Ministerul Culturii și Cultelor

Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006

Modificări (8), Referințe (1), Reviste (1), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 august 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, și ale prezentului regulament, Centrul Național al Cinematografiei acordă din Fondul cinematografic credite directe și sprijin financiar nerambursabil pentru finanțarea unor activități din domeniul cinematografiei.

Art. 2. -

(1) Potrivit execuției bugetului anual de venituri și cheltuieli al Fondului cinematografic, Consiliul de (continuarea anexei nr. 2) administrație al Centrului Național al Cinematografiei, denumit în continuare Consiliu, va stabili, până la data de 31 martie a fiecărui an, bugetul alocat pentru fiecare sesiune de concurs, precum și bugetul prevăzut pentru acordarea sprijinului financiar în vederea finanțării tuturor categoriilor de activități din domeniul cinematografiei, în conformitate cu prevederile legii. Modificări (1)

(2) Cuantumul de acordare a creditului direct și a sprijinului financiar nerambursabil se stabilește de Consiliu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale prezentului regulament, și în funcție de resursele financiare anuale existente în cadrul Fondului cinematografic.

Art. 3. - Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

Nu pot participa la concursurile de selecție și la sesiunile de finanțare persoanele fizice și juridice autorizate care nu au respectat prevederile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, precum și obligațiile stabilite prin contractele aflate în derulare cu Centrul Național al Cinematografiei.

CAPITOLUL II Selecția proiectelor cinematografice pentru acordarea creditului direct

SECȚIUNEA I Prevederi generale

Art. 4. -

Creditul direct se acordă, în condițiile legii și ale prezentului regulament, pentru:

a) producția filmelor de lung și scurt metraj de ficțiune, documentare și de animație românești sau cu participare românească;

b) dezvoltarea proiectelor cinematografice pentru realizarea filmelor de lung metraj de ficțiune, documentare și de animație românești sau cu participare românească.

Art. 5. -

(1) Sesiunile de selecție a proiectelor cinematografice, pentru acordarea creditului direct, se organizează de două ori pe an și se desfășoară potrivit dispozițiilor legale și ale prezentului regulament.

(2) Sesiunile de selecție se anunță prin mijloacele de informare în masă, prin publicarea în cel puțin 3 ziare cu acoperire națională și pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei, precum și prin afișare la sediul Centrului Național al Cinematografiei, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită de depunere a dosarelor de concurs.

Art. 6. -

Pot solicita credit direct pentru producție și dezvoltare persoanele fizice și juridice autorizate care au câștigat o sesiune de selecție și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;

b) au un capital social de minimum 20.000 lei, în cazul persoanelor juridice, respectiv prezintă o scrisoare de garanție bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Național al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice;

c) au obținut, în condițiile legii, acordul scris al autorului/autorilor scenariului pentru realizarea filmului, precum și dreptul de exploatare a filmului produs;

d) prezintă dosarul proiectului, întocmit în conformitate cu prevederile prezentului regulament;

e) fac dovada, inclusiv prin declarație dată pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că nu au datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale, la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și la Fondul cinematografic, cu excepția ratelor scadente la contractele încheiate cu Centrul Național al Cinematografiei.

Art. 7. - Modificări (1)

Creditul direct se acordă, în exclusivitate, proiectelor cinematografice care au fost declarate câștigătoare ale concursurilor de selecție organizate de Centrul Național al Cinematografiei, conform hotărârii finale emise în acest sens de comisiile de selecție și de Consiliu, și care îndeplinesc condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare și ale prezentului regulament.

Art. 8. -

Creditul direct se acordă în baza contractului de creditare, încheiat între Centrul Național al Cinematografiei, în calitate de creditor, și producătorul filmului, în calitate de beneficiar.

Art. 9. - Modificări (3)

La data anunțării publice a primei sesiuni anuale de concurs, Centrul Național al Cinematografiei va comunica lista festivalurilor cinematografice acreditate oficial de Federația Internațională a Asociațiilor Producătorilor de Film (F.I.A.P.F.), precizând festivalurile ce sunt incluse în categoria "A", pentru a fi luate în considerație în condițiile legii și ale prezentului regulament.

Art. 10. -

(1) La data anunțării publice a concursului, directorul general al Centrului Național al Cinematografiei numește secretariatul tehnic al concursului, alcătuit din 3 persoane, funcționari publici din cadrul Centrului Național al Cinematografiei.

(2) Secretariatul tehnic al concursului are obligația ca, în baza dispozițiilor legale și ale prevederilor prezentului regulament, să asigure verificarea și înscrierea la concurs a dosarelor de proiecte care întrunesc condițiile de eligibilitate, să țină evidența lucrărilor și a documentelor legate de organizarea și desfășurarea concursului și să pună la dispoziția comisiei de selecție, la termenele prevăzute, toate documentele: dosarele scenariilor de filme, sub formă securizată, și dosarele cu proiecte cinematografice. Modificări (1)

(3) Secretariatul tehnic al concursului va primi și va înregistra numai proiectele care cuprind documentele prevăzute de prezentul regulament.

(4) Secretariatul tehnic al concursului are obligația de a analiza conformitatea și realitatea documentelor din dosarele de concurs depuse la Centrul Național al Cinematografiei și de a transmite comisiei de selecție a proiectelor dosarele de scenariu, în termen de două zile de la data limită de depunere a dosarelor de concurs. Modificări (2)

(5) În situația în care secretariatul tehnic al concursului constată faptul că unele proiecte depuse nu cuprind toate documentele prevăzute de prezentul regulament ori că datele și informațiile cuprinse în aceste documente nu corespund realității, propune directorului general al Centrului Național al Cinematografiei respingerea proiectelor respective. Directorul general se pronunță prin decizie motivată. Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (2)

(1) La data anunțării publice a concursului, Centrul Național al Cinematografiei va comunica valoarea totală a fondurilor alocate pentru respectiva sesiune de concurs. Din totalul fondurilor stabilite pentru fiecare sesiune de concurs se va aloca un cuantum minim de 15% pentru filmele de lung metraj de ficțiune de debut, minimum 5% pentru filme de scurt metraj de ficțiune, precum și 15% pentru filmele documentare și de animație. Totodată, Centrul Național al Cinematografiei va comunica și suma maximă alocată pentru dezvoltarea proiectelor de film. Modificări (1)

(2) Înainte de fiecare sesiune de concurs, Centrul Național al Cinematografiei va comunica, de asemenea, și cuantumul maxim care se poate aloca unui producător, persoană fizică sau juridică autorizată ca atare. Cuantumul maxim ce se poate aloca unui producător se referă exclusiv la creditul direct pentru producție.

Art. 12. -

Sesiunile de selecție sunt organizate pentru proiecte cinematografice și cuprind două etape: selecția scenariilor și selecția proiectelor cinematografice.

Art. 13. -

(1) În vederea înscrierii la sesiunea de selecție a proiectelor cinematografice, persoanele juridice și fizice autorizate ca atare vor întocmi cererea de înscriere, atât pentru producția de filme, cât și pentru dezvoltarea de proiect, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament.

(2) Cererile de înscriere la concurs, însoțite de documentele precizate la art. 6, se depun și se înregistrează la secretariatul tehnic.

Art. 14. -

(1) În etapa de finanțare, Consiliul analizează dosarele proiectelor cinematografice în ordinea descrescătoare a punctajelor finale stabilite prin hotărâre a comisiilor de selecție a proiectelor cinematografice.

(2) Procentul de finanțare alocat fiecărui proiect se acordă în conformitate cu ierarhizarea proiectelor cinematografice selecționate de comisiile prevăzute de prezentul regulament, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, până la epuizarea sumelor prevăzute pentru sesiunea și secțiunea respective de concurs.

(3) Consiliul decide valoarea creditului direct ce se acordă în funcție de ierarhia stabilită, precum și de conformitatea și realitatea datelor cuprinse în documente privind: Modificări (1)

a) bugetul de producție sau de dezvoltare de proiect, după caz;

b) planul de finanțare;

c) planul de producție pe etape: pregătire, filmare, montaj-sonorizare;

d) modul de derulare a contractelor anterior încheiate între Centrul Național al Cinematografiei și producătorul proiectului cinematografic, dacă este cazul.

(4) Pentru fiecare proiect analizat se întocmește un raport de acordare a creditului financiar, care se semnează de membrii Consiliului.

(5) Activitatea Consiliului de acordare a cuantumului financiar va înceta odată cu epuizarea sumelor prevăzute a fi utilizate în cadrul sesiunii respective de concurs, sub formă de credite directe.

Art. 15. -

(1) Comisiile de selecție și Consiliul se vor întruni, în termen de maximum două zile de la încheierea etapei de finanțare, pentru adoptarea unei hotărâri finale cu privire la rezultatele concursului de selecție a proiectelor cinematografice și de acordare a creditelor directe.

(2) Proiectele care au obținut credite directe sunt declarate câștigătoare ale concursului.

(3) Rezultatele concursului, inclusiv valoarea creditului direct alocat fiecărui proiect câștigător, vor fi făcute publice prin afișare la sediul Centrului Național al Cinematografiei, pe site-ul acestuia, precum și într-un ziar cu acoperire națională, în termen de 5 zile de la redactarea hotărârii finale a comisiei de selecție și a Consiliului. Modificări (1)

(4) Producătorii filmelor care beneficiază de credit direct pot utiliza minimum 20% din bugetul filmului pentru cheltuieli de producție pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau semnatare ale Acordului Central European pentru Comerț Liber.

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Centrul Național al Cinematografiei este obligat să comunice în scris câștigătorilor concursului de selecție, în termen de 7 zile calendaristice de la încheierea etapei de finanțare, hotărârea Consiliului și a comisiilor de selecție.

(2) Hotărârea Consiliului și a comisiilor de selecție se anunță prin mijloace de informare în masă, prin publicarea într-un ziar cu acoperire națională și pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei, precum și prin afișare la sediul Centrului Național al Cinematografiei. Modificări (1)

Art. 17. -

(1) Nerespectarea procedurilor prevăzute de lege și de prezentul regulament privind acordarea creditului direct pentru producție și dezvoltare de proiect poate fi contestată în termen de 30 de zile de la anunțarea rezultatelor sesiunii de concurs, la Ministerul Culturii și Cultelor. Modificări (2)

(2) Ministrul culturii și cultelor va numi, prin ordin, o comisie de soluționare a contestațiilor, formată din 5 membri. Modificări (2)

(3) Comisia de soluționare a contestațiilor se pronunță în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestațiilor.

(4) Hotărârile comisiei de soluționare a contestațiilor se comunică solicitanților în termen de 3 zile de la soluționare.

(5) Hotărârile comisiei de soluționare a contestațiilor pot fi atacate la Curtea de Apel București în 30 de zile de la comunicare. Referințe în jurisprudență (1)

(6) Decizia Curții de Apel București, emisă în soluționarea acestor contestații, este definitivă și irevocabilă.

Art. 18. -

Taxa de participare la concurs, pentru fiecare proiect cinematografic, se stabilește anual, prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.

SECȚIUNEA a II-a Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice

Art. 19. -

(1) Selecția proiectelor cinematografice se face separat, pentru fiecare secțiune de concurs, de către: Modificări (1)

a) o comisie de selecție a proiectelor cinematografice pentru producția și dezvoltarea de proiecte, formată din 5 membri, la secțiunea filmelor de ficțiune de lung și scurt metraj; Modificări (1)

b) o comisie de selecție a proiectelor cinematografice pentru producția și dezvoltarea de proiecte, formată din 3 membri, la secțiunea filmelor documentare și de animație.

(2) Comisia de selecție pentru secțiunea filmelor de ficțiune de lung și scurt metraj este sprijinită de o comisie ajutătoare de lectori fără drept de vot.

(3) Nominalizarea membrilor comisiei de lectori se face de către membrii comisiei de selecție și se aprobă prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.

(4) Comisia de lectori analizează scenariile filmelor de ficțiune și întocmește referate de specialitate, pe care le pune la dispoziția membrilor comisiei de selecție. Modificări (2)

(5) Activitatea comisiei de lectori este o activitate ajutătoare destinată exclusiv membrilor respectivei comisii de selecție. Întreaga responsabilitate privind selecția și evaluarea proiectelor revine exclusiv membrilor comisiei de selecție.

Art. 20. -

(1) Componența comisiilor de selecție a proiectelor cinematografice se stabilește, până la data limită de depunere a dosarelor de concurs, prin ordin al ministrului culturii și cultelor, după consultarea uniunilor și asociațiilor din domeniul cinematografiei. Modificări (1)

(2) Componența comisiilor poate include și persoane care nu fac parte din uniunile sau asociațiile din domeniul cinematografiei, cum ar fi: exploatanți de cinematografe, scriitori, actori sau specialiști din domeniul audiovizualului. Modificări (2)

(3) Membrii comisiilor de selecție sunt desemnați pentru fiecare sesiune de concurs.

(4) Persoanele propuse pentru comisiile de selecție și pentru comisia de lectori, membrii familiilor acestora sau rudele lor de gradul I nu pot participa, în nicio calitate, la realizarea unui proiect cinematografic înscris în sesiunea respectivă de concurs. Modificări (1)

(5) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiilor, pe perioada sesiunii de concurs, membrii acestora, inclusiv membrii comisiei de lectori, vor fi remunerați, pe bază de contracte, din bugetul Fondului cinematografic, într-un cuantum stabilit de Consiliu.

