Parlamentul României

Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 5 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

d) o permisie sau o învoire de 4 zile (din care două zile lucrătoare), o dată la 45 de zile, cu plata drepturilor de soldă, respectiv salariu și rambursarea cheltuielilor de transport, celor care lucrează în alte, localități decât cele în care își au domiciliul;

e) transport gratuit în aceleași condiții în care se acordă cadrelor militare mutate în interes de serviciu în alte garnizoane decât cele în care își au domiciliul.

Prevederi comune pentru lit. A și B

Normele valorice individuale și planul valoric în funcție de care se acordă primele lunare se stabilesc în baza regulamentelor elaborate de ministerele sau de instituțiile centrale.

Prima lunară pentru depășirea planului valoric se acordă în funcție de timpul prestat, de aportul la realizarea acestor acțiuni și de respectarea disciplinei militare și a muncii.

De drepturile prevăzute în această anexă beneficiază și cadrele militare în activitate încadrate în unitatea militară disciplinară care participă la executarea unor lucrări și prestații în economie.

Militarii condamnați să execute pedeapsa în unitatea militară disciplinară, pe timpul cât participă Ia lucrări și prestații în economie, beneficiază de 10% din valoarea muncii prestate, cu condiția îndeplinirii normelor stabilite.

Alte prevederi

Personalul militar și civil din unitățile militare finanțate integral din surse extrabugetare beneficiază de o primă lunară care se acordă dintr-un fond constituit de 80% din depășirea realizată și se acordă astfel:

- până la 25% din solda lunară, respectiv din salariul de bază, pentru personalul direct productiv;

- până la 20% din solda lunară, respectiv din salariul de bază, pentru personalul indirect productiv.

Personalul militar și civil căruia i se aplică prevederile lit. A și B nu beneficiază de primele ai de premiul anual, stabilite la art. 28 și 29 din lege, pentru perioada respectivă, de plata orelor prestate peste programul normal de lucru și nici de indemnizația de șantier.

C. Drepturile cadrelor militare în activitate, ale militarilor angajați pe bază de contract și ale salariaților civili care execută lucrări geo-topo-fotogrammetrice în teren

Cadrele militare în activitate, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili care execută în teren lucrări de astronomie, geodezie, nivelment și topo-fotogrammetrie, pe timpul cât se află în alte localități decât sediul unității, beneficiază de:

a) indemnizația de delegare integrală, în cuantumul prevăzut de dispozițiile legale în vigoare, indiferent de distanța și de durata în zile a participării la lucrări, cu condiția ca locul de muncă să fie în altă localitate decât localitatea unde își au domiciliul și numai în cazul în care nu se pot înapoia zilnic la domiciliu;

b) cheltuieli de cazare, potrivit reglementărilor în vigoare, pentru personalul care se deplasează în interesul serviciului, atunci când nu li se poate asigura cazarea în mod gratuit.

Personalul militar și civil care beneficiază de drepturile prevăzute mai sus nu beneficiază de plata orelor prestate peste programul normal de lucru și nici de indemnizația de șantier.

D. Unitățile și categoriile de personal pentru care se aplică prevederile prezentei anexe se stabilesc prin ordin al ministrului, respectiv al conducătorului instituției centrale.

ANEXA Nr. 6 Jurisprudență (2)

FUNCȚII SPECIFICE
pentru personalul civil din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Ministerului Justiției
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Asimilarea funcțiilor
1. Criptanalist S Cercetător științific principal gradele III-I, cercetător științific
- gradul IA
- gradul I
- gradul II
- gradul III
2. Responsabil (șef) grup popote; responsabil (șef) popotă M Administrator, III-I
I
II
III
3. Șef spălătorie mecanică M Tehnician debutant, III-IA
I
II
III
IV
Debutant
4. Însoțitor de bord M Referent debutant, III-IA
I
II
III
IV
Debutant
5. Radiotelegrafist, radiogoniometrist, operator control spațiu aerian M Tehnician, II-IA
I
II
III
6. Telefonist Muncitor
I III
II IV
III V
IV VI
7. Telegrafist Muncitor
I III
II IV
III V
8. Telexist Muncitor
I IV
II V
9. Telefonist T.S. Muncitor
I I
II II
III III
IV IV
V V
VI VI
10. Telefonist supraveghetor T.S. Muncitor
I I
II II
11. Oficiant. T,S. Muncitor
I I
II II
III III
IV IV
V V
VI VI
12. Conducător autodrezină Muncitor III

ANEXA Nr. 7 Referințe (1), Jurisprudență (3)

