Selecția proiectelor cinematografice pentru acordarea creditului direct | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL II Selecția proiectelor cinematografice pentru acordarea creditului direct

SECȚIUNEA I Prevederi generale

Art. 4. -

Creditul direct se acordă, în condițiile legii și ale prezentului regulament, pentru:

a) producția filmelor de lung și scurt metraj de ficțiune, documentare și de animație românești sau cu participare românească;

b) dezvoltarea proiectelor cinematografice pentru realizarea filmelor de lung metraj de ficțiune, documentare și de animație românești sau cu participare românească.

Art. 5. -

(1) Sesiunile de selecție a proiectelor cinematografice, pentru acordarea creditului direct, se organizează de două ori pe an și se desfășoară potrivit dispozițiilor legale și ale prezentului regulament.

(2) Sesiunile de selecție se anunță prin mijloacele de informare în masă, prin publicarea în cel puțin 3 ziare cu acoperire națională și pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei, precum și prin afișare la sediul Centrului Național al Cinematografiei, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită de depunere a dosarelor de concurs.

Art. 6. -

Pot solicita credit direct pentru producție și dezvoltare persoanele fizice și juridice autorizate care au câștigat o sesiune de selecție și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;

b) au un capital social de minimum 20.000 lei, în cazul persoanelor juridice, respectiv prezintă o scrisoare de garanție bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Național al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice;

c) au obținut, în condițiile legii, acordul scris al autorului/autorilor scenariului pentru realizarea filmului, precum și dreptul de exploatare a filmului produs;

d) prezintă dosarul proiectului, întocmit în conformitate cu prevederile prezentului regulament;

e) fac dovada, inclusiv prin declarație dată pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că nu au datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale, la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și la Fondul cinematografic, cu excepția ratelor scadente la contractele încheiate cu Centrul Național al Cinematografiei.

Art. 7. - Modificări (1)

Creditul direct se acordă, în exclusivitate, proiectelor cinematografice care au fost declarate câștigătoare ale concursurilor de selecție organizate de Centrul Național al Cinematografiei, conform hotărârii finale emise în acest sens de comisiile de selecție și de Consiliu, și care îndeplinesc condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare și ale prezentului regulament.

Art. 8. -

Creditul direct se acordă în baza contractului de creditare, încheiat între Centrul Național al Cinematografiei, în calitate de creditor, și producătorul filmului, în calitate de beneficiar.

Art. 9. - Modificări (3)

La data anunțării publice a primei sesiuni anuale de concurs, Centrul Național al Cinematografiei va comunica lista festivalurilor cinematografice acreditate oficial de Federația Internațională a Asociațiilor Producătorilor de Film (F.I.A.P.F.), precizând festivalurile ce sunt incluse în categoria "A", pentru a fi luate în considerație în condițiile legii și ale prezentului regulament.

Art. 10. -

(1) La data anunțării publice a concursului, directorul general al Centrului Național al Cinematografiei numește secretariatul tehnic al concursului, alcătuit din 3 persoane, funcționari publici din cadrul Centrului Național al Cinematografiei.

(2) Secretariatul tehnic al concursului are obligația ca, în baza dispozițiilor legale și ale prevederilor prezentului regulament, să asigure verificarea și înscrierea la concurs a dosarelor de proiecte care întrunesc condițiile de eligibilitate, să țină evidența lucrărilor și a documentelor legate de organizarea și desfășurarea concursului și să pună la dispoziția comisiei de selecție, la termenele prevăzute, toate documentele: dosarele scenariilor de filme, sub formă securizată, și dosarele cu proiecte cinematografice. Modificări (1)

(3) Secretariatul tehnic al concursului va primi și va înregistra numai proiectele care cuprind documentele prevăzute de prezentul regulament.

(4) Secretariatul tehnic al concursului are obligația de a analiza conformitatea și realitatea documentelor din dosarele de concurs depuse la Centrul Național al Cinematografiei și de a transmite comisiei de selecție a proiectelor dosarele de scenariu, în termen de două zile de la data limită de depunere a dosarelor de concurs. Modificări (2)

(5) În situația în care secretariatul tehnic al concursului constată faptul că unele proiecte depuse nu cuprind toate documentele prevăzute de prezentul regulament ori că datele și informațiile cuprinse în aceste documente nu corespund realității, propune directorului general al Centrului Național al Cinematografiei respingerea proiectelor respective. Directorul general se pronunță prin decizie motivată. Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (2)

(1) La data anunțării publice a concursului, Centrul Național al Cinematografiei va comunica valoarea totală a fondurilor alocate pentru respectiva sesiune de concurs. Din totalul fondurilor stabilite pentru fiecare sesiune de concurs se va aloca un cuantum minim de 15% pentru filmele de lung metraj de ficțiune de debut, minimum 5% pentru filme de scurt metraj de ficțiune, precum și 15% pentru filmele documentare și de animație. Totodată, Centrul Național al Cinematografiei va comunica și suma maximă alocată pentru dezvoltarea proiectelor de film. Modificări (1)

(2) Înainte de fiecare sesiune de concurs, Centrul Național al Cinematografiei va comunica, de asemenea, și cuantumul maxim care se poate aloca unui producător, persoană fizică sau juridică autorizată ca atare. Cuantumul maxim ce se poate aloca unui producător se referă exclusiv la creditul direct pentru producție.

Art. 12. -

Sesiunile de selecție sunt organizate pentru proiecte cinematografice și cuprind două etape: selecția scenariilor și selecția proiectelor cinematografice.

Art. 13. -

(1) În vederea înscrierii la sesiunea de selecție a proiectelor cinematografice, persoanele juridice și fizice autorizate ca atare vor întocmi cererea de înscriere, atât pentru producția de filme, cât și pentru dezvoltarea de proiect, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament.

(2) Cererile de înscriere la concurs, însoțite de documentele precizate la art. 6, se depun și se înregistrează la secretariatul tehnic.

Art. 14. -

(1) În etapa de finanțare, Consiliul analizează dosarele proiectelor cinematografice în ordinea descrescătoare a punctajelor finale stabilite prin hotărâre a comisiilor de selecție a proiectelor cinematografice.

