie furnizate toate documentele justificative.

ARTICOLUL 10 Relații cu terții

Împrumutatul nu poate invoca, în cadrul utilizării împrumutului, niciun fapt referitor la relațiile sale cu terțe părți, în vederea evitării îndeplinirii, totale sau parțiale, a obligațiilor sale ce rezultă din acord.

BDCE nu poate fi implicată în disputele care ar putea să apară între Împrumutat și terțe părți, iar costurile, indiferent de natura lor, efectuate de către BDCE datorită oricărei dispute, și în special toate costurile juridice sau de judecată vor fi suportate de Împrumutat.

ARTICOLUL 11 Interpretarea acordului

Împrumutatul declară că a luat cunoștință de Normele de împrumut ale BDCE și că a primit o copie a acestora.

Atunci când există o contradicție între orice prevedere din Normele de împrumut ale BDCE și orice prevedere a acordului, va prevala prevederea acordului.

Titlurile paragrafelor, secțiunilor și capitolelor acordului nu vor servi pentru interpretarea acestuia.

În nicio situație nu se va presupune că BDCE a renunțat tacit la vreun drept care i-a fost acordat prin acord.

ARTICOLUL 12 Legea aplicabilă

Prezentul acord și garanțiile negociabile legate de acesta vor fi guvernate de regulile BDCE, după cum este specificat în prevederile art. 1 paragraful 3 al celui de-al Treilea Protocol din data de 6 martie 1959 la Acordul general pentru privilegii și imunități al Consiliului Europei din data de 2 septembrie 1949 și, în secundar, dacă este cazul, de legea franceză.

Diferendele dintre părțile la acord vor face obiectul arbitrajului, în condițiile specificate în cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE.

ARTICOLUL 13 Executarea unei hotărâri de arbitraj

Părțile contractante convin să nu facă uz de niciun previlegiu, imunitate sau legislație în fața oricărei autorități jurisdicționale sau a altei autorități, fie ea națională sau internațională, în vederea împiedicării punerii în aplicare a unei decizii date în condițiile specificate în cap. 4 al Normelor de împrumut ale BDCE.

ARTICOLUL 14 Notificări

Orice notificare sau alte comunicări care vor fi date sau efectuate în cadrul prezentului acord către BDCE sau Împrumutat vor fi făcute în scris și vor fi considerate pe deplin acordate sau efectuate dacă sunt predate personal, transmise par-avion sau prin fax de către o parte celeilalte părți la acea adresă a părții specificată mai jos.

Pentru Împrumutat:

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,

București, România

În atenția: Ministrului finanțelor publice, secretarului de stat și/sau directorului general al Direcției generale a finanțelor publice externe

Fax: +4021 312 67 92

Pentru BDCE:

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

55 Avenue Kleber

75 116 Paris

În atenția: Directorului Departamentului de programe

Fax: +33 1 47 55 37 52

Toate comunicările care vor fi date sau efectuate vor fi în limba engleză sau franceză, iar dacă sunt în altă limbă vor fi însoțite de o traducere a acestora în limba engleză sau franceză.

ARTICOLUL 15 Intrarea în vigoare

Prezentul acord va intra în vigoare după semnarea de către BDCE și Împrumutat și după aprobarea lui de către autoritățile române, ulterior confirmării în scris a acestui lucru primite de către BDCE de la Împrumutat.

ARTICOLUL 16 Exemplarele acordului

Prezentul acord este întocmit în două exemplare originale, ambele exemplare fiind egal autentice.

Câte un exemplar original este păstrat de fiecare dintre părțile contractante.

București, 2 februarie 2007. Paris, 9 februarie 2007.
Pentru România, Pentru BDCE,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, Apolonio Ruiz Ligero,
ministrul finanțelor publice viceguvernator

