Ministerul Economiei și Finanțelor

Acordul de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național PHARE 2005 din 30.05.2007

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iulie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, acționând pentru și în numele Comunității Europene, denumită în continuare Comunitatea, pe de o parte, și

Guvernul României, denumit în continuare Beneficiarul, pe de altă parte,

au convenit după cum urmează:

Măsura la care se face referire în art. 1 va fi executată și finanțată din resursele bugetare ale Comunității, conform prevederilor cuprinse în prezentul acord. Cadrul tehnic, juridic și administrativ în care va fi pusă în aplicare măsura prevăzută la art. 1 este stabilit în Condițiile generale anexate la Acordul-cadru din 12 martie 1991, încheiat între Comisie și Beneficiar, și completate cu prevederile prezentului acord și ale Dispozițiilor speciale anexate la acesta.

ARTICOLUL 1 Natura și obiectul

Ca parte a programului său de asistență, Comunitatea contribuie prin fonduri nerambursabile la finanțarea următoarei măsuri, prezentată în detaliu în anexa C:

Numărul programului: 2005/017-553.06
Titlul: Programul Național PHARE 2005 pentru România

ARTICOLUL 2 Angajamentul Comunității

Contribuția financiară a Comunității este stabilită la nivelul maxim de 372,29 milioane euro, denumită în continuare finanțarea nerambursabilă CE. Din această sumă, 300 milioane euro vor fi disponibili după semnarea prezentului acord de finanțare. Diferența de 72,29 milioane euro va fi disponibilă numai după îndeplinirea, cel târziu la sfârșitul lunii septembrie 2006, a sistemelor de referință prevăzute în anexa F. În cazul neîndeplinirii acestora, Comisia va invoca art. 12.2 din anexa C și va solicita organizarea unui comitet mixt de monitorizare pentru a analiza situația și a decide ce fișe de proiect vor fi amendate.

Contribuția financiară minimă a beneficiarului este determinată de regulile de cofinanțare prevăzute în anexa la prezentul acord.

ARTICOLUL 3 Durata și data de expirare

Pentru prezenta măsură, finanțarea nerambursabilă CE este disponibilă pentru contractare până la 30 noiembrie 2007, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord. Toate contractele trebuie semnate până la această dată. Orice fonduri rămase din finanțarea nerambursabilă CE care nu au fost contractate până la această dată vor fi anulate.

Termenul limită pentru executarea contractelor din finanțarea nerambursabilă CE este 30 noiembrie 2008, cu excepția contractelor de investiții și de supervizare cuprinse în subprogramul 4, pentru care termenul limită este 30 noiembrie 2009. Cu toate acestea, în situații excepționale Comisia poate fi de acord cu o prelungire corespunzătoare a perioadei de contractare sau a perioadei de executare a contractelor, dacă această solicitare este făcută în timp util și este justificată în mod corespunzător de către beneficiar. Efectuarea plăților poate continua timp de 18 luni după termenul limită de executare a contractelor pentru a îndeplini obligațiile apărute în timpul executării contractelor aflate sub incidența acestui program. Prezentul acord va expira la momentul efectuării acestor plăți. Toate fondurile care nu au fost utilizate vor fi returnate Comisiei.

ARTICOLUL 4 Adrese

Corespondența referitoare la executarea măsurii, având menționate numărul și titlul măsurii, va fi adresată următoarelor persoane:

pentru Beneficiar: pentru Comunitate:
Dl Istvan Jakab, Dl Jonathan Scheele,
secretar de stat, șeful Delegației CE,
coordonatorul național al asistenței, Delegația CE la București,
Ministerul Finanțelor Publice, Str. Jules Michelet nr. 18-20,
Bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, 010463, București,
intrarea C, tronsonul 2, România,
Telefon: +40 21 302 52 50; Fax: 00 40 21 212 88 08
Fax: +40 21 302 52 32,
România

ARTICOLUL 5 Numărul de exemplare originale

Prezentul acord este redactat în două exemplare în limba engleză.

ARTICOLUL 6 Intrarea în vigoare

Prezentul acord va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți. Nicio cheltuială efectuată înainte de această dată nu este eligibilă în cadrul finanțării nerambursabile CE.

Anexele fac parte integrantă din prezentul acord.

Încheiat la București.

Din partea Beneficiarului, Din partea Comunității,
Dl Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, Dl Jonathan Scheele,
ministrul finanțelor publice șeful Delegației CE,
Delegația CE la București

ACORD-CADRU

Comisia Comunităților Europene, denumită în cele ce urmează Comisia, acționând pentru și în numele Comunității Economice Europene, denumită în cele ce urmează Comunitatea, pe de o parte, și

România, pe de cealaltă parte,

și împreună denumite părți contractante,

având în vedere faptul că România este eligibilă de a beneficia de Programul de asistență PHARE din partea Comunității, prevăzut în Regulamentul nr. 3.906/89 din 18 decembrie 1989 al Consiliului Comunității Europene, modificat prin Regulamentul nr. 2.698/90 din 17 septembrie 1990,

având în vedere faptul că este convenabilă menționarea în cele de mai jos a cadrului tehnic, legal și administrativ pentru executarea măsurilor finanțate în România în cadrul programului de asistență al Comunității,

au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL 1

Pentru a promova cooperarea dintre părțile contractante în scopul sprijinirii procesului reformei economice și sociale din România, părțile contractante sunt de acord să implementeze măsuri în domeniul cooperării financiare, tehnice și al altor forme de cooperare, așa cum s-a specificat în regulamentul mai sus menționat, care vor fi finanțate și implementate în cadrul tehnic, legal și administrativ stabilit în prezentul acord-cadru. Detaliile specifice ale fiecărei măsuri (sau set de măsuri) vor fi introduse într-un memorandum ce va fi convenit între părțile contractante (denumit în continuare memorandum de finanțare), pentru care este oferit un model în anexa nr. 2 (C).

România întreprinde toate acțiunile necesare pentru a asigura executarea corespunzătoare a tuturor măsurilor.

ARTICOLUL 2

Fiecare măsură finanțată în cadrul prezentului acord-cadru va fi implementată în conformitate cu Condițiile generale din anexa A, care vor fi considerate ca fiind incluse în fiecare memorandum de finanțare.

Memorandumul de finanțare poate schimba sau suplimenta Condițiile generale, după cum va fi necesar pentru implementarea măsurii în discuție.

ARTICOLUL 3

Pentru problemele legate de măsurile finanțate în cadrul prezentului acord-cadru, Comisia va fi reprezentată de delegația sa, imediat ce aceasta este înființată în București, care se va asigura, din partea Comisiei, că măsura este executată în conformitate cu practicile financiare și tehnice legale.

ARTICOLUL 4

Când părțile contractante convin astfel, Comisia poate delega responsabilitatea sa integrală sau parțială privind implementarea unei măsuri către o terță parte, stat sau agenție.

În acest caz, termenii și condițiile unei asemenea delegări vor fi menționați în acordul ce urmează să fie încheiat între Comisie și terța parte, stat sau agenție, cu acordul Guvernului României.

ARTICOLUL 5

Orice dispută legată de prezentul acord-cadru care nu poate fi rezolvată prin consultare va fi soluționată în conformitate cu procedura de arbitraj menționată în anexa B.

ARTICOLUL 6

Prezentul acord-cadru este întocmit în două exemplare în limba engleză.

ARTICOLUL 7

Prezentul acord-cadru va intra în vigoare la data la care părțile contractante se vor informa reciproc despre aprobarea sa în conformitate cu legislația sau procedura internă a fiecărei părți. Acordul-cadru va continua să fie în vigoare pentru o perioadă nedefinită, dacă nu își încetează valabilitatea prin notificarea scrisă a uneia dintre părțile contractante către cealaltă.

La încheierea duratei de valabilitate a prezentului acord-cadru, orice măsură aflată încă în curs de execuție va fi dusă la îndeplinire conform termenilor memorandumului de finanțare aferent și Condițiilor generale stabilite prin prezentul acord-cadru.

ARTICOLUL 8

Prevederile prezentului acord-cadru se vor aplica și cooperării tehnice și a altor tipuri de cooperare convenite între părțile contractante, care prin natura lor nu sunt cuprinse într-un memorandum specific finanțat în baza Programului de asistență PHARE, la cererea Guvernului României.

Anexele fac parte integrantă din prezentul acord-cadru.

Întocmit la București la 12 martie 1991. Întocmit la București la 12 martie 1991.
Pentru România, Pentru Comunitate,
Eugen Dijmărescu, Frans Andriessen,
ministru de stat vicepreședinte al Comisiei Europene

ANEXA A la acordul de finanțare

CONDIȚII GENERALE
privind memorandumurile de finanțare

În prezentele condiții generale termenul de Beneficiar va fi înțeles ca referitor la Guvernul României.

TITLUL I Finanțarea proiectelor

ARTICOLUL 1 Obligația Comunității

Angajamentul Comunității, denumit în cele ce urmează finanțarea gratuită a CEE, a cărui valoare este menționată în memorandumul de finanțare va determina limita în cadrul căreia se vor desfășura angajarea și execuția plăților prin contracte și devize aprobate corespunzător.

Orice cheltuieli ce depășesc finanțarea gratuită a CEE vor fi suportate de Beneficiar.

ARTICOLUL 2 Disponibilitatea finanțării gratuite a CEE

Acolo unde execuția unei măsuri depinde de angajamentele financiare asupra resurselor proprii ale beneficiarilor sau asupra altor surse de fonduri, finanțarea gratuită a CEE va deveni disponibilă în momentul în care devin disponibile și sumele angajate de Beneficiar și/sau celelalte surse de fonduri, conform celor prevăzute în memorandumul de finanțare.

ARTICOLUL 3 Cheltuirea

Contractele sunt eligibile pentru plăți în baza memorandumului de finanțare numai dacă sunt încheiate înainte de data de expirare a memorandumului de finanțare. Plățile în cadrul unor asemenea contracte pot avea loc în timpul unei perioade de maximum 12 luni de la data de expirare a memorandumului de finanțare. Orice prelungire excepțională a acestei perioade trebuie să fie aprobată de Comisie.

În cadrul limitei stabilite pentru finanțarea gratuită a CEE, cererile pentru fonduri sub forma unui program de lucru vor fi prezentate delegației Comisiei de către Beneficiar, conform agendei stabilite în memorandumul de finanțare. Documentele justificative referitoare la plățile făcute pentru realizarea unei anumite măsuri vor fi puse la dispoziție în sprijinul cererii de fonduri atunci când Comisia o solicită.

Oricum, în cadrul anumitor contracte din cadrul măsurii poate fi prevăzută plata direct de către Comisie către contractanți. Fiecare contract va indica proporția și momentul efectuării plății împreună cu documentele justificative necesare.

Pentru partea de program implementată de Beneficiar, autoritatea de implementare va înainta un program de lucru cu cel puțin 9 luni înainte de data de expirare a memorandumului de finanțare, pentru aprobarea de către Comisie a contractelor ce mai trebuie încheiate pentru implementarea programului. Programul de lucru trebuie să cuprindă propuneri pentru utilizarea dobânzilor nete provenite din conturile deschise în cursul implementării programului, cu condiția ca întreaga finanțare gratuită a CEE să fi fost angajată anterior.

În ceea ce privește măsurile executate pe baza unor devize estimative, în condițiile în care memorandumul de finanțare nu poate prevedea altfel, o primă tranșă de plată, care nu va depăși 20% din totalul devizului aprobat de Comisie, poate fi efectuată în favoarea Beneficiarului, în aceleași condiții menționate la paragraful 2 de mai sus.

TITLUL II Achiziționarea

ARTICOLUL 4 Generalități

Procedura de urmat pentru încheierea contractelor de lucrări, livrări și de cooperare tehnică va fi menționată în memorandumul de finanțare, urmând principiile de mai jos.

ARTICOLUL 5 Condiții de participare

1. Cu excepția prevederilor art. 6, Comisia și Beneficiarul vor lua măsurile necesare pentru a asigura egalitatea condițiilor de participare la astfel de contracte, în special prin publicarea în timp util a invitațiilor la licitație. Anunțurile urmează să fie făcute pentru Comunitate cel puțin în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, iar pentru statele beneficiare, în jurnalele oficiale corespunzătoare.

2. Condițiile generale ale contractelor trebuie să fie întocmite în conformitate cu modelele din uzanța internațională, cum ar fi reglementările generale și condițiile pentru contractele de livrări finanțate din fondurile PHARE.

ARTICOLUL 6 Derogarea de la procedurile standard

Acolo unde este recunoscută urgența situației sau unde aceasta este justificată pe baza naturii, importanței reduse sau a unor caracteristici particulare ale anumitor măsuri (de exemplu, operații de finanțare în două etape, operații multifazate, specificații tehnice particulare etc.) și ale contractelor respective, Beneficiarul poate, de acord cu Comisia, să autorizeze în mod excepțional:

- acordarea contractelor în urma unor invitații restrânse la licitație;

- încheierea contractelor prin acord direct;

- realizarea contractelor prin departamente de lucrări publice.

O astfel de derogare trebuie să fie menționată în memorandumul de finanțare.

ARTICOLUL 7 Acordarea contractelor de lucrări și livrări

Comisia și Beneficiarul se vor asigura că pentru fiecare operație oferta selectată este cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, în special din punctul de vedere al calificărilor și garanțiilor oferite de licitatori, al costului și al calității serviciilor, al naturii și al condițiilor de execuție a lucrărilor sau a livrărilor, al costului lor de utilizare și al valorilor tehnice.

Rezultatele invitațiilor la licitație vor trebui publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene cât mai repede posibil.

ARTICOLUL 8 Contractele de cooperare tehnică

1. Contractele de cooperare tehnică, ce pot lua forma contractelor pentru studii, supravegherea lucrărilor sau de asistență tehnică vor fi încheiate după negocierea directă cu consultantul sau, dacă se justifică din punct de vedere tehnic, economic sau financiar, ca urmare a invitației la licitație.

2. Contractele vor trebui să fie întocmite, negociate și încheiate fie de Beneficiar, fie de Comisie, atunci când se prevede astfel în memorandumul de finanțare.

3. În situația în care contractele urmează să fie întocmite, negociate și încheiate de Beneficiar, Comisia va propune o listă scurtă cu unul sau mai mulți candidați, pe baza criteriilor de garantare a calificărilor, experienței și independenței lor, și ținând seama de disponibilitatea acestora pentru proiectul în discuție.

4. În cazul unei proceduri directe de negociere, când Comisia a propus mai mulți candidați, Beneficiarul este liber să aleagă dintre cei propuși candidatul cu care intenționează să încheie contractul.

5. Când există recurs la o procedură de licitare, contractul va fi acordat candidatului care a înaintat oferta confirmată de Beneficiar și de Comisie ca fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

TITLUL III Acordarea de facilități

ARTICOLUL 9 Privilegii generale

Personalului care participă la măsurile finanțate de Comunitate, precum și membrilor de familie ai acestuia li se pot acorda avantaje, privilegii și scutiri nu mai puțin favorabile decât cele acordate în mod obișnuit altor străini angajați în statul Beneficiarului, în cadrul oricăror alte acorduri bilaterale sau multinaționale ori aranjamente pentru programe de asistență economică și de cooperare tehnică.

ARTICOLUL 10 Facilități de stabilire, instalare, intrare și rezidență

În cazul contractelor de lucrări, de livrări sau de servicii, persoanele fizice sau juridice eligibile pentru participarea la procedurile de licitație vor avea drept de instalare temporară și de rezidență, în cazurile în care importanța contractului justifică aceasta. Acest drept va fi obținut numai după emiterea invitației de participare la licitație, va servi personalului necesar efectuării studiilor preparatorii pentru redactarea ofertelor și va expira la o lună după desemnarea contractantului.

Beneficiarul va permite personalului care ia parte la contractele de lucrări, livrări sau de servicii finanțate de Comunitate și membrilor de familie apropiați ai acestuia să intre în statul Beneficiarului, să se stabilească în acel stat, să lucreze acolo și să părăsească statul respectiv, așa cum o justifică natura contractului.

ARTICOLUL 11 Importul și reexportul de echipament

Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru importul de echipament profesional cerut pentru executarea măsurii, în conformitate cu legile, regulile și reglementările în vigoare ale Beneficiarului.

Beneficiarul va acorda în plus persoanelor fizice și juridice care au executat contracte de lucrări, livrări sau servicii permisele necesare pentru reexportul echipamentului menționat.

ARTICOLUL 12 Controlul importurilor și schimburilor valutare

Pentru executarea măsurilor Beneficiarul se obligă să acorde autorizații de import, precum și autorizații pentru achiziționarea valutei necesare și să aplice reglementările naționale privind controlul asupra schimburilor valutare, fără discriminare între statele membre ale Comunității, Albania, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia și fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru repatrierea fondurilor primite pentru executarea măsurii, conform reglementărilor de control al schimburilor valutare în vigoare în statul Beneficiarului.

ARTICOLUL 13 Impozitare și vamă

1. Plata impozitelor, taxelor vamale și a taxelor de import nu va fi finanțată din finanțarea gratuită a CEE.

2. Importurile în baza contractelor de livrări, încheiate de autoritățile Beneficiarului și finanțate din finanțarea gratuită a CEE, vor putea intra în statul Beneficiarului fără a fi supuse taxelor vamale, altor taxe din import, impozitelor sau unui regim fiscal cu efect echivalent.