(2) Procentul de finanțare alocat fiecărui proiect se acordă în conformitate cu ierarhizarea proiectelor cinematografice selecționate de comisiile prevăzute de prezentul regulament, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, până la epuizarea sumelor prevăzute pentru sesiunea și secțiunea respective de concurs.

(3) Consiliul decide valoarea creditului direct ce se acordă în funcție de ierarhia stabilită, precum și de conformitatea și realitatea datelor cuprinse în documente privind: Modificări (1)

a) bugetul de producție sau de dezvoltare de proiect, după caz;

b) planul de finanțare;

c) planul de producție pe etape: pregătire, filmare, montaj-sonorizare;

d) modul de derulare a contractelor anterior încheiate între Centrul Național al Cinematografiei și producătorul proiectului cinematografic, dacă este cazul.

(4) Pentru fiecare proiect analizat se întocmește un raport de acordare a creditului financiar, care se semnează de membrii Consiliului.

(5) Activitatea Consiliului de acordare a cuantumului financiar va înceta odată cu epuizarea sumelor prevăzute a fi utilizate în cadrul sesiunii respective de concurs, sub formă de credite directe.

Art. 15. -

(1) Comisiile de selecție și Consiliul se vor întruni, în termen de maximum două zile de la încheierea etapei de finanțare, pentru adoptarea unei hotărâri finale cu privire la rezultatele concursului de selecție a proiectelor cinematografice și de acordare a creditelor directe.

(2) Proiectele care au obținut credite directe sunt declarate câștigătoare ale concursului.

(3) Rezultatele concursului, inclusiv valoarea creditului direct alocat fiecărui proiect câștigător, vor fi făcute publice prin afișare la sediul Centrului Național al Cinematografiei, pe site-ul acestuia, precum și într-un ziar cu acoperire națională, în termen de 5 zile de la redactarea hotărârii finale a comisiei de selecție și a Consiliului. Modificări (1)

(4) Producătorii filmelor care beneficiază de credit direct pot utiliza minimum 20% din bugetul filmului pentru cheltuieli de producție pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau semnatare ale Acordului Central European pentru Comerț Liber.

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Centrul Național al Cinematografiei este obligat să comunice în scris câștigătorilor concursului de selecție, în termen de 7 zile calendaristice de la încheierea etapei de finanțare, hotărârea Consiliului și a comisiilor de selecție.

(2) Hotărârea Consiliului și a comisiilor de selecție se anunță prin mijloace de informare în masă, prin publicarea într-un ziar cu acoperire națională și pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei, precum și prin afișare la sediul Centrului Național al Cinematografiei. Modificări (1)

Art. 17. -

(1) Nerespectarea procedurilor prevăzute de lege și de prezentul regulament privind acordarea creditului direct pentru producție și dezvoltare de proiect poate fi contestată în termen de 30 de zile de la anunțarea rezultatelor sesiunii de concurs, la Ministerul Culturii și Cultelor. Modificări (2)

(2) Ministrul culturii și cultelor va numi, prin ordin, o comisie de soluționare a contestațiilor, formată din 5 membri. Modificări (2)

(3) Comisia de soluționare a contestațiilor se pronunță în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestațiilor.

(4) Hotărârile comisiei de soluționare a contestațiilor se comunică solicitanților în termen de 3 zile de la soluționare.

(5) Hotărârile comisiei de soluționare a contestațiilor pot fi atacate la Curtea de Apel București în 30 de zile de la comunicare. Referințe în jurisprudență (1)

(6) Decizia Curții de Apel București, emisă în soluționarea acestor contestații, este definitivă și irevocabilă.

Art. 18. -

Taxa de participare la concurs, pentru fiecare proiect cinematografic, se stabilește anual, prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.

SECȚIUNEA a II-a Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice

Art. 19. -

(1) Selecția proiectelor cinematografice se face separat, pentru fiecare secțiune de concurs, de către: Modificări (1)

a) o comisie de selecție a proiectelor cinematografice pentru producția și dezvoltarea de proiecte, formată din 5 membri, la secțiunea filmelor de ficțiune de lung și scurt metraj; Modificări (1)

b) o comisie de selecție a proiectelor cinematografice pentru producția și dezvoltarea de proiecte, formată din 3 membri, la secțiunea filmelor documentare și de animație.

(2) Comisia de selecție pentru secțiunea filmelor de ficțiune de lung și scurt metraj este sprijinită de o comisie ajutătoare de lectori fără drept de vot.

(3) Nominalizarea membrilor comisiei de lectori se face de către membrii comisiei de selecție și se aprobă prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.

(4) Comisia de lectori analizează scenariile filmelor de ficțiune și întocmește referate de specialitate, pe care le pune la dispoziția membrilor comisiei de selecție. Modificări (2)

(5) Activitatea comisiei de lectori este o activitate ajutătoare destinată exclusiv membrilor respectivei comisii de selecție. Întreaga responsabilitate privind selecția și evaluarea proiectelor revine exclusiv membrilor comisiei de selecție.

Art. 20. -

(1) Componența comisiilor de selecție a proiectelor cinematografice se stabilește, până la data limită de depunere a dosarelor de concurs, prin ordin al ministrului culturii și cultelor, după consultarea uniunilor și asociațiilor din domeniul cinematografiei. Modificări (1)

(2) Componența comisiilor poate include și persoane care nu fac parte din uniunile sau asociațiile din domeniul cinematografiei, cum ar fi: exploatanți de cinematografe, scriitori, actori sau specialiști din domeniul audiovizualului. Modificări (2)

(3) Membrii comisiilor de selecție sunt desemnați pentru fiecare sesiune de concurs.

(4) Persoanele propuse pentru comisiile de selecție și pentru comisia de lectori, membrii familiilor acestora sau rudele lor de gradul I nu pot participa, în nicio calitate, la realizarea unui proiect cinematografic înscris în sesiunea respectivă de concurs. Modificări (1)

(5) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiilor, pe perioada sesiunii de concurs, membrii acestora, inclusiv membrii comisiei de lectori, vor fi remunerați, pe bază de contracte, din bugetul Fondului cinematografic, într-un cuantum stabilit de Consiliu.