Art. 21. -

Comisiile de selecție vor primi, prin grija secretariatului tehnic, următoarele documente, la termenele precizate, pe bază de proces-verbal de predare-primire, după cum urmează:

Documentul Termen de predare
1. Regulamentul de concurs Prima sesiune de lucru a comisiei
2. Dosarele de scenariu, conform art. 25 alin. (2) și (3) și art. 27 Prima sesiune de lucru a comisiei
3. Formularele-tip pentru fișele de evaluare și notare a scenariilor, conform anexelor nr. 9a)-9f) la prezentul regulament Prima sesiune de lucru a comisiei
4. Plicurile sigilate conform art. 28 alin. (5) și (6) La finalizarea evaluării scenariilor și după semnarea de către toți membrii a clasamentului întocmit
5. Dosarele de proiect aferente scenariilor selecționate de comisie, întocmite conform art. 27 și art. 38 alin. (5) După întocmirea clasamentului și deschiderea plicurilor
Modificări (1)

Art. 22. -

(1) În prima sesiune de lucru, membrii comisiei de selecție și ai comisiei de lectori semnează declarația de confidențialitate, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul regulament. Modificări (1)

(2) Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei va stabili, împreună cu membrii comisiilor de selecție, data până la care aceștia vor finaliza analiza și selecția proiectelor cinematografice, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentului regulament.

(3) În acest scop, secretariatul tehnic al concursului va preda comisiilor de selecție, pe bază de proces-verbal, dosarele de scenariu, sub formă securizată, însoțite de formularele-tip pentru fișele de evaluare și de notare a acestora, conform prezentului regulament.

Art. 23. -

Promovarea scenariilor în etapa a doua de concurs se va face cu stricta respectare a spiritului legii și a prezentului regulament.

SECȚIUNEA a III-a Întocmirea dosarelor de concurs

Art. 24. - Modificări (1)

În vederea participării la concursul de proiecte cinematografice, documentația și formularele necesare vor fi puse la dispoziția solicitanților de secretariatul tehnic al concursului, precum și prin publicarea pe site-ul www.cncinema.ro.

Art. 25. -

(1) Producătorii de filme, participanți la concursul de proiecte cinematografice, vor întocmi în acest scop, potrivit prevederilor legii și ale prezentului regulament, dosarul de scenariu de film și dosarul de proiect.

(2) Dosarele se vor depune la secretariatul tehnic al concursului.

(3) Dosarele de scenariu de film se depun sub formă securizată, fără să conțină numele scenaristului, regizorului, producătorului sau alt indiciu care ar face posibilă identificarea acestora.

Art. 26. - Modificări (1)

Dosarul de scenariu va conține următoarele documente:

1. pentru filme de lung metraj de ficțiune:

a) scenariul de film, întocmit în format standard conform anexei nr. 4 la prezentul regulament, cu un număr de minimum 75 de pagini scrise; Modificări (1)

b) rezumatul scenariului, maximum 5 pagini scrise;

c) concepția regizorală, cu motivația regizorală, aprecierea stilului și a laturii vizuale a filmului, maximum 3 pagini scrise;

2. pentru filme documentare și de animație:

a) scenariul de film, întocmit în format standard conform anexei nr. 4; Modificări (1)

b) concepția regizorală, cu motivația regizorală, aprecierea stilului și a laturii vizuale a filmului, maximum 3 pagini scrise;

c) pentru filmele documentare, orice informații care sunt relevante pentru susținerea temei, lista persoanelor care urmează a fi intervievate sau lista materialelor de arhivă, după caz;

d) pentru filmele de animație, orice informații care sunt relevante pentru susținerea scenariului, schițe ale personajelor, descrierea personajelor, schița de ambianță plastică, dacă este cazul;

3. pentru filme de scurt metraj de ficțiune:

a) scenariul de film, întocmit în format standard conform anexei nr. 4, cu un număr de maximum 60 de pagini scrise;

b) rezumatul scenariului, maximum 3 pagini scrise;

c) concepția regizorală, cu motivația regizorală, aprecierea stilului și a laturii vizuale a filmului, maximum 3 pagini scrise;

4. pentru dezvoltarea de proiecte, filme de lung metraj de ficțiune, documentare și de animație:

a) subiectul și un rezumat al scenariului de maximum 20 de pagini, cu indicarea materialului literar care a stat la baza acestuia, dacă este cazul, și cu prezentarea operei literare după care se propune adaptarea;

b) scenariul de film propus pentru dezvoltare, în faza în care acesta este elaborat, dacă este cazul, întocmit în format standard conform anexei nr. 4;

c) decrierea proiectului;

d) alte informații relevante pentru susținerea necesității dezvoltării proiectului.

Art. 27. - Modificări (1)

Dosarul de proiect se întocmește de către persoanele fizice și juridice autorizate ca atare și care solicită credit direct și va cuprinde următoarele documente:

1. lista cu autorii filmului: regizor, autorul operei originale, dacă este cazul, autorul scenariului, autorul dialogului, dacă este cazul, autorul muzicii special create, dacă este cazul, autorul animației sau alți autori, după caz;

2. opțiunea asupra dreptului de exploatare cinematografică a operei originale care a stat la baza scenariului;

3. contract cu clauză suspensivă între producător și autorul scenariului, precum și între producător și regizor, care să ateste cesiunea exclusivă către producător a drepturilor de realizare și exploatare a filmului respectiv, cu respectarea Legii nr. 8/1996, cu modificările ulterioare;

4. curriculum vitae al scenaristului, regizorului și producătorului persoană juridică și/sau fizică, autorizată ca atare, precum și al persoanei fizice desemnate de persoana juridică să aibă calitatea de producător;

5. devizul de producție al proiectului, întocmit pe capitole de cheltuieli, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament; devizul va conține costuri care nu pot depăși următoarele cote maximale:

- 10% - onorariul (profitul) societăților producătoare;

- 10% - cheltuielile neprevăzute;

- 5% - onorariul pentru activitatea de regizor, precum și pentru cesiunea drepturilor provenite din această activitate;

- 4% - onorariul pentru scrierea scenariului, precum și a dialogurilor și cesiunea exclusivă privind exploatarea scenariului în cadrul operei cinematografice;

- 4% - remunerația producătorului executiv;

- 4% - onorariul plătit pentru muzica special creată.

În cazul coproducțiilor cinematografice, cu excepția onorariului (profitul) societăților producătoare și a cheltuielilor neprevăzute, la care se aplică procentul contribuției financiare a fiecărui coproducător, restul cotelor maximale se aplică la bugetul general și ele vor fi respectate de către coproducătorul român, dacă aceste cheltuieli îi revin acestuia.

Se acceptă prezentarea devizului și într-un format standard, de exemplu Movie Magic;

6. planul de finanțare a proiectului, întocmit conform anexei nr. 5 la prezentul regulament, care trebuie să evidențieze:

a) contribuția proprie la finanțarea unui proiect, care trebuie să fie de minimum 6% din bugetul total al producției și care poate fi constituită din: sume în numerar, servicii sau aport în natură; contribuțiile în numerar vor fi dovedite prin extras de cont bancar ori prin documente contabile atestând cheltuielile efectuate, iar cele în servicii sau în natură, prin documente care să ateste capacitatea tehnică proprie a solicitantului de a le efectua;

b) contribuțiile coproducătorilor sau cofinanțatorilor, dovedite prin: contracte de cofinanțare ori coproducție, scrisori ferme de cofinanțare sau coproducție, din care să rezulte cota de participare la finanțarea proiectului, contracte de prevânzare a filmului sau orice alte surse atrase; în cazul coproducțiilor cinematografice, trebuie să se menționeze cuantumul participării financiare a partenerului străin, contribuția proprie de minimum 6% referindu-se la participarea părții române;

7. planul de producție al filmului, cu menționarea perioadelor calendaristice, pe etape de pregătire și de filmare, cu specificarea numărului de zile de filmare și de mixaj-sonorizare, cât și a datei estimative de finalizare a copiei standard a filmului; planul de producție se întocmește potrivit anexei nr. 6 la prezentul regulament;

8. declarația producătorului, conform anexei nr. 7 la prezentul regulament, în legătură cu: Modificări (2)

a) numărul de spectatori înregistrați în sălile de cinematograf din țară, pentru unul dintre filmele produse începând cu anul 1997;

b) recunoașterea internațională pentru unul dintre filmele produse începând cu anul 1997: premii și/sau selecții la festivalurile de filme acreditate oficial de către F.I.A.P.F., conform listei comunicate de Centrul Național al Cinematografiei; Modificări (1)

c) succesul comercial pentru exploatarea în sălile de cinematograf din străinătate și difuzarea la posturile de televiziune din țară și din străinătate a unuia dintre filmele produse începând cu anul 1997; în declarația producătorului se vor menționa expres documentele în baza cărora a fost completată;

d) situația rambursării creditelor primite de la Fondul cinematografic, dacă este cazul, în funcție de prevederile legale care au stat la baza încheierii contractelor de creditare începând cu anul 1997 și până în prezent;

9. declarația regizorului, conform anexei nr. 8 la prezentul regulament, în legătură cu: Modificări (2)

a) numărul de spectatori înregistrați în sălile de cinematograf din țară, pentru unul dintre filmele realizate în carieră; pentru filmele realizate înainte de 1997 se va ține cont de pragul de referință al anului respectiv, calculat pe baza datelor statistice existente; Modificări (1)

b) recunoașterea internațională pentru unul dintre filmele realizate în întreaga carieră: premii și/sau selecții la festivalurile de filme acreditate oficial de F.I.A.P.F., conform listei comunicate de Centrul Național al Cinematografiei; Modificări (1)

c) succesul comercial pentru exploatarea în sălile de cinematograf din străinătate și difuzarea la posturile de televiziune din țară și din străinătate a unuia dintre filmele realizate începând cu anul 1997; declarația regizorului se întocmește cu menționarea expresă a documentelor în baza cărora a fost completată;

10. solicitarea privind alocarea de credite peste limita de 50%, în situația filmelor dificile și de buget redus.

Art. 28. - Modificări (1)

(1) Dosarul de scenariu de film și dosarul de proiect se depun și se înregistrează la secretariatul tehnic al concursului, până la data limită stabilită în acest sens și comunicată public.

(2) Dosarul de scenariu de film se va depune în câte 5 (cinci) exemplare, iar dosarul de proiect se va depune în câte 2 (două) exemplare. Modificări (1)

(3) Dosarul de scenariu de film se depune sub formă securizată, fără să conțină numele scenaristului, regizorului, producătorului sau vreun alt indiciu care ar face posibilă identificarea acestora.

(4) Descoperirea de către comisia de selecție a unor elemente care ar fi de natură să faciliteze identificarea autorilor unui proiect cinematografic, precum și comunicarea prin orice mijloace a conținutului scenariului de film sau a oricăror alte informații care ar putea duce la această identificare atrage eliminarea proiectului respectiv din concurs. Comisia de selecție se pronunță în acest sens printr-o hotărâre.

(5) Odată cu dosarul de scenariu se depune un plic sigilat în care sunt trecute titlul proiectului, numele scenaristului, numele regizorului și denumirea producătorului, persoană fizică și/sau juridică, autorizate ca atare.

(6) Prin grija secretariatului tehnic al concursului, fiecare dosar de scenariu de film va primi un număr de la 1 la "n", diferit de numărul de înregistrare oficial, care nu va fi completat în fața depunătorului. Același număr va fi trecut și pe plicul sigilat care conține datele de identificare a proiectului.

(7) La terminarea etapei de selecție a scenariilor de film, secretariatul tehnic al concursului va înmâna comisiei de selecție plicurile sigilate, depuse odată cu scenariile de film, care vor fi deschise pentru a fi identificați autorii proiectului.

(8) După deschiderea plicurilor și identificarea autorilor proiectului pentru scenariile de film selecționate pentru etapa a doua, cea de selecție a proiectelor, secretariatul tehnic al concursului va trimite comisiei de selecție dosarele de proiect.

SECȚIUNEA a IV-a Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune

Art. 29. -

(1) Comisia de selecție pentru proiectele filmelor de ficțiune de lung și scurt metraj analizează într-o primă etapă calitatea scenariilor pentru fiecare proiect, care vor fi lecturate și analizate sub formă securizată, conform prevederilor prezentului regulament. Modificări (1)

(2) Aprecierea valorii artistice a scenariilor pentru filmele de ficțiune se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare a scenariului, conform anexei nr. 9a) la prezentul regulament, astfel: Modificări (1)

1. subiectul;

2. dialogul;

3. construcția dramaturgică;

4. potențialul de interes și impactul asupra publicului autohton;

5. potențialul de reprezentare artistică și de public pe plan internațional.

Art. 30. -

(1) Nota acordată fiecărui scenariu de către fiecare membru al comisiei va rezulta din efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate pentru fiecare criteriu de mai sus.

(2) Stabilirea notei finale a fiecărui scenariu de către comisia de selecție se face, conform anexei nr. 9g) la prezentul regulament, prin efectuarea mediei aritmetice a notelor pentru scenariu acordate de către fiecare membru al comisiei, în condițiile alin. (1).