Beneficiarul va asigura ca importurile respective să fie eliberate din punctul de intrare pentru a fi livrate către contractant, așa cum se prevede în contract, și pentru folosința imediată, conform cerințelor pentru implementarea normală a contractului, fără a ține seama de întârzieri sau de dispute în ceea ce privește stabilirea taxelor vamale, plăților ori a impozitelor menționate mai sus.

3. Contractele pentru livrări sau servicii oferite de firme externe ori românești, finanțate din finanțarea gratuită a CEE, nu vor fi supuse în statul Beneficiarului plății TVA, timbrului fiscal sau taxelor de înregistrare ori altor impuneri fiscale având efect similar, indiferent dacă aceste taxe există sau urmează să fie instituite.

4. Persoanele fizice și juridice, inclusiv personalul expatriat din statele membre ale Comunității Europene, care execută contracte de cooperare tehnică finanțate din finanțarea gratuită a CEE vor fi scutite de la plata impozitelor pe profit și pe venit în statul Beneficiarului.

5. Efectele personale și gospodărești importate pentru uz personal de către persoanele fizice (și membrii familiilor lor), altele decât cele achiziționate local, angajate în îndeplinirea sarcinilor definite în contractele de cooperare tehnică vor fi scutite de taxe vamale, de import, de alte taxe și impozite fiscale cu același efect, efectele personale și gospodărești respective urmând să fie reexportate sau să se dispună de ele în țară, conform reglementărilor în vigoare în statul Beneficiarului, după terminarea contractului.

6. Persoanele fizice și juridice ce importă echipament profesional, așa cum se prevede la art. 11, dacă solicită astfel, vor beneficia de sistemul de admitere temporară, așa cum este definit prin legislația națională a Beneficiarului în ceea ce privește echipamentul respectiv.

TITLUL IV Executarea contractelor

ARTICOLUL 14 Originea livrărilor

Beneficiarul se declară de acord ca, atunci când Comisia nu autorizează altfel, materialele și livrările necesare pentru executarea contractelor să fie originare din Comunitate, Albania, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

ARTICOLUL 15 Proceduri de efectuare a plăților

1. Pentru contractele finanțate din finanțarea gratuită a CEE documentele de licitație vor fi întocmite și plățile vor fi efectuate fie în Unități Europene de Cont (ECU), fie, conform legilor și reglementărilor privind schimbul valutar ale Beneficiarului, în valuta Beneficiarului, fie în valuta statului în care ofertantul își are înregistrat sediul de afaceri sau în valuta statului în care sunt produse livrările.

2. Când documentele de licitație sunt întocmite în ECU, plățile în cauză vor fi efectuate, în mod corespunzător, în valuta prevăzută în contract, pe baza ratei de schimb a ECU în ziua precedentă efectuării plății.

3. Beneficiarul și Comisia vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura execuția plăților în cel mai scurt timp posibil.

TITLUL V Colaborarea dintre Comisie și Beneficiar

ARTICOLUL 16 Inspecție și evaluare

1. Comisia va avea dreptul să își trimită proprii agenți sau reprezentanții corespunzător autorizați pentru a duce la îndeplinire orice misiune tehnică sau financiară ori de audit pe care o consideră necesară pentru a urmări execuția măsurii. În orice caz, Comisia va comunica în avans autorităților Beneficiarului trimiterea unor astfel de misiuni.

Beneficiarul va pune la dispoziție toate informațiile și documentele care vor fi solicitate de aceasta și va lua toate măsurile pentru a facilita munca persoanelor împuternicite să ducă la îndeplinire evaluările sau inspecțiile.

2. Beneficiarul:

a) va păstra înregistrări și documente contabile adecvate pentru identificarea lucrărilor, livrărilor sau serviciilor finanțate în baza memorandumului de finanțare, conform procedurilor legale de contabilitate;

b) va asigura ca agenții sau reprezentanții mai sus menționați ai Comisiei să aibă dreptul de a inspecta toată documentația și înregistrările contabile relevante, privitoare la cele finanțate în baza memorandumului de finanțare, și va asista Curtea de Conturi a Comunității Europene în executarea evaluării contabile privind utilizarea finanțării gratuite a CEE.

Comisia va putea, de asemenea, să execute o evaluare ulterioară și o evaluare contabilă finală a programului. Evaluarea ulterioară va analiza realizarea obiectivelor/scopurilor programelor, precum și impactul asupra dezvoltării și restructurării sectorului implicat.

Evaluarea contabilă finală va examina datele financiare la nivel local ale programului, oferind o părere independentă asupra corectitudinii și compatibilității contractelor și plăților, precum și asupra conformității lor cu prevederile memorandumului de finanțare. Evaluarea contabilă finală va stabili balanța fondurilor neangajate și/sau necheltuite care vor fi rambursate Comisiei.

ARTICOLUL 17 Urmărirea măsurilor

Ca urmare a executării măsurii, Comisia poate solicita orice explicație și, atunci când este necesar, poate cădea de acord cu Beneficiarul asupra unei noi orientări în ceea ce privește măsura care să fie considerată mai bine adaptată obiectivelor avute în vedere.

Beneficiarul va face rapoarte către Comisie, conform planului menționat în memorandumul de finanțare, pe toată perioada de execuție a măsurii și după încheierea acesteia.

Comisia, pe baza rapoartelor și, după caz, a evaluării ulterioare, va proceda la închiderea oficială a programului și va informa țara beneficiară despre data închiderii oficiale a programului.

TITLUL VI Prevederi generale și finale

ARTICOLUL 18 Consultări-Dispute

1. Orice problemă legată de executarea sau interpretarea memorandumului de finanțare sau a Condițiilor generale va fi subiect de consultare între Beneficiar și Comisie, conducând, în cazul în care este necesar, la un amendament la memorandumul de finanțare.

2. În situația în care se constată neîndeplinirea unei obligații stabilite în memorandumul de finanțare și în condițiile generale, care nu a fost subiect al unor măsuri de remediere luate în timp util, Comisia va putea suspenda finanțarea măsurii după consultarea cu Beneficiarul.

3. Beneficiarul poate renunța total sau parțial la execuția măsurii. Părțile contractante vor stabilii detaliile respectivei renunțări printr-un schimb de scrisori.

ARTICOLUL 19 Anunț-Adrese

Orice anunț și orice acord între părți, prevăzute aici, trebuie să aibă forma unei comunicări scrise, cu referire explicită la numărul și la titlul măsurii. Astfel de anunțuri sau de acorduri vor fi făcute prin scrisoare adresată părții autorizate să primească cele menționate și vor fi trimise la adresa anunțată de partea respectivă. În caz de urgență sunt permise comunicări prin telefax, comunicări telegrafice sau prin telex, care vor fi considerate valabile, cu condiția confirmării imediate prin scrisoare. Adresele sunt menționate în memorandumul de finanțare.

ANEXA B la acordul de finanțare

ARBITRAJ

Orice dispută între părțile contractante, rezultând din acordul-cadru sau din memorandumul de finanțare, care nu este rezolvată prin aplicarea procedurilor menționate la art. 18 din Condițiile generale, referitoare la memorandumul de finanțare, va fi supusă arbitrării de către un tribunal de arbitraj, după cum urmează:

Părțile la arbitraj vor fi Beneficiarul, pe de o parte, și Comisia, pe de altă parte.

Tribunalul de arbitraj va fi compus din 3 arbitri, numiți după cum urmează:

- un arbitru va fi numit de Beneficiar;

- un al doilea arbitru va fi numit de Comisie;

- un al treilea arbitru (numit în continuare și conducător) va fi numit prin acordul părților sau, în cazul unui dezacord, de secretarul general al Organizației Națiunilor Unite.

Dacă oricare dintre părți nu reușește să numească un arbitru, acesta va fi numit de conducător.

Dacă un arbitru numit conform acestei proceduri demisionează, decedează sau devine incapabil să își desfășoare activitatea, un alt arbitru va fi numit în același mod precum și arbitrul căruia îi ia locul; un astfel de succesor va avea toate puterile și îndatoririle arbitrului inițial.

ANEXA C la acordul de finanțare

LISTA MĂSURILOR PHARE

Subprogramul 1 Criterii politice - 2005/017-553.01
(Total: 44,59 milioane euro)
PHARE/2005/017-553 01.01. Sector minorități
PHARE/2005/017-553 01.02. Societate civilă
PHARE/2005/017-553 01.03. Sector reforma administrației publice
PHARE/2005/017-553 01.04. Sector reforma justiției
Subprogramul 2 Îndeplinirea criteriilor economice - 2005/017-553.02
Subprogramul 3 Îndeplinirea obligațiilor din acquis - 2005/017-553.03
(Total: 136,69 milioane euro)
PHARE/2005/017-553 03.01. Sector finanțe publice
PHARE/2005/017-553 03.02. Sector agricultură
PHARE/2005/017-553 03.03. Sector mediu
PHARE/2005/017-553 03.04. Sector managementul frontierelor
PHARE/2005/017-553 03.05. Întărirea capacității instituționale a României de protejare a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială
PHARE/2005/017-553 03.06. Întărirea metodologiei de supraveghere a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din România (CSA)
PHARE/2005/017-553 03.07. Statistica
PHARE/2005/017-553 03.08. Îmbunătățirea capacității instituționale a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din România (CNVM)
PHARE/2005/017-553 03.10. Consolidarea sectorului energetic
PHARE/2005/017-553 03.11. Îmbunătățirea siguranței și calității serviciilor și a capacității instituționale în sectorul transporturi
Subprogramul 4 Coeziune economică și socială - 2005/017-553.04
(Total: 175,00 milioane euro)
PHARE/2005/017-553 04.01. Coeziune economică și socială Partea 1: Îmbunătățirea infrastructurii, acordarea de sprijin pentru IMM-uri, protecția mediului și îmbunătățirea accesului la educație și instruire la nivel regional în vederea creșterii dezvoltării economice
PHARE/2005/017-553 04.02. Coeziune economică și socială Partea a 2-a: Dezvoltarea resurselor umane: măsuri de ocupare a forței de muncă și integrare socială
PHARE/2005/017-553 04.03. Coeziune economică și socială Partea a 3-a: Dezvoltarea capacităților administrative pentru gestionarea fondurilor structurale
Subprogramul 5 Acțiuni și nevoi specifice - 2005/17-553.05
(Total: 16,01 milioane euro)
PHARE/2005/017-553 05.01. Sprijin acordat administrațiilor care gestionează fondurile Comisiei Europene
PHARE/2005/017-553 05.03. Sprijin pentru strategia de evaluare din România

1. Identificare

PHARE 2005
Beneficiar România
Program Program Național PHARE 2005 incluzând indicații privind măsurile pentru anii 2005-2006
Număr CRIS PHARE/2005/017-553
Anul 2005
Cost 372,29 milioane euro, contribuție PHARE
Autoritate de implementare Ministerul Finanțelor Publice în calitate de coordonator național al asistenței
Cod sector DAC Fonduri PHARE - milioane euro
15020 35,90
15030 18,00
15040 13,59
15050 2,00
16310 33,66
16320 41,42
16362 4,66
21010 10,22
23010 3,00
24010 3,00
31110 18,50
41010 17,50
43040 121,14
53010 74,31
Grup C
Linii bugetare 22.02.01
Task Manager programare Josef Winfried Gruter
Task Manager implementare Giorgio Ficcarelli
Termene de implementare orientative
Contractare până la1) 30/11/2007
Ultimul contract se va încheia înainte de2) 30/11/2008, cu excepția investițiilor din subprogramul 4 - partea 1 și partea 2 (2005/017-553.04.01 și 2005/017-553.04.02), precum și a contractelor de supraveghere legate de acestea, pentru care termenul limită este 30 noiembrie 2009

1) În nicio situație perioada de contractare pentru proiectele implementate în cadrul acestui program nu va depăși 3 ani de la data angajamentului global [art. 166 (2) FR].

2) Angajamentele bugetare care nu au generat plăți în perioada celor 3 ani, începând de la data semnării, vor fi anulate [art. 77 (3) FR].

2. Rezumatul Programului Național PHARE 2005

Programul Național PHARE 2005 continuă să furnizeze asistență României în vederea aderării la Uniunea Europeană. Programul a fost definit luându-se în considerare Foaia de parcurs pentru România, aprobată de Consiliul European la Copenhaga în decembrie 2002. Acesta acoperă măsurile care trebuie inițiate sau implementate în perioada care a rămas până la aderare și în primii ani după aderarea României la Uniunea Europeană. Aceste măsuri vor sprijini dezvoltarea instituțiilor și infrastructurii din România, necesară unui stat membru pentru a beneficia în întreaga măsură de statutul de membru al Uniunii Europene și care asigură îndeplinirea obligațiilor stabilite în acquis-ul comunitar.

Programul are în vedere de asemenea Programul de aderare a României și analiza inclusă în Raportul Comisiei din noiembrie 2004 privind pregătirea României pentru aderare.

Programul Național PHARE 2005 este rezultatul unui exercițiu de programare multianuală, în care au fost identificate, pentru 8 sectoare prioritare, toate măsurile care vor fi inițiate în cadrul bugetelor pentru perioada 2004-2006. Programul Național PHARE 2005 acoperă sprijinul pentru 6 subprograme privind criteriile politice de aderare, precum și pregătirile necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor derivând din acquis-ul comunitar, cu un accent deosebit pe măsurile de coeziune economică și socială. Mai mult, Programul Național PHARE 2005 sprijină participarea României la programele comunitare și ia în considerare măsurile cerute pentru România în primii ani de la aderare.

În ceea ce privește criteriile politice de consolidare a democrației și statului de drept și a respectului față de drepturile omului și minoritarilor, accentul se pune pe programele multianuale de reformă a administrației publice și a sistemului judiciar, prin sprijinirea minoritarilor și a societății civile.

O parte importantă a măsurilor PHARE este menită să îndeplinească obligațiile care derivă din acquis și în special angajamentele de implementare asumate de România în timpul negocierilor de aderare. Măsurile propuse au în vedere 4 domenii prioritare, și anume finanțele publice, agricultura, mediul și managementul frontierelor, în baza programelor de 3 ani pentru aceste domenii din 2004. Alte subiecte vor fi sprijinite într-un mod mai specific, cum ar fi piața internă, statistica, energia și transporturile.

În conformitate cu instrucțiunile PHARE pentru perioada 2000-2006, sprijinul acordat coeziunii economice și sociale este în strânsă legătură cu Planul Național de Dezvoltare (PND) adoptat de Guvernul României în decembrie 2003. PND acoperă o perioadă de 3 ani.

Facilitatea de acțiuni specifice furnizează un instrument flexibil de sprijinire a acțiunilor mici, dar cu importanță, inclusiv măsurile menite să ajute România în primii ani după aderare.

Programul Național PHARE 2005 continuă să suporte în parte costurile participării României la diferite activități comunitare. Cu toate acestea, acest subprogram se supune unui alt acord de finanțare 2005.

3. Strategie

După cum se arată în Documentul strategic al Comisiei din 2004 "Progrese în procesul de extindere", Raportul 2004 demonstrează că România a făcut progrese substanțiale în direcția îndeplinirii criteriilor de la Copenhaga. Pentru a-și încheia pregătirile cu succes, România trebuie să își intensifice eforturile în vederea transpunerii, implementării și aplicării prevederilor acquis-ului. În special, trebuie să continue reforma administrației publice și a justiției. Între timp a fost semnat tratatul de aderare, care este în curs de ratificare de către statele membre. Tratatul prevede anul 2007 ca dată a aderării României, cu condiția ca România să își îndeplinească până atunci toate angajamentele asumate în timpul negocierilor, supuse monitorizării în anii 2005 și 2006. În caz contrar, aderarea poate fi amânată cu un an. Programul va furniza o facilitate care va permite ca unele acțiuni urgente derivate din procesul de monitorizare să fie finanțate prin PHARE.

Consiliul European de la Copenhaga a aprobat în decembrie 2002 o foaie de parcurs detaliată care acoperă perioada de preaderare a României. De atunci, PHARE sprijină România pentru implementarea acestei foi de parcurs. Măsurile PHARE pentru anii premergători aderării și primii ani de după aderare trebuie programate luându-se în considerare acest document și ținându-se cont de asemenea de Parteneriatul de aderare din 2003.

Începând cu anul 2004, PHARE a intrat în sistemul de programare multianuală. Aceasta a permis implementarea unor strategii pe termen mai lung și tratarea ultimilor ani dinainte de aderare mai mult ca un exercițiu coerent unic de programare. Totuși, a fost necesară o prioritizare, deoarece fondurile PHARE, deși substanțiale, nu ar fi suficiente pentru acoperirea tuturor acțiunilor necesare în procesul de aderare. Planul Național pentru Aderarea României (PNAR) 2002 a identificat măsuri de peste 10 miliarde euro pentru anii 2004-2006, comparativ cu aproximativ 1,2 miliarde euro destinate sprijinului PHARE pentru România. Prin urmare, Guvernul României și Comisia, în cooperare, au identificat 8 sectoare prioritare, pe care se va concentra sprijinul PHARE în această perioadă. Autoritățile române și-au asumat responsabilitatea de a elabora pentru fiecare sector o strategie, în care sunt identificate obiectivele și măsurile specifice fiecăruia, prin care se vor implementa aceste obiective.