Art. 21. -

Comisiile de selecție vor primi, prin grija secretariatului tehnic, următoarele documente, la termenele precizate, pe bază de proces-verbal de predare-primire, după cum urmează:

Documentul Termen de predare
1. Regulamentul de concurs Prima sesiune de lucru a comisiei
2. Dosarele de scenariu, conform art. 25 alin. (2) și (3) și art. 27 Prima sesiune de lucru a comisiei
3. Formularele-tip pentru fișele de evaluare și notare a scenariilor, conform anexelor nr. 9a)-9f) la prezentul regulament Prima sesiune de lucru a comisiei
4. Plicurile sigilate conform art. 28 alin. (5) și (6) La finalizarea evaluării scenariilor și după semnarea de către toți membrii a clasamentului întocmit
5. Dosarele de proiect aferente scenariilor selecționate de comisie, întocmite conform art. 27 și art. 38 alin. (5) După întocmirea clasamentului și deschiderea plicurilor
Modificări (1)

Art. 22. -

(1) În prima sesiune de lucru, membrii comisiei de selecție și ai comisiei de lectori semnează declarația de confidențialitate, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul regulament. Modificări (1)

(2) Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei va stabili, împreună cu membrii comisiilor de selecție, data până la care aceștia vor finaliza analiza și selecția proiectelor cinematografice, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentului regulament.

(3) În acest scop, secretariatul tehnic al concursului va preda comisiilor de selecție, pe bază de proces-verbal, dosarele de scenariu, sub formă securizată, însoțite de formularele-tip pentru fișele de evaluare și de notare a acestora, conform prezentului regulament.

Art. 23. -

Promovarea scenariilor în etapa a doua de concurs se va face cu stricta respectare a spiritului legii și a prezentului regulament.

SECȚIUNEA a III-a Întocmirea dosarelor de concurs

Art. 24. - Modificări (1)

În vederea participării la concursul de proiecte cinematografice, documentația și formularele necesare vor fi puse la dispoziția solicitanților de secretariatul tehnic al concursului, precum și prin publicarea pe site-ul www.cncinema.ro.

Art. 25. -

(1) Producătorii de filme, participanți la concursul de proiecte cinematografice, vor întocmi în acest scop, potrivit prevederilor legii și ale prezentului regulament, dosarul de scenariu de film și dosarul de proiect.

(2) Dosarele se vor depune la secretariatul tehnic al concursului.

(3) Dosarele de scenariu de film se depun sub formă securizată, fără să conțină numele scenaristului, regizorului, producătorului sau alt indiciu care ar face posibilă identificarea acestora.

Art. 26. - Modificări (1)

Dosarul de scenariu va conține următoarele documente:

1. pentru filme de lung metraj de ficțiune:

a) scenariul de film, întocmit în format standard conform anexei nr. 4 la prezentul regulament, cu un număr de minimum 75 de pagini scrise; Modificări (1)

b) rezumatul scenariului, maximum 5 pagini scrise;

c) concepția regizorală, cu motivația regizorală, aprecierea stilului și a laturii vizuale a filmului, maximum 3 pagini scrise;

2. pentru filme documentare și de animație:

a) scenariul de film, întocmit în format standard conform anexei nr. 4; Modificări (1)

b) concepția regizorală, cu motivația regizorală, aprecierea stilului și a laturii vizuale a filmului, maximum 3 pagini scrise;

c) pentru filmele documentare, orice informații care sunt relevante pentru susținerea temei, lista persoanelor care urmează a fi intervievate sau lista materialelor de arhivă, după caz;

d) pentru filmele de animație, orice informații care sunt relevante pentru susținerea scenariului, schițe ale personajelor, descrierea personajelor, schița de ambianță plastică, dacă este cazul;

3. pentru filme de scurt metraj de ficțiune:

a) scenariul de film, întocmit în format standard conform anexei nr. 4, cu un număr de maximum 60 de pagini scrise;

b) rezumatul scenariului, maximum 3 pagini scrise;

c) concepția regizorală, cu motivația regizorală, aprecierea stilului și a laturii vizuale a filmului, maximum 3 pagini scrise;

4. pentru dezvoltarea de proiecte, filme de lung metraj de ficțiune, documentare și de animație:

a) subiectul și un rezumat al scenariului de maximum 20 de pagini, cu indicarea materialului literar care a stat la baza acestuia, dacă este cazul, și cu prezentarea operei literare după care se propune adaptarea;

b) scenariul de film propus pentru dezvoltare, în faza în care acesta este elaborat, dacă este cazul, întocmit în format standard conform anexei nr. 4;

c) decrierea proiectului;

d) alte informații relevante pentru susținerea necesității dezvoltării proiectului.

Art. 27. - Modificări (1)

Dosarul de proiect se întocmește de către persoanele fizice și juridice autorizate ca atare și care solicită credit direct și va cuprinde următoarele documente:

1. lista cu autorii filmului: regizor, autorul operei originale, dacă este cazul, autorul scenariului, autorul dialogului, dacă este cazul, autorul muzicii special create, dacă este cazul, autorul animației sau alți autori, după caz;

2. opțiunea asupra dreptului de exploatare cinematografică a operei originale care a stat la baza scenariului;

3. contract cu clauză suspensivă între producător și autorul scenariului, precum și între producător și regizor, care să ateste cesiunea exclusivă către producător a drepturilor de realizare și exploatare a filmului respectiv, cu respectarea Legii nr. 8/1996, cu modificările ulterioare;

4. curriculum vitae al scenaristului, regizorului și producătorului persoană juridică și/sau fizică, autorizată ca atare, precum și al persoanei fizice desemnate de persoana juridică să aibă calitatea de producător;

5. devizul de producție al proiectului, întocmit pe capitole de cheltuieli, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament; devizul va conține costuri care nu pot depăși următoarele cote maximale:

- 10% - onorariul (profitul) societăților producătoare;

- 10% - cheltuielile neprevăzute;

- 5% - onorariul pentru activitatea de regizor, precum și pentru cesiunea drepturilor provenite din această activitate;

- 4% - onorariul pentru scrierea scenariului, precum și a dialogurilor și cesiunea exclusivă privind exploatarea scenariului în cadrul operei cinematografice;

- 4% - remunerația producătorului executiv;

- 4% - onorariul plătit pentru muzica special creată.