UNELE REGLEMENTĂRI
privind salarizarea cadrelor militare în activitate care îndeplinesc
funcții în afara Ministerului Apărării Naționale, Ministerului
de Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații
Externe, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de
Telecomunicații Speciale și Ministerului Justiției în societățile
comerciale, în regiile autonome, precum și salarizarea personalului
din compartimentele speciale și a magistraților militari, personalului
auxiliar militar și civil din structurile autorității judecătorești

1. Cadrele militare în activitate, detașate în baza reglementărilor în vigoare să îndeplinească funcții în ministere, alte organe centrale și unități bugetare, beneficiază de următoarele drepturi salariale:

a) salariul de bază al funcției îndeplinite, sporul de vechime în muncă, indemnizații, premii, sporuri și alte drepturi care se acordă personalului civil din unitățile unde își desfășoară activitatea, potrivit legislației care se aplică în unitățile respective; Jurisprudență (1)

b) solda de grad și gradațiile calculate la aceasta, potrivit legislației care se aplică cadrelor militare în activitate;

c) în situația în care drepturile salariale prevăzute la lit. a) și b) sunt mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca militari încadrați în instituțiile militare pe funcții similare celor pe care le îndeplinesc la instituțiile civile unde lucrează, cei în cauză pot opta pentru soldele militare cuvenite celor încadrați în instituții militare. În acest caz drepturile salariale cuvenite conform prevederilor lit. a) se acordă de către instituțiile civile iar diferența până la totalul drepturilor salariale cuvenite în calitate de militar se acordă de către instituțiile militare. Modificări (1)

2. Drepturile prevăzute la pct. 1 lit. b) se acordă și cadrelor militare în activitate încadrate la societățile comerciale și regiile autonome care participă la realizarea sarcinilor în domeniul apărării ordinii publice și siguranței naționale, nominalizate de ministerele și instituțiile prevăzute la art. 1 din lege, și se suportă din fondurile acestora.

3. Salariul de bază inclusiv indemnizațiile, sporurile sau alte drepturi care fac parte din salariul de bază, prevăzute de dispozițiile legale, solda de grad gradațiile și sporul de vechime în muncă se iau în calcul la stabilirea drepturilor de pensie, ajutorului la trecerea în rezervă și a altor drepturi care se acordă în funcție de solda lunară prevăzută pentru cadrele militare în activitate.

4. Drepturile bănești cuvenite cadrelor militare în activitate, care îndeplinesc funcții în afara ministerelor și instituțiilor prevăzute la art. 1 din lege, pe timpul incapacității temporare de muncă, al concediilor de odihnă, permisiilor, precum și pe timpul deplasărilor în interesul serviciului sau în caz de mutare, se acordă potrivit reglementărilor care se aplică în aceste instituții.

5. Drepturile salariale la trecerea în rezervă pe timpul cursurilor și școlilor urmate în interesul pregătirii militare și în alte situații, se acordă pentru cadrele militare în activitate prevăzute la pct. 1 de către ministerele sau instituțiile centrale de unde au fost detașate.

6. Cadrele militare în activitate prevăzute la pct. 1 beneficiază de premiile care se acordă cadrelor militare în activitate, calculate, în condițiile reglementate pentru acestea asupra drepturilor plătite de către Ministerul Apărării Naționale Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Justiției.

7. Personalul încadrat în compartimentele speciale din ministere, din alte organe centrale și din serviciile de mobilizare a economiei, subordonate Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, va putea beneficia de un spor de salariu de până la 10%, care face parte din salariul de bază. Diferențierea acestui spor pe categorii de personal se face de către ministere, respectiv de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale pentru serviciile de mobilizare, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

8. Drepturile bănești prevăzute la pct. 1 lit. a), pct. 4 și 7 din prezenta anexă se plătesc din fondurile unităților în oare cadrele militare își desfășoară activitatea iar cele prevăzute la pct. 1 lit. b) și pct. 6, din fondurile ministerelor de la care provin.

9. Pentru cadrele militare în activitate salarizate potrivit prezentei anexe, asimilarea funcțiilor îndeplinite, precum și coeficienții de ierarhizare ai acestora se stabilesc de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu acordul ministerelor sau instituțiilor centrale.

10. Coeficientul de ierarhizare al soldei de funcție, pentru cadrele militare în activitate cărora le încetează detașarea și care sunt puse la dispoziție pentru încadrare, este cel corespunzător gradului militar stabilit conform pct. 9 din prezenta anexă, la minim.

11. Magistrații și personalul auxiliar de specialitate, cadre militare în activitate din structurile autorității judecătorești, beneficiază de drepturile reglementate în legislația aplicabilă personalului autorității judecătorești. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (6)

Pentru calitatea de cadru militar în activitate beneficiază de:

a) solda de grad și gradațiile calculate la aceasta, potrivit legislației aplicabile cadrelor militare în activitate; Jurisprudență (1)

b) premii, sporuri și alte drepturi care se acordă personalului militar, mai puțin cele care au corespondent în legislația aplicabilă organelor autorității judecătorești, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Drepturile bănești cuvenite se plătesc din fondurile Ministerului Apărării Naționale.