Deși selectivă prin comparație cu PNAR, fiecare strategie de sector a identificat totuși mai multe măsuri decât putea finanța PHARE. Prin urmare, era important să se acorde fiecăruia dintre programele PHARE de sector un punct central, pentru a asigura un impact semnificativ al sprijinului Uniunii Europene. Acest punct central este identificat în cap. 4 prin prioritățile PHARE. Mai mult, maturitatea propunerilor (pe baza unei evaluări făcute cu scopul de a observa dacă pregătirile sunt suficient de avansate pentru a permite demararea activităților la scurt timp după semnarea acordului de finanțare) constituie un factor decisiv în selectarea măsurilor. Maturitatea determina de asemenea în mare măsură echilibrul între componentele programului.

Ca și în anii precedenți, Programul Național PHARE 2005 își orientează structura în conformitate cu criteriile de la Copenhaga, acoperind în același timp participarea la programele comunitare și abordarea unor ținte specifice. Acesta este împărțit în 6 subprograme, descrise în cele ce urmează.

Subprogramul 1 "Criterii politice" include 3 sectoare prioritare și 4 nevoi specifice, identificate ca fiind specifice pentru bugetul anului 2005. Aceste măsuri vor sprijini România în îndeplinirea nevoilor urgente de dezvoltare a sistemului democratic și a instituțiilor publice și în consolidarea statului de drept. Cele 3 sectoare prioritare sunt reforma administrației publice, reforma justiției și problemele minorităților. Mai mult, sectorul societate civilă va fi și el finanțat prin Programul Național PHARE 2005.

Subprogramul 2 "Criterii economice" a continuat în programul 2004 eforturile demarate prin Programul Național PHARE 2003. Pentru anul bugetar 2005 nu au fost identificate acțiuni specifice.

Subprogramul 3 "Îndeplinirea obligațiilor din acquis" include 4 sectoare prioritare și 11 proiecte identificate doar pentru anul bugetar 2005. Cele 4 sectoare sunt finanțe publice, agricultură, mediu și managementul frontierelor. În vederea îndeplinirii nevoilor specifice pentru a fi acoperite prin programul 2005, au fost identificate alte 5 proiecte în următoarele domenii: statistică, piață internă, energie și transporturi.

Subprogramul 4 "Coeziune economică și socială" conține programul sectorului prioritar pentru coeziune economică și socială. Acest program permite României să se familiarizeze cu cerințele de structură și management necesare pentru absorbția fondurilor structurale și să pregătească primele proiecte de sprijin postaderare.

Subprogramul 5 "Acțiuni și nevoi specifice" conține o facilitate care va permite Guvernului României să abordeze măsurile la scară mică și acțiunile urgente necesare identificate în cursul negocierilor în derulare și în primii ani după aderarea României la Uniunea Europeană.

Subprogramul 6 "Participarea la programele și agențiile comunitare și sprijin pentru beneficiarii finali" furnizează sprijin României pentru participarea la activități specifice comunitare în perioada premergătoare aderării. Acest subprogram se supune unui acord de finanțare separat din 2005.

4. Obiective și priorități

În acest capitol sunt descrise măsurile3) prevăzute pentru anul bugetar 2005 finanțate de PHARE, împărțite pe cele 6 subprograme de mai sus. Acestea se adresează programelor multianuale ale sectoarelor prioritare, accentuând prioritățile PHARE, implementarea principalelor sarcini pentru perioada 2004-2006 și sarcinile specifice prevăzute să demareze în cadrul Programului Național PHARE 2005. Prezintă, de asemenea, grupul de măsuri propuse pentru completarea sectoarelor prioritare din Programul Național PHARE 2005 prin implementarea sarcinilor specifice. Aceste sarcini provin în principal din cerințele specifice generate de acquis-ul comunitar sau din dorința de participare a României la anumite politici comunitare.

3) Fiecare măsură prevăzută a fi implementată prin acest program are următorul cod: PHARE/2005/017-553, care se continuă cu un sistem de numerotare prin care se identifică subprogramul și măsura.

SUBPROGRAMUL 1
Criterii politice - 2005/017-553.01
(Total: 44,59 milioane euro)

A. DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI, RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ȘI ALE MINORITĂȚILOR

PHARE/2005/017/553.01.01. Sectorul minorități

Fonduri PHARE: 11,0 milioane euro

Acest sector se adresează includerii sociale a populației roma în România, prin promovarea participării la viața socială, economică și culturală a societății românești.

În pregătirea pentru aderarea României la Uniunea Europeană și în pregătirea implementării fondurilor structurale ale Uniunii Europeane, includerea populației roma este una dintre categoriile prioritare în cadrul măsurilor de resurse umane și includere socială conținute în subprogramul 4 "Coeziune economică și socială".

În același timp, acest program multianual de sector numit "Minorități", ce vizează includerea populației roma, este o continuare importantă a programelor PHARE precedente, menite să consolideze capacitatea și pregătirea instituțiilor publice la nivel național, județean și municipal pentru a lucra împreună cu reprezentanții populației roma.

Programul multianual se axează pe următoarele:

Priorități PHARE Sarcini principale
Dezvoltarea cadrului și modelelor instituționale pentru realizarea includerii sociale Sprijin permanent pentru crearea capacității instituționale la nivel național pentru coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei naționale de îmbunătățire a situației populației roma, precum și pentru îmbunătățirea cooperării între instituțiile partenere pentru implementarea măsurilor de integrare socială specifice la nivel național, județean și local.
Furnizarea de documente de identitate populației roma, pentru a contribui în felul acesta la îmbunătățirea accesului la educație, ocupare a forței de muncă, asistență socială și alte drepturi sociale.
Implementarea unei campanii largi de conștientizare publică privind aspecte ale populației roma care să vizeze atât populația nonroma, cât și populația roma.
Continuarea schemei de grant în parteneriat pentru proiectele de dezvoltare a comunității ale autorităților locale cu comunitatea roma, pentru a facilita inițiativele de îmbunătățire a situației populației roma.
Accesul grupurilor dezavantajate la educație Concentrarea pe dezvoltarea instituțională și a capacităților și, de asemenea, ameliorarea mediului educațional în școli unde există problema includerii grupurilor dezavantajate, cu un accent special pe populația roma.
Instruirea inspectorilor școlari din județele recent implicate în domeniul educației incluzive, asigurându-se astfel o standardizare la nivel național.
Consolidarea programului de mediatori școlari la nivel național, îmbunătățindu-se astfel interfața între copil, părinți și comunitatea roma.
Instruirea cadrelor didactice pentru educația preșcolară timpurie și educația remedială.
Elaborarea și extinderea programei școlare pentru Programul "a doua șansă" (școala primară și gimnazială), corectând în felul acesta renunțarea și sporind numărul de copii roma care își definitivează educația obligatorie.
Asigurarea evaluării, inclusiv evaluarea impactului și existența unor campanii de conștientizare la nivel național pentru schemele de educație incluzivă și comportament multicultural.

Programul Național PHARE 2005 va contribui la implementarea următoarelor sarcini specifice:

Sarcini care vor demara cu fonduri 2005
Gestionarea unei scheme de grant destinate abordării problemelor legate de identitatea roma
Implementarea unei scheme de grant destinate abordării problemelor legate de identitatea roma
Sprijin pentru implementarea strategiilor județene ale inspectoratelor școlare - schema de grant și asistență tehnică

PHARE/2005/017-553.01.02. Societatea civilă

Fonduri PHARE: 2,0 milioane euro

Această măsură are ca scop intensificarea în continuare a contribuției ONG-urilor la o societate democratică și continuarea sprijinirii cetățenilor în exercitarea drepturilor și responsabilităților ce le revin. Acest obiectiv va fi îndeplinit prin:

1. Sprijinirea ONG-urilor pentru consolidarea în continuare a rețelei de birouri pentru consilierea cetățenilor (Citizens Advice Bureaux - CAB) și sporirea eficienței și eficacității serviciilor acestora.

2. Întărirea în continuare a rolului ONG-urilor în sprijinul acordat democrației, statului de drept, drepturilor omului, inclusiv drepturilor minorităților, libertății de expresie și independenței media, independenței justiției și luptei împotriva corupției.

Toate componentele Măsurii 01.02 "Societatea civilă" vor fi administrate de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile din România (FDSC)4). Agenția de implementare va încheia un contract de servicii cu FDSC prin procedura de negociere cu o singură ofertă.

În cadrul acestui acord, FDSC va primi costurile administrative necesare, care nu vor depăși 7,25% din buget, inclusiv costurile de audit. FDSC va fi beneficiară eligibilă a programului doar pentru plățile aferente acestor costuri administrative. Prin statutul său de organizație nonprofit, FDSC va fi exceptată de la obligațiile prevăzute de contractul standard de servicii referitor la garanțiile bancare.

4) FDSC este o organizație nonprofit specializată în administrarea programelor societății civile, care a fost înființată în acest scop cu sprijin PHARE.

B. DEZVOLTAREA INSTITUȚIILOR DIN ROMÂNIA

PHARE/2005/017-553.01.03. Sectorul reforma administrației publice

Fonduri PHARE alocate: 13,59 milioane euro

Strategia privind accelerarea reformei administrației publice în România pentru perioada 2004-2006 vizează dezvoltarea unui sistem al administrației publice care să îndeplinească standardele și valorile europene ale transparenței, predictibilității, gestionării resurselor, adaptabilității și eficienței.

Asistența PHARE va oferi o contribuție semnificativă pentru implementarea măsurilor privind reforma prevăzute de cele 3 domenii prioritare identificate în cadrul strategiei;

- reforma funcției publice, prin crearea unui corp profesionist de funcționari publici, stabil și apolitic;

- reforma administrației publice locale, prin continuarea procesului de descentralizare/deconcentrare.

Prioritatea "Îmbunătățirea procesului de formulare și coordonare a politicilor", așa cum a fost identificată în programul multianual 2004, va fi abordată de Guvern prin resurse proprii și prin alte resurse.

Programul multianual se va axa pe:

Priorități PHARE Sarcini principale
Reforma funcției publice Contribuția la dezvoltarea condițiilor de atragere și menținere a personalului calificat în sistemul administrației publice, prin implementarea reformei salarizării, prin crearea unui cadru legal corespunzător pentru selecția, evaluarea și promovarea pe criterii de performanță a funcționarilor publici și instruirea acestora
Întărirea capacității instituționale a instituțiilor responsabile pentru implementarea reformei
Îmbunătățirea sistemului informatic pentru dezvoltarea resurselor umane
Reforma administrației publice locale - procesul de descentralizare/deconcentrare Îmbunătățirea calității serviciilor publice, avându-se în vedere mai buna comunicare cu cetățenii, servicii prompte și de calitate și o mai bună corelare a acestora cu nevoile locale
O desemnare coerentă și eficientă a responsabilităților, resurselor financiare și drepturilor la toate nivelele administrației publice locale

Programul Național PHARE 2005 va contribui la implementarea următoarelor obiective specifice, care se adresează exclusiv primelor două priorități. Procesul de formulare a politicilor va fi abordat începând cu anul 2005.

Sarcini care vor demara cu fonduri 2005
Dezvoltarea competențelor resurselor umane în cadrul sistemului funcționarilor publici din România, implementarea standardelor etice pentru funcționarii publici și sporirea responsabilizării și transparenței serviciului funcționarilor publici
Adaptarea schemei tinerilor profesioniști la nevoile reformei funcționarilor publici
Întărirea capacității de instruire a Institutului Național de Administrație (INA) și a centrelor regionale de formare continuă pentru administrația publică locală (CRFCAPL)
Suport logistic pentru INA și CRFCAPL
Întărirea capacității administrației publice locale pentru gestionarea serviciilor descentralizate

PHARE/2005/017-553.01.04. Sectorul reforma justiției

Fonduri PHARE alocate: 18,00 milioane euro

Acest sector vizează asistența pentru sporirea independenței, profesionalismului și a capacității de administrare a sistemului judiciar din România.

Asistența PHARE va contribui semnificativ la realizarea obiectivelor asumate de Ministerul Justiției în cadrul Strategiei pentru reforma justiției și va completa eforturile naționale în cele 4 priorități.

Programul multianual se axează pe următoarele:

Priorități PHARE Sarcini principale
Construirea unui sistem judiciar independent în România Contribuția la înființarea:
unui consiliu superior al magistraturii (CSM) complet funcțional, care să dispună de mijloacele necesare pentru îndeplinirea rolului său de garant al independenței
unor instanțe specializate funcționale
Construirea unui sistem judiciar profesionist Îmbunătățirea capacității instituționale și a strategiei de instruire la nivelul Institutului Național al Magistraturii (INM) și al Școlii Naționale de Grefieri (SNG)
Îmbunătățirea administrării și accesului la justiție Contribuția la înființarea:
unui sistem de mediere funcțional
unui cadru legal și instituțional îmbunătățit, care să asigure sprijinul legal în cauze civile și penale
transparenței actului de justiție
Construirea unui sistem eficient de management judiciar Dotarea întregului sistem judiciar cu echipamente IT, în scopul creării și punerii în funcțiune a unui sistem automatizat de management al instanțelor

Programul Național PHARE 2005 va contribui la implementarea următoarelor obiective specifice:

Obiectiv de îndeplinit odată cu începerea finanțărilor pentru anul 2005
Asistență pentru Înalta Curte de Casație și Justiție
Acordarea în continuare de asistență INM pentru aplicarea cu succes a strategiei de instruire
Acordarea în continuare de asistență privind sprijinirea eforturilor SNG pentru întărirea capacității instituționale și a politicilor de instruire
Sprijin pentru consolidarea cadrului instituțional și legislativ în domeniul cooperării judiciare internaționale
Dotarea în vederea asigurării funcționării corespunzătoare a rețelelor internaționale de cooperare judiciară
Îmbunătățirea eficienței sistemului de eliberare condiționată și protecție a victimelor, în conformitate cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene
Consolidarea capacității instituționale și administrative a Ministerului Justiției și a Ministerului Public (Parchetului)
Îmbunătățirea transparenței activității instanțelor și Parchetului
Continuarea automatizării sistemului judiciar

SUBPROGRAMUL 2
Îndeplinirea criteriilor economice - 2005/017-553.02

Acest subprogram nu se aplică pentru 2005.

SUBPROGRAMUL 3
Îndeplinirea obligațiilor referitoare la acquis - 2005/017-553.03
(Total: 136,69 milioane euro)

Acest subprogram se concentrează pe 4 sectoare prioritare: finanțe publice, agricultură și dezvoltare rurală, mediu și managementul frontierelor.

PHARE/2005/017-553.03.01. Sectorul finanțe publice

Fonduri PHARE alocate: 35,9 milioane euro

Obiectivul general al acestui sector prioritar este îmbunătățirea capacității legislative și administrative a Ministerului Finanțelor Publice, precum și a Curții Române de Conturi.

Programul multianual se axează pe următoarele:

Priorități PHARE Obiective principale
Legislație privind sistemul de impozitare și sistemul de administrație fiscală Armonizarea deplină cu acquis-ul comunitar
Asigurarea compatibilității legislației fiscale cu prevederile acquis-ului și consolidarea reformei administrației fiscale
Această prioritate urmărește:
transpunerea legislației comunitare în domeniul impozitării și administrării fiscale și implementarea acesteia în legislația națională
consolidarea capacității și îmbunătățirea procedurilor de lucru ale administrației fiscale, pentru a asigura aplicarea unitară și corectă a legislației în domeniul impozitării directe și indirecte
reducerea fraudei și a evaziunii fiscale
îmbunătățirea cadrului legislativ în vederea armonizării legislației cu codul de conduită privind impozitarea afacerilor
dezvoltarea serviciilor de asistență a contribuabililor și campanii de educație fiscală
formarea profesională a personalului cu privire la noua legislație fiscală și creșterea nivelului de profesionalism și integritate ale administrației fiscale
Priorități PHARE Obiective principale
asigurarea aplicării cadrului legal (norme și proceduri) în vederea îmbunătățirii serviciilor electronice pentru contribuabili (persoane fizice și juridice)
Managementul finanțelor publice Contribuția la dezvoltarea:
cadrului instituțional și procedural pentru asigurarea managementului financiar eficient al fondurilor comunitare/structurale
unui sistem eficient de management financiar și de control
funcției de audit public intern
situațiilor financiare consolidate și a rapoartelor consolidate cu privire la execuția bugetară
capacității administrative a unității de coordonare create pentru asigurarea transparenței și eficienței fluxurilor financiare către și de la bugetul Uniunii Europene
sistemului de achiziții publice
managementului riscului privind portofoliul datoriei publice a Guvernului
Școlii de Finanțe Publice, pentru a asigura o pregătire profesională la cele mai înalte standarde a personalului Ministerului Finanțelor Publice, precum și a altor instituții interesate
Dezvoltarea infrastructurii IT Continuarea dezvoltării infrastructurii IT, pentru a obține:
aplicarea eficientă a reglementărilor financiar-fiscale, pe baza unei legislații armonizate și a noilor metode de lucru
un nivel ridicat al compatibilității cu sistemele informatice similare utilizate în țările Uniunii Europene
modernizarea sistemului informatic
îmbunătățirea serviciilor oferite contribuabililor, precum și utilizatorilor finali interni ai sistemului
Biroul central de legătură pentru TVA și Biroul cental de legătură pentru accize, operaționale
dezvoltarea capacității personalului de a gestiona infrastructura informatică și de comunicații și programele de operare aferente
interconectivitatea cu Autoritatea Națională a Vămilor
Curtea de Conturi Întărirea capacității generale a Curții de Conturi prin introducerea metodelor moderne de audit, în conformitate cu standardele de audit internațional acceptate și cu cele mai bune practici europene
Crearea unui personal de înalt nivel profesional, preocupat în mod constant de îmbunătățirea performanțelor profesionale
Dezvoltarea unui suport tehnic și logistic modern și adecvat și a unei bune comunicări interne și externe

Programul Național PHARE 2005 va contribui la implementarea următoarelor obiective specifice:

Obiective de îndeplinit odată cu începerea finanțărilor pentru 2005
Finalizarea procesului de armonizare a legislației fiscale și consolidarea admnistrației fiscale
Continuarea dezvoltării cadrului legal și a capacității de administrare pentru întărirea managementului finanțelor publice
Continuarea implementării strategiei IT
Îmbunătățirea capacității instituționale a Curții de Conturi din România

PHARE/2005/017-553.03.02. Sectorul agricultură

Fonduri PHARE alocate: 18,5 milioane euro

Scopul Programului sectorial pentru agricultură este susținerea României pentru dezvoltarea capacității administrative și de management, precum și a abilităților de inspecție și monitorizare necesare în contextul Politicii Agricole Comune (PAC) și a fondurilor rurale și pentru agricultură.

