Parlamentul României

Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții

Modificări (15), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (11), Reviste (5), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 22 iulie 1999.

În vigoare de la 01 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (1)

Dispozițiile prezentei legi se aplică personalului militar și civil din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Ministerului Justiției.

Art. 2. - Jurisprudență

Prin personal militar, în sensul prezentei legi, se înțelege: ofițeri, maiștri militari, subofițeri - cadre militare în activitate, militari angajați pe bază de contract, elevi și studenți militari ai instituțiilor de învățământ militare și civile, militari cu termen redus, militari în termen și fiii regimentului.

CAPITOLUL II Salarizarea personalului militar și unele drepturi ale personalului civil

Secțiunea 1 Solda lunară a personalului militar

Art. 3. - Jurisprudență

Cadrele militare în activitate și militarii angajați pe bază de contract au dreptul la o soldă lunară, compusă din: solda de funcție, solda de grad, solda de merit, indemnizația de comandă, gradații și indemnizația de dispozitiv.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Soldele de funcție ale cadrelor militare în activitate și ale militarilor angajați pe bază de contract sunt diferențiate prin coeficienți de ierarhizare, în raport cu atribuțiile ce revin fiecărei funcții, complexitatea și gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, solicitările la efort, arma și eșalonul la care își desfășoară activitatea.

(2) Principalele funcții, nivelul studiilor și coeficienții de ierarhizare ai soldelor de funcție pe grade militare pentru cadrele militare în activitate și militarii angajați pe baza de contract sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. A și B.

(3) Guvernul este abilitat să stabilească coeficienții de ierarhizare ai soldelor de funcție pentru celelalte funcții din Instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.

(4) Solda de funcție se acordă de la data prevăzută în ordinul de numire. Pentru persoanele chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate și militarii angajați pe bază de contract solda de funcție se acordă de la data prezentării la serviciu. Jurisprudență

Art. 5. -

(1) Cadrele militare în activitate și militarii angajați pe bază de contract, pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, pot primi o soldă de merit lunară, de până la 20% din solda de funcție.

(2) Solda de merit se stabilește o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului, în baza criteriilor elaborate de către ministere sau, după caz, de instituțiile centrale și se acordă pentru cel mult 30% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare.

(3) Solda de merit se retrage în cursul anului, dacă nu mai sunt îndeplinite elementele de apreciere avute în vedere la acordarea acesteia.

Art. 6. -

(1) Ofițerii împuterniciți să asigure îndeplinirea atribuțiilor funcțiilor de comandanți sau șefi și locțiitori ai acestora, șefi de serviciu sau de secție și șefi de birou, precum și funcțiile asimilate acestora beneficiază pe perioada respectivă de solda funcțiilor în care sunt împuterniciți și, după caz, de indemnizația de comandă a funcțiilor respective. Jurisprudență

(2) Ofițerii împuterniciți își mențin soldele de funcție și indemnizațiile de comandă avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1).

Art. 7. -

Militarii angajați pe bază de contract, încadrați în funcții de maiștri militari sau subofițeri, primesc solda funcțiilor în care sunt încadrați.

Art. 8. -

Ofițerii în activitate, numiți în funcții inferioare gradelor pe care le au ca urmare a situațiilor prevăzute la art. 81 lit. a) și b) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, primesc soldele de funcție minime pentru gradele pe care le au.

Art. 9. - Jurisprudență

(1) Pentru gradele pe care le au cadrele militare în activitate și militarii angajați pe bază de contract beneficiază de solda de grad. Coeficienții de ierarhizare ai soldelor de grad sunt prevăzuți în anexa nr. 1 lit. C.

(2) Solda de grad se stabilește de la data acordării gradului, respectiv a înaintării în grad. Pentru persoanele chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate și pentru militarii angajați pe bază de contract solda de grad se plătește de la data prezentării la serviciu. Jurisprudență

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Ofițerii care îndeplinesc funcții pentru care sunt prevăzute grade superioare gradului pe care îl au beneficiază de 50% din diferența dintre solda de grad corespunzătoare gradului prevăzut în statul de organizare și solda gradului pe care îl au. Sumele care se acordă în aceste condiții se includ în solda de grad. Jurisprudență

(2) Ofițerii cărora le expiră stagiul în grad și îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 80/1995, dar nu pot fi înaintați în grad din lipsă de funcții, au dreptul la 75% din diferența dintre solda gradului imediat superior și solda gradului pe care îl au, iar după expirarea încă o dată a stagiului prevăzut de Legea nr. 80/1995, ofițerii în cauză au dreptul la solda gradului imediat superior. Sumele ce se acordă în aceste condiții se includ în solda de grad. Aceste drepturi se acordă începând cu data stabilită pentru înaintările în grad, până la data obținerii gradului imediat superior, fără a se mai cere îndeplinirea în continuare a condițiilor care au determinat acordarea lor.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică ofițerilor care beneficiază de acest drept la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 11. - Jurisprudență

(1) Ofițerii, maiștrii militari, subofițerii și militarii angajați pe bază de contract, în raport cu timpul servit în calitate de cadru militar în activitate, respectiv cu timpul servit ca militar angajat pe bază de contract, și în funcție de rezultatele obținute, au dreptul la 1-7 gradații, care se acordă din trei în trei ani. Jurisprudență

(2) Persoanele chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate, militarii angajați pe bază de contract, precum și rezerviștii concentrați beneficiază de gradații în raport cu vechimea în muncă legal stabilită, după cum urmează: Jurisprudență

- 3-5 ani gradația I;
- 5-10 ani gradația a II-a;
- 10-15 ani gradația a III-a;
- 15-20 de ani gradația a IV-a;
- 20-25 de ani gradația a V-a;
- peste 25 de ani gradația a VI-a.

(3) Cadrele militare trecute în rezervă care sunt rechemate în activitate beneficiază de numărul de gradații avut înainte de trecerea în rezervă, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (2), luându-se în calcul pentru acordarea gradației următoare și vechimea scursă de la acordarea ultimei gradații până la trecerea în rezervă. Prevederile de mai sus se aplică și persoanelor care au avut calitatea de militari angajați pe bază de contract și redobândesc această calitate potrivit reglementărilor legale în vigoare și care revin în unități militare din ministerele și instituțiile centrale prevăzute la art. 1.

(4) Prevederile alin. (2) se aplică și absolvenților instituțiilor militare de învățământ pentru vechimea în muncă avută până la data intrării în aceste instituții. Jurisprudență

(5) Fiecare gradație reprezintă 6% din solda de funcție, solda de grad, solda de merit și indemnizația de comandă. Jurisprudență

Art. 12. - Jurisprudență

(1) Ofițerii care, potrivit prevederilor legale, îndeplinesc funcții de conducere de: comandanți sau șefi și locțiitori ai acestora, șefi de serviciu, de secție și de birou, precum și asimilații acestora, în raport cu răspunderea funcțiilor de conducere îndeplinite, de mărimea și importanța unităților sau compartimentelor, precum și de ponderea muncii de conducere față de activitatea de execuție pe care o realizează, beneficiază lunar de o indemnizație de comandă de 10-50% din solda de funcție. Jurisprudență

(2) Funcțiile pentru care se acordă indemnizația de comandă, mărimea concretă a procentului, precum și normele de acordare și de suspendare se stabilesc prin ordin al ministrului sau, după caz, al conducătorului instituției centrale.

(3) Indemnizația se acordă de la data numirii în funcțiile cu drept la indemnizație de comandă și încetează la data schimbării din funcțiile respective. Jurisprudență

Art. 13. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Cadrele militare în activitate, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili beneficiază de o indemnizație de dispozitiv lunară de 25% din solda de funcție, solda de grad, solda de merit, indemnizația de comandă și gradații, respectiv din salariul de bază.

Art. 14. -

Militarii în termen, militarii cu termen redus, elevii și studenții militari ai instituțiilor de învățământ militare și civile și fiii regimentului beneficiază de drepturile bănești prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 15. -

(1) Statele de organizare se elaborează de ministerele sau instituțiile centrale în baza structurilor organizatorice aprobate și cuprind funcțiile de ofițeri, maiștri militari, subofițeri și militari în termen, pe grade, nivelul studiilor și coeficienții de ierarhizare ai soldelor de funcție.

(2) Statele de organizare cuprind și funcțiile de salariați civili pe grade sau trepte profesionale și nivelul corespunzător al studiilor.

Secțiunea a 2-a Indemnizații, prime, sporuri, premii și alte drepturi bănești ale personalului militar și civil

Art. 16. - Jurisprudență

(1) Cadrele militare în activitate și militarii angajați pe bază de contract, pentru titlurile de clasificare obținute în specialitate, beneficiază de o indemnizație de 6-10% din solda lunară.

(2) Indemnizația se acordă și militarilor în termen pentru titlurile de clasificare obținute în specialitate și se calculează asupra soldei lunare minime, cuvenită unui militar angajat pe bază de contract, cu gradul de soldat, cu o gradație.

(3) Specialitățile militare, condițiile de acordare și de retragere a titlurilor de clasificare, retrogradarea dintr-o clasă superioară la una inferioară se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituției centrale.

Art. 17. -

Personalul care lucrează cu cifru are dreptul ia o indemnizație de 15-20% din solda lunară, respectiv din salariul de bază. Funcțiile cu drept de indemnizație și mărimea concretă a procentului se stabilesc prin statele de organizare.

Art. 18. - Jurisprudență

Subofițerii, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili care desfășoară activitate de conducători de autovehicule, inclusiv cei care conduc motociclete cu ataș, care prin natura muncii lucrează peste programul normal de lucru, inclusiv în zilele de repaus săptămânal sau în zilele în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, și cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător au dreptul la o indemnizație de 5-25% din solda lunară, respectiv din salariul de bază, conform regulamentelor elaborate de ministere sau de instituții centrale.

Art. 19. -

(1) Cadrele militare în activitate, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili, trimiși în interesul serviciului, în delegare sau detașare, la aplicații, trageri, instrucție în tabără sau în alte misiuni, în alte localități decât cele în care se află sediul unității din care fac parte, au dreptul la indemnizația de delegare sau de detașare, precum și la decontarea cheltuielilor de cazare și transport, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului, din sectorul bugetar.

(2) Militarii în termen, militarii cu termen redus, elevii și studenții militari ai instituțiilor de învățământ militare și civile, care se deplasează în interes de serviciu și cărora nu li se pot asigura masa și cazarea gratuit în unitățile militare din localitatea unde se execută misiunea, au dreptul la indemnizația de delegare, la decontarea cheltuielilor de cazare și transport, potrivit alin. (1).

