Guvernul României

Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din 26.07.2006

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 august 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Casa Națională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, este instituție publică autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, care administrează și gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea aplicării politicilor și programelor Guvernului în domeniul sanitar.

(2) CNAS are sediul în municipiul București, Calea Călărașilor nr. 248, sectorul 3, și funcționează pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administrație și aprobat prin hotărâre a Guvernului, și are siglă proprie, conform anexei la prezentul statut.

(3) CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea funcționării unitare și coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România și are în subordine casele de asigurări de sănătate județene și Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, denumite în continuare case de asigurări, sunt instituții publice cu personalitate juridică, cu bugete proprii, în subordinea CNAS.

(2) Casele de asigurări se organizează și funcționează potrivit statutelor proprii, care respectă prevederile statutului-cadru aprobat de Consiliul de administrație al CNAS.

(3) Casele de asigurări colectează contribuțiile persoanelor fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se realizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, și gestionează bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate aprobat, cu respectarea prevederilor legii, asigurând funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local. Casele de asigurări pot derula și activități pentru valorizarea fondurilor gestionate, respectiv închirieri, proiecte, studii, manifestări științifice, exploatarea patrimoniului propriu, precum și alte activități în acest sens, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. -

(1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății populației, care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asigurați, sunt obligatorii și funcționează ca un sistem unitar.

(2) În scopul exercitării controlului asupra sistemului de asigurări sociale de sănătate de către Ministerul Sănătății Publice, CNAS va transmite Ministerului Sănătății Publice, trimestrial și anual, informații cu privire la furnizarea de servicii medicale, pe domenii de asistență medicală, contractarea, decontarea și finanțarea acestora. Informațiile și metodologia de raportare a acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătății publice și al președintelui CNAS. Modificări (1)

CAPITOLUL II Relațiile CNAS cu asigurații

Art. 4. -

(1) Relațiile ce se stabilesc între asigurați și casele de asigurări au la bază următoarele principii:

a) alegerea liberă de către asigurați a casei de asigurări;

b) solidaritatea și subsidiaritatea în constituirea și utilizarea fondurilor;

c) participarea obligatorie la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru formarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare Fond;

d) acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil și nediscriminatoriu, conform legii;

e) transparența activității sistemului de asigurări sociale de sănătate;

f) confidențialitatea datelor, în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul.

(2) Drepturile și obligațiile asiguraților sunt stabilite prin lege.

(3) Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puțin o dată pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, nivelului de contribuție personală și modalității de plată, precum și asupra drepturilor și obligațiilor sale. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(4) Persoanele care au obligația să se asigure, în condițiile legii, încheie un contract de asigurare cu casele de asigurări, direct sau prin angajator, al cărui model se stabilește prin ordin al președintelui CNAS, cu avizul consiliului de administrație.

(5) Calitatea de asigurat și drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de ședere în România. Modificări (1)

CAPITOLUL III Atribuțiile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Art. 5. -

(1) CNAS are următoarele atribuții:

1. gestionează Fondul, în condițiile legii, prin președintele CNAS, împreună cu casele de asigurări, inclusiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, până la reorganizarea acestora; Modificări (1)

2. propune, cu avizul Ministerului Sănătății Publice, proiecte de acte normative pentru asigurarea funcționării sistemului de asigurări sociale de sănătate și acordă aviz conform proiectelor de acte normative care au incidență asupra Fondului; Modificări (1)

3. elaborează, implementează și gestionează procedurile și formularele unitare, avizate de Ministerul Sănătății Publice, pentru administrarea sistemului de asigurări sociale de sănătate; Modificări (1)

4. elaborează și actualizează Registrul unic de evidență a asiguraților;

5. elaborează și publică raportul anual, precum și execuția bugetară pe capitole și subcapitole și planul de activitate pentru anul următor; Modificări (1)

6. asigură organizarea sistemului informatic și informațional unic integrat pentru înregistrarea asiguraților și pentru gestionarea și administrarea Fondului. Indicatorii folosiți în raportarea datelor în sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt unitari și se stabilesc de Ministerul Sănătății Publice, la propunerea CNAS, Colegiului Medicilor din România și Colegiului Medicilor Dentiști din România; Modificări (1)

7. răspunde pentru activitățile proprii sistemului de asigurări sociale de sănătate în fața Guvernului și față de asigurați; Modificări (1)

8. elaborează strategia sistemului de asigurări sociale de sănătate cu privire la colectarea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate care se află în administrarea CNAS, potrivit competențelor stabilite de lege, precum și cu privire la utilizarea și administrarea acestuia în condițiile legii;