(3) În cazul filmelor de ficțiune, de lung și scurt metraj, la evaluarea finală a scenariilor, fișele de notare ale fiecărui scenariu, completate conform condițiilor alin. (2), care conțin cea mai mare și cea mai mică medie, nu se vor lua în considerare la stabilirea notei finale a scenariului. Modificări (1)

Art. 31. -

(1) La finalul procesului de evaluare a scenariilor, comisia de selecție, împreună cu directorul general al Centrului Național al Cinematografiei, va stabili clasamentul scenariilor în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Clasamentul astfel stabilit se semnează de toți membrii comisiei de selecție, precum și de directorul general al Centrului Național al Cinematografiei. Modificări (1)

(2) Scenariile care nu au obținut cel puțin media finală 7 vor fi eliminate din concurs.

SECȚIUNEA a V-a Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație

Art. 32. -

(1) Comisia de selecție pentru proiectele filmelor documentare și de animație analizează într-o primă etapă, pentru fiecare proiect, calitatea scenariilor pentru filmele de animație, respectiv de descriere a proiectului pentru filmele documentare.

(2) Scenariile și descrierile de proiect vor fi lecturate și analizate sub formă securizată, conform prevederilor prezentului regulament.

(3) Aprecierea valorii artistice a scenariului pentru filmele de animație se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare a scenariului, conform anexei nr. 9b) la prezentul regulament, astfel: Modificări (1)

1. subiectul;

2. schițele, desenele personajelor; descrierea lor;

3. potențialul de interes și impactul asupra publicului;

4. potențialul de reprezentare pe plan internațional.

(4) Aprecierea valorii descrierii proiectelor pentru filme documentare se face prin acordarea de note de la 1 la 10, pentru fiecare criteriu de evaluare prevăzut în fișa de notare, conform anexei nr. 9c) la prezentul regulament, astfel: Modificări (1)

1. originalitatea și gradul de interes și de noutate ale temei propuse;

2. originalitatea tratării temei cinematografice propuse;

3. potențialul de interes și impactul asupra publicului;

4. potențialul de reprezentare pe plan internațional.

Art. 33. - Modificări (1)

Stabilirea notei scenariului pentru filmele de animație sau a descrierii proiectului pentru filmele documentare, precum și a mediei finale se face în condițiile procedurale prevăzute la art. 30.

Art. 34. -

(1) La finalul procesului de evaluare, comisia de selecție împreună cu directorul general al Centrului Național al Cinematografiei vor stabili clasamentul scenariilor și al descrierii de proiect, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Clasamentul astfel întocmit se semnează de toți membrii comisiei de selecție și de directorul general al Centrului Național al Cinematografiei. Modificări (1)

(2) Scenariile sau descrierile de proiect care nu au obținut cel puțin media finală 7 vor fi eliminate din concurs.

(3) Clasamentele întocmite conform alin. (1) pot suferi modificări în etapa a doua, cea a selecției proiectelor cinematografice.

SECȚIUNEA a VI-a Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj

Art. 35. - Modificări (1)

(1) În a doua etapă a concursului sunt analizate dosarele de proiecte cinematografice ale căror scenarii au fost selecționate și promovate în baza mediilor finale obținute potrivit prevederilor prezentului regulament.

(2) În această a doua etapă, secretariatul tehnic al concursului predă membrilor comisiilor de selecție dosarele de proiecte cinematografice aferente scenariilor selecționate.

(3) Membrii comisiilor de selecție vor întocmi fișe de evaluare, conform anexei nr. 10 la prezentul regulament, pentru fiecare proiect cinematografic promovat în această etapă a concursului, conform următoarelor criterii de evaluare: Modificări (1)

a) calitatea scenariului - care deține, potrivit notelor acordate și coeficientului de importanță stabilit prin prezentul regulament, o pondere de maximum 50% din totalul punctajului acordat; media finală a scenariului se multiplică cu coeficientul de importanță acordat scenariului, respectiv 5, obținându-se punctajul total alocat scenariului;

b) calitatea regizorului - care deține, potrivit notelor acordate și coeficientului de importanță stabilit prin prezentul regulament o pondere de maximum 25% din totalul punctajului acordat; criteriul "calitatea regizorului" se va evalua conform fișei de evaluare prevăzute în anexa nr. 11; în cazul filmelor realizate înainte de anul 1997, se va lua în calcul pragul de referință al anului în care a avut loc premiera cinematografică, care va fi calculat pe baza datelor statistice ale anului respectiv; Modificări (2)

c) calitatea producătorului - care deține, potrivit notelor acordate și coeficientului de importanță stabilit prin prezentul regulament, o pondere de maximum 25% din totalul punctajului acordat; criteriul "calitatea producătorului" se va evalua conform fișei de evaluare prevăzute în anexa nr. 12 la prezentul regulament. Modificări (1)

(4) Punctajul maxim care poate fi obținut de un proiect este de 100 de puncte. Modificări (1)

(5) Punctajul fișei de evaluare a proiectului acordat de membrii comisiei de selecție este calculat prin însumarea notelor stabilite pentru fiecare criteriu, multiplicat cu coeficientul de importanță prevăzut la alin. (3). Modificări (1)

(6) Punctajul maxim pentru criteriul "calitatea regizorului" este în concordanță cu categoria de film regizat anterior și poate fi de 25 de puncte, iar pentru criteriul "calitatea producătorului" punctajul maxim este în concordanță cu filmul propus anterior și poate fi de 25 de puncte. Modificări (2)

Art. 36. - Modificări (1)

În cazul proiectelor de debut regizoral la categoria filmelor de ficțiune de lung metraj, proiectele vor fi evaluate fiecare în parte, iar criteriul "calitatea regizorului" se va cuantifica conform anexei nr. 11a) la prezentul regulament.

Art. 37. - Modificări (1)

(1) Proiectele de film selecționate vor fi clasificate în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului final obținut, pe liste separate, pentru fiecare dintre următoarele categorii de filme, după cum urmează:

a) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de ficțiune de lung metraj;

b) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de ficțiune de lung metraj, de debut;

c) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de scurt metraj de ficțiune;

d) lista proiectelor selecționate pentru filmele documentare și de animație.

(2) Hotărârile comisiilor de selecție reprezintă înscrisul care certifică selecționarea proiectelor pentru faza de finanțare și se transmit directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.

(3) Hotărârile comisiilor de selecție se semnează de către membrii acestora și de către directorul general al Centrului Național al Cinematografiei. Modificări (1)

SECȚIUNEA a VII-a Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film

Art. 38. -

(1) Comisiile de selecție analizează, în vederea acordării creditului direct pentru dezvoltare, numai proiectele filmelor de lung metraj de ficțiune, documentare și de animație.

(2) Proiectele vor fi lecturate și analizate conform prevederilor prezentului regulament.

(3) Comisiile de selecție analizează și notează, potrivit secțiunii de concurs la care a fost depus proiectul, proiectele prezentate, astfel: Modificări (1)

a) pentru filmele de ficțiune, aprecierea valorii artistice a proiectului se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare, conform anexei nr. 9d) la prezentul regulament, astfel:

- subiectul sau gradul de interes al operei literare a cărei adaptare se propune;

- calitatea sinopsisului sau a scenariului în faza în care a fost înaintat la concurs, dacă este cazul;

- potențialul de interes și impactul asupra publicului;

- potențialul de reprezentare pe plan internațional;

b) pentru filmele documentare, aprecierea valorii artistice a proiectului se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare, conform anexei nr. 9e) la prezentul regulament, astfel:

- calitatea și originalitatea temei propuse;

- originalitatea tratării cinematografice a temei propuse;

- potențialul de interes și impactul asupra publicului;

- potențialul de reprezentare pe plan internațional;

c) pentru filmele de animație, aprecierea valorii artistice a proiectului se face prin acordarea de note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu de selecție prevăzut în fișa de notare, conform anexei nr. 9f) la prezentul regulament, astfel:

1. subiectul;

2. calitatea desenelor, a schițelor și a prezentării personajelor;

3. potențialul de interes și impactul asupra publicului;

4. potențialul de reprezentare artistică și publică pe plan internațional.

(4) Dosarele de proiect vor cuprinde, pe lângă scenariu sau sinopsis, după caz, bugetul de dezvoltare al proiectului, planul de finanțare, descrierea activităților preconizate a fi realizate, concepția regizorală, dacă regizorul a fost nominalizat, și CV-ul scenaristului. Modificări (2)

(5) Întocmirea dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film se face potrivit prevederilor art. 26 pct. 4 și ale art. 27, aplicat în mod corespunzător acestui tip de credit.

(6) Dosarele de la această categorie, care nu au obținut cel puțin media finală 7 la criteriul valoare artistică, vor fi eliminate din concurs.

Art. 39. -

(1) Dosarele proiectelor de dezvoltare vor fi evaluate separat.

(2) În etapa a 2-a a concursului, membrii comisiilor de selecție vor întocmi fișe de evaluare, conform anexei nr. 13 la prezentul regulament, pentru fiecare proiect de dezvoltare promovat în această etapă a concursului, conform următoarelor ponderi de evaluare:

a) valoarea artistică a proiectului deține o pondere de 50%;

b) calitatea producătorului, care deține, potrivit coeficientului de importanță stabilit prin prezentul regulament, o pondere de 50% din totalul punctajului acordat; criteriul "calitatea producătorului" se va evalua conform fișei de evaluare prevăzute în anexa nr. 12 la prezentul regulament.

(3) Punctajul maxim care poate fi obținut de un proiect de dezvoltare este de 100 de puncte.

(4) În situația în care regizorul este nominalizat și, ca urmare, la dosar există și concepția regizorală, aceasta este inclusă în valoarea artistică a proiectului, dar nu se acordă punctaj pentru criteriul "calitatea regizorului".

(5) Un producător nu poate primi în aceeași sesiune de concurs credit direct pentru dezvoltare de proiect pentru mai mult de două proiecte.

Art. 40. -

(1) La finalul procesului de evaluare, comisia de selecție împreună cu directorul general al Centrului Național al Cinematografiei vor stabili clasamentul proiectelor de dezvoltare, în ordinea descrescătoare a punctelor obținute. Clasamentul astfel întocmit se semnează de către toți membii comisiei de selecție și de către directorul general al Centrului Național al Cinematografiei. Modificări (1)

(2) Hotărârile comisiilor de selecție reprezintă înscrisul care certifică selecționarea proiectelor pentru faza de finanțare.

SECȚIUNEA a VIII-a Acordarea creditelor directe pentru producție

Art. 41. -

(1) Pot solicita credite directe pentru producție persoanele fizice și persoanele juridice, autorizate ca atare, care au câștigat o sesiune de selecție și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006.

(2) Pot încheia contracte de credite directe, pentru producția filmelor realizate în sistem de coproducție, persoanele fizice și juridice autorizate, care au câștigat o sesiune de selecție și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele condiții:

a) coproducătorii români au o participare de minimum 10% din bugetul de producție al filmului, în cazul coproducțiilor multilaterale, și de minimum 20% din bugetul de producție al filmului, în cazul coproducțiilor bilaterale, în condițiile prevăzute de prezentul regulament;

b) coproducătorii dețin, pe bază de contract de coproducție, dreptul de coproprietate asupra negativului filmului, corespunzător contribuției fiecăruia, și sunt deținători ai dreptului de exploatare a filmului pe teritoriul României;

c) coproducătorii își asumă obligația ca pe genericul filmului și în toate materialele publicitare să menționeze faptul că filmul a fost realizat cu sprijinul financiar al Centrului Național al Cinematografiei.

(3) Coproducțiile care se realizează în baza Convenției europene asupra coproducțiilor cinematografice se produc în baza criteriilor și condițiilor stabilite pentru această categorie de filme prin Legea nr. 28/2002.

Art. 42. -

(1) Creditul direct nu poate depăși 50% din valoarea totală a bugetului de producție al proiectului cinematografic.

(2) În cazul coproducțiilor cu participare românească, procentul prevăzut la alin. (1) se referă la bugetul părții române.

(3) Sunt exceptate de la limita de acordare a creditului direct prevăzută la alin. (1) filmele dificile și de buget redus, definite ca atare prin dispozițiile legii și ale prezentului regulament.

Art. 43. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Consiliul nu poate acorda credit direct pentru două proiecte de film de lung metraj, selecționate în cadrul unei sesiuni de concurs, care urmează să fie realizate de același regizor. Regizorul poate opta pentru proiectul pe care dorește să îl realizeze, dintre cele selecționate. În această situație, producătorul celui de-al doilea proiect selecționat poate înlocui regizorul, cu condiția ca noul regizor să aibă cel puțin același punctaj sau superior, la criteriul calitatea regizorului, caz în care se va realiza o nouă ierarhie. Modificări (1)

(2) Consiliul va decide cuantumul acordat pentru fiecare proiect în funcție de bugetul alocat fiecărei sesiuni și de criteriile prevăzute de lege, astfel:

a) proiectul cel mai bine plasat din cadrul fiecărei categorii va primi creditul solicitat, cu condiția ca acesta să nu depășească 50% din bugetul producției respective, cu excepția filmelor dificile și de buget redus; Modificări (1)

b) față de proiectul cel mai bine plasat, în alocarea creditelor pentru proiectele situate pe locurile următoare, din cadrul fiecărei categorii, poate fi stabilit un procent de scădere ce se va aplica în funcție de situarea acestuia în ierarhia stabilită de comisia de selecție.

