Acordarea sprijinului financiar nerambursabil | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL III Acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Art. 58. -

Centrul Național al Cinematografiei acordă din Fondul cinematografic, în condițiile prevederilor legale în vigoare și ale prezentului regulament, sprijin financiar nerambursabil persoanelor fizice și juridice autorizate.

SECȚIUNEA I Sprijinul financiar nerambursabil pentru succes de public

Art. 59. -

(1) Sprijinul financiar nerambursabil pentru succes de public se acordă la solicitarea producătorilor și regizorilor unui film, separat, în proporție egală, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câștigător al concursului de selecție organizat în condițiile legii și ale prezentului regulament.

(2) Sprijinul financiar va fi acordat producătorilor și regizorilor pentru unul dintre filmele realizate împreună și care a înregistrat, în sălile de cinematograf sau alte săli destinate vizionării cu public, un număr de spectatori mai mare decât numărul de plătitori definit ca prag de referință pentru anul respectiv. Modificări (1)

(3) Pragul de referință pentru filmele românești se stabilește de Centrul Național al Cinematografiei la începutul fiecărui an, pe baza datelor statistice înregistrate în sălile de cinematograf din România în anul precedent, reprezentând media numărului de spectatori înregistrați la această categorie de filme. Modificări (2)

(4) Odată cu stabilirea pragului de referință anual, Centrul Național al Cinematografiei va calcula, pe baza datelor statistice înregistrate în sălile de cinematograf din țară, tariful mediu al biletelor de intrare din anul precedent, pentru această categorie de filme. Modificări (2)

(5) Centrul Național al Cinematografiei va comunica, până la data de 31 martie a anului în curs, pragul anual de referință și tariful mediu al biletelor de intrare, înregistrate în anul precedent, pentru filmele românești sau realizate în coproducție, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentului regulament. Modificări (2)

Art. 60. -

(1) Cuantumul sprijinului financiar automat pentru succes de public se calculează, pentru fiecare film, prin înmulțirea numărului de spectatori, care a depășit pragul de referință stabilit în anul precedent, cu tariful mediu al biletelor de intrare înregistrat în aceeași perioadă de timp. Modificări (3)

(2) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă numai la cererea producătorului, exclusiv pentru producția unui nou film, în condițiile prevederilor legii și ale prezentului regulament.

(3) Această sumă se acordă separat, în proporție egală producătorului și regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câștigător al concursului de selecție organizat în condițiile legii și ale prezentului regulament.

(4) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă producătorilor doar pentru filmele românești sau realizate în coproducție cu participare românească.

(5) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă regizorilor și în situația filmelor în coproducție cu participare românească doar în cazul în care au încheiate contracte ferme.

Art. 61. -

(1) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă din Fondul cinematografic, în baza unui contract încheiat între Centrul Național al Cinematografiei și beneficiarii sprijinului.

(2) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă după încheierea contractului de creditare, pentru producția unui film ce se realizează potrivit prevederilor legii și ale prezentului regulament.

Art. 62. -

Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă o singură dată, pentru același film, producătorilor și regizorilor acestuia.

SECȚIUNEA a II-a Sprijinul financiar nerambursabil pentru calitatea artistică

Art. 63. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Sprijin financiar automat pentru calitatea artistică a filmului se acordă o singură dată pentru același film, producătorului și regizorului acestuia, pentru un film selecționat sau premiat la festivalurile de categoria A. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Cuantumul acestui sprijin este echivalent cu cuantumul maxim al sprijinului financiar automat pentru succes de public acordat în anul respectiv. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Această sumă se acordă separat, în proporție egală producătorului și regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câștigător al concursului de selecție organizat în condițiile prezentului regulament.

(4) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică se acordă numai la cererea producătorului, exclusiv pentru producția unui nou film, în condițiile prezentului regulament.

(5) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică se acordă producătorilor doar pentru filmele românești sau realizate în coproducție cu participare românească.

(6) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică se acordă regizorilor în situația filmelor în coproducție cu participare românească, doar în cazul în care au încheiate contracte ferme.

SECȚIUNEA a III-a Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă

Art. 64. -

Centrul Național al Cinematografiei acordă, în condițiile legii și ale prezentului regulament, sprijin financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă.

Art. 65. -

Pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor românești sau realizate în coproducție cu participare românească persoanele fizice și persoanele juridice autorizate ca atare, care îndeplinesc condițiile stabilite la art. 29 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006.

Art. 66. -

Dosarul pentru acordarea sprijinului financiar pentru distribuirea de filme românești sau realizate în coproducție se întocmește de către distribuitorii de filme și va conține următoarele documente:

1. cererea pentru acordarea sprijinului de distribuire întocmită conform anexei nr. 14 la prezentul regulament;

2. catalogul filmelor distribuite;

3. devizul de cheltuieli pentru distribuirea filmului, care va include următoarele categorii de costuri:

a) costuri pentru realizarea materialelor publicitare, afișe, fotografii, vorșpane și altele de acest gen;

b) costuri pentru spații publicitare, spoturi radio și TV, afișaj, publicitate în presa scrisă;

c) costuri promoționale pentru organizarea unor avanpremiere, vizionări cu presa, recepții, gala filmului;

d) costuri pentru realizarea copiilor de filme, subtitrare, dublaj, transport;

e) costuri legate de achiziționarea drepturilor de distribuție;

f) alte cheltuieli în vederea distribuirii filmului;

4. planul de distribuire al filmului și contracte de exploatare sau acorduri de exploatare, după caz;

5. copie a contractului încheiat între distribuitor și titularul drepturilor asupra filmului.