Art. 20. -

(1) Cadrele militare în activitate, mutate sau transferate în interes de serviciu dintr-o localitate în alta, individual sau împreună cu unitatea, au dreptul la:

a) o indemnizație de mutare egală cu solda lunară brută cuvenită pentru funcțiile în care au fost numite la noua unitate;

b) o indemnizație pentru fiecare membru de familie aflat în întreținere, egală cu 1/4 din solda lunară brută cuvenită cadrelor militare, în luna schimbării domiciliului membrilor de familie;

c) rambursarea costului transportului pentru cadre, membrii de familie și gospodăria lor;

d) o permisie de 5 zile lucrătoare în vederea mutării efective, acordată la cerere.

(2) Indemnizația de mutare prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă cadrelor militare în activitate la prezentarea în unitatea stabilită prin ordinul organelor competente, iar indemnizația prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă membrilor de familie numai după schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutate cadrele militare în activitate.

(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă și persoanelor chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate, dacă sunt încadrate în unități militare situate în alte localități decât cele în care își au domiciliul. Indemnizația se calculează în raport cu solda lunară brută stabilită pentru funcțiile în care sunt numite.

(4) Cadrele militare în activitate care urmează cursurile unei instituții de învățământ beneficiază, după absolvire, de indemnizația de mutare și de decontarea costului transportului, prevăzute la alin. (1), dacă sunt mutate în alte localități decât cele din care au plecat la studii sau în care își au domiciliul.

(5) La absolvirea instituțiilor de învățământ, elevii și studenții militari cărora li se acordă grade de ofițeri, maiștri militari sau subofițeri ori cei care au obținut asemenea grade pe timpul școlarizării au dreptul, la prezentarea la unități, la o indemnizație de instalare egală cu solda lunară stabilită pentru funcțiile în care au fost numiți și la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei, membrii de familie și gospodăria lor. Aceste drepturi se acordă și celor care sunt repartizați în unități ale marinei civile, aviației civile sau în alte unități. Militarii angajați pe bază de contract, care au obținut grade de subofițeri ca urmare a absolvirii unor cursuri, beneficiază de indemnizație de instalare numai în situația în care nu au beneficiat de indemnizație în condițiile art. 20 alin. (6). În localitățile cu condiții grele de cazare sau izolate, stabilite de ministerele sau instituțiile centrale, indemnizația poate fi la nivelul a două solde lunare brute.

(6) Militarii angajați pe bază de contract, la încheierea primului contract cu durata de 3 ani, beneficiază de o indemnizație de instalare egală cu solda de funcție în care au fost încadrați, solda de grad, gradațiile la care au dreptul și indemnizația de dispozitiv.

(7) Cadrele militare în activitate, care au beneficiat de indemnizația de instalare și care ulterior și-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituțiilor de învățământ, vor restitui indemnizația primită, proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani. Această prevedere se aplică în mod corespunzător și militarilor angajați pe bază de contract.

(8) Cadrelor militare trecute în rezervă sau direct în retragere, în baza art. 85 alin. 1 lit. a)-f) din Legea nr. 80/1995, care își schimbă domiciliul în termen de 12 luni de la data schimbării poziției de activitate, li se rambursează cheltuielile de transport pentru ele, membrii lor de familie și gospodărie, până la localitatea unde își stabilesc domiciliul.

(9) În cazul decesului cadrului militar, familia acestuia are dreptul la rambursarea costului transportului prevăzut la alin. (8), dacă în termen de 12 luni de la data decesului își stabilește domiciliul în altă localitate.

Art. 21. - Jurisprudență

Pentru condițiile de muncă speciale în care își desfășoară activitatea și eforturile depuse pentru exploatarea și conducerea aeronavelor, personalul aeronautic din aviația militară și parașutiștii militari beneficiază și de alte drepturi bănești, sub formă de prime, prevăzute în anexa nr. 3. Jurisprudență

Art. 22. - Reviste (1)

Personalul navigant de marină din subunitățile și unitățile de nave, submarine, ambarcat, precum și scafandrii beneficiază și de unele drepturi bănești prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 23. -

Personalul militar și salariații civili din unitățile militare de construcții, unitățile militare de căi ferate și drumuri și din alte unități, care execută lucrări pe șantiere de construcții, în industrie, agricultură, lucrări de geo-topo-fotogrammetrie și în alte sectoare de activitate, ținând seama de condițiile în care își desfășoară activitatea și de programul de lucru, beneficiază și de alte drepturi bănești, în condițiile prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 24. - Jurisprudență

Pentru activitatea desfășurată în unități situate în localități sau în zone izolate ori unde atragerea personalului se face cu greutate, cadrele militare în activitate, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili beneficiază de un spor de până la 20% din solda lunară, respectiv din salariul de bază. Criteriile de stabilire a localităților și a zonelor izolate, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului sau după caz, al conducătorului instituției centrale.

Art. 25. - Jurisprudență

(1) Cadrele militare în activitate, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili, care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor operative de protecție a demnitarilor, a acțiunilor de gardare, protecție și control antiterorist, supraveghere operativă, a activităților de pază, supraveghere, escortare, reeducare și asistență medicală pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate, culegere, prelucrare, verificare și valorificare a informațiilor, investigații, acțiuni și intervenție cu un grad ridicat de risc ori în condiții de pericol deosebit, beneficiază de un spor de până la 30% calculat la solda lunară, respectiv la salariul de bază. Jurisprudență

(2) Sporul de până la 30% se acordă și militarilor în termen care își desfășoară activitatea în condiții de pericol deosebit, calculat în raport cu coeficientul de ierarhizare minim al soldei de funcție a militarilor angajați pe bază de contract.

(3) Unitățile militare, categoriile de personal, condițiile de pericol deosebit, precum și cuantumul sporului se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituției centrale.

Art. 26. -

(1) Personalul militar și civil care lucrează în condiții de pericol în unitățile de fabricare, experimentare, analiză sau depozitare a munițiilor, pulberilor, explozivilor și substanțelor toxice speciale sau care execută operațiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora beneficiază de un spor pentru condiții periculoase de muncă, diferențiat în funcție de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculat la solda lunară, respectiv la salariul de bază, astfel:

- locuri de muncă sau operațiuni deosebit de periculoase ............................................................................... 37-50%;
- locuri de muncă sau operațiuni foarte periculoase ........................................................................................ 16-30%;
- locuri de muncă sau operațiuni periculoase ........................................................................................... până la 16%.

(2) Locurile de muncă sau operațiunile periculoase, diferențiate în funcție de gradul de pericol pe care îl reprezintă, procentul corespunzător fiecărui loc de muncă sau operațiune, precum și alte reglementări se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituției centrale.

Art. 27. - Jurisprudență

Dispozițiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru condiții periculoase sau vătămătoare, pentru activități care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfășoară în condiții deosebite de muncă, pentru condiții grele de muncă, pentru activitatea desfășurată în schimb de noapte, precum și alte reglementări se aplică și personalului militar care se află în situații similare, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituției centrale.

Art. 28. - Jurisprudență

(1) Ministerele și instituțiile centrale constituie un fond de premiere prin aplicarea unei cote de 5% din fondul de salarii aprobat în buget. Jurisprudență

(2) Din fondul prevăzut la alin. (1) miniștrii, conducătorii instituțiilor centrale, comandanții sau șefii vor acorda premii în timpul anului personalului militar și civil pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu. Jurisprudență

(3) Metodologia de constituire a fondului și criteriile de premiere și acordare se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituției centrale.

Art. 29. - Jurisprudență

(1) Pentru activitatea desfășurată cadrele militare în activitate, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili beneficiază la sfârșitul anului calendaristic de un premiu anual egal cu solda lunară brută, respectiv cu salariul de bază brut din ultima lună a anului pentru care se face premierea.

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporțional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul solda lunară brută sau salariul de bază brut din ultima lună de activitate.

(3) Premiul anual se poate reduce până la anulare în cazul în care cadrele militare, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili nu au desfășurat în cursul anului o activitate profesională corespunzătoare sau au săvârșit abateri grave sancționate disciplinar. Jurisprudență

Art. 30. -

Personalul muzicilor militare, care execută prestații pe bază de contracte sau comenzi încheiate cu persoane fizice sau juridice, beneficiază și de premii din veniturile extrabugetare realizate, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 31. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) La trecerea în rezervă sau direct în retragere, cu drept la pensie, cadrele militare, pentru activitatea depusă, în funcție de vechimea efectivă ca militar și ca salariat civil în cadrul ministerelor și instituțiilor centrale prevăzute la art. 1, beneficiază de un ajutor neimpozabil stabilit în raport cu solda lunară brută avută în luna schimbării poziției de activitate, astfel: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Vechime:

- până la 5 ani - un ajutor egal cu 3 solde;
- între 5-10 ani - un ajutor egal cu 6 solde;
- între 10-15 ani - un ajutor egal cu 8 solde;
- între 15-20 de ani - un ajutor egal cu 10 solde;
- între 20-25 de ani - un ajutor egal cu 12 solde;
- între 25-30 de ani - un ajutor egal cu 15 solde;
- peste 30 de ani - un ajutor egal cu 20 de solde.

(2) Cadrele militare în activitate trecute în rezervă, cu drept de pensie de serviciu, înainte de împlinirea vârstei prevăzute de reglementările în vigoare, mai beneficiază, pentru fiecare an rămas până la limita de vârstă, de un ajutor egal cu două solde lunare brute neimpozabile. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică cadrelor care beneficiază de plățile compensatorii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 7/1998.

(4) În caz de deces al beneficiarului înainte de data plății ajutorului, acesta se acordă soției sau soțului supraviețuitor ori copiilor, iar în lipsa acestora, părinților.

Art. 32. - Jurisprudență

(1) Cadrele militare în activitate trecute în rezervă în baza art. 85 alin. 1 lit. c)-e) din Legea nr. 80/1995 și care nu îndeplinesc condițiile de pensie primesc un ajutor neimpozabil egal cu zece solde lunare brute, stabilit în raport cu solda lunară brută avută în luna schimbării poziției de activitate. Referințe (1), Jurisprudență

(2) În cazul în care cadrele militare în activitate trecute în rezervă în baza art. 85 alin. 1 lit. c)-e) din Legea nr. 80/1995 sunt apte de muncă, dar nu se pot încadra din lipsă de locuri de muncă corespunzătoare pregătirii lor, mai beneficiază de:

a) plata unui ajutor, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc trecerea în rezervă și până la încadrarea în muncă, fără a depăși durata maximă prevăzută de lege pentru acordarea ajutorului de șomaj, în raport cu vechimea efectivă ca militar și ca salariat civil în cadrul acestor ministere și instituții centrale, calculat astfel: Jurisprudență

- 50% din solda lunară brută avută în luna schimbării poziției de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de până la 5 ani inclusiv;

- 55% din solda lunară brută avută în luna schimbării poziției de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de la 5 până la 15 ani inclusiv;

- 60% din solda lunară brută avută în luna schimbării poziției de activitate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime efectivă de peste 15 ani;

b) plata unei alocații de sprijin, după încetarea plății ajutorului prevăzut la lit. a), în condițiile prevăzute de Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 33. - Jurisprudență

Militarii angajați pe bază de contract, cărora li s-a desfăcut contractul înainte de expirarea termenului prevăzut în contract din motive neimputabile lor până la aplicarea prezentei legi, beneficiază de:

a) plata unui ajutor, de la data desfacerii contractului și până la încadrarea în muncă, fără a depăși durata maximă prevăzută de lege, în raport cu vechimea în serviciu, astfel:

- 50% din solda lunară brută avută în luna desfacerii contractului, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime în serviciu de până la 5 ani inclusiv;

- 55% din solda lunară brută avută în luna desfacerii contractului, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime în serviciu de la 5 până la 15 ani inclusiv;

- 60% din solda lunară brută avută în luna desfacerii contractului, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, pentru cei care au o vechime în serviciu de peste 15 ani;

b) plata unei alocații de sprijin, după încetarea plății ajutorului prevăzut la lit. a), în condițiile prevăzute de Legea nr. 1/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 34. - Jurisprudență

(1) Rezerviștii chemați în activitate după 90 de zile de la data trecerii în rezervă, atunci când sunt trecuți din nou în rezervă sau retragere, beneficiază de ajutorul prevăzut la art. 31, din care se deduce ajutorul acordat la trecerea în rezervă anterioară, exprimat în număr de solde.