ANEXA Nr. 1 la acord

DESCRIEREA PROIECTULUI

I. F/P 1568 (2006)
Împrumutat România
Aprobat de Consiliul de administrație 16 iunie 2006
CA/PV/242/2006
Suma aprobată 160.100.000 EUR
II. Domenii de intervenție Protecția mediului
Lucrările planificate Proiectul vizează reabilitarea parțială a rețelelor de apă potabilă și de apă uzată menajeră și a facilităților de tratare în localitățile cu mai puțin de 50.000 de locuitori.
Principalele categorii de lucrări sunt următoarele:
Apă potabilă
(1) Reabilitarea, extinderea sau crearea de noi rețele de distribuție a apei potabile
(2) Reabilitarea, extinderea ori crearea de noi stații de epurare a apei potabile (SEAP) sau de surse de apă potabilă (puțuri de adâncime)
Ape uzate
(1) Reabilitarea, extinderea sau crearea de noi rețele de canalizare
(2) Reabilitarea, extinderea sau crearea de noi stații de epurare a apelor uzate (SEAU)
Pe lângă lucrările de mai sus, Proiectul va asigura finanțarea elaborării/actualizării de studii de fezabilitate, proiecte tehnice și arhitecturale (care vor include liste de cantități), studii de impact asupra mediului, pregătirea documentațiilor tehnice pentru achiziții și a documentelor de achiziții, asistență pentru evaluarea licitațiilor, asistență tehnică pentru promotorii proiectelor pe parcursul implementării Proiectului și elaborarea la nivel de județ a planului de investiții pe termen lung. Asistența tehnică va fi realizată de firme de consultanță cu experiență în proiecte din domeniul apelor și/sau mediului.
Localizare Împrumutatul a furnizat BDCE o listă inițială de 10 județe (Bihor, Bistrița-Năsăud, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Mureș, Tulcea și Vaslui) amplasate în 11 bazine hidrografice (Crișuri, Someș-Tisa, Mureș, Olt, Prut, Siret, Jiu, Argeș- Vedea, Buzău-Ialomița, Dunărea și Dobrogea - Bazinul Hidrografic Litoral al Mării Negre) în care vor fi efectuate activitățile Proiectului.
Costul total al Proiectului 208.100.000 EUR
Defalcarea estimată a costurilor în EUR
Lucrări de bază 182.000.000
Servicii de consultanță*) 10.100.000
Neprevăzute 8.000.000
Administrarea Proiectului**) 8.000.000
Total 208.100.000
___________
*) Include proiectare (nouă/actualizată), asistență tehnică pentru documentele de licitație și pentru evaluarea lor și asistență tehnică pentru implementarea subproiectelor.
**) Include cheltuielile pentru UMP, UCP, CNI, audit și supravegherea lucrărilor.
Planul de finanțare 160.100.000 EUR BDCE 77,0%
40.000.000 EUR Autorități locale 19,2%
8.000.000 EUR Guvern 3,8%
Stadiul lucrărilor la momentul prezentării solicitării 0%
Graficul lucrărilor 2007-2011
Condiții specifice Înaintea primei trageri vor fi îndeplinite următoarele condiții:
▪ În cadrul MTCT se va înființa o unitate de coordonare a Proiectului (UCP) care va asigura coordonarea generală a Proiectului și legătura cu alte instituții centrale/locale și va supraveghea pregătirea fazelor următoare ale Proiectului în conformitate cu criteriile de selecție și cu procedurile acceptabile pentru BDCE. MTCT și CNI vor încheia acorduri de implementare cu fiecare județ și unitate administrativ-teritorială implicată în Proiect. Proiectul va fi implementat zilnic de o unitate de management al Proiectului (UMP) ce se va înființa în cadrul CNI. UMP va fi responsabilă pentru gestiunea financiară de ansamblu a Proiectului, inclusiv pentru operarea contului special în care va fi virat împrumutul BDCE, și pentru administrarea tuturor surselor financiare alocate Proiectului.
Înaintea primei trageri UCP și UMP vor fi complet operaționale și vor dispune de personal corespunzător pentru sarcinile ce trebuie îndeplinite.
▪ Pentru fiecare subproiect se vor selecta indicatori de performanță în conformitate cu directivele UE și cu legislația română privind furnizarea de apă potabilă, colectarea apelor uzate, tratarea și evacuarea. Înaintea fiecărei trageri MTCT va furniza BDCE o listă a indicatorilor relevanți acceptabil pentru Bancă ce vor fi utilizați pentru monitorizarea subproiectelor respective.
▪ În cursul etapei de evaluare a Proiectului a fost furnizată BDCE o listă inițială de subproiecte amplasate în municipalitățile selectate. Lista de subproiecte selectate conform criteriilor acceptabile pentru BDCE va trebui actualizată înainte de prima tragere.
III. Criterii de eligibilitate (pe domenii de intervenție) Proiectul intră sub incidența criteriilor de eligibilitate stabilite în Rezoluția nr. 1.480 (2004) și deci contribuie la coeziunea socială în țară.
IV. Efecte sociale (pe domenii de intervenție) Proiectul propus va contribui la aducerea instalațiilor de furnizare a apei potabile și de tratare a apelor uzate din localitățile beneficiare la un nivel conform cu prevederile directivelor relevante ale UE integrate în legislația națională.
Proiectul va contribui direct la îmbunătățirea calității apei potabile, făcând posibile furnizarea continuă și sigură de apă și controlul evacuării apelor uzate. Prin realizarea acestor obiective, Proiectul va contribui la îmbunătățirea durabilă a nivelului de viață al populației, mai ales în ceea ce privește îmbunătățirea calității apei la sursă și reducerea poluării. Implementarea Proiectului ar trebui să conducă de asemenea la o reducere semnificativă a cantităților de ape uzate evacuate în cursurile de apă și la o reducere în paralel a poluării transfrontaliere, mai ales în cursurile de apă din Ungaria.
Prin dezvoltarea unui sistem integrat de infrastructură a apei ce îndeplinește standardele UE, Proiectul va avea un impact pozitiv și asupra dezvoltării economice și a turismului în localitățile beneficiare.
Numărul de locuitori ce se estimează că vor beneficia de pe urma Proiectului este de 820.000 de persoane.
Modificări (8)