Acest program multianual se concentrează pe următoarele aspecte:

Priorități PHARE Obiective specifice
Politica de dezvoltare rurală și PAC Dezvoltarea unui program operațional pentru dezvoltare rurală complet, ce va putea fi implementat imediat
Acordarea de asistență Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale în demersul de a-și dezvolta capacitatea ca autoritate de management pentru fondurile de dezvoltare rurală, pentru a dezvolta și implementa eficient programul operațional pentru dezvoltare rurală
Consolidarea capacității ministerului de a efectua analiza și evaluarea măsurilor luate sau care au fost propuse, în contextul concentrării pe obiectivele PAC
Măsuri de susținere pentru armonizarea deplină a legislației privind pescuitul și acvacultura cu acquis-ul comunitar
Implementarea acquis-ului privind materialul forestier reproductiv
Continuarea consolidării structurilor SAPARD la nivel central și regional
Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă - FEOGA Înființarea:
unei agenții de plăți (AP); aceasta va acoperi de asemenea plățile pentru Fondul de Dezvoltare Rurală; Agenția SAPARD va fuziona cu AP înainte de data aderării;
Sistemului de Informare Agricolă (AIS - Agricultural Information System), având rolul de a transmite date către Direcția Generală Agricultură din cadrul Comisiei Europene și Eurostat și către producători;
Rețelei Informatice de Contabilitate Agricolă (FADN - Farm Accountancy Data Network), care va constitui baza pentru obținerea necesarului de date statistice și analitice;
Sistemului Integrat de Administrare și Control (IACS - Integrated Administration and Control System), ca bază pentru plățile PAC;
infrastructurii și legislației necesare pentru armonizarea sectorului fructelor și legumelor în conformitate cu cerințele Uniunii Europene;
infrastructurii și legislației necesare pentru armonizarea sectorului vinurilor în conformitate cu cerințele acquis-ului;
sistemului de management al cotelor de lapte, armonizat în conformitate cu cerințele Uniunii Europene;
sistemului de clasificare a carcaselor în conformitate cu cerințele Uniunii Europene
Siguranța alimentelor Dezvoltarea unui sistem românesc pentru siguranța alimentelor coordonat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și implementarea continuă a serviciilor fitosanitare

Programul Național PHARE 2005 va contribui la implementarea următoarelor obiective specifice:

Obiective de îndeplinit începând cu alocările financiare pentru 2005
Asistență tehnică pentru personalul autorității de management și pentru organismele implicate în procesul de programare și înființarea sistemului de implementare
Asistență tehnică pentru evaluarea ex ante a Programului de dezvoltare rurală
Investiții pentru autoritatea de management
Instruire la nivel regional și local pentru creșterea absorbției FDR și FEOGA pentru a asigura realizarea de propuneri de proiecte mature pentru dezvoltarea rurală, pentru toți factorii implicați
Achiziționarea echipamentului pentru sectorul piscicol și acvacultură
Achiziționarea echipamentului pentru funcționarea eficientă a agenției de plăți
Achiziționarea echipamentului pentru funcționarea eficientă a fondului FEOGA
Achiziționarea echipamentului pentru operarea eficientă a unui sistem SIA la nivel regional și local
Achiziționarea echipamentului pentru funcționarea eficientă a IACS la nivel central și regional
Stabilirea unor unități pentru testarea fructelor și legumelor și achiziționarea unui echipament specific pentru dotarea rețelei de laboratoare existente
Achiziționarea echipamentului pentru două laboratoare semidotate pentru controlul vinurilor
Achiziționarea echipamentului pentru o înregistrare eficientă a datelor privind calitatea laptelui și a rețelei de comunicare
Achiziționarea echipamentului pentru stabilirea unei înregistrări eficiente conform sistemului de clasificare a carcaselor
Achiziționarea echipamentului IT și de comunicare pentru dezvoltarea RSVFSA pentru RASFF, TRACES și pentru 5 laboratoare regionale de control al laptelui
Twinning pentru dezvoltarea și implementarea serviciilor veterinare în conformitate cu standardele Uniunii Europene
Achiziționarea echipamentului pentru serviciile veterinare (BIP și industria de procesare a resturilor animaliere)
Investiții pentru consolidarea în continuare a serviciilor fitosanitare
Achiziționarea în continuare a seturilor (Biorad, TSE și Prionics Western)

PHARE/2005/017-553.03.03. Sectorul mediu

Fonduri PHARE alocate: 17,50 milioane euro

Acest program sectorial își propune întărirea capacității administrative, de monitorizare și de consolidare la toate nivelurile (local, regional și central) în scopul implementării legislației în domeniul mediului și îndeplinirii cerințelor Uniunii Europene cu privire la acquis-ul în domeniul mediului.

Programul multianual se axează pe următoarele:

Priorități PHARE Obiective specifice
Legislație orizontală și legislație referitoare la zgomot Întărirea capacității instituționale și tehnice a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM)
Legislație secundară completă pentru a asigura condițiile necesare pentru implementarea completă și punerea în aplicare a Directivei privind evaluarea impactului de mediu (Environmental Impact Assessment - EIA) și Evaluarea strategiei de mediu (Strategic Environmental Assessment - SEA) și intensificarea instruirii personalului, în special pentru a susține acțiunile de conștientizare publică
Crearea unui sistem informațional de înaltă tehnologie (software, bază de date, analiză statistică), care să conțină o bază de date pentru raportare, precum și formarea personalului în ceea ce privește cerințele de raportare
Dezvoltarea unui sistem național de monitorizare a zgomotului
Furnizarea de echipamente de monitorizare a zgomotului și instruirea personalului
Calitatea aerului Întărirea capacității instituționale la nivel regional și local pentru implementarea și punerea în practică a legislației privind calitatea aerului
Elaborarea planurilor de acțiune și a programelor pentru managementul calității aerului și reducerea emisiilor; îmbunătățirea obținerii, stocării și raportării datelor relevante; proceduri pentru asigurarea calității și controlul calității în domeniul calității aerului
Furnizarea de echipamente de monitorizare a calității aerului și instruirea personalului
Managementul deșeurilor Întărirea capacității instituționale la nivel local și regional pentru implementarea și punerea în practică a legislației privind managementul deșeurilor menajere și al celor industriale
Îmbunătățirea capacității administrative la nivel regional de planificare a investițiilor și de elaborare a planurilor regionale de management al deșeurilor
Furnizarea de echipamente pentru monitorizarea deșeurilor
Calitatea apei Sprijin pentru realizarea Planului de management pentru bazinul hidrografic Ialomița-Buzău
Elaborarea unei metodologii privind investițiile pentru implementarea Directivei-cadru a apei în cadrul bazinului hidrografic
Furnizarea de computere și software pentru colectarea, procesarea și vizualizarea datelor; hardware și software pentru aplicațiile GIS (Geographic Information System - Sistemul de Informații Geografice) privind planurile de management al bazinelor hidrografice, echipamente pentru monitorizarea calității și instruirea personalului
Protejarea naturii Întărirea capacităților instituționale la nivel regional și local de implementare și aplicare a legislației legate de protecția naturii
GIS Introducerea și menținerea tehnicilor privind GIS
Îmbunătățirea performanțelor tehnice și instituționale de management ale personalului
Hărți GIS de mediu, furnizarea de echipament IT
IPPC și managementul riscului Întărirea capacității instituționale la nivel regional și local pentru implementarea și punerea în practică a legislației privind controlul și prevenirea poluării industriale (IPPC - Industrial Pollution Prevention Control) și managementul riscului
Managementul instituțional îmbunătățit și performanțe tehnice sporite ale personalului
Revizuirea, validarea și actualizarea planurilor de implementare
Furnizarea de echipament de monitorizare IPPC și instruirea personalului

Programul Național PHARE 2005 va contribui la implementarea următoarelor obiective specifice:

Obiective de îndeplinit odată cu începerea finanțărilor pentru anul 2005
Furnizarea echipamentului pentru analiza deșeurilor
Asistență în pregătirea pentru alinierea la normele privind depozitarea temporară a deșeurilor
Asistență în promovarea soluțiilor privind reciclarea și utilizarea materialelor reciclate de la mașinile scoase din uz
Investiții care sprijină sistemul de informare și baza de date pentru managementul deșeurilor
Achiziționarea echipamentului de monitorizare a calității resurselor de apă
Asistență tehnică pentru dezvoltarea hărților de mediu GIS
Sprijinirea investițiilor pentru implementarea deciziilor de protecție a mediului prin sistemul GIS
Sprijinirea implementării directivelor privind IPPC ȘI LCP

PHARE/2005/017-553.03.04. Sectorul managementul frontierelor

Fonduri PHARE alocate: 41,42 milioane euro

Acest program multianual se concentrează pe următoarele aspecte:

Priorități PHARE Obiective specifice
Optimizarea sistemului instituțional și a sistemului de resurse umane Armonizarea structurilor de management și cooperare ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), a sistemului resurselor umane cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene, în conformitate cu acquis-ul Schengen
Continuarea dezvoltării sistemului pentru consolidare a frontierelor românești Continuarea modernizării subsistemelor pentru securizarea frontierelor românești în conformitate cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene cu privire la managementul frontierelor, inclusiv cu acquis-ul Schengen

Programul Național PHARE 2005 va contribui la implementarea următoarelor obiective specifice:

Obiective de îndeplinit odată cu începerea finanțărilor pentru 2005
Îmbunătățirea cooperării dintre Poliția de Frontieră și Vamă la granița cu Serbia
Dezvoltarea resurselor umane în cadrul IGPF - Faza a 2-a - Instruire privind proiectarea și dezvoltarea programei
Instruire operațională în tehnici de control selectiv și referitoare la riscuri la frontieră pentru Poliția de Frontieră și Vamă
Dezvoltarea funcțiilor de control intern IGPF și ANV
Asistență tehnică pentru dezvoltarea sistemului de comandă și control al IGPF
Dotarea punctelor desemnate de trecere a frontierei cu echipament de detectare specializat
Implementarea în cadrul IGFP a Sistemului integrat pentru observarea, supravegherea și controlul traficului la Marea Neagră, Faza finală
Modernizarea capacității de supraveghere a vehiculelor speciale de supraveghere ale IGFP, Faza a doua
Achiziționarea de IGPF a vaselor pentru supravegherea și controlul graniței maritime

În vederea îndeplinirii obiectivului general al subprogramului 3 "Îndeplinirea obligațiilor din acquis" au fost identificate următoarele măsuri, complementare sectoarelor prioritare, considerate ca fiind cerințe urgente în cadrul Programului Național PHARE 2005.

PHARE/2005/017-553.03.05. Întărirea capacității instituționale a României de protejare a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială

Fonduri PHARE alocate: 2,50 milioane euro

Îmbunătățirea aplicării drepturilor de proprietate intelectuală și industrială sub coordonarea Parchetului General, prin întărirea capacității instituțiilor și agențiilor angajate în protejarea drepturilor proprietății intelectuale, precum și îmbunătățirea cooperării orizontale între aceste agenții și instituții

Programul va contribui la implementarea următoarelor obiective specifice:

Obiective de îndeplinit odată cu începerea finanțărilor pentru 2005
Obiectivul 1: Creșterea cooperării dintre administrația vămilor și deținătorii drepturilor de proprietate intelectuală, precum și cu alte instituții implicate în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală; încheierea unui protocol de cooperare între Oficiul Român pentru Drepturile de Autor și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Obiectivul 2: Îmbunătățirea metodologiei de control pentru aplicarea uniformă a legislației vamale în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și industrială
Obiectivul 3: Dezvoltarea sistemului de difuzare a informațiilor în domeniul proprietății intelectuale
Obiectivul 4: Crearea unui sistem IT și în special a unei baze de date în domeniul drepturilor de proprietate industrială, stabilind modalități de comunicare rapidă și sporirea cooperării dintre deținătorii drepturilor de proprietate intelectuală și Administrația Națională a Vămilor
Obiectivul 5: Instruirea tuturor părților implicate în materie de proprietate intelectuală și industrială pentru reducerea falsificării și pirateriei (vamă, poliție, judecători, procurori, avocați); organizarea de programe de instruire pentru personalul instituțiilor implicate și campanii publice în vederea îmbunătățirii conștientizării publice generale asupra importanței acestui domeniu
Obiectivul 6: Întărirea capacității administrative la frontieră și asigurarea aplicării adecvate a legislației de frontieră
Obiectivul 7: Creșterea interconectivității între registrele noi și/sau cele deja existente și implementarea registrelor noi, atunci când comunitatea de afaceri are nevoie
Obiectivul 8: Introducerea sistematică a noilor cerințe ale directivelor Uniunii Europene și a mărcii înregistrate a Uniunii Europene

PHARE/2005/017-553.03.06. Întărirea metodologiei de supraveghere a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din România (CSA)

Fonduri PHARE alocate: 1,50 milioane euro

Scopul proiectului este întărirea Metodologiei de supraveghere a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din România (CSA) și prin aceasta modernizarea mediului industriei asigurărilor din România în conformitate cu standardele internaționale și noile tehnici și metode (în special metodologiile Solvabilitate I și II).

Se va realiza prin următoarele sarcini care corespund principalelor obiective ale strategiei pe termen scurt și mediu (vezi anexa 5) a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, cu actualizarea de la sfârșitul anului 2004.

Programul va contribui la implementarea următoarelor sarcini specifice:

Obiective de îndeplinit odată cu începerea finanțărilor pentru 2005
Sarcina 1: Armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar și aplicarea legislației
Sarcina 2: Întărirea capacității instituționale a CSA pentru supraveghere preventivă și control
Sarcina 3: Aplicarea supervizării imparțiale și preventive de către CSA, privind preluările de asigurări și/sau brokeri de asigurări/reasigurări
Sarcina 4: Protecția consumatorului și creșterea transparenței de piață

PHARE/2005/017-553. 03.07. Statistica

Fonduri PHARE alocate: 4,65 milioane euro

Obiectivul general este consolidarea sistemului statistic din România prin adoptarea actualului și noului acquis comunitar.

Scopul proiectului este dezvoltarea capacității instituționale pentru asigurarea optimizării procesului de armonizare la standardele și reglementările Uniunii Europene și îmbunătățirea accesului la informațiile statistice al publicului larg.

Programul 2005 va contribui la implementarea următoarelor obiective specifice:

Obiective de îndeplinit odată cu începerea finanțărilor pentru 2005
Sarcina I: Dezvoltarea statisticilor sociale
Sarcina II: Dezvoltarea statisticilor economice
Sarcina III: Dotare pentru întărirea capacității

PHARE/2005/017-553.03.08. Îmbunătățirea capacității instituționale a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din România (CNVM)

Fonduri PHARE alocate: 1,50 milioane euro

Proiectul continuă cu implementarea acquis-ului comunitar pentru cap. 3 al Negocierilor "Libertatea de furnizare a serviciilor" prin crearea infrastructurii necesare pentru aplicarea cadrului legal și de reglementare aplicabil pe piața de capital și sprijinirea instruirii investitorilor.

