Prevederi generale | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Selecția proiectelor cinematografice pentru acordarea creditului direct -
SECȚIUNEA I
Prevederi generale

Art. 4. -

Creditul direct se acordă, în condițiile legii și ale prezentului regulament, pentru:

a) producția filmelor de lung și scurt metraj de ficțiune, documentare și de animație românești sau cu participare românească;

b) dezvoltarea proiectelor cinematografice pentru realizarea filmelor de lung metraj de ficțiune, documentare și de animație românești sau cu participare românească.

Art. 5. -

(1) Sesiunile de selecție a proiectelor cinematografice, pentru acordarea creditului direct, se organizează de două ori pe an și se desfășoară potrivit dispozițiilor legale și ale prezentului regulament.

(2) Sesiunile de selecție se anunță prin mijloacele de informare în masă, prin publicarea în cel puțin 3 ziare cu acoperire națională și pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei, precum și prin afișare la sediul Centrului Național al Cinematografiei, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită de depunere a dosarelor de concurs.

Art. 6. -

Pot solicita credit direct pentru producție și dezvoltare persoanele fizice și juridice autorizate care au câștigat o sesiune de selecție și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;

b) au un capital social de minimum 20.000 lei, în cazul persoanelor juridice, respectiv prezintă o scrisoare de garanție bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Național al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice;

c) au obținut, în condițiile legii, acordul scris al autorului/autorilor scenariului pentru realizarea filmului, precum și dreptul de exploatare a filmului produs;

d) prezintă dosarul proiectului, întocmit în conformitate cu prevederile prezentului regulament;

e) fac dovada, inclusiv prin declarație dată pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că nu au datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale, la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și la Fondul cinematografic, cu excepția ratelor scadente la contractele încheiate cu Centrul Național al Cinematografiei.

Art. 7. - Modificări (1)

Creditul direct se acordă, în exclusivitate, proiectelor cinematografice care au fost declarate câștigătoare ale concursurilor de selecție organizate de Centrul Național al Cinematografiei, conform hotărârii finale emise în acest sens de comisiile de selecție și de Consiliu, și care îndeplinesc condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare și ale prezentului regulament.

Art. 8. -

Creditul direct se acordă în baza contractului de creditare, încheiat între Centrul Național al Cinematografiei, în calitate de creditor, și producătorul filmului, în calitate de beneficiar.

Art. 9. - Modificări (3)

La data anunțării publice a primei sesiuni anuale de concurs, Centrul Național al Cinematografiei va comunica lista festivalurilor cinematografice acreditate oficial de Federația Internațională a Asociațiilor Producătorilor de Film (F.I.A.P.F.), precizând festivalurile ce sunt incluse în categoria "A", pentru a fi luate în considerație în condițiile legii și ale prezentului regulament.

Art. 10. -

(1) La data anunțării publice a concursului, directorul general al Centrului Național al Cinematografiei numește secretariatul tehnic al concursului, alcătuit din 3 persoane, funcționari publici din cadrul Centrului Național al Cinematografiei.

(2) Secretariatul tehnic al concursului are obligația ca, în baza dispozițiilor legale și ale prevederilor prezentului regulament, să asigure verificarea și înscrierea la concurs a dosarelor de proiecte care întrunesc condițiile de eligibilitate, să țină evidența lucrărilor și a documentelor legate de organizarea și desfășurarea concursului și să pună la dispoziția comisiei de selecție, la termenele prevăzute, toate documentele: dosarele scenariilor de filme, sub formă securizată, și dosarele cu proiecte cinematografice. Modificări (1)

(3) Secretariatul tehnic al concursului va primi și va înregistra numai proiectele care cuprind documentele prevăzute de prezentul regulament.

(4) Secretariatul tehnic al concursului are obligația de a analiza conformitatea și realitatea documentelor din dosarele de concurs depuse la Centrul Național al Cinematografiei și de a transmite comisiei de selecție a proiectelor dosarele de scenariu, în termen de două zile de la data limită de depunere a dosarelor de concurs. Modificări (2)

(5) În situația în care secretariatul tehnic al concursului constată faptul că unele proiecte depuse nu cuprind toate documentele prevăzute de prezentul regulament ori că datele și informațiile cuprinse în aceste documente nu corespund realității, propune directorului general al Centrului Național al Cinematografiei respingerea proiectelor respective. Directorul general se pronunță prin decizie motivată. Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (2)

(1) La data anunțării publice a concursului, Centrul Național al Cinematografiei va comunica valoarea totală a fondurilor alocate pentru respectiva sesiune de concurs. Din totalul fondurilor stabilite pentru fiecare sesiune de concurs se va aloca un cuantum minim de 15% pentru filmele de lung metraj de ficțiune de debut, minimum 5% pentru filme de scurt metraj de ficțiune, precum și 15% pentru filmele documentare și de animație. Totodată, Centrul Național al Cinematografiei va comunica și suma maximă alocată pentru dezvoltarea proiectelor de film. Modificări (1)

(2) Înainte de fiecare sesiune de concurs, Centrul Național al Cinematografiei va comunica, de asemenea, și cuantumul maxim care se poate aloca unui producător, persoană fizică sau juridică autorizată ca atare. Cuantumul maxim ce se poate aloca unui producător se referă exclusiv la creditul direct pentru producție.