Art. 67. -

(1) Sprijinul financiar pentru distribuirea și exploatarea filmelor românești sau realizate în coproducție cu participare românească nu va depăși pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999, republicată. Modificări (1)

(2) Consiliul va decide, cu majoritate simplă a numărului de voturi, asupra cuantumului sprijinului financiar acordat pentru fiecare cerere.

(3) Hotărârea Consiliului de acordare a cuantumului sprijinului financiar pentru distribuire de filme se va lua în funcție de calitatea filmului distribuit, devizul de cheltuieli și fezabilitatea planului de distribuire a filmului.

(4) În luarea hotărârii, Consiliul poate solicita sprijinul unei comisii formate din 3 membri, care să reprezinte distribuitori și exploatanți de săli. Avizul comisiei este consultativ și se referă la necesitatea ca filmul să fie distribuit cu numărul de copii prevăzute în deviz.

(5) În baza hotărârii emise de Consiliu, Centrul Național al Cinematografiei încheie cu distribuitorul filmului contractul de acordare a sprijinului financiar pentru distribuirea de film.

Art. 68. -

Pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru funcționarea cinematografului de artă persoanele fizice și persoanele juridice autorizate ca atare, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, și în prezentul regulament.

Art. 69. -

Condițiile de eligibilitate ale exploatanților de cinematografe sunt următoarele:

a) să dețină clasificarea sălii de cinematograf emisă de Registrul cinematografiei;

b) să dețină autorizațiile legale de funcționare pentru cinematograf;

c) să asigure o capacitate a sălii de cinematograf de minimum 50 de locuri;

d) să funcționeze în regim public de vânzare a biletelor de intrare la spectacole cinematografice cel puțin 8 luni pe an;

e) să asigure un minimum de 5% din numărul anual de spectacole cu producții cinematografice realizate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, și ale prezentului regulament, din care cel puțin 1% la orele de maximă audiență.

Art. 70. -

Dosarul pentru acordarea sprijinului financiar nerambursabil pentru funcționarea cinematografelor de artă se completează de către exploatanții de cinematografe și va conține următoarele documente:

a) cererea pentru acordarea sprijinului, întocmită conform anexei nr. 15 la prezentul regulament;

b) fișa de identificare a sălii, cu adresa exactă, capacitatea în număr de locuri și dotarea tehnică a cinematografului;

c) programarea filmelor de artă pentru ultimele 6 luni;

d) declarație privind numărul de bilete vândute și contravaloarea acestora încasată în ultimele 6 luni;

e) bugetul de venituri și cheltuieli al cinematografului pentru ultimele 6 luni;

f) fotografii, planuri ale clădirii și alte informații.

Art. 71. -

(1) Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat pentru funcționarea cinematografelor de artă nu va depăși pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999, republicată. Modificări (1)

(2) Consiliul va decide, cu majoritate simplă a numărului de voturi, asupra cuantumului sprijinului acordat pentru fiecare cinematograf.

(3) Hotărârea Consiliului privind acordarea sprijinului financiar nerambursabil pentru funcționarea cinematografului de artă se va lua în funcție de concluziile rezultate din analiza dosarului prezentat și prin luarea în considerație a angajamentului exploatantului sălii de a respecta criteriile de eligibilitate stabilite prin prezentul regulament.

(4) În baza hotărârii emise de Consiliu, Centrul Național al Cinematografiei încheie cu exploatantul sălii contractul de acordare a sprijinului financiar nerambursabil pentru funcționarea cinematografului de artă.

Art. 72. -

(1) Cererile se depun în cadrul unor sesiuni de finanțare organizate în datele de 30 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, iar dosarele se vor depune cu cel puțin 7 zile înainte.

(2) Sesiunile de finanțare se anunță prin mijloace de informare în masă, prin publicarea în cel puțin 3 ziare cu acoperire națională, prin publicarea pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei și prin afișarea la sediul Centrului Național al Cinematografiei, cu cel puțin 15 zile înainte de organizarea lor. Modificări (1)

SECȚIUNEA a IV-a Alte tipuri de sprijin financiar nerambursabil

Art. 73. -

(1) Pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru organizarea sau participarea la festivaluri și târguri de filme interne și internaționale, susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică, editarea unor lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei sau alte activități, conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, persoanele fizice și juridice autorizate, care îndeplinesc următoarele condiții:

a) întocmesc cererea de solicitare a sprijinului financiar potrivit anexei nr. 16 la prezentul regulament;

b) depun o prezentare a proiectului din care să rezulte necesitatea și oportunitatea activității pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil;

c) întocmesc devizul de cheltuieli al acțiunii sau al programului prevăzut;

d) prezintă planul de finanțare a acțiunii sau a programului propus;

e) prezintă planul de desfășurare a acțiunii sau a programului respectiv.