Programul 2005 va contribui la implementarea următoarelor obiective specifice:

Obiective de îndeplinit odată cu începerea finanțărilor pentru 2005
Sarcina 1: Aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate/Standardelor Internaționale de Raportare Financiară pentru piața de capital (IAS/IFRS)
Sarcina 2: Asigurarea echipamentului necesar pentru validarea bazei de date interne a CNVM în scopul conformării cu cerințele de raportare stabilite prin acquis-ul comunitar în domeniu
Sarcina 3: Organizarea bazei de date interne a CNVM în vederea conformării cu cerințele de raportare stabilite prin acquis-ul comunitar în domeniu
Sarcina 4: Instruirea personalului CNVM în scopul de a utiliza sistemul de supraveghere
Sarcina 5: Implementarea unei campanii de conștientizare publică în scopul de a îmbunătăți educația investitorilor

PHARE/2005/017-553.03.10. Consolidarea sectorului energetic

Fonduri PHARE alocate: 3,00 milioane euro

Proiectul va sprijini aplicarea acquis-ului energiei în România în două moduri:

1. consolidarea și aprofundarea restructurării și o piață a energiei operative;

2. promovarea eficienței energetice și a energiei regenerabile.

Programul 2005 va contribui la implementarea următoarelor obiective specifice:

Obiective de îndeplinit odată cu începerea finanțărilor pentru 2005
1.1. Studiul tehnic și economic al Sistemului SCADA pentru rețeaua de gaze
1.2. Sistem de informare pentru operatorul rețelei de gaze (ORG)
1.3. Creșterea conștientizării în vederea liberalizării totale a pieței electricității
2.1. Dezvoltarea mecanismului de stimulente financiare pentru eficiență energetică
2.2. Potențial tehnic și economic al RES în România

PHARE/2005/017-553.03.11. Îmbunătățirea siguranței, calității serviciilor și a capacității instituționale în sectorul transporturi

Fonduri PHARE alocate: 10,22 milioane euro

Finalizarea transpunerii acquis-ului de transporturi în scopul îmbunătățirii siguranței și calității serviciilor și întăririi instituțiilor în domeniul transporturilor se va realiza prin următoarele sarcini:

Programul 2005 va contribui la implementarea următoarelor obiective specifice:

Obiective de îndeplinit odată cu începerea finanțărilor pentru 2005
Obiectivul 1: Îmbunătățirea siguranței drumurilor prin combaterea abuzului de stupefiante în timpul condusului și îmbunătățirea calității investigațiilor privind accidentele
Obiectivul 2: Dezvoltarea unui plan strategic pentru CFRC pentru îmbunătățirea competitivității pieței, combinată cu construcția instituțională
Obiectivul 3: Îmbunătățirea capacității și mobilității ARR pentru preluarea controlului traficului
Obiectivul 4: Îmbunătățirea capacității RAR de aplicare a legislației Uniunii Europene în domeniul aprobării vehiculelor și realizarea monitorizării/certificării calității combustibilului și controlul echipamentelor de înregistrare în conformitate cu directivele Uniunii Europene
Obiectivul 5: Sporirea vitezei de reacție a pompierilor în caz de accidente și îmbunătățirea capacității de management și a calității serviciilor de urgență în România, în special în sectorul transporturilor rutiere
Obiectivul 6: Îmbunătățirea standardelor de construire a drumurilor, inclusiv proiectarea, supravegherea, întreținerea și semnalizarea pentru creșterea siguranței drumurilor și asigurarea conformării acestora cu directivele și reglementările Uniunii Europene
Obiectivul 7: Îmbunătățirea navigației pe sectorul românesc al Dunării, prin producerea de hărți de navigație electronice (ENC)
Obiectivul 8: Crearea unui sistem de autorizare a permiselor de conducere și de înmatriculare a vehiculelor, care să fie conform și unitar cu standardele Uniunii Europene, precum și cu cele mai bune practici din statele membre ale Uniunii Europene
Obiectivul 9: Îmbunătățirea transportului urban în București și în alte două orașe prin actualizarea actualului plan-cadru de transport urban pentru București, prin realizarea de studii similare de transporturi pentru două orașe-pilot, urmate de recomandarea către structurile instituționale corespunzătoare a acțiunilor necesare pentru managementul transportului urban
Obiectivul 10: Îmbunătățirea siguranței traficului și eliminarea zonelor cu risc sporit de accidente

SUBPROGRAMUL 4
Coeziune economică și socială - 2005/017-553.04
(Total: 175,00 milioane euro)

Acest sector este împărțit în 3 părți, fiecare dintre acestea fiind implementată de o agenție de implementare diferită.

PHARE/2005/017-553.04.01. Coeziune economică și socială

PARTEA 1

Îmbunătățirea infrastructurii, asigurarea de sprijin pentru IMM-uri, protejarea mediului și îmbunătățirea accesului la educație și pregătire profesională la nivel regional în vederea creșterii dezvoltării economice

Fonduri PHARE alocate: 125,89 milioane euro

PHARE/2005/017-553.04.02. Coeziune economică și socială

PARTEA a 2-a

Dezvoltarea resurselor umane: măsuri de ocupare a forței de muncă și de includere socială

Fonduri PHARE alocate: 23,26 milioane euro

PHARE/2005/017-553.04.03. Coeziune economică și socială

PARTEA a 3-a

Dezvoltarea capacităților administrative pentru gestionarea fondurilor structurale

Fonduri PHARE alocate: 25,85 milioane euro

Cele 3 părți ale subprogramului sunt descrise împreună în cele ce urmează:

În vederea implementării priorităților identificate în cadrul Planului Național de Dezvoltare (PND) și a pregătirii pentru fondurile structurale, asistența PHARE 2004-2006 în domeniul Coeziunii economice și sociale va urmări realizarea următoarelor obiective:

dezvoltarea și implementarea politicilor și programelor multianuale pentru coeziune economică și socială, prin proiecte de investiții în sectoarele prioritare, în conformitate cu prevederile PND 2004-2006, sprijinirea creșterii economice la nivel național și regional pentru a spori potențialul țării în general și al fiecărei regiuni de dezvoltare dintre cele 8, precum și diminuarea disparităților sociale și economice dintre acestea;
întărirea capacității instituționale a ministerelor centrale, a celor 8 agenții de dezvoltare regionale și a autorităților locale relevante, pentru a se pregăti cu privire la implementarea asistenței investiționale care va fi furnizată, în conformitate cu prevederile privind Sistemul extins de implementare descentralizată (EDIS), în țările candidate;

crearea structurilor instituționale, administrative, de programare și de implementare, necesare pentru gestionarea eficientă a fondurilor structurale ale Uniunii Europene după aderare.

Acest program multianual se axează pe următoarele aspecte:

Priorități Măsuri
Prioritate A: Îmbunătățirea infrastructurii regionale pentru a susține dezvoltarea economică Infrastructură regională și locală de transport, afaceri și turism
Prioritate B: Dezvoltarea resurselor umane Combaterea șomajului structural
Îmbunătățirea adaptabilității pe piața forței de muncă, pe termen lung
Combaterea activă a excluderii sociale
Îmbunătățirea accesului la educație și a sistemului de educație și formare tehnică și profesională cu specific regional
Prioritate C: Dezvoltarea sectorului productiv prin sprijinul acordat IMM-urilor Sprijin acordat IMM-urilor, IMM-urilor nou-înființate, microîntreprinderilor și furnizorilor de servicii pentru susținerea afacerilor
Prioritate D: Protecția mediului la nivel național Îmbunătățirea protecției mediului la nivel local și regional
Prioritate E: (Dezvoltare instituțională orizontală) Crearea structurilor instituționale pentru a realiza, după aderare, un management sigur și eficient al fondurilor structurale ale Uniunii Europene, precum și managementul eficient al programelor conform reglementărilor EDIS) Dezvoltarea capacității administrative pentru gestionarea fondurilor structurale

În cadrul programului 2005 vor fi implementate următoarele obiective specifice:

PARTEA 1

Obiective de îndeplinit odată cu începerea finanțărilor pentru 2005
Transportul local și regional, infrastructura de afaceri și turism (Prioritatea A)
Îmbunătățirea sistemului de educație și formare tehnică și profesională (TVET) cu specific regional (Prioritatea B)
Continuarea instruirii personalului preuniversitar (Prioritatea B)
Asistență instituțională pentru Agenția Națională pentru IMM-uri și Cooperație (ANIMMC) pentru a introduce și dezvolta conceptul de e-governance și pentru a facilita utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor de către IMM-urile inovative (Prioritatea C)
Îmbunătățirea serviciilor pentru susținerea afacerilor (Prioritatea C)
Îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor, microîntreprinderilor și companiilor inovatoare (Prioritatea C)
Îmbunătățirea serviciilor de sprijin al afacerilor (Prioritatea C)
Îmbunătățirea accesului IMM-urilor, microîntreprinderilor și companiilor inovative la finanțare (Prioritatea C)
Îmbunătățirea protecției mediului la nivel regional și local (Prioritatea D)
Supravegherea lucrărilor pentru SAMTID (Prioritatea D)

PARTEA a 2-a

Obiective de îndeplinit odată cu începerea finanțărilor pentru 2005 (toate din Prioritatea E)
Măsuri active de ocupare pentru tineri și șomeri pe termen lung
Calificarea și recalificarea forței de muncă
Înființarea Autorității Naționale pentru Calificare
Măsuri de includere socială pentru grupurile dezavantajate
Întărirea capacității Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (MMSSF) în domeniul asistenței și serviciilor sociale

PARTEA a 3-a

Obiective de îndeplinit odată cu începerea finanțărilor pentru 2005
Sprijin pentru autoritatea de management pentru cadrul de sprijin comunitar
Instruire orizontală pentru autoritățile de management
Extinderea sistemului unic de management al informației
Coordonarea, managementul și implementarea programelor regionale
Sprijin pentru viitoarele autorități de management și organisme intermediare
Evaluarea ex ante a programelor operaționale

SUBPROGRAMUL 5
Acțiuni și nevoi specifice - 2005/017-553.05
(Total: 16,01 milioane euro)

Acest subprogram va include acțiuni speciale cum ar fi evaluări sau misiuni de audit desfășurate de către experți externi, misiuni de analiză și necesități urgente, care vor apărea imediat înainte sau în timpul primilor ani ca stat membru. Mai mult, acesta va conține măsuri pentru întărirea capacității administrative a acelor structuri din administrație care lucrează cu fonduri de preaderare.

PHARE/2005/017-553.05.01 Sprijin pentru structurile implicate în gestionarea fondurilor Comunității Europene

Fonduri PHARE alocate: 12,01 milioane euro

Întărirea capacității administrative a ministerelor de resort și instituțiilor guvernamentale de a pregăti programe și proiecte de o mai bună calitate și de a obține rezultate calitative prin intermediul utilizării asistenței financiare nerambursabile a Uniunii Europene, pregătirea de proiecte și întreprinderea de acțiuni speciale în timpul perioadei imediat următoare aderării la Uniunea Europeană.

PHARE/2005/017-553.05.03 Sprijin acordat strategiei de evaluare din România

Fonduri PHARE alocate: 4,00 milioane euro

Implementarea celor mai bune practici ale Uniunii Europene în domeniul evaluării intervențiilor publice, în scopul de a ajuta la îmbunătățirea relevanței, eficienței, eficacității, impactului și sustenabilității programelor/proiectelor finanțate din fonduri publice, atât ale Uniunii Europene, cât și din bugetul național.

5. Buget orientativ

5.1. Tabel de buget pentru anul bugetar 2005

Distribuția sumelor în cadrul liniilor bugetare este una indicativă și se înscrie în limitele art. 5 din Memorandumul de înțelegere privind finanțarea Fondului național. Sumele sunt exprimate în milioane de euro.

PHARE 2005-017-553 Contribuție PHARE
Măsura Denumire INV IB Total PHARE
0.01 CRITERII POLITICE 14.00 30.59 44.59
.01 Sectorul minorități 0.00 11.00 11.00
.02 Societate civilă 0.00 2.00 2.00
03. Sectorul reforma administrației publice 3.50 10.09 13.59
04. Sectorul reforma justiției 10.50 7.50 18.00
.02 CRITERII ECONOMICE Nul în 2005
.03 ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR DIN ACQUIS 97.94 38.75 136.69
.01 Sectorul finanțe publice 23.20 12.70 35.90
.02 Sectorul agricultură 16.40 2.10 18.50
.03 Sectorul mediu 12.25 5.25 17.50
.04 Sectorul managementul frontierelor 37.67 3.75 41.42
.05 Protecția drepturilor de proprietate intelectuală 0.50 2.00 2.50
.06 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) 0.00 1.50 1.50
.07 Statistica 0.06 4.59 4.65
.08 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) 0.50 1.00 1.50
.10 Consolidarea sectorului energetic 1.20 1.80 3.00
.11 Consolidarea sectorului transporturi 6.16 4.06 10.22
.04 Coeziune ECO.&SOC. 128.55 46.45 175.00
.01 Infrastructura etc. 106.89 19.00 125.89
.02 Dezvoltare resurse umane 18.96 4.30 23.26
.03 Managementul fondurilor structurale 2.70 23.15 25.85
.05 FACILITATE ACȚIUNI SPECIALE 2.50 13.51 16.01
.01 Sprijin pentru managementul fondurilor Uniunii Europene 2.50 9.51 12.01
.03 Schema de evaluare 0.00 4.00 4.00
TOTAL GENERAL: 242.99 129.30 372.29

5.2. Perspectiva pentru anul 2006

Ca urmare a recomandărilor Comitetului de management PHARE de a demara acțiunile privind programarea multianuală, Comisia a cerut autorităților române identificarea perspectivelor programelor pentru anii 2004 și 2006. Aceste perspective ar trebui să fie în special descrise pentru cele 8 programe sectoriale prioritare multianuale pe baza strategiilor corespunzătoare, dezvoltate în anul 2004 pentru fiecare sector pe o perioadă de 3 ani.

Ambele părți au convenit că aceste perspective trebuie să se bazeze pe ipoteza că și în anul 2006 aproximativ 80% din fonduri vor fi direcționate către cele 8 sectoare prioritare.

Pentru a permite identificarea unor perspective realiste, serviciile Comisiei au comunicat Coordonatorului Național al Asistenței că aproximativ 437 milioane euro vor fi disponibile pentru Programul PHARE Național 2006, supuse deciziei autorității bugetare și Comisiei în anii respectivi.

Ambele părți semnatare ale prezentului acord de finanțare cunosc faptul că prezumțiile la care se face referire în această secțiune nu constituie în niciun caz obligații contractuale pentru niciuna dintre cele două părți.

5.3. Principiul cofinanțării

În conformitate cu Ghidul de programare PHARE, toate proiectele de investiții finanțate de PHARE trebuie să primească o cofinanțare din fondurile publice naționale.

Contribuția comunității poate acoperi până la 75% din totalul costurilor eligibile publice. Taxele nu sunt eligibile pentru cofinanțare.

Cofinanțarea pentru proiectele de dezvoltare instituțională este asigurată de țara beneficiară și implică costuri privind infrastructura și costurile operaționale de implementare, prin finanțarea resurselor umane și a altor resurse necesare pentru o absorbție eficientă a asistenței PHARE.

Anexa 3 furnizează o indicație a cofinanțării la care Guvernul României este gata să se angajeze prin semnarea acordului de finanțare.

6. Agenții de implementare

Agențiile de implementare vor avea responsabilitatea subprogramelor, după cum urmează:

Agenția de implementare Subprogramul
Oficiul de Plăți și Contractare PHARE (OPCP) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice 1/Criterii politice
3/Îndeplinirea cerințelor privind acquis-ul
4/Coeziune economică și socială - Partea a 3-a
5/Facilitatea pentru acțiuni speciale și pentru prima perioadă ca stat membru
Fondul Național din cadrul Ministerului Finanțelor Publice 6/Programe și agenții comunitare - proiect 06.01
Agenția de implementare din cadrul Ministerului Integrării Europene 4/Coeziune economică și socială - Partea 1
Agenția de implementare pentru "Dezvoltarea resurselor umane: măsuri cu privire la ocuparea forței de muncă și de incluziune socială", în cadrul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4/Coeziune economică și socială - Partea a 2-a

Concomitent cu semnarea acordului de finanțare, Coordonatorul național al asistenței va furniza detaliile necesare în legătură cu agențiile de implementare (adrese, coordonate de contract, responsabilii cu autorizarea programelor PHARE, afilierea la nivel guvernamental etc.)

În ceea ce privește subprogramul "Participarea în cadrul programelor comunitare și agențiilor", implementarea va consta în plata de către Fondul național a părții din fondurile PHARE pentru contribuția financiară la programele respective.

7. Măsuri de implementare

7.1. Metoda de implementare

Prezentul acord de finanțare va fi implementat conform art. 53 (1) b (varianta a 2-a) din Regulamentul financiar5). Țara beneficiară va continua să asigure respectarea permanentă a condițiilor prevăzute în art. 164 (1) (a)-(e) din Regulamentul financiar.

Fiecare măsură este inclusă într-un program sectorial sau proiect, pe care coordonatorul național al asistenței urmează să îl propună Comisiei în conformitate cu acest acord de finanțare. După exprimarea acordului părților asupra acestora, programele sectoriale sau proiectele sunt implementate prin intermediul contractelor de achiziții pentru investiții și/sau servicii, twinninguri sau scheme de granturi, gestionate de autoritățile române. Fiecare program sectorial sau proiect este supervizat de una sau mai multe autorități de implementare și este implementat din punct de vedere tehnic de o agenție de implementare.