(2) În caz de rechemare în cadrele militare în activitate, în termen de până la 90 de zile de la data trecerii în rezervă, ajutorul exprimat în număr de solde lunare se restituie, iar la o nouă trecere în rezervă sau retragere se ia în considerare și timpul servit înaintea primei treceri în rezervă sau retragere.

Art. 35. -

Drepturile bănești prevăzute la art. 31 și 32 nu se acordă celor trecuți în rezervă în baza art. 85 lit. f)-l), art. 87 și 88 din Legea nr. 80/1995.

Art. 36. -

În caz de deces al cadrelor militare în activitate, soția sau soțul supraviețuitor ori copiii, iar în lipsa acestora, părinții beneficiază de ajutorul prevăzut la art. 31 alin. (1), fără a fi necesară îndeplinirea condițiilor de pensionare a celor decedați.

Art. 37. - Modificări (1)

Cadrele militare în activitate și salariații civili, care posedă titlul științific de "doctor", beneficiază de un spor de 15% din solda de funcție, respectiv din salariul de bază, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul științific respectiv.

Art. 38. -

(1) Cadrele militare și salariații civili, care execută, în domenii specifice ministerelor și instituțiilor prevăzute la art. 1, lucrări de excepție și misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, beneficiază de un spor de până la 50% din solda lunară, respectiv din salariul de bază. Procentul și perioada pentru care se acordă se stabilesc, în mod individual, prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituției centrale.

(2) Sporul prevăzut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare.

Secțiunea a 3-a Drepturile bănești cuvenite personalului militar pe timpul studiilor și în alte situații

Art. 39. -

(1) Cadrele militare în activitate, pe timpul cât sunt elevi sau studenți ai instituțiilor de învățământ militare sau civile, ai unor școli cursuri sau alte forme de pregătire, precum și cele care frecventează cursurile de zi ale instituțiilor civile de învățământ superior beneficiază de solda lunară avută la data începerii cursurilor, cu excepția indemnizației de comandă. Aceste drepturi se mențin și pe perioada stagiului la unități.

(2) Elevii și studenții militari ai instituțiilor de învățământ superior, militare sau civile, după obținerea gradului de ofițer în condițiile prevăzute de Legea nr. 80/1995, beneficiază de solda gradului acordat.

(3) Pentru ofițerii care în timp ce urmează cursurile instituțiilor de învățământ superior militare sau civile, precum și doctoratul, sunt înaintați în grad sau pentru maiștrii militari și subofițerii aflați în această situație când li se acordă grade de ofițeri, solda de funcție a acestora nu poate fi mai mică decât solda de funcție minimă prevăzută pentru gradul respectiv.

(4) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și militarii angajați pe bază de contract, care se află în asemenea situații.

Art. 40. -

(1) Prevederile legale în vigoare privind salarizarea în valută în străinătate și în lei în țară se aplică și personalului militar trimis în străinătate în misiune permanentă sau temporară.

(2) Personalul militar, pe timpul exercitării misiunilor de menținere a păcii cooperării militare cu alte state, precum și pe timpul altor activități desfășurate în afara țării, beneficiază de drepturile bănești prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 41. - Jurisprudență

(1) Cadrele militare în activitate rămase neîncadrate în funcții din diferite cauze și care sunt, puse la dispoziție beneficiază de solda lunară avută, cu excepția indemnizației de comandă, pe o perioadă de 3 luni.

(2) După expirarea celor 3 luni plata soldei lunare prevăzute la alin. (1) se poate face în continuare pe o perioadă de încă ce1 mult 3 luni, cu aprobarea ministrului sau a conducătorului instituției centrale.

Art. 42. - Jurisprudență

(1) Cadrele militare în activitate și militarii angajați pe bază de contract, pe timpul cât se află în delegare, detașare, incapacitate temporară de muncă, concediu de odihnă, concediu de maternitate și alte concedii plătite care se acordă în baza dispozițiilor legale, în permisie și pe timpul executării sancțiunilor disciplinare prevăzute în regulamentele militare, primesc soldele lunare și celelalte drepturi bănești avute.

(2) La plecarea în concediu de odihnă cadrele militare în activitate și militarii angajați pe bază de contract primesc solda lunară cu anticipație, care se plătește cu cel puțin 5 zile înaintea plecării în concediu.

(3) Cadrele militare în activitate - femei, pe durata concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, beneficiază de o indemnizație reprezentând 85% din solda lunară avută. Perioada concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani constituie vechime în muncă și în serviciu, care se au în vedere la stabilirea drepturilor care se acordă în raport cu aceasta. Modificări (1)

(4) Cadrele militare în activitate - femei, pe timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 6 ani, beneficiază de solda lunară avută, în procentele prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar. Modificări (2)

Art. 43. -

(1) Cadrelor militare în activitate trecute în rezervă, retragere sau decedate înainte de a fi efectuat concediul de odihnă li se compensează în bani concediul neefectuat, în raport cu solda lunară avută în luna în care a avut loc schimbarea poziției de activitate, respectiv decesul.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și militarilor angajați pe bază de contract, decedați sau al căror contract încetează înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat.

(3) Cadrele militare în activitate care au efectuat concediul de odihnă în anul în curs, înainte de data trecerii în rezervă, vor restitui cota-parte din solda lunară primită pe timpul concediului de odihnă, dacă trecerea în rezervă a avut loc în baza art. 85 lit. h)-l) a art. 87 și 88 din Legea nr. 80/1995.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică și militarilor angajați pe bază de contract cărora le încetează sau li se reziliază contractul pentru motive imputabile.

Art. 44. - Jurisprudență

(1) La trecerea în rezervă sau direct în retragere în alte situații decât cele prevăzute la alin. (3) cadrele militare în activitate primesc solda lunară până la sfârșitul lunii în care a avut loc schimbarea poziției de activitate. Jurisprudență

(2) Dacă termenul legal de predare a funcției depășește luna respectivă, plata soldei lunare se va face în continuare până la terminarea predării, fără a depăși acest termen. Termenul legal de predare a funcției începe de la data schimbării poziției de activitate. Jurisprudență

(3) Cadrele militare în activitate trecute în rezervă sau direct în retragere în baza art. 85 lit. g)-l), a art. 87 și 88 din Legea nr. 80/1995 primesc solda lunară până la data schimbării poziției de activitate, la care se adaugă termenul legal pentru predarea funcției.

(4) Pentru cadrele militare în activitate care sunt înaintate în grad și cu aceeași dată sunt trecute în rezervă sau direct în retragere drepturile bănești pentru perioada până la finele lunii se stabilesc avându-se în vedere coeficientul de ierarhizare corespunzător noului grad.

Secțiunea a 4-a Drepturile bănești cuvenite personalului militar pe timpul concentrării

Art. 45. -

Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii rezerviști, pe timpul concentrării, beneficiază de solda de funcție corespunzătoare funcției pe care o îndeplinesc sau celei pentru care se pregătesc, după caz, de solda gradului pe care îl au, de gradațiile la care au dreptul, precum și de alte drepturi bănești, ca și cadrele militare în activitate, de la unitățile militare unde sunt concentrați.

Art. 46. -

(1) Pe toată durata concentrării cu scoatere de la locul de muncă gradații și soldații în rezervă primesc o indemnizație lunară egală cu solda minimă de funcție a militarilor angajați pe bază de contract și alte drepturi bănești prevăzute de dispozițiile legale pentru militarii în termen de la unitățile la care sunt concentrați.

(2) Calculul indemnizației pe zi se face raportându-se indemnizația lunară la numărul de zile calendaristice din luna respectivă.

Secțiunea a 5-a Unele drepturi salariale ale personalului civil

Art. 47. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Personalul civil din ministerele și instituțiile centrale prevăzute la art. 1 beneficiază de drepturile salariale reglementate în legislația aplicabilă în sectorul bugetar și de unele drepturi salariale prevăzute în prezenta lege.

Art. 48. - Jurisprudență

Funcțiile și meseriile prevăzute în actele normative care reglementează salarizarea personalului din aparatul ministerelor și al celorlalte organe centrale de stat, precum și a celui din unitățile bugetare vor fi folosite în raport de nevoi în cadrul ministerelor și instituțiilor centrale prevăzute la art. 47. Jurisprudență

Art. 49. - Jurisprudență, Reviste (1)

Personalul civil din ministerele și instituțiile centrale prevăzute la art. 47, care desfășoară activități în condiții similare cu cele ale cadrelor militare, beneficiază de primele, sporurile și indemnizațiile acordate acestora, potrivit prevederilor aplicabile cadrelor militare în activitate.

Art. 50. -

Pensionării militari și civili angajați în unități din sectoarele de apărare națională, ordine publică și siguranță națională sau în funcții cu atribuții în acest domeniu, din cadrul instituțiilor publice, beneficiază de sporul de vechime pentru vechimea totală în muncă, precum și de celelalte drepturi prevăzute de lege.

Art. 51. - Jurisprudență

Funcțiile specifice pentru personalul civil din structurile de apărare națională, ordine publică și siguranță națională sunt prevăzute în anexa nr. 6.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 52. -

(1) Valoarea corespunzătoare coeficienților de ierarhizare din prezenta lege se stabilește în raport cu valoarea de referință sectorială, calculată în funcție de valoarea de referință universală și de indicatorul de prioritate intersectorială de 0,55, prevăzute în anexa nr. 1 lit. D.

(2) Valoarea de referință universală, valoarea de referință sectorială și indicatorii de prioritate intersectorială se stabilesc anual prin legea bugetului de stat.