9. participă la stabilirea obiectivelor programelor de sănătate publică, în colaborare cu Ministerul Sănătății Publice, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciștilor din România, reprezentanți ai asiguraților, spitalelor și clinicilor universitare, ai unităților de cercetare, ai organizațiilor neguvernamentale, ai sindicatelor și patronatelor, ai ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie; Modificări (1)

10. elaborează și stabilește, împreună cu Ministerul Sănătății Publice, prin comisiile organizate la nivel național, metodologia și nivelul de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale și medicamente; Modificări (1)

11. elaborează proiectul contractului-cadru, care se prezintă de către Ministerul Sănătății Publice spre aprobare Guvernului; Modificări (1)

12. elaborează proiectul normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Farmaciștilor din România, Colegiului Medicilor Dentiști din România, Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din România, precum și a organizațiilor patronale și sindicale reprezentative din domeniul medical, până la data de 15 decembrie a anului în curs pentru anul următor, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice și al președintelui CNAS; Modificări (1)

13. elaborează împreună cu Ministerul Sănătății Publice criteriile privind calitatea asistenței medicale acordate asiguraților referitoare la diagnostic și tratamentul medico-chirurgical și stomatologic;

14. elaborează condițiile privind acordarea asistenței medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu consultarea Colegiului Medicilor din România și a Colegiului Medicilor Dentiști din România;

15. participă anual și ori de câte ori este nevoie la elaborarea listei de medicamente eliberate cu sau fără contribuție personală, pe baza prescripțiilor medicale, pentru persoanele asigurate; Modificări (1)

16. administrează și întreține bunurile imobile și baza materială din patrimoniu, în condițiile legii;

17. analizează proiectele bugetelor de venituri și cheltuieli ale caselor de asigurări propuse de acestea;

18. elaborează caracteristicile tehnice ale cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum și modalitățile de elaborare și implementare a acestuia;

19. îndeplinește funcția de organism de legătură, care asigură comunicarea cu organismele similare din statele care au încheiat cu România documente internaționale cu prevederi în domeniul sănătății;

20. elaborează strategiile necesare și acționează pentru îndeplinirea condițiilor de aderare impuse de Uniunea Europeană ca parte integrantă a politicii guvernamentale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;

21. realizează prognoze, strategii, studii și analize privind dezvoltarea, funcționarea, eficacitatea și performanțele sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, în vederea perfecționării acestuia;

22. îndrumă metodologic și controlează modul de aplicare a dispozițiilor legale de către casele de asigurări;

23. negociază și contractează cu instituții abilitate de lege colectarea și prelucrarea datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguraților, în vederea contractării și decontării acestora de către casele de asigurări;

24. acordă gratuit informații, consultanță și asistență în domeniul asigurărilor sociale de sănătate persoanelor asigurate, angajatorilor și furnizorilor de servicii medicale;

25. participă la licitații naționale organizate de Ministerul Sănătății Publice pentru achiziția de medicamente și materiale specifice pentru realizarea programelor de sănătate; Modificări (2)

26. încheie și derulează contracte de achiziții publice pentru medicamente și materiale sanitare pentru derularea programelor de sănătate, precum și contracte de furnizare de servicii medicale de dializă; Modificări (2)

27. monitorizează și controlează modalitatea de eliberare a medicamentelor compensate și gratuite; Modificări (1)

28. organizează, împreună cu Ministerul Sănătății Publice și Ministerul Justiției, comisia centrală de arbitraj, care este condusă de un consiliu de conducere format din reprezentanți ai Ministerului Sănătății Publice, CNAS, Colegiului Medicilor din România, Colegiului Farmaciștilor din România și Colegiului Medicilor Dentiști din România; Modificări (2)

29. aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale caselor de asigurări, în condițiile legii;

30. asigură evidența statistică necesară în activitatea specifică sistemului de asigurări sociale de sănătate și colaborează cu instituții care au atribuții în domeniul statisticii;

31. efectuează, direct sau prin intermediari specializați, sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacție a asiguraților și de evaluare a interesului manifestat de aceștia față de calitatea serviciilor medicale și asigură controlul măsurilor stabilite în gestionarea fondurilor pentru realizarea funcționării sistemului de asigurări sociale de sănătate într-un mod coerent și unitar; Modificări (1)

32. inițiază, negociază și încheie cu instituții similare documente de cooperare internațională în domeniul său de activitate și derulează programe finanțate de organisme internaționale având ca specific asigurările de sănătate;

33. cooperează cu partenerii sociali (patronate, sindicate, societate civilă) și cu celelalte instituții cu atribuții în asigurarea și promovarea sănătății;