12. Personalul civil auxiliar și de altă specialitate din structurile militare ale autorității judecătorești beneficiază de drepturile reglementate în legislația aplicabilă personalului autorității judecătorești, iar pentru activitatea desfășurată în Ministerul Apărării Naționale beneficiază și de drepturile salariale prevăzute la art. 13 din prezenta lege.

ANEXA Nr. 8

DREPTURILE BĂNEȘTI
ale personalului din Ministerul Apărării Naționale,
Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații,
Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază,
Serviciul de Telecomunicații Speciale și din Ministerul Justiției,
care desfășoară misiuni în străinătate

1. Cadrele militare în activitate și militarii angajați pe bază de contract care desfășoară misiuni în străinătate m cadrul forțelor de menținere a păcii sub egida O.N.U., N.A.T.O. sau a altor organizații internaționale, beneficiază de următoarele drepturi bănești:

a) solda lunară, compusă din:

- solda de funcție prevăzută în ordinul de numire sau avută anterior, dacă este mai mare;

- solda gradului pe care îl au;

- diferența soldei de grad, în condițiile art. 10 alin. (1) și (2) din prezenta lege

- gradațiile la care au dreptul;

- solda de merit;

- indemnizația de comandă;

b) un spor lunar de 30%, calculat la solda lunară;

c) o primă de campanie neimpozabilă, o singură dată pentru toată perioada misiunii, egală cu solda lunară. Plata acestei prime se face la plecarea în zona desfășurării misiunii.

2. Drepturile bănești cuvenite personalului care încadrează batalioanele mixte constituite între Armata României și armatele altor țări se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

3. Cadrele militare în activitate și militarii angajați pe bază de contract, care se deplasează în interesul unității trimițătoare pentru a participa la cursuri stagii de practică și specializare, perfecționare sau care desfășoară orice fel de activitate în străinătate, mai puțin cele menționate la pct. 1 și 2 din prezenta anexă, beneficiază pe timpul deplasării de solda lunară avută.

ANEXA Nr. 9

DREPTURILE
specifice personalului din Ministerul Apărării Naționale,
Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul
de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul
de Telecomunicații Speciale și din Ministerul Justiției

1. Cadrele militare în activitate, militarii angajați pe bază de contract și salariații civili care au în primire cai sau câini de serviciu au dreptul, pe perioada respectivă, la un spor de 5% din solda lunară.

2. În cazuri cu totul excepționale, când nevoia justificată a muncii o cere, personalul poate călători cu orice tren, la orice clasă, cu vagon de dormit și cu orice alt mijloc de transport, însă numai cu aprobarea prealabilă a comandanților (șefilor) de unități, care răspund personal de aceasta.

3. Militarii în termen din unitățile de pompieri, care sunt cuprinși în gărzile operative de intervenție la incendii, beneficiază de solda lunară prevăzută în anexa nr. 2 pct. 1 lit. a), majorată cu 50%.

4. În unitățile la care, pentru întreținerea curățeniei localurilor, spălatul echipamentului și cazarmamentului, în statele de organizare nu este prevăzut în acest scop nici un post sau fracțiune de post poate fi folosit personal din afara ministerului sau instituției centrale, pe bază de convenție, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale.

Pentru activități privind evidența populației, pașapoarte, circulația publică, traduceri, translatori, prelucrarea fondului arhivistic și alte documente proprii sau alte activități specifice, stabilite de conducerea ministerului sau instituției centrale, pot fi folosiți colaboratori, care vor fi plătiți potrivit prevederilor legale.

5. Compensația lunară pentru chirie, prevăzută la art. 20 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, și indemnizația lunară pentru soțiile cadrelor militare mutate în interesul serviciului într-o altă garnizoană, prevăzută la art. 20 alin. 2 din aceeași lege și în Hotărârea Guvernului nr. 1.109/1996, se acordă și persoanelor chemate sau rechemate în cadrele militare în activitate, dacă sunt încadrate în unități militare situate în alte localități decât cele unde își au domiciliul.

6. Guvernul României este abilitat să stabilească și alte drepturi specifice ministerelor și instituțiilor prevăzute în prezenta lege.

7. Drepturile bănești stabilite a fi acordate prin alte acte normative, în raport cu solda de bază, se vor calcula față de solda lunară.

8. Perioadele pentru care se acordă drepturile prevăzute la art. 32 alin. (2) și la art. 33 din lege constituie vechime în muncă.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...