În cazul coproducțiilor cinematografice, cu excepția onorariului (profitul) societăților producătoare și a cheltuielilor neprevăzute, la care se aplică procentul contribuției financiare a fiecărui coproducător, restul cotelor maximale se aplică la bugetul general și ele vor fi respectate de către coproducătorul român, dacă aceste cheltuieli îi revin acestuia.

Se acceptă prezentarea devizului și într-un format standard, de exemplu Movie Magic;

6. planul de finanțare a proiectului, întocmit conform anexei nr. 5 la prezentul regulament, care trebuie să evidențieze:

a) contribuția proprie la finanțarea unui proiect, care trebuie să fie de minimum 6% din bugetul total al producției și care poate fi constituită din: sume în numerar, servicii sau aport în natură; contribuțiile în numerar vor fi dovedite prin extras de cont bancar ori prin documente contabile atestând cheltuielile efectuate, iar cele în servicii sau în natură, prin documente care să ateste capacitatea tehnică proprie a solicitantului de a le efectua;

b) contribuțiile coproducătorilor sau cofinanțatorilor, dovedite prin: contracte de cofinanțare ori coproducție, scrisori ferme de cofinanțare sau coproducție, din care să rezulte cota de participare la finanțarea proiectului, contracte de prevânzare a filmului sau orice alte surse atrase; în cazul coproducțiilor cinematografice, trebuie să se menționeze cuantumul participării financiare a partenerului străin, contribuția proprie de minimum 6% referindu-se la participarea părții române;

7. planul de producție al filmului, cu menționarea perioadelor calendaristice, pe etape de pregătire și de filmare, cu specificarea numărului de zile de filmare și de mixaj-sonorizare, cât și a datei estimative de finalizare a copiei standard a filmului; planul de producție se întocmește potrivit anexei nr. 6 la prezentul regulament;

8. declarația producătorului, conform anexei nr. 7 la prezentul regulament, în legătură cu: Modificări (2)

a) numărul de spectatori înregistrați în sălile de cinematograf din țară, pentru unul dintre filmele produse începând cu anul 1997;

b) recunoașterea internațională pentru unul dintre filmele produse începând cu anul 1997: premii și/sau selecții la festivalurile de filme acreditate oficial de către F.I.A.P.F., conform listei comunicate de Centrul Național al Cinematografiei; Modificări (1)

c) succesul comercial pentru exploatarea în sălile de cinematograf din străinătate și difuzarea la posturile de televiziune din țară și din străinătate a unuia dintre filmele produse începând cu anul 1997; în declarația producătorului se vor menționa expres documentele în baza cărora a fost completată;

d) situația rambursării creditelor primite de la Fondul cinematografic, dacă este cazul, în funcție de prevederile legale care au stat la baza încheierii contractelor de creditare începând cu anul 1997 și până în prezent;

9. declarația regizorului, conform anexei nr. 8 la prezentul regulament, în legătură cu: Modificări (2)

a) numărul de spectatori înregistrați în sălile de cinematograf din țară, pentru unul dintre filmele realizate în carieră; pentru filmele realizate înainte de 1997 se va ține cont de pragul de referință al anului respectiv, calculat pe baza datelor statistice existente; Modificări (1)

b) recunoașterea internațională pentru unul dintre filmele realizate în întreaga carieră: premii și/sau selecții la festivalurile de filme acreditate oficial de F.I.A.P.F., conform listei comunicate de Centrul Național al Cinematografiei; Modificări (1)

c) succesul comercial pentru exploatarea în sălile de cinematograf din străinătate și difuzarea la posturile de televiziune din țară și din străinătate a unuia dintre filmele realizate începând cu anul 1997; declarația regizorului se întocmește cu menționarea expresă a documentelor în baza cărora a fost completată;

10. solicitarea privind alocarea de credite peste limita de 50%, în situația filmelor dificile și de buget redus.

Art. 28. - Modificări (1)

(1) Dosarul de scenariu de film și dosarul de proiect se depun și se înregistrează la secretariatul tehnic al concursului, până la data limită stabilită în acest sens și comunicată public.

(2) Dosarul de scenariu de film se va depune în câte 5 (cinci) exemplare, iar dosarul de proiect se va depune în câte 2 (două) exemplare. Modificări (1)

(3) Dosarul de scenariu de film se depune sub formă securizată, fără să conțină numele scenaristului, regizorului, producătorului sau vreun alt indiciu care ar face posibilă identificarea acestora.

(4) Descoperirea de către comisia de selecție a unor elemente care ar fi de natură să faciliteze identificarea autorilor unui proiect cinematografic, precum și comunicarea prin orice mijloace a conținutului scenariului de film sau a oricăror alte informații care ar putea duce la această identificare atrage eliminarea proiectului respectiv din concurs. Comisia de selecție se pronunță în acest sens printr-o hotărâre.

(5) Odată cu dosarul de scenariu se depune un plic sigilat în care sunt trecute titlul proiectului, numele scenaristului, numele regizorului și denumirea producătorului, persoană fizică și/sau juridică, autorizate ca atare.

(6) Prin grija secretariatului tehnic al concursului, fiecare dosar de scenariu de film va primi un număr de la 1 la "n", diferit de numărul de înregistrare oficial, care nu va fi completat în fața depunătorului. Același număr va fi trecut și pe plicul sigilat care conține datele de identificare a proiectului.

(7) La terminarea etapei de selecție a scenariilor de film, secretariatul tehnic al concursului va înmâna comisiei de selecție plicurile sigilate, depuse odată cu scenariile de film, care vor fi deschise pentru a fi identificați autorii proiectului.