34. asigură informarea cel puțin o dată pe an a fiecărui asigurat, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, nivelului de contribuție și modului de plată, dar și asupra drepturilor și obligațiilor sale, precum și asupra mijloacelor de păstrare a sănătății, de reducere și de evitare a cauzelor de îmbolnăvire și asupra pericolelor la care se expun în cazul consumului de droguri, alcool și tutun;

35. monitorizează și controlează modul de încheiere și executare a contractelor încheiate între casele de asigurări și furnizorii de servicii medicale, de medicamente și de dispozitive medicale;

36. monitorizează funcționarea organelor de conducere ale caselor de asigurări și stabilește atribuțiile acestora, în condițiile legii;

37. asigură logistica funcționării unitare și coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate;

38. folosește mijloacele adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea și susținerea intereselor asiguraților;

39. organizează și efectuează împreună cu casele de asigurări controlul serviciilor medicale care se acordă asiguraților pe baza contractelor de furnizare de servicii încheiate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; Modificări (1)

40. asigură aplicarea unitară a modalităților de acordare a asistenței medicale cetățenilor statelor cu care România a încheiat acorduri;

41. asigură logistica și baza materială necesare activității de pregătire și formare profesională a personalului, din cheltuielile de administrare a Fondului;

42. prezintă un raport anual Guvernului privind starea sistemului de asigurări sociale de sănătate;

43. prezintă rapoarte Parlamentului, la solicitarea acestuia;

44. implementează programele naționale de sănătate cu scop curativ finanțate din bugetul Fondului, conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătății Publice; Modificări (2)

45. răspunde de asigurarea, urmărirea și controlul fondurilor alocate pentru derularea programelor și subprogramelor de sănătate cu scop curativ, precum și de monitorizarea, controlul și analiza indicatorilor fizici și de eficiență, prin intermediul caselor de asigurări de sănătate; Modificări (2)

46. transmite Agenției Naționale pentru Programe de Sănătate, trimestrial, anual și ori de câte ori este nevoie, analiza modului în care au fost derulate programele naționale de sănătate cu scop curativ finanțate din bugetul Fondului;

47. poate elabora, pentru furnizorii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, protocoale de practică, ca bază de decontare pentru servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Farmaciștilor din România, Colegiului Medicilor Dentiști din România și Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România; Modificări (1)

48. alte atribuții prevăzute de acte normative în domeniul sănătății.

(2) Realizarea atribuțiilor ce revin CNAS, potrivit legii, este supusă controlului organelor competente potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Organele de conducere ale CNAS împreună cu structurile de specialitate asigură realizarea atribuțiilor generale ale CNAS, potrivit legii, prezentului statut, Regulamentului de organizare și funcționare al CNAS, precum și prin delegare de competență sau mandat, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6. - Modificări (1)

CNAS și casele de asigurări funcționează având la bază un sistem informatic și informațional unic integrat pentru înregistrarea asiguraților și pentru gestionarea și administrarea Fondului.

Art. 7. - Jurisprudență (7)

CNAS elaborează norme privind aplicarea măsurilor de executare silită și de urmărire a contribuțiilor datorate la Fond pentru persoanele fizice, potrivit limitei de competență stabilite de lege, precum și norme tehnice privind constituirea și utilizarea fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul CNAS și caselor de asigurări, în condițiile stabilite de lege.

Art. 8. -

Pe lângă CNAS funcționează experți pentru implementarea programelor naționale de sănătate curative, finanțate din Fond, precum și alte activități stabilite prin ordin al președintelui CNAS.

CAPITOLUL IV Organele de conducere ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Art. 9. -

Organele de conducere ale CNAS, potrivit Legii nr. 95/2006, sunt:

a) adunarea reprezentanților;

b) consiliul de administrație;

c) președintele;

d) comitetul director;

e) 2 vicepreședinți; Modificări (1)

f) directorul general.

SECȚIUNEA 1 Atribuțiile și funcționarea adunării reprezentanților

Art. 10. -

Adunarea reprezentanților CNAS are următoarele atribuții:

1. propune modificarea Statutului CNAS;

2. analizează repartizarea bugetului aprobat de către cei în drept și recomandă ordonatorului principal de credite luarea măsurilor necesare pentru modificarea acestuia, în condițiile legii;

3. analizează modul de utilizare a Fondului, costurile din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, serviciile medicale acordate și tarifele practicate la contractarea pachetului de servicii de bază și recomandă măsurile legale pentru folosirea cu eficiență a fondurilor și de respectare a drepturilor asiguraților;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...