(3) În analiza economico-financiară în vederea alocării creditelor directe Consiliul poate solicita expertiza financiară a unor experți independenți sau specialiști din cadrul Centrului Național al Cinematografiei.

Art. 44. -

Acordarea creditelor directe pentru proiectele cinematografice selecționate care au înregistrat un punctaj egal se face pe baza următoarelor criterii de departajare:

- nivelul contribuției financiare confirmate la momentul înscrierii proiectului în concurs;

- promovarea coproducțiilor cinematografice.

Art. 45. -

(1) Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice și Consiliul vor analiza proiectele selecționate și vor stabili producțiile cinematografice care se încadrează în categoria filmelor dificile și de buget redus.

(2) În cazul filmelor dificile și de buget redus, comisiile de selecție împreună cu Consiliul vor stabili, în conformitate cu prevederile dispozițiilor legii, cuantumul creditelor directe, care se pot acorda cu depășirea limitei de 50% din bugetul de producție al filmelor respective. Modificări (1)

Art. 46. -

Beneficiarii creditelor, precum și persoanele desemnate în calitate de producător nu pot solicita noi credite în cazul în care au fost încălcate termenele legale.

Art. 47. -

(1) Filmul dificil se caracterizează prin:

- nivel ridicat de risc creativ;

- înnoirea limbajului cinematografic prin modalități narative și de exprimare inedite;

- oferirea unei alternative artistice la cinematograful comercial.

(2) Filmul dificil atinge cel puțin 3 dintre următoarele obiective:

- sunt filme de interes cultural de mare complexitate și a căror realizare prezintă un grad sporit de dificultate;

- implementează noi tehnologii cinematografice într-un stil creativ și inovator;

- promovează idei noi și inventive în forma și conținutul filmului finanțat;

- au șanse minime sau chiar sunt lipsite de posibilitatea unui succes comercial datorită stilului experimental în care sunt realizate;

- promovează debuturi de lung metraj, scurtmetraje ori filme-pilot sub 10 minute, cu excepția reclamelor;

- sprijină dezvoltarea comunităților de creație și de realizare a filmelor din cel puțin două țări (coproducții).

(3) Filmul de interes cultural de mare complexitate și a cărui realizare prezintă un grad sporit de dificultate este filmul care îndeplinește cumulativ cel puțin 3 dintre următoarele condiții:

1. film de epocă;

2. peste 10 locații de filmare;

3. filmarea în exterior a cel puțin 50% din metrajul util al filmului;

4. filmări speciale, peste 20% din metrajul util al filmului, cu efecte speciale, pirotehnie, filmări aeriene, subacvatice, cascade și/sau altele de acest gen ori cu efecte speciale realizate în postproducție;

5. filmări de noapte, peste 20% din metrajul util al filmului;

6. filmări cu copii, peste 10% din metrajul util al filmului;

7. filmări cu animale, peste 10% din metrajul util al filmului;

8. utilizarea unei distribuții cu peste 20 de actori în roluri principale și secundare;

9. confecționarea unui număr de peste 20 de costume pentru roluri principale și secundare;

10. realizarea unui număr de peste 10 decoruri special amenajate;

11. sunt realizate în 2D sau 3D, în totalitate ori parțial; în acest caz se consideră condiție realizată dacă filmul are 50% animație în 2D sau 3D;

12. prezintă evenimente unice, a căror fixare în imagini nu se mai poate repeta niciodată, ele având importanță de document filmat;

13. se remarcă prin originalitatea sau ineditul temei propuse;

14. dezvăluie o viziune originală asupra istoriei și culturii românești sau ale minorităților din România.

Art. 48. -

(1) Filmele de buget redus se consideră a fi filmele care au bugete considerabil mai mici decât bugetul mediu al unui film din aceeași categorie, realizat în anul precedent.

(2) În categoria filmelor menționate la alin. (1) se includ proiectele care au un buget cu minimum 50% mai mic decât bugetul mediu al unui film din aceeași categorie, realizat în anul precedent.

(3) Bugetul mediu pentru fiecare categorie, realizat în anul precedent, va fi publicat pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei.

Art. 49. -

Contractele se încheie numai după verificarea dosarului financiar al proiectului de film de către Consiliu, dosar prin care trebuie să se ateste faptul că finanțarea integrală a proiectului, atât ca sume, cât și ca termene, este asigurată.

Art. 50. - Referințe în jurisprudență (1)

Creditul direct pentru producție se acordă astfel:

a) până la 50% din suma totală stabilită, la începutul perioadei de pregătire;

b) diferența din valoarea rămasă se alocă pe parcursul realizării proiectului, astfel:

- până la 20%, la solicitarea producătorului ori a producătorului delegat, la jumătatea filmărilor, pe baza rapoartelor de producție semnate de regizor și de producător sau de producătorul delegat, după caz;

- până la 20%, la solicitarea producătorului, la sfârșitul filmărilor, pe baza rapoartelor de producție și a procesului-verbal de încheiere a filmărilor, semnate de regizor și de producător;

- 10%, la solicitarea producătorului, odată cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative: predarea copiei standard sau a matriței video; predarea unui audit care să certifice corecta utilizare a creditului acordat, participarea financiară a coproducătorilor/finanțatorilor proiectului, precum și aportul producătorului și prezentarea unui contract de distribuire sau a angajamentului de distribuire, în cazul în care distribuirea este efectuată de către producător;

c) în situația în care prima tranșă este mai mică de 50%, diferența se va repartiza corespunzător la tranșele următoare.

Art. 51. -

Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei poate să suspende sau, după caz, să rezilieze contractele de acordare a creditului financiar, poate solicita restituirea sumelor virate din credit și poate declanșa procedura executării silite, potrivit legii, în următoarele situații:

a) beneficiarul creditului direct nu prezintă Centrului Național al Cinematografiei situația cheltuielilor efectuate și documentele justificative în termen de maximum 15 zile de la data solicitării;

b) beneficiarul creditului direct nu respectă obligațiile contractuale asumate față de Centrul Național al Cinematografiei. Modificări (1)

Art. 52. -

(1) Beneficiarul unui credit direct, acordat potrivit dispozițiilor legii, este obligat să țină evidența contabilă a încasărilor pentru filmul pentru care i s-a acordat creditul, în cont analitic distinct, pe toată durata returnării creditului.

(2) Beneficiarul creditului direct este obligat să pună la dispoziție Centrului Național al Cinematografiei, la cerere, toate documentele contabile solicitate.

Art. 53. -

Proiectele cinematografice care au beneficiat de credite directe pentru producție trebuie să fie prezentate la premieră, potrivit legii, prin proiecție pe ecrane.

SECȚIUNEA a IX-a Acordarea creditelor directe pentru dezvoltare de proiect

Art. 54. -

(1) Creditul direct pentru dezvoltarea de proiect se acordă exclusiv proiectelor filmelor de lung metraj de ficțiune, documentare sau de animație, care au fost declarate câștigătoare ale concursurilor de selecție pentru această categorie de credit, conform hotărârilor finale emise de comisiile de selecție și Consiliu.

(2) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se poate acorda pentru documentare și prospecții, pentru scrierea sau rescrierea scenariului, angajarea de specialiști dramaturgi sau pentru acoperirea altor cheltuieli legate de dezvoltarea proiectului.

(3) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect nu va depăși pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată.

(4) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect nu poate depăși cuantumul de 3% din valoarea creditului mediu de producție al unui film de ficțiune, documentar sau de animație, după caz, realizat în anul precedent.

Art. 55. -

Pot solicita credit direct pentru dezvoltare de proiect persoanele fizice sau juridice autorizate ale căror proiecte de dezvoltare au fost declarate câștigătoare ale unei sesiuni de concurs și îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;

b) au un capital social de minimum 20.000 lei, în cazul persoanelor juridice, respectiv prezintă o scrisoare de garanție bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Național al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice;

c) prezintă dosarul proiectului întocmit în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 56. -

(1) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se acordă în baza contractului de creditare încheiat între Centrul Național al Cinematografiei, în calitate de creditor, și producătorul filmului, în calitate de beneficiar.

(2) Cuantumul creditului direct ce se acordă prin contractul încheiat între Centrul Național al Cinematografiei și producătorul filmului este stabilit de Consiliu în etapa de finanțare a concursului de selecție a proiectelor cinematografice.

Art. 57. -

(1) Proiectele care au beneficiat de credite pentru dezvoltare vor fi înscrise în mod obligatoriu la concursurile de selecție pentru producția proiectelor cinematografice, în termen de maximum un an de la încheierea contractului de creditare pentru dezvoltare.

(2) În cazul în care proiectul respectiv nu este declarat câștigător la 4 concursuri succesive, beneficiarul creditului este obligat să îl restituie.

(3) În cazul proiectelor câștigătoare, suma acordată drept credit de dezvoltare se cumulează cu creditul de producție acordat proiectului și nu poate depăși 50% din bugetul filmului, cu excepția filmelor dificile și de buget redus.

CAPITOLUL III Acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Art. 58. -

Centrul Național al Cinematografiei acordă din Fondul cinematografic, în condițiile prevederilor legale în vigoare și ale prezentului regulament, sprijin financiar nerambursabil persoanelor fizice și juridice autorizate.

SECȚIUNEA I Sprijinul financiar nerambursabil pentru succes de public

Art. 59. -

(1) Sprijinul financiar nerambursabil pentru succes de public se acordă la solicitarea producătorilor și regizorilor unui film, separat, în proporție egală, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câștigător al concursului de selecție organizat în condițiile legii și ale prezentului regulament.

(2) Sprijinul financiar va fi acordat producătorilor și regizorilor pentru unul dintre filmele realizate împreună și care a înregistrat, în sălile de cinematograf sau alte săli destinate vizionării cu public, un număr de spectatori mai mare decât numărul de plătitori definit ca prag de referință pentru anul respectiv. Modificări (1)

(3) Pragul de referință pentru filmele românești se stabilește de Centrul Național al Cinematografiei la începutul fiecărui an, pe baza datelor statistice înregistrate în sălile de cinematograf din România în anul precedent, reprezentând media numărului de spectatori înregistrați la această categorie de filme. Modificări (2)

(4) Odată cu stabilirea pragului de referință anual, Centrul Național al Cinematografiei va calcula, pe baza datelor statistice înregistrate în sălile de cinematograf din țară, tariful mediu al biletelor de intrare din anul precedent, pentru această categorie de filme. Modificări (2)

(5) Centrul Național al Cinematografiei va comunica, până la data de 31 martie a anului în curs, pragul anual de referință și tariful mediu al biletelor de intrare, înregistrate în anul precedent, pentru filmele românești sau realizate în coproducție, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentului regulament. Modificări (2)

Art. 60. -

(1) Cuantumul sprijinului financiar automat pentru succes de public se calculează, pentru fiecare film, prin înmulțirea numărului de spectatori, care a depășit pragul de referință stabilit în anul precedent, cu tariful mediu al biletelor de intrare înregistrat în aceeași perioadă de timp. Modificări (3)

(2) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă numai la cererea producătorului, exclusiv pentru producția unui nou film, în condițiile prevederilor legii și ale prezentului regulament.

(3) Această sumă se acordă separat, în proporție egală producătorului și regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câștigător al concursului de selecție organizat în condițiile legii și ale prezentului regulament.

(4) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă producătorilor doar pentru filmele românești sau realizate în coproducție cu participare românească.

(5) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă regizorilor și în situația filmelor în coproducție cu participare românească doar în cazul în care au încheiate contracte ferme.

Art. 61. -

(1) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă din Fondul cinematografic, în baza unui contract încheiat între Centrul Național al Cinematografiei și beneficiarii sprijinului.

(2) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă după încheierea contractului de creditare, pentru producția unui film ce se realizează potrivit prevederilor legii și ale prezentului regulament.

Art. 62. -

Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă o singură dată, pentru același film, producătorilor și regizorilor acestuia.

SECȚIUNEA a II-a Sprijinul financiar nerambursabil pentru calitatea artistică

Art. 63. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Sprijin financiar automat pentru calitatea artistică a filmului se acordă o singură dată pentru același film, producătorului și regizorului acestuia, pentru un film selecționat sau premiat la festivalurile de categoria A. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Cuantumul acestui sprijin este echivalent cu cuantumul maxim al sprijinului financiar automat pentru succes de public acordat în anul respectiv. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Această sumă se acordă separat, în proporție egală producătorului și regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câștigător al concursului de selecție organizat în condițiile prezentului regulament.

(4) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică se acordă numai la cererea producătorului, exclusiv pentru producția unui nou film, în condițiile prezentului regulament.

(5) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică se acordă producătorilor doar pentru filmele românești sau realizate în coproducție cu participare românească.

(6) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică se acordă regizorilor în situația filmelor în coproducție cu participare românească, doar în cazul în care au încheiate contracte ferme.

SECȚIUNEA a III-a Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă

Art. 64. -

Centrul Național al Cinematografiei acordă, în condițiile legii și ale prezentului regulament, sprijin financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă.