(8) După deschiderea plicurilor și identificarea autorilor proiectului pentru scenariile de film selecționate pentru etapa a doua, cea de selecție a proiectelor, secretariatul tehnic al concursului va trimite comisiei de selecție dosarele de proiect.

SECȚIUNEA a IV-a Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune

Art. 29. -

(1) Comisia de selecție pentru proiectele filmelor de ficțiune de lung și scurt metraj analizează într-o primă etapă calitatea scenariilor pentru fiecare proiect, care vor fi lecturate și analizate sub formă securizată, conform prevederilor prezentului regulament. Modificări (1)

(2) Aprecierea valorii artistice a scenariilor pentru filmele de ficțiune se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare a scenariului, conform anexei nr. 9a) la prezentul regulament, astfel: Modificări (1)

1. subiectul;

2. dialogul;

3. construcția dramaturgică;

4. potențialul de interes și impactul asupra publicului autohton;

5. potențialul de reprezentare artistică și de public pe plan internațional.

Art. 30. -

(1) Nota acordată fiecărui scenariu de către fiecare membru al comisiei va rezulta din efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate pentru fiecare criteriu de mai sus.

(2) Stabilirea notei finale a fiecărui scenariu de către comisia de selecție se face, conform anexei nr. 9g) la prezentul regulament, prin efectuarea mediei aritmetice a notelor pentru scenariu acordate de către fiecare membru al comisiei, în condițiile alin. (1).

(3) În cazul filmelor de ficțiune, de lung și scurt metraj, la evaluarea finală a scenariilor, fișele de notare ale fiecărui scenariu, completate conform condițiilor alin. (2), care conțin cea mai mare și cea mai mică medie, nu se vor lua în considerare la stabilirea notei finale a scenariului. Modificări (1)

Art. 31. -

(1) La finalul procesului de evaluare a scenariilor, comisia de selecție, împreună cu directorul general al Centrului Național al Cinematografiei, va stabili clasamentul scenariilor în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Clasamentul astfel stabilit se semnează de toți membrii comisiei de selecție, precum și de directorul general al Centrului Național al Cinematografiei. Modificări (1)

(2) Scenariile care nu au obținut cel puțin media finală 7 vor fi eliminate din concurs.

SECȚIUNEA a V-a Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație

Art. 32. -

(1) Comisia de selecție pentru proiectele filmelor documentare și de animație analizează într-o primă etapă, pentru fiecare proiect, calitatea scenariilor pentru filmele de animație, respectiv de descriere a proiectului pentru filmele documentare.

(2) Scenariile și descrierile de proiect vor fi lecturate și analizate sub formă securizată, conform prevederilor prezentului regulament.

(3) Aprecierea valorii artistice a scenariului pentru filmele de animație se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare a scenariului, conform anexei nr. 9b) la prezentul regulament, astfel: Modificări (1)

1. subiectul;

2. schițele, desenele personajelor; descrierea lor;

3. potențialul de interes și impactul asupra publicului;

4. potențialul de reprezentare pe plan internațional.

(4) Aprecierea valorii descrierii proiectelor pentru filme documentare se face prin acordarea de note de la 1 la 10, pentru fiecare criteriu de evaluare prevăzut în fișa de notare, conform anexei nr. 9c) la prezentul regulament, astfel: Modificări (1)

1. originalitatea și gradul de interes și de noutate ale temei propuse;

2. originalitatea tratării temei cinematografice propuse;

3. potențialul de interes și impactul asupra publicului;

4. potențialul de reprezentare pe plan internațional.

Art. 33. - Modificări (1)

Stabilirea notei scenariului pentru filmele de animație sau a descrierii proiectului pentru filmele documentare, precum și a mediei finale se face în condițiile procedurale prevăzute la art. 30.

Art. 34. -

(1) La finalul procesului de evaluare, comisia de selecție împreună cu directorul general al Centrului Național al Cinematografiei vor stabili clasamentul scenariilor și al descrierii de proiect, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Clasamentul astfel întocmit se semnează de toți membrii comisiei de selecție și de directorul general al Centrului Național al Cinematografiei. Modificări (1)

(2) Scenariile sau descrierile de proiect care nu au obținut cel puțin media finală 7 vor fi eliminate din concurs.

(3) Clasamentele întocmite conform alin. (1) pot suferi modificări în etapa a doua, cea a selecției proiectelor cinematografice.

SECȚIUNEA a VI-a Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj

Art. 35. - Modificări (1)

(1) În a doua etapă a concursului sunt analizate dosarele de proiecte cinematografice ale căror scenarii au fost selecționate și promovate în baza mediilor finale obținute potrivit prevederilor prezentului regulament.

(2) În această a doua etapă, secretariatul tehnic al concursului predă membrilor comisiilor de selecție dosarele de proiecte cinematografice aferente scenariilor selecționate.

(3) Membrii comisiilor de selecție vor întocmi fișe de evaluare, conform anexei nr. 10 la prezentul regulament, pentru fiecare proiect cinematografic promovat în această etapă a concursului, conform următoarelor criterii de evaluare: Modificări (1)

a) calitatea scenariului - care deține, potrivit notelor acordate și coeficientului de importanță stabilit prin prezentul regulament, o pondere de maximum 50% din totalul punctajului acordat; media finală a scenariului se multiplică cu coeficientul de importanță acordat scenariului, respectiv 5, obținându-se punctajul total alocat scenariului;

b) calitatea regizorului - care deține, potrivit notelor acordate și coeficientului de importanță stabilit prin prezentul regulament o pondere de maximum 25% din totalul punctajului acordat; criteriul "calitatea regizorului" se va evalua conform fișei de evaluare prevăzute în anexa nr. 11; în cazul filmelor realizate înainte de anul 1997, se va lua în calcul pragul de referință al anului în care a avut loc premiera cinematografică, care va fi calculat pe baza datelor statistice ale anului respectiv; Modificări (2)

c) calitatea producătorului - care deține, potrivit notelor acordate și coeficientului de importanță stabilit prin prezentul regulament, o pondere de maximum 25% din totalul punctajului acordat; criteriul "calitatea producătorului" se va evalua conform fișei de evaluare prevăzute în anexa nr. 12 la prezentul regulament. Modificări (1)