(2) În cazul editării unor lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei, solicitantul trebuie să fie o editură.

(3) În cazul organizării de festivaluri sau târguri de filme interne ori internaționale, solicitanții depun și o prezentare din care să rezulte necesitatea, oportunitatea și impactul activității pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil.

Art. 74. - Modificări (1)

(1) Consiliul analizează cererile și dosarele depuse și decide asupra acordării sprijinului financiar nerambursabil, în funcție de următoarele criterii de evaluare, cu excepția editării de lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei:

a) experiența și gradul de specializare ale persoanei juridice sau fizice implicate în proiect, precum și ale personalului atras în derularea proiectului; acest criteriu se punctează cu 0-15 puncte;

b) calitatea proiectului, criteriu punctat cu 0-50 de puncte, în funcție de:

- necesitatea și utilitatea obiectivelor propuse;

- rezultatele finale predictibile;

- realismul și eficiența bugetului propus;

- existența unor parteneriate pentru realizarea proiectului;

c) rezultatele proiectului, criteriu punctat cu 0-35 de puncte, în funcție de:

- gradul de comunicare publică sau, după caz, în cadrul altor comunități culturale;

- contribuția adusă la dezvoltarea culturii și educației cinematografice;

- promovarea potențialului cultural și a imaginii României în plan internațional;

- complementaritatea cu alte proiecte culturale.

(2) Dosarele analizate potrivit criteriilor de evaluare și care au obținut un punctaj de cel puțin 70 de puncte din 100 de puncte vor beneficia de acordarea sprijinului financiar nerambursabil.

(3) Punctajul este calculat astfel:

a) experiența și gradul de specializare:
- ale persoanei juridice sau fizice implicate în proiect - 0-8 puncte;
- ale personalului atras în proiect - 0-7 puncte;
b) calitatea proiectului:
- necesitatea și utilitatea obiectivelor propuse - 0-20 de puncte;
- rezultatele finale planificate - 0-10 puncte;
- realismul și eficiența bugetului propus - 0-10 puncte;
- existența unor parteneriate pentru realizarea proiectului - 0-10 puncte;
c) rezultatele proiectului:
- gradul de comunicare publică sau în cadrul altor comunități culturale - 0-10 puncte;
- contribuția adusă la dezvoltarea culturii și educației cinematografice - 0-10 puncte;
- promovarea imaginii României în plan internațional - 0-10 puncte;
- complementaritatea cu alte proiecte culturale - 0-5 puncte.
TOTAL: 100 de puncte

(4) Acordarea sprijinului financiar nerambursabil nu va depăși pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999, republicată.

(5) Cererile se depun în cadrul unor sesiuni de finanțare organizate astfel:

- 15 martie, pentru manifestări organizate în perioada 1 iulie - 31 decembrie a anului în curs;

- 15 septembrie, pentru manifestări organizate în perioada 1 ianuarie - 30 iunie a anului următor.

(6) Sesiunile de finanțare se anunță prin mijloace de informare în masă, prin publicarea în cel puțin 3 ziare cu acoperire națională, prin publicarea pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei și prin afișarea la sediul Centrului Național al Cinematografiei, cu cel puțin 15 zile înainte de organizarea lor.

(7) În cazul editării de lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei, grila de punctare este următoarea:

a) anvergura proiectului editorial (internațională, națională, regională) - 0-15 puncte;
b) diversitatea și distribuția geografică a beneficiarilor direcți ale căror nevoi culturale urmează să fie satisfăcute prin acestea - 0-10 puncte;
c) capacitatea organizatorică și funcțională a operatorului cultural (editura) de realizare a proiectelor editoriale, dovedită prin:
- experiența în derularea proiectelor editoriale și/sau calitatea partenerilor și colaboratorilor implicați în proiectul editorial propus - 0-10 puncte;
- calitatea proiectelor editoriale organizate până în prezent - 0-10 puncte;
- experiența națională, regională sau internațională, colaborările și parteneriatele cu autoritățile publice, cu organizații guvernamentale din țară și din străinătate, după caz - 0-10 puncte;
- raportul dintre cheltuielile estimate și necesarul pentru realizarea proiectului editorial - 0-20 de puncte;
d) justificarea proiectului editorial - 0-15 puncte.
TOTAL: 100 de puncte
Modificări (1)

Art. 75. -

În baza hotărârii Consiliului de acordare a sprijinului financiar nerambursabil, Centrul Național al Cinematografiei va încheia contractele de finanțare pentru organizarea sau participarea la festivaluri și târguri de filme interne și internaționale, susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică, editarea unor lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Dispoziții generale
Selecția proiectelor cinematografice pentru acordarea creditului direct
Acordarea sprijinului financiar nerambursabil
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...