Acordarea creditelor directe pentru producție | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Selecția proiectelor cinematografice pentru acordarea creditului direct -
SECȚIUNEA a VIII-a
Acordarea creditelor directe pentru producție

Art. 41. -

(1) Pot solicita credite directe pentru producție persoanele fizice și persoanele juridice, autorizate ca atare, care au câștigat o sesiune de selecție și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006.

(2) Pot încheia contracte de credite directe, pentru producția filmelor realizate în sistem de coproducție, persoanele fizice și juridice autorizate, care au câștigat o sesiune de selecție și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele condiții:

a) coproducătorii români au o participare de minimum 10% din bugetul de producție al filmului, în cazul coproducțiilor multilaterale, și de minimum 20% din bugetul de producție al filmului, în cazul coproducțiilor bilaterale, în condițiile prevăzute de prezentul regulament;

b) coproducătorii dețin, pe bază de contract de coproducție, dreptul de coproprietate asupra negativului filmului, corespunzător contribuției fiecăruia, și sunt deținători ai dreptului de exploatare a filmului pe teritoriul României;

c) coproducătorii își asumă obligația ca pe genericul filmului și în toate materialele publicitare să menționeze faptul că filmul a fost realizat cu sprijinul financiar al Centrului Național al Cinematografiei.

(3) Coproducțiile care se realizează în baza Convenției europene asupra coproducțiilor cinematografice se produc în baza criteriilor și condițiilor stabilite pentru această categorie de filme prin Legea nr. 28/2002.

Art. 42. -

(1) Creditul direct nu poate depăși 50% din valoarea totală a bugetului de producție al proiectului cinematografic.

(2) În cazul coproducțiilor cu participare românească, procentul prevăzut la alin. (1) se referă la bugetul părții române.

(3) Sunt exceptate de la limita de acordare a creditului direct prevăzută la alin. (1) filmele dificile și de buget redus, definite ca atare prin dispozițiile legii și ale prezentului regulament.

Art. 43. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Consiliul nu poate acorda credit direct pentru două proiecte de film de lung metraj, selecționate în cadrul unei sesiuni de concurs, care urmează să fie realizate de același regizor. Regizorul poate opta pentru proiectul pe care dorește să îl realizeze, dintre cele selecționate. În această situație, producătorul celui de-al doilea proiect selecționat poate înlocui regizorul, cu condiția ca noul regizor să aibă cel puțin același punctaj sau superior, la criteriul calitatea regizorului, caz în care se va realiza o nouă ierarhie. Modificări (1)

(2) Consiliul va decide cuantumul acordat pentru fiecare proiect în funcție de bugetul alocat fiecărei sesiuni și de criteriile prevăzute de lege, astfel:

a) proiectul cel mai bine plasat din cadrul fiecărei categorii va primi creditul solicitat, cu condiția ca acesta să nu depășească 50% din bugetul producției respective, cu excepția filmelor dificile și de buget redus; Modificări (1)

b) față de proiectul cel mai bine plasat, în alocarea creditelor pentru proiectele situate pe locurile următoare, din cadrul fiecărei categorii, poate fi stabilit un procent de scădere ce se va aplica în funcție de situarea acestuia în ierarhia stabilită de comisia de selecție.

(3) În analiza economico-financiară în vederea alocării creditelor directe Consiliul poate solicita expertiza financiară a unor experți independenți sau specialiști din cadrul Centrului Național al Cinematografiei.

Art. 44. -

Acordarea creditelor directe pentru proiectele cinematografice selecționate care au înregistrat un punctaj egal se face pe baza următoarelor criterii de departajare:

- nivelul contribuției financiare confirmate la momentul înscrierii proiectului în concurs;

- promovarea coproducțiilor cinematografice.

Art. 45. -

(1) Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice și Consiliul vor analiza proiectele selecționate și vor stabili producțiile cinematografice care se încadrează în categoria filmelor dificile și de buget redus.

(2) În cazul filmelor dificile și de buget redus, comisiile de selecție împreună cu Consiliul vor stabili, în conformitate cu prevederile dispozițiilor legii, cuantumul creditelor directe, care se pot acorda cu depășirea limitei de 50% din bugetul de producție al filmelor respective. Modificări (1)

Art. 46. -

Beneficiarii creditelor, precum și persoanele desemnate în calitate de producător nu pot solicita noi credite în cazul în care au fost încălcate termenele legale.

Art. 47. -

(1) Filmul dificil se caracterizează prin:

- nivel ridicat de risc creativ;

- înnoirea limbajului cinematografic prin modalități narative și de exprimare inedite;

- oferirea unei alternative artistice la cinematograful comercial.

(2) Filmul dificil atinge cel puțin 3 dintre următoarele obiective:

- sunt filme de interes cultural de mare complexitate și a căror realizare prezintă un grad sporit de dificultate;

- implementează noi tehnologii cinematografice într-un stil creativ și inovator;

- promovează idei noi și inventive în forma și conținutul filmului finanțat;

- au șanse minime sau chiar sunt lipsite de posibilitatea unui succes comercial datorită stilului experimental în care sunt realizate;

- promovează debuturi de lung metraj, scurtmetraje ori filme-pilot sub 10 minute, cu excepția reclamelor;

- sprijină dezvoltarea comunităților de creație și de realizare a filmelor din cel puțin două țări (coproducții).