(4) Punctajul maxim care poate fi obținut de un proiect este de 100 de puncte. Modificări (1)

(5) Punctajul fișei de evaluare a proiectului acordat de membrii comisiei de selecție este calculat prin însumarea notelor stabilite pentru fiecare criteriu, multiplicat cu coeficientul de importanță prevăzut la alin. (3). Modificări (1)

(6) Punctajul maxim pentru criteriul "calitatea regizorului" este în concordanță cu categoria de film regizat anterior și poate fi de 25 de puncte, iar pentru criteriul "calitatea producătorului" punctajul maxim este în concordanță cu filmul propus anterior și poate fi de 25 de puncte. Modificări (2)

Art. 36. - Modificări (1)

În cazul proiectelor de debut regizoral la categoria filmelor de ficțiune de lung metraj, proiectele vor fi evaluate fiecare în parte, iar criteriul "calitatea regizorului" se va cuantifica conform anexei nr. 11a) la prezentul regulament.

Art. 37. - Modificări (1)

(1) Proiectele de film selecționate vor fi clasificate în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului final obținut, pe liste separate, pentru fiecare dintre următoarele categorii de filme, după cum urmează:

a) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de ficțiune de lung metraj;

b) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de ficțiune de lung metraj, de debut;

c) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de scurt metraj de ficțiune;

d) lista proiectelor selecționate pentru filmele documentare și de animație.

(2) Hotărârile comisiilor de selecție reprezintă înscrisul care certifică selecționarea proiectelor pentru faza de finanțare și se transmit directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.

(3) Hotărârile comisiilor de selecție se semnează de către membrii acestora și de către directorul general al Centrului Național al Cinematografiei. Modificări (1)

SECȚIUNEA a VII-a Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film

Art. 38. -

(1) Comisiile de selecție analizează, în vederea acordării creditului direct pentru dezvoltare, numai proiectele filmelor de lung metraj de ficțiune, documentare și de animație.

(2) Proiectele vor fi lecturate și analizate conform prevederilor prezentului regulament.

(3) Comisiile de selecție analizează și notează, potrivit secțiunii de concurs la care a fost depus proiectul, proiectele prezentate, astfel: Modificări (1)

a) pentru filmele de ficțiune, aprecierea valorii artistice a proiectului se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare, conform anexei nr. 9d) la prezentul regulament, astfel:

- subiectul sau gradul de interes al operei literare a cărei adaptare se propune;

- calitatea sinopsisului sau a scenariului în faza în care a fost înaintat la concurs, dacă este cazul;

- potențialul de interes și impactul asupra publicului;

- potențialul de reprezentare pe plan internațional;

b) pentru filmele documentare, aprecierea valorii artistice a proiectului se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare, conform anexei nr. 9e) la prezentul regulament, astfel:

- calitatea și originalitatea temei propuse;

- originalitatea tratării cinematografice a temei propuse;

- potențialul de interes și impactul asupra publicului;

- potențialul de reprezentare pe plan internațional;

c) pentru filmele de animație, aprecierea valorii artistice a proiectului se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare, conform anexei nr. 9f) la prezentul regulament, astfel:

1. subiectul;

2. calitatea desenelor, a schițelor și a prezentării personajelor;

3. potențialul de interes și impactul asupra publicului;

4. potențialul de reprezentare artistică și publică pe plan internațional.

(4) Dosarele de proiect vor cuprinde, pe lângă scenariu sau sinopsis, după caz, bugetul de dezvoltare al proiectului, planul de finanțare, descrierea activităților preconizate a fi realizate, concepția regizorală, dacă regizorul a fost nominalizat, și CV-ul scenaristului. Modificări (2)

(5) Întocmirea dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film se face potrivit prevederilor art. 26 pct. 4 și ale art. 27, aplicat în mod corespunzător acestui tip de credit.

(6) Dosarele de la această categorie, care nu au obținut cel puțin media finală 7 la criteriul valoare artistică, vor fi eliminate din concurs.

Art. 39. -

(1) Dosarele proiectelor de dezvoltare vor fi evaluate separat.

(2) În etapa a 2-a a concursului, membrii comisiilor de selecție vor întocmi fișe de evaluare, conform anexei nr. 13 la prezentul regulament, pentru fiecare proiect de dezvoltare promovat în această etapă a concursului, conform următoarelor ponderi de evaluare:

a) valoarea artistică a proiectului deține o pondere de 50%;

b) calitatea producătorului, care deține, potrivit coeficientului de importanță stabilit prin prezentul regulament, o pondere de 50% din totalul punctajului acordat; criteriul "calitatea producătorului" se va evalua conform fișei de evaluare prevăzute în anexa nr. 12 la prezentul regulament.

(3) Punctajul maxim care poate fi obținut de un proiect de dezvoltare este de 100 de puncte.

(4) În situația în care regizorul este nominalizat și, ca urmare, la dosar există și concepția regizorală, aceasta este inclusă în valoarea artistică a proiectului, dar nu se acordă punctaj pentru criteriul "calitatea regizorului".

(5) Un producător nu poate primi în aceeași sesiune de concurs credit direct pentru dezvoltare de proiect pentru mai mult de două proiecte.

Art. 40. -

(1) La finalul procesului de evaluare, comisia de selecție împreună cu directorul general al Centrului Național al Cinematografiei vor stabili clasamentul proiectelor de dezvoltare, în ordinea descrescătoare a punctelor obținute. Clasamentul astfel întocmit se semnează de către toți membii comisiei de selecție și de către directorul general al Centrului Național al Cinematografiei. Modificări (1)

(2) Hotărârile comisiilor de selecție reprezintă înscrisul care certifică selecționarea proiectelor pentru faza de finanțare.

SECȚIUNEA a VIII-a Acordarea creditelor directe pentru producție

Art. 41. -

(1) Pot solicita credite directe pentru producție persoanele fizice și persoanele juridice, autorizate ca atare, care au câștigat o sesiune de selecție și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006.

