Ministerul Economiei și Finanțelor

Acordul de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național PHARE 2005 din 30.05.2007

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iulie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, acționând pentru și în numele Comunității Europene, denumită în continuare Comunitatea, pe de o parte, și

Guvernul României, denumit în continuare Beneficiarul, pe de altă parte,

au convenit după cum urmează:

Măsura la care se face referire în art. 1 va fi executată și finanțată din resursele bugetare ale Comunității, conform prevederilor cuprinse în prezentul acord. Cadrul tehnic, juridic și administrativ în care va fi pusă în aplicare măsura prevăzută la art. 1 este stabilit în Condițiile generale anexate la Acordul-cadru din 12 martie 1991, încheiat între Comisie și Beneficiar, și completate cu prevederile prezentului acord și ale Dispozițiilor speciale anexate la acesta.

ARTICOLUL 1 Natura și obiectul

Ca parte a programului său de asistență, Comunitatea contribuie prin fonduri nerambursabile la finanțarea următoarei măsuri, prezentată în detaliu în anexa C:

Numărul programului: 2005/017-553.06
Titlul: Programul Național PHARE 2005 pentru România

ARTICOLUL 2 Angajamentul Comunității

Contribuția financiară a Comunității este stabilită la nivelul maxim de 372,29 milioane euro, denumită în continuare finanțarea nerambursabilă CE. Din această sumă, 300 milioane euro vor fi disponibili după semnarea prezentului acord de finanțare. Diferența de 72,29 milioane euro va fi disponibilă numai după îndeplinirea, cel târziu la sfârșitul lunii septembrie 2006, a sistemelor de referință prevăzute în anexa F. În cazul neîndeplinirii acestora, Comisia va invoca art. 12.2 din anexa C și va solicita organizarea unui comitet mixt de monitorizare pentru a analiza situația și a decide ce fișe de proiect vor fi amendate.

Contribuția financiară minimă a beneficiarului este determinată de regulile de cofinanțare prevăzute în anexa la prezentul acord.

ARTICOLUL 3 Durata și data de expirare

Pentru prezenta măsură, finanțarea nerambursabilă CE este disponibilă pentru contractare până la 30 noiembrie 2007, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord. Toate contractele trebuie semnate până la această dată. Orice fonduri rămase din finanțarea nerambursabilă CE care nu au fost contractate până la această dată vor fi anulate.

Termenul limită pentru executarea contractelor din finanțarea nerambursabilă CE este 30 noiembrie 2008, cu excepția contractelor de investiții și de supervizare cuprinse în subprogramul 4, pentru care termenul limită este 30 noiembrie 2009. Cu toate acestea, în situații excepționale Comisia poate fi de acord cu o prelungire corespunzătoare a perioadei de contractare sau a perioadei de executare a contractelor, dacă această solicitare este făcută în timp util și este justificată în mod corespunzător de către beneficiar. Efectuarea plăților poate continua timp de 18 luni după termenul limită de executare a contractelor pentru a îndeplini obligațiile apărute în timpul executării contractelor aflate sub incidența acestui program. Prezentul acord va expira la momentul efectuării acestor plăți. Toate fondurile care nu au fost utilizate vor fi returnate Comisiei.

ARTICOLUL 4 Adrese

Corespondența referitoare la executarea măsurii, având menționate numărul și titlul măsurii, va fi adresată următoarelor persoane:

pentru Beneficiar: pentru Comunitate:
Dl Istvan Jakab, Dl Jonathan Scheele,
secretar de stat, șeful Delegației CE,
coordonatorul național al asistenței, Delegația CE la București,
Ministerul Finanțelor Publice, Str. Jules Michelet nr. 18-20,
Bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, 010463, București,
intrarea C, tronsonul 2, România,
Telefon: +40 21 302 52 50; Fax: 00 40 21 212 88 08
Fax: +40 21 302 52 32,
România

ARTICOLUL 5 Numărul de exemplare originale

Prezentul acord este redactat în două exemplare în limba engleză.

ARTICOLUL 6 Intrarea în vigoare

Prezentul acord va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți. Nicio cheltuială efectuată înainte de această dată nu este eligibilă în cadrul finanțării nerambursabile CE.

Anexele fac parte integrantă din prezentul acord.

Încheiat la București.