ANEXA Nr. 2 la acord

Model de scrisoare suplimentară pentru un împrumut cu rată variabilă

F/P 1568 - tranșa [număr]

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

SCRISOARE SUPLIMENTARĂ

La Acordul-cadru de împrumut din data [data]

între Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (denumită în continuare BDCE) și România (denumită în continuare Împrumutat)

Prezenta scrisoare suplimentară și Acordul-cadru de împrumut stabilesc termenii și condițiile convenite pentru tranșa [număr], așa cum este specificat în art. [număr] din acordul-cadru menționat.

Suma împrumutului: [valuta și suma]
Maturitate: până la 20 de ani maturitate finală, cu o perioadă de grație de 5 ani
EURIBOR: [introduceți definiția EURIBOR]
Rata variabilă a dobânzii: EURIBOR la 6 luni plus sau minus [număr] puncte de bază [net] pe an (Telerate [referință] sau Reuters [referință])
Plata dobânzii: semestrial, la sfârșitul perioadei
Numitorul fracției: actual/360 de zile, Convenția privind ziua lucrătoare următoare modificată
Zi lucrătoare (EURO): înseamnă o zi în care Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real (TARGET) funcționează
sau (altele): înseamnă o zi lucrătoare în țara valutei
Data de disponibilizare: [data]
Instrucțiuni de plată (Împrumutat): Numărul contului [număr] al [nume Bancă și oraș], codul SWIFT: [cifrul] prin [nume bancă corespondentă și oraș], codul SWIFT [cifrul]
Instrucțiuni de plată (BDCE): conform paragrafului 3.4 din Acordul-cadru de împrumut

Rata dobânzii va fi calculată pentru fiecare perioadă de 6 luni începând de la data de disponibilizare. Dobânda va fi fixată cu două zile lucrătoare înaintea fiecărei noi perioade de dobândă. BDCE va informa Împrumutatul despre dobânda plătibilă la fiecare 6 luni. Plata dobânzii va avea loc în [ziua, luna]1) a fiecărui an și pentru prima dată la [data]. [Se listează datele de plată și ratele de capital datorate pentru fiecare dată.]

Toate plățile vor fi efectuate în contul BDCE, conform Instrucțiunilor de plată (BDCE) descrise mai sus.

Aceste prevederi fac obiectul înțelegerii "Convenția privind ziua lucrătoare următoare modificată", a cărei definiție se găsește în paragraful 3.5 din Acordul-cadru de împrumut, semnat între Împrumutat și BDCE la [data].