Art. 12. -

Sesiunile de selecție sunt organizate pentru proiecte cinematografice și cuprind două etape: selecția scenariilor și selecția proiectelor cinematografice.

Art. 13. -

(1) În vederea înscrierii la sesiunea de selecție a proiectelor cinematografice, persoanele juridice și fizice autorizate ca atare vor întocmi cererea de înscriere, atât pentru producția de filme, cât și pentru dezvoltarea de proiect, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament.

(2) Cererile de înscriere la concurs, însoțite de documentele precizate la art. 6, se depun și se înregistrează la secretariatul tehnic.

Art. 14. -

(1) În etapa de finanțare, Consiliul analizează dosarele proiectelor cinematografice în ordinea descrescătoare a punctajelor finale stabilite prin hotărâre a comisiilor de selecție a proiectelor cinematografice.

(2) Procentul de finanțare alocat fiecărui proiect se acordă în conformitate cu ierarhizarea proiectelor cinematografice selecționate de comisiile prevăzute de prezentul regulament, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, până la epuizarea sumelor prevăzute pentru sesiunea și secțiunea respective de concurs.

(3) Consiliul decide valoarea creditului direct ce se acordă în funcție de ierarhia stabilită, precum și de conformitatea și realitatea datelor cuprinse în documente privind: Modificări (1)

a) bugetul de producție sau de dezvoltare de proiect, după caz;

b) planul de finanțare;

c) planul de producție pe etape: pregătire, filmare, montaj-sonorizare;

d) modul de derulare a contractelor anterior încheiate între Centrul Național al Cinematografiei și producătorul proiectului cinematografic, dacă este cazul.

(4) Pentru fiecare proiect analizat se întocmește un raport de acordare a creditului financiar, care se semnează de membrii Consiliului.

(5) Activitatea Consiliului de acordare a cuantumului financiar va înceta odată cu epuizarea sumelor prevăzute a fi utilizate în cadrul sesiunii respective de concurs, sub formă de credite directe.

Art. 15. -

(1) Comisiile de selecție și Consiliul se vor întruni, în termen de maximum două zile de la încheierea etapei de finanțare, pentru adoptarea unei hotărâri finale cu privire la rezultatele concursului de selecție a proiectelor cinematografice și de acordare a creditelor directe.

(2) Proiectele care au obținut credite directe sunt declarate câștigătoare ale concursului.

(3) Rezultatele concursului, inclusiv valoarea creditului direct alocat fiecărui proiect câștigător, vor fi făcute publice prin afișare la sediul Centrului Național al Cinematografiei, pe site-ul acestuia, precum și într-un ziar cu acoperire națională, în termen de 5 zile de la redactarea hotărârii finale a comisiei de selecție și a Consiliului. Modificări (1)

(4) Producătorii filmelor care beneficiază de credit direct pot utiliza minimum 20% din bugetul filmului pentru cheltuieli de producție pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau semnatare ale Acordului Central European pentru Comerț Liber.

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Centrul Național al Cinematografiei este obligat să comunice în scris câștigătorilor concursului de selecție, în termen de 7 zile calendaristice de la încheierea etapei de finanțare, hotărârea Consiliului și a comisiilor de selecție.

(2) Hotărârea Consiliului și a comisiilor de selecție se anunță prin mijloace de informare în masă, prin publicarea într-un ziar cu acoperire națională și pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei, precum și prin afișare la sediul Centrului Național al Cinematografiei. Modificări (1)

Art. 17. -

(1) Nerespectarea procedurilor prevăzute de lege și de prezentul regulament privind acordarea creditului direct pentru producție și dezvoltare de proiect poate fi contestată în termen de 30 de zile de la anunțarea rezultatelor sesiunii de concurs, la Ministerul Culturii și Cultelor. Modificări (2)

(2) Ministrul culturii și cultelor va numi, prin ordin, o comisie de soluționare a contestațiilor, formată din 5 membri. Modificări (2)

(3) Comisia de soluționare a contestațiilor se pronunță în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestațiilor.

(4) Hotărârile comisiei de soluționare a contestațiilor se comunică solicitanților în termen de 3 zile de la soluționare.

(5) Hotărârile comisiei de soluționare a contestațiilor pot fi atacate la Curtea de Apel București în 30 de zile de la comunicare. Practică judiciară (1)

(6) Decizia Curții de Apel București, emisă în soluționarea acestor contestații, este definitivă și irevocabilă.

Art. 18. -

Taxa de participare la concurs, pentru fiecare proiect cinematografic, se stabilește anual, prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.

Mergi la:
Prevederi generale
Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Întocmirea dosarelor de concurs
Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune
Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație
Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj
Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film
Acordarea creditelor directe pentru producție
Acordarea creditelor directe pentru dezvoltare de proiect
Sprijinul financiar nerambursabil pentru succes de public
Sprijinul financiar nerambursabil pentru calitatea artistică

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...