(2) Pot încheia contracte de credite directe, pentru producția filmelor realizate în sistem de coproducție, persoanele fizice și juridice autorizate, care au câștigat o sesiune de selecție și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele condiții:

a) coproducătorii români au o participare de minimum 10% din bugetul de producție al filmului, în cazul coproducțiilor multilaterale, și de minimum 20% din bugetul de producție al filmului, în cazul coproducțiilor bilaterale, în condițiile prevăzute de prezentul regulament;

b) coproducătorii dețin, pe bază de contract de coproducție, dreptul de coproprietate asupra negativului filmului, corespunzător contribuției fiecăruia, și sunt deținători ai dreptului de exploatare a filmului pe teritoriul României;

c) coproducătorii își asumă obligația ca pe genericul filmului și în toate materialele publicitare să menționeze faptul că filmul a fost realizat cu sprijinul financiar al Centrului Național al Cinematografiei.

(3) Coproducțiile care se realizează în baza Convenției europene asupra coproducțiilor cinematografice se produc în baza criteriilor și condițiilor stabilite pentru această categorie de filme prin Legea nr. 28/2002.

Art. 42. -

(1) Creditul direct nu poate depăși 50% din valoarea totală a bugetului de producție al proiectului cinematografic.

(2) În cazul coproducțiilor cu participare românească, procentul prevăzut la alin. (1) se referă la bugetul părții române.

(3) Sunt exceptate de la limita de acordare a creditului direct prevăzută la alin. (1) filmele dificile și de buget redus, definite ca atare prin dispozițiile legii și ale prezentului regulament.

Art. 43. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Consiliul nu poate acorda credit direct pentru două proiecte de film de lung metraj, selecționate în cadrul unei sesiuni de concurs, care urmează să fie realizate de același regizor. Regizorul poate opta pentru proiectul pe care dorește să îl realizeze, dintre cele selecționate. În această situație, producătorul celui de-al doilea proiect selecționat poate înlocui regizorul, cu condiția ca noul regizor să aibă cel puțin același punctaj sau superior, la criteriul calitatea regizorului, caz în care se va realiza o nouă ierarhie. Modificări (1)

(2) Consiliul va decide cuantumul acordat pentru fiecare proiect în funcție de bugetul alocat fiecărei sesiuni și de criteriile prevăzute de lege, astfel:

a) proiectul cel mai bine plasat din cadrul fiecărei categorii va primi creditul solicitat, cu condiția ca acesta să nu depășească 50% din bugetul producției respective, cu excepția filmelor dificile și de buget redus; Modificări (1)

b) față de proiectul cel mai bine plasat, în alocarea creditelor pentru proiectele situate pe locurile următoare, din cadrul fiecărei categorii, poate fi stabilit un procent de scădere ce se va aplica în funcție de situarea acestuia în ierarhia stabilită de comisia de selecție.

(3) În analiza economico-financiară în vederea alocării creditelor directe Consiliul poate solicita expertiza financiară a unor experți independenți sau specialiști din cadrul Centrului Național al Cinematografiei.

Art. 44. -

Acordarea creditelor directe pentru proiectele cinematografice selecționate care au înregistrat un punctaj egal se face pe baza următoarelor criterii de departajare:

- nivelul contribuției financiare confirmate la momentul înscrierii proiectului în concurs;

- promovarea coproducțiilor cinematografice.

Art. 45. -

(1) Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice și Consiliul vor analiza proiectele selecționate și vor stabili producțiile cinematografice care se încadrează în categoria filmelor dificile și de buget redus.

(2) În cazul filmelor dificile și de buget redus, comisiile de selecție împreună cu Consiliul vor stabili, în conformitate cu prevederile dispozițiilor legii, cuantumul creditelor directe, care se pot acorda cu depășirea limitei de 50% din bugetul de producție al filmelor respective. Modificări (1)

Art. 46. -

Beneficiarii creditelor, precum și persoanele desemnate în calitate de producător nu pot solicita noi credite în cazul în care au fost încălcate termenele legale.

Art. 47. -

(1) Filmul dificil se caracterizează prin:

- nivel ridicat de risc creativ;

- înnoirea limbajului cinematografic prin modalități narative și de exprimare inedite;

- oferirea unei alternative artistice la cinematograful comercial.

(2) Filmul dificil atinge cel puțin 3 dintre următoarele obiective:

- sunt filme de interes cultural de mare complexitate și a căror realizare prezintă un grad sporit de dificultate;

- implementează noi tehnologii cinematografice într-un stil creativ și inovator;

- promovează idei noi și inventive în forma și conținutul filmului finanțat;

- au șanse minime sau chiar sunt lipsite de posibilitatea unui succes comercial datorită stilului experimental în care sunt realizate;

- promovează debuturi de lung metraj, scurtmetraje ori filme-pilot sub 10 minute, cu excepția reclamelor;

- sprijină dezvoltarea comunităților de creație și de realizare a filmelor din cel puțin două țări (coproducții).

(3) Filmul de interes cultural de mare complexitate și a cărui realizare prezintă un grad sporit de dificultate este filmul care îndeplinește cumulativ cel puțin 3 dintre următoarele condiții:

1. film de epocă;

2. peste 10 locații de filmare;

3. filmarea în exterior a cel puțin 50% din metrajul util al filmului;

4. filmări speciale, peste 20% din metrajul util al filmului, cu efecte speciale, pirotehnie, filmări aeriene, subacvatice, cascade și/sau altele de acest gen ori cu efecte speciale realizate în postproducție;

5. filmări de noapte, peste 20% din metrajul util al filmului;

6. filmări cu copii, peste 10% din metrajul util al filmului;

7. filmări cu animale, peste 10% din metrajul util al filmului;

8. utilizarea unei distribuții cu peste 20 de actori în roluri principale și secundare;

9. confecționarea unui număr de peste 20 de costume pentru roluri principale și secundare;

10. realizarea unui număr de peste 10 decoruri special amenajate;

11. sunt realizate în 2D sau 3D, în totalitate ori parțial; în acest caz se consideră condiție realizată dacă filmul are 50% animație în 2D sau 3D;

12. prezintă evenimente unice, a căror fixare în imagini nu se mai poate repeta niciodată, ele având importanță de document filmat;

13. se remarcă prin originalitatea sau ineditul temei propuse;

14. dezvăluie o viziune originală asupra istoriei și culturii românești sau ale minorităților din România.