Din partea Beneficiarului, Din partea Comunității,
Dl Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, Dl Jonathan Scheele,
ministrul finanțelor publice șeful Delegației CE,
Delegația CE la București

ACORD-CADRU

Comisia Comunităților Europene, denumită în cele ce urmează Comisia, acționând pentru și în numele Comunității Economice Europene, denumită în cele ce urmează Comunitatea, pe de o parte, și

România, pe de cealaltă parte,

și împreună denumite părți contractante,

având în vedere faptul că România este eligibilă de a beneficia de Programul de asistență PHARE din partea Comunității, prevăzut în Regulamentul nr. 3.906/89 din 18 decembrie 1989 al Consiliului Comunității Europene, modificat prin Regulamentul nr. 2.698/90 din 17 septembrie 1990,

având în vedere faptul că este convenabilă menționarea în cele de mai jos a cadrului tehnic, legal și administrativ pentru executarea măsurilor finanțate în România în cadrul programului de asistență al Comunității,

au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL 1

Pentru a promova cooperarea dintre părțile contractante în scopul sprijinirii procesului reformei economice și sociale din România, părțile contractante sunt de acord să implementeze măsuri în domeniul cooperării financiare, tehnice și al altor forme de cooperare, așa cum s-a specificat în regulamentul mai sus menționat, care vor fi finanțate și implementate în cadrul tehnic, legal și administrativ stabilit în prezentul acord-cadru. Detaliile specifice ale fiecărei măsuri (sau set de măsuri) vor fi introduse într-un memorandum ce va fi convenit între părțile contractante (denumit în continuare memorandum de finanțare), pentru care este oferit un model în anexa nr. 2 (C).

România întreprinde toate acțiunile necesare pentru a asigura executarea corespunzătoare a tuturor măsurilor.

ARTICOLUL 2

Fiecare măsură finanțată în cadrul prezentului acord-cadru va fi implementată în conformitate cu Condițiile generale din anexa A, care vor fi considerate ca fiind incluse în fiecare memorandum de finanțare.

Memorandumul de finanțare poate schimba sau suplimenta Condițiile generale, după cum va fi necesar pentru implementarea măsurii în discuție.

ARTICOLUL 3

Pentru problemele legate de măsurile finanțate în cadrul prezentului acord-cadru, Comisia va fi reprezentată de delegația sa, imediat ce aceasta este înființată în București, care se va asigura, din partea Comisiei, că măsura este executată în conformitate cu practicile financiare și tehnice legale.

ARTICOLUL 4

Când părțile contractante convin astfel, Comisia poate delega responsabilitatea sa integrală sau parțială privind implementarea unei măsuri către o terță parte, stat sau agenție.

În acest caz, termenii și condițiile unei asemenea delegări vor fi menționați în acordul ce urmează să fie încheiat între Comisie și terța parte, stat sau agenție, cu acordul Guvernului României.

ARTICOLUL 5

Orice dispută legată de prezentul acord-cadru care nu poate fi rezolvată prin consultare va fi soluționată în conformitate cu procedura de arbitraj menționată în anexa B.

ARTICOLUL 6

Prezentul acord-cadru este întocmit în două exemplare în limba engleză.

ARTICOLUL 7

Prezentul acord-cadru va intra în vigoare la data la care părțile contractante se vor informa reciproc despre aprobarea sa în conformitate cu legislația sau procedura internă a fiecărei părți. Acordul-cadru va continua să fie în vigoare pentru o perioadă nedefinită, dacă nu își încetează valabilitatea prin notificarea scrisă a uneia dintre părțile contractante către cealaltă.

La încheierea duratei de valabilitate a prezentului acord-cadru, orice măsură aflată încă în curs de execuție va fi dusă la îndeplinire conform termenilor memorandumului de finanțare aferent și Condițiilor generale stabilite prin prezentul acord-cadru.

ARTICOLUL 8

Prevederile prezentului acord-cadru se vor aplica și cooperării tehnice și a altor tipuri de cooperare convenite între părțile contractante, care prin natura lor nu sunt cuprinse într-un memorandum specific finanțat în baza Programului de asistență PHARE, la cererea Guvernului României.

Anexele fac parte integrantă din prezentul acord-cadru.