În vederea mobilizării acestei tranșe din împrumut, Împrumutatul va trimite în timp util către BDCE un angajament de plată corespunzător acestei tranșe (a se vedea anexa nr. 3 la acord).

[Orașul, data] [Orașul, data]
Pentru Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Pentru [numele împrumutatului]

1) Se precizează 4 date pentru plățile trimestriale și două date pentru plățile semestriale.

ANEXA Nr. 3 la acord

Model de angajament de plată pentru un împrumut cu rată variabilă

F/P 1568 - tranșa [număr]

ANGAJAMENT DE PLATĂ

[Valuta] [Suma]

[Data]

Pentru valoarea primită, subsemnatul ......................................., prin acest angajament de plată, promit să plătesc Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei sau altuia suma împrumutată de ............................, [suma în litere] [valuta în litere] în tranșele și la dobânda specificate mai jos:

Rate de capital Dobânda
[Data]: [Valuta][Suma] [Se inserează dobânda specificată în scrisoarea suplimentară.]
[Data]: [Valuta][Suma]
[Data]: [Valuta][Suma]
[Data]: [Valuta][Suma]
....//....
Plățile de mai sus vor fi făcute la .....................................................
[banca corespondentă a BDCE și contul de referință]

în favoarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, fără nicio deducere sau luare în considerare a vreunei taxe, vreunui impozit sau altor costuri, prezente sau viitoare, datorate ori percepute pentru acest angajament sau pentru sumele acestuia de către ori în cadrul [introduceți statul] sau al oricărei alte subdiviziuni politice ori fiscale a acestuia.

Acest angajament de plată este legat de împrumutul acordat de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Împrumutatului la data [data disponibilizării].

În cazul neefectuării plății prompte și în totalitate a oricărei sume datorate prin acest angajament, întregul împrumut și dobânda aferentă conform acestuia până la data plății vor deveni imediat scadente și vor fi plătite la opțiunea și la cererea deținătorului acestuia.

Neexercitarea de către deținătorul angajamentului a oricărui drept care rezultă din acesta nu va constitui în niciun caz o renunțare la niciunul dintre drepturile sale în această sau în oricare altă circumstanță.

Pentru împrumutat,

ANEXA Nr. 41) la acord

Formularul de raport privind stadiul Proiectului

ANEXA Nr. 4A

1) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

F/P 1568 (2006) - Reabilitarea sistemului integrat de apă și apă uzată menajeră pentru municipalități cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori

FIȘĂ DE IDENTIFICARE
Nume:
A - Descriere
2. Localități: Nume Număr de locuitori
Număr Total de Localități Populație Totală
3. Descrierea Obiectivelor:
4. Calendarul lucrărilor: Început Sfârșit
5. Distribuția de Apă Potabilă: Rețeaua de Distribuție Km Stație de Epurare a Apei m3/zi
Reabilitare Capacitate Totală
Extindere
Nouă
6. Epurare a Apelor Uzate: Rețeaua de Canalizare Km SEAU m3/zi
Reabilitare Capacitate Totală
Extindere
Nouă
7. Analiza de Cost: Articole Bugetare Suma %
Studii și supraveghere EUR
Lucrări EUR
Instalare EUR
Bunuri EUR
Total EUR
B - INDICATORI SERVICIUL DE FURNIZARE A APEI
Parametru Unitate Curent Ținta Referință
Indicatori ai serviciilor
Acoperire populație % QS03
Continuitatea furnizării % QS10
Populație ce se confruntă cu restricții ale serviciilor de apă % QS13
Consum casnic Litri pe client pe zi
Consum ne-casnic m3 per conectare pe lună
Consumatori contorizați % Ph11
Tarife medii la apă pentru consumul direct EURO/cm3 Fi21
Calitatea apei furnizate - microbiologică % QS17
Calitatea apei furnizate - fizico-chimică % QS18
Indicatori de Eficiență Fizică
Apă negeneratoare de venituri, volum % Fi36
Pierderi de apă m3 pe conectare pe an Op22
Indexul de scurgeri al infrastructurii Op25
COMPANIE JUDEȚEANĂ DE OPERARE
Eficiență personal
Angajați pe conectare Număr la 1000 de conectări Pe01
Indicatori Financiari
Venit anual al unității EURO/m3 Fi15
Costuri totale ale unității EURO/m3 Fi01
Rata de acoperire a costurilor totale % Fi23
Rata de acoperire a costurilor de operare % Fi24
Rata colectării %
Rata de acoperire a serviciului datoriei % Fi31
C - INDICATORI PENTRU APA UZATĂ ȘI PENTRU LUCRĂRI DE DRENAJ
Parametru Unitate Curent Ținta Referință
Indicatori ai serviciilor
Acoperire canalizare: %
Populație cu acces la rețeaua de canalizare/total populație sub responsabilitatea utilității exprimat în %
Volumul apă uzată menajeră/total volum de apă uzată colectată: %
Ilustrează proporția de apă uzată menajeră față de fluxurile comerciale și industriale de apă uzată în fluxul total de apă uzată colectată
Tarife de canalizare și drenaj pe gospodărie: EURO/lună
Costul lunar al sumelor aferente canalizării și drenajului pentru o gospodărie medie
Echivalent Medie populație tratată zilnic/capacitatea existentă de tratare zilnică: %
Ilustrează utilizarea zilnică medie a capacității existente de tratament pe baza încărcării populației echivalente, exprimată în %
Maxim echivalent populație tratată zilnic/capacitate maximă existentă de tratare zilnică: %
Ilustrează utilizarea maximă zilnică a capacității existente de tratare pe baza încărcării populației echivalente, exprimată în %
Apă uzată colectată și tratată la nivel primar/secundar/terțiar: %
Separă pe categorii fluxurile de apă colectată și tratată între cele trei niveluri diferite de tratare
Indicatori de eficiență operațională
Reclamații privind calitatea serviciilor: %
Număr total de reclamații pe an exprimat ca % din numărul total de conectări la canalizare
Conformitatea scurgerilor din punct de vedere al calității: %
Procentul de parametri neconformi din punct de vedere al calității scurgerilor
Productivitatea personalului: Număr de angajați/număr de conectări sau număr de angajați/km de lungime a rețelei
Ilustrează eficiența personalului din punct de vedere al numărului de angajați pe unitate zonală de servicii, în funcție de natura zonei de servicii aceasta poate fi măsurată în raport de numărul de conectări ale gospodăriilor sau în raport de lungimea liniară a rețelei
Costul forței de muncă/total costuri curente: %
Ilustrează proporția salariilor personalului și a plăților de beneficii față de costurile de operare ce nu au legătură cu personalul
Indicatori financiari
Cost operațional al unității: EURO/m3
Cheltuieli operaționale anuale totale/volum anual total de apă colectată și tratată
Venit mediu: EURO/m3
Venituri anuale totale/volum anual total de apă colectată și tratată
Rata colectării: %
Venit anual încasat/valoare facturi emise, exprimat în %
Indicatori de Poluare
Solide în suspensie kg/a
Consum biologic de oxigen în interval de cinci zile kg/a
Consum chimic de oxigen metoda - CR kg/a
Nitrogen total kg/a
Fosfor total kg/a

ANEXA Nr. 4B

COSTURI
în EUR (exclusiv impozite și TVA)

Data: .....................

ȚARA: ROMÂNIA

PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă și apă uzată menajeră pentru municipalități cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori

Descriere CHELTUIELI EFECTUATE la [data] CHELTUIELI VIITOARE COSTURI TOTALE % CHELTUIT COMENTARII
Nr. Subproiect Obiective Localizare Până la finalizare din care în următoarele 12 luni
1 2 3 4=1+2 5=1/4
TOTAL
SURSE DE FINANȚARE
BDCE
STAT
TOTAL

Tabelul 1

EVALUAREA ACHIZIȚIILOR

Data: ...........................

ȚARA: ROMÂNIA

PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă și apă uzată menajeră pentru municipalități cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori

CATEGORIA DE CHELTUIELI TOTAL COSTURI MODIFICĂRI COMENTARII
LD LR Altele NFB
1. Lucrări
finanțate de BDCE
2. Bunuri
finanțate de BDCE
3. Servicii
finanțate de BDCE
4. Diverse
finanțate de BDCE
TOTAL
Abrevieri
LD: Licitație Deschisă
LR: Licitație Restrânsă
NFB: Nefinanțat de Bancă

Tabelul 2A

EVALUAREA CONTRACTULUI

Data ...........................