Art. 65. -

Pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor românești sau realizate în coproducție cu participare românească persoanele fizice și persoanele juridice autorizate ca atare, care îndeplinesc condițiile stabilite la art. 29 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006.

Art. 66. -

Dosarul pentru acordarea sprijinului financiar pentru distribuirea de filme românești sau realizate în coproducție se întocmește de către distribuitorii de filme și va conține următoarele documente:

1. cererea pentru acordarea sprijinului de distribuire întocmită conform anexei nr. 14 la prezentul regulament;

2. catalogul filmelor distribuite;

3. devizul de cheltuieli pentru distribuirea filmului, care va include următoarele categorii de costuri:

a) costuri pentru realizarea materialelor publicitare, afișe, fotografii, vorșpane și altele de acest gen;

b) costuri pentru spații publicitare, spoturi radio și TV, afișaj, publicitate în presa scrisă;

c) costuri promoționale pentru organizarea unor avanpremiere, vizionări cu presa, recepții, gala filmului;

d) costuri pentru realizarea copiilor de filme, subtitrare, dublaj, transport;

e) costuri legate de achiziționarea drepturilor de distribuție;

f) alte cheltuieli în vederea distribuirii filmului;

4. planul de distribuire al filmului și contracte de exploatare sau acorduri de exploatare, după caz;

5. copie a contractului încheiat între distribuitor și titularul drepturilor asupra filmului.

Art. 67. -

(1) Sprijinul financiar pentru distribuirea și exploatarea filmelor românești sau realizate în coproducție cu participare românească nu va depăși pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999, republicată. Modificări (1)

(2) Consiliul va decide, cu majoritate simplă a numărului de voturi, asupra cuantumului sprijinului financiar acordat pentru fiecare cerere.

(3) Hotărârea Consiliului de acordare a cuantumului sprijinului financiar pentru distribuire de filme se va lua în funcție de calitatea filmului distribuit, devizul de cheltuieli și fezabilitatea planului de distribuire a filmului.

(4) În luarea hotărârii, Consiliul poate solicita sprijinul unei comisii formate din 3 membri, care să reprezinte distribuitori și exploatanți de săli. Avizul comisiei este consultativ și se referă la necesitatea ca filmul să fie distribuit cu numărul de copii prevăzute în deviz.

(5) În baza hotărârii emise de Consiliu, Centrul Național al Cinematografiei încheie cu distribuitorul filmului contractul de acordare a sprijinului financiar pentru distribuirea de film.

Art. 68. -

Pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru funcționarea cinematografului de artă persoanele fizice și persoanele juridice autorizate ca atare, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, și în prezentul regulament.

Art. 69. -

Condițiile de eligibilitate ale exploatanților de cinematografe sunt următoarele:

a) să dețină clasificarea sălii de cinematograf emisă de Registrul cinematografiei;

b) să dețină autorizațiile legale de funcționare pentru cinematograf;

c) să asigure o capacitate a sălii de cinematograf de minimum 50 de locuri;

d) să funcționeze în regim public de vânzare a biletelor de intrare la spectacole cinematografice cel puțin 8 luni pe an;

e) să asigure un minimum de 5% din numărul anual de spectacole cu producții cinematografice realizate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, și ale prezentului regulament, din care cel puțin 1% la orele de maximă audiență.

Art. 70. -

Dosarul pentru acordarea sprijinului financiar nerambursabil pentru funcționarea cinematografelor de artă se completează de către exploatanții de cinematografe și va conține următoarele documente:

a) cererea pentru acordarea sprijinului, întocmită conform anexei nr. 15 la prezentul regulament;

b) fișa de identificare a sălii, cu adresa exactă, capacitatea în număr de locuri și dotarea tehnică a cinematografului;

c) programarea filmelor de artă pentru ultimele 6 luni;

d) declarație privind numărul de bilete vândute și contravaloarea acestora încasată în ultimele 6 luni;

e) bugetul de venituri și cheltuieli al cinematografului pentru ultimele 6 luni;

f) fotografii, planuri ale clădirii și alte informații.

Art. 71. -

(1) Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat pentru funcționarea cinematografelor de artă nu va depăși pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999, republicată. Modificări (1)

(2) Consiliul va decide, cu majoritate simplă a numărului de voturi, asupra cuantumului sprijinului acordat pentru fiecare cinematograf.

(3) Hotărârea Consiliului privind acordarea sprijinului financiar nerambursabil pentru funcționarea cinematografului de artă se va lua în funcție de concluziile rezultate din analiza dosarului prezentat și prin luarea în considerație a angajamentului exploatantului sălii de a respecta criteriile de eligibilitate stabilite prin prezentul regulament.

(4) În baza hotărârii emise de Consiliu, Centrul Național al Cinematografiei încheie cu exploatantul sălii contractul de acordare a sprijinului financiar nerambursabil pentru funcționarea cinematografului de artă.

Art. 72. -

(1) Cererile se depun în cadrul unor sesiuni de finanțare organizate în datele de 30 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, iar dosarele se vor depune cu cel puțin 7 zile înainte.

(2) Sesiunile de finanțare se anunță prin mijloace de informare în masă, prin publicarea în cel puțin 3 ziare cu acoperire națională, prin publicarea pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei și prin afișarea la sediul Centrului Național al Cinematografiei, cu cel puțin 15 zile înainte de organizarea lor. Modificări (1)

SECȚIUNEA a IV-a Alte tipuri de sprijin financiar nerambursabil

Art. 73. -

(1) Pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru organizarea sau participarea la festivaluri și târguri de filme interne și internaționale, susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică, editarea unor lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei sau alte activități, conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, persoanele fizice și juridice autorizate, care îndeplinesc următoarele condiții:

a) întocmesc cererea de solicitare a sprijinului financiar potrivit anexei nr. 16 la prezentul regulament;

b) depun o prezentare a proiectului din care să rezulte necesitatea și oportunitatea activității pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil;

c) întocmesc devizul de cheltuieli al acțiunii sau al programului prevăzut;

d) prezintă planul de finanțare a acțiunii sau a programului propus;

e) prezintă planul de desfășurare a acțiunii sau a programului respectiv.

(2) În cazul editării unor lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei, solicitantul trebuie să fie o editură.

(3) În cazul organizării de festivaluri sau târguri de filme interne ori internaționale, solicitanții depun și o prezentare din care să rezulte necesitatea, oportunitatea și impactul activității pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil.

Art. 74. - Modificări (1)

(1) Consiliul analizează cererile și dosarele depuse și decide asupra acordării sprijinului financiar nerambursabil, în funcție de următoarele criterii de evaluare, cu excepția editării de lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei:

a) experiența și gradul de specializare ale persoanei juridice sau fizice implicate în proiect, precum și ale personalului atras în derularea proiectului; acest criteriu se punctează cu 0-15 puncte;

b) calitatea proiectului, criteriu punctat cu 0-50 de puncte, în funcție de:

- necesitatea și utilitatea obiectivelor propuse;

- rezultatele finale predictibile;

- realismul și eficiența bugetului propus;

- existența unor parteneriate pentru realizarea proiectului;

c) rezultatele proiectului, criteriu punctat cu 0-35 de puncte, în funcție de:

- gradul de comunicare publică sau, după caz, în cadrul altor comunități culturale;

- contribuția adusă la dezvoltarea culturii și educației cinematografice;

- promovarea potențialului cultural și a imaginii României în plan internațional;

- complementaritatea cu alte proiecte culturale.

(2) Dosarele analizate potrivit criteriilor de evaluare și care au obținut un punctaj de cel puțin 70 de puncte din 100 de puncte vor beneficia de acordarea sprijinului financiar nerambursabil.

(3) Punctajul este calculat astfel:

a) experiența și gradul de specializare:
- ale persoanei juridice sau fizice implicate în proiect - 0-8 puncte;
- ale personalului atras în proiect - 0-7 puncte;
b) calitatea proiectului:
- necesitatea și utilitatea obiectivelor propuse - 0-20 de puncte;
- rezultatele finale planificate - 0-10 puncte;
- realismul și eficiența bugetului propus - 0-10 puncte;
- existența unor parteneriate pentru realizarea proiectului - 0-10 puncte;
c) rezultatele proiectului:
- gradul de comunicare publică sau în cadrul altor comunități culturale - 0-10 puncte;
- contribuția adusă la dezvoltarea culturii și educației cinematografice - 0-10 puncte;
- promovarea imaginii României în plan internațional - 0-10 puncte;
- complementaritatea cu alte proiecte culturale - 0-5 puncte.
TOTAL: 100 de puncte

(4) Acordarea sprijinului financiar nerambursabil nu va depăși pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999, republicată.

(5) Cererile se depun în cadrul unor sesiuni de finanțare organizate astfel:

- 15 martie, pentru manifestări organizate în perioada 1 iulie - 31 decembrie a anului în curs;

- 15 septembrie, pentru manifestări organizate în perioada 1 ianuarie - 30 iunie a anului următor.

(6) Sesiunile de finanțare se anunță prin mijloace de informare în masă, prin publicarea în cel puțin 3 ziare cu acoperire națională, prin publicarea pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei și prin afișarea la sediul Centrului Național al Cinematografiei, cu cel puțin 15 zile înainte de organizarea lor.

(7) În cazul editării de lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei, grila de punctare este următoarea:

a) anvergura proiectului editorial (internațională, națională, regională) - 0-15 puncte;
b) diversitatea și distribuția geografică a beneficiarilor direcți ale căror nevoi culturale urmează să fie satisfăcute prin acestea - 0-10 puncte;
c) capacitatea organizatorică și funcțională a operatorului cultural (editura) de realizare a proiectelor editoriale, dovedită prin:
- experiența în derularea proiectelor editoriale și/sau calitatea partenerilor și colaboratorilor implicați în proiectul editorial propus - 0-10 puncte;
- calitatea proiectelor editoriale organizate până în prezent - 0-10 puncte;
- experiența națională, regională sau internațională, colaborările și parteneriatele cu autoritățile publice, cu organizații guvernamentale din țară și din străinătate, după caz - 0-10 puncte;
- raportul dintre cheltuielile estimate și necesarul pentru realizarea proiectului editorial - 0-20 de puncte;
d) justificarea proiectului editorial - 0-15 puncte.
TOTAL: 100 de puncte
Modificări (1)

Art. 75. -

În baza hotărârii Consiliului de acordare a sprijinului financiar nerambursabil, Centrul Național al Cinematografiei va încheia contractele de finanțare pentru organizarea sau participarea la festivaluri și târguri de filme interne și internaționale, susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică, editarea unor lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei.

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 76. -

(1) Sprijinul financiar automat, atât pentru succes de public, cât și pentru calitatea artistică, se acordă prin luarea în considerare a pragului de referință aferent fiecărui an. Modificări (1)

(2) Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuire se acordă și pentru filmele produse anterior intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 39/2005, distribuite începând cu 2006.

Art. 77. -

Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006.

Art. 78. -

Pentru anul 2006 sprijinul financiar nerambursabil corespunzător secțiunilor a III-a și a IV-a de la cap. III se acordă fără organizarea unor sesiuni de finanțare.

ANEXA Nr. 1 la regulament

CERERE DE ÎNSCRIERE
la concursul de selecție a proiectelor cinematografice

Sesiunea ............................................... din anul ..........

Secțiunea ..................................................................

Persoana fizică sau juridică autorizată:

........................................... cod fiscal ....................., nr. de înregistrare în Registrul cinematografic ..............................., cu sediul în ........................, str. ....................... nr. ......., sectorul (județul) ....................., cod poștal .........................., telefon ..........., fax ........, cont bancar ....................., societatea bancară .............................., în calitate de producător al proiectului cinematografic ............................, regia ............................, solicită înscrierea la concursul de selecție a proiectelor cinematografice organizat de Centrul Național al Cinematografiei în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, și ale regulamentului de concurs.

Creditul direct solicitat este în valoare de ........................... lei, adică ..........% din valoarea devizului proiectului de ................... lei.

La prezenta cerere se anexează următoarele documente:

copie de pe certificatul de înscriere în Registrul cinematografic;
dovada oficială pentru atestarea capitalului social de minimum 20.000 lei, pentru persoanele juridice, sau garanție bancară în echivalentul sumei de 20.000 lei, în cazul persoanelor fizice;
dosarul proiectului, respectiv dosarul de scenariu de film și dosarul de proiect, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea legilor penale, că nu are datorii la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și la Fondul cinematografic, cu excepția ratelor scadente.
Producător, Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la regulament Modificări (1)

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Subsemnatul .........................................., membru al comisiei de selecție/comisiei de lectori a proiectelor cinematografice, numit prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. ................../......................., respectiv prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei, declar că voi păstra confidențialitatea cu privire la lucrările comisiei respective ce se vor desfășura pe parcursul perioadei concursului de selecție a proiectelor cinematografice, sesiunea a ... a din anul ............ .

Semnătura ......................