Întocmit la București la 12 martie 1991. Întocmit la București la 12 martie 1991.
Pentru România, Pentru Comunitate,
Eugen Dijmărescu, Frans Andriessen,
ministru de stat vicepreședinte al Comisiei Europene

ANEXA A la acordul de finanțare

CONDIȚII GENERALE
privind memorandumurile de finanțare

În prezentele condiții generale termenul de Beneficiar va fi înțeles ca referitor la Guvernul României.

TITLUL I Finanțarea proiectelor

ARTICOLUL 1 Obligația Comunității

Angajamentul Comunității, denumit în cele ce urmează finanțarea gratuită a CEE, a cărui valoare este menționată în memorandumul de finanțare va determina limita în cadrul căreia se vor desfășura angajarea și execuția plăților prin contracte și devize aprobate corespunzător.

Orice cheltuieli ce depășesc finanțarea gratuită a CEE vor fi suportate de Beneficiar.

ARTICOLUL 2 Disponibilitatea finanțării gratuite a CEE

Acolo unde execuția unei măsuri depinde de angajamentele financiare asupra resurselor proprii ale beneficiarilor sau asupra altor surse de fonduri, finanțarea gratuită a CEE va deveni disponibilă în momentul în care devin disponibile și sumele angajate de Beneficiar și/sau celelalte surse de fonduri, conform celor prevăzute în memorandumul de finanțare.

ARTICOLUL 3 Cheltuirea

Contractele sunt eligibile pentru plăți în baza memorandumului de finanțare numai dacă sunt încheiate înainte de data de expirare a memorandumului de finanțare. Plățile în cadrul unor asemenea contracte pot avea loc în timpul unei perioade de maximum 12 luni de la data de expirare a memorandumului de finanțare. Orice prelungire excepțională a acestei perioade trebuie să fie aprobată de Comisie.

În cadrul limitei stabilite pentru finanțarea gratuită a CEE, cererile pentru fonduri sub forma unui program de lucru vor fi prezentate delegației Comisiei de către Beneficiar, conform agendei stabilite în memorandumul de finanțare. Documentele justificative referitoare la plățile făcute pentru realizarea unei anumite măsuri vor fi puse la dispoziție în sprijinul cererii de fonduri atunci când Comisia o solicită.

Oricum, în cadrul anumitor contracte din cadrul măsurii poate fi prevăzută plata direct de către Comisie către contractanți. Fiecare contract va indica proporția și momentul efectuării plății împreună cu documentele justificative necesare.

Pentru partea de program implementată de Beneficiar, autoritatea de implementare va înainta un program de lucru cu cel puțin 9 luni înainte de data de expirare a memorandumului de finanțare, pentru aprobarea de către Comisie a contractelor ce mai trebuie încheiate pentru implementarea programului. Programul de lucru trebuie să cuprindă propuneri pentru utilizarea dobânzilor nete provenite din conturile deschise în cursul implementării programului, cu condiția ca întreaga finanțare gratuită a CEE să fi fost angajată anterior.

În ceea ce privește măsurile executate pe baza unor devize estimative, în condițiile în care memorandumul de finanțare nu poate prevedea altfel, o primă tranșă de plată, care nu va depăși 20% din totalul devizului aprobat de Comisie, poate fi efectuată în favoarea Beneficiarului, în aceleași condiții menționate la paragraful 2 de mai sus.

TITLUL II Achiziționarea

ARTICOLUL 4 Generalități

Procedura de urmat pentru încheierea contractelor de lucrări, livrări și de cooperare tehnică va fi menționată în memorandumul de finanțare, urmând principiile de mai jos.

ARTICOLUL 5 Condiții de participare

1. Cu excepția prevederilor art. 6, Comisia și Beneficiarul vor lua măsurile necesare pentru a asigura egalitatea condițiilor de participare la astfel de contracte, în special prin publicarea în timp util a invitațiilor la licitație. Anunțurile urmează să fie făcute pentru Comunitate cel puțin în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, iar pentru statele beneficiare, în jurnalele oficiale corespunzătoare.

2. Condițiile generale ale contractelor trebuie să fie întocmite în conformitate cu modelele din uzanța internațională, cum ar fi reglementările generale și condițiile pentru contractele de livrări finanțate din fondurile PHARE.