Înainte de acreditarea agențiilor de implementare conform art. 12 (2) din Regulamentul 1.266/19996), selecția proiectelor, licitațiile și contractarea de către țara beneficiară vor fi supuse aprobării ex ante a Comisiei.

Implementarea proiectului "Sprijin acordat României pentru participarea la inițiativele comunitare" poate fi realizată în conformitate cu reguli specifice care urmează să fie emise de Comisie.

7.2. Reguli generale de achiziție

Achizițiile se vor desfășura în conformitate cu prevederile din Partea a 2-a titlul IV din Regulamentul financiar și titlul 5 din normele de aplicare a acestuia7), precum și cu Decizia Comisiei SEC (2003) 387/28).

Autoritățile contractante vor utiliza de asemenea ghidul de proceduri, precum și formatele și modelele standard prevăzute în "Ghidul practic cu privire la procedurile de contractare a proiectelor finanțate din bugetul general al Comunității Europene în contextul acțiunilor externe", așa cum este publicat pe site-ul EuropeAid9) la data inițierii procedurii de achiziționare sau de acordare a granturilor.

7.3. Scheme de grant

Pentru schemele de granturi procedurile concrete de implementare vor fi specificate în fișele de proiect respective, în conformitate cu următoarele principii:

Procedurile și formatele care vor fi utilizate în implementarea schemelor și acordarea granturilor vor respecta regulile privitoare la acțiunile externe. În special, o atenție sporită va fi acordată procesului de selecție a proiectelor. Granturile vor fi acordate în conformitate cu prevederile cap. 6 din Ghidul practic și cu principiile de management descentralizat PHARE. Înainte de acreditarea EDIS va fi necesară aprobarea ex ante a delegației Comisiei la București.

Responsabilul cu autorizarea programului (RAP), abilitat pentru programul în cadrul căruia se finanțează programul de granturi, trebuie să își asume responsabilitățile financiare și contractuale pentru implementarea programului de granturi. RAP trebuie, în special, să aprobe oficial cererea de propuneri, formularele de aplicare, criteriile de evaluare, precum și procesul de selecție și rezultatele selecției. RAP mai trebuie să semneze contractele de acordare a finanțării nerambursabile cu beneficiarii și să asigure monitorizarea și controlul financiar adecvate, sub autoritatea și responsabilitatea acestuia. Sub această rezervă, administrarea programelor de granturi poate fi descentralizată de la RAP către organismele abilitate la nivel sectorial și regional.

Implementarea proiectelor selectate prin furnizarea de lucrări, echipamente și servicii, subcontractate de către beneficiarii finali ai finanțărilor nerambursabile individuale, trebuie să respecte regulile de achiziție prevăzute în Ghidul practic la momentul implementării. În urma unei evaluări pozitive a capacității agenției de implementare de a administra operațional și financiar programele de granturi într-o manieră corectă și eficientă10), delegația Comisiei poate decide renunțarea la aprobarea sa ex ante a subcontractelor executate de către beneficiarii finali de finanțări nerambursabile individuale. Prevederile detaliate privind rolul delegației Comisiei în faza de subcontractare mai sus menționată vor fi precizate, după caz, într-un schimb de scrisori între delegația Comisiei și autoritățile naționale, în urma exercițiului de evaluare menționat.

5) Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) 1.605/2002 din 25 iunie 2002; JOL 248; 16.9.2002; p. 1

6) Regulamentul Consiliului (CE) 1.266/1999 din 21 iunie 1999; JOL 161; 26.6.1999; p. 68

7) Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) 2.342/2002 din 23 decembrie 2002; JOL 357; 31.12.2002; p. 1

8) Decizia Comisiei SEC (2003) 387/2 privind regulile generale pentru contractele de servicii, echipamente și lucrări finanțate din bugetul general al Comunității Europene în cadrul cooperării cu țări terțe, adoptată în 25 martie 2003

9) adresa curentă: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm

10) A se vedea secțiunea 11 și Anexa 4 din Ghidul de programare PHARE 2004.

Schemele de granturi nu vor include proiecte pentru care contribuția PHARE este sub 50.000 de euro sau peste două milioane de euro. Această limită inferioară poate fi modificată ca rezultat al evaluării mai sus menționate a capacității agenției de implementare de a asigura un management financiar eficient. Limita inferioară nu poate fi aplicată în cazul ONG-urilor.

Angajamentele financiare conform procedurilor PHARE intră în vigoare la data semnării contractelor de grant de către RAP-ul abilitat. Proiectele ar trebui să fie integral implementate înainte de termenul-limită pentru efectuarea plăților, conform acordului de finanțare.

7.4. Principii de implementare pentru proiectele de twinning

Proiectele de twinning sunt elaborate în formatul unui contract de finanțare (contract de twinning), în care administrația statului membru selectat este de acord să furnizeze expertiza solicitată în sectorul public (cuprinzând secondarea pe termen lung a unui oficial desemnat să furnizeze consiliere completă administrației beneficiare, în calitate de consilier rezident) în schimbul rambursării cheltuielilor astfel efectuate. Contractul de twinning este conform prevederilor art. 27 din Regulamentul financiar, prima parte titlul VI privind finanțarea nerambursabilă din Regulamentul financiar și regulile de implementare a acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 160 primul paragraf prevăzut în regulile de implementare mai sus menționate, autoritatea de contractare trebuie să utilizeze regulile și procedurile stabilite în manualul de twinning actualizat (care include un sistem de rate fixe și prețuri de rambursare a expertizei furnizate sectorului public de către administrația statului membru selectat pentru lansarea, selectarea, implementarea și închiderea proiectelor de twinning).

Manualul de twinning este disponibil pe site-ul de internet al DG ELARG la următoarea adresă:

http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/twinning/index.htm

8. Managementul asistenței

8.1. Management de proiect

8.1.1. Responsabilități

Coordonatorul național al asistenței (CNA) va avea întreaga responsabilitate pentru programarea, coordonarea implementării și monitorizarea programelor PHARE.

Responsabilul național cu autorizarea finanțării (RNAF) și CNA vor fi deopotrivă responsabili cu coordonarea dintre programele PHARE (inclusiv cooperarea transfrontalieră PHARE), ISPA și SAPARD, precum și fondurile structurale și cele de coeziune.

RNAF și RAP vor asigura implementarea programelor conform procedurilor prevăzute în instrucțiunile Comisiei. De asemenea, aceștia vor asigura că toate contractele încheiate în vederea implementării acordului de finanțare sunt acordate utilizând procedurile și documentele standard pentru acțiuni externe din Ghidul practic în vigoare în momentul implementării și că regulile comunitare privind ajutorul de stat sunt respectate.

8.1.2. Dimensiunea proiectului

Toate proiectele vor fi finanțate cu cel puțin două milioane de euro, cu excepția Proiectului PHARE 2005/017553.03.06 ISC și PHARE 2005/017-553.03.08 NSC, datorită tipului de proiect de construcție instituțională.

8.1.3. Termen-limită de contractare și executare a contractelor, termen-limită pentru programare

(1) Toate contractele trebuie încheiate nu mai târziu de 30 noiembrie 2007.

(2) Toate contractele trebuie executate până nu mai târziu de 30 noiembrie 2008, cu excepția investițiilor din subprogramul 4 - partea 1 și partea a 2-a (2005/017553.04.01 și 2005/017-553.04.02) și a contractelor aferente de supraveghere a investițiilor din subprogramele pentru care termenul-limită este 30 noiembrie 2009.

În niciun caz perioada de contractare pentru proiectele implementate în cadrul acestui program nu va depăși 3 ani de la data semnării [art. 166 (2) FR]. Angajamentele bugetare care nu au generat plăți în perioada celor 3 ani de la data semnării vor fi excluse [art. 77 (3) FR].

(3) În ceea ce privește suma prevăzută în cadrul anvelopei nealocate din Proiectul PHARE 2005/017553.05.01, proiectele trebuie programate și termenii de referință agreați de către Comisie până nu mai târziu la data aderării.

(4) Conform DIS, un dosar complet de licitație trebuie depus la delegația Comisiei pentru aprobare în termen de nu mai mult de 8 luni de la data semnării acordului de finanțare. În caz contrar, țara beneficiară va informa Comitetul mixt de monitorizare, care poate recomanda realocarea fondurilor în conformitate cu art. 5 din Memorandumul de înțelegere privind Fondul național.

8.1.4. Evaluarea impactului de mediu (EIA) și conservarea naturii

Procedurile pentru evaluarea impactului asupra mediului înconjurător cuprinse în directiva din acest domeniu11) sunt aplicabile în totalitate pentru toate proiectele de investiții finanțate prin PHARE. În cazul în care directiva privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător nu a fost transpusă în legislația națională în totalitate, procedurile vor fi similare cu cele prevăzute de această directivă. În cazul în care un proiect va cădea sub incidența prevederilor anexei 1 sau 2 din această directivă, punerea în aplicare a procedurii privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător trebuie precizată12).

În cazul în care există posibilitatea ca un proiect să afecteze locuri cu importanță pentru conservarea naturii, trebuie fundamentată o evaluare adecvată în conformitate cu art. 6 din directiva referitoare la habitat13).

Toate investițiile vor fi efectuate în conformitate cu legislația comunitară privind mediul înconjurător. Fișele de proiect vor conține prevederi specifice cu privire la respectarea legislației relevante a Uniunii Europene în domeniul mediului înconjurător, în conformitate cu tipul activității derulate în cadrul fiecărui proiect de investiții.

8.2. Management financiar

8.2.1. Principii și responsabilități

Fondul național (FN) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, condus de către RNAF, va superviza managementul financiar al programului și va fi responsabil pentru raportarea către Comisie. RNAF va avea întreaga responsabilitate pentru managementul financiar al fondurilor PHARE și va fi pe deplin răspunzător pentru fondurile PHARE dintr-un program până la încheierea acestuia.

RNAF va asigura respectarea regulilor, reglementărilor și procedurilor PHARE de raportare și management financiar, precum și funcționarea sistemului de raportare și informare privind proiectul.

Comisia va efectua plățile către FN în conformitate cu Memorandumul de înțelegere semnat între Comisie și România în 1998.

Plățile vor fi efectuate pe baza cererilor trimise de RNAF și se vor face într-un cont bancar separat, denominat în euro, care va fi deschis și gestionat de către FN la o bancă stabilită în prealabil de comun acord cu Comisia. În principiu, toate conturile bancare sunt purtătoare de dobândă. Dobânda va fi reinvestită în program.

În conformitate cu art. 3 și 4 din regulile de implementare a Regulamentului financiar, dobânda acumulată este proprietatea țării beneficiare. RNAF trebuie totuși să se asigure că dobânda acumulată este înregistrată în întregime ca venit la bugetul național. Mai mult, RNAF va asigura raportarea periodică a dobânzii prin Perseus.

8.2.2. Plățile către Fondul Național

Un prim transfer14) de până la 20% din fondurile care urmează a fi gestionate local15) va fi trimis către FN imediat după semnarea acordului de finanțare și a acordurilor de finanțare (AF) dintre FN și agențiile de implementare (AI)I Oficiul de Plăți și Contractare PHARE (OPCP).

Mai mult, RNAF trebuie să înainteze Comisiei desemnarea RAP și o descriere a sistemului pus în aplicare, arătând fluxul informațional între FN și AI/OPCP și modul în care se va efectua plata.

Se vor mai efectua două transferuri16) de până la 30% fiecare din fondurile care urmează să fie gestionate local17). Al doilea transfer va putea fi efectuat când 5% din bugetul total în vigoare18) a fost plătit de către AI și OPCP. Al treilea transfer poate fi cerut când 35% din bugetul total în vigoare19) a plătit.

Al patrulea transfer va fi efectuat când 70% din bugetul total în vigoare20) este plătit și când toate contractele au fost semnate.

În mod excepțional, RNAF poate cere un procent mai mare decât cel agreat, în condițiile în care poate demonstra prin previziunea fluxului de numerar că necesarul fluxului de numerar pentru perioada următoare depășește procentul respectiv. În cazurile în care fondurile totale aflate în conturile FN, OPCP și AI depășesc 15% din bugetul total în vigoare pentru program, Comisia poate autoriza plata în mod excepțional, în cazul în care RNAF va oferi o dovadă susținută corespunzător asupra faptului că obligațiile contractuale nu pot fi îndeplinite cu fondurile disponibile.

11) DIR 85/337/EEC; JOL 175/40; 5.7.1985, cu modificările și completările ulterioare

12) în anexa privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, atașată fișei de proiect de investiții respective.

13) în anexa privind conservarea naturii, atașată fișei de proiect de investiții respective.

14) reprezentând prefinanțarea așa cum este definit în art. 105 din Normele de aplicare a Regulamentului financiar

15) exclusiv sumele prevăzute pentru programele comunitare

16) reprezentând prefinanțarea așa cum este definit în art. 105 din Normele de aplicare a Regulamentului financiar

17) exclusiv sumele pentru programele comunitare

18) exclusiv sumele pentru programele comunitare

19) exclusiv sumele pentru programele comunitare

20) exclusiv sumele pentru programele comunitare

8.2.3. Plățile efectuate de FN către AI

FN va efectua plățile către AI, inclusiv către OPCP, în conformitate cu acordurile de finanțare semnate între FN și AI/OPCP. Conturile bancare ale subprogramelor se deschid în numele AI respective/OPCP, responsabile de gestionarea financiară a subprogramului, în conformitate cu art. 13 din Memorandumul de înțelegere privind înființarea FN.

Atât timp cât implementarea se face conform DIS, fiecare acord de finanțare individual trebuie să fie avizat în avans de Comisie. În cazurile în care FN este agenție de plată pentru OPCP/AI, nu vor fi efectuate plăți de la FN către OPCP. OPCP și AI trebuie să fie fiecare conduse de către un RAP numit de RNAF în urma consultării cu CNA. RAP va fi responsabil cu toate operațiunile efectuate de OPCP/AI respective.

8.2.4. Plățile efectuate în cazul clauzelor de retenții contractuale

Pentru acele contracte cu clauze de retenție contractuală (de exemplu, fondurile reținute pentru o perioadă de garanție), AI își asumă întreaga responsabilitate pentru gestionarea fondurilor până la efectuarea plății finale, precum și pentru asigurarea că fondurile necesare vor fi utilizate doar pentru a efectua plăți legate de clauzele de retenție.

AI își asumă de asemenea responsabilitatea față de contractori pentru îndeplinirea obligațiilor legate de clauzele de retenție. Fondurile neplătite contractorilor după ce plățile finale au fost decontate vor fi rambursate Comisiei.

8.2.5. Încheierea cheltuielilor și închiderea conturilor

În termen de 16 luni de la încheierea execuției contractelor, FN va transmite o declarație finală de cheltuieli și o atestare cu privire la regularitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor transmise. Declarația finală de cheltuieli ar trebui să aibă valoarea originală a contractelor din care se vor scădea deducerile și economiile agreate cu contractorii pe durata implementării. De asemenea, aceasta va trebui să aibă valoarea plății făcute cumulate cu sumele datorate în contul reținerii contractuale.

În cazul în care plățile primite de la Comisie depășesc valoarea finală a cheltuielilor autorizate, FN va returna Comisiei sumele în exces în momentul trimiterii declarației finale. În cazul în care sunt plăți neefectuate (cu excepția fondurilor aferente reținerilor contractuale), FN va oferi o explicație și va face o previziune cu privire la momentul finalizării plății. FN va raporta trimestrial progresul în ceea ce privește fondurile aferente reținerilor contractuale și plățile neefectuate. În cazul în care acestea nu sunt plătite către contractor, vor fi returnate către Comisie.

După evaluarea declarației finale, Comisia își va exprima punctul de vedere asupra cheltuielilor care vor fi exceptate de la finanțarea comunitară, în cazul în care cheltuielile nu au fost efectuate în conformitate cu regulile comunitare.

Rezultatele verificărilor Comisiei și concluziile de a excepta cheltuielile de la finanțare vor fi notificate în scris către FN, care va avea la dispoziție o lună pentru a transmite răspunsul său în scris.

În cazul în care nu se ajunge la acord în termen de o lună de la primirea răspunsului scris din partea FN, Comisia va decide și va stabili sumele care vor fi exceptate, având în vedere îndeosebi gradul de neconcordanțe, natura și gravitatea abaterilor, precum și pierderile financiare înregistrate de Comisie.

Ca urmare a deciziei referitoare la sumele exceptate, toate cheltuielile neeligibile vor fi recuperate fără prejudicii, luând în considerare tratamentul neregularităților și compensarea financiară corespunzătoare în conformitate cu regulile comunitare.

Fondurile vor fi recuperate fie prin rambursare directă de la FN, fie prin compensare conform regulilor Comunității.

9. Monitorizare și evaluare

Implementarea programului va fi monitorizată prin intermediul Comitetului mixt de monitorizare (JMC - Joint Monitoring Committee). Acesta include RNAF, CNA și serviciile Comisiei. JMC va avea loc cel puțin o dată pe an.

Acesta are rolul de a analiza toate programele finanțate din fondurile PHARE în vederea evaluării evoluției acestora către atingerea obiectivelor prezentate în acordul de finanțare și parteneriatul de aderare.

JMC poate recomanda schimbarea priorităților și/sau realocarea de fonduri PHARE.

