Alte tipuri de sprijin financiar nerambursabil | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Acordarea sprijinului financiar nerambursabil -
SECȚIUNEA a IV-a
Alte tipuri de sprijin financiar nerambursabil

Art. 73. -

(1) Pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru organizarea sau participarea la festivaluri și târguri de filme interne și internaționale, susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică, editarea unor lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei sau alte activități, conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, persoanele fizice și juridice autorizate, care îndeplinesc următoarele condiții:

a) întocmesc cererea de solicitare a sprijinului financiar potrivit anexei nr. 16 la prezentul regulament;

b) depun o prezentare a proiectului din care să rezulte necesitatea și oportunitatea activității pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil;

c) întocmesc devizul de cheltuieli al acțiunii sau al programului prevăzut;

d) prezintă planul de finanțare a acțiunii sau a programului propus;

e) prezintă planul de desfășurare a acțiunii sau a programului respectiv.

(2) În cazul editării unor lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei, solicitantul trebuie să fie o editură.

(3) În cazul organizării de festivaluri sau târguri de filme interne ori internaționale, solicitanții depun și o prezentare din care să rezulte necesitatea, oportunitatea și impactul activității pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil.

Art. 74. - Modificări (1)

(1) Consiliul analizează cererile și dosarele depuse și decide asupra acordării sprijinului financiar nerambursabil, în funcție de următoarele criterii de evaluare, cu excepția editării de lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei:

a) experiența și gradul de specializare ale persoanei juridice sau fizice implicate în proiect, precum și ale personalului atras în derularea proiectului; acest criteriu se punctează cu 0-15 puncte;

b) calitatea proiectului, criteriu punctat cu 0-50 de puncte, în funcție de:

- necesitatea și utilitatea obiectivelor propuse;

- rezultatele finale predictibile;

- realismul și eficiența bugetului propus;

- existența unor parteneriate pentru realizarea proiectului;

c) rezultatele proiectului, criteriu punctat cu 0-35 de puncte, în funcție de:

- gradul de comunicare publică sau, după caz, în cadrul altor comunități culturale;

- contribuția adusă la dezvoltarea culturii și educației cinematografice;

- promovarea potențialului cultural și a imaginii României în plan internațional;

- complementaritatea cu alte proiecte culturale.

(2) Dosarele analizate potrivit criteriilor de evaluare și care au obținut un punctaj de cel puțin 70 de puncte din 100 de puncte vor beneficia de acordarea sprijinului financiar nerambursabil.

(3) Punctajul este calculat astfel:

a) experiența și gradul de specializare:
- ale persoanei juridice sau fizice implicate în proiect - 0-8 puncte;
- ale personalului atras în proiect - 0-7 puncte;
b) calitatea proiectului:
- necesitatea și utilitatea obiectivelor propuse - 0-20 de puncte;
- rezultatele finale planificate - 0-10 puncte;
- realismul și eficiența bugetului propus - 0-10 puncte;
- existența unor parteneriate pentru realizarea proiectului - 0-10 puncte;
c) rezultatele proiectului:
- gradul de comunicare publică sau în cadrul altor comunități culturale - 0-10 puncte;
- contribuția adusă la dezvoltarea culturii și educației cinematografice - 0-10 puncte;
- promovarea imaginii României în plan internațional - 0-10 puncte;
- complementaritatea cu alte proiecte culturale - 0-5 puncte.
TOTAL: 100 de puncte

(4) Acordarea sprijinului financiar nerambursabil nu va depăși pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999, republicată.

(5) Cererile se depun în cadrul unor sesiuni de finanțare organizate astfel:

- 15 martie, pentru manifestări organizate în perioada 1 iulie - 31 decembrie a anului în curs;

- 15 septembrie, pentru manifestări organizate în perioada 1 ianuarie - 30 iunie a anului următor.

(6) Sesiunile de finanțare se anunță prin mijloace de informare în masă, prin publicarea în cel puțin 3 ziare cu acoperire națională, prin publicarea pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei și prin afișarea la sediul Centrului Național al Cinematografiei, cu cel puțin 15 zile înainte de organizarea lor.

(7) În cazul editării de lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei, grila de punctare este următoarea:

a) anvergura proiectului editorial (internațională, națională, regională) - 0-15 puncte;
b) diversitatea și distribuția geografică a beneficiarilor direcți ale căror nevoi culturale urmează să fie satisfăcute prin acestea - 0-10 puncte;
c) capacitatea organizatorică și funcțională a operatorului cultural (editura) de realizare a proiectelor editoriale, dovedită prin:
- experiența în derularea proiectelor editoriale și/sau calitatea partenerilor și colaboratorilor implicați în proiectul editorial propus - 0-10 puncte;
- calitatea proiectelor editoriale organizate până în prezent - 0-10 puncte;
- experiența națională, regională sau internațională, colaborările și parteneriatele cu autoritățile publice, cu organizații guvernamentale din țară și din străinătate, după caz - 0-10 puncte;
- raportul dintre cheltuielile estimate și necesarul pentru realizarea proiectului editorial - 0-20 de puncte;
d) justificarea proiectului editorial - 0-15 puncte.
TOTAL: 100 de puncte
Modificări (1)

Art. 75. -

În baza hotărârii Consiliului de acordare a sprijinului financiar nerambursabil, Centrul Național al Cinematografiei va încheia contractele de finanțare pentru organizarea sau participarea la festivaluri și târguri de filme interne și internaționale, susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică, editarea unor lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei.

Mergi la:
Întocmirea dosarelor de concurs
Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune
Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație
Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj
Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film
Acordarea creditelor directe pentru producție
Acordarea creditelor directe pentru dezvoltare de proiect
Sprijinul financiar nerambursabil pentru succes de public
Sprijinul financiar nerambursabil pentru calitatea artistică
Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă
Alte tipuri de sprijin financiar nerambursabil

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...