ANEXA Nr. 3*) la regulament

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

Producător Decoruri
Regizor Costume
Director de imagine Muzica
Montajul Metraj util/Durata (minute)

CENTRALIZATOR DEVIZ ESTIMATIV
FILMUL

CAPITOLUL Aport numerar Aport servicii Aport natură TOTAL LEI
I. DREPTURI DE AUTOR ȘI ALTELE
II. DISTRIBUȚIE ȘI ALȚI ARTIȘTI
III. ECHIPA
IV. ECHIPAMENT FILMARE
V. DECORURI ȘI COSTUME
VI. TRANSPORT ȘI CAZARE
VII. MATERIALE ȘI LABORATOR
VIII. POSTPRODUCȚIE
IX. DIVERSE CHELTUIELI
X. CONTRIBUȚII ȘI TAXE
DEVIZ CHELTUIELI DIRECTE PRODUCȚIE
XI. ONORARIUL SOCIETATE PROD.
XII. CHELTUIELI NEPREVĂZUTE (10%)
TOTAL DEVIZ GENERAL
PRODUCĂTOR, COPRODUCĂTOR,

BUGET DEFALCAT

NR. CRT. SPECIFICAȚIE NR. CANTITATE (U.F.) UNITATE MĂSURĂ COST/ U.F. SUBTOTAL TOTAL PARȚIAL TOTAL
I. CREAȚIA ARTISTICĂ
100.0 Subiect și scenariu 0
100.1 Onorariu drepturi autor subiect global 0 0
100.2 Onorariu scenariști global 0 0 0
100.3 Onorariu adaptare scenariu global 0 0
100.4 Onorariu dialoguri global 0 0
100.5 Traducere pagină
100.6 Studii și documentare 0 0
101.0 Regizor 0
101.1 Onorariu regizor global 0 0
101.2 Cheltuieli regizor rezervă 0 0
102.0 Muzica 0
102.1 Onorariu compozitor 0 0
102.2 Aranjament muzical 0 0
103.0 Alte drepturi de folosință 0
103.1 Arhivă audio/video 0 0
103.2 Fotografii 0 0
104.0 Casting și documentare 0
104.1 Casting & documentare 0 0
104.2 Documentare 0
104.3
REMUNERARE CREAȚIE
II. ACTORI ȘI ALȚI ARTIȘTI
200.0 Roluri principale 0
200.1 0 0
200.2 0 0
200.3 0 0
200.4 0 0
200.5 0 0
200.6 0 0
200.7 0 0
200.8 0 0
200.9 0 0
200.10 0 0
201.0 Roluri secundare 0 0
201.1 0 0
201.2 0 0
201.3 0 0
201.4 0 0
201.5 0 0
201.6 0 0
201.7 0 0
201.8 0 0
201.9 0 0
201.10 0 0
201.11 0 0
201.12 0 0
201.13 0 0
201.14 0 0
201.15 0 0
201.16 0 0
202.0 Roluri episodice 0 0
202.1
202.2
202.3
202.4
202.5
202.6
202.7
202.8
202.9
202.10
202.11
202.12
202.13
202.14
202.15
203.0 Repetiții și probe 0
203.1 0 0
0 0
204.0 Artiști în postproducție 0
204.1 Actori postsincron 0 0
204.2 Cântăreți 0 0
204.3 Instrumentiști 0 0 zile 0 0 0
204.4 Zgomotiști zile 0 0
205.0 Dubluri și cascadori 0
205.1 Dubluri 0 0 zile 0 0 0
205.2 Cascador coordonator 0 0 zile 0 0 0
205.3 Cascadori 0 0 zile 0 0 0
206.0 Figurație 0
206.1 Figurație specială zile 0 0
206.2 Figurație obișnuită zile 0 0
ACTORI ȘI ALȚI ARTIȘTI 0
III. PERSONAL ECHIPĂ
300.0 Producător 0
300.1 Producător executiv global 0 0
301.0 Personal producție 0
301.1 Director producție 0
Pregătire săptămâni 0
Filmare săptămâni 0
Post producție săptămâni 0
301.2 Coordonator producție 0
Pregătire săptămâni 0
Filmare săptămâni 0
301.3 Asistent producție 0
Pregătire săptămâni 0
Filmare săptămâni 0
301.4 Al doilea asistent producție săptămâni 0 0
Pregătire săptămâni
Filmare
301.5 Al treilea asistent producție
Pregătire săptămâni
Filmare săptămâni
301.6 Contabil echipă filmare săptămâni 0 0
301.7 Casier săptămâni 0 0
301.8 Secretară de producție săptămâni 0
301.9 Personal servire (filmare) săptămâni 0 0
301.10 Asistent medical (filmare) 0 0 săptămâni 0 0 0
301.11 Traducător săptămâni
301.12
301.13
302.0 Asistenți regie 0
302.1 Primul asistent regie 0
Pregătire săptămâni
Filmare săptămâni
302.2 Al doilea asistent regie 0
Pregătire săptămâni
Filmare săptămâni
302.3 Al treilea asistent regie 0
Pregătire săptămâni
Filmare săptămâni
302.4 Secretară de platou 0
Pregătire săptămâni
Filmare săptămâni
Post producție săptămâni
303.0 Sunet 0
303.1 Inginer sunet 0
Pregătire 0 0 luni
Filmare 0 0 săptămâni
Post producție 0 0 lună
303.2 Microfonist 0
Pregătire 0 0 luni
Filmare 0 0 săptămâni
303.3 Operator sunet (filmare) 0 0 luni 0
COSTURI ECHIPĂ (continuare)
304.0 Imagine 0
304.1 Director de imagine săptămâni 0
Pregătire
Filmare
Post producție
304.2 Cameraman săptămâni 0
Pregătire
Filmare
304.3 Asistent imagine săptămâni 0
Pregătire
Filmare
304.4 Asistent imagine - sarfeur săptămâni 0
Pregătire
Filmare
304.5 Mecanic de cameră săptămâni 0
Pregătire
Filmare
304.6 Electrician șef săptămâni 0
Pregătire
Filmare
304.7 Electricieni (filmare) 0
304.8 Mașinist șef săptămâni 0
Pregătire
Filmare
304.9 Mașinist (filmare) 0
304.10 Fotograf platou zile 0
Pregătire
Filmare
304.11 Tehnician video asist
Filmare
304.12 Filmări suplimentare 0
305.0 Decor 0
305.1 Scenograf brut 0
Pregătire săptămâni
Filmare zile
305.2 Asistent scenograf 0
Pregătire săptămâni
Filmare zile
305.3 Constructor decor 0
Pregătire luni
Filmare luni
305.4 Asistent tehnic scenografie 0
Pregătire luni
Filmare luni
305.5 Muncitori construcții decor săptămâni
COSTURI DECOR (continuare)
305.6 Recuziter șef 0
Pregătire luni
Filmare zile
305.7 Recuziter 0
Filmare zile
Lichidare luni
305.8 Zilieri luni 0
306.0 Costume 0
306.1 Pictor costume global brut 0
Pregătire săp. 0
Filmare săp. 0
306.2 Asistent costume 0
Pregătire săp. 0
Filmare săp. 0
306.3 Costumieră 0
Pregătire săp. 0
Filmare săp. 0
Lichidare săp. 0
307.0 Machiaj 0
307.1 Machior șef 0
Pregătire săp. 0
Filmare săp. 0
307.2 Asistent machiaj 0 0
Pregătire săp.
Filmare săp.
307.3 Coafor 0
Pregătire săp. 0
Filmare săp. 0
308.0 Personal montaj 0
308.1 Monteur șef 0
Filmare săp. 0
Post producție săp. 0
308.2 Asistent montaj 0
Filmare săp. 0
Post producție săp. 0
308.3 Monteur sunet săp. 0 0
308.4 Monteur muzică săp.
308.5 Monteur video săp.
309.0 Personal divers 0
309.1 Șoferi 0
Pregătire săp. 0
▪ Filmare săp. 0
309.2 Pirotehnician săp. 0 0
309.3 Supervizor efecte speciale săp. 0 0
309.4 Rezervă ore suplimentare
309.5 Alt personal divers
COSTURI ECHIPĂ 0
IV. ECHIPAMENT FILMARE
400.0 Aparatură filmare 0
400.1 Cameră peliculă și accesorii săptămâni 0 0
400.2 Cameră suplimentară & acces. săptămâni 0 0
400.3 Obiective săptămâni 0 0
400.4 Trepied săptămâni 0 0
400.5 Filtre săptămâni 0 0
400.6 Video asist săptămâni 0 0
400.7 Acumulatori și încărcători săptămâni 0 0
400.8 Videocasetofon + monitor săptămâni 0 0
400.9 Cameră filmare video & acces. săptămâni 0 0
401.0 Iluminare 0
401.1 HMI și accesorii zile 0 0
401.2 Proiectoare Fresnel și acc. zile 0 0
401.3 Bruturi/minibruturi zile 0 0
401.4 Proiector MR 25 Kw zile 0 0
401.5 Proiector KPD 16,5 Kw zile 0 0
401.6 Rivalte zile 0 0
401.7 Aparatură specială de iluminare zile 0 0
401.8 Cabluri și distribuție zile 0 0
402.0 Instalație filmat de pe mașină 0
402.1 Dolie zile 0 0
402.2 Macara zile 0 0
402.3 Minimacara zile 0 0
402.4 Stativ electronic zile 0 0
403.0 Sunet 0
403.1 Magnetofon zile 0 0
403.2 Mixer + accesorii zile 0 0
403.3 Microfoane zile 0 0
403.4 Prăjină priză directă zile
404.0 Fotografii 0
404.1 Aparat foto 35 mm zile 0 0
404.2 Aparat foto 120 mm zile 0 0
404.3 Polaroid zile 0 0
405.0 Vehicole speciale 0
405.1 Macara auto zile 0 0
405.2 Grup electrogen zile 0 0
405.3 Grup electrogen portabil zile 0 0
405.4 Camioane zile 0 0
405.5 Elicopter zile 0 0
406.0 Efecte speciale 0
406.1 Mașină de vânt zile 0 0
406.2 Mașină de ploaie zile 0 0
407.0 Altele 0
ECHIPAMENT FILMARE 0
V. DECOR ȘI COSTUM E
500.0 Construcție decor globală 0 0
500.1 Construcție decor în interior
500.2 Materiale pentru decor
500.3 - cumpărate
500.4 - închiriate
- confecționate
500.5 Chiria platoului de filmare
500.6 Construcție decor în exterior
500.7 Materiale pentru decor
500.8 - cumpărate
500.9 - închiriate
- confecționate
500.10 Chiria locului de filmare
500.11 Amenajare loc de filmare existent 0 0
500.12 - materiale cumpărate
500.13 - materiale închiriate
- materiale confecționate
501.0 Recuzită 0 0
501.1 Închiriată
501.2 Confecționată
501.3 Cumpărată
502.0 Vehicole în cadru 0 0
502.1
502.2
502.3
503.0 Animale în cadru
503.1
504.0 Costume 0 0
504.1 Confecționate
504.2 Confecționare pantofi
504.3 Închiriere costume + acc.
504.4 Cumpărare costume + acc.
504.5 Cumpărare pantofi
504.6 Curățire și întreținere
DECOR ȘI COSTUME 0
VI. TRANSPORT ȘI CAZARE
600.0 Mijloace transport auto 0
600.1 Pregătire 0
600.2 Autoturisme zile 0
600.3 Microbuze zile 0
600.4 Autobuze zile 0
600.5 Alte mijloace de transport zile 0
600.6 zile 0
600.7 zile 0
600.8 Consum carburanți în pregătire zile 0
600.9 Filmare zile 0
600.10 Autoturisme zile 0
600.11 Microbuze zile 0
600.12 Autobuze zile 0
600.13 Mașină aparate zile 0
600.14 Cinemobile zile 0
600.15 Camioane 4x4 zile 0
600.16 Rulotă machiaj/costume zile 0
600.17 Camion bucătărie Transport ocazional zile 0
600.18 zile 0
600.19 Consum carburanți în filmare Alte mijloace de transport zile 0 0
601.0
601.1 Bilete tren 0
601.2 Taxiuri 0 0
601.3 Bilete de avion 0
601.4 Închiriere helicopter 0
601.5 Închiriere alte mijloace de transport 0
601.6 Mijloace de transport militare
601.7 Transport negativ peliculă 0
601.8 Transport negativ expus 0
601.9
602.0 Cazare echipa străină 0
602.1 București 0
Pregătire noapte 0
Filmare noapte 0
602.2 În afara Bucureștiului 0
Pregătire noapte 0
Filmare noapte 0
603.0 Cazare echipa română 0
Preproducție nopți 0 0
Filmare nopți 0 0
604.0 Diurnă și hrană 0
604.1 Diurnă echipa română 0 0
Pregătire zile 0 0
Filmare zile 0 0
604.2 Diurnă echipa străină 0 0
Pregătire zile 0 0
Filmare zile 0 0
604.3 Masa zilnică în filmare zile 0 0
604.4 Ceai, cafea, răcoritoare zile 0 0
604.5 Disponibil în numerar zile 0 0
TRANSPORT ȘI CAZARE 0
VII. MATERIALE ȘI LABORATOR
700.0 Peliculă 0
700.1 Peliculă negativ color metri 0 0
700.2 Peliculă pozitiv color metri 0 0
700.3 Peliculă negativ optic sunet metri 0 0
701.0 Bandă magnetică 0
701.1 Bandă magnetică de 6,25 mm metri
701.2 Casete audio 35 mm și 16 mm bucăți 0 0
701.3 Casete DAT bucăți 0 0
701.4 Casete BETA DIGITAL bucăți 0 0
701.5 Casete VHS bucăți 0 0
701.6 Casete DV bucăți 0 0
702.0 Materiale foto și procesare 0 0
702.1 Negativ 35 mm și procesare bucăți 0 0
702.2 Polaroid bucăți 0 0
702.3 Hârtie foto bucăți 0 0
703.0 Alte materiale 0
703.1 Materiale machiaj și peruci 0 0
703.2 Efecte speciale climaterice 0 0
- fumigene
- zăpadă
703.3 Efecte speciale pirotehnice 0 0
- armament
- explozibil
- muniție
703.4 Consumabile iluminare și cameră 0 0
Laborator 0
704.0 Laborator procesare 0
704.1 Developare negativ, curățare metri
704.2 Pregătire pentru Telecinema metri
704.3 Cozi starturi bucăți
704.4 Transfer telecinema în BETA SP h
704.5 Aditional key code minute
704.6 Sincronizare
704.7 Copie video de pe BETA pe VHS minute
704.8 Laborator post procesare 0
704.9 Tăiere negativ metri
704.10 Copie 0 metri
704.11 Transfer ptr. verificare sincron sunet în BETA bobine
704.12 Sunet optic Dolby (de pe DAT) metri
704.13 Copie 1 (rectificată) metri
704.14 A doua copie rectificată metri
704.15 Generice metri
704.16 Alte cheltuieli
MATERIALE ȘI LABORATOR 0
VIII. COSTURI POSTPRODUCȚIE
800.0 Montaj imagine 0
800.1 Cabină montaj h 0 0
800.2 Premontaj video digital h 0 0
800.3 Montaj video off-line digital h 0 0
800.4 Montaj video on-line digital h 0 0
800.5 Copiere video h 0 0
800.6 Copiere și montaj negativ h 0 0
800.7 Sală proiecție h 0 0
801.0 Muzică 0
801.1 Înregistrare 0 0
801.2 Studio muzical 0 0
802.0 Editare sunet și mixaj 0
802.1 Copiere benzi h 0 0
802.2 PS dialog h 0 0
802.3 PS zgomote h 0 0
802.4 Premontaj sunet h 0 0
802.5 Montaj sunet digital h 0 0
802.6 Mixaj sunet h 0 0
803.0 Materiale promoționale 0
803.1 Forspan 0 0
803.2 Proiecții - vizionare 0 0
804.0 Alte costuri 0
804.1 Cazare echipa străină noapte 0 0
804.2 Diurnă echipa străină zile 0 0
804.3 Autoturism săptămână 0 0
COSTURI POSTPRODUCȚIE 0
IX. DIVERSE
900.0 Cheltuieli birou 0
900.1 Chirie birou luni 0 0
900.2 Traduceri pagini 0 0
900.3 Rechizite 0 0
900.4 Fotocopii pagini 0 0
900.5 Fax/Telefon luni 0 0
900.6 Servicii poștale 0 0
900.7 Căldură, energie electrică luni 0 0
901.0 Cheltuieli birou în deplasare 0
901.1 Chirie birou deplasare luni 0 0
901.2 Fax/Telefon luni 0 0
901.3 Telefon celular luni 0 0
901.4 Stații portavoce bucăți 0 0
901.5 Supraveghere pompieri/poliție h 0 0
901.6 Pază luni 0 0
901.7 Parcare și taxe diverse h 0 0
901.8 Energie electrică luni 0 0
901.9 Amenajări drumuri 0 0
902.0 Închirieri depozite și studiouri 0
902.1 Magazie recuzită luni 0 0
902.2 Magazie costume luni 0 0
902.3 Camera de sunet săptămâni 0 0
902.4 Camere pentru electrică/mașiniști săptămâni 0 0
902.5 Cabine actori săptămâni 0 0
903.0 Consultanți și specialiști 0
903.1 0 0
903.2 0 0
903.3 0 0
903.4 0 0
904.0 Asigurări 0 0
904.1 Asigurări realizatori principali 0
904.2 Asigurare echipament 0
904.3 Asigurare personal 0
904.4 Asigurare negativ 0
904.5 Asigurare numerar 0
904.6 Asigurare încheiere filmări 0
904.7 Asigurare plăți daune 0
905.0 Alte cheltuieli 0
905.1 Comision 0 0
905.2 Cheltuieli de protocol 0 0
DIVERSE 0
X. TAXE ȘI CONTRIBUȚII
1000.0 Cheltuieli cu verificarea devizului 0
1000.1 Cheltuieli juridice 0
1000.2 Cheltuieli cu servicii bancare
1000.3 Taxe CNC 0
1000.4 Cheltuieli din diferențe de curs valutar 0
TAXE ȘI CONTRIBUȚII
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
Cheltuieli neprevăzute (10%)
Cheltuieli regie (12,5%)
TOTAL GENERAL
COFINANȚATORI APORT NUMERAR APORT SERVICII APORT NATURĂ TOTAL
PRODUCĂTOR, COPRODUCĂTOR, REGIZOR

