Întocmirea dosarelor de concurs | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Selecția proiectelor cinematografice pentru acordarea creditului direct -
SECȚIUNEA a III-a
Întocmirea dosarelor de concurs

Art. 24. - Modificări (1)

În vederea participării la concursul de proiecte cinematografice, documentația și formularele necesare vor fi puse la dispoziția solicitanților de secretariatul tehnic al concursului, precum și prin publicarea pe site-ul www.cncinema.ro.

Art. 25. -

(1) Producătorii de filme, participanți la concursul de proiecte cinematografice, vor întocmi în acest scop, potrivit prevederilor legii și ale prezentului regulament, dosarul de scenariu de film și dosarul de proiect.

(2) Dosarele se vor depune la secretariatul tehnic al concursului.

(3) Dosarele de scenariu de film se depun sub formă securizată, fără să conțină numele scenaristului, regizorului, producătorului sau alt indiciu care ar face posibilă identificarea acestora.

Art. 26. - Modificări (1)

Dosarul de scenariu va conține următoarele documente:

1. pentru filme de lung metraj de ficțiune:

a) scenariul de film, întocmit în format standard conform anexei nr. 4 la prezentul regulament, cu un număr de minimum 75 de pagini scrise; Modificări (1)

b) rezumatul scenariului, maximum 5 pagini scrise;

c) concepția regizorală, cu motivația regizorală, aprecierea stilului și a laturii vizuale a filmului, maximum 3 pagini scrise;

2. pentru filme documentare și de animație:

a) scenariul de film, întocmit în format standard conform anexei nr. 4; Modificări (1)

b) concepția regizorală, cu motivația regizorală, aprecierea stilului și a laturii vizuale a filmului, maximum 3 pagini scrise;

c) pentru filmele documentare, orice informații care sunt relevante pentru susținerea temei, lista persoanelor care urmează a fi intervievate sau lista materialelor de arhivă, după caz;

d) pentru filmele de animație, orice informații care sunt relevante pentru susținerea scenariului, schițe ale personajelor, descrierea personajelor, schița de ambianță plastică, dacă este cazul;

3. pentru filme de scurt metraj de ficțiune:

a) scenariul de film, întocmit în format standard conform anexei nr. 4, cu un număr de maximum 60 de pagini scrise;

b) rezumatul scenariului, maximum 3 pagini scrise;

c) concepția regizorală, cu motivația regizorală, aprecierea stilului și a laturii vizuale a filmului, maximum 3 pagini scrise;

4. pentru dezvoltarea de proiecte, filme de lung metraj de ficțiune, documentare și de animație:

a) subiectul și un rezumat al scenariului de maximum 20 de pagini, cu indicarea materialului literar care a stat la baza acestuia, dacă este cazul, și cu prezentarea operei literare după care se propune adaptarea;

b) scenariul de film propus pentru dezvoltare, în faza în care acesta este elaborat, dacă este cazul, întocmit în format standard conform anexei nr. 4;

c) decrierea proiectului;

d) alte informații relevante pentru susținerea necesității dezvoltării proiectului.

Art. 27. - Modificări (1)

Dosarul de proiect se întocmește de către persoanele fizice și juridice autorizate ca atare și care solicită credit direct și va cuprinde următoarele documente:

1. lista cu autorii filmului: regizor, autorul operei originale, dacă este cazul, autorul scenariului, autorul dialogului, dacă este cazul, autorul muzicii special create, dacă este cazul, autorul animației sau alți autori, după caz;

2. opțiunea asupra dreptului de exploatare cinematografică a operei originale care a stat la baza scenariului;

3. contract cu clauză suspensivă între producător și autorul scenariului, precum și între producător și regizor, care să ateste cesiunea exclusivă către producător a drepturilor de realizare și exploatare a filmului respectiv, cu respectarea Legii nr. 8/1996, cu modificările ulterioare;

4. curriculum vitae al scenaristului, regizorului și producătorului persoană juridică și/sau fizică, autorizată ca atare, precum și al persoanei fizice desemnate de persoana juridică să aibă calitatea de producător;

5. devizul de producție al proiectului, întocmit pe capitole de cheltuieli, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament; devizul va conține costuri care nu pot depăși următoarele cote maximale:

- 10% - onorariul (profitul) societăților producătoare;

- 10% - cheltuielile neprevăzute;

- 5% - onorariul pentru activitatea de regizor, precum și pentru cesiunea drepturilor provenite din această activitate;

- 4% - onorariul pentru scrierea scenariului, precum și a dialogurilor și cesiunea exclusivă privind exploatarea scenariului în cadrul operei cinematografice;

- 4% - remunerația producătorului executiv;

- 4% - onorariul plătit pentru muzica special creată.

În cazul coproducțiilor cinematografice, cu excepția onorariului (profitul) societăților producătoare și a cheltuielilor neprevăzute, la care se aplică procentul contribuției financiare a fiecărui coproducător, restul cotelor maximale se aplică la bugetul general și ele vor fi respectate de către coproducătorul român, dacă aceste cheltuieli îi revin acestuia.