Art. 48. -

(1) Filmele de buget redus se consideră a fi filmele care au bugete considerabil mai mici decât bugetul mediu al unui film din aceeași categorie, realizat în anul precedent.

(2) În categoria filmelor menționate la alin. (1) se includ proiectele care au un buget cu minimum 50% mai mic decât bugetul mediu al unui film din aceeași categorie, realizat în anul precedent.

(3) Bugetul mediu pentru fiecare categorie, realizat în anul precedent, va fi publicat pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei.

Art. 49. -

Contractele se încheie numai după verificarea dosarului financiar al proiectului de film de către Consiliu, dosar prin care trebuie să se ateste faptul că finanțarea integrală a proiectului, atât ca sume, cât și ca termene, este asigurată.

Art. 50. - Referințe în jurisprudență (1)

Creditul direct pentru producție se acordă astfel:

a) până la 50% din suma totală stabilită, la începutul perioadei de pregătire;

b) diferența din valoarea rămasă se alocă pe parcursul realizării proiectului, astfel:

- până la 20%, la solicitarea producătorului ori a producătorului delegat, la jumătatea filmărilor, pe baza rapoartelor de producție semnate de regizor și de producător sau de producătorul delegat, după caz;

- până la 20%, la solicitarea producătorului, la sfârșitul filmărilor, pe baza rapoartelor de producție și a procesului-verbal de încheiere a filmărilor, semnate de regizor și de producător;

- 10%, la solicitarea producătorului, odată cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative: predarea copiei standard sau a matriței video; predarea unui audit care să certifice corecta utilizare a creditului acordat, participarea financiară a coproducătorilor/finanțatorilor proiectului, precum și aportul producătorului și prezentarea unui contract de distribuire sau a angajamentului de distribuire, în cazul în care distribuirea este efectuată de către producător;

c) în situația în care prima tranșă este mai mică de 50%, diferența se va repartiza corespunzător la tranșele următoare.

Art. 51. -

Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei poate să suspende sau, după caz, să rezilieze contractele de acordare a creditului financiar, poate solicita restituirea sumelor virate din credit și poate declanșa procedura executării silite, potrivit legii, în următoarele situații:

a) beneficiarul creditului direct nu prezintă Centrului Național al Cinematografiei situația cheltuielilor efectuate și documentele justificative în termen de maximum 15 zile de la data solicitării;

b) beneficiarul creditului direct nu respectă obligațiile contractuale asumate față de Centrul Național al Cinematografiei. Modificări (1)

Art. 52. -

(1) Beneficiarul unui credit direct, acordat potrivit dispozițiilor legii, este obligat să țină evidența contabilă a încasărilor pentru filmul pentru care i s-a acordat creditul, în cont analitic distinct, pe toată durata returnării creditului.

(2) Beneficiarul creditului direct este obligat să pună la dispoziție Centrului Național al Cinematografiei, la cerere, toate documentele contabile solicitate.

Art. 53. -

Proiectele cinematografice care au beneficiat de credite directe pentru producție trebuie să fie prezentate la premieră, potrivit legii, prin proiecție pe ecrane.

SECȚIUNEA a IX-a Acordarea creditelor directe pentru dezvoltare de proiect

Art. 54. -

(1) Creditul direct pentru dezvoltarea de proiect se acordă exclusiv proiectelor filmelor de lung metraj de ficțiune, documentare sau de animație, care au fost declarate câștigătoare ale concursurilor de selecție pentru această categorie de credit, conform hotărârilor finale emise de comisiile de selecție și Consiliu.

(2) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se poate acorda pentru documentare și prospecții, pentru scrierea sau rescrierea scenariului, angajarea de specialiști dramaturgi sau pentru acoperirea altor cheltuieli legate de dezvoltarea proiectului.

(3) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect nu va depăși pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată.

(4) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect nu poate depăși cuantumul de 3% din valoarea creditului mediu de producție al unui film de ficțiune, documentar sau de animație, după caz, realizat în anul precedent.

Art. 55. -

Pot solicita credit direct pentru dezvoltare de proiect persoanele fizice sau juridice autorizate ale căror proiecte de dezvoltare au fost declarate câștigătoare ale unei sesiuni de concurs și îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;

b) au un capital social de minimum 20.000 lei, în cazul persoanelor juridice, respectiv prezintă o scrisoare de garanție bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Național al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice;

c) prezintă dosarul proiectului întocmit în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 56. -

(1) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se acordă în baza contractului de creditare încheiat între Centrul Național al Cinematografiei, în calitate de creditor, și producătorul filmului, în calitate de beneficiar.

(2) Cuantumul creditului direct ce se acordă prin contractul încheiat între Centrul Național al Cinematografiei și producătorul filmului este stabilit de Consiliu în etapa de finanțare a concursului de selecție a proiectelor cinematografice.

Art. 57. -

(1) Proiectele care au beneficiat de credite pentru dezvoltare vor fi înscrise în mod obligatoriu la concursurile de selecție pentru producția proiectelor cinematografice, în termen de maximum un an de la încheierea contractului de creditare pentru dezvoltare.

(2) În cazul în care proiectul respectiv nu este declarat câștigător la 4 concursuri succesive, beneficiarul creditului este obligat să îl restituie.

(3) În cazul proiectelor câștigătoare, suma acordată drept credit de dezvoltare se cumulează cu creditul de producție acordat proiectului și nu poate depăși 50% din bugetul filmului, cu excepția filmelor dificile și de buget redus.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Dispoziții generale
Selecția proiectelor cinematografice pentru acordarea creditului direct
Acordarea sprijinului financiar nerambursabil
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...