(3) Filmul de interes cultural de mare complexitate și a cărui realizare prezintă un grad sporit de dificultate este filmul care îndeplinește cumulativ cel puțin 3 dintre următoarele condiții:

1. film de epocă;

2. peste 10 locații de filmare;

3. filmarea în exterior a cel puțin 50% din metrajul util al filmului;

4. filmări speciale, peste 20% din metrajul util al filmului, cu efecte speciale, pirotehnie, filmări aeriene, subacvatice, cascade și/sau altele de acest gen ori cu efecte speciale realizate în postproducție;

5. filmări de noapte, peste 20% din metrajul util al filmului;

6. filmări cu copii, peste 10% din metrajul util al filmului;

7. filmări cu animale, peste 10% din metrajul util al filmului;

8. utilizarea unei distribuții cu peste 20 de actori în roluri principale și secundare;

9. confecționarea unui număr de peste 20 de costume pentru roluri principale și secundare;

10. realizarea unui număr de peste 10 decoruri special amenajate;

11. sunt realizate în 2D sau 3D, în totalitate ori parțial; în acest caz se consideră condiție realizată dacă filmul are 50% animație în 2D sau 3D;

12. prezintă evenimente unice, a căror fixare în imagini nu se mai poate repeta niciodată, ele având importanță de document filmat;

13. se remarcă prin originalitatea sau ineditul temei propuse;

14. dezvăluie o viziune originală asupra istoriei și culturii românești sau ale minorităților din România.

Art. 48. -

(1) Filmele de buget redus se consideră a fi filmele care au bugete considerabil mai mici decât bugetul mediu al unui film din aceeași categorie, realizat în anul precedent.

(2) În categoria filmelor menționate la alin. (1) se includ proiectele care au un buget cu minimum 50% mai mic decât bugetul mediu al unui film din aceeași categorie, realizat în anul precedent.

(3) Bugetul mediu pentru fiecare categorie, realizat în anul precedent, va fi publicat pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei.

Art. 49. -

Contractele se încheie numai după verificarea dosarului financiar al proiectului de film de către Consiliu, dosar prin care trebuie să se ateste faptul că finanțarea integrală a proiectului, atât ca sume, cât și ca termene, este asigurată.

Art. 50. - Referințe în jurisprudență (1)

Creditul direct pentru producție se acordă astfel:

a) până la 50% din suma totală stabilită, la începutul perioadei de pregătire;

b) diferența din valoarea rămasă se alocă pe parcursul realizării proiectului, astfel:

- până la 20%, la solicitarea producătorului ori a producătorului delegat, la jumătatea filmărilor, pe baza rapoartelor de producție semnate de regizor și de producător sau de producătorul delegat, după caz;

- până la 20%, la solicitarea producătorului, la sfârșitul filmărilor, pe baza rapoartelor de producție și a procesului-verbal de încheiere a filmărilor, semnate de regizor și de producător;

- 10%, la solicitarea producătorului, odată cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative: predarea copiei standard sau a matriței video; predarea unui audit care să certifice corecta utilizare a creditului acordat, participarea financiară a coproducătorilor/finanțatorilor proiectului, precum și aportul producătorului și prezentarea unui contract de distribuire sau a angajamentului de distribuire, în cazul în care distribuirea este efectuată de către producător;

c) în situația în care prima tranșă este mai mică de 50%, diferența se va repartiza corespunzător la tranșele următoare.

Art. 51. -

Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei poate să suspende sau, după caz, să rezilieze contractele de acordare a creditului financiar, poate solicita restituirea sumelor virate din credit și poate declanșa procedura executării silite, potrivit legii, în următoarele situații:

a) beneficiarul creditului direct nu prezintă Centrului Național al Cinematografiei situația cheltuielilor efectuate și documentele justificative în termen de maximum 15 zile de la data solicitării;

b) beneficiarul creditului direct nu respectă obligațiile contractuale asumate față de Centrul Național al Cinematografiei. Modificări (1)

Art. 52. -

(1) Beneficiarul unui credit direct, acordat potrivit dispozițiilor legii, este obligat să țină evidența contabilă a încasărilor pentru filmul pentru care i s-a acordat creditul, în cont analitic distinct, pe toată durata returnării creditului.

(2) Beneficiarul creditului direct este obligat să pună la dispoziție Centrului Național al Cinematografiei, la cerere, toate documentele contabile solicitate.

Art. 53. -

Proiectele cinematografice care au beneficiat de credite directe pentru producție trebuie să fie prezentate la premieră, potrivit legii, prin proiecție pe ecrane.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme din 14.08.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Prevederi generale
Comisiile de selecție a proiectelor cinematografice
Întocmirea dosarelor de concurs
Selecția scenariilor pentru filmele de ficțiune
Selecția scenariilor pentru filmele documentare și de animație
Selecția proiectelor cinematografice pentru filme de ficțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj
Selecția dosarelor pentru dezvoltarea proiectelor de film
Acordarea creditelor directe pentru producție
Acordarea creditelor directe pentru dezvoltare de proiect
Sprijinul financiar nerambursabil pentru succes de public
Sprijinul financiar nerambursabil pentru calitatea artistică
Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor și pentru funcționarea cinematografelor de artă
Alte tipuri de sprijin financiar nerambursabil
;
se încarcă...