Se acceptă prezentarea devizului și într-un format standard, de exemplu Movie Magic;

6. planul de finanțare a proiectului, întocmit conform anexei nr. 5 la prezentul regulament, care trebuie să evidențieze:

a) contribuția proprie la finanțarea unui proiect, care trebuie să fie de minimum 6% din bugetul total al producției și care poate fi constituită din: sume în numerar, servicii sau aport în natură; contribuțiile în numerar vor fi dovedite prin extras de cont bancar ori prin documente contabile atestând cheltuielile efectuate, iar cele în servicii sau în natură, prin documente care să ateste capacitatea tehnică proprie a solicitantului de a le efectua;

b) contribuțiile coproducătorilor sau cofinanțatorilor, dovedite prin: contracte de cofinanțare ori coproducție, scrisori ferme de cofinanțare sau coproducție, din care să rezulte cota de participare la finanțarea proiectului, contracte de prevânzare a filmului sau orice alte surse atrase; în cazul coproducțiilor cinematografice, trebuie să se menționeze cuantumul participării financiare a partenerului străin, contribuția proprie de minimum 6% referindu-se la participarea părții române;

7. planul de producție al filmului, cu menționarea perioadelor calendaristice, pe etape de pregătire și de filmare, cu specificarea numărului de zile de filmare și de mixaj-sonorizare, cât și a datei estimative de finalizare a copiei standard a filmului; planul de producție se întocmește potrivit anexei nr. 6 la prezentul regulament;

8. declarația producătorului, conform anexei nr. 7 la prezentul regulament, în legătură cu: Modificări (2)

a) numărul de spectatori înregistrați în sălile de cinematograf din țară, pentru unul dintre filmele produse începând cu anul 1997;

b) recunoașterea internațională pentru unul dintre filmele produse începând cu anul 1997: premii și/sau selecții la festivalurile de filme acreditate oficial de către F.I.A.P.F., conform listei comunicate de Centrul Național al Cinematografiei; Modificări (1)

c) succesul comercial pentru exploatarea în sălile de cinematograf din străinătate și difuzarea la posturile de televiziune din țară și din străinătate a unuia dintre filmele produse începând cu anul 1997; în declarația producătorului se vor menționa expres documentele în baza cărora a fost completată;

d) situația rambursării creditelor primite de la Fondul cinematografic, dacă este cazul, în funcție de prevederile legale care au stat la baza încheierii contractelor de creditare începând cu anul 1997 și până în prezent;

9. declarația regizorului, conform anexei nr. 8 la prezentul regulament, în legătură cu: Modificări (2)

a) numărul de spectatori înregistrați în sălile de cinematograf din țară, pentru unul dintre filmele realizate în carieră; pentru filmele realizate înainte de 1997 se va ține cont de pragul de referință al anului respectiv, calculat pe baza datelor statistice existente; Modificări (1)

b) recunoașterea internațională pentru unul dintre filmele realizate în întreaga carieră: premii și/sau selecții la festivalurile de filme acreditate oficial de F.I.A.P.F., conform listei comunicate de Centrul Național al Cinematografiei; Modificări (1)

c) succesul comercial pentru exploatarea în sălile de cinematograf din străinătate și difuzarea la posturile de televiziune din țară și din străinătate a unuia dintre filmele realizate începând cu anul 1997; declarația regizorului se întocmește cu menționarea expresă a documentelor în baza cărora a fost completată;

10. solicitarea privind alocarea de credite peste limita de 50%, în situația filmelor dificile și de buget redus.

Art. 28. - Modificări (1)

(1) Dosarul de scenariu de film și dosarul de proiect se depun și se înregistrează la secretariatul tehnic al concursului, până la data limită stabilită în acest sens și comunicată public.

(2) Dosarul de scenariu de film se va depune în câte 5 (cinci) exemplare, iar dosarul de proiect se va depune în câte 2 (două) exemplare. Modificări (1)

(3) Dosarul de scenariu de film se depune sub formă securizată, fără să conțină numele scenaristului, regizorului, producătorului sau vreun alt indiciu care ar face posibilă identificarea acestora.

(4) Descoperirea de către comisia de selecție a unor elemente care ar fi de natură să faciliteze identificarea autorilor unui proiect cinematografic, precum și comunicarea prin orice mijloace a conținutului scenariului de film sau a oricăror alte informații care ar putea duce la această identificare atrage eliminarea proiectului respectiv din concurs. Comisia de selecție se pronunță în acest sens printr-o hotărâre.

(5) Odată cu dosarul de scenariu se depune un plic sigilat în care sunt trecute titlul proiectului, numele scenaristului, numele regizorului și denumirea producătorului, persoană fizică și/sau juridică, autorizate ca atare.

(6) Prin grija secretariatului tehnic al concursului, fiecare dosar de scenariu de film va primi un număr de la 1 la "n", diferit de numărul de înregistrare oficial, care nu va fi completat în fața depunătorului. Același număr va fi trecut și pe plicul sigilat care conține datele de identificare a proiectului.

(7) La terminarea etapei de selecție a scenariilor de film, secretariatul tehnic al concursului va înmâna comisiei de selecție plicurile sigilate, depuse odată cu scenariile de film, care vor fi deschise pentru a fi identificați autorii proiectului.

(8) După deschiderea plicurilor și identificarea autorilor proiectului pentru scenariile de film selecționate pentru etapa a doua, cea de selecție a proiectelor, secretariatul tehnic al concursului va trimite comisiei de selecție dosarele de proiect.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Prevederi generale
Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Întocmirea dosarelor de concurs
Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune
Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație
Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj
Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film
Acordarea creditelor directe pentru producție
Acordarea creditelor directe pentru dezvoltare de proiect
Sprijinul financiar nerambursabil pentru succes de public
Sprijinul financiar nerambursabil pentru calitatea artistică
Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă
Alte tipuri de sprijin financiar nerambursabil
;
se încarcă...