ȚARA: ROMÂNIA

PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă și apă uzată menajeră pentru municipalități cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori

EXCLUSIV TVA

Descrierea Contractului Data semnării contractului încredințat lui (numele contractorului) Metoda de achiziție*) COST Preț fix (D=da N=Nu) Suma plătită la data de .... Perioada de implementare Data de Recepție a Lucrărilor Modificări Comentarii
Valuta Suma Început Sfârșit
*) Abrevieri ce se vor utiliza:
LD = Licitație Deschisă; LR = Licitație Restrânsă; DC = Dialog Competitiv; N = Negociere; SP = Solicitare de propuneri;
CS = Concurs de soluții

Tabelul 2B

PROGRAM DE ACTIVITATE*)
DIAGRAMĂ

Data: ................

ȚARA: ROMÂNIA

PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă și apă uzată menajeră pentru municipalități cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori

*) Acest tabel va fi actualizat conform planului de achiziții.

DESCRIERE Activitate 2006 2007 2008 2009 % Finalizat lucrări fizice Modificări Comentarii
Nr. Subproiect Obiective Localizare S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

Tabelul 3

OBIECTIVE

Data: .....................

ȚARA: ROMÂNIA

PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă și apă uzată menajeră pentru municipalități cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori

DESCRIERE COMENTARII
Parametru Referință Unitate Curent*) Țintă*) Rezultat**)
Indicatorii de servicii
Acoperirea populației QS03 %
Continuitatea furnizării QS10 %
Populație ce se confruntă cu restricții ale serviciilor de apă QS13 %
Consum casnic Litri pe client pe zi
Consum ne-casnic m3 per conectare pe lună
Consumatori contorizați Ph11 %
Tarife medii la apă pentru consumul direct Fi21 EURO/m3
Calitatea apei furnizate - microbiologică QS17 %
Calitatea apei furnizate - fizico-chimică QS18 %
Indicatori de Eficiență Fizică
Apă negeneratoare de venituri, volum Fi36 %
Pierderi de apă Op22 m3 pe conectare pe an
Indexul de scurgeri al infrastructurii Op25
COMPANIE JUDEȚEANĂ DE OPERARE
Eficiență personal
Angajați pe conectare Pe01 Număr la 1000 de conectări
Indicatori Financiari
Venit anual al unității Fi15 EURO/m3
Costuri totale ale unității Fi01 EURO/m3
Rata de acoperire a costurilor totale Fi23 %
Rata de acoperire a costurilor de operare Fi24 %
Rata colectării %
Rata de acoperire a serviciului datoriei Fi31
*) Se va completa la începutul programului înainte de implementarea subproiectului
**) Se va completa la finalizarea proiectului

Tabelul 4A

OBIECTIVE

Data ...........................

ȚARA: ROMÂNIA

PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă și apă uzată menajeră pentru municipalități cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori

DESCRIERE COMENTARII
Parametru Referință Unitate Curent*) Țintă*) Rezultat**)
Indicatorii de servicii
Acoperire canalizare: %
Volumul apă uzată menajeră/total volum de apă uzată colectată: %
Tarife de canalizare și drenaj pe gospodărie: EURO/lună
Echivalent Medie populație tratată zilnic/capacitatea existentă de tratare zilnică:
Maxim echivalent populație tratată zilnic/capacitate maximă existentă de tratare zilnică: %
Apă uzată colectată și tratată la nivel primar/secundar/terțiar: %
Indicatori de eficiență operațională
Reclamații privind calitatea serviciilor: %
Conformitatea scurgerilor din punct de vedere al calității: %
Staff productivity Număr de angajați/număr de conectări
Număr de angajați/km de lungime a rețelei
Costul forței de muncă/total costuri curente: %
Indicatori financiari
Cost operațional al unității: EURO/m3
Venit mediu: EURO/m3
Rata colectării: %
*) Se va completa la începutul programului înainte de Implementarea subproiectului
**) Se va completa la finalizarea proiectului

Tabelul 4B

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...