Mai mult, JMC va verifica progresul programelor de asistență de preaderare finanțate de Uniunea Europeană o dată pe an (PHARE, ISPA, SAPARD).

Pentru Programul PHARE, JMC va fi asistat de subcomitetele sectoriale de monitorizare (SMSC), care vor include CNA, RAP din fiecare agenție de implementare (și OPCP când este cazul) și direcțiile de specialitate ale Comisiei. SMSC va verifica în detaliu progresul fiecărui program, inclusiv al componentelor și contractelor acestuia, grupate de JMC în sectoare de monitorizare corespunzătoare. Fiecare sector va fi supervizat prin intermediul unui SMSC, pe baza rapoartelor de monitorizare întocmite de AI, precum și a evaluărilor intermediare realizate de evaluatori independenți. SMSC va înainta recomandările referitoare la management și proiectare, asigurându-se că acestea sunt puse în aplicare. SMSC va raporta către JMC, căruia îi va prezenta opinii generale detaliate cu privire la toate programele cu finanțare PHARE din sectorul respectiv.

Direcțiile de specialitate ale Comisiei vor asigura că o evaluare ex post va fi realizată după încheierea programului.

10. Audit, control financiar, măsuri antifraudă, acțiuni preventive și de corecție

10.1. Control și supraveghere financiară de către Comisie și Curtea Europeană a Auditorilor

Toate acordurile de finanțare, precum și contractele corespunzătoare acestora sunt supuse supervizării și controlului financiar ale Comisiei (inclusiv Biroul European Antifraudă) și auditului Curții Europene de Conturi. În perioada în care EDIS nu este încă aplicabil AI din țara beneficiară, delegația Comisiei va pune în practică măsuri de verificare ex ante a documentelor de licitație și contractare.

Pentru a asigura protecția eficientă a intereselor financiare ale Comunității, Comisia (inclusiv Biroul European Antifraudă) poate recurge la verificări și inspecții la fața locului, în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) 2185/9621).

Misiunile de control și audit descrise mai sus se adresează tuturor contractorilor și subcontractorilor care au primit fonduri comunitare.

Fără prejudicierea responsabilităților Comisiei și Curții Europene de Conturi22), conturile și operațiunile efectuate de FN și, dacă este cazul, de OPCP și toate agențiile de implementare respective pot fi subiectul verificării, la cererea Comisiei, de către Comisie sau un auditor extern contractat de Comisie.

10.2. Obligații ale țării beneficiare

10.2.1. Audit și control financiar

Pentru a asigura un management financiar eficient al fondurilor PHARE, țara beneficiară trebuie să aibă un sistem de management și control al asistenței în conformitate cu principiile general acceptate și cu standardele în vigoare. Acest sistem va îndeplini cerințele prevăzute în art. 164 din Regulamentul financiar și în special va asigura corespunzător corectitudinea, regularitatea și eligibilitatea solicitărilor de asistență comunitară.

Sistemele de management și control ale țării beneficiare vor asigura o pistă suficientă de audit, așa cum este prevăzut în art. 7 (2) din Regulamentul Comisiei 438/200123).

Autoritatea națională competentă pentru controlul financiar va efectua controalele financiare necesare asupra tuturor entităților implicate în implementarea programului.

În fiecare an vor fi transmise Comisiei un plan de audit și o sinteză a principalelor concluzii și a recomandărilor auditorilor, precum și un rezumat cu privire la stadiul punerii în aplicare a recomandărilor auditului anterior. Rapoartele de audit vor fi puse la dispoziția Comisiei.

21) Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) 2185/96 din 11 noiembrie 1996, JOL 292; 15.11.1996; p. 2.

22) Așa cum se precizează în Condițiile generale ale acordului de finanțare anexat la acordul-cadru.

23) Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) 438/2001 din 2 martie 2001; JOL 63; 3.3.2001; p. 21.

10.2.2. Măsuri preventive

Țara beneficiară va lua toate măsurile corespunzătoare de prevenire și contracarare a practicilor de corupție24) active și pasive în orice stadiu al procedurii de achiziție sau al procedurii de acordare a finanțării nerambursabile, precum și în perioada de implementare a contractelor corespunzătoare.

Autoritățile din țara beneficiară, inclusiv personalul responsabil pentru implementarea programului, se vor obliga să ia orice precauții necesare pentru a evita riscul unui conflict de interese și vor informa Comisia imediat ce apare un astfel de conflict de interese sau orice situație care ar putea conduce la un astfel de conflict.

10.2.3. Măsuri antifraudă și de corecție

Țara beneficiară va avea, în primul rând, responsabilitatea de a asigura un proces de investigare și un tratament adecvat al cazurilor suspectate sau efective de fraudă și neregularități identificate în urma controalelor naționale sau comunitare.

Autoritățile naționale vor asigura funcționarea mecanismelor de control și raportare echivalente cu cele prevăzute în Regulamentul Comisiei 1681/9425).

Îndeosebi toate cazurile suspecte sau efective de fraudă26) și neregularități27), precum și măsurile aferente luate de autoritățile naționale trebuie să fie raportate direcțiilor de specialitate ale Comisiei, fără întârziere. În cazul în care nu sunt cazuri suspecte sau efective de fraudă sau neregularități, țara beneficiară va informa Comisia asupra acestui fapt în termen de două luni de la încheierea fiecărui trimestru.

În cazul în care se înregistrează o neregularitate sau fraudă, țara beneficiară are obligația de a efectua corecțiile financiare necesare solicitate în legătură cu neregularitatea respectivă. Corecțiile efectuate de țara beneficiară vor consta în anularea întregii sau a unei părți din contribuția comunitară. Fondurile comunitare rezultate din această acțiune pot fi reutilizate de către FN pentru îndeplinirea obiectivelor programului, în conformitate cu art. 5 din Memorandumul de înțelegere cu privire la înființarea Fondului Național.

10.3. Recuperarea fondurilor în caz de nereguli sau fraudă

Orice neregularitate28) sau fraudă29) descoperită în orice moment pe parcursul duratei de implementare a programului sau ca rezultat al unui audit va determina recuperarea fondurilor de către Comisie.

În cazul în care, după efectuarea verificărilor necesare, Comisia concluzionează că:

a) țara beneficiară nu și-a îndeplinit obligațiile de a preveni, detecta și corecta neregularitățile; sau

b) implementarea proiectului nu justifică o parte sau întreaga asistență financiară alocată; sau

c) se înregistrează disfuncționalități grave ale sistemului de management și control care pot conduce la neregularități,

Comisia poate suspenda finanțarea în continuare a programului respectiv și, cu argumente, este în măsură să solicite țării beneficiare comentarii și, dacă este cazul, să efectueze corecții într-o perioadă determinată de timp.

În cazul în care nu se ajunge la înțelegere până la sfârșitul perioadei de timp stabilite de Comisie și în cazul în care corecțiile solicitate nu au fost efectuate, Comisia poate, luând în considerare comentariile făcute de țara beneficiară, să decidă în termen de 3 luni:

a) reducerea sau anularea plăților pentru programul respectiv; sau

b) efectuarea corecțiilor financiare solicitate prin anularea în totalitate sau parțială a asistenței oferite pentru programul respectiv.

În momentul stabilirii valorii corecției, Comisia va lua în considerare principiul proporționalității, tipul neregularității, amploarea și implicațiile financiare ale deficiențelor identificate în cadrul sistemului de management și control al țării beneficiare.

În absența unei decizii în sensul menționat la lit. a) sau b), finanțarea în continuare a programului va fi reluată imediat.

RNAF va asigura rambursarea fondurilor neutilizate sau a sumelor plătite eronat, în termen de 60 de zile calendaristice de la data notificării. În cazul în are RNAF nu va plăti suma datorată Comunității, țara beneficiară va rambursa această sumă Comisiei.

Dobânda generată de plata întârziată va fi acoperită din sumele nerambursate în conformitate cu regulile specificate în Regulamentul financiar.

11. Vizibilitate și publicitate

RAP va răspunde de asigurarea luării măsurilor necesare pentru a furniza publicitatea adecvată pentru toate activitățile finanțate prin program. Acest proces va fi realizat împreună cu Comisia. Alte detalii sunt prezentate în anexa D cu privire la vizibilitate și publicitate.

12. Condiții speciale

1. Contractarea componentei pentru investiții din PHARE din componenta de coeziune economică și socială este condiționată de semnarea contractelor de servicii între AI și agențiile de dezvoltare regională (conform descrierii din PHARE 2005/017-553.04.01).

2. În cazul în care angajamentele agreate nu sunt îndeplinite din motive care pot fi controlate de Guvernul României, Comisia poate revizui programul în sensul de a-l anula total sau parțial și/sau de a realoca fondurile neutilizate pentru alte scopuri aflate în concordanță cu obiectivele programului PHARE.

3. În caz de dezastre majore cum ar fi inundațiile, CNA, în limitele stabilite de art. 5 din Memorandumul de înțelegere privind Fondul Național, poate recomanda RNAF să propună un transfer de fonduri utilizabile în cadrul prezentului acord de finanțare pentru un fond de reabilitare a dezastrelor, pe care Guvernul României îl poate întreține în conformitate cu regulile privind managementul financiar eficient.

24) Corupția activă este orice acțiune deliberată a unei persoane care promite sau oferă, direct sau printr-un intermediar, orice avantaj de orice natură unui oficial, pentru el însuși sau pentru o terță persoană, în schimbul unei acțiuni ori reținerii de la o acțiune în conformitate cu datoria acestuia sau în exercițiul funcției, ca o încălcare a datoriei oficiale într-un mod care dăunează ori poate dăuna intereselor financiare ale Comunității. Corupția pasivă este orice acțiune deliberată a unui oficial care, în mod direct sau printr-un intermediar, solicită sau primește avantaje de orice natură, pentru el însuși sau o terță parte, ori acceptă promisiunea unui astfel de avantaj, pentru a acționa sau a se reține de la acțiune în conformitate cu datoria sa ori în exercitarea funcțiilor sale, cu încălcarea datoriilor oficiale într-un mod care dăunează sau poate dăuna intereselor financiare ale Comunității.

25) Regulamentul Comisiei (CE) 1681/94 din 11 iulie 1994; 12.7.94; p. 43.

26) Frauda presupune orice act intenționat sau de omisiune legat de: folosirea sau prezentarea unor documente ori declarații false, incorecte sau incomplete, care să aibă ca efect însușirea necuvenită sau reținerea eronată a fondurilor din bugetul general al Comunității Europene ori din bugetele gestionate de către sau în numele Comunității; nedivulgarea informațiilor prin nerespectarea unei anumite obligații, cu același efect; utilizarea acestor fonduri în alte scopuri decât cele destinate inițial.

27) Neregularitățile se referă la toate abaterile de la prevederile naționale sau de la legislația comunitară, de la acest memorandum de finanțare ori de la contractele prevăzute prin acesta, care apar ca rezultat al unui act sau al unei omisiuni a unui agent economic, care au sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului general al Comunității sau bugetelor gestionate de aceasta, printr-o cheltuială nejustificată. Termenul legislație comunitară definește în acest context ansamblul reglementărilor comunitare aplicabile între părțile semnatare ale memorandumului de finanțare (de exemplu, acorduri europene, acorduri-cadru, Memorandumul de înțelegere cu privire la înființarea Fondului Național etc.).

28) A se vedea definiția de mai sus.

29) A se vedea definiția de mai sus.

ANEXA D la acordul de finanțare

INFORMAREA ȘI PUBLICITATEA
pentru programele PHARE, ISPA și SAPARD ale Comunității

1. Obiectiv și sferă de acțiune

Măsurile de informare și publicitate privind asistența din partea Comunității prin Programul PHARE au intenția de a crește gradul de conștientizare a publicului și transparența acțiunilor Uniunii Europene, precum și de a crea o imagine consistentă privind măsurile respective în toate țările beneficiare. Informarea și publicitatea privesc măsurile care primesc o contribuție de la Programul PHARE.

2. Principii generale

Fiecare responsabil cu autorizarea programului, care răspunde de implementarea memorandumurilor financiare și a altor forme de asistență, va răspunde pentru publicitatea la fața locului. Această acțiune se va desfășura în cooperare cu delegațiile Comisiei, care vor fi informate asupra demersurilor făcute în acest scop.

Autoritățile naționale și regionale competente vor desfășura activitățile necesare pentru a asigura aplicarea efectivă a acestor aranjamente și pentru a colabora cu delegația Comisiei la fața locului.

Măsurile de informare și publicitate descrise mai jos se bazează pe prevederile reglementărilor și deciziilor ce se aplică fondurilor structurale. Acestea sunt:

- Reglementarea (CEE) 1159/2000; Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L130/30 din 31 mai 2000;

- Decizia Comisiei din 31 mai 1994; Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L152/39 din 18 iunie 1994.

Prevederi specifice privind ISPA sunt incluse în Decizia Comisiei din 22 iunie 2001; Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L182/58.

Măsurile de informare și publicitate trebuie să fie conforme cu prevederile reglementărilor și deciziilor mai sus menționate. Un manual de conformitate poate fi pus la dispoziția autorităților naționale, regionale și locale de către delegația Comisiei din țara respectivă.

3. Informarea și publicitatea privind programele PHARE

Informarea și publicitatea vor face subiectul unui set de măsuri coerente, definite de autoritățile naționale, regionale și locale competente, în colaborare cu delegațiile Comisiei, pentru durata memorandumului de finanțare, și vor privi atât programele, cât și alte forme de asistență.

Costul informării și publicității referitoare la proiecte individuale va fi suportat din bugetul alocat proiectelor respective.

Când sunt implementate programe PHARE, se vor aplica măsurile menționate la lit. a) și b) de mai jos:

a) Autoritățile competente din țările beneficiare trebuie să publice conținutul programelor și al altor forme de asistență în forma cea mai potrivită. Ele trebuie să asigure faptul că asemenea documente sunt distribuite în mod corespunzător și trebuie să le pună la dispoziția părților interesate. Ele trebuie să asigure prezentarea consecventă pe tot teritoriul țării beneficiare a materialelor de informare și publicitate produse.

b) Măsurile de informare și publicitate la fața locului trebuie să cuprindă următoarele:

(i) În cazul investițiilor de infrastructură cu un cost ce depășește un milion de euro:

- panouri ridicate pe locurile respective, care să fie instalate în concordanță cu prevederile reglementărilor și deciziilor menționate în paragraful 2 de mai sus, și specificații tehnice din manual, care să fie furnizate de către delegația Comisiei în țara respectivă;

- plăcuțe permanente pentru lucrările de infrastructură accesibile publicului larg, care să fie instalate conform prevederilor reglementărilor și deciziilor menționate în paragraful 2 de mai sus, și specificații tehnice din manual, care să fie furnizate de către delegația Comisiei din țara respectivă.

(ii) În cazul investițiilor productive, măsuri pentru dezvoltarea potențialului local și orice alte măsuri beneficiind de finanțare PHARE, ISPA sau SAPARD:

- măsuri care să informeze beneficiarii potențiali și publicul larg cu privire la asistența PHARE, ISPA sau SAPARD, în concordanță cu reglementările citate la paragraful 3 lit. b) pct. (i) de mai sus;

- măsuri adresate solicitanților de ajutoare de stat, parțial finanțate de PHARE, ISPA sau SAPARD, sub forma unei indicații în formularele care trebuie să fie completate de asemenea solicitanți, că o parte a ajutorului provine de la Uniunea Europeană și în mod special de la programele PHARE, ISPA sau SAPARD, în concordanță cu reglementările de mai sus.

4. Vizibilitatea asistenței Uniunii Europene în cercurile de afaceri și printre potenții beneficiari și pentru publicul larg

4.1. Cercurile de afaceri

Cercurile de afaceri trebuie implicate cât mai mult posibil în asistența care le privește în modul cel mai direct. Autoritățile responsabile cu implementarea asistenței vor asigura existența canalelor potrivite pentru diseminarea informațiilor către potențialii beneficiari, în special către întreprinderile mici și mijlocii. Acestea trebuie să cuprindă și o indicație privind procedurile administrative care trebuie urmate.

4.2. Alți beneficiari potențiali

Autoritățile responsabile cu implementarea asistenței vor asigura existența canalelor potrivite pentru diseminarea informațiilor către toate persoanele care beneficiază sau care ar putea beneficia de măsuri privind instruirea, ocuparea forței de muncă ori dezvoltarea resurselor umane. În acest sens, se va asigura cooperarea dintre organismele de învățământ profesional implicate în ocuparea forței de muncă, afaceri și grupurile de afaceri, centrele de instruire și organizațiile neguvernamentale.

Formulare

Formularele emise de autoritățile naționale, regionale sau locale privind anunțarea, solicitarea și acordarea de fonduri nerambursabile de asistență destinate beneficiarilor finali sau oricărei alte entități eligibile pentru asemenea asistență vor trebui să indice faptul că Uniunea Europeană și în mod special programele PHARE, ISPA sau SAPARD furnizează sprijinul financiar. Notificarea de asistență transmisă beneficiarilor va menționa volumul sau procentul de asistență finanțat de programul în cauză. Dacă asemenea documente poartă stema națională sau regională, ele vor purta de asemenea și însemnul Uniunii Europene, de aceeași mărime.