ANEXA Nr. 4 la regulament

FORMATUL DE REDACTARE
pentru scenarii de filme de ficțiune, documentare, animație și pentru dezvoltare de proiecte. Descriere și exemplificări

Scenariile de filme înscrise la concurs se depun într-un format care va îndeplini următoarele cerințe:

1. pe coală de hârtie format A4, cu caractere de tipar, cu corp 12, cules la un rând;

2. redactate într-un program de calculator pentru machetare scenarii: Final Draft, Movie Magic, Damatica Pro etc. sau redactate astfel încât să respecte următoarele cerințe:

a) Secvențele sunt precedate de un Cap de secvență care indică dacă este secvență de Exterior, Interior sau Exterior/Interior; locul desfășurării secvenței; efectul de lumină: Zi, Noapte, Zori, Amurg.

b) Numele personajelor se scriu cu majuscule și sunt centrate pe coala de hârtie.

c) Indicațiile referitoare la dialog se scriu într-o paranteză pe rândul care urmează numelui personajului și nu pot depăși 30 de semne tipografice, incluzând spațiile dintre cuvinte.

d) Dialogul se scrie începând cu rândul care urmează numelui personajului și eventualei indicații de regie și este centrat pe coala de hârtie, fiecare rând de dialog având maximum 40 de semne tipografice, incluzând spațiile dintre cuvinte.

e) Între fiecare Cap de secvență și paragraf de text sau dialog și între fiecare paragraf de text și dialog, precum și între fiecare text de dialog aparținând unui personaj și numele altui personaj, în cazul în care sunt consemnate mai multe replici consecutive, se va insera un rând gol.

f) Efectele: Fondu, Enchaine, Tăiat la și alte indicații de acest tip se scriu pe un rând separat, în dreapta paginii.

g) Numărul secvenței se indică pe același rând cu Capul de secvență, în stânga și în dreapta paginii.

h) Numărul paginii din scenariu se indică în colțul din dreapta sus al foii.

ANEXA Nr. 5 la regulament Modificări (2)

PLAN DE FINANȚARE
pentru proiectul cinematografic

I. Estimarea bugetului total al proiectului .................................

II. Valoarea creditului direct solicitat ....................................

III. Surse de finanțare:

a) Producătorul filmului

1. Investiții proprii de minimum 6% din bugetul total de producție în:

- numerar;

- servicii;

- natură.

2. Valoarea creditului solicitat Centrului Național al Cinematografiei .....,

respectiv .......% din buget

3. Garanții de distribuție (dacă este cazul) ...............................,

respectiv ........% din buget

4. Prevânzări (dacă este cazul):

- cinema ................................., respectiv ........%;

- TV ........................................, respectiv .....%;

- casete .................................., respectiv .......%.

5. Alte surse atrase ................., respectiv ............%

6. Total finanțare producător ............. % din buget

b) Coproducătorul/coproducătorii filmului

1. Investiții proprii

- numerar ................................, respectiv ...........% din buget;

- servicii ..............................., respectiv ...........% din buget.

2. Garanții de distribuire, prevânzări (dacă este cazul) ...................,

respectiv ................% din bugetul total

3. Total finanțare coproducător/coproducători ..............................,

respectiv .............................% din bugetul filmului

c) Cofinanțator/cofinanțatori

1. Finanțarea directă la producția filmului în condițiile art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, reprezentând ...............% din bugetul filmului

2. Alți cofinanțatori

3. Total finanțare cofinanțatori

d) Sprijin Eurimages

1. Valoarea sprijinului ........, respectiv .....% din buget

IV. Total surse de finanțare [a)6 + b)3 + c)3 + d)1]: .......................

Producătorul filmului

Numele și prenumele:

Funcția:

Semnătura:

Ștampila:

Data:

ANEXA Nr. 6 la regulament Modificări (1)

PLANUL DE PRODUCȚIE AL FILMULUI

Etapa de pregătire

Etapa de filmare*)

Etapa de mixaj-sonorizare**)

Finalizarea copiei standard (data estimativă)

*) Se va specifica numărul zilelor de filmare.

**) Se va specifica numărul zilelor de mixaj-sonorizare.

ANEXA Nr. 7 la regulament Modificări (3)

DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI*)

În legătură cu:

1. Numărul de spectatori înregistrați în sălile de cinematograf din țară pentru unul dintre filmele (la alegere) produse începând cu anul 1997

Titlul filmului ......................................., premiera/anul ......

Numărul de spectatori ..................................

2. Recunoașterea internațională pentru unul dintre filmele cu cel mai bun palmares (la alegere) produs începând cu anul 1997

Titlul filmului .............................................................

a) premii la festivaluri internaționale acreditate oficial, conform listei Centrului Național al Cinematografiei:

- festivalul/anul

b) selecții la festivaluri internaționale acreditate oficial, conform listei Centrului Național al Cinematografiei

- festivalul/anul

3. Succesul comercial pentru exploatarea în sălile de cinematograf din străinătate și difuzarea la posturile tv din țară și din străinătate a unuia dintre filmele (la alegere) produse începând cu anul 1997

Titlul filmului .............................................................

a) exploatarea cinematografică în străinătate

- țara/anul

b) difuzarea tv în țară și în străinătate

- tv/anul, postul tv

4. Situația rambursării creditelor primite de la Centrul Național al Cinematografiei, dacă este cazul, începând cu anul 1997 și până în prezent (valoarea creditelor, rambursarea creditelor)

Semnătura ......................

*) Declarația se întocmește cu menționarea expresă a documentelor în baza cărora a fost completată (de exemplu: Anuarul statistic al Centrului Național al Cinematografiei, înscrisuri oficiale, contracte comerciale etc.).

ANEXA Nr. 8 la regulament Modificări (3)

DECLARAȚIA REGIZORULUI*)

În legătură cu:

1. Numărul de spectatori înregistrați în sălile de cinematograf din țară pentru unul dintre filmele (la alegere) din carieră [pentru filmele realizate înainte de anul 1997 se va ține cont de pragul de referință**) al numărului de spectatori înregistrați în anul respectiv]

Titlul filmului ................................., premiera/anul ............

Numărul de spectatori ...................

2. Recunoașterea internațională pentru unul dintre filmele cu cel mai bun palmares (la alegere) realizat în carieră

Titlul filmului .............................................................

-

a) premii la festivaluri internaționale acreditate oficial, conform listei Centrului Național al Cinematografiei

- festivalul/anul

-

b) selecții la festivaluri internaționale acreditate oficial, conform listei Centrului Național al Cinematografiei

- festivalul/anul

3. Succesul comercial pentru exploatarea în sălile de cinematograf din străinătate și difuzarea la posturile tv din țară și din străinătate a unuia dintre filmele (la alegere) realizate începând cu anul 1997

Titlul filmului .............................................................

a) exploatarea cinematografică în străinătate

- țara/anul

b) difuzarea tv în țară și în străinătate

- tv/anul, postul tv

Semnătura ..................................

*) Declarația se întocmește cu menționarea expresă a documentelor în baza cărora a fost completată (de exemplu: Anuarul statistic al Centrului Național al Cinematografiei, înscrisuri oficiale, contracte comerciale etc.).

**) Pragul de referință al numărului de spectatori se calculează de Centrul Național al Cinematografiei.

ANEXA Nr. 9a) la regulament Modificări (1)

FIȘĂ DE NOTARE
a scenariului pentru filme de ficțiune de lung și scurt metraj
Modificări (1)

Dosarul de scenariu nr. ...................................................*)

*) Dosarul de scenariu este secretizat și înregistrat de secretariatul tehnic al
concursului.

Criterii de evaluare Notele
de la 1 la 10
1. Subiectul
2. Dialogul
3. Construcția dramaturgică
4. Potențialul de interes și impact asupra publicului autohton
5. Potențialul de reprezentare artistică și de public pe plan internațional
Nota scenariului**)
**) Nota scenariului se calculează prin efectuarea mediei aritmetice a notelor
acordate la cele 5 criterii de evaluare [NS = (N1+N2+N3+N4+N5)/5].
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 9b) la regulament Modificări (1)

FIȘĂ DE NOTARE
a scenariului pentru filme de animație de lung și scurt metraj

Dosarul de scenariu nr. ...................................................*)

*) Dosarul de scenariu este secretizat și înregistrat de secretariatul tehnic
al concursului.