ARTICOLUL 6 Derogarea de la procedurile standard

Acolo unde este recunoscută urgența situației sau unde aceasta este justificată pe baza naturii, importanței reduse sau a unor caracteristici particulare ale anumitor măsuri (de exemplu, operații de finanțare în două etape, operații multifazate, specificații tehnice particulare etc.) și ale contractelor respective, Beneficiarul poate, de acord cu Comisia, să autorizeze în mod excepțional:

- acordarea contractelor în urma unor invitații restrânse la licitație;

- încheierea contractelor prin acord direct;

- realizarea contractelor prin departamente de lucrări publice.

O astfel de derogare trebuie să fie menționată în memorandumul de finanțare.

ARTICOLUL 7 Acordarea contractelor de lucrări și livrări

Comisia și Beneficiarul se vor asigura că pentru fiecare operație oferta selectată este cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, în special din punctul de vedere al calificărilor și garanțiilor oferite de licitatori, al costului și al calității serviciilor, al naturii și al condițiilor de execuție a lucrărilor sau a livrărilor, al costului lor de utilizare și al valorilor tehnice.

Rezultatele invitațiilor la licitație vor trebui publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene cât mai repede posibil.

ARTICOLUL 8 Contractele de cooperare tehnică

1. Contractele de cooperare tehnică, ce pot lua forma contractelor pentru studii, supravegherea lucrărilor sau de asistență tehnică vor fi încheiate după negocierea directă cu consultantul sau, dacă se justifică din punct de vedere tehnic, economic sau financiar, ca urmare a invitației la licitație.

2. Contractele vor trebui să fie întocmite, negociate și încheiate fie de Beneficiar, fie de Comisie, atunci când se prevede astfel în memorandumul de finanțare.

3. În situația în care contractele urmează să fie întocmite, negociate și încheiate de Beneficiar, Comisia va propune o listă scurtă cu unul sau mai mulți candidați, pe baza criteriilor de garantare a calificărilor, experienței și independenței lor, și ținând seama de disponibilitatea acestora pentru proiectul în discuție.

4. În cazul unei proceduri directe de negociere, când Comisia a propus mai mulți candidați, Beneficiarul este liber să aleagă dintre cei propuși candidatul cu care intenționează să încheie contractul.

5. Când există recurs la o procedură de licitare, contractul va fi acordat candidatului care a înaintat oferta confirmată de Beneficiar și de Comisie ca fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

TITLUL III Acordarea de facilități

ARTICOLUL 9 Privilegii generale

Personalului care participă la măsurile finanțate de Comunitate, precum și membrilor de familie ai acestuia li se pot acorda avantaje, privilegii și scutiri nu mai puțin favorabile decât cele acordate în mod obișnuit altor străini angajați în statul Beneficiarului, în cadrul oricăror alte acorduri bilaterale sau multinaționale ori aranjamente pentru programe de asistență economică și de cooperare tehnică.

ARTICOLUL 10 Facilități de stabilire, instalare, intrare și rezidență

În cazul contractelor de lucrări, de livrări sau de servicii, persoanele fizice sau juridice eligibile pentru participarea la procedurile de licitație vor avea drept de instalare temporară și de rezidență, în cazurile în care importanța contractului justifică aceasta. Acest drept va fi obținut numai după emiterea invitației de participare la licitație, va servi personalului necesar efectuării studiilor preparatorii pentru redactarea ofertelor și va expira la o lună după desemnarea contractantului.

Beneficiarul va permite personalului care ia parte la contractele de lucrări, livrări sau de servicii finanțate de Comunitate și membrilor de familie apropiați ai acestuia să intre în statul Beneficiarului, să se stabilească în acel stat, să lucreze acolo și să părăsească statul respectiv, așa cum o justifică natura contractului.

ARTICOLUL 11 Importul și reexportul de echipament

Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru importul de echipament profesional cerut pentru executarea măsurii, în conformitate cu legile, regulile și reglementările în vigoare ale Beneficiarului.

Beneficiarul va acorda în plus persoanelor fizice și juridice care au executat contracte de lucrări, livrări sau servicii permisele necesare pentru reexportul echipamentului menționat.

ARTICOLUL 12 Controlul importurilor și schimburilor valutare

Pentru executarea măsurilor Beneficiarul se obligă să acorde autorizații de import, precum și autorizații pentru achiziționarea valutei necesare și să aplice reglementările naționale privind controlul asupra schimburilor valutare, fără discriminare între statele membre ale Comunității, Albania, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia și fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...