4.3. Publicul general

Media

Autoritățile competente vor informa mass-media, în maniera cea mai potrivită, despre acțiunile cofinanțate de Uniunea Europeană și în special de PHARE, ISPA sau SAPARD. Asemenea participare va fi reflectată în mod corect în această informare.

În acest scop, lansarea operațiunilor (după ce au fost adoptate de Comisie) și fazele importante ale implementării lor vor face subiectul unor măsuri de informare, cu precădere în mass-media regională (presă, radio și televiziune). Trebuie asigurată o colaborare corespunzătoare cu delegația Comisiei din țara beneficiară.

Principiile menționate în cele două paragrafe precedente se vor aplica anunțurilor, cum ar fi comunicate de presă sau comunicate de publicitate.

Acțiuni informative

Organizarea de acțiuni informative, cum ar fi conferințe, seminarii, târguri și expoziții în legătură cu implementarea operațiunilor parțial finanțate de programele PHARE, ISPA sau SAPARD, va urmări să facă explicită participarea Uniunii Europene. Poate fi folosită ocazia pentru a se expune steagurile europene în camerele unde au loc întâlniri și a se pune emblema Uniunii Europene pe documente, în funcție de situație. Delegația Comisiei din țara beneficiară va ajuta, după necesități, la pregătirea și realizarea acestor evenimente.

Materiale informative

Publicațiile (cum ar fi broșuri și pliante) despre programe și măsuri similare finanțate sau cofinanțate de PHARE, ISPA sau SAPARD trebuie să conțină pe pagina de titlu o indicație clară a participării Uniunii Europene, precum și simbolul Uniunii Europene, în cazul în care stema națională sau regională este folosită.

În cazul în care asemenea publicații includ o prefață, aceasta trebuie semnată atât de persoana responsabilă în țara beneficiară, cât și de delegatul Comisiei, în numele acesteia, pentru a asigura că participarea Uniunii Europene este clară.

Aceste publicații se vor referi la organismele naționale și regionale responsabile cu informarea părților interesate.

Principiile menționate mai sus se vor aplica, de asemenea, și materialelor audiovizuale.

5. Aranjamente speciale privind panouri, plăcuțe permanente și postere

Pentru a asigura vizibilitatea măsurilor finanțate parțial de programele PHARE, ISPA sau SAPARD, țările beneficiare vor asigura faptul că măsurile de informare și publicitate se supun următoarelor:

Panouri

Panourile care furnizează informații privind participarea Uniunii Europene la finanțarea investiției ar trebui ridicate la locul tuturor proiectelor în care participarea Uniunii Europene ajunge până la un milion de euro sau mai mult. Chiar în cazul în care autoritățile naționale sau regionale competente nu ridică un panou care să anunțe propria lor implicare în finanțare, asistența Uniunii Europene trebuie menționată oricum pe un panou special. Panourile trebuie să fie de o mărime corespunzătoare anvergurii operațiunii (ținând seama de mărimea cofinanțării din partea Uniunii Europene) și trebuie să fie pregătite conform instrucțiunilor la care se face referire mai sus, prevăzute în manualul tehnic ce se poate obține de la delegațiile Comisiei.

Panourile vor fi mutate din loc nu mai devreme de 6 luni după terminarea lucrărilor și înlocuite, în cazurile în care este posibil, de o plăcuță permanentă, în conformitate cu specificațiile descrise în manualul tehnic la care se face referire mai sus.

Plăcuțe permanente

Plăcuțe permanente ar trebui amplasate în zonele accesibile publicului larg (centre de congrese, aeroporturi, stații etc.). În plus față de însemnul Uniunii Europene, asemenea plăcuțe trebuie să specifice partea finanțată de Uniunea Europeană, alături de o mențiune a programului în cauză (PHARE, ISPA sau SAPARD).

În cazul în care o autoritate națională, regională sau locală ori un alt beneficiar decide să ridice un panou, să plaseze o plăcuță permanentă, să afișeze un poster sau să ia orice altă măsură pentru a da informații despre proiecte cu un cost mai mic de un milion de euro, participarea Uniunii Europene trebuie de asemenea să fie indicată.

6. Prevederi finale

Autoritățile naționale, regionale sau locale implicate pot lua, în orice situație, măsuri suplimentare, dacă le consideră a fi necesare. Ele vor consulta delegația Comisiei și o vor informa despre inițiativele pe care le au în vedere, astfel încât delegația Comisiei să poată participa în mod corespunzător la realizarea acestora.

Pentru a înlesni implementarea acestor prevederi, Comisia, prin intermediul delegațiilor sale la fața locului, va asigura asistență tehnică sub forma îndrumării asupra cerințelor de design, în cazul în care este necesar. Se va realiza un manual, scris în limba țării respective, care va conține indicații detaliate în formă electronică, iar acesta va fi disponibil la cerere.

ANEXA E la acordul de finanțare

PROGRAMUL NAȚIONAL PHARE 2005

Măsura Denumirea INV IB Total PHARE Cofinanțare națională Total
TOTAL: 242,99 129,30 372,29 86,33 458,62
01 CRITERII POLITICE 14,00 30,59 44,59 8,23 52,82
A: Dezvoltarea democrației, respectarea drepturilor omului și ale minorităților
01 Sectorul minorități 0,00 11,00 11,00 3,16 14,16
02 Societatea civilă 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
B: Dezvoltarea instituțiilor din România
03 Sectorul reforma administrației publice 3,50 10,09 13,59 1,57 15,16
C: Consolidarea statului de drept
04 Sectorul reforma justiției 10,50 7,50 18,00 3,50 21,50
02 CRITERII ECONOMICE nu se aplică
03 OBLIGAȚII REFERITOARE LA ACQUIS 97,94 38,75 136,69 34,04 170,73
A: Sectoare prioritare
01 Sectorul finanțe publice 23,20 12,70 35,90 7,74 43,64
02 Sectorul agricultură 16,40 2,10 18,50 6,44 24,94
03 Sectorul mediu 12,25 5,25 17,50 4,09 21,59
04 Sectorul managementul frontierelor 37,67 3,75 41,42 12,65 54,07
B: Măsuri complementare specifice pentru anul 2005
05 Protecția drepturilor de proprietate intelectuală și industrială 0,50 2,00 2,50 0,17 2,67
06 CSA 0,00 1,50 1,50 0,00 1,50
07 Statistică 0,06 4,59 4,65 0,03 4,68
08 CNVM 0,50 1,00 1,50 0,17 1,67
10 Consolidarea sectorului energetic 1,20 1,80 3,00 0,40 3,40
11 Siguranța drumurilor/căii ferate 6,16 4,06 10,22 2,35 12,57
04 COEZIUNE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ 128,55 46,45 175,00 43,06 218,06
01 Infrastructură etc. 106,89 19,00 125,89 35,39 161,28
02 Dezvoltarea resurselor umane 18,96 4,30 23,26 6,32 29,58
03 Gestionarea fondurilor structurale 2,70 23,15 25,85 1,35 27,20
05 FACILITATEA ACȚIUNII SPECIALE 2,50 13,51 16,01 1,00 17,01
01 Sprijin pentru gestionarea fondurilor Uniunii Europene 2,50 9,51 12,01 1,00 13,01
03 Strategia de evaluare 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00

ANEXA F la acordul de finanțare

I. SISTEME DE REFERINȚĂ
agreate înainte de semnarea acordului de finanțare pentru
întregul Program Național PHARE 2005

a) 80% din dosarele de licitație pentru PHARE 2004 să fie transmise delegației Comisiei pentru aprobarea ex ante până la 30 aprilie 2006;

b) 40% din termenii de referință/specificațiile tehnice pentru PHARE 2005 să se transmită de către OPCP la DCE pentru aprobarea ex ante până la 30 aprilie 2006;

c) 60% din termenii de referință/specificațiile tehnice pentru PHARE 2005 CES/MIE să se transmită către DCE pentru aprobarea ex ante până la 30 aprilie 2006;

d) sisteme de referință privind contractarea:

- 30% din Memorandumul de finanțare 2004 (cu excepția PHARE ESC/MEI și MMSSF) să se contracteze până la 10 aprilie 2006;

- 50% din PHARE 2004 OPCP/MMSSF să se contracteze până la 30 iunie 2006;

- 10% din PHARE 2004 CES/MIE să se contracteze până la 30 iunie 2006;

- 65% din PHARE 2004 CES/MIE - licitațiile să fie lansate până la 30 iunie 2006;

e) diminuarea ratei de respingere a documentelor de licitație, ajungând la 2% pentru rapoartele de evaluare și dosarele de contract.

II. LINII DIRECTOARE PENTRU COMITETUL MIXT DE MONITORIZARE (CMM)
în vederea evaluării capacității de implementare a
managementului fondurilor PHARE în perspectiva unei creșteri
importante a fondurilor alocate României în perioada 2004-2006

Memorandumurile financiare (MF) pentru alocările bugetare anuale din 2003 și 2004, încheiate între Guvernul României și Comisie, încredințează implementarea lor în administrația românească, în cadrul unui sistem de implementare descentralizat (SID), cu o aprobare ex ante a achizițiilor de către delegația Comisiei la București.

Guvernul României intenționează să consolideze capacitatea administrației pentru a putea solicita acreditarea conform EDIS; în orice caz, organizarea în contextul SID, care funcționează în prezent, trebuie să fie consolidată, pentru a se asigura un management de înaltă calitate și o capacitate a personalului adecvată pentru gestionarea unui volum de fonduri de peste 400 milioane euro pe an.

Pentru a permite începând cu 2006 implementarea adecvată a unui volum crescut al fondurilor PHARE trebuie realizată o importantă reconfigurare a sistemului de management. Aceasta include adaptarea capacității de implementare la noile cerințe și o responsabilitate crescută, două elemente importante ale managementului financiar. Guvernul României s-a angajat să facă toate eforturile necesare pentru îndeplinirea cerințelor.

Cele două părți semnatare ale MF au agreat în acest mod stabilirea unor nivele de referință pentru a permite monitorizarea performanței sistemului de management în anii următori de implementare a programelor PHARE. Acest sistem de repere va (i) monitoriza performanța implementării fondurilor alocate pentru anii 2003 și 2004, cu scopul de a evalua dacă sunt îndeplinite cerințele reieșite din programarea fondurilor PHARE pentru anii 2005 și 2006 din punctul de vedere al volumului și al calendarului, și (ii) va pune la dispoziția Comitetului mixt de monitorizare un instrument cantitativ pe baza căruia să se poată trage concluzii și face recomandări asupra sistemului de management și a caracteristicilor necesare pentru anii viitori.

Pentru managementul financiar adecvat al fondurilor PHARE, Comisia consideră următoarele drept precondiții obligatorii:

- Guvernul României va asigura condiții adecvate de lucru pentru toate structurile implicate în managementul fondurilor PHARE (CNA, FN, AI), precum și resursele tehnice necesare la nivel național și regional (de exemplu, comunicații, echipament IT, dotări pentru birouri etc);

- este de așteptat ca Guvernul României să accelereze în lunile următoare separarea funcțiilor, dezvoltarea procedurilor scrise și celelalte pregătiri pentru acreditarea EDIS, având ca obiectiv general întărirea capacității de a asigura controlul calității și efectuarea unui volum mare de operații.

Schema de nivele de referință va monitoriza următoarele componente:

A. Întărirea personalului

1. Finalizarea aranjamentelor pentru aplicarea efectivă a prevederilor Legii nr. 490 privind majorările salariale acordate funcționarilor publici implicați în managementul fondurilor Uniunii Europene până la data de 14 aprilie 2005.

2. Propunerea României privind schema de stimulare combinând surse de la bugetul național și din MF PHARE 2004, înaintată Comisiei pentru a fi discutată în cadrul reuniunii CMM din data de 14 aprilie 2005.

3. Autoritățile românești vor prezenta o analiză a necesarului de personal pentru managementul fondurilor PHARE, în particular cu privire la necesitățile de management datorate creșterii semnificative a fondurilor alocate începând cu anul bugetar 2004. Această analiză va fi însoțită de o trecere în revistă a organizării curente a personalului aprobat și a personalului angajat deja, precum și a planurilor de angajare detaliate cu scopul de a asigura ocuparea cu personal adecvat a tuturor nivelelor până la data de 31 decembrie 2005. Implementarea va fi revăzută la fiecare din următoarele CMM.

B. Eficiență/Capacitate de implementare

1. Aproximativ 50%*) din valoarea totală (PHARE și fonduri naționale) a sumei prevăzute în cadrul MF 2003 (NP+CBC) va fi contractată1) înainte de 16 septembrie 2005.

2. Aproximativ 30%*) din valoarea totală (PHARE și fonduri naționale) a sumei prevăzute în cadrul MF 2004 (NP+CBC) va fi contractată înainte de 28 februarie 2006.

3. Aproximativ 50%*) din valoarea totală (PHARE și fonduri naționale) a sumei prevăzute în cadrul MF 2004 (NP+CBC) va fi contractată înainte de 30 iunie 2006.

4. Delegația Comisiei la București va exprima decizia finală ex ante în condițiile DIS, în termen de 15 zile lucrătoare2), începând cu data primirii dosarului. Contractele ce urmează a fi incluse în cadrul statisticilor generale de contractare vor fi prezentate de către AI delegației Comisiei cu minimum 3 săptămâni în avans.

C. Controlul calității

1. Ratele de respingere lunare ale documentelor de contractare trimise către delegația Comisiei pentru aprobarea ex ante vor indica o tendință clară de scădere, începând cu perioada martie-august 2005, care va continua până la atingerea unei valori mai mici de 2%, înainte ca acreditarea EDIS să fie obținută. În cadrul fiecărei întâlniri a CMM și în particular a celei care va avea loc în luna septembrie 2005 se vor examina rezultatele, se vor exprima comentarii și, în cazul în care este necesar, se vor detalia criteriile care urmează a fi utilizate pentru a măsura eficiența controlului de calitate.

2. Aceste rezultate vor fi de asemenea verificate lunar în cadrul întâlnirilor Grupului mixt de coordonare și monitorizare a calității PHARE la care vor participa CNA, NAO, AI și delegația Comisiei. NAO va fi informat în situația în care în mod neașteptat sunt înregistrate în continuare scăderi ale calității, pentru a lua măsuri imediate.

D. Obiective repere de management

1. Acordurile de implementare dintre FN și MMSSF referitoare la înființarea AI la MMSSF, și între MMSSF și cele 8 agenții regionale de ocupare a forței de muncă privind înființarea celor 8 autorități de implementare vor intra în vigoare înainte de 14 aprilie 2005.

2. Acordurile/contractele de implementare dintre MIE și cele 5 birouri regionale CBC/NNI privind înființarea celor 5 autorități de implementare și a secretariatelor tehnice mixte corespunzătoare (JTS) pentru programele CBC/NNI 2004 vor intra în vigoare înainte de 14 aprilie 2005.

*) Va fi tolerată o abatere față de ținta propusă de maximum 3%, cu condiția ca aceasta să fie riguros justificată.

1) Contracte semnate de ambele părți.

2) Cu excepția dosarelor cu un grad mare de complexitate.

3. CNA și NAO vor prezenta un plan de contractare pentru MF 2004 (PHARE și fonduri naționale) cât mai curând posibil înainte de 1 iulie 2005, conform art. 5.1.3 (3) din cadrul MF. Planul de contractare va indica pentru fiecare program/proiect din cadrul MF un termen pentru contractare până la care toate procedurile să fie finalizate, pentru a oferi o bază pentru profilul (estimările) de contractare pentru MF 2004. Profilul de contractare va fi monitorizat, iar profilul de contractare cumulativ va fi de minimum 10% față de profilul de contractare prevăzut.

Guvernul României și Comisia vor monitoriza împreună realizarea acestor obiective în cadrul întâlnirilor CMM și vor lua toate măsurile necesare pentru atingerea acestora. În special CNA și NAO vor fi responsabili pentru monitorizarea permanentă a progreselor înregistrate de partea română în realizarea acestor nivele de referință.

Comisia, pe baza acestor elemente și a altor elemente conținute de art. 164.1 din regulamentele financiare și de art. 12 din Regulamentul Consiliului 1.266/99, va evalua atingerea standardului corespunzător unui management financiar eficient al fondurilor PHARE în valoare de 400-450 milioane euro anual.

O evaluare preliminară va fi prezentată la CMM din aprilie 2005, când termenele limită și obiectivele incluse în planul strategic de acțiune prezentat vor fi de asemenea discutate și aprobate. O a doua evaluare, incluzând o trecere în revistă detaliată a calendarului certificării EDIS, va avea loc în cadrul CMM din luna septembrie 2005. Acest CMM poate decide de asemenea dacă va găsi oportună fixarea unor puncte suplimentare de monitorizare pentru anii următori.

Înainte de semnarea acordurilor financiare pentru anii 2005 și 2006, direcțiile de specialitate ale Comisiei vor realiza o evaluare detaliată a sistemului de management al fondurilor PHARE, așa cum operează el la acea dată, pe baza căruia poate fi adoptată alocarea fondurilor PHARE pentru anii 2005 și 2006, din punctul de vedere al volumului și al calendarului, dacă va găsi oportun, cu scopul de a asigura managementul lor adecvat.

;
se încarcă...