Criterii de evaluare Notele
de la 1 la 10
1. Subiectul
2. Schițe, desene ale personajelor; descrierea lor
3. Potențialul de interes și impact asupra publicului
4. Potențialul de reprezentare pe plan internațional
Nota scenariului**)
**) Nota scenariului se calculează prin efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate la cele 4 criterii de evaluare [NS = (N1+N2+N3+N4)/4].
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . ..

ANEXA Nr. 9c) la regulament Modificări (1)

FIȘĂ DE NOTARE
a scenariului (descrierea temei) pentru filme
documentare de lung și scurt metraj

Dosarul de scenariu nr. ...................................................*)

*) Dosarul de scenariu este secretizat și înregistrat de secretariatul tehnic
al concursului.

Criterii de evaluare Notele
de la 1 la 10
1. Originalitatea și gradul de interes și noutate ale temei propuse
2. Originalitatea tratării cinematografice a temei propuse
3. Potențialul de interes și impact asupra publicului
4. Potențialul de reprezentare pe plan internațional
Nota scenariului**)
**) Nota scenariului se calculează prin efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate la cele 4 criterii de evaluare [NS = (N1+N2+N3+N4)/4].
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . .

ANEXA Nr. 9d) la regulament Modificări (1)

FIȘĂ DE NOTARE
a proiectului de dezvoltare pentru filmele de ficțiune de lung metraj

Dosarul de proiect de dezvoltare nr. ......................................*)

*) Dosarul proiectului de dezvoltare este secretizat și înregistrat de
secretariatul tehnic al concursului.

Criterii de evaluare Notele
de la 1 la 10
1. Subiectul sau gradul de interes al operei literare după care se propune adaptarea
2. Calitatea sinopsisului sau a scenariului după care se propune adaptarea
3. Potențialul de interes și impact asupra publicului
4. Potențialul de reprezentare pe plan internațional
Nota scenariului**)
**) Nota scenariului se calculează prin efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate la cele 4 criterii de evaluare [NS = (N1+N2+N3+N4)/4].
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . .

ANEXA Nr. 9e) la regulament Modificări (1)

FIȘĂ DE NOTARE
a proiectului de dezvoltare pentru filmele documentare de lung metraj

Dosarul de proiect de dezvoltare nr. ......................................*)

*) Dosarul proiectului de dezvoltare este secretizat și înregistrat de
secretariatul tehnic al concursului.

Criterii de evaluare Notele
de la 1 la 10
1. Calitatea și originalitatea temei propuse
2. Originalitatea tratării cinematografice a temei propuse
3. Potențialul de interes și impact asupra publicului
4. Potențialul de reprezentare pe plan internațional
Nota scenariului**)
**) Nota scenariului se calculează prin efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate la cele 4 criterii de evaluare [NS = (N1+N2+N3+N4)/4].
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . .

ANEXA Nr. 9f) la regulament Modificări (1)

FIȘĂ DE NOTARE
a proiectului de dezvoltare pentru filmele de animație de lung metraj

Dosarul de proiect de dezvoltare nr. ......................................*)

*) Dosarul proiectului de dezvoltare este secretizat și înregistrat de
secretariatul tehnic al concursului.

Criterii de evaluare Notele
de la 1 la 10
1. Subiectul
2. Calitatea desenelor, a schițelor și a prezentării personajelor
3. Potențialul de interes și impact asupra publicului
4. Potențialul de reprezentare pe plan internațional
Nota scenariului**)
**) Nota scenariului se calculează prin efectuarea mediei aritmetice a
notelor acordate la cele 4 criterii de evaluare [NS = (N1+N2+N3+N4)/4].
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . .

ANEXA Nr. 9g) la regulament

FIȘĂ DE NOTARE FINALĂ
a scenariilor de filme

Dosarul de scenariu nr. .....................................................

Membrii comisiei Nota scenariului
Nota finală: Data . . . . . . . . . .
Semnătura membrilor comisiei:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nota finală a scenariilor de filme se calculează prin efectuarea mediei aritmetice a notelor acordate de membrii comisiei de selecție.

Pentru scenariile filmelor de ficțiune de lung metraj și scurt metraj nota finală a scenariului se calculează prin eliminarea notei maxime și a notei minime acordate în fișa de notare și efectuarea mediei aritmetice a celorlalte note acordate de membrii comisiei de selecție.

ANEXA Nr. 10 la regulament Modificări (2)

FIȘĂ DE EVALUARE
a proiectului cinematografic

Promovat în etapa a doua a concursului

Dosarul de proiect nr. . . Titlul scenariului Regia Producătorul
Criteriul Nota Coeficientul de importanță Total punctaj
Calitatea scenariului: 5
(maximum 50 de puncte)
Calitatea regizorului
(conform fișei de evaluare,
anexele nr. 11 și 11a)
(maximum 25 de puncte)
Calitatea producătorului
(conform fișei de evaluare,
anexa nr. 12)
(maximum 25 de puncte)
Total punctaj (maximum 100 de puncte)
Membrii comisiei de selecție: Directorul general
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al Centrului Național al Cinematografiei,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 11 la regulament Modificări (3)

CALITATEA REGIZORULUI

Criteriul Nota Coeficientul de importanță Total punctaj
1. Numărul de spectatori
Numărul de spectatori în România pentru unul dintre filmele (la alegere) din carieră:
- 50.000 de spectatori sau mai mult 10
- 45.000-50.000 de spectatori 9
- 40.000-45.000 de spectatori 8
- 35.000-40.000 de spectatori 7 1
- 30.000-35.000 de spectatori 6
- 25.000-30.000 de spectatori 5
- 20.000-25.000 de spectatori 4
- 15.000-20.000 de spectatori 3
- 10.000-15.000 de spectatori 2
- 5.000-10.000 de spectatori 1
(Punctajul maxim ce poate fi obținut este de 10 puncte.)
2. Festivaluri internaționale Recunoaștere internațională pentru filmul cu cel mai bun palmares (la alegere) realizat în carieră
a) Premii internaționale:
- la festivaluri de categoria A 10 0,50
- la alte festivaluri 8 0,25
b) Selecții (dacă filmul a fost premiat nu se mai punctează și selecția):
- la festivaluri de categoria A 10 0,20
- la alte festivaluri 8 0,10
(Punctajul maxim ce poate fi acordat este de 10 puncte.)
3. Succes comercial
- Numărul de țări în care un film (la alegere) realizat în carieră s-a distribuit în săli de cinema 10 pentru distribuția filmului în cel puțin două țări
5 pentru distribuția filmului într-o țară străină
0,30
- Numărul de televiziuni naționale sau internaționale
care au achiziționat filmul
10 pentru cel puțin 0,20
10 televiziuni
9 pentru
9 televiziuni
. . . . . . . .
(Punctajul maxim ce poate 1 pentru
fi acordat este de 5 puncte.) o televiziune

Membrii comisiei de selecție:
..............................
..............................

ANEXA Nr. 11a) la regulament

CALITATEA REGIZORULUI DEBUTANT

Criteriul Nota Coeficientul de importanță Total punctaj
1. Festivaluri internaționale
Recunoaștere internațională pentru un film de scurt metraj sau studențesc (la alegere) realizat
a) Premii internaționale:
- la festivaluri de categoria A 10 1
- la alte festivaluri 0,7
- la festivaluri studențești 0,6
b) Selecții:
- la festivaluri de categoria A 10 0,5
- la alte festivaluri 0,3
- la festivaluri studențești 0,2
(Punctajul maxim este de 15 puncte.)
2. Succes comercial
- Numărul de televiziuni naționale sau internaționale care au achiziționat filmul 10 pentru cel puțin 10 televiziuni 9 pentru cel puțin 9 televiziuni 1
. . . . . . . . . .
(Punctajul maxim este de 10 puncte.) 1 pentru cel puțin o televiziune
Total punctaj (maximum posibil: 25 de puncte)

Membrii comisiei de selecție:
..................................
..................................

ANEXA Nr. 12 la regulament Modificări (3)

CALITATEA PRODUCĂTORULUI

Criteriul Nota Coeficientul de importanță Total punctaj
1. Numărul de spectatori
Numărul de spectatori în România pentru unul dintre filmele (la alegere) produse începând cu anul 1997:
- 50.000 de spectatori sau mai mult 10 0,5
- 45.000-50.000 de spectatori 9
- 40.000-45.000 de spectatori 8
- 35.000-40.000 de spectatori 7
- 30.000-35.000 de spectatori 6
- 25.000-30.000 de spectatori 5
- 20.000-25.000 de spectatori 4
- 15.000-20.000 de spectatori 3
- 10.000-15.000 de spectatori 2
- 5.000-10.000 de spectatori 1
(Punctajul maxim obținut este de 5 puncte.)
2. Festivaluri internaționale Recunoaștere internațională pentru filmul cu cel mai bun palmares (la alegere) produs în carieră
a) Premii internaționale:
- la festivaluri de categoria A 10 0,50
- la alte festivaluri 8 0,25
b) Selecții (dacă filmul a fost premiat nu se mai punctează și selecția):
- la festivaluri de categoria A 10 0,20
- la alte festivaluri 8 0,10
(Punctajul maxim obținut este de 7 puncte.)
3. Succes comercial 10 pentru distribuția filmului în cel puțin două țări 0,2
- Numărul de țări în care un film (din ultimele 3 produse după anul 1997) s-a distribuit în săli de cinema
5 pentru distribuția filmului într-o țară străină
- Numărul de televiziuni naționale sau internaționale care au achiziționat filmul 10 pentru cel puțin 10 televiziuni 0,3
9 pentru 9 televiziuni
. . . . . . . . . .
(Punctajul maxim obținut este de 5 puncte.) 1 pentru o televiziune
4. Returnare credite contractate anterior (pentru filmele produse cu sprijin din partea ONC/CNC)
- peste 50% 10 0,1
- între 45-50% 9
- între 40-45% 8
- între 35-40% 7
- între 30-35% 6
- între 25-30% 5
- între 20-25% 4
- între 15-20% 3
- între 10-15% 2
- între 5-10% 1
(Punctajul maxim obținut este de un punct.)
5. Contribuția financiară în proiect confirmată în momentul depunerii proiectului (contracte ferme de coproducție, cofinanțare, servicii proprii, contracte de prevânzare sau scrisori ferme care să menționeze participarea financiară a cofinanțatorilor) 10 0,7
- 70% din buget 9
- 65-70% 8
- 60-65% 7
- 55-60% 6
- 50-55% 5
- 45-50% 4
- 40-45% 3
- 35-40% 2
- 35% 1
(Punctajul maxim este de 7 puncte.)
Total punctaj (maximum 25 de puncte)

În cazul proiectelor de dezvoltare coeficientul de importanță se dublează.

Membrii comisiei de selecție:
...................................
...................................

ANEXA Nr. 13 la regulament Modificări (1)

FIȘA DE EVALUARE
pentru dosarul proiectului de dezvoltare

Numărul proiectului Titlul proiectului Scenaristul (regizorul) Producătorul
Criteriul Nota Coeficientul de importanță Total punctaj
Valoarea artistică a proiectului (maximum 50 de puncte)
Calitatea producătorului (maximum 50 de puncte)
Total punctaj (maximum 100 de puncte)
Membrii comisiei de selecție: Directorul general
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al Centrului Național al Cinematografiei,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 14 la regulament

CERERE
pentru acordarea sprijinului financiar nerambursabil pentru distribuire de filme românești sau realizate cu participare românească

Persoana fizică sau juridică autorizată:

............................................................................, cod fiscal ..................................., nr. de înregistrare în Registrul cinematografic .................................., cu sediul în ..............., str. ......................... nr. ......, sectorul (județul) ................., cod poștal ..................., telefon .............., fax ..................., cont bancar .............................., societatea bancară ................, în calitate de distribuitor al filmului .............................., solicită suma de ................... pentru distribuirea filmului ..................... .

Distribuitor, Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 15 la regulament

CERERE
pentru acordarea sprijinului financiar nerambursabil pentru funcționarea cinematografului de artă

Persoana fizică sau juridică autorizată:

............................................................................, cod fiscal ..................................., nr. de înregistrare în Registrul cinematografic ............................, cu sediul în ....................., str. ............................ nr. ......, sectorul (județul) .............., cod poștal ...................., telefon ............., fax ..................., cont bancar ........................., societatea bancară ....................., în calitate de exploatant de cinematograf ............................, solicită suma de ................................ pentru funcționarea cinematografului de artă ......................................................................... .

Exploatant, Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 16 la regulament

CERERE
pentru acordarea sprijinului financiar nerambursabil pentru organizarea sau participarea la festivaluri și târguri de filme, interne și internaționale, susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică

Persoana fizică sau juridică autorizată:

............................................................................, cod fiscal ..................................., nr. de înregistrare în Registrul cinematografic ........................, cu sediul în ........................., str. .................... nr. ......, sectorul (județul) ......................, cod poștal .............., telefon .............., fax ........................, cont bancar ......................., societatea bancară ......................., în calitate de ........................, solicită suma de ...................... pentru ................................. .

Semnătura Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Contestarea în justiție a unui act administrativ cu caracter normativ. Condiția interesului. Admitere recurs
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...