Art. 53. - Jurisprudență

Soldele, stabilite în raport cu coeficienții de ierarhizare, prevăzute în prezenta lege, sunt brute și se vor indexa în baza reglementărilor care privesc salarizarea personalului din sectorul bugetar.

Art. 54. -

Plata soldelor și a salariilor se face lunar, între 17-27 ale fiecărei luni, pentru luna în curs.

Art. 55. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Cadrele militare în activitate cercetate și judecate în stare de libertate sau eliberate pe cauțiune - puse la dispoziție - beneficiază de coeficienții de ierarhizare minimi ai soldei de funcție corespunzători gradelor pe care le au, de solda de grad și de gradațiile la care au dreptul, precum și de indemnizația de dispozitiv, până la definitivarea situației.

(2) Cadrelor militare în activitate arestate le încetează plata drepturilor bănești începând cu data suspendării.

(3) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum și în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal, militarii prevăzuți la alin. (1) și (2) vor fi repuși în toate drepturile bănești avute la data punerii la dispoziție, respectiv a suspendării.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător și celorlalte categorii de militari aflați în situații similare.

Art. 56. -

În caz de deces, drepturile bănești cuvenite personalului militar și civil se plătesc, pentru întreaga lună în care a avut loc decesul soțului supraviețuitor, copiilor sau părinților, iar în lipsa acestora se plătesc celorlalți moștenitori legali.

Art. 57. - Jurisprudență

Drepturile neachitate personalului militar și civil și nereclamate în termen de 3 ani de la data când trebuiau plătite se prescriu.

Art. 58. - Jurisprudență

Elementele soldelor lunare ale cadrelor militare în activitate pentru care, prin prezenta lege, s-a prevăzut că își mențin drepturile avute, se actualizează ori de câte ori are loc o majorare sau o indexare.

Art. 59. - Jurisprudență

Unele reglementări privind salarizarea cadrelor militare care îndeplinesc funcții în afara ministerelor și instituțiilor prevăzute la art. 1, în societățile comerciale, în regiile autonome, precum și salarizarea personalului din compartimentele speciale și a magistraților militari, a personalului auxiliar militar și civil din structurile autorității judecătorești sunt prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 60. -

(1) Controlul financiar preventiv al planificării și utilizării fondului de salarii, precum și a fondului pentru asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații, cheltuieli de delegare, detașare, cazare, mutare și transport se exercită de către organele proprii de control.

(2) Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor controlează, prin organele speciale, modul de aplicare a dispozițiilor legale referitoare la salarizarea muncii.

Art. 61. -

(1) Ofițerii din ministerele și instituțiile prevăzute la art. 1, care ocupă funcții de demnitate publică, beneficiază, pe lângă indemnizația lunară prevăzută la art. 19 din Legea nr. 154/1998, de solda de grad ca drept al titularului acestuia, de gradațiile calculate la aceasta, precum și de indemnizația prevăzută la art. 13 din prezenta lege. Jurisprudență

(2) Indemnizația de dispozitiv se calculează la solda de grad și gradații.

(3) Ofițerii prevăzuți la alin. (1) pot opta pentru drepturile salariale prevăzute de prezenta lege.

Art. 62. - Puneri în aplicare (1)

Personalul militar care, potrivit reglementărilor specifice, este obligat să locuiască în incinta unității sau în locuințele de serviciu ale acesteia, este scutit de plata chiriei.

Art. 63. - Jurisprudență

Prevederile Legi nr. 1/1991, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la constituirea Fondului necesar pentru plata ajutorului de șomaj și reglementările legale privind contribuția pentru asigurările sociale de stat, nu se aplică personalului militar, cu excepția militarilor angajați pe bază de contract.

Art. 64. - Jurisprudență

Ministerele și instituțiile prevăzute la art. 1, în aplicarea prezentei legi, emit norme metodologice în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României.

Art. 65. -

Unitățile militare care se finanțează parțial sau integral din mijloace extrabugetare, precum și cluburile sportive ale Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne pot aplica prevederile prezentei legi.

Art. 66. -

Drepturile specifice ale personalului din ministerele și instituțiile prevăzute la art. 1 sunt cuprinse în anexa nr. 9.

Art. 67. -

Cadrele militare în activitate care urmează cursurile instituțiilor de învățământ superior, precum și doctoranzii au dreptul anual la un concediu de studii, plătit de 30 de zile calendaristice.

Art. 68. -

Cadrele militare în activitate, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili, trimiși în delegare pe o durată mai mare de 30 de zile neîntrerupte în aceeași localitate, pot primi, în cazuri excepționale, cu aprobarea prealabilă a miniștrilor sau, după caz, a conducătorilor instituțiilor centrale, indemnizația de delegare integrală, pe toată durata delegării.

Art. 69. - Jurisprudență

Acordarea drepturilor bănești reglementate prin prezenta lege se va face în limita fondurilor bugetare aprobate anual ministerelor și instituțiilor centrale prevăzute la art. 1.

Art. 70. -

Pe timp de mobilizare sau război se aplică prevederile prezentei legi, precum și unele reglementări specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 71. -

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 72. -

Prezenta lege intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României.

Art. 73. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă anexele nr. IV/1 și IV/2 la Ordonanța Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată și modificată prin Legea nr. 134/1994 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 8 august 1996, și orice alte dispoziții contrare, cu excepția reglementărilor specifice și a anexei nr. X la Decretul nr. 163/1975.

Această lege a fost, adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

București, 20 iulie 1999.

Nr. 138.

ANEXA Nr. 1 Jurisprudență

A. Coeficienții de ierarhizare ai soldelor de funcție, pentru unele funcții specifice apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale (structuri militare)
Nr. crt. Funcția Gradul Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
minim maxim
1. - Șeful Statului Major General general de armată S 6,00
Academia de Înalte Studii Militare
2. - Prim-locțiitor al ministrului (pentru Ministerul de Interne) - Prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații general de armată S 5,95
Academia de Înalte Studii Militare
3. - Conducătorul instituției centrale, șef departament (secretar de stat) general de armată S 5,90
Academia de Înalte Studii Militare
4. - Funcții corespunzătoare gradului de general de armată - adjuncții conducătorului instituției (subsecretar de stat) general de armată S 5,30 5,40
Academia de Înalte Studii Militare
5. - Funcții corespunzătoare gradului de general de corp de armată general de corp de armată S 5,00 5,20
Academia de Înalte Studii Militare
6. - Funcții corespunzătoare gradului de general de divizie general de divizie S 4,70 4,90
Academia de Înalte Studii Militare
7. - Funcții corespunzătoare gradului de general de brigadă general de brigadă S 4,40 4,60
Academia de Înalte Studii Militare
8. - Funcții corespunzătoare gradului de colonel colonel S 3,50 4,30
Academia de Înalte Studii Militare
9. - Funcții corespunzătoare gradului de locotenent-colonel locotenent- colonel S 2,90 3,30
Academia de Înalte Studii Militare
10. - Funcții corespunzătoare gradului de maior maior S 2,40 2,70
Academia de Înalte Studii Militare Școală militară
11. - Funcții corespunzătoare gradului de căpitan căpitan S 2,20 2,30
Academia de Înalte Studii Militare Școală militară
12. - Funcția corespunzătoare gradelor de locotenent și sublocotenent locotenent sublocotenent S 2,00 2,10
13. - Funcții corespunzătoare gradelor de maistru militar principal, plutonier adjutant șef - maistru militar clasa a IV-a, sergent major. maistru militar principal, plutonier adjutant șef - maistru militar clasa a IV-a, Școală militară 1,50 1,90
sergent major M
14. - Funcții pentru militari angajați pe bază de contract sergent M 1,00 1,30
soldat G
Modificări (3)

B. Coeficienții de ierarhizare ai soldelor de funcție,
pentru unele funcții specifice poliției
Jurisprudență

Nr. crt. Funcția Gradul Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
minim maxim
1. Inspector general al Poliției general de armată S 5,50
2. Funcții corespunzătoare gradului de general de corp de armată general de corp de armată S 5,00 5,20
3. Funcții corespunzătoare gradului de general de divizie general de divizie S 4,70 4,90
4. Funcții corespunzătoare gradului de general de brigadă general de brigadă S 4,40 4,60
5. Funcții corespunzătoare gradului de colonel colonel S 3,50 4,30
6. Funcții corespunzătoare gradului de locotenent-colonel locotenent-colonel S 2,90 3,30
7. Funcții corespunzătoare gradului de maior maior S 2,40 2,70
8. Funcții corespunzătoare gradului de căpitan căpitan Școală de poliție S 2,20 2,30
9. Funcții corespunzătoare gradelor de locotenent și sublocotenent locotenent sublocotenent de poliție S 2,00 2,10
Școală
10. Funcții corespunzătoare gradelor de maistru militar principal, plutonier adjutant șef - maistru militar casa a IV-a, sergent major maistru militar principal, plutonier adjutant șef - maistru- militar clasa a IV-a, sergent major M 1,50 1,90
Școală de poliție

C. Coeficienții de ierarhizare ai soldelor de grad pentru cadrele
militare în activitate și pentru militarii angajați pe bază de contract

Gradul militar Coeficientul de ierarhizare
I. Ofițeri
Sublocotenent; aspirant 1,50
Locotenent 1,55
Căpitan 1,60
Maior, locotenent-comandor 1,65
Locotenent-colonel; căpitan-comandor 1,70
Colonel; comandor 1,80
General de brigadă; general de flotilă, aeriană; contraamiral 1,85
General de divizie; general de divizie aeriană; viceamiral 1,90
General de corp de armată; general-comandor; viceamiral-comandor 1,95
General de armată; general inspector; amiral 2,05
Mareșal 2,30
II. Maiștri militari
Maistru militar clasa a IV-a 1,25
Maistru militar clasa a II I-a 1,30
Maistru militar clasa a II-a 1,35
Maistru militar clasa I 1,40
Maistru militar principal 1,45
III. Subofițeri
Sergent major 1,25
Plutonier 1,30
Plutonier major 1,35
Plutonier adjutant 1,40
Plutonier adjutant șef 1,45
IV. Militari angajați pe bază de contract
Soldat 1,00
Fruntaș 1,05
Caporal 1,10
Sergent 1,20

D. Elementele sistemului de stabilire a soldelor personalului militar

1. Valoarea de referință universală 1.247.040 lei
2. Indicator de prioritate intersectorială 0,55
3. Valoarea de referință sectorială*) 687.000 lei

*) Valoarea de referință sectorială rezultă prin aplicarea indicatorului de prioritate intersectorială asupra valorii de referință universală, rotunjită la 1.000 lei prin adaos.

NOTĂ:

1. Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii, numiți în funcții prevăzute cu grade superioare gradului militar pe care îl au, beneficiază de coeficienții de ierarhizare corespunzători acestor funcții. Modificări (1)

2. Cadrelor militare care, prin reorganizarea ministerelor și instituțiilor prevăzute la art. 1 din lege, au fost numite în funcții inferioare sau li s-a acordat un grad inferior funcției prevăzute în statul de organizare li se acordă coeficienții de ierarhizare stabiliți pentru funcțiile din care au provenit, pe durata aprobată de miniștrii sau de conducătorii instituțiilor centrale.

3. Maiștrii militari cărora, în cadrul procesului de reorganizare a ministerelor și instituțiilor prevăzute la art. 1 din lege, li se desființează funcțiile în care au fost încadrați pot fi numiți pe funcții de subofițeri, cu menținerea coeficienților de ierarhizare ai funcțiilor din care au provenit, atâta timp cât vor fi încadrați pe aceste funcții.

4. Pentru medici, cadre militare în activitate, coeficienții de ierarhizare ai funcțiilor în care sunt încadrați se majorează cu 0,10. Pentru cadrele militare din anatomie patologică și medicină legală, care lucrează în morgi, prosecturi și histopatologie, coeficienții de ierarhizare ai soldelor de funcție se majorează cu 100%.

5. Cadrele militare care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt încadrate pe funcții și nu îndeplinesc condițiile de studii vor putea beneficia în continuare de coeficienții de ierarhizare ai funcțiilor respective, atâta timp cât sunt menținute în aceste funcții, dacă își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile ce le revin.

6. Pentru funcțiile specifice Ministerului Justiției privind activitatea penitenciarelor, care nu se regăsesc în prezenta anexă, se vor folosi prin asimilare funcțiile Ministerului de Interne și Poliției.

7. Pentru stabilirea cât mai corespunzătoare a sarcinilor unor funcții prevăzute în anexă, cu aprobarea conducătorilor ministerelor și instituțiilor prevăzute la art. 1 din lege, în statele de organizare se pot prevedea și unele detalii privind atribuțiile funcției respective. Modificări (1)

8. În sensul prezentei legi, prin direcție se înțelege: diviziunea, brigada antiteroristă, formațiunea, grupul de legătură, grupul special, Institutul pentru tehnologie avansată, secretariatul general, corpul de control și unități din aparatul central.

9. Cadrele militare pot fi numite pe funcții cu un coeficient de ierarhizare al soldei de funcție mai mic decât cel prevăzut în statul de organizare prin ordin al miniștrilor sau conducătorilor instituțiilor centrale.

10. Coeficienții de ierarhizare cuprinși în prezenta anexă includ și compensațiile acordate prin hotărârile Guvernului de indexare a salariilor, precum și majorarea soldelor de funcție și grad, acordată prin Ordonanța Guvernului nr. 42/1998.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

SOLDELE
militarilor în termen, militarilor cu termen redus, studenților
și elevilor militari ai instituțiilor de învățământ militare și civile
și fiilor regimentului

1. Militarii în termen, militarii cu termen redus, fiii regimentului, studenții și elevii militari ai instituțiilor de învățământ militare și civile au dreptul la o soldă lunară pentru suportarea unor cheltuieli personale, astfel:

a) Militarii în termen:

Gradul prevăzut în statul de organizare pentru funcția pe care o îndeplinesc Coeficientul de ierarhizare
Soldat 0,100
Fruntaș 0,120
Caporal 0,140
Sergent 0,200

b) Militarii cu termen redus, pe perioada îndeplinirii serviciului militar, beneficiază de p soldă lunară corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 0,200.

c) Studenții și elevii militari ai instituțiilor de învățământ militare și civile:

Instituții de învățământ Coeficientul de ierarhizare
Anul I Anul II Anul III Anul IV
Școli militare de maiștri militari și subofițeri 0,100 0,120 0,140
Academii și instituții de învățământ superior 0,120 0,140 0,210 0,250
Școli militare de ofițeri de rezervă 0,140

d) Fiii regimentului beneficiază de o soldă lunară corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 0,100.

2. Militarii în termen, menținuți peste durata serviciului militar în baza dispozițiilor legale, primesc în continuare solda, precum și indemnizațiile avute.

3. Militarii în termen, care fac parte din detașamentul de asanări și deminări al Ministerului Apărării Naționale și participă la astfel de operațiuni, au dreptul la o indemnizație lunară corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 0,200.

4. Studenții și elevii militari ai instituțiilor de învățământ, care sunt numiți în funcțiile prevăzute mai jos, primesc începând cu data de întâi a lunii următoare numirii în funcție, pe lângă soldă, și o indemnizație lunară diferențiată pe coeficienți de ierarhizare, astfel:

- student sau elev comandant de grupă 0,100
- student sau elev locțiitor comandant de pluton 0,110
- student Sau elev plutonier de companie (similare) 0,120
- student sau elev plutonier major de batalion (similare) 0,130
- student sau elev plutonier adjutant de academie, instituție de învățământ superior (școală) 0,200

ANEXA Nr. 3 Jurisprudență

PRIMELE
care se acordă personalului aeronautic din aviația militară

I. Personalul aeronavigant definit la art. 8 și 31 din Statutul personalului aeronautic din Aviația Militară a României, denumit în continuare statut, aprobat prin Legea nr. 35/1990, beneficiază, în condițiile prevăzute de acesta, de următoarele prime:

A. Prima de clasificare

1. Prima de clasificare se acordă lunar personalului navigant de aviație și parașutiștilor militari, în limitele a 8%-30% din solda lunară, diferențiată în raport cu titlul de clasificare deținut, categoria de personal navigant, aeronave și activități.

Pentru militarii în termen sau cu termen redus prima de clasificare se calculează la solda lunară minimă cuvenită unui militar angajat pe, bază de contract, cu gradul de soldat cu o gradație.

B. Prima orară de zbor

Prima orară de zbor se acordă tuturor categoriilor și specialităților de personal navigant de aviație, definite la art. 9 din statut, astfel:

2. Prima orară de zbor se acordă pilotului comandant de bord, diferențiat în funcție de categoria de aeronave și de condițiile de zbor, în procente cuprinse între 2%-10% din solda de funcție a comandantului de escadrilă.

3. Pentru zborurile executate în echipaj, membrii acestora au dreptul la prima orară de zbor, calculată în limitele a 50%-85% din prima orară de zbor a pilotului comandant de bord, în raport cu categoria de personal navigant și cu activitățile pe care le desfășoară la bordul aeronavei.

4. Personalului navigant i se acordă sporuri, în limitele a 50%-200% din prima orară de zbor, stabilită la cap. I lit. B pct. 2 și 3, în funcție de tipul și dificultatea misiunii de zbor, de condițiile în care se execută zborul și de categoria de aeronave respectivă. Jurisprudență

5. Prima orară de zbor și sporurile prevăzute la cap. I lit. B pct. 2, 3 și 4 se acordă în același cuantum ambilor piloți de pe avioanele de instrucție de luptă în cazul zborurilor de încercare, recepție și verificare a aeronavelor, pentru cercetarea meteorologică demonstrative sau în cadrul aplicațiilor și antrenamentelor.

6. Pentru misiunile executate cu avioane de transport peste hotare sau în cadrul companiilor civile de transport aerian primele orare de zbor și sporurile se acordă, pentru întregul traiect de zbor în cuantumurile prevăzute de reglementările în vigoare pentru Aviația Civilă.

7. Prima orară de zbor se plătește în funcție de durata zborului rezultată din registrele de cronometraj. În cazurile în care calificativele obținute în urma executării zborurilor nu sunt pozitive, durata acestora nu se ia în calcul la plata primelor orare de zbor.

C. Prima de parașutare

8. Prima de parașutare se acordă lunar tuturor categoriilor și specialităților de personal aeronavigant, definite la art. 9 și 10 din statut, în procente cuprinse între 2%-8% din solda de funcție a comandantului de batalion parașutiști, pentru fiecare parașutare executată, diferențiat în raport cu condițiile de lansare și aterizare, cu condițiile de zbor și meteorologice și cu dificultatea lansării.

9. Pentru parașutările executate sub formă de exerciții combinate, cu acționarea comenzii manuale cu deschiderea parașutei de rezervă, cu lansarea cu container de luptă sau materiale și de la înălțimi și viteze periculoase de lansare, personalului aeronavigant definit la art. 9 și 10 din statut i se acordă sporuri în procente cuprinse între 1%-5% din solda de funcție a comandantului de batalion parașutiști.

10. Pentru catapultarea din aeronavă piloților li se acordă prime echivalente cu:

a) o soldă lunară brută, în cazul catapultării ca urmare a unui caz de forță majoră prevăzut în instrucțiunile de pilotaj;

b) două solde lunare brute, în cazul catapultării de încercare-testare sau recepție a sistemelor de salvare.

D. Prima specială pentru încercarea, recepția și verificarea
în zbor a tehnicii aeronautice

Prima specială pentru încercarea, recepția și verificarea în zbor a tehnicii aeronautice se acordă tuturor categoriilor și specialităților de personal aeronavigant, definite la art. 8 din statut, astfel:

11. Pentru zborurile de încercare, recepție și verificare a aeronavelor prototip și a celor nou-construite personalului navigant de aviație i se acordă prime speciale, calculate în procente față de solda de funcție a comandantului escadrilei de aviație, la categoria respectivă de aeronave, după cum urmează:

a) pentru primul zbor al unei aeronave prototip, în limitele a 200%-500%, în funcție de categoria de aeronave;

b) pentru primul zbor al unei aeronave nou-construite, în limitele a 30%-70%, în funcție de categoria de aeronave;

c) pentru fiecare zbor de încercare a unei aeronave nou-construite, prevăzut în programele de încercare pentru omologare sau de casă (cu excepția primului zbor), în limitele a 5%-20%, în funcție de categoria de aeronave;

d) pentru fiecare zbor de încercare a produselor noi de aviație (motoare, sisteme de salvare, rachete, muniții, bombe, instalații de armament și anvelope), în limitele a 4%-15%.

12. Pentru parașutările executate în scopul încercării, recepției și verificării parașutelor prototip sau nou-construite, parașutiștilor li se acordă prime speciale, calculate în procente față de solda de funcție a comandantului de batalion parașutiști, după cum urmează:

a) pentru fiecare parașutare de omologare a produselor prototip și serie zero, în limitele a 10%-20%, în funcție de categoria și tipul de parașută;

b) pentru fiecare parașutare de recepție și verificare a produselor noi, în limitele a 5%-10%, în funcție de categoria și tipul de parașută.

13. Pentru zborurile de încercare a unei aeronave după reparația capitală sau medie, pentru recepția unei aeronave noi sau, reparate, precum și pentru verificare după executarea unor lucrări de importanță majoră (lucrări regulamentare, schimbări de agregate de motoare) se acordă prime speciale, calculate în limitele a 4%-18% din solda de funcție a comandantului escadrilei de aviație, la categoria respectivă de aeronave.

14. Pentru parașutările executate în scopul recepției parașutelor după reparația capitală sau medie, precum și pentru verificările prin parașutare a produselor la care s-au executat lucrări de importanță majoră, parașutiștilor li se acordă prime speciale în procente față de solda de funcție a comandantului de batalion parașutiști, în limitele a 4%-8%.

15. Prime speciale, stabilite la cap. I lit. D pct. 11 și 13, se acordă membrilor echipajului în cuantum de 75% din prima pilotului comandant de bord, iar pentru încercarea sau recepția aeronavelor de instrucție de luptă, integral ambilor piloți.

II. Personalul aeronautic nenavigant, definit la art. 12 și 31 din statut, beneficiază în condițiile prevăzute de acesta de următoarele prime:

A. Prima de clasificare

16. Prima de clasificare,se acordă lunar personalului aeronautic nenavigant, cu excepția inginerilor și subinginerilor, în limitele a 5%-19% din solda lunară Brută, diferențiat în raport cu titlul de clasificare deținut, categoria de personal nenavigant și categoria de tehnică aeronautică.

B. Prima de specializare

17. Prima de specializare se acordă lunar ofițerilor ingineri și subingineri de aviație, de transmisiuni aeronautice și protecția navigației aeriene, în limitele a 8%-22% din solda lunară brută, diferențiat în raport cu titlul de specializare deținut, categoria de personal nenavigant și categoria de tehnică aeronautică.

C. Prime pentru asigurarea activităților aeronautice

Primele pentru asigurarea activităților aeronautice se acordă tuturor categoriilor și specialităților de personal aeronautic nenavigant, definite la art. 12 din statut, precum și inginerilor, subinginerilor și tehnicienilor de bord, astfel:

18. Prima de aterizare se acordă personalului tehnic-ingineresc de aviație, definit la art. 13 din statut, din unități (similare) care execută activități de pregătire pentru zbor a aeronavelor, exploatează la sol și în zbor aeronave, exploatează și întrețin mijloace tehnice de aerodrom, echipamente de altitudine și de prevenire a evenimentelor de zbor prin mijloace tehnice de control obiectiv.

Prima de aterizare se acordă lunar, în funcție de numărul aterizărilor realizate, diferențiat pe categorii de funcții ale personalului și tipuri de aeronave, în limitele a 0,04%-3% din solda de funcție, pentru fiecare aterizare.

19. Pentru aterizările executate în cadrul starturilor de noapte prima de aterizare se majorează cu 50%.

20. Pentru personalul tehnic-ingineresc de aviație din unitățile care au în dotare avioane. fără pilot, prima de aterizare (lansare) reprezintă un cuantum în limitele a 5%-40% din solda de funcție, pentru fiecare lansare, diferențiat pe categorii și tipuri de avioane fără pilot.

21. Personalul tehnic-ingineresc de aviație, care execută activități tehnice de exploatare a simulatoarelor de zbor, beneficiază de o primă pentru asigurarea tehnică în cuantum de 0,10%-0,50% din solda de funcție, pentru fiecare oră de funcționare a simulatorului în procesul de instruire a personalului navigant, diferențiat pe categorii și tipuri de simulatoare.

22. Militarii în termen, calificați, care desfășoară activități de asigurare tehnică de aviație, beneficiază lunar de o primă de aterizare în limitele a 0,5%-2,5% din solda gradului de sergent, pentru fiecare aterizare, diferențiat pe categorii de aeronave și activități.

23. Prima pentru asigurarea tehnică a zborului se acordă personalului tehnic-ingineresc de aviație, definit la art. 13 din statut, din unități (similare), mari unități și Direcția Tehnică din Statul Major al Aviației și Apărării Antiaeriene, care execută lucrări regulamentare, periodice și de întreținere, reparații curente și modernizări ale tehnicii de aviație, precum și activități de conducere a proceselor de exploatare, reparare-fabricare, asimilare și experimentare a tehnicii de aviație și de asigurare cu tehnică de aviație. Face excepție personalul tehnic-ingineresc de aviație din unitățile de reparare-fabricare a tehnicii aeronautice și din comisiile de reprezentanți militari de pe lângă acestea.

Prima pentru asigurarea tehnică a zborului se acordă lunar, în funcție de numărul orelor de zbor realizate, la eșalonul respectiv, diferențiat pe categorii de personal și categorii de aeronave, în limitele a 0,003%-0,1% din solda de funcție, pentru ora de zbor.

24. Pentru personalul de comandă din unitățile ce au în înzestrare avioane fără pilot se acordă o primă pentru asigurarea zborului egală cu valoarea unei solde lunare, la sfârșitul fiecărui an, proporțional cu îndeplinirea planului anual de lansări a avioanelor.

25. Prima de reparații se acordă personalului tehnic-ingineresc de aviație, de transmisiuni aeronautice și protecția navigației aeriene din unitățile de reparare-fabricare a tehnicii aeronautice și comisiile de reprezentanți militari de pe lângă acestea, care execută sau conduc activități de reparații, modernizări, proiectare, fabricare, asimilare și experimentare a tehnicii aeronautice militare, precum și recepția acesteia din fabricație și reparație.

Prima de reparații se acordă lunar, în funcție de tehnica reparată, fabricată și recepționată, diferențiat pe categorii de personal și în raport de complexitatea lucrărilor, în procent de 0,2%-15% din solda de funcție, pentru fiecare produs recepționat de beneficiar.

26. Prima de start se acordă meteorologilor, personalului tehnic de transmisiuni aeronautice și protecția navigației aeriene și, personalului tehnic auto care execută, organizează sau conduc activități specifice asigurării starturilor de zbor cu aeronave militare.

Prima de start se acordă lunar, în funcție de numărul de starturi de zbor executate, în limitele a 1%-2% din solda de funcție, pentru fiecare start, diferențiat pe categorii de personal și aeronave.

Prin start executat se înțelege startul îndeplinit în proporție de cel puțin 50% din durata planificată, la care specialistul respectiv a desfășurat activități specifice de asigurare a zborului.

27. Prima de dirijare se acordă lunar navigatorilor de sol pentru conducerea, dirijarea și coordonarea activității de zbor a aeronavelor militare, în funcție de numărul de aeronave conduse, dirijate sau coordonate, în limitele a 0,02%-2% din solda de funcție, diferențiat pe categorii de personal, tehnică aeronautică și activități.

III. În conformitate cu art. 57 din statut, de prevederile prezentei anexe beneficiază personalul aeronautic din Ministerul Apărării Naționale și militarii din unitățile de toate armele, precum și cei detașați în afara Ministerului Apărării Naționale, care execută activități aeronautice militare.

Condițiile de acordare a primelor și sporurilor de care beneficiază personalul aeronautic, precum și diferențierea cuantumurilor în cadrul limitelor prevăzute în prezenta anexă, pe categorii de personal, tehnică aeronautică și activități, se stabilesc prin norme aprobate de ministrul apărării naționale.

IV. Primele acordate personalului aeronautic militar, cu excepția majorărilor, sporurilor și primelor speciale, prevăzute în prezenta anexă, se iau în calcul la stabilirea pensiei militare de stat și a pensiei suplimentare.

V. În cazul imposibilității desfășurării activităților aeronautice specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, ca urmare a unui eveniment de aviație, a unei boli profesionale sau a unor defecțiuni cauzate de activitățile aeronautice desfășurate, personalul aeronautic beneficiază de:

a) toate drepturile prevăzute pentru categoria de personal aeronautic din care face parte, pe timpul recuperării capacității de muncă, până la stabilirea situației medico-militare, fără a se depăși însă durata de 2 ani;

b) o compensație la solda lunară, astfel încât noile drepturi salariale să nu se micșoreze, în cazul în care desfășoară alte activități militare decât cele specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, până la pensionare.

Compensația reprezintă diferența dintre solda lunară și prima de clasificare, cumulate, avute ca personal aeronautic, și solda lunară cuvenită pentru funcția în care este încadrat cel în cauză.

Prevederea de ia lit b) se aplică pentru personalul aeronautic care are o vechime efectivă în serviciu de cel puțin 80% din vechimea minimă prevăzută de legislația în vigoare pentru pensionare.

ANEXA Nr. 4

DREPTURILE
personalului navigant de marină, ale scafandrilor
și ale personalului ambarcat pe submarine

I. Drepturile, personalului navigant de marină

1. Personalul militar și civil din subunitățile și unitățile de nave ambarcate are dreptul la o indemnizație de ambarcare, după cum urmează:

a) Pe timpul cât navele se află în baza lor permanentă:

- cadrele militare în activitate, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili - 15% din solda lunară, respectiv din salariul de bază;

- elevii și studenții militari, militarii în termen și militarii cu termen redus - 0,01% din solda lunară minimă cuvenită unui militar angajat pe bază de contract, cu gradul de soldat, cu o gradație, pe zi;

b) Pe timpul cât navele se deplasează din baza lor permanentă pentru instrucție, aplicație sau alte misiuni, pe lângă drepturile prevăzute la lit. a) mai beneficiază de:

- cadrele militare în activitate, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili - 15% din solda lunară, respectiv din salariul de bază;

- elevii și studenții militari, militarii în termen și militarii cu termen redus - 0,02% din solda lunară minimă cuvenită unui militar angajat pe bază de contract, cu gradul de soldat, cu o gradație, pe zi.

2. Personalul care execută salturi din elicoptere în apă are dreptul, pentru fiecare salt, la o indemnizație, după cum urmează:

- cadrele militare în activitate, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili - 2% din solda de funcție a comandantului de divizion scafandri;

- elevii și studenții militari, militarii în termen și militarii cu termen redus - 0,05% din solda lunară minimă cuvenită unui militar angajat pe bază de contract, ou gradul de soldat, cu o gradație.

3. Membrii echipajelor de pe nave, care participă efectiv la manevrele de plecare și de acostare, beneficiază de o primă egală cu 50% din solda lunară zilnică.

4. Indemnizația de ambarcare care se acordă în timpul cât navele se află în baza lor permanentă se ia în calcul la stabilirea pensiei militare de stat și a pensiei suplimentare.

II. Drepturile scafandrilor

1. Scafandrii militari și civili brevetați beneficiază de o primă de clasificare în limitele a 5%-40% din solda lunară, respectiv din salariul de bază, diferențiat în raport cu titlul de clasificare deținut.

Prima de clasificare se acordă și militarilor în termen, scafandri, în procentele corespunzătoare titlului de clasificare din solda lunară minimă cuvenită unui militar angajat pe bază de contract, cu gradul de soldat, cu o gradație.

2. Scafandrii brevetați și scafandrii cursanți au dreptul pentru orice scufundare reală sau în simulatoare, care cuprinde timpul compresiei, lucrul efectiv și decompresia, la o indemnizație orară sau zilnică, în procente, din solda de funcție a comandantului de divizion scafandri, astfel:

a) pentru scufundarea autonomă, cu circuit deschis, scufundarea cu alimentare de la suprafață sau scufundarea cu turela deschisă, o indemnizație orară în procent de 1%-5%;

b) pentru scufundarea autonomă cu circuit semiînchis, o indemnizație orară în procent de 1,5%-6%;

c) pentru scufundarea autonomă cu circuit închis, o indemnizație orară în procent de 2%-3%;

d) pentru scufundarea unitară cu turela închisă, scufundarea unitară cu minisubmarin sau scufundarea unitară în simulatoare, o indemnizație orară în procent de 3%-7%;

e) pentru scufundarea în saturație, o indemnizație zilnică în procent de 12%-50%.

Pentru scufundările reale, executate de scafandri de mare adâncime, în scop de antrenament, indemnizația se diminuează cu 20%.

Pentru scufundările reale care se execută în apă, cu temperatură mai mică de 100C, precum și pentru cele de testare a noi procedee, echipamente sau aparatură de scufundare, indemnizația de scufundare se majorează cu 25%.

3. Scafandrii lansați sau recuperați din vedete rapide, submarin sau elicopter beneficiază de o indemnizație de salt sau de recuperare, în procente din solda de funcție a comandantului de divizion scafandri, astfel:

Lansare, Recuperare Vedetă Elicopter Submarin
Viteză Staționare Evoluție Sas Tub lansare torpilă
12 Nd 24 Nd
% % % % % %
Cu micul echipament 2 3 3 4 - -
Cu echipament complet 3 4 4 5 5,5 6

4. Membrii echipajelor submersibilelor de cercetare și intervenție, precum și personalul de altă specialitate, care prin natura funcției execută imersiuni în incintă nepresurizată, au dreptul la o indemnizație orară în procent de 2,5%-5% din solda de funcție a comandantului de divizion scafandri.

5. Membrii echipei de suprafață, care asigură scufundările din punct de vedere organizatoric, tehnic și medical, stabiliți în conformitate cu normele de organizare și conducere a activităților de scufundare din unitatea de scafandri, au dreptul la o indemnizație orară sau zilnică în procent de 10%-25% din indemnizația de scufundare orară sau zilnică de care beneficiază scafandrii brevetați.

6. Indemnizația orară sau zilnică de scufundare se acordă și personalului de altă specialitate care, prin natura atribuțiilor de serviciu, execută scufundări reale sau în simulatoare.

7. Prima de clasificare, indemnizația de salt și indemnizația de scufundare se iau în calcul la stabilirea pensiei militare de stat și a pensiei suplimentare.

8. Condițiile de acordare a primei de clasificare și a indemnizației de scufundare, precum și diferențierea cuantumurilor în cadrul limitelor prevăzute în prezenta anexă, pe categorii de personal și activități, se stabilesc prin norme aprobate de ministrul apărării naționale.

III. Drepturile personalului militar ambarcat pe submarine

1. Cadrele militare ambarcate pe submarine beneficiază de o indemnizație de ambarcare de 40% din solda lunară, iar elevii, studenții și militarii în termen, de o indemnizație de ambarcare de 0,02% din solda lunară minimă cuvenită unui militar angajat pe bază de contract, cu gradul de soldat, cu o gradație, pe zi.

2. Pe timpul navigației în imersiune cadrele militare beneficiază de o indemnizație orară de imersiune în procent de 2% din solda de funcție a comandantului submarinului, iar elevii, studenții și militarii în termen, de o indemnizație de imersiune de 0,04% din solda lunară minimă cuvenită unui militar angajat pe bază de contract, cu gradul de soldat, cu o gradație, pe oră.

Pentru navigația submarinului la adâncimi cuprinse între 100-200 m, indemnizația orară de imersiune se dublează, iar pentru navigația la adâncimi de peste 200 m aceasta se triplează.

Pentru fiecare intrare sau ieșire în/din imersiune se adaugă 50% din valoarea indemnizației orare de imersiune.

3. Personalul ambarcat pe submarine, care participă la proba de imersiune la mare adâncime, beneficiază de o primă în cuantumul a două solde de funcție a comandantului de submarin.

4. Pentru ieșirea din submarinul avariat membrii echipajului primesc o primă echivalentă cu patru solde de funcție a comandantului de submarin.

5. Indemnizația de ambarcare și indemnizația de imersiune se iau în calcul la stabilirea pensiei militare de stat și a pensiei suplimentare.

ANEXA Nr. 5

DREPTURILE
personalului care execută lucrări pe șantiere de construcții,
în industrie, agricultură, lucrări de geo-topo-fotogrammetrie
și alte sectoare de activitate

A. Drepturile militarilor în termen

Militarii în termen beneficiază de o primă lunară pentru depășirea planului valoric, respectiv a normei valorice, care se acordă dintr-un fond constituit, în cuantum de:

- 70% din depășirea planului valoric pentru cei care execută lucrări manuale;

- 20% din depășirea normelor valorice individuale stabilite pentru conducătorii auto și mecanicii conductori de utilaje;

- 5% din depășirea normelor valorice pe total subunitate auto (utilaje), pentru premierea militarilor în termen din atelierele de reparații.

Cuantumul primei individuale nu poate depăși 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

Militarii în termen indirect productivi beneficiază de primă lunară în cuantum de până la 40% din prima medie realizată pe unitatea sau subunitatea din care fac parte. Primele se suportă din veniturile realizate și nu afectează fondul de premiere destinat militarilor în termen direct productivi.

B. Drepturile cadrelor militare în activitate, ale militarilor angajați pe bază de contract și ale salariaților civili

Cadrele militare în activitate, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili beneficiază de:

a) indemnizația de delegare sau detașare, în cuantumul prevăzut de dispozițiile legale în vigoare, cu condiția ca locul de muncă să fie în altă localitate decât localitatea unde își au domiciliul sau reședința și numai în cazul în care nu se pot înapoia zilnic la domiciliu (reședință).

În cazul în care delegarea sau detașarea durează mai mult de 30 de zile neîntrerupte în aceeași localitate, persoanele delegate sau detașate primesc pentru timpul ce depășește primele 30 de zile o indemnizație în cuantumul prevăzut de dispozițiile legale în vigoare;

b) cheltuielile de cazare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare pentru personalul nelocalnic care lucrează pe șantiere de construcții;

c) primă lunară dintr-un fond ce se constituie în cuantum de 20% din valoarea depășirii planului valoric lunar stabilit pentru lucrări manuale și de 5% din valoarea depășirilor de normă realizate cu autovehicule și utilaje de construcții. Procentele de constituire a fondului lunar de premiere se aplică asupra depășirii totale realizate pe subunitate, respectiv pe unitate.

Cadrele militare în activitate și salariații civili care desfășoară activități direct productive pentru care se stabilesc norme valorice individuale beneficiază de prima lunară care se acordă dintr-un fond ce se constituie în condițiile prevăzute pentru militarii în termen.

Cuantumul primei individuale nu va depăși procentele de mai jos, calculate la solda lunară, respectiv la salariul de bază corespunzător timpului lucrat, astfel:

- până la 25% pentru personalul din subunitățile direct productive (pluton, companie, detașament, echipă, atelier, secție, lot, batalion de utilaje și transport, șantier);

- până la 20% pentru restul personalului - indirect productiv - de la batalioane, sectoare, brigăzi (M.U.);

- până la 15% pentru personalul din compartimentele de resort cu atribuții de coordonare din comandamentele și direcțiile centrale, aprobate de ministru sau de Conducătorul instituției centrale;

d) o permisie sau o învoire de 4 zile (din care două zile lucrătoare), o dată la 45 de zile, cu plata drepturilor de soldă, respectiv salariu și rambursarea cheltuielilor de transport, celor care lucrează în alte, localități decât cele în care își au domiciliul;

e) transport gratuit în aceleași condiții în care se acordă cadrelor militare mutate în interes de serviciu în alte garnizoane decât cele în care își au domiciliul.

Prevederi comune pentru lit. A și B

Normele valorice individuale și planul valoric în funcție de care se acordă primele lunare se stabilesc în baza regulamentelor elaborate de ministerele sau de instituțiile centrale.

Prima lunară pentru depășirea planului valoric se acordă în funcție de timpul prestat, de aportul la realizarea acestor acțiuni și de respectarea disciplinei militare și a muncii.

De drepturile prevăzute în această anexă beneficiază și cadrele militare în activitate încadrate în unitatea militară disciplinară care participă la executarea unor lucrări și prestații în economie.

Militarii condamnați să execute pedeapsa în unitatea militară disciplinară, pe timpul cât participă Ia lucrări și prestații în economie, beneficiază de 10% din valoarea muncii prestate, cu condiția îndeplinirii normelor stabilite.

Alte prevederi

Personalul militar și civil din unitățile militare finanțate integral din surse extrabugetare beneficiază de o primă lunară care se acordă dintr-un fond constituit de 80% din depășirea realizată și se acordă astfel:

- până la 25% din solda lunară, respectiv din salariul de bază, pentru personalul direct productiv;

- până la 20% din solda lunară, respectiv din salariul de bază, pentru personalul indirect productiv.

Personalul militar și civil căruia i se aplică prevederile lit. A și B nu beneficiază de primele ai de premiul anual, stabilite la art. 28 și 29 din lege, pentru perioada respectivă, de plata orelor prestate peste programul normal de lucru și nici de indemnizația de șantier.

C. Drepturile cadrelor militare în activitate, ale militarilor angajați pe bază de contract și ale salariaților civili care execută lucrări geo-topo-fotogrammetrice în teren

Cadrele militare în activitate, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili care execută în teren lucrări de astronomie, geodezie, nivelment și topo-fotogrammetrie, pe timpul cât se află în alte localități decât sediul unității, beneficiază de:

a) indemnizația de delegare integrală, în cuantumul prevăzut de dispozițiile legale în vigoare, indiferent de distanța și de durata în zile a participării la lucrări, cu condiția ca locul de muncă să fie în altă localitate decât localitatea unde își au domiciliul și numai în cazul în care nu se pot înapoia zilnic la domiciliu;

b) cheltuieli de cazare, potrivit reglementărilor în vigoare, pentru personalul care se deplasează în interesul serviciului, atunci când nu li se poate asigura cazarea în mod gratuit.

Personalul militar și civil care beneficiază de drepturile prevăzute mai sus nu beneficiază de plata orelor prestate peste programul normal de lucru și nici de indemnizația de șantier.

D. Unitățile și categoriile de personal pentru care se aplică prevederile prezentei anexe se stabilesc prin ordin al ministrului, respectiv al conducătorului instituției centrale.

ANEXA Nr. 6 Jurisprudență

FUNCȚII SPECIFICE
pentru personalul civil din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Ministerului Justiției
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Asimilarea funcțiilor
1. Criptanalist S Cercetător științific principal gradele III-I, cercetător științific
- gradul IA
- gradul I
- gradul II
- gradul III
2. Responsabil (șef) grup popote; responsabil (șef) popotă M Administrator, III-I
I
II
III
3. Șef spălătorie mecanică M Tehnician debutant, III-IA
I
II
III
IV
Debutant
4. Însoțitor de bord M Referent debutant, III-IA
I
II
III
IV
Debutant
5. Radiotelegrafist, radiogoniometrist, operator control spațiu aerian M Tehnician, II-IA
I
II
III
6. Telefonist Muncitor
I III
II IV
III V
IV VI
7. Telegrafist Muncitor
I III
II IV
III V
8. Telexist Muncitor
I IV
II V
9. Telefonist T.S. Muncitor
I I
II II
III III
IV IV
V V
VI VI
10. Telefonist supraveghetor T.S. Muncitor
I I
II II
11. Oficiant. T,S. Muncitor
I I
II II
III III
IV IV
V V
VI VI
12. Conducător autodrezină Muncitor III

ANEXA Nr. 7 Referințe (1), Jurisprudență

UNELE REGLEMENTĂRI
privind salarizarea cadrelor militare în activitate care îndeplinesc
funcții în afara Ministerului Apărării Naționale, Ministerului
de Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații
Externe, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de
Telecomunicații Speciale și Ministerului Justiției în societățile
comerciale, în regiile autonome, precum și salarizarea personalului
din compartimentele speciale și a magistraților militari, personalului
auxiliar militar și civil din structurile autorității judecătorești

1. Cadrele militare în activitate, detașate în baza reglementărilor în vigoare să îndeplinească funcții în ministere, alte organe centrale și unități bugetare, beneficiază de următoarele drepturi salariale:

a) salariul de bază al funcției îndeplinite, sporul de vechime în muncă, indemnizații, premii, sporuri și alte drepturi care se acordă personalului civil din unitățile unde își desfășoară activitatea, potrivit legislației care se aplică în unitățile respective; Jurisprudență

b) solda de grad și gradațiile calculate la aceasta, potrivit legislației care se aplică cadrelor militare în activitate;

c) în situația în care drepturile salariale prevăzute la lit. a) și b) sunt mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca militari încadrați în instituțiile militare pe funcții similare celor pe care le îndeplinesc la instituțiile civile unde lucrează, cei în cauză pot opta pentru soldele militare cuvenite celor încadrați în instituții militare. În acest caz drepturile salariale cuvenite conform prevederilor lit. a) se acordă de către instituțiile civile iar diferența până la totalul drepturilor salariale cuvenite în calitate de militar se acordă de către instituțiile militare. Modificări (1)

2. Drepturile prevăzute la pct. 1 lit. b) se acordă și cadrelor militare în activitate încadrate la societățile comerciale și regiile autonome care participă la realizarea sarcinilor în domeniul apărării ordinii publice și siguranței naționale, nominalizate de ministerele și instituțiile prevăzute la art. 1 din lege, și se suportă din fondurile acestora.

3. Salariul de bază inclusiv indemnizațiile, sporurile sau alte drepturi care fac parte din salariul de bază, prevăzute de dispozițiile legale, solda de grad gradațiile și sporul de vechime în muncă se iau în calcul la stabilirea drepturilor de pensie, ajutorului la trecerea în rezervă și a altor drepturi care se acordă în funcție de solda lunară prevăzută pentru cadrele militare în activitate.

4. Drepturile bănești cuvenite cadrelor militare în activitate, care îndeplinesc funcții în afara ministerelor și instituțiilor prevăzute la art. 1 din lege, pe timpul incapacității temporare de muncă, al concediilor de odihnă, permisiilor, precum și pe timpul deplasărilor în interesul serviciului sau în caz de mutare, se acordă potrivit reglementărilor care se aplică în aceste instituții. Modificări (1)

5. Drepturile salariale la trecerea în rezervă pe timpul cursurilor și școlilor urmate în interesul pregătirii militare și în alte situații, se acordă pentru cadrele militare în activitate prevăzute la pct. 1 de către ministerele sau instituțiile centrale de unde au fost detașate.

6. Cadrele militare în activitate prevăzute la pct. 1 beneficiază de premiile care se acordă cadrelor militare în activitate, calculate, în condițiile reglementate pentru acestea asupra drepturilor plătite de către Ministerul Apărării Naționale Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Justiției.

7. Personalul încadrat în compartimentele speciale din ministere, din alte organe centrale și din serviciile de mobilizare a economiei, subordonate Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, va putea beneficia de un spor de salariu de până la 10%, care face parte din salariul de bază. Diferențierea acestui spor pe categorii de personal se face de către ministere, respectiv de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale pentru serviciile de mobilizare, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

8. Drepturile bănești prevăzute la pct. 1 lit. a), pct. 4 și 7 din prezenta anexă se plătesc din fondurile unităților în oare cadrele militare își desfășoară activitatea iar cele prevăzute la pct. 1 lit. b) și pct. 6, din fondurile ministerelor de la care provin.

9. Pentru cadrele militare în activitate salarizate potrivit prezentei anexe, asimilarea funcțiilor îndeplinite, precum și coeficienții de ierarhizare ai acestora se stabilesc de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu acordul ministerelor sau instituțiilor centrale.

10. Coeficientul de ierarhizare al soldei de funcție, pentru cadrele militare în activitate cărora le încetează detașarea și care sunt puse la dispoziție pentru încadrare, este cel corespunzător gradului militar stabilit conform pct. 9 din prezenta anexă, la minim.

11. Magistrații și personalul auxiliar de specialitate, cadre militare în activitate din structurile autorității judecătorești, beneficiază de drepturile reglementate în legislația aplicabilă personalului autorității judecătorești. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Pentru calitatea de cadru militar în activitate beneficiază de: Respingeri de neconstituționalitate (2)

a) solda de grad și gradațiile calculate la aceasta, potrivit legislației aplicabile cadrelor militare în activitate; Jurisprudență

b) premii, sporuri și alte drepturi care se acordă personalului militar, mai puțin cele care au corespondent în legislația aplicabilă organelor autorității judecătorești, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Drepturile bănești cuvenite se plătesc din fondurile Ministerului Apărării Naționale.

12. Personalul civil auxiliar și de altă specialitate din structurile militare ale autorității judecătorești beneficiază de drepturile reglementate în legislația aplicabilă personalului autorității judecătorești, iar pentru activitatea desfășurată în Ministerul Apărării Naționale beneficiază și de drepturile salariale prevăzute la art. 13 din prezenta lege.

ANEXA Nr. 8

DREPTURILE BĂNEȘTI
ale personalului din Ministerul Apărării Naționale,
Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații,
Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază,
Serviciul de Telecomunicații Speciale și din Ministerul Justiției,
care desfășoară misiuni în străinătate

1. Cadrele militare în activitate și militarii angajați pe bază de contract care desfășoară misiuni în străinătate m cadrul forțelor de menținere a păcii sub egida O.N.U., N.A.T.O. sau a altor organizații internaționale, beneficiază de următoarele drepturi bănești:

a) solda lunară, compusă din:

- solda de funcție prevăzută în ordinul de numire sau avută anterior, dacă este mai mare;

- solda gradului pe care îl au;

- diferența soldei de grad, în condițiile art. 10 alin. (1) și (2) din prezenta lege

- gradațiile la care au dreptul;

- solda de merit;

- indemnizația de comandă;

b) un spor lunar de 30%, calculat la solda lunară;

c) o primă de campanie neimpozabilă, o singură dată pentru toată perioada misiunii, egală cu solda lunară. Plata acestei prime se face la plecarea în zona desfășurării misiunii.

2. Drepturile bănești cuvenite personalului care încadrează batalioanele mixte constituite între Armata României și armatele altor țări se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

3. Cadrele militare în activitate și militarii angajați pe bază de contract, care se deplasează în interesul unității trimițătoare pentru a participa la cursuri stagii de practică și specializare, perfecționare sau care desfășoară orice fel de activitate în străinătate, mai puțin cele menționate la pct. 1 și 2 din prezenta anexă, beneficiază pe timpul deplasării de solda lunară avută.

ANEXA Nr. 9

DREPTURILE
specifice personalului din Ministerul Apărării Naționale,
Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul
de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul
de Telecomunicații Speciale și din Ministerul Justiției

1. Cadrele militare în activitate, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili care au în primire cai sau câini de serviciu au dreptul, pe perioada respectivă, la un spor de 5% din solda lunară.

2. În cazuri cu totul excepționale, când nevoia justificată a muncii o cere, personalul poate călători cu orice tren, la orice clasă, cu vagon de dormit și cu orice alt mijloc de transport, însă numai cu aprobarea prealabilă a comandanților (șefilor) de unități, care răspund personal de aceasta. Modificări (1)

3. Militarii în termen din unitățile de pompieri, care sunt cuprinși în gărzile operative de intervenție la incendii, beneficiază de solda lunară prevăzută în anexa nr. 2 pct. 1 lit. a), majorată cu 50%.

4. În unitățile la care, pentru întreținerea curățeniei localurilor, spălatul echipamentului și cazarmamentului, în statele de organizare nu este prevăzut în acest scop nici un post sau fracțiune de post poate fi folosit personal din afara ministerului sau instituției centrale, pe bază de convenție, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale.

Pentru activități privind evidența populației, pașapoarte, circulația publică, traduceri, translatori, prelucrarea fondului arhivistic și alte documente proprii sau alte activități specifice, stabilite de conducerea ministerului sau instituției centrale, pot fi folosiți colaboratori, care vor fi plătiți potrivit prevederilor legale.

5. Compensația lunară pentru chirie, prevăzută la art. 20 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, și indemnizația lunară pentru soțiile cadrelor militare mutate în interesul serviciului într-o altă garnizoană, prevăzută la art. 20 alin. 2 din aceeași lege și în Hotărârea Guvernului nr. 1.109/1996, se acordă și persoanelor chemate sau rechemate în cadrele militare în activitate, dacă sunt încadrate în unități militare situate în alte localități decât cele unde își au domiciliul.

6. Guvernul României este abilitat să stabilească și alte drepturi specifice ministerelor și instituțiilor prevăzute în prezenta lege. Modificări (1)

7. Drepturile bănești stabilite a fi acordate prin alte acte normative, în raport cu solda de bază, se vor calcula față de solda lunară.

8. Perioadele pentru care se acordă drepturile prevăzute la art. 32 alin. (2) și la art. 33 din lege constituie vechime în muncă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Personal contractual. Spor de dispozitiv acordat în baza contractului colectiv de muncă. Plată nedatorată
Personal contractual. Reîncadrare. Neincludere spor dispozitiv
Salarizare. Funcționar public. Spor de dificultate inclus în salariu prin dispoziția primarului. Legalitatea includerii sporului în salariul. Dispoziții legale abrogate ulterior rămânerii irevocabile a hotărârii
Contractul de ambarcare
Ajutorul de deces pentru personalul MAI si MApN, plafonat
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 37/2009 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 47 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 13 din același act normativ, cu referire la posibilitatea acordării indemnizației de dispozitiv lunare în cuantum de 25% din salariul de bază tuturor funcționarilor publici și personalului contractual care își desfășoară activitatea în domeniul administrației publice